6EL00VEN, TROUW BLIJVEN, DOORZETTEN. I lil m i] DAGBLAD VOOR Een kwart-eeuw Sovjet-Unie. ij ii blijven behouden. ill Nieuwe stellingen in den sector-Toeapse ingenomen. sia«j in Egypte duurt mei onverminderde hevigheid voort. De slag in Afrika. Stalin bepleit een tweede front. Generaals v. Thoma en v. Stumme. Leiden door dienen. Rommel heeft zijn troepen van den vijand los gemaakt. Berlijn over den veldslag in Egypte. De aanvallen op ingeland. Bekarmtmachung. Musterung der Geburlsjahrgange 1904 und 1905. Dood aan den zwarten handel. j Belangrijk artikel van Mussert. I? IB1 flli In 111 I 11 ii I ivaeuatie. Premis maar wendi U tot e in onzen voorraad afgebroken verlaten Ie Gébé Fabrieken, er en grooter en.de fgebroken op vollen te voorzien van de lililL 4S& - fiOETI Oeze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prfls der gewone advertentiën: 0.10 per mJW.. minimam 14 m.M. 1.40, elke 8i/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uifv* N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voor dam 9, Alkmaar, postgin 37060. 144e Jaargang No. 262 4 pagina's HoofdredactenrA. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 7 Nov. 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede; „In den sector-Toeapse zijn in zware aanvalsgeveehten, welke door de luchtmacht op doeltref fende wijze gesteund werden, talrijke vijandelijke gevechtstel- lingen genomen en tegenaan vallen afgeslagen. In het gebied van de Boven-Terek zijn Duit- sche en Roemeensche troepen in samenwerking met afdeelingen gevechtsvliegers nog steeds in den aanval tegen een verbeten vijandelijken tegenstand. Alleen in dit gebied al werden gisteren 35 Sovjet-vliegtuigen neer geschoten. Te Stalingrad bleef de ge vechtsactie op 5 November be perkt tot een levendige bedrij vigheid van stormtroepen aan weerskanten en afweer van en kele vijandelijke aanvallen. De spoorwegen ten Oosten van $3e Wolga werden den geheelen dag door gevechtsvliegers aangevallen. Aan het Donfront trokken Hon- gaarsche stormtroepen over de ri vier en vernietigden aan den Ooste lijken oever verscheidene vijande lijke steunpunten en 34 kazematten. Verscheidene stukken geschut als mede zware en lichte itifanteriewa- penen werden buitgemaakt. De luchtmacht deed aanvallen op vijandelijke stellingen en colonnes voertuigen ten Zuiden van Ostasjkof. Het station Ostasjkof werd overdag en des nachts gebombardeerd. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer wer den bij een plaatselijken aanval tegen krachtigen vijandelijken tegen stand 37 gevechtsstellingen stormen derhand genomen en 9 stukken ge schut alsmede 68 machinegeweren en granaatwerpers buitgemaakt. Op het Ladogameer bracht de luchtmacht een sleepboot en twee vrachtbooten tot anken. Een kanon neerboot, een luchtafweervaartuig en 6 ravitailleerihgsvaartuigen wer- eter iriscrhadigd. (Gevechtsvliegtuigen en stuka's zetten ,met' goed gevolg het bombardement ypn Moermansk en den Moermanafospoorweg voort. Op de Noordelijke IJszee werd een koopvaardijschip van 6000 ton door tomtreffers tot zinken gebracht, een vrij groot vrachtschip werd zwaar beschadigd. De strijd in Egypte. Duitsche en Italiaansche af deelingen hebben gisteren in hevige gevechten de gepantserde formaties van den vijand in het gebied van Foeka en Mersa Matroeh aangevallen. Tegen den avond duurde de slag tegen den aanhoudenden druk van den vijand met onverminderde hevigheid voort. Gevechtsvliegtuigen hebben over dag aanvallen ondernomen op ver schillende plaatsen in het Zuidoosten van Engeland. Ter aanvulling op het legerbericht wordt gemeld, dat de slag in Afrika in een nieuw stadium "gekomen is. Onder de bescherming van strijd vaardige afdeelingen en zware wa pens heeft maarschalk Rorwmel pro fijt getrokken van zijn nimmer ver loren bewegingsvrijheid, zich van den vijand losgemaakt en hem tus- schen Foeka en Mersa Matroeh aan gevallen. Deze bewegingen zijn stel selmatig uitgevoerd. De Britten heb- STOCKHOLM, 6 Nov. - Stalin heeft vandaag, naar radio Moskou meldt, naar aanleiding van den 25sten verjaardag van de bolsjewis tische revolutie in een rede gespro ken over de noodzakelijkheid van het tweede front. Naar zijn meening zijn de succes sen van de Duitsche troepen een gevolg van het ontbreken van het tweede front. Een tweede front, zoo zeide Stalin, is absoluut noodzake lijk, .omdat het ontbreken hiervan „tot een fatalen afloop" kan leiden. Als program der Sovjets en de bondgenooten noemde Stalin; „Uit roeiing van de raciale exclusiviteit, territoriale onaantastbaarheid en bevrijding van de onderdrukte vol ken". VERDUISTER GOED! ZON 7 Nov. onder; 17.02 8 Nov. op: 7.46 7 Nov. op: 5.46 onder; 16.57 8 Nov. Nieuwe Maan. 8 Nov. onder; 17.01 9 Nov. op: 7.48 MAAN 8 Nov. op: 7.04 i onder: 17.28 15 Nov. Eerste kwartier. MAAN ZON ben geen bruikbaar oorlogstuig in handen gekregen. Rommel heeft met- zijn Duitsch- Italiaansehe formatiesstellingen be trokken, van waaruit energieke tegendruk kan worden geoefend op de Britten, die in groóter 'getale op rukken. Bij een beoordeeling van den toestand mag niet buiten be schouwing worden gelaten, dat de woestijnoorlog zijn eigen wet ten heeft. Daarbij komt het niet aan op het vasthouden van een bepaalde stelling, maar op hej toebrengen van zoo groot moge lijk nadeel aan den tegenstander. Het Duitsch-Italiaansche tanklegèi bezit een tot in de kleinste kleinig heden georganiseerden etappedienst dien de Britten eerst nog moeten in richten in het terrein, waar zij thans opereeren. De situatie wordt treffend belicht door een uitspraak van den Ameri- kaanschen minister van marine. Knox, die zei, dat de astroepen zich op het moment wel op den terug tocht bevinden, maaf dat zij naar alle waarschijnlijkheid zullen terug komen!" Inmiddels worden deze ge vechten nog altijd honderden kilo meters ten O. van de Lybisch-Egyp tische grens geleverd. S. P. T. meldt nog uit Berlijn: De Duitsche generaal Thoma is in han den van den vijand gevallen. Hij was bevelhebber van een Duitsche leger- afdeeling. De generaal von Stumme heeft den heldendood gevonden. Hij was opperbevelhebber van de Duitsch-Italiaansche gemotoriseerde strijdkrachten en plaatsvervanger van veldmaarschalk Rommel. Beide generaals staan bekend als uitste kende militairen en legeraanvoer ders van den eersten rang. Te Berlijn wordt verder verklaard, dat na di't begin succes moet worden afgewacht, hoe lang de Britsche ge neraal Montgomery zijn offensief zal kunnen voortzetten. Men schat hiel de verliezen van de Britsche troepen zoo hoog, dat het onwaarschijnlijk is te achten, dat hun aanvalskracht nog even groot is als veertien dagen ge leden. Elk volk heeft de "egeering, die het verdient. Wel zelden in de ge schiedenis is dit zoo duidelijk aan den dag getreden als in het achter ons liggende tijdperk. Wat moeten we denken van volkeren, die willens- of onwillens hun. bestaansfuncfies leggen in handen van hen, die daar op geen aanspraak, kunnen maken, dat dat ze door toevallige, onper soonlijke omstandigheden in staat warén het tot de hoogste, ja aller hoogste posten te, brengen? Of openden maatschappelijke wel stand, afkomst en uitgebreide rela ties in het verleden niet-al te vaak den weg tot deze posten? Wij hebben als volk een harde les .gehad en onze toekomst zou er donker uitzien, ware er niet een lichtpunt. Er groeit in onze jeugd hst besef, dat andere waarden dan geld en stand, sluwe berekening en baantjespagerij het hoogste in ons leven vormen. Bewust of onbewust dragen zij in zich het besef, dat zij niet als willekeurige enkelingen ge- zamelijk eens later een maatschappij zullen vormen ter behartiging van hun persoonlijke belangen, doch dat vóór alles zij door afstamming en bloedverwantschap tot een gemeen schap zijn verbonden. Een gemeen schap, die hun slechts dan den waar borg geeft, zich als enkeling te kun nen ontplooien, als ze al -hun krach-, ten in haar dier t stellen. Dit besef, dat'tientallen jaren door valsche leerstellingen werd over- heerscht, breekt in deze dagen brui send baan. Wij zien het in onzen jeugdstorm en in onzen arbeisdienst, aan onze vrijwilligers aan het Oost front. Wij merken het bij die andere duizenden, die in stil verlangen nog aan den Ifsant moeten blijven staan, omdat de omstandigheden hen weer houden. Wij zien het ook aan onze eerste Nederlandsche Laragemarck- studenten. Gedreven door het ver langen zich in te zetten voor de ge meenschap, hebben zij zich aange meld. Over enkele jaren komen zij terug als menschen, die, wat hun vakkennis betreft, in staat zijn, elke leidende positie op hun gebied te be- kleeden. Dan zullen zij voorgaan, niet in woorden, doch met de daad. Niet het persoonlijk belang, doch het< volksbelang zal hen het hoogste zijn. Niet door hun vakkennis of weten schappelijke prestaties, doch slechts door deze bereidheid tot dienen, zui len zij zich het recht verwerven ons volk te leiden. Jonge mannen tussehen 16 en 22 jaar, die meenen voor deze Lange- marck-opleiding geschikt te zijn, kunnen inlichtingen aanvragen bij het Langemarck-studium, Waalsdor- perweg 12, Den Haag. BERLIJN, 6 November. - „Rom mel is evenals voorheen vrij in het nemen van operatieve beslissingen", met deze woorden kenschetste men vanmiddag in militaire kringen te Berlijn den huidigen stand van den slag in Egypte. Men legt in dit verband den nadruk op het feit, dat maar schalk Rommel er in geslaagd is zijn troepen van den vijand los te maken en op een nieuwe voorbereide verdedigingslinie te rug te trekken. Duitsche militairen verklaren naar aanleiding hiervan, dat maarschalk Rommel thans niet alleen zijn krach ten beter kan opstellen, doch dat hij daarmede ook de vijandelijke ravi- tailleeringslinies heeft verlengd, ter wijl zijn eigen ravitailleeringslinie tegelijkertijd verkort is. Ook thans verklaren bevoegde Berlijnsche instanties inzake de ge vechten in Egypte, dat de aanval lende Britten nog steeds niet een operatief doel hebben bereikt, tenzij het doel van hun offensief geweest Bij de zuivereing van bet terrein in de volkomen vernielde voorsteden van de fel omstreden stad Stalingrad. <PK Rothkopl-O H-P. H m) is 90 K.M. woestijnzand in handert te krijgen. De offers, die de Engel- schen hiervoor hebben gebracht, noemt men in militaire kringen alhier onevenredig hoog, waarbij men den nadruk legt op het feit, dat de oorlog in Noord-Afrika onge veer ter hoogte van Foeka thans weer het karakter van een bewe gingsoorlog begint aan te nemen, een oorlog waar maarschalk Rom mel van houdt en waarin hij een onbestreden meester is. Berlijnsche deskundig-en wij zen bij het bespreken van den slag in Egypte vooral erop, dat hoe meer troepen in den woes tijnoorlog in den strijd worden geworpen, des te moeilijker ook het vraagstuk van hun ravitail leering wordt. Dit is ook de reden, waarom maarschalk Rommel in Noord-Afrika steeds slechts met een betrekkelijk klein keurleger zijn operaties heeft uitgevoerd, zoodat hij er b.v. hij El Agheila in slaagde met slechts een zeer gering aan tal tanks een beslissing te be reiken. Men ontkent in de Wilhelmsstrasse geenszins, dat de huidige gevechten zwaar zijn, waarbij, naar men hier verklaart, naast de Duitsche de Ita liaansche troepen zich bijzonder dapper hebben geweerd. Evenwel, zoo verklaart men tenslotte na erop gewezen te hebben, dat maarschalk Rommel zoowel over een reusachtig operatiegebied als ook over alie be langrijke Noord-Afrikaansehe ha vens beschikt, is het den Engelschen ondanks hun strijdmacht nog niet gelukt den oorlog op het gebied van Libye oyer te brengen en wordt er evenals voorheen, nog steeds in Egypte gestreden. Militaire (loeien mei succes gebombardeerd. BERLIJN, 6 Nov - Het hevige vuren de,r Britsche .luchtdoelartille rie en een door sterke formaties Britsche jfigers gevornftie versper ring konden gisteren in den loop van den dag niet verhinderen, dat Duitsche gevechtsvliegtuigen uitge breide aanvallen deden op mjlttai- Traditiegetrouw zorgt de koster van de Kerk te Amerongèn ervoor, dat op den tweeden Zondag in November de kerkgangers geen koude voeten zullfen hebben. Het vullen der vuurtesten met houtskool voor de stoven. (A. Ph. de Keyzer-Pax Holland m) bekende molen van Ruysdael te Wijk by Duurstede, welke in zeer ver», vallen staat verkeerde, zal binnenkort onder auspiciën van de vereeniging „De Hollandsche Molen" gerestaureerd worden. De plannen zyn gereed ge maakt door architect Van Bilderbeefe uit Dordrecht. (Schimmelpenningh-Stuvel-Pax Hoil. m) Alle mannlichen Reichsdcut- schen der Geburtsjahrgange 1904 und 1905 auch diejeni- gen, die bereits vor oder wiih- rend des Krieges gedient haben, yfler durch VVehrersatzdienst- stellen dei- Heimat erfasst, ge- mustert, unabkömlich, bereit ge- stellt oder zurückgestellt worden sind haben sich zur Muste rung wiè folgt zu melden: Aus der Provinz Nordholland in Amsterdam-O., Schule, Iepenweg 13 am 12.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ am 13.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben KQ am 14.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben RZ. Die meldepflichtigen haben ausweis- papiere und 3 Passbildef 37-52 mm in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopf- bedeckung, brillentrager das Brillen- rezept mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den meldepflichtigen wird das Fahrgeld 3.klasse gegen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zu- rüekerstattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesenheit von\Wohnort von mehr als 88 Stunde» ein Zehr- geld. Den Haag, den 26.Oktober 1942. Dér Reichskommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete der Generalkommissar für das Sicherheitswesen, 4 gez. RAUTER, a SS-Gruppenführer und Ge- neralleutnant dor Polizei. Twee vrachtauto's vol smohhelwaar in beslag genomen. De Economische Dienst der- gemeentepolitie»te Alkmaar heeft gisteren raak geslagen in den strijd tegen den zwarten handel. Daarbij heeft de politie blijk gegeven niet terug te deinzen voor zeer krachtige maatregelen. Zoo werd bij den fruithandelaar Kuiper aan de Laat de geheele winkelvoorraad van 300 kg peren in beslag genomen, omdat K. dit fruit verkocht tegen een prijs van 75 cent, jrelke ten hoogste 28 cent had mogen bedragen. Kerstboutjes. Bij den landbouwer-poelier Zuur bier werden 37 ganzen in beslag ge nomen, die voor 28 gulden per stuk verkocht werden, terwijl de ver- „Controleert Uw gas- en elec- triciteitsverbruik geregeld!" re doelen en op voor den oorlog be langrijke installaties in het Zuiden van Groot-Brittannië. Gisterenmiddag doorbraken onze gevechtsvliegtuigen in scheervlucht den Britschen afweer en wierpen zij vanuit een hoogte van ongeveer vijftig meter bommen op militaire installaties in de stad Sandwich. In Brighton stortten na een aanval in scheervlucht verscheidene huizen blokken ineen. In den loop van den middag waren Britsche troepen kampen in Zuid-Engeland het doel wit van Duitsche gevechtsvliegtui gen. Verscheidene tamelijk' groote barakken, die door zware bommen werdAr getroffen, werden vernield. Ten Oosten van - het troepenkamp Lonmoore-Camp schoten onze vlieg tuigen de hangars van een vliegveld in brand. UTRECHT, 7 Nov.,- De persdienst van de N.S.B. meldt; In „yolk en Vaderland" van deze ifreek komt een belangwekkend artikel voor van de hand van den leider der N.S.B.on der den titel „Gelooven, trouw blij ven, doorzetten". Sinds de Meidagen van 1940 zijn 2 jaar vodrbij gegaan en in dien tijd is het met ons volk nog steeds bergafwaarts gegaan. Wa1> de ge vluchte regeering niet aan goud naar Amerika had verscheept, of zelf medegenomen, werd door Duitseh- land gevorderd. De voorraden ver dwenen als sneeuw voor de zon door gecontroleerde en en oncontroleer bare aankoopen. Veel van wat moei zaam in reeksen van jaren was opge bouwd ging te gronde. Geest en lichaam, het hart en de maag, zij werden hunkerend. Toen werd aan ons volk de grootste slag toegebracht, dien het ooit moest aanvaarden, n.l. de oor logsverklaring aan Japan, die in korten tijd de bezettingj*m geheel Indië ten gevolge had.nJat was te danken aan de „activiteit" van de gevluchte heeren in Londen. Hoeveel duizenden van ons volk daarbij te gronde zijn gegaan, weet nu nog niemand onzer. Van het NS*1 derlandsche imperium, met inbegrip van het moederland, is sindsdien geen vierkante km meer onbezet. Dan voert Duitschland de arbeids dienstplicht in voor alle bezette ge bieden en tienduizenden en nog maals tienduizenden worden ge dwongen hun gezin, hun vaderland te verlaten om in den vreemde te werken". Wij moeien ons niet van v Wat wij te doen hebben. „Wat wij te doen hebben is dit; ons niet van de wijs laten brenger^ ons nationaal-socialisme trouw blij ven, zooals wij dit op leven, en doo<j waren tot Mei 1940; wat ons kwetat en dat is heel wat, en wat ons hin dert en dat is nog meer, beschouwen als iets dat overgaat. Wie de N.S.B, verzwakt, .valt het vaderland in den rug aan, wie de N.S.B. versterk^ doet het beste wat een goed vader lander doen kan. Zie vervolg pag. 2. de wijs laten brengen. „Het Duitsche bestuur kan zich beperken tot het in verdediging brengen van de kuststrook en zich niet bekommeren om de bevol king, die daar woont. Die bevol king zou dan tussehen de strijden de partijen komen en vernietigd worden. Om dit te voorkomen, zijn nu maatregAen van evacuatie beraamd door de Duitsche bezet tingsoverheid in samenwerking met de burgerlijke autoriteiten. Dit staat nu weer als nieuwe be proeving, tegelijk met den zeer moei lijken winter, ons volk te .wach ten koopprijs hoogstens pint. 10 gulden per stuk (nl. 3 gld. per kg) mocht zijn. Leereiï jassen. De koopman in tweedehandsch goederen P., waar enkele dagen ge leden bijna 50 paar schoenen in be slag genomen werden, kreeg thans wederom bezoek van de Economische politie,dieditmaal 50 stuks twee dehandsch leeren jassen tot buit verklaarde.. Deze jassen waren te koop -aangeboden voor 325 gulden per stuk, ter.wi.il een normale prijs van slechts 35 a 40 gulden toege staan was. Twee vrachtauto's vol. De grootste vangst deed de politie met de aanhouding van twee zwaar beladen vrachtauto's, die op weg waren van Dirkshorn naar Sint- Pancras en .geheel gevuld bleken te zijn met clandestiene goederen. De lading, die toebehoorde aan de groentehandelaren1 Zuurbier te Sint- Pancras en Van der Ward, bleek te bestaan uit o.a. 3000 kg uien, 1000 kg kroten, 2000 kg stoofperen, een partij appelen en 20 kg druiven. De handelaar v. d. W. was reeds eerder door de Groente- 'en Fruit- •centrale voor één jaar uitgesloten. Tegen alle betrokkenen is uiter aard procesverbaal opgemaakt. De in beslag genomen goederen worden in de normale circulatie gebracht. De Sovjet-Unie bestaat op een uur eer of minder zal het stellig niet aankomen 7 November 1942 vijf ei twintig jaar. Het is ongetwijfeld de moeite waard bij dit „heugelijk" feit, dat in het „Christelijke" Engeland zeker met fanfaresgevierd zal wor den, stil te staan. Een kwart-eeuw Sovjet-Unie be te eken t: bijna een kwart-eeuw voor bereiding tot de groote, roode wereldrevolutie, dje eenmaal de droom was van Lenin en later in nog grootere mate van zijn Aziatischen opvolger Stalin. Onder de leuze ge luk en welvaart te willen brengeiï aan een, onder czarenterreur murvt geslagen en in slavernij geklonken, volk, beoogden de leiders van het Sovjet-Russische Rijk niet ander? dan de misdadige uitleving van een waanzinnige begeerte naar macht, die zich hoe hermetisch gesloten de grenzen van de Sovjet-Unie ook leken allerminst beperkte tot het zoogenaamde eigen, grondgebied. Dit alles blijkt zoodra men maaï een blik in het verleden slaat in het geheel geen frase te zijn. Het Is een onloochenbaar feit, dat de Sov jet-Russische machthebbers de afgg- loopen vijf en twintig jaren door de Sovjet-Unie een spoor van bloed hebben getrokken en het onmete lijke Rijk in tranen gedrenkt. Moord en doodslag waren aan de orde van, den dag. Andersdenkenden werden bij massa's onder de vaan van „zuiveringsacties" zonder vorm van proces gedood. Het intellect werd uitgeroeid, omdat het peilende en schiftende verstand voor het rede loos geweld, dat het regime der Sov jet-Unie personifieert, een aankla gende en bewijzende vijand is. Het geloof werd uitgeroeid, de kerken werden gesloopt of voor partijdoel einden ingericht, want „naast mij, Stalin, aanbidde men geen anderen God". Zoo zou eindeloos doorgegaan kun nen worden. Eenmaal heeft in een vraaggesprek een. eenvoudige Russi sche boerin de vreeselijke, van een wanhopige innerlijke verbrijzeling getuigde, woorden gesproken: „Wan neer God bestaat, moet Hij mij ver geving vragen, omdat Hij mij leven deed in dit helsche lancl." Deze schrijnende uitspraak omvat alles, sondeert den nood tot op zijn diepsten bodem. En deze vloed van ellende had zich opgemaakt zijn golven te storten over de kuituur van het oude Euro pa. Maar op het juiste oogenblïk heeft een vastberaden en geniaal ini tiatief den dam geworpen, die do Europeesche menschheid en daar mede ook het Nederlandsche vader land voor deze ramp behoedde. Bij alles wat bij deze „herden king" te berde gebracht zou kunnen worden, bedenke mén dit en dit al leen vóór alles. v. d. A. 1-. L 1f'! -''c 4>' m I I Ml! J ■rf ;1 if 'I wil I ijii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1