HET PROBLEEM DER BARMHARTIGHEID. DAGBLAD VOOR SOVJETS LEDEN ZWARE VERLIEZEN. De toestand aan velschillende gevechtsfronten. Nieuwe stellingen in Tunesië bezel. De luchtaanval op Hult Nieuw type Duitscb gevechtsvliegtuig. Het Amertkaansche witboek. Tsjang Kai Sjek naar Statin, Hitte in Zuid-Amerika. STAD ÉN OMGEVING. Zwitserland in de branding van den tijd Uitkeeringen Gemeentefonds. De Britsche luchtaanvallen. Kinderen doen gezondheid op. Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen. De mandarijnen voor de kinderen komen aan. Boerderij te Kolhorn afgebrand. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. DINSDAG 5 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 2. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertentiën in deze Editie 0.10 per m.M.. minim. 14 m.M. 1.40, elke 31/,, m.M. meel 0.35. Tarieven v. d. geheele oplage op aan vraag. üitg. N.V. Bock- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. HOOFDKWABTTER VA^ DEN FüHRER, 4 Jan. - (D.N.B,) Het op- -bevel van de weermacht maakt :end: In verschillende sectoren van het front leaen'd/sov.iets bij de voortel ting ht'nner aanvallen zware .verlieze .verliezen. Tn gen Zwarte Zeahpven aan de j_,"c+ van den Kaukasus werd een koopvaardijschip van. middeltere -ottë door homtreffers beschadigd, jjge stoottroepen ondernamen va. centralen frontsector succesvolle ties. Vijandelijke aanvallen wer- n afgeslagen. In. het achierwaart- vhè gebied van een leger werden hovjet-benden omsingeld en ruim 1400 bandieten vernietigd. Voorts fcerden 65 kampen en een groot aan- tbl barakken vernield, talrijke wa pens alsmede groote voorraden mu tatie en ander materiaal buirge- De taaie plaatselijke geves ten ten Zuidoosten van Het II- ïnenmeer duren voort. Voor Het Visscberschiereiland 'brachten snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een koopvaardijschip van jöiöftQ brt, tot zinken. Een tweede schip wérd aswastr beschadigd. In Tunesië. Zuidelijk Tunesië sloegen itsch-ltaliaansche troepen Fran- strijdkrachten naar het westen g. De luchtmacht viel fhet kraeh- ilïtwerkiïig het transportverkeer -3-J Jtrtó»n PD Voltreffers Vargezéllènde jagers Échoten vijf vijandelijke vliegtuigen Een. Dniitsdhe dn&boofc JbgoöJe ten ondoosten vén Oran eeai tot een beschermd cqnvooi behoo- van fet. in den Luchtacties. ,3$a een overdag ondernomen aan val door een Britsdie formatie vlieg- op het Westfiran^cbe fcusftr ICiLfJ-gen wy U-LOL T» <^3 gebied werden 16 meermotonge ■vliegtuigen neergeschoten. Aan eigen Kjjde werden geen verliezen geleden, tri. de late avonduren ondernamen Britsche vliegfcuigeri een storingsaan»- j/al op het Westduitsehe gebied, .De bevolking leed varliezen, Twee vlieg tuigen werden neergehaald'. Na succesvolle aanvallen overdag door snelle Duitsche gewechtsvlieg- iuigen op de Engelsche Zuidkust bombardeerden Duitsche gevechts vliegtuigen des nachts in verschei dene golven aanvallend de havenstad Huil, waax uitgestrekte branden ont stonden. Aan het Italiaanscbe legerbericht lende ^anuai^ ontleenén wij het vol- In het .gebied van de Syrte werd Se gevechtsactie door slechte weers- tanstandigheden belemmerd. In Tunesië consolideerden Itar Eaansche en Duitsche afdèelingen de Resultaten der laatste dagen en be- jsfetten nieuwe stellingen. BERLUN. 4 Jan. - (D.N.B.) De Duitsche luchtaanval ob HulL werd precies een uur na den Britschen aanval op een stad in het Rührge- bied ondernomen in verscheidene golven. De Duitsche vliegtuigen ble ven ongeveer een half uur boven de' stad en lieten hun bommen vallen op 'havenwerken en dokken. Bij overdag ondernomen aanval len op de Zuidkust van Engeland en op Wight werden eveneens branden veroorzaakt. Reeds geruimen tijd maakt de Duitsche luchtmacht bij''haar aan vallen op de Engelsche. oorlogsin dustrie gebruik van een nieuw type vliegtuig, de zoogenaamde snelle ge vechtsmachine. Ook in Tunis heeft dit nieuwe type reeds zijn groote ge vechtswaar de bewezen. Het is een zeer snelle machine, die een vrij •ooten bommenlast kan meevoeren. én kan haar mogelijkheden het best beoordeelen als men zich een kruising tusschen een bommenwer per éft een jachtvliegtuig voorstelt. Bij de bespreking van het Ameri kaansche Witboek, dat de schuld vraag behandelt, wijst men er in Berlijn op dat Roosevelt over enkele dagen zijn politiek over het afgeloo- pen jaar in het Congres zal moeten verdedigen. Hij zal dat congres te vens tot ..nieuwe oorlogsmaatregelen moeten bewegen, waarbij drie a vier millioen Amerikanen onder de wa penen geroepen moeten worden. Er komen nieuwe zware belastingen en er dreigt inflatie, waarbij het verlies van de Pacific-fleet en van belang rijke handelsposities komt. Roosevelt putte zijn wijsheid in het Witboek uit het boek van een 'Önbetrouwbaren vroegeren handels- attaché uit Berlijn, zekeren Douglas -Miller. Men stelt daartegenover in Berlijn het feit. dat volgens verkla ringen van Potocki. den Poolschen ambassadeur in Washington. Roose velt reeds eind 1938 en begin 1939 plannen tegen de autoritaire staten smeedde- Naar uit Tsjoengking gemeld wordt, acht men in politieke kringen aldaar den eigen toestand „moei lijk". Men wijst in dit verband evenwel on een komende reis van Tsjang Kai Sjek naar de Sovjet- Unie, teneinde daar een ontmoeting te hebben met Stalin. Hieraan wordt toegevoegd, dat Tsjang Kai Sjek zich na ziin bezoek aan Stalin ook nog naar Washington zal begeven, om dé „militaire conferentie over dep toestand op den Stillen oceaan" bij te wonen. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat in verscheidene plaatsen in den Braziliaanschen staat Rio Grande do Sul een temperatuur van 44 graden celsins in de schaduw is opgetee- kend. Het is zoo droog als het se dert vijftig jaar niet geweest is. De helft van den oogst in dezen staat is verloren gegaan. Door den bui tengewoon lagen stand der rivieren heerscht er gebrek aan electrisohe energie, zoodat in een aantal fabrie ken het bedrijf gestaakt is. SPOORWEGONGELUK IN BUITSCHLAND. In den nacht van 3 op 4 Jan. is in de vroege ochtenduren tusschen Hannover en Wunstorf een sneltrein op een anderen sneltrein gereden, die voor een signaal gestopt had. Door de botsing werden wagons van bgide sneltreinen versplinterd, resp. zwaar beschadigd. Tot dusver zijn er twintig dooden en twintig zwaar gewonden te betreuren. De gewon den werden naar het reservelazaret Hannover en naar het ziekenhuis Nordstadt te Hannover vervoerd. Bolsjewisten verloren in Decem ber 3522 tanks. - De Bolsjewistische tankverliezen tijdens de zware ge vechten aan het Oostelijk front wa ren, naar het D.N.B., in December bijzonder groot, De Bolsjewisten ver loren ip den tijd van 1 tot 31 Decem ber 1942 in totaal 3522 tanks. ■■..ff '1'^ n" Nieuwjaarsbijeenkomst van den Jeugdstorm in de Koop mansbeurs te Amsterdam. 200 jongens en meisjes werden als lid geïnstalleerd in tegenwoordigheid van den burge meester van Amsterdam, den heer E. J. Voute."' (VNP.-De Haan-Pax m) De Nieuwjaarsreceptie bjj denRijkscommissaris, Rijks minister dr. Seyss-Inquart. Generalkommissar Haupt- dienstleiter Schmidt brengt den Nieuwjaarsgelukwensch van de N.S.D.A.P. over. (Polygoon-Zeijlemaker-Pax m) ('Van onzen Berlijnschen correspondent) yWlTSERLAND heeft sedert het L uitbreken vap den oorlog niet slechts onder voortdurende gchen- Aan het Oostelijk front. Ten aanzien van den toestand aan het, Oostelijk front constateert de militaire correspondent van het D.N.B.. dat deze voor de Duitsche legerleiding geen verrassingen heeft Er wordt nog altijd hevig en met Wisselend succes in groote gebieden gevochten en de slechte weerstoe- stand noodzaakt de Duitsche en Vijandelijke leiding al hun krachten yoor de ravitailleering in te span- pen. De bewering der Bolsjewisten, dat zij Welikije Lukie hebben inge nomen, is geheel bezijden de waar heid, daar in deze plaats, evenals in Stalingrad, de Duitsche en verbon den troepen nog altijd de leictmg hébben. Regen, sneeuw en vorst. Sedert veertien dagen, zoo meldt de A-N.P.-correspondent, is de toe stand aan het Oostelijk front onver anderd. Het brandpunt is nog altijd het Don-Wolga-gebied, waar de Sov iets met zeer sterke strijdkrachten aanvallen. Slechts enkele plaatselij ke sectoren moesten door de Duit sche en verbonden troepen worden 1^1.^ V JV,oo Jijy/val' jeaen aan menschen en materiaal. Ji locale strijdplaatsen n je Duitschers er een ,cie1 doorgedrongen Sovjet- Hlassen en ze gedeeltelijk w De aanvallende Sov jet-troepen lijden sterk onder de a ÜJvS o^W°i7v weersomstan- digheden. Ei valt veel regen en sneeuw en vorst maakt het gevechts terrein moeilijk begaanbaar. Door gebrek aan belangrijke spoorwegen is de rayitailleeringsmoeüiikheid voor de Sovjets sterk Eestegen Er is in den grooten afweerstriid aan het Donfront nog geen beslis send stadium bereikt Men rekent er van Duitsche zijde op. dat de Sov jets zoodra de vorst dit mogelijk maakt, zullen probeeren om groote troepencontingenteh- ten Z. van Sta lingrad over de Wolga te zetten. Zij kunnen slechts uit het Oosten over de Wolga Stalingrad berei ken. In de Kalmukkensteppen, waar alleen met kleine legerafdeelingen gevochten kan worden, bevinden Op geestdriftige wijze werd de bevel hebber der Blauwe Divisie, luitenant generaal Munoz Grande», bij zijn aan komst te Madrid verwelkomd Hoffmann-Staof-Pax m zich de Duitsche troepen nog steeds in het gebied van Elista en aan den Terek. Ook thans zullen evenals in den vorigen winteroorlog de zoogenaamde egelstellingen weer een belangrijke rol spelen, zooals thans reeds het geval is bii Welikije Luki. In Noord-Afrika. De toestand jn Tunis heeft zich gedurende de jaarwisseling niet ge wijzigd. Militaire doelen in het grensgebied tusschen Algerije en Tunis werden gebombardeerd. Van Engelsche ziide heeft men ge constateerd. dat de opmarsch dei- Angelsaksische troepen in Tjjnis te snel is geweest, zoodat de Spiltroe- pen ze terug konden drijven. De aanleg van spoorwegen en vliegvel den ondervindt in Marokko door de slechte terreingesteldheid groote vertraging. Vele Engelsche bladen spreken liun ontevredenheid over den gang van zaken in Tunis uit. ;en, maar minstens evenzeer onder Ie gevolgen zijner traditioneeie gastvrijheid tegenover al of niet Joodsche emigranten, in toenemen de mate te lijden. Men discuteert en schrijft over het traditioneeie asyl- recht en de voorgeschreven' barm hartigheid voor onschuldige slacht offers van den oorlog; in parlemen taire debatten en op protestvergade ringen valt men de regeering aan wegens haar tekort aan medelijden en humaniteit, men vormt hulp- eomité's en houdt inzamelingen en men beweert, dat dit alles wordt gedaan ten behoeve van personen, die buiten him schuld het slacht offer zijn geworden van hun poli tieke overtuiging.De doof - talrijke redevoeringen en geschriften be kend geworden theoloog, professor Barth, neemt hierbij een. vooraan staande plaats in. „Bij deze joodsche emigranten zoo merkte hij o.m. op gaat het vnl, om waardevolle en sympa thieke menschen." Herinnerd wordt aan soortgelijke gebeurtenissen uit de 16e en 17e eeuw, aan de Hugeno ten, die hun toevlucht in Zwitser land, Duitsehland, Nederland en. andere landen zochten en vonden. Zij beantwoordden de hun betoonde gastvrijheid met een ijver op in dustrieel en commercieel gebied, welke hun tweede vaderland ten góede kwam en van Duitsche zijde wordt thans de vraag gesteld, of dit ook ten opzichte van de huidige emigranten gezegd kan worden? Het emigrantenprobleem. T TIT officieele verklaringen kan u worden afgeleid, dat't huidig aan tal der in Zwitserland vertoevende emigranten 14.500 bedraart. Daar komen dan o.m. nog 12.000 geïnter neerde Polen bij. Sedert 31 Juli 1942 zijn ongeveer 7500 emigran ten uit het bezette en tot voor kort onbezette deel van Frankrijk langs illegalen weg Zwitserland binnen gekomen, waaronder voormalige ministers en hooge functionarissen van het Fransche volksfront en uit het links georiënteerde Suanje. Se dertdien is het emigrantenprobleem in Zwitserland nauw verbonden met het Jodenvraagstuk. In tien jaar tijds is dit nl. de derde golf' gegeven. van Joodsche emigranten, die naar het neutrale Zwitserland is overge slagen. Onmiddellijk na de „Macnt- übernahme" door Adolf Hitler in 1933 begon de eerste stroom van links georiënteerde prominenten, die zich, hier ni -t meer op hun ge mak gevoelden. De tweede volgde in 1938, r.adat Oostenrijk zich bij Duitsehland had aangesloten en in totaal zullen er in die jaren wel 12 tot 13.000 personen uit het Rijk en u— Oostenrijk naar Zwitserland zijn gevlucht. Tallooze arische vluchte lingen zijn later weer naar Duitseh land teruggekeerd en staan thans in militairen dienst, terwijl vele Joden met hun kapitaal naar Amerika zijn vertrokken. Zoodoende bevonden zich in 1939 nog slechts 7100 emi granten in Zwitserland. b<x>^000<x>00<x>0<b00000000<> 000000000<><x><><><><>0<><><x><>0< Ingrijpende maatregelen. DAT deze Joodsche emigranten de Zwitsersche autoriteiten veel zorg gebaard hebben, blijkt uit den on langs genomen ingrijpenden maat regel, alle langs clandestienen weg binnengesmokkelde emigranten in speciale werkkampen onder te bren gen om zoodoende iedere politieke actie en ander onheil te voorkomen. Bondsraad von Steigèf; hoofdcom missaris der politie, verklaardfe on langs in het parlement: „Het emi- PTantenprobleem mag ons niet bo ven het hoofd groeien!" Dat de Joo'dsclie emigranten overigens bij de ZwitsersChe bevolking geen al té groote populariteit genieten, kan worden afgeleid uit de opbrengst van een collecte die speciaal voor vluchtelingen werd gehouden. De bondsraad hield het voor noodig een aanvullend krediet van 3,5 mil lioen franc voor een nieuw vluch telingenkamp toe te staan. In. de Ned. Staatscrt. is opgenomen een besluit van den secr.-gen. van financiën en binnenl. Zaken, waar bij wordt vastgesteld de uitkeering uit het Gemeentefonds aan de ge meenten over het uitkeeringsjaar 1941, DE UITOEFENING DER TANDHEELKUNDE. Het medisch front deelt mede: Het vraagstuk van de onbevoegd werkenden is niet zoo eenvoudig en onschuldig als het wel eens werd voorgesteld. In 1913 werd de opleiding dei- tandartsen op hooger peil gebracht en het beroep van tandarts zijn offi cieele erkenning en bescherming kreeg. In 1925 kwam er een aanvulling op de wet, waarbij bepaald werd, dat voor diegenen, die reeds voor 1913 zelfstandig protheses maakten, de gelegenheid zou worden gescha pen een officieele bevoegdheid te verwerven (tandheelkundigen). De uitvoering van deze wet heeft tot allerlei moeilijkheden aanleiding De slachtoffers in Nederland gedurende December. In December heeft de Nederland- sche burgerbevolking door Britsche luchtaanvallen op woonwijken de volgende verliezen geleden: 130 doo den, 236 zwaargewonden, 144 licht gewonden en 103 vermisten, waar onder veel vrouwen en kinderen. Behalve talrijke woonhuizen werden verscheidene openbare gebouwen, kerken en een ziekenhuis zwaar be schadigd. Zooals bekend, zijn bet vorige jaar ongeveer tienduizend Nederlandsche kinderen uitgezonden naar de mooi ste plekjes van eigen land en Duitsehland. Tienduizend kinderen hebben, dank zij een zoVgvuldigg verzorging gezondheid en kracht op gedaan. Dit mooie werk zal ook dit jaar onder het devies „Alles voor moeder en kind" met kracht dbor den Nederlandschen Volksdienst ter hand worden genomen. Zoo vertrekt a.s. Woensdag weer een groep Rotterdamsche jongens naar een tehuis in Bösingfeld. Dit is de eerste groep, die weldra gevolgd zal worden door vele anderen. De Nederlandsche Volksdienst kan dit evenwel niet doen uit eigen kracht; dit werk en al het andere dat de N.V.D. verricht, dient te ge schieden, gesteund en gedragen te worden door onze eigen volksgenoo- ten. Blijft daarom geen buitenstander, ons volk heeft dringend behoefte aan harde werkers en werksters; sluit u daarom aan als lid van den Neder- lcjidschen Volksdienst. Thans zouden onderstaande richt lijnen moeten worden gevonden. le. Voor het beroep van tandarts is biologisch inzicht een eerste vereischte. De opleiding moet een universitaire zijn. 2e. Het beroep van tandtechnicus is een technisch beroep. Opleiding en uit oefening moeten door het op te richten tandtechnisch gilde geordend en be schermd worden. De inrichting van deze ordening wórdt thans in het tandtech nisch gilde van het Medisch Front uit gewerkt. (Invoering van leerling-gezel- en meestertitel, met rechten en verplich tingen). 3e. Een toaschenstand, zoowel tand- heelkund-'ge stand als Duitsche dentis tenstand, kan hoogstens als noodtoestand worden geduld. 4e. Of de wet van 1925, juist ie toege past is een vraag, die niet door Medisch Front kan worden beoordeeld. 5e. Aan het onbevoegd werken van tandtechnici dient met alle kracht een einde te worden gemaakt. 6e. Aan jonge tantechnici met bijzon deren aanleg moet in een nat.-soc. staat studie-mogelijkheden geboden worden,' teneinde zich voor tandarts te kunnen bekwamen. DR. A. VAN DE MOER OVERLEDEN. Te Velp. waar hij de laatste jaren woonde, is in den leeftijd van 85 jaar overleden dr. A. van de Moer, gep. generaal-majoor, oud-dirigee- rend officier van gezondheid. In den eersten wereldoorlog is hij leider ge weest van de Roode Kruis-ambulan- ce naar Hongarije; in 1914-1915 heeft hij te Amsterdam veel werk verricht voor de Belgische vluchte lingen. Hij was officier in de orde van Oraéie-Nassau. De begrafenis is bepaald op Don derdag a.s. te 14 uur op de alge- meene begraafplaat^ te Harderwijk. PROF. DR. ADOLF MAYER t. Te Heidelberg, waar hij sedert 1903, toen hij ons land na een 27- jarig verblijf verliet, woonde, is in den ouderdom van bijna honderd ja ren overleden de beroemde agroche- micus prof dr. Adolf Mayer. Prof. Mayer was de grondlegger van het Nederlandsche landbouw proefstationswezen. Na een ongesteldheid van eeni- ge wekep is in den leeftijd van 57 jaar te Den Haag overleden prof. dr. N. B. Tefthaeff, hoogleeraar in de algemeene geschiedenis aan. de uni versiteit van Amsterdam. GEVAARLIJK SPEL. Nu het WaaüPlein met een laag hagel is bedekt, is dit weer als van ouds het terrein van de jeugd voor baantje- en sleedjesgliiden. Dit is gezond en het is dan ook een lust de jeugd daarmede bezig te zien, wan neer daar echter niet een groot ge vaar aan was verbonden. Met groot enthousiasme glijdt de jeugd n.l. lig gende op de bobslede naar den wal kant, die weliswaar door de scha penhekken beschermd is, doch toch een groot gevaar oplevert, omdat de onderste plank dezer hekken min stens 0.50 m van den grond af is. De jeugd kan er dus gemakkelijk onder door glijden. Op sommige plaatsen worden de sleedjes nog gekeerd door de z.g. kaasborden, doch dit is niet overai het geval. Toen wij de jeugd op het gevaar opmerkzaam maakten was het ant woord: „Wij remmen wel met onze voeten" en „Als je kunt zwemmen is het niet erg als je in de gracht te recht komt". De jeugd ziet geen gevaar, doch de ouderen hebben den plicht o-ver de jeugd te waken. Daarom zouden wij het wensehelijk vinden wanneer de kaasborden op de open plekken onder de hekken werden aange bracht. NEDERL. VOLKSDIENST. Door den Ned. Volksdienst zullen, aanvankelijk alleen aan zwangere vrouwen van het begin van de ze vende zwangerschapsmaand af tot aan de derde maand na de beval ling, voorrangskaarten worden uit gegeven met het doel, dat aan houd sters voorrang wordt verleend bij het staan in de rij dan wel dat voor haar zitplaatsen worden ingeruimd. Zij, die voor zoo'n kaart in aanmer king wenschen te komen, kunnen 'zich opgeven aan het Plaatselijk Bureau Ned. Volksdienst, 'Lange- straat 87, dqs n.m. van 2 tot 4 uur, onder overlegging van een pasfoto en een verklaring van den behande- lenden geneesheer. Binnenkort zullen de namen van instellingen en zaken 'die aan houd sters van deze kaarten voorrang verleenen, in dit blad gepubliceerd worden. OPVOERING REVUE „BEGIN GOED, AL GOED." Zaterdagavond en Zondagmid dag hebben de inwoners van Heiloo velen van hun dorpsgenooten be wonderd in een aardige revue. De vertolkers hebben de uitverkochte zaal ten volle bevredigd. Het pu bliek wist het gebodene ten zeerste te waardeeren; de balletten hadden alles bewondering, terwijl er dik wijls uitbundig is gelachen om de dolkomische scenes. Het duo Ko& men-Peeman oogstte zooveel succes, dat het er niet zonder toegift af kwam. Aan 't slot van den eersten avond sprak de burgemeester eenige woorden van waardeering tot den leider van het gezelschap, den heer H. ten Hoope. DIERENBESCHERMING. Sinds eenige weken zwerft een groote cypersche kater met witte voeten en witte punt aan den staart, aan 't einde van de Oudegracht. Het dier is in goede conditie. Ter beschikking is een mooi don ker hondje, reu. plm. 9 maanden oud. Eigenaar of liefhebbers kunnen zicb-vvervoegen bij den heer C. Ver- wer, inspecteur Dierenbescherming, Baanstraat, Alkmaar. AAN BRANDWONDEN OVERLEDEN. Toen de 67-jarige niej. H. te Goor gebruik maakte van een stoof, ge raakten haar kleeren in brand, waar door tevens brand ontstond in de woonkamer. Toegeschoten hulp wist den brand bijtijds te blusschen. Mej. H., die gebrekkig ter been was, werd echter in ernstigen toestand naar het ziekenhuis te Hengelo (O.) overge bracht, waarzij aan de bekomen brandwonden is overleden. PRIJSVRAAG DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. De senaat van de Universiteit van Amsterdam heeft aan het onder het motto „En alleen is leven leven, als het tot den dood ontroert" ingeko men antwoord op een door de facul teit der geneeskunde uit het fonds Reich uitgeschreven prijsvraag, een eervolle vermelding toegekend. Na machtiging tot opening van het naambriefje is vastgesteld, dat de schrijver van dit antwoord is de heer J. C. van de Kamer, biol. cand. aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Op Nieuwjaarsdag is uit den Amstel nabij het Muntplein te Am- .eraakt. Het is naar het Binnengast- mis gebracht. De heer A. Visser, gewoond hebbende aan den Hordijk te IJsel- monde, is in het water van de Ko ningshaven te Rotterdam geraakt en verdronken. Het stoffelijk overschot is opgehaald. De heer Zandbergen, alhier, rayon leider voor Noord-Holland boven het IJ, deelt ons mede, dat van de voor dit rayon bestemde mandarijnen thans eén wagon is aangekomen en bericht is ontvangen, dat nog twee wagons onderweg zijn, evenals een wagon met 450 kisten citroenen. Men zal dus heden of morgen de manda rijnen bij zijn groentenhandelaar op de daarvoor aangewezen bonnen kunnen koopen. Dezer dagen brak brand uit in de boerderij van den heer P. Kistemaker in den Waardpolder te Kolhorn. De brand begon m den schoorsteen en kon, ondanks alle pogingen daartoe, niet meer bedwongen worden. De brandspuit van Barsingerhorn was onmiddellijk ter plaatse, doch door den wind brandde de geheele boer derij in minder dan een uur af. De belende perceelen konden worden, behouden. De geheele inboedel en de voorraden gingen geheel verloren. Slechts het vee kon worden gered. Verzekering dekt de schade. NIEUWE PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT. Met ingang van Dinsdag 5 Jan. zijn voor verschillende tuinbouw producten nieuwe veilingprijzen vastgesteld. Wii laten de nieuwe prijzen hieronder volgen: Roode kool 6.30, gele lvool 6, Deehsche witte kool 4.20, peen zonder lof H van 51-200 gr f 4.80. sort. Ill van 201-500 gr 3.90, sort. IV 3.30 (alles ongewasschen). sort. I (gewasschen) 9. witte uien. A 7.30, witte uien B 5.80, schorse- neeren I 17.50, H 11.30, knolsel derij z. lof boVen 6 cm doorsnede 10.50, van 4-6 cm 7.80, spruit- kool, opgeschoond 18, geschoond 28, prei. boven 10 mm 7.80, kool rapen A 2.70. B 2.20. veldsla 25, gele peen z. lof f 3.10 per 100 kg. groene kool 6.30, boerenkool 5.50, kroten tot 1/2 kg 5.30, van %-l kg 3.80, van 1-1% kg 3.10, gekookte kroten 3 stuks of meer dan 3 st. per kg j 11.80, minder dan 3 st. 9.70, andijviè (glas) f 17. spinazie (glas) blad 23, roode uien 9, ra- manes 9, sjalotten 11, herfstknol- len (gewasschen) 3, ongewasschen 2.40, druiven groep I f 95. groep ni 80 per 100 kg. Bloemkool sort. I van 20-25 cm 17.50, sort. II van 16-20 cm 14, sort. Ill van 10-16 cm f 9 per 190 st., radijs f 6 per 100 bos. De prijzen van de appelen zijn naar gelang van de kwaliteit en de soort verhoogd met 3. f 2, 1.50 en 1 per 100 kg. In de kwaliteitsvoorschriften en de verdeeling van den aanvoer zijn geen wijzigingen aangebracht. NOORDSCHARWOUDE. Dai kan „Hercules en Hygiëa" alleen. Dit is de naam van de tiende gymnastiekrevue, waarvan „Hecules en Hygiëa" Zondag in de zaal van den heer J. de Bakker alhier de eer ste uitvoering gaven. De belangstel ling voor deze eerste uitvoering was groot, de zaal was uitverkocht. Deze tiende, dus een jubileum revue, geheel samengesteld door den directeur, den heer K. Boot Jzn., is, evenals de voorafgaande, vol afwis seling. In bonte verscheidenheid wisselen gymnastiek, balletten en schetsen elkaar af, waarbij in bal letten en schetsen soms actueele toe standen worden uitgebeeld en in. de schetsen plaatselijke gebeurtenissen zijn verwerkt, welke' bij het publiek de lachspieren verscheidene malen danig in beweging brachten. Men had zich voor deze schetsen de me dewerking verzekerd van de dames A. van DortNieman, M. Kaas en de heeren J. Klinkert en K. de'Bak ker, wier verrichtingen telkens met luid applaus werden beloond. Het solo-danspaar (mej. Oosterbroek en de heer K. Boot) en in het ballet Wiener Wals de dames Slikker Ootjers en van Dam, werden zeer toegejuicht. Aan de gymnastiek was natuurlijk een flinke plaats ingeruimd. Voor gymnastieklief hebbers was hierbij veel te genieten. Verscheidene ma len klonk een spontaan applaus op, waneer een nummer heel goed werd uitgevoerd. Vooral de acrobatiek, verzorgd door een twaalftal dames en heeren, vond veel bijval. De Lubelaja's zongen eenige Hawaiïan- hederen. De muzikale begeleiding was in harejen van het cekende or kestje dat zich daar ieder jaar mee belast. De vele toejuichingen van het publiek wajen wel een bewijs dat deze tiende revue zeer in den smaak is gevallen. Ambtelijke mededeetingen. AANVULLEND UITBREIDINGSPLAN VOOR DEN ALKMAARDER HOUT E.O. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter algemeene kennis, dat ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departe ment van Binnenlandsche 2aken d.d. 9 December 1942, "no. 1 V, tot goedkeuring van het besluit van den Commissaris der provincie Noord-Holland ter waarne ming van de taak van Gedeputeerde Staten, d.d. 6 Augustus 1942, nr. 127, tot vaststelling van een aanvullend uitbrei- dingsplan-in-onderdeelen voor de Ge meente Alkmaar (Alkmaarder Hout e.o.), alsmede de daarbij behoorende stukken. Alkmaar, 5 Januari 1943. De Burgemeester voornoemd, B. A. VAN DER SLUIJS. ALKMAAR. GEBOREN: Carolina A. M., d. van Gerardus N. Buren en A. Th. M. Bots. Gerardus A., z. van Petrus Apeldoorn en C. van Dijk. Leo A„ z. van Cornelis J. Beentjes en K. C. Schutz. GETROUWD: Petrus J. Coeveld en Lolkje L. Poeze. OVERLEDEN: Jacob C. Leijer, wedr. van J. Ensink, 89 jaar. Lourens Muijs, gehuwd met T. Koeman, 71 jaar. Cor nelia Jager, 2 jaar. Aaltje Haringa, wed. van J. Oost, 86 jaar. In het gebied van de Wester- woldsche A in den Zuidoosthoek van de provincie Groningen is bij het plaatsje Wedderbergen bij Wedde op een perceel hooge eschgronden van de Gebr. Principaal een groot urnenveld ontdekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1