C0NV00I MET BRANDSTOF VERNIETIGD. in® DAGBLAD VOOR TIEN JAAR W.A. Oorlogsverklaring van Nanking. Bewakingsdienst tegen sabotage. Wapenfeiten van de Duitsche marine en luchtmacht in 1942. Keuringen voor de Waffen-SS en 't Legioen „DE NIEUWE MENSCH". !99§< '4QHH STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. MAANDAG 11 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 7. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/a m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Zware afweergevechten aan het Oostfront. TTTT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHREF10 Jan. (D.N. B Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: De af weerslag in het Zuiden van het OosteBjke front gaat met onverminderde hevigheid verder. Ale aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Hierbij en bij tegenaanvallen van Duitsche troeoen werden 26 vijan delijke pantserwagens kapotgescho ten. Formaties infanterie en pant- serstriidkrachten verdreven den vij and in samenwerking met sterke formaties 'vliegtuigen uit talrijke plaatsen en vernietigden op een plaats een vijandelijk regiment. Te Stalingrad plaatselijke bedrij vigheid van stoottroepen. Jachtvlie- gers schoten, zonder zelf verliezen te lijden, 12 Sovjetvliegtuigen omlaag. In den centralen frontsfetor ver overden gevechtsgroepen ééner divi sie infanterie stormenderhand 75 ge- yechtsstellingen en hakten de sterke bezetting daarvan in de pan. De bezetting van Welikije Loeki bood ook gisteren held haftig verzet aan sterke vijande lijke aanvallen. Nieuwe aanvallen der Sovjets ten Z.O. van het Ilmenmeer stortten na een hardnekkigen strijd onder ver lies van 17 pantserwagens meen. Nachtelijke uitvalspogingen van een ingesloten vijandelijke gevechts groep werden bloedig afgeslagen. Aan het front van de IJszee zette de luchtmacht de verwoestingen van belangrijke 'nrichtingen aan de spoorlijn naar Moermansk voort, in luchtgevechten werden 8 vijandelijke vliegtnuigen neergeschoten. Aan Duitsche zijde werden hierbij geen verliezen geleder In Noord-Afrika. In Noord-Afrika geen gevechts handelingen van beteekenis als ge volg van ongunstige weersgesteld heid. De luchtmacht bestookte ten tenkampen en gemotoriseerde strijd krachten van den vijand. Britsche vliegtuigen vielen in de late avonduren West-Duitsch gebied aan. De bevolking leed verliezen. Hierbij werden vijf vliegtuigen neergeschoten en overdag aan de kust van het Kanaal nog drie toe stellen. Convooi met 174.000 ton brandstof vernietigd. Zooais in een extra bericht is bekend gemaakt, heeft het op treden van een groep Duitsche duikbooten tegen een van Trini dad naar Gibraltar onderweg zijnd conkooï een volledig succes opgeleverd. Het zwaar bescherm de convooi bestond uitsluitend uit groote tankschepen, die brandstof naar Noord-Afrika moesten overbrengen. In hardnekkige gevechten wer den 13 tankbooten met tezamen - -124.000 brt. tot zinken gebracht en drie andere getorpedeerd. Het convooi werd volkomen uiteen geslagen. Het verlies der lading bestaande uit 174.000 ton brand stof is een zware slag voor de oorlogvoering der Engelschen en Amerikanen in Noord-Afrika. Het weer beleipmert de krijgsverrichtingen. Aan het Italiaansche legerbericht van 10 Jan. ontleenen wij het vol gende: De weergesteldheid, die opnieuw verergerd is, heeft de krijgsverrich tingen aan de fronten in Noord-Afri ka belemmerd. Onze luchtmacht bombardeerde doeltreffend het vlieg veld „Maison Blanche", alsmede ae havens Bougie en Algiers. In het gebied van. Tunis werden concentraties troepen en voertuigen van den vijand met succes aangeval len door Duitsche vliegtuigen. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. - Britsche bommenwer pers hebben Zaterdagavond boven Nooidwest-Duitsch gebied gevlogen. Door uitgeworpen brisant-en brand bommen ontstond in enkele plaatsen schade aan gebouwen en woonwij ken. De burgerbevolking leed ver liezen. Vijf vijandelijke bommenwer pers werden neergeschoten. Nieuwe krijgsoperaties aan de Indisch-Birmaansche grens. - Vol gens te Tokio ontvangen berichten uit Rangoon zijn op 6 Januari aan de Indisch-Birmaansche grens opnieuw gevechtshandelingen gevoerd. Vijan delijke strijdkrachten, bestaande uit ongeveer 200 man, trachtten de Ja pansche stellingen ongeveer 30 km ten N.W. van Akyab in de buurt van een dorp aan te vallen. Zij werden met succes teruggeslagen. Een twee de vijandelijke groep~probeerde en kele kilometers ten Z.W. van het dorp de Japansche frontlijn te door breken. Ook hier jnoest de vijand zich tenslotte haastig terugtrekken. Een hooikist in gebruik, bespaart gas en electriciteit. Nanking heeft den oorlog verklaard aan Groot-Britannië en de Ver. Sta ten en dit wordt te Berlijn be schouwd als een uiting van het on- v sikbare geloof aan de overwinning der mogendheden van het Pact van Drie. De door meer dan 250 millioen zielen bewoonde, geografisch en eco nomisch belangrijkste deelen van China scharen zich nu in de rij van vijanden der Anglo-Amerikaansche mogendheden. Voör het eerst sinds langen tijd zijn Japanners en Chi- neezen' thans in een strijdgemeen schap vereenigd. Plechtige verklaringen. Japan en China hebben onver wijld een eemeenschapoe'ijke, plech tige verklaring afgelegd, waarin wordt uiteengezet, dat zij voor den strijd tegen Engeland 'en de Ver. Staten op militair, politiek en eco nomisch gebied met cnwrikba vatsberadenheid en trouw zullen sa menwerken. Japan heeft besloten niet alleen alle uitsluitend Japansche concessies in de Chineesche republiek terug te, geven en de restitutie van de inter nationale nederzetting te Sjanghai, de internationale nederzetting te Amoy en de gezantschapswiik te Pe king aan China, alsmede het prijs geven der exterritoriale rechten goed te keuren, maar ook op ieder gebied alle maatregelen van begunstiging te treffen, die bij den opbouw van het nieuwe China op de doeltref fendste wijze kunnen medehelpen. Beide landen zullen zich ook ge meenschappelijk aan den opbouw der nieuwe orde in Groot-Oost-Azië wijden. Uit Nanking wordt nog geméld, dat de gemeenschappelijke verkla ring over samenwerking Zaterdag plechtig door beide regeeringen on derteekend is. Wang Tsjing Wei heeft in een massa-vergadering medegedeeld, dat Nanking uit vrijen wil den oorlog verklaard had, omdat China alleen door deelneming aan den oorlog kan herrijzen. De reactie van Tsjoengking. In de woning van Tsjang Kai Sjek heeft de Opperste raad van verdedi ging een bespreking gehouden met politieke en militaire leiders om over de tegenmaatregelen te beraadsla gen, Eveneens werden over den nieuw ontstanen toestand bespre kingen gevoerd met den Britschen en Amerikaanschen ambassadeur en met militaire adviseurs der Angel saksische mogendheden. VERDUISTER GOED L Van 16.48 tot 8.42 Te Edam zal de vereeniging „Hendrick de Keyser" tot behoud van archi tectonische of historisch belangrijke oude gebouwen, het perceel Doelland No. 5 restaureeren Maan 11.54, onder 0.00. 13 Jan. Eerste kwartier. Nederlandsche krijgs gevangenen op Malakka. Het Informatie bureau van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage. heeft uit Ja pan de eerste telegrafische opgave ontvangen van Nederlandsche krijgsgevangenen op Malakka. Voor zoover mogelijk is daarvan bericht gezonden aan de familie. Wegens het ontbreken van adres sen en verminking der namen kon over een aantal geen bericht ge zonden worden. Hu namen worden hieronder met de telegrafische ver minkingen overgenomen. Marine, land-en lucht macht: JJVvijk de Woeff lieute nants HH Gerlings W. Lotsy flying .officer GN Versbeeg midshipman J. Grippeling sergeants PE Jagobs G Wanner Willem DC A Woostman corporal TG Bergmans quartermas ter Hollander den corporals A Treboied CJB Honteiro W Takema zuaan sailors HF Akkerman privates EH vander Bent sailor WH Bergman privates HHA Beroen HL Bock fire man H Deane fireman dalmiker O fireman G DIJ Dijksha J Dijkssra conscript WL Feldroan privates Go- defroy Goervie Grohr Groot M Groot Haherland Heppeser privates Have- r.aar Heyne Jonrdan Kappers Klans Kcppenhol Vanderlans Lavieren vandrig JD Maskis Martens sailors MJ Speek J THU Man conscript TJ Zantvoor. Koopvaardij: apprentice J de Jong ordinary sailor TH W van der Bergh. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig moge lijke gegevens omtrent deze perso nen tot bovengenoemd informatie bureau te wenden. ,HET POLITIEK WEEKPRAATJE" VAN MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 11 Januari. - Het politiek weekpraatje, dat Max Blokzijl hedenavond oin 19.00 uur voor den zender Hilversum I zal houden, heeft tot titel: „Alle bqeren- moeders verlieten de vergadering' Voor wie? Voor den bewakingsdienst tegen sabotage, die weldra in alle Neder landsche gemeenten georganiseerd zal worden, komen zooals reeds eerder werd vermeld in de eerste plaats in aanmerking zij, die zich uit vri.i en wil voor dit doel opgeven. Men verwacht, dat het er velen zul len zijn, zoodat zij de groote meer derheid zullen vormen en verplichte indeeling slechts een betrekkelijke uitzondering zal zijn. De vrijwillige aanmelding moet geschieden met gebruikmaking van een formulier, dat van> gemeente wege gratis ter beschikking wordt gesteld en verkrijgbaar is op het po litiebureau of de gemeentesecreta rie. De beoordeeling der gegadigden geschiedt door het hoofd der plaat selijke politie, waarbij hoofdzaak is, dat de aan te nemen personen lichamelijk en geestelijk verant woordelijk kunnen worden geacht voor de hun op te dragen werk zaamheden. Een geneeskundig onderzoek kan achterwege blijven en ook behoeven geen bepaalde leeftijdsgrenzen te worden in acht genomen. Zeer be langrijk ft de bepaling, dat de be wakingsdiensten ook kunnen wor den uitgeoefend bij wijze van ne venfunctie, en dat geen personen tot het verrichten van deze diensten mogen worden aangewezen, die ten gevolge daarvan (b.v. door den duur der wachtdiensten) in de onmoge lijkheid komen te verkeeren hun dagelijksch beroep naar behooren te vervuilen. Evenmin komen vrouwen in aanmerking. In verband daarmede zal het na tuurlijk aanbeveling verdienen de den bewakingsdienst uitoefenende groepen zoo ruim mogelijk samen te stellen, hetgeen bovendien ook het voordeel biedt, dat de diensten min der drukkend zijn en de verant woordelijkheid door het in te deelen personeel gemakkelijker kan worden aanvaard. Het ideaal zou vanzelfsprekend zijn, dat het personeel in alle ge meenten des lands geheel uit vrij willigers zou zijn samengesteld. Ge heel en al mogelijk zal dit wel niet blijken, maar het zal zeker in het belang zijn van een goeden gang van zaken, indien het aantal vrij willigers groot wordt. Met klein wordt daarom een beroep gedaan op allen, die daarvoor in aanmerking komen, om hun volle medewerking te verleenen bij het tot stand komen van een vlot werkenden bewakings dienst als afweermiddel tegen on heilen, die eventueel zouden kunnen voortvloeien uit sabotagedaden van menschen zonder verantwoordelijk heidsgevoel, wier bedrijf in vele ge vallen in den letterlijken zin van het woord slechts „kwajongens- werk" bleek. „Meldt u vrijwillig bii den bewa kingsdienst tegen sabotage". U doet daarmee in het belang van het alge meen een goed werk. De luchtdoelartillerie en het af weergeschut op de schepen van de marine hebben, naar het D.N.B. ver neemt in 1942 meer dan 650 vlieg tuigen, waaronder vele viermotorige bommenwerpers, deels door licht luchtafweergeschut neergeschoten. Van dit totale aantal hebben de va rende formaties van de Duitsche ma rine 290 vliegtuigen neergehaald. D'e Duitsche marine en lucht macht hebben in 1942 aan vijande lijke oorlogsschepen tot zinken ge bracht: 1 vliegtuigmoederschip, 7 kruisers, 40 torpedojagers, 16 duik booten, 56 motortorpedobooten, 5 torpedobooten, 11 kanonneerbooten, 30 bewakingsvaartuigen, 5 duikboot jagers, 2 patrouillevaartuigen, 1 ïuchtdoelartillerievaartuig. 1 mijnen- legger, 10 hulpoorlogsschepen, 3 hulpkkruisers, 38 kleine oorlogsvaar tuigen, drie kustvaartuigen en een motortorpedoboot werden met ge vangenen binnengebracht. Bij de vrijwilligers. De bewegingen van den vijand worden nauwkeurig waargenomen SS PK Fritsctv O-M-P m Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te ver vullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl ie inzet van dit bataljon ook in Nederland zal ilijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en jet Legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansehe-SS in Nederland wil len toetreden. 12 Jan. 1943: 10 uur, den Haag, café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Herdenkingsbijeenkomst te Utrecht. Het tienjarig bestaan der W.A. is gister te Utrecht op grootsche. wijze herdacht. Er werden maaltijden gehouden, o.a. voor hen, die het strijdersteeken zouden ontvangen. Hierna volgde een opmarsch van de oude W.A. -met vlaggen en muziek naar de Mariaplaats, waar 10 jaar geleden Mussert zijn eerste 32 W.A. mannen inspecteerde. Hier reikte mr. Zon dervan den weermannen het strij dersteeken uit, waarna de leider de opgestelde formaties inspecteerde. Naar een marsch door de stad be gon, in tegenwoordigheid van o.a. vele hooge Duitsche autoriteiten en N.S.B.-fun-ctionarissen de herden- clinksbijeenkomst. Daarbij waren aanwezig familieleden van gevallen kameraden en frontstrijders. Na begroeting van den leider en commissaris-generaal Schmidt sprak Banleider Van der Hout het ope ningswoord. Commandant Zondervan gaf een overzicht van opkomst en bouw der oude W.A. en herdacht de vele moei lijkheden en de gevraagde offers. Hij beloofde den leider voor de volgen de 10 jaren dezelfde toewijding. De heer Van Geelkerken her dacht de gevallen kameraden en de eerste inspectie der W.A.-mannen. Vroeger stonden de weermannen voor moeilijkheden en nu nog. maar ieder heeft zijn opgaaf. De W.A.- man is allereerst aangewezen op hulpverleening na een bombarde ment. Vele W.A.-mannen zijn naar de fronten en elders geroepen en hun aanvulling is noodzakelijk. Zon der W.A. is de N.S.B. niet denkbaar en omgekeerd. Nadat het Oostland lied gezongen was, sprak de leider. Hussert spreekt. Mussert noemde de bijeenkomst de herdenking van den marsch door Utrecht gehouden op 7 Januari 1931. Hij kenschetste als een historisch feit het ontluiken van den nieuwen geest. De 32 weermannen, die toen marcheerden, beseften dat het van hun houding zou afhangen of het Nederlandsche volk een nieuwe toe komst zou tegemoetgaan en tegen gehouden zou worden op den weg naar dien ondergang De leider betoog de, dat de geschiedenis van ons volk nu reeds 700 jaren oud is en gevuld is met den strijd tegen twee erf vijanden, n.l. Frankrijk in zijn op dringen naar het Noorden en Enge land, dat een rol wilde spelen op het vasteland van Europa. Door den voortdurenden onderlingen strijd in midden-Europa moesten wij ons in die eeuwen uitsluitend naar het Westen richten. Nu is Duitschland sterker dan ooit te voren, en twee groote vqiksche gemeenschappen staan in Duitschland en Italië. Mid den-Europa is weer het hart van ons werelddeel geworden. Wij leven nu aan den rand van Europa. Het nieu we tijdperk is begonnen in Augustus 1914, toen het oude tijdvak werd af gesloten. Sedertdien leven we temid den van de geboorteweeën van den In November van het vorig jaar bestond de W.A. van de N. S. B. der Nederlanden 10 jaar. Tengevolge van de tijdsomstan digheden is toen dit feit niet op grootsche wijze herdacht. Daar entegen is gister in den Stadsschouwburg de plechtige herdenkingsbijeenkomst gehou den naar aanleiding van het feit, dat op 7 Januari 1933 de W.A. voor het eerst, nl. op den eersten landdag der N.S.B.in Utrecht in het openbaar optrad. Wij herinneren er daarbij aan, dat ook het weekblad „Volk en Vaderland" deze week zijn tien jarig bestaan door diverse her inneringsartikelen herdacht heeft. nieuwen tijd, begonnen met den wereldoorlog, waarop een wapen stilstand is gevolgd en die nu is overgegaan in den eindstrijd, waarin beslist wordt over het voortbestaan van Europa. Nog in 1920, aldus Mussert, heeft de toenmalige Nederlandsche regee ring geweigerd mee te doen aan de verminking van het Duitsche Rijk en heeft zij het aanbod tot annexatie van het land van Kleef afgewezen. Na 1920 is de weg naar beneden be gonnen en is het Nederlandsche volk haar den afgrond geleid door lieden, die gecommandeerd werden vanuit Washington en Londen, en die geen plichten meer kenden ten opzichte van hun eigen volk. De rijkdommen van ons voorge slacht werden onvoldoende gewaar deerd en verwaarloosd. De dwazen rekenden op Engeland om Indië te verdedigen. In een onverantwoorde lijk dwaze politiek lachte een rijk, maar zwak volk om de levensbe hoeften van sterke, maar econo misch arme volken als Duitschland en Japan. Ons volk in zijn groote massa is daaraan onschuldig, maar het draagt de lasten en wij dragen die lasten mede. Individueel is ons volk altijd goed geweest. Mussert herinnerde hier aan de prestaties van de lucht vaart, de koopvaardij; de zeesleep vaart en het reddingswezen. Wat ons ontbrak was de eensgezindheid, de saamhoorigheid van de natie en de wil om te handhaven. Wij hebben als volk gefaald omdat wij geen of fers wilden brengen, in de naieve veronderstelling, dat de anderen ons met rust zouden laten. Wij zijn nu een volk zonder macht en zonder bezittingen en de taak om de her rijzenis te bevechten is op onze schouders gelegd. Voor deze herrij zenis is allereerst noodig een juist inzicht in het wereldgebeuren. Er wordt gestreden om het bestaan van Europa tegen den vemietigingswi! van de Russen en den verovermgswil van de Amerikanen. Op den achter grond staat de greep van het Joden dom naar de wereldmacht. Alles wat wij voor de oorlogvoering kun nen doen is goed. alles wat daaraan afbreuk doet is fout. Zie' vervolg pagina 2. Reproductie van de wandplaat, vervaar digd door den kunstschilder Van der Velde, welke door de Nationaai-Socialis- tische Beweging der Nederlanden wordt uitgegeven. (Polygoon-Fax m) Deze symbolische voorstelling van „De nieuwe rnensch" werd in het jaar 1933 voor den leider vervaar digd door den kunstenaar H. v. d. Velde. Het werk hangt thans iu de werkkamer van Mussert. Het. onderschrift van dit schilderij luidt: De heldenfiguur met het vlam mende zwaard heeft datgene ter aarde geworpen, wat Europa ander halve eeuw als koning heeft gere geerd: het rationalisme, afkomstig uit de Fransche revolutie. Het bleek dat de koningsfiguur hoewel uiter lijk gaaf en voorzien van kroon en scepter, reeds uitgeteerd was tot een geraamte. Opziende naar het licht, vragende om bezieling en rein inzicht, worden hem nu de werkelijke vijanden, die hij te bestrijden heeft, voor oogen geplaatst: aan zijn linkerhand het kapitalisme, aan zijn rechterhand het communisme. Het kapitalisme is de aanbidding van het gouden kalf, waarom de grooten der aarde zich verdringen met den moloch op zijn geldzakken en de geheime machten daarnaast en de hoogburchten van het kapitalisme op den achtergrond. Het communisme wordt uitge beeld door den Bolsjewiek met revolver en zweep, die zich op een kar laat voorttrekken, de dood loert om zijn schouder; het wijf heeft de kerk in brand gestoken, zij steekt de tong uit tegen het Christusbeeld: de priester ligt vermoord voor het altaar. Duisternis blijft daar, waar de Bolsjewiek is geweest. Het volk trekt, naakt uitgeschud de kar. Hoe harder het trekt des te eerder is het in het moeras verzonken. DIEVEN ACHTERHAALD. Eenige maanden geleden werd uit den trein van Alkmaar naar Den Helder een tweetal radiotoestellen gestolen. Dank zij het regelmatig speuren van de recherche gelukte het thans den dader te achterhalen. De man, die eerst hardnekkig ont kende en zich doar leugens trachtte te redden, viel tenslotte door de mand. Eén radiotoestel kon reeds in beslag genomen worden; naar het ander wordit het onderzoek nog voortgezet. MEJ. N. ZWAAN, t Op den leeftijd van ruim 58 jaar is al hier overleden mej. N. Zwaan, die jaren lang bedrijfleidster van den boekhandel en drukkerij der firma Zwaan is ge weest en als zoodanig met tal van Alk- maarders jarenlang in prettige relatie heeft gestaan. DE AANVOER AAN DE VEILINGEN. Bij den aanvoer aan de veilin gen wordt thans on een afzet van ongeveer 5 pet. van den voorraad per 7 Dec. j.l. per week aangehou den. Hierbij dient natuurlijk reke ning te worden gehouden met de beschikbare laadge>genheid. RADIOREPORTAGE VAN DEN DAG DER OUDE W.A. De Nederlandsche omroep zal heden, van 18.0018.30 uur over den zender Hilversum II een reportage uitzenden over de grootsche herden king van het 10-jarig bestaan der W.A., „Den dag der oude W.A.", welke gebeurtenis Zondag heeft plaats gehad en waar behalve de commandant der W.A. en de heer van Geelkerken ook de leider het woord heeft gevoerd. In verband met deze reportage vervalt de uitzending „De N.S.B. antwoordt". HOOGE BOETEN VOOR BOEREN. Nog steeds ondervinden landbou wers en veehouders, die zich niet op de juiste wlize van hun taak ten aanzien van de voedselvoorziening gekweten hebben, dat de overheid niet met zich laat spotten. De tuchtrechter te Alkmaar had een veehouder te Amsterdam, die gedurende geruimen tiid groote hoe veelheden melk aan haar wettelijke bestemming had onttrokken, veroor deeld tot een geldboete van 2000. Het centraal college- voor de tucht rechtspraak achtte het feit echter zoo ernstig, dat het deze boete in hooger beroep verzwaarde tot 4000. Ook eenige veehouders uit andere gemeenten kregen hooge boeten, o.a. voor het in voorraad hebben van een karninrichting en van boter en kaas. KIND TE VONDELING GELEGD. In de Houttuinen te Dordrecht is Zaterdag een kind gevonden van het vrouwelijk geslacht en ongeveer 8 a 9 maanden oud, dat klaarblijke lijk te vondeling was gelegd INLICHTINGEN VERZOCHT. De vv. Commissaris van Politie te Alkmaar verzoekt dengene, die in lichtingen kan verschaffen over on derstaande alhier uit het water op- gevischte rijwielen, zich zoo spoedig mogelijk aan zijn Bureau, Afd. Re cherche, te melden. 1. Een zwart gelakt, ongebiesd heerenrijwiel, merkloos, voorzien van bagagedrager, terugtraprem, le deren zadel, hetwelk met een touw tje is gerepareerd, linker handvat defect. 2. Een zwart gelakt, goud ge biesd damesrijwiel, merk „Mabez". voorzien van „Nordlicht"-lamp, ver nikkeld stuur, „Terry"-zadel, jasbe- schermer, bagagedrager, kettingkast en slechten voorband. De vv. Commissaris van Politie te Alkmaar verzoekt dengene, die op of omstreeks 5 Januari 1943 van iemand, wonende aan den Limmerhpek, alhier, een radiotoestel, merk „Radione" heeft gekocht, zich aan zijn Bureau, Afdeeling Recherche, kamer 11, te willen ver voegen. GEEN VERANDERING IN DE PRIJZEN. In de veilingpriizen van de ver schillende tuinbouwproducten zal deze week geen verandering komen. NOODLOTTIG GEVOLG. Zondagmiddag wierpen jongens in de Langestraat met sneeuwballen naar een 18-jarig meisje. Het meisje, dat hard weg liep, kwam te vallen tengevolge warvan zij haar knie be zeerde en bovendien een hersen schudding kreeg. De politie verleen de haar de eerste hulp. Zij wend bij omwonenden binnengedragen, van waar zij later per ziekenauto naar haar woning werd vervoerd. ZILVEREN JUBILEUM. Op 14 Jan. a.s. hoopt de heer H. v. Duine, timmerman bij de gemeente- lichtbedrijven, den dag te herden ken, waarop hii 25 ïaar geleden m dienst der gemeente trad. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt ver zocht zich zoo spoedig mogelijk aan te melden ter gemeente-secretarie, afd. bevolking: Martinus Evert Wop- penkamp, van beroep huisschilder, geboren te Eijgelshoven, 19 Maart 1915, gekomen van Heerlen. EEN LENTEBODE. Zooals ieder jaar het eerste kie vitsei gevonden wordt, zoo is er ook altijd de eerste vlinder. Wat het kie vitsei betreft kan men ongeveer voorspellen wanneer het gevonden zal worden, maar de eerste vlinder is wat zijn ontdekking betreft altijd een verrassing. Ditmaal werd hij in de dagen van sneeuw en ijs op een slaapkamer aan den Boezemsingel ten huize van mevr. Mook ontdekt en de gelukkige vindster heeft het diertje vanmor gen op onze schrijftafel gezet en het zijn vleugeltjes laten bewegen als bewijs dat het werkelijk leefde. Moge het de bode van spoedig aanbrekend lenteweer geweest zijn. TOONEELVEREENIGING ONTWAAKT. Zaterdagavond gaf de Arb. Tooneelver. Ontwaakt haar tweede uitvoering in dit seizoen. De zaal van het Gulden Vlies was geheel met belangstellenden gevuld. De heer C. Schats opende den avond met een hartelijk woord van welkom en vestigde de aandacht op deze voor stelling'. Donateurs wekte hij op voor den derden avond. Opgevoerd werd het tooneelspel in drie bedrijven van van Eekelen en Gros- feld: Eén, die niet geteld wordt. Met groote interesse heeft het publiek dit ernstige stuk, waarin Alfred, de zoon uit Hermsens eerste huwelijk de hoofd figuur is, gevolgd. Zijn stiefmoeder be handelt hen n.l. zoo, dat hij zich inder daad gevoeld als éën, die niet geteld wordt. Hij verlaat het ouderlijk huis, doch keert terug na een reeks van jaren. Dan begint de strijd opnieuw, waarin Alfred ten onder gaat, maar de liefde van mevr. Hermsen voor den stiefzoon en Annie gewonnen wordt. Onder leiding van den heer J. Teeu- wen heeft Ontwaakt op dit stuk ernstig gewerkt en met genÖegen kon worden geconstateerd, dat deze opvoering een goeden vooruitgang toonde vergeleken bij de vorige. Zeer verdienstelijk was de heer C. Blauw als Alfred. Verschillende der overige medewerkenden hadden hun rol wel wat sterker kunnen doen uit komen, maar waren over het geheel vol doende en gaven soms goed samenspel. De tooneelen zagen er goed uit. De toe schouwers toonden zich over het gfebo- dene zeer voldaan en Ontwaakt kan over het succes tevreden zijn. G. C. van Gulik. ALKMAAR. GEBOREN: Gerritdina A., d. van Joannes Ruis en J. Groot. Jan, z. van Jan Benjamin en J. M. Weel. Geer- truida T., d. van Pieter de Vries en J. M. de Graal. Willempje, d. van Arie A. van Staveren en H. van Wijk. Jo hanna M„ d. van Cornells de Boer en M. Ursem. Johannes M. J., z. van Nico A. van Os en M. J. Dekker. OVERLEDEN: Trijntje de Groot, geh. me W. Flach, 68 jaar. Neeltje Zwaan, 58 jaar. Jan Schilp, geh. met G. Klerk, 58 jaar. HEILOO. Concert „Eensgezindheid". - Het fanfarecorps „Eensgezindheid" heeft Zondagmiddag onder leiding van den heer A. Mëiins in de Rus tende Jager zijn donateurs vergast op een concert, dat door het publiek buitengewoon gewaardeerd werd. Het doet goed als men bemerkt, dat er niet alleen met ambitie wordt gespeeld, maar ook metwaardeering wordt geluisterd. Een verrassing was het optreden van den jeugd- cursus. Hoorden we verleden jaar hoofdzakelijk bekende wijsjes, nu werden er een tweetal kleine ouver- ture's en een paar marschen ge speeld, welke veel bijval vonden. Enkele leden, die kort geleden met succes hebben deelgenomen aan een solistenwedstriid te Koog a.d. Zaan, kwamen individueel voor het voetlicht en oogstten een dave rend applaus. Mevr. de Ruiter- Groot, die de solisten begeleidde, werd na afloop waardeerend toege sproken door den heer J. Beemster. Namens de solisten werd haar een boekwerk overhandigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1