Sovjet-divisie ingesloten en vernietigd. DAGBLAD VOOR ROOSEVELT'S WITBOEK. Een slechte propaganda-stunt. M Troonrede van koning Gustaaf van Zweden. Bij dert vijftigsten verjaardag van Göring en Rosenberg. Hospitaalschip aangevallen. Verduistering door Hoofd van Luchtbeschermingsdienst. Öfficier eischt 8 maanden. Opnieuw 16 schepen uit convooien vernietigd. Margarine in plaats van Boter op Boterbon „04". Bespaart op uw rantsoen met een hooikist. Handhaving openbare orde. STAD EN OMGEVING. Kolendampvergiftiging. Familiedrama te Assendelft. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche édltie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Eed. 3330. Giro 37060. WOENSDAG 13 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang Na. 9. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prfls der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3V, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. (Van onzen Haagschen medewerker.) VN is in de Ver. Staten nu niet Decaald tevreden met den gang zaken. Het publiek begint hoe langer hoe meer te betwijfelen, oi jTze oorlog wel zoo'n triomftocht voor de geallieerden is, als bij de oorlogsverklaringen verzekerd werd. Een zeker symptoom van dezen arg waan was de nederlaag van Roose velt bij de verkiezingen voor het Congres in de maand November. Dit symptoom is niet aan des heeren Roosevelts aandacht ontsnapt en kort voordat dit nieuwgekozen. Con gres voor de eerste maal bi] een- kwam, heeft de Amerikaansche re geering een witboek uitgegeven on der den titel „Oorlog en Vrede waarin betoogd wordt, dat de bui- tenlandsche politiek van de Ver. Staten de laatste tien jaren gericht was op het handhaven van den vrede. Volgens dit witboek heeft Roose velt de laatste tien jaren een poli tiek van goede nabuurschap en van vredesbemiddeling gevolgd. Merk waardig genoeg wordt er in denzelf den tekst verklaard, dat hij de tradi- tioneele isolationistische en neutra liteitspolitiek der Ver. Staten heeft laten varen. En reeds deze verkla ring logenstraft ziin overige bewe ringen ten aanzien van zijn vredes bemiddelingen. Vanaf hetbegin van ziin eerste ambtsperiode in ladz heeft Roosevelt gestreefd naar een wereldconflict. Reeds de in 1935 vermoorde Huey Long, een der felste tegenstanders van Roosevelt, voorspelde, dat Roo sevelt het Amerikaansche volk den oorlog zou injagen onder het mom van een veldtocht tegen het fascis me. Voortdurend heeft Roosevelt dan ook stelling genomen en gehetst te gen de autoritaire staten. In 1937 verklaarde hii in een rede te Chica go, dat men de autoritaire staten onder quarantaine stellen moest. In den loon van 1938 begint zijn inter ventie in de Europeesche politiek. De Engelsche onderhandelingen in Miinchen werden gekenschetst als verraad aan de democratische zaak. Nieuwjaar 1939 verklaart Roosevelt m ziin boodschap aan het Congres, de totalitaire staten te willen be strijden met alle middelen: „all me thods short of war". Bemoeiingen met Europa. TENGEVOLGE van Roosevelts in structies aan ziin gezant te Pa- riis, Bullitt, mislukten de Duitsche onderhandelingen met Polen en werd de Fransche regeering gestijfd in haar voornemen, Duitschland den oorlog te verklaren. Het ligt een ieder nog verseh in het geneugen, hoe de Amerikaansche regeering op alle mogelijke wiize materieelen en Jnoreelen steun verleende aan Enge land en Frankriik. De in Maart 1941 onderteekende Leen- en Pachtwet is er het meest karakteristieke voor beeld van. Amerikaansche oorlogs schepen patrouilleerden, lang vóór het uitbreken van den oorlog tus- schen Amerika en Duitschland. ten gunste van Engeland: kortom, Ame rika heeft met alle ter beschikking staande middelen getracht in te grij pen in het conflict. Totdat dan ein delijk, na alle mogelijke provoca ties op 8 Dec. 1941 de feitelijke oor logstoestand tusschen de Ver. Staten eenerziids en de Asmogendheden anderzijds een feit werd. De Deutsche DipL-Pol. Korrespon- denz schrijft dan ook zeer terecht, dat het methodisch slechte en in zijn argumentatie ondocumentaire verde digingswerk van Roosevelt punt voor punt te weerleggen is. Waar is, dat Roosevelt zooals hij in zijn In ziin troonrede, gehouden bii de opening van het Zweedsche parle ment, heeft koning Gustaaf ver klaard, dat Zweden, in weerwil van de nieuwe verscherping van den po- litieken wereldtoestand in het afge- loopen jaar, ziin vriendschappelijke betrekkingen met de andere mo gendheden heeft kunnen handha ven. Niettemin moet het, zoolang de oorlog duurt, rekening houden met gevaren, welke een voortdurende waakzaamheid noodig maken, en daarom zullen in de eerstvolgende maanden maatregelen voor een mi litaire versterking worden bevolen. De koning vermaande het Zweed sche volk, de grootste voorzichtig heid te betrachten in woord en ge schrift en alles te vermijden wat in het buitenland twijfel zou kunnen doen rijzen aan het vaste besluit van Zweden, zijn neutraliteit tegen een eventueelen aanval te verdedi gen. De oogst is betrekkelijk goed geweest, maar alleen door vrijwillig bezuinigen en hard werken kan men den toestand meester worden. Het is noodzakelijk, dat de eischen van loons- en prijsverhooging gema tigd worden. De Duitsche pers wijdde gister toto's en hoofdartikelen aan den oüsten verjaardag van Rijksmaar- Göring en minister Rosen- Völkischer Beobachter herin nerde er aan, dat Göring, de eerste hana erker van den Führer, in zijn ties een sroot aantal sleutelposi- ■nr.it-S1 het nationaal-socialistische nP and vereenigt. cehrpof. "Berliner Börsenzeitung" „ij. fi£-. '.Ieder weet, dat een man Duits?h?E tot de garanten van de .overwinning behoort, schilden^ Fü,hrer zal hii in de ge- Geboekstaafd worden als sche volk el^ken van het Duit" schreef de Völki- Rosenberg is de .wereldbeschouwing van I. ra sÖ?.ialisme geworden' j Herlmer Börsenzeitung wees er pal Rosenberg ais minister voor het bezette gebied in het Oosten het veroverde gebied administratief moet opbouwen en tevens de gezags drager der nationaal-socialistische beweging m dit gebied is. Witboek toegeeft de traditioneele isolationistische politiek heeft laten varen en de openbare meening in de Ver. Saten tot een willoos object maakte van zijn oorlogspolitiek. IJTER komt dan nog de gerueht- A1 makende verschijning bij van het boek van den voormaligen ge zant der Ver. Staten te Tokio: „Re ports from Tokio". Uit dit boek blijkt zonneklaar, dat Roosevelt vol komen op de hoogte was van het Japansche oorlogspotentieel. lang vóór het uitbreken van den oorlog. De bewering, dat men in negentig dagen Japan liquideeren zou. is dus een bewuste verdraaiing der feiten geweest. Men vraagt zich in Ameri ka nu opgewonden af, hoe de oor logsverklaring aan Japan mogelijk geweest is. Ongetwijfeld heeft dit boek de toch al groeiende ontevre denheid in de Ver. Staten in hevige mate doen toenemen. Hierin, èn in het bijeenkomen van het nieuwe Congres, moet men derhalve de re denen zien van deze slechte propa- ganda-„stunt". Ve. Drie Amerikaansche bommenwer pers hebben, naar uit Sjonan (Sin-; papore) gemeld wordt, op 5 Januari m de haven van Rangoon het Japan sche hospitaalschip Ariba Maroe aan gevallen. De daarbij aangerichte schade is gering, aangezien de vijan delijke toestellen door Japansche jagers gedwongen werden de vlucht te nemen. De Ariba Maroe, die ten tijde van den aanval in de binnen haven lag, was volgens de interna tionale overeenkomsten duidelijk als 'hospitaalschip gekenmerkt. Boven dien was het zicht op dien daig zoo goed, diat een vergissing der aanval lers uitgesloten is. Schipbreukeligen te Paramaribo aangekomen. - Amerikaansche pers- bureaux melden, dat te Paramaribo 146 geredden zijn aangekomen van een Vrijdagnacht in den grond ge boord schip. Hierbij is een opvaren de omgekomen. De naam en de na tionaliteit van het schip zijn niet medegedeeld. Koudegolf in Bulgarije. - In Bulgarije heerscht een koudegolf. In verschillende streken heeft men een temperatuur van 22 graden on der nü geregistreerd. Groote sneeuw massa's belemmeren het verkeer over den weg en per trein. Qberleutnant z.S. W. keerde van een succesvollen tocht naar het vijandelijk gebied met zijn duikboot behouden terug op bet steunpunt aan den Atlantischen Oceaan PK Stephan-We-Po-P m Alkmaar, Dinsdagmiddag. Hedenmorgen stond voor de meervoudige kamer te Alkmaar terecht de 50-jarige C. J. A. Dr., eertijds hoofd van den luchtbe schermingsdienst te Heiloo. Hij zou het vorig jaar verschillende goederen, toebehoorende aan de fieente Heiloo en in gebruik den plaatselijken luchtbe- ermingsdienst, hebben ver duisterd, t.w. eenige oliejassen, een paar zuidwesters en eenige lange gummilaarzen. Deze goe deren zou hij verkocht hebben en het geld te eigen bate heb ben aangewend. Verdachte ontkende. Vier getuigen werden gehoofd, waarvan er een zeer belangrijk was: de Alkmaarsche koopman L. Prmz, ,-an wien verdachte een deel der goederen had gekocht. Deze getuige herkende een der jassen, als zijnde afkomstig uit zijn zaak en geleverd aan den verdachte. Dezelfde jas werd dcor veld. verkocht aan getuige F. W. de Vries, havenmeester te Alk- maar. De verdachte, die zooais gezegd, zijn onschuld vol hield, beweerde, dat hij een eigen handel dreef m deze artikelen, maar dezen handel geheim hield voor iedereen, ook voor zijn huisgenooten. De door getuige de Vries gekochte jas was o.m. zijn eigendom geweest, zoodat hier van verduistering geen sprake konzijn. Wel had verdachte twee jassen verloren, welke toebehoorden aan de gemeente Heiloo: een van deze twee weid den verdachte ontstolen .in Amsterdam, terwijl de tweede jas zonder zijn voorkennis meegenomen was door een van zijn zoons naar Hilversum en onderweg verloren was gegaan. Fantastisch verhaal. De burgemeester van Heiloo. werd op zekeren dag door een anoruemen schrijver gewezen op malversaties bij den L.B.D. aldaar en toen hij het Hoofd aan den tand voelde, beken de deze de goederen te hebben ver duisterd. Dat deed hij zoo ver klaarde verdachte thans om di rect weer op vrije voeten te komen, opdat hij de zaak in het reine kon brengen. Want de aanklacht in den anoniemen brief was valsch geweest en slechts door zelf onmiddellijk een onderzoek in te stellen, zou hu kunnen aantoonen, dat de beschul diging valsch was geweest. Hij ging den dag daarop naar Amsterdam, verkocht daar aan een onbekende twee oliejassen van inferieure kwa liteit en kocht daarna in Haarlem twee goede jassen; dat was zijn plicht, meende hij, omdat hij twee jassen was kwijf geraakt. Vervol gens kregen we een heel lang en ingewikkeld verhaal te hooren van den verdachte en al wees de presi dent hem herhaaldelijk op de groote onwaarschijnlijkheden in dit ver haal, Dr. hield vol, dat hi; niets ver duisterd had. Requisitoir. Tenslotte kwam toch ook de Offi cier aan het woord. Deze ging alles nog eens na, wees op de zwakke punten in de verklaringen van ver dachte, en waar hij het ten laste ge legde wettig en overtuigend bewe zen achtte, vroeg hij, de onsympa thieke houding van verdachte in aanmerking nemende, een gevange nisstraf van acht maanden. Pleidooi. Mr. D. Buiskool uit Hoorn, meen de, dat het bewijs niet geleverd was en vroeg op verschillende gronden vrijspraak. Toen Dr. ook daarna zün onschuld nog vol hield werd het onderzoek gesloten en de uitspraak bepaald op 19 Januari a.s. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 12 Jan. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: Tusschen Kaukasus en Don, in het gebied van Stalingrad en in het Dongebied heeft de vijand, wederom met gébruik van ster ke strijdkrachten, op de tot dus ver bestaande zwaartepunten aangevallen. Hii werd in verbit terde gevechten, deels in tegen aanvallen, afgeslagen en verloor 63 tanks, 45 alleen!' bij Stalin grad. De zware verliezen der Sovjets zijn in overeenstemming met het massaal gebruik van infanterie. In tegenaanvallen is een divi sie infanterie van den vijand ingesloten en vernietigd. Ruim 1000 gevangenen werden binnengebracht. Een Duitsch tank corps heeft sedert 6 Dec. 1942 in de groote bocht van den Don 511 tanks vernield. Bij plaatselijke aanvalsacties in den centralen sector van het front zijn sterke ^stoottroepen de vijande lijke stellingen binnengedrongen, hebben ze over een breedte van meer dan een kilometer opgerold en gevangenen en buit gemaakt. Ten Z.O. van het Ilmenmeer heeft de vijand met sterke infanterie- en tankstrijdkrachten zijn vergeefsche aanvallen voortgezet. 24 tanks wer den bij de felle gevechten vernie tigd. Het transportverkeer op de Moer- mansklijn is ook gisteren door lucht aanvallen zwaar getroffen. In Noord-Afrika. In Libye heeft het Duitsche en Italiaansche luchtwapen in herhaal de acties Britsche vliegvelden en concentraties van troepen en vracht auto's met bijzonder succes bestre den. Jagers en afweergeschut scho ten 19 vijandelijke vliegtuigen neer. In Tunis zijn plaatselijke gevech ten met vijandelijke strijdkrachten, die de stellingen onzer gevechtsvoor posten aanvielen, aan den gang. In de haven van Bougie is een koop vaarder van 5000 brt. beschadigd. Artilleriestellingen en concentraties vrachtauto's in Noord-Tunis waren het doelwit van andere luchtaanval len. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Laat in den avond heeft de vijand lukraak storingsaanvallen gedaan op West-Duitsch gebied. De ontstane verliezen en schade zijn gering. De vijand verloor twee vliegtuigen. 89000 ton vijandelijke scheeps- ruimte vernietigd. In onophoudelijke aanvallen zooals in een extra bericht is me degedeeld op de laatste, reeds zwaar beschadigde, maar nog drij vende schepen van het tankconvooi, waarvan reeds 13 schepen met 124.000 brt. vernietigd waren, heb ben de Duitsche duikbooten nog twee tankschepen met een inhoud van 17.000 brt. in den grond geboord en nogmaals het derde getorpedeerd, welks ondergang door den zeer ster ken afweer niet kon worden waar genomen. Andere duikbooten hebben in het N. en Z. van den Atlantischen Oceaan, voor het grootste deel uit convooien, 14 schepen in den grond geboord met een inhoud van 72.000 brt. Hiermede heeft de vijandelijke transpórtvloot weer in totaal 16 schepen met een inhoud van 89.000 brt. verloren. Aan het Italiaansche Iegerbericht van 12 Jan. ontleenen wij het vol gende: In Fezzan zijn numeriek sterkere strijdkrachten der tegenpartij ge dwongen terug te trekken. De voor genomen hergroepeering van onze garnizoenen in het Z. gebied van Libve wordt voortgezet. Gistermiddag heeft de vijand een aanval ondernomen op .Napels en omgeving. De schade is onbelangrijk. Tot dusver werden 23 dooden en 65 gewonden geteld. Van de acht meer- motorige vliegtuigen, die aan de actie deelnamen, werden er vier vernield. Van de vliegtuigen stortten twee in de provincie Salerno neer, het vier de toestel tusschen de eilanden Iskia en Procida in zee. De hcoïkist maakt uw spijzen gaar, met minder gas en electri- citeit is uw maaltijd klaar. De stormers en stormsters, die hun Kerstverlof in eigen land hebben doorgebracht, zjjn Maandag weer ver trokken, om hun plicht te vervullen in den Germaan- schen Landdienst. Voor hun vertrek uit Amsterdam werden zjj op den Dam toegesproken en geïnspecteerd door Bannfiihrer Voss en den staf leider van den jeugdstorm, opper- banheer G. QuispeL (VNP-De Haan- Pax m) 's-GRAVENHAGE, 12 Jan. - Op de bonnen „boter 04" van de bon kaart voor voedingsmiddelen, welke geldig zullen worden verklaard van 23 Januari tot en met Woensdag 3 Februari 1943, zal men uitsluitend margarine kunnen krijgen. Boter zal men op deze bonnen dus niet kunnen kcopen. Wel zullen uiteraard zij, die van 30 December tot en met 3 Januari j.l. een of meer bonnen „04" bij hun slager hebben ingeleverd, tor verkrijging van rundvet, te zijner tijd rundvet ontvangen. Ter verkrij ging van margarine op de bonnen „04", dient men deze uiterlijk op Za terdag 16 Januari a.s. bij den winke lier in te leveren, desgewenscht togen ontvangstbewijs. De winkelier wordt aan de hand van het door hem ontvangen aantal bonnen bevoor raad, zoodat hij met ingang van 23 Januari in staat is, margarine aan de i „04" bij klanten, die bonnen bij hem hebben ingeleverd, af te levéren. Af levering vóór .23 Januari is verboden. Voor wat betreft schippers, woonwa genbewoners en anderen, die niet in staat.zijn hun bonnen tevoren bij een winkelier in te leveren, zullen te zijner tijd nadere mededeelingen worden gedaan. Het eten goed warm houden en toch weinig gas gebruiken, is een heele puzzle. Vooral in den winter heeft men graag een goeden war men maaitijd. Ons gasrantsoen zou dit eigenlijk niet toelaten, wanneer er niet nog zooiets bestond als een hooikist, die een practische oplos sing voor het kookprobieem vormt. Ten eerste hebt u alleen maar brandstof noodig om het eten 1/6 van den normalen kooktijd vóór te koken en het daarna tenminste twee a driemaal den kooktijd in de hooi kist te laten. Wanneer u geen hooi kist hebt, is gen pak kranten ook voldoende. Let er dan echter op, dat de kranten alles goed afsluiten vooral bij de tegenwoordige kleine kranten verlieze men dit niet uit het oog en een voldoende dikke laag vormen, zoodat zoo weinig mogelijk warmte verloren gaat. De hooikist is bijzonder geschikt voor peulvruchten, gort e.d. meel- producten, mits in water gekookt. Elke huisvrouw die het koken in de hooikist toepast, zal heel goed kun nen bemerken, dat zii gas besnaart. Dat is heuseh noodig, want er moet heel zuinig met onze kolen omge sprongen worden. De gasbedrijven krijgen er niet te veel van. Wanneer de gasfabriek geen gas meer heeft, bent u hiervan de dupe. Houdt u daarom aan het parool om met wei nig gas veel te doen. Politiestandrecht mogelijk gemaakt. In Het eerste nummer van het Veror deningenblad van dit jaar is opgenomen een Verordening van den Rijkscommis saris betreffende de handhaving van de openbare orde, een verordening die goeddeels een samenvatting vormt van de reeds vroeger in verschillende voor schriften vervatte bepalingen, soms op enkele punten gewijzigd en nieuw ge redigeerd. Nieuw zijn de bepalingen vervat in de XVe afdeeling (art. 62 t/m. 70) politiestandrecht, krachtens welke in bepaalde omstandigheden een politie standrecht kan worden afgekondigd. Artikel 62 luidt: 1) Wanneer de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied zulks voor de onderdrukking van bijzonder ernstige ingëvaarbrenging of storing van de openbare orde of van de veilig heid van het openbare leven noodig acht, kondigt hij voor dit gebied of voor bepaalde deelen daarvan door middel van decreet het politie-standrecht af. 2) Dit decreet wordt door de pers, den radio-omroep, door aanplakken of op andere ter plaatse gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Voor zoover niet an ders wordt bepaald, treedt het in wer king op het tijdstip zijner afkondiging, waarbij in geval van afkondiging door verschillende middelen het tijdstip der eerste afkondiging beslissend is. 3) De afkondiging van het politiestand recht gaat gepaard met het bevel, dat een ieder zich heeft te onthouden van iedere beroering, welke de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen, en zich heeft te schikken naar de bijzondere maatrege len van den Rijkscommissaris, welke deze, daarbij uitdrukkelijk de aandacht vestigende op de scherpte van het poli tie-standrecht, uitvaardigt. Hij die in strijd handelt met dit bevel, wordt standrechtelijk veroordeeld. Art. 66 bepaalt dat degene die een in het derde lid van art. 62 verboden han deling begaat wordt gestraft met den dood; in uitzonderingsgevallen met tuchthuisstraf van tenminste 10 jaar. Op poging en deelneming staan dezelfde straffen. 20 000 Finsche kinderen in Zweden. - Naar T.T. meldt, bevinden zich op het oogenblik in Zweden ongeveer 44.000 vreemdelingen, tegen 25.000 op hetzelfde tijdstip van het vorige jaar. De verhooging is hoofdzakelijk te wijten aan de aan wezigheid van de Finsche kinderen, die in Zweden verzorgd worden en wier aantal geraamd wordt op 20.000. Te Enkhuizen heeft zich Maandag ten huize van den heer Mourik door een defect aan een gaskachel, een ernstig geval van kolendampvergif tiging voorgedaan, waarbij een doo- de valt te betreuren. Het slachtoffer is de 58-jarige A. L. B. D. Damen uit Heemstede. De heer Damen had met twee col lega's de boeken van het plaatselijk kantoor van het N.A.F. gecontro leerd. De beide andere heeren heb ben geen nadeelige gevolgen van de vergiftiging ondervonden. SCHOOLWERK MAKEN IN HET RAADHUIS. Men verzoekt ons aan tie betref fende oudiers mede te deelen, dat vanaf Maandag 18 Jan. voor leerlin gen van Middelbare en U.L.O.scho- len wederom de gelegenheid bestaat van 6 K tot 8 y2 uur in de trouwzaal van het Stadhuis onder toezicht hun huiswerk te maken. Aangifte daarvoor behoeft niet te geschieden. Er wordt evenwel op merkzaam op gemaakt, dat de toe gang tot het Stadhuis can kwart voor 7 wordt geslote®. Wie daarna komt, wordt niet meer toegelaten. NOORD-AFRIKA EN DE SAHARA. Ned. Reisver., afd. Alkmaar. De bekende Vlaamsche toerist Lode van Gent hield gisteravond in 't Gulden Vlies een lezing voor de afd. Alkmaar van de N.R.V. over Noord-Afrika en de Sahara. Er was goede belangstelling, waarover de voorzitter, de heer Sietsma, in zijn openingswoord zijn groote voldoe ning uitsprak. Tevens heette hij op hartelijke wijze den heer Lode van van Gent welkom, een spr. die voor de afd. Alkmaar geen onbekende is. Aan de hand van een reeks van prachtige plaatjes, gekleurd en on gekleurd, vertelde de heer van Gent daarna op vlotte enthousiaste wijze van, zijn reizen in Noord-Afrika en in de groote woestijn. Vóór de pauze bracht sor. de toe schouwers in gedachten naar Marok ko, waarvan hij tal van historische en geographische bijzonderheden vertelde en met lichtbeelden ver duidelijkte. Fraaie steden, woeste bergen en binnenlandopnamen wis selden elkaar af. Zeden en gewoon ten, meestal voortspruitend uit den Mohammedaanschen godsdienst, wer den belicht. Na de pauze volgden de indrukken van Algerië, Tunis, het Atlasgebergte en de Sahara met haar wonderschoone oasen. De beel den toonden duidelijk welk een prachtig, gezegend land Noord- Afrika is. De grootschheid en de betoovering van de woestijn, met haar kameelen, zwervende stammen en gevaren, zooals de sirocco, wer den met enthousiasme geschilderd. De spr. bracht inderdaad dit deel der wereld nader tot zijn toehoor ders. Aan 't slot klonk er een luid applaus, waarna de heer Sietsma den spreker namens de aanwezigen hartelijk dankte voor zijn interes sante lezing en zijn bewondering uitsprak voor de mooie olaatjes, die best met de film konden concurree- ren. g c. van Gulik. SLACHTOFFER VAN ONGELUK OVERLEDEN. Dezer dagen viel de 58-jarige uit voerder Kooijman. uit Schoorl, te Zwolle, doordat een balk brak, van een ongeveer 8 meter hoogen stei ger, die om den toren van het Sint Agnietenklooster te Elburg was aan gebracht, 'voor restauratiewerkzaam heden. K. werd in zorgwekkenden toestand naar een ziekenhuis te Zwolle overgebracht, waar hij gister aan de gevolgen van het ongeval is overleden. Door dit verscheiden zal een storing in de herstelwerkzaam heden aan het klooster niet te ver mijden zijn. GESLAAGD. Voor hef examen Ned. Handels correspondentie, afgenomen door de Vereen, v. leeraren in boekhouden en handelscorrespondentie, slaagden de dames M. Tromp te Alkmaar, W. Beugelink en A, Vas Dias te Bergen. Voor het exdmen Engelsche han delscorrespondentie afgenomen door dezelfde vereen., slaagden de heeren J. G. Glas te Br. op Langendijk, A, A. de Graaf, A. Groen en J. van Beugen te Alkmaar. Geslaagd voor examen Hoofd- correispondent Duitsch gehouden te Amsterdam vanwege de Vereen, van Leeraren in de Handelswetenschap pen W. H. E-endebak te Alkmaar. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen van 4 tot 11 Jan. Nieuwe inschr ij vingen: Alkmaar: M. Bankert, Tuinstraat 31, groothandel in galanterieën. Andere wüzigingen: .Alkmaar: J. Anema, Geest 4244, grossier in auto-onderdeelen enz. be noeming procuratiehouder. Wo ningbureau „West-Friesland" v/h B. W. H. Kleinschmidt, Geestersingel 17, woningbureau, assurantiekantoor enz., rechtsvorm gewijzigd. C. A. v. d. Burg, Kennemérstraatweg £0, brood/banketbakkerij, rechtsvorm gewijzigd. Schoorl: Café „De Staande Leeuw", eig. P. Huiberts, Drie hinderen door vader vermoord. Hedenmorgen is het rustige, lande lijke Assendelft opgeschrikt door een afschuwelijk drama, dat zich heeft af gespeeld ten huize van den 50-jarigen Z. aan de Willem Seypesteynstraat aldaar. Drie kinderen van 12, 9 en 7 jaar zijn vermoord, waarna de vader ge poogd heeft, zich van het leven te be- rooven door zich den polsslagader door te snijden en de gaskraan open te draaien, In hoogst zorgwekkenden toestand is de man naar het gemeentelijk zie kenhuis te Zaandam overgebracht. Vanochtend bemerkten buren een sterke gaslucht in de woning van Z., waarop onmiddellijk de gemeente veldwachter Hoveyn werd gewaar schuwd. Ter plaatse gekomen heeft deze zich door het openbreken van de achterdeur toegang tot de woning verschaft. Men vond in de keuken het lichaam van Z. met doorgesne den polsslagader, terwijl de gas kraan openstond. Bovengekomen vond men de drie kinderen, het 12-jarige meisje en twee jongens van 9 en 7 jaar dood op bed. Dr. Kuiper uit Krommenie was spoedig ter plaatse, waarna Z. on middellijk in zorgwekkenden toe stand naar het gemeentelijk zieken huis te Zaandam is vervoerd. De echtelijke verhouding in het gezin Z. schijnt niet al te goed te zijn geweest, zoodat hier vermoede lijk van een familietragedie sprake is. De vrouw heeft reeds eentoe we ken geleden het gezin verlaten. Het parket van Haarlem was van morgen ter plaatse om de doodsoor zaak van de kinderen vast te stellen. Het onderzoek wordt voortgezet. INLICHTINGEN VOOR FABRIKANTEN VAN HOUTEN SPEELGOEDEREN. In een uitvoeringsvoorschrift van het prijsvormingsbesluit 1941 heeft de gemachtigde voor de prijzen aan fabrikanten van houten speelgoede ren den plicht opgelegd onder bij voeging van monsters inlichtingën te verstrekken omtrent hun prijsbe rekening. Deze inlichtingen moeten binnen 1 maand worden gegeven op formulieren, die kosteloos bii den dienst van den gemachtigde voor de prijzen, Bezuidenhoutscheweg 64 te 's-Gravenhage, verkrijgbaar ziin. TOESLAG OP STAAN PLAATSEN IN D-TREIN. Tot nu toe werd bii het gebruiken van een D-trein geen .toeslag boven den prijs van een gewoon plaatsbe wijs geheven, indien geen zitplaats beschikbaar was of indien men zich tevreden moest stellen met een zit plaats, die verkregen werd door het opslaan van een armleuning. Maar doordat er meer en meer een te groote ophooping van reizigers in den D-trein zich voordeed, hebben de Spoorwegen besloten, ook toeslag te heffen op reizigers, die een staan- plaatsinnemen of een zitplaats ver kregen door opgeslagen armleunin gen. EEN GRIEZELIGE VONDST. (Van onzen Berliinschen correspondent.) Zonderlinge gevallen zijn nog al tijd de wereld niet uit. Dezer dagen werd te München door de politie huiszoeking gedaan in de woning van 'n 36-jarige vrouw, die aan de herhaalde aanmaningen van den ar beidsdienst, om aldaar op 't bureau te verschijnen, niet had voldaan. Het onderzoek leidde tot een lugubere ontdekking. In een kast verstopt vond men het reeds geheel en al ge mummificeerde lijk van de gezochte! Het bleek, dat zij reeds in Juni van dit jaar een natuurlijken dood was gestorven. Haar twee jaar oudere zuster, met wie zij samenwoonde, kon niet van de doode scheiden en had al dien tijd met 't lijk harer zuster in één bed geslapen! Toen de politie de woning binnendrong, had zij het inmiddels geheel verdroogde lijk in een kast weggestopt Ambtelijke mededeelingen. UITREIKING KAARTEN BIJZONDEREN ARBEID. De Leider van den Distributiedienst, Kring Alkmaar, maakt bekend, dat op onderstaande dagen kaarten voor bij zonderen arbeid en toeslag aardappel- kaarten zullen worden uitgereikt aan personen, die hun arbeid verrichten in de gemeente Alkmaar. De kaarten zullen worden uitgereikt, in het Distributiekantoor, ingang Rid derstraat, van 913 uur, en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met: Letter A., B., C'., D. of E. op Maandag 18 Januari 1943; letter F., G., H., I. of J. op Dinsdag 19 Januari 1943; letter K., L., M., N. of O. op Woensdag 20 Januari 1943; letter P., Q., R., S. of T. op Donderdag 21 Januari 1943; letter U., V„ W., X., IJ. of Z. op Vrij dag 22 Januari 1943. De distributiestamkaart moet worden overgelegd. Alkmaar, 12 Januari 1943. De Leider voornoemd, W. WAGENAAR. Heeren weg A 77 (post Groet), over gegaan aan P. Hakof. Opheffingen: Alkmaar: Fa. Ansingh en Mesman, eig. A. Prins, Achterstraat 50, apo theek en drogisterij. N.V. Han- delsraad van den L.T.B. „De Scher mer" in liq., Dijk 12, in- en verkoop van meststoffen enz. Bergen: S. Leegwater, Ruïnelaan 19, leesbiblio theek. Mij. tot expl. v. d. melk inrichting en stoomzuivelfabriek „Wilhelmina", N.V. in liq., Berger- weg 101. Heerhugowaard: N.V. Handelsraad v. d. L.T.B. „De Kool streek" in liq., Verlaat 5, in- en verkoop van landbouwbenoodig'ib'- den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1