Toestand bij Stalingrad verscherpt. DAGBLAD VOOR ONTRUIMING VAN TRIPOLIS. Sovjet-aanvallen stieten overal op dapperen tegenstand.. Italiaansche oordeelen over de beteekenis. sPiltroepen betrekken nieuwe De voedselvoorziening in Ned.-lndië. stellingen. Bekendmaking. Doodvonnis voltrokken. STAD EN OMGEVING. Nederland en het Ooslland. Onverminderde spanning in de 2e klasse A Zaandijk op den goeden weg. Drie kringen-wedstrijd. Voetbal-uitslagen. 0 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche édltle Voordam C 9, Alkmaar. Xelefoot Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 37060. MAANDAG 25 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 19. 2 pagina's. Hooidredacteuri A. R. JONKER, Alkmaar. Prfls der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEM FiiHRER, 24 Jan. - (D.N-B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De winterslag in het Oosten duurt met onverminderde hevigheid voort. Overeenkomstig de stelselmatige verkorting van het Zuidelijke front hebben de gevechten in het Noorden van den Kaukasus zich verplaatst naar het gebied van den Koeban, waar ook gisteren vrij zwakke aan vallen der Sovjets mislukten. In het Westelijk deel van den Kaukasus wierpen Duitsche bergjagers en Roemeensche troe pen, doeltreffend door de lucht macht gesteund, den doorgedron gen vijand tot zijn punt van uit gang terug. Aan den beneden- Don gelukte het aan snelle Duit sche formaties den sterken vijand in den flank aan te val len, en hem onder de zwaarste t verliezen aan menschen en ma teriaal naar het Oosten te ver drijven. Bij Stalingrad is de toestand door het verdere binnendringen van sterke vijandelijke massa's van het Westen uit verscherpt. Desondanks handhaven de ver dedigers steeds nog ongebroken als Achtend voorbeeld van het beste Duitsche soldatendom den steeds nauwer wordenden ring om de stad. Zij binden door hun heldhaftig optreden sterke vijandelijke strijd krachten en stagneeren nu reeds ginds maanden den vijandelijken aanvoer op een zijner belangrijkste punten. Evenzoo is .tusschen Donetz en Don, de woedende storm van sterke vijan delijke strijdkrachten gebroken op den dapperen tegenstand eener divi sie pantserstrijdkrachten, die in deze levechten 16 pantserwagens vernie tigde. Ten Zuidoosten van het II- menmeer werd een vijandelijke ai- deeling na dagenlange omsingeling in de pan gehakt. In den slag ten Zui den van het Ladogameer golfden de gevechten heen en weer. Het front hield op alle plaatsen stand tegen den vijandelijken druk. Versch aan gevoerde regimenten wierpen den vijand uit alle stellingen, waar hij den dag tevoren in was doorgedron gen. In Noord-AfrikaP. Ten Westen van' Tripolis vonden gisteren behalve verkennin-gsonder- nemingen geen bijzondere gevechts handelingen plaats. In Tunesië mis lukten vijandelijke aanvallen op de hoogten, die de Duitsche en Italiaan- sche troepen de laatste dagen heb ben genomen. Er werden talrijke gevangenen gemaakt en oorlogsma teriaal buitgemaakt. Na een nachte lijken aanval van de luchtmacht op het havengebied van Bone ontston den uitgebreide branden. Bij aanvallen overdag en des nachts op plaatsen^ in de bezette Westelijke gebieden én in West-Duitschland werden 16j vliegtuigen neergescho ten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen wierpen overdag bommen van zwaar kaliber op belangrijke mili taire doelen aan de .Zuidkust van Engeland en zetten d-oor beschieting met boordwapens een ravitaillee- ringsbedrijf in brand. Naar aanleiding van de bekend making in de weermachtberichten van Zaterdag, waarin gemeld werd, dat door de bewegmg van de Spiltroepen naar het Westen Tri polis zonder strijd ontruimd was, nadat alle voorraden en het oorlogs materiaal uit de stad weggevoerd waren en de haven vernield was, heeft de Italiaansche minister van landbouw Pavolini Zaterdagavond een radiorede gehouden, waarin hij o a. zeide: Alleen een Italiaan, alleen iemand die weet hoeveel, van de jongste Italiaansche geschiedenis ligt opgesloten in die drie lettergre pen: Tripolis, kan de smart begrij pen, die wij thans géVoelen. Doch geen oogenblik zullen we ons door «nze gevoelens laten meeslepen, om dat ons vertrouwen in het eindresul taat ongeschokt blijft. Het is niet de eerste maal, dat wij Tripolitanië en de Cyrenaica verlie zen. In den oorlog van 1914-1918 heeft Italië geen enkel deel van zijn kolonie aan de Middellandsche Zee verdedigd. Het fascisme is het ge weest, dat in een schitterende cam pagne Libye heroverd heeft. Wij zijn er - teruggekeerd en wij zullen er weer terugkeeren. In Tunesië heeft de as de laatste dagen succes sen behaald die haar kracht bewij zen. Op ons actief staat het feit der concentratie van onze strijdkrachten in Tunesië en het gebruik van den korten verbindingsweg tusschen Si cilië en Bizerta. Met het oog op die voordeelen en om zuinig om te springen met onze menschenlevens en ons materiaal, hebben wij Tripo litanië ontruimd. De veiligheid van het Italiaansche schiereiland is bo vendien versterkt door .de bezetting van Corsica. Toulon en de Fransche kust. De vijand heeft territoriale verliezen geleden, die veel belang rijker zijn dan de onze. Vastberaden en sterk, bliift Italië strijden aan de ziide van zijn bondgenooten en zal het volhouden totdat het vijande lijke initiatief zal ziin gebroken op ons onwrikbaar verzet en op het toenemende gewicht der vijandelij ke scheensverliezen. Tot de ontruiming was reeds gemimen tijd besloten. Volgens Gayda, den directeur van het belangrijke Italiaansche blad Giorhale d'Italia was reeds geruimen tijd geleden tot de ontruiming van Tripolis en Tripolitanië besloten. Er was al lang bevel toe gegeven en er was al toe besloten vóór dé druk van het achtste leger merkbaar werd. Men kon tijdig alles bergen wat in veiligheid moest worden gebracht en vernielen wat den vijand dienstig kon Zijn. Geconstateerd wordt tenslotte, dat de trefkracht en actiemogeliikheid der spilmogendheden in Noord-Afri- ka niet geleden hebben en thans ge makkelijker geravitailleerd kunnen worden dan toen zii in Egypte ston den. Nog steeds is de Middelland- sch» Zee voor het Britsche overzee- sche, verkeer versperd. Daarbij komt dat de vijand steeds meer in beslag Vordt genomen door den oorlog te land en ter zee in het Middelland sche Zee-gebied. Onder deze om standigheden kunnen de door de ®Pu in Tunis bezette stellingen het ÏJ'gangspunt worden voor het nieu ws hoofdstuk van den oorlog in het «bied van de Middellandsche Zee. Een medewerker van de Essener National Zeitung heeft van Tokio uit een reis door de door Japan be zette gebieden in Oost-Azië onder nomen en bij die gelegenheid ook een bezoek aan Ned.-lndië gebracht. De correspondent schrijft, dat de in voer van levensmiddelen voorloopig nog groote moeilijkheden onder vindt, doch dat anderzijds maatre gelen zijn genomen om aan de be hoefte der bevolking te voldoen. Daar vele cultures haar producten op het oogenblik .toch niet op de we reldmarkt kunn'en afleveren, is men er toe overgegaan, een groot aantal plantages in rijstvelden te herschep pen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de omgeving van Medan met eén deel der tabaksplantages. van^ 'le' Italiaansche legerbericht Januari ontleenen wij het' vol gende: DtJjts Wegingen van het Italiaansch i bantserleger naar de nieuwe retfelm :''ellingen worden ordelijk en teren .1 i voortgezet. Het kwam gis- tot partieele acties Van den étri'j ^oor °nze achterhoede tot gedwongen werden. rfeJLrkp! sertor van Tunis werden in ven nnrt e leidden tot de bezetting rfevantfenen11 vi'andeliike stelling, 275 riaal buHgomaakt? oorlo"smate' „BOKTERSDISTRIBUTIE" IN AMERIKA. Als gevolg van de groote behoef te aan dokters en verpleegsters voor de Amsrikaansche troepen zal de medische hulp voor den duur van den qorlpg plus enkele jaren daar na worcfen „gerantsoeneerd", naar de woordvoerder van het bureau voor volksgezondheid heeft ver klaard. ENGELAND HEEFT SOLDATEN NOODIG. De Britsche minister van produc tie, Lyttelton, heeft volgens den En gelschen nieuwsdienst in het Lager huis verklaard, dat het de komende maanden noodig zal zijn nog meer menschen voor den militairen dienst op te roepen. Alle ambtenaren, die maar eenigszins beschikbaar zijn, zullen eveneens worden gemobili seerd, daar er geen andere middelen overblijven om aan werkrachten te komen. De Engelsche nieuwsdienst meldt, dat volgens de Britsche admiraliteit de duikboot „Traveller", onder bevel van luitenant-kapitein Saint-Cyclair Ford, overtijd is en verloren geacht moet worden. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, bevindt de commandant van de Amerikaansche duikbootflottielje op den Atlanti- schen Oceaan, sehout-bij-nacht Ro bert English, zich onder de 15 ver misten die zich aan boord bevonden van het verongelukte transportvlieg tuig. VERDUISTER GOED. Heden van 17.10 tot 8.28 Maan op 21.35, onder 10.14 29 Jan. Laatste kwartier OVERDRACHT VAN DETAILZAKEN WAARIN DISTRIBUTIEGOEDEREN WORDEN VERKOCHT. Inzake overdracht van detailzaken, waarin distributiegoederen worden verkocht, blijkt nog steeds misver stand te bestaan. De dir. van het Centr. Distr.-kant. vestigt er daarom nogmaals met nadruk de aandacht op, dat belanghebbenden zich bij het over nemen van een dergeliik detailbedrijf afgezien van andere te vervullen formaliteiten tijdig in verbinding moeten stellen met den plaatselijken distributiedienst, welke hen alle nood zakelijke inlichtingen zal verstrekken. Het niet opvolgen van bovenstaande aanwijzing zal in vele gevallen leiden tot moeilijkheden voor en teleurstelling van, de betrokken partijen, in het bij zonder van den nieuwen ondernemer. WEEKKAARTEN DER NED. SPOORWEGEN. Uitsluitend op Zaterdag en Zondag verkrijgbaar. Teneinde de overstelpende drukte aan de stationsloketten des Maandags- morgens zooveel mogelijk te verminde ren, is bepaald, dat met ingang van Maandag 1 Febr. a.s. weekkaarten en verkorte werkweekkaarten, waarvan de geldigheid op Maandag ingaat, uit sluitend worden afgegeven op den voorafgaanden Zaterdag of Zondag, 's-GRAVENHAGE, 23 Jan. - Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland deelt mede: Voor een Duitsch krijgsgereeht is een strafproces gevoerd tegen de vervaardigers vart tegen de Duitsche bezettende macht ge richte opihtsende geschriften en tegen degenen die deze geschrif ten in het groot verspreidden. Ze ventien beklaagden zijn ter dood veroordeeld. De bevelhebber der weermacht heeft het vonnis be vestigd. Tot vermaning en waar schuwing aan allen, wien het aangaat, worde uit de motivee ring het volgende medegedeeld: Wij bevinden ons midden in den oorlog. De omstandigheden, die een oorlog onvermijdelijk met zich brengt, leggen een groot deel der Nederlandsche bevolking beperkingen op. De schuld daar voor moet gezocht worden bij haar vroegere regeering. De Duitsche troepen en bezet tingsautoriteiten hebben zich van den aanvang af beijverd, een kiesche en correcte houding te genover de bevolking aan te nemen. Indien nu door bepaalde krin gen de tegemoetkomende hou ding van de bezettende macht en de Duitsche instanties als zwakheid wordt uitgelegd en hun aanleiding geeft, Duitsche voorschriften en bevelen te ne- geeren, moge het volgende ver klaard worden: Duitschland bevindt zich thans met zijn vijanden in een strijd om het zijn of niet-zijn niet al leen van het Duitsche volk, maar ook van Europa en zijn cultuur. Duitschland wil dezen strijd on der alle omstandigheden tot een zegevierend einde brengen. Degenen, die in strijd met de Duitsche bevelen en voorschrif ten anti-Duitsche geschriften vervaardigen en verspreiden, moeten verwachten, dat zij vol gens de geldende oorlogswetten behandeld en dienovereenkom stig met zware en de zwaarste straffen gestraft worden. Gift van het Nederlandsche Vrijwilli ger» Legioen voor het Duitsche Roode Kruis. Mannen van het Ned. Vtijw. Leg-, die in de rijen van een SS-brlgade voor Stalingrad strijden hebben in de voorste linies een bedrag van 55.555,55 R.M. ingezameld voor het Duitsche Roode Kruis. Dezer dagen ontving de president beheerder van het Duitsche Roode Kruts, SS-Gruppenfuhrer piot. dr. Grawitz, een deputatie der Neder landsche legionaires, om hen te be danken voor deze gilt' SS PK Dürr-Sch-F-P m 's-GRAVENHAGE, 23 Jan. - Offi cieel wordt medegedeeld: Het dood vonnis, op 8 Januari 1943 door het Duitsche Obergericht wegens moord uitgesproken tegen den Nederlander Johannes H. A. Kievit, uit Haarlem: is vandaag voltrokken. Kievit had, zooals de pers reeds uitvoerig gemeld heeft, op 27 No vember 1942 te Haarlem een móéder van twee kleine kinderen, die boven dien haar derde kind verwachtte, be zocht, een woordenwisseling uitge lokt en haar vervolgens gewurgd, waarna hij de weerlooze vrouw door messteken in borst en hals doodde. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ. t 1000 3370 4004 5836 11517 13771 18681 19242 21441 400 19559 200 2672 8501 12639 100 1370 1896 4020 7064 10611 11094 .11393 11463 13231 17257 17309 De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barmhartigheid; hij kent alleen volksche plicht. Lezing met lichtbeelden. Een talrijk publiek was Zaterdag avond bijeengekomen in de dancing van de Harmonie om de causerie te booren van mr. F. W. A. de Koek van Leeuwen, voorzitter van de K. v. K. Amsterdam, over een door hem gemaakte reis door en óver het in de laatste maanden zoo vaak genoemde Oostland, d. i. het bezette deel van Sovjet-Rusland. Die reis was ge maakt onder leiding van mr. Rost ,van Tonningen en nog verschillen de andere heeren, o.w. de boeren leider Roskam, waren reisgenooten gedurende een paar weken in de eerste helft van Sept. 1942. Eigenlijk is zóó'n veertien dagen véél te kort om een zoo uitgestrekt gebied (on geveer 50 maal zoo groot als Neder land) ook maar vluchtig door te trekken en de spr. ving dan ook aan met te zeggen, dat zeer groote af standen waren afgelegd per vlieg tuig. Het meest vertelde hij, bij tal van zeer goed geslaagde eigen op namen, van de Oekrame, welk deel van „Oostland" toch nog 760.000 km2 groot is (Duitschland 635.000 en Ne derland 35.000.) Hij sprak van de vruchtbaarheid van het land, die echter door het sovjetbewind lang niet voldoende werd uitgebuit... Daar door is bovendien de graanbouw teruggedrongen voor de teelt van industrie-gewassen (zonnebloemen, vlas, suikerbieten enz.), maar thans tijdens den oorlog hebben de Duitsohers reeds on.tzaggelijk veel gepresteerd om het land weer wel vaart te brengen, niet alleen door den landbouw hooger op te voeren, maar ook door herstel van door de bolsjewisten verwoeste industrieën. Maar er blijft nog oneindig veel te doen over en daarvoor is er voor overtuigde Nederlanders, die willen en kunnen werken, een plaats in dit deel van het Oostland, waarheen eenige eeuwen geleden zoovele an deren uit de vereenigde Nederlanden trokken, toen het een strijd voor ge wetensvrijheid gold. Van deze doops gezinden (Mennonieten heetten ze daar) zijn er nu nog sporen ontdekt en zelfs ontmoette de spreker nog iemand met den zuiver Nederland- chen naam Klasen. Van het land en het volk en zijn dankbaarheid voor de bevrijding van het sovjetbewind deelde spr. vele bij zonderheden mede en aan het slot van de. interessante causerie werd er op gewezen, dat het Oostland met zijn 70 inwoners per km2 van groot belang is voor het Europa na den oorlog en daarom ook voor ons land, waar 270 inwoners per km2 aan den kost moeten zien te komen, wat zeer moeilijk zal gaan, nu onze koloniën voor ons verloren zijn gegaan. Voor Nederlandsche energie is in de Oekxaine ruim plaats en we moeten de geboden kans aanpakken. Voor de flinke werkers, die zich willen nn- zetten en zich ontberingen wiïlen getroosten, is er kans om na den oorlog land in bezit te verwerven. (Wij meenen met het bovenstaande te kunnen volstaan, omdat wij in ons blad van 3 Oct. 1.1. reeds een zeer uitvoerige mededeeling gaven over een door denzelfden spreker te Haarlem gehouden causerie over het zelfde onderwerp. Red.) Mr. Meijer, voorzitter van de Werkgemeenschap Alkmaar van de Ned.-Duitsche Kuituurgemeenschap, die den heer de Koek van Leeuwen met een enkel woord had ingeleid, tracht hem na afloop een woord van dank, dat met een hartelijk applaus door de aanwezigen werd onder streept. BRAND IN FRÖBELSCHOOL TE ZAANDAM. Donderdagochtend circa half zeven is brand ontstaan in de R.K. Fröbel school aan dg Bloemgracht te Zaandam. Het vuur greep ontzettend snel om zich heen. zoodat het uit 1902 datee- rende schoolgebouw weldra in lichte laaie stond. Gevaar dreigde mede voor de tegenoverstaande R.K. Uloschool en ook de sacristie der R.K. kerk, waaruit in allerijl de paramenten enz. in veilig heid werden gebracht. De brandweer wist door haar kundig en kranig optreden de vuurzee te be dwingen en den brand te beperken tot 2 lokalen van genoemde school. Deze gingen met de inventaris geheel verlo ren. De verdere localiteiten der Ulo school liepen min of meer ernstitfe schade op, welke een verschrikkelijke ravage te weeg brachten. Omtrent de oorzaak tast men vêlle- dig in het duister. Wellicht heeft een der kachels een rol in den brand ge speeld. MR. FRUIN PRESIDENT VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft den president van de rechtbank in Utrecht, mr. M. H. Fruin, benoemd tot president van het gerechtshof in Amsterdam. (Zooals bekend was mr. Fruin vóór zijn benoeming te Utrecht, rechter in de Arr. recht bank te Alkmaar. - Red.) FAVEUR-VOORSTELLINGEN IN T GULDEN VLIES. Met veel succes en onder zeer groote belangstelling hadden Zaterdag en Zon dag in 't Gulden Vlies de voorstellingen plaats van het jubileum-programma Faveur. Het publiek heeft van de afwis selende nummers ten zeerste genoten en dat ook op ondubbelzinnige wijze, ge toond. ULO-SCHOOL VEREENIGING „N.I.O." TE HEILOO. De leerlingen van de Ulo-school hebben een vereeniging en geven ieder jaar voor ouders en genoodig-- den een „bonte avond". In aanmer king genomen, dat de tijd van voor bereiding door verschillende om standigheden dezen keer zeer kort was, heeft de jeugd de talrijke aan wezigen een aangenamen avond be zorgd. De tooneelstukjes vielen bui tengewoon in den smaak, terwijl zang en dans ook niet op het pro gramma ontbraken. Een -"trio van „De Groentjes" zorgde voor prettige entre-act muziek. CONSUL VAN DEN A. Ni W. B. TE HEILOO. De Nederlandsche Toeristenbond (A.N. W.B.) heeft den heer C. ten Bruggencate, voorzitter der vereeniging voor Vreem delingenverkeer te Heiloo, tot consul benoemd. ALKMAAR. GEBOREN: Jacoba, d. van Hendrik Labordus en P. Cornet. Dijmphna M. P., d. van Hendrikus Hulskamp en P. van Aart. OVERLEDEN: Guurtje de Vries, wed. van J. Roosendaal, 85 jaar. Trijntje Otto, wed. van M. Krap, 69 jaar. Anita Pesser, gehuwd met J. Roos, 74 jaar. Helena C. Seiz, wed. van C. Bijvoet, 87 jaar. „HET POLITIEKE WEEKPRAATJE" DOOR MAX BLOKZIJL. Het politiek weekpraatje dat Max Blokzijl hedenavond om 19.00 via den zender Hilversum 1 zal uitspreken heeft tot titel: „De 30ste Januari 1933", De spanning in de tweede klasse A blijft onverminderd voortduren, met dien verstande dan, dat de papieren van OSV weer flink ge stegen zijn. De Oostzaners toch wisten een royale 4-1-zege te be halen op ZFC, dat daarmede zijn tweede nederlaag in een uitwed strijd leed en nu iets achterop is gekomen. Laten we verder direct wijzen op de positie van West- Frisia en KFC, die allebei wonnen en nog steeds een prachtige kans hebben, om OSV van den troon af te stooteh. Er hoeft maar zoo licel weinig te gebeuren. OSV speelde tegen ZFC haar be kende partijtje voetbal, waartegen over ZFC haar systeem zette: de achterspelers ver zijwaarts opge steld met al de gevolgen van dien: de snelle buitenspelers der Oostza ners stichtten herhaaldelijk verwar ring in de Zaansche achterhoede en het gevolg was, dat OSV tenslotte verdiend v/on. West-Frisia speelde een moeilij ken wedstrijd in Wormerveer, doch bleek toch beter te ziin dan WEC, dat een vrij ongevaarlijke voorhoe de bezit. De Enkhuizers wonnen met 2-1 en bleven daarmee serieuze can- didaten voor de eerste plaats. Zooals ook KFC, dat met de zwakke schot- looze voorhoede van RCH weinig moeite had; de Koogers wonnen met de veelzeggende cijfers 6-0! De Kennemers zijn geheel ont waakt en blijkbaar het gevaar zien de van een herboren Alkm. Boys de den ze. wat verwacht werd: ze sloe gen thuis het zwakke Santpoort met 5-0. De.Alkm. Boys hielden zich vrii goed tegen HBC, doch moesten met 3-2 het onderspit delven. OSV 16 11 1 4 48-30 23 KFC 16 10 2 4 44-30 22 W.-Frisia 14 9 1 4 37-20 19 ZFC 14 8 1 5 39-20 17 HBC 14 6 4 4 40-33 16 RCH 16 6 4 6 49-32 16 Aicmaria 14 6 3 5 34-38 15 WFC 14 5 3 6 30-32 13 Kennemers 15 4 2 9 38-44 10 Alkm. Boys 14 2 2 10 23-59 6 Santpoort 15 2 1 12 21-65 5 NIEUWE XAMPIOENEN. In de eerste klasse kunnen we twee kampioenen oegroeten: Feijen- oord en Enschedé. Beide ciubs won nen hun wedstrijd, resp. tegen DHC en Enscli. Boys cn zijn nu met meer te bereiken. De twee districten heb ben ongetwijfeld sterke kampioenen gekregen en de titel kwam in beide gevallen zeker bij de sterkste club terecht. In district I is de spanning echter nog groot. ADO won ternauwernood van Xerxes met 1-0 en HDVS klop te na een spannenden strijd in Dordt het sterke DFC. EDO daarentegen verloor een kostbaar punt door te gen HBS geljjk te spélen en dat eene puntje zou wel eens kunnen beteekenen, dat de Haarlemmers kansloos zijn geworden. In het Oosten wijzen we nog even op de goede prestatie van Tubantia, dat van Wageningen jvon. 't Was noodig ook, want PEC zorgde voor een verrassing door NEC te klop pen. Toch worden de Zwollenaren het kind van de rekening. In het Zuiden heerscht nóg steeds spanning en ofschoon Willem II op nieuw een punt verloor door het ge lijke spel tegen PSV, was het voor haar toch een beste dag, want de twee concurrenten verloren: Longa thuis van MW, wat wel een groote verrassing was, en BW uit van Eindhoven, wat eigenlijk vrij nor maal is. We wijzen hier verder nog even op de groote zege van NAC op Maurits (8-1). In het 'Noorden onbelangrijke wedstrijden. Heerenveen klopte royaal Be Quick met 9-1, maar dat veranderde niets in den stand. Sneek had zich misschien kunnen redden, maar het verloor thuis van Achillas en haar situatie is nu zeer precair geworden. DE LAGERE KLASSEN. Wat de 3e klasse A betreft, is het nu toch wel duidelijk, dat Zaandijk de beste kansen heeft. Deze club versloeg Schagen met liefst 7-1, waarmee de Schagenaren geheel uit geschakeld zijn. HRC wist in den Helder KW te kloppen en behield dus het kleine kansje. In 3 B won Helder van DTS en als deze club nu straks ook nog HFC weet te overwinnen de wedstrijd moet in den Helder gespeeld worden dan heeft ze waarlijk nog een kans op de eerste plaats. Echter, HFC blijft winnen; nu werd uit van Halfweg gewonnen met 3-0. Schoten verspeelde een kostbaar puntje door het gelijke spel tegen Kinheim en raakt nu achterop. In de 4e klasse werd slechts ge speeld in de C-afdeeling. ADO uit Heemskerk won met 2-1 van CSV en behield daarmee haar kans. die misschien nog grooter geworden is door den nederlaag van Zeevogels op Vitesse '22. Bergen verloor thuis van USVU met 1-3, wat ons van de gastheeren wat tegenvalt, al is US VU niet voor de poes. Haarlem favoriet. Reeds om 1 uur werd gisteren in de Overdekte begonnen met het uitge breide programma, waarvan elk num mer twee series bevatte met een deel nemer per kring. Dank zij dit vroege aanvangsuur, alsmede de vlotte afwer king van het programma was men om 3 uur al klaar met de 16 zwemnummers, waarna de halve polo-competitie kon beginnen. Inderdaad was het een nationale wed strijd, zij het met kleine letters. Immera slechts nieuwelingen mochten starten; dat zijn zij, die nog niet onder de door de N.Z.'LB. gestelde limiet-tijden heb ben gezwommen. Dit had zijn goede reden, want juist daardoor moest de kracht van de kringen Haarlem, N.- Holland boven 't 'Y en Noordelijk N.- Hoiland op gelijke basis komen te staan. En toch, de verwachte spanning ont brak; en dit is jammer, omdat een be langrijke oorzaak vermeden had kunnen worden. Men had zich n.l. voor de kwa lificatie Nieuwelingen gebaseerd op de gegevens van 1941. En in een jaar kan zich in prestaties van zwemmers veel wijzigen. Natuurlijk was hierbij de Kring Haarlem, waarin een grooter aantal zwemmers meer gelegenheid tot oefenen neeft, hel meest gebaat, terwijl N. N.-Holland, waarvoor deze wed strijden in het bijzonder waren georga niseerd, hiervan niets dan nadeel on dervond. Eenerzijds zag men tengevolge daar van soms beter zwemmen, maar dit kon toch de vermindering in spanning hiet compenseeren. De beste prestaties werden geleverd op den schoolslag, waarbij mej. Turken- burg van Haarlem de 100 M. bijna, en de D.A.W.-er A. Slikker ten volle een Senior-tijd zwommen; deze laatste werd echter gediskwalificeerd, doordat hij een keer met een hand keerde. De puntentelling gaf als resultaat: 1. Haarlem 2824,9; 2. N.-Holland boven 't Y 2961,9; 3. N. N.-Holland 3091,4. Deze einouitslamoet geenszins de indruk wekken, dat plke overwinning voor de Haarlemmers was. Merkwaar dig was b.v., dat juist op het groote nummer 100 M. crawl de heeren J. Boon- acker en C. Sinke van N. N.-Holland als le en 3e eindigden met zeer behoorlijke tijden. Bij de 50 M. rugslag heeren was het jammer, dat J. Walig (N.-H. boven 't Y) en T. Kloots (H.) niet in dezelfde serie lagen, anders zou hierbij zeker een spannende strijd ontstaan zijn; in tijd was nu Walig, die opvalt door zijn glijdenden slag, tweede. Een van de aardigste nummers was wel de 10 maal 5C M. estafette -heeren; het ging hierbij geheel tusschen Haar lem en N. N.-Holland. Deze laatste kring had haar beste zwemmers het eerst laten starten tegen de gebruikelijke volg orde in. Zij kwam daardoor vrij ver voor te liggen, terwijl Haarlem deze achterstand niet dan pas op de laatste banen kon inloopen.- Hierna werd de polo-competitie ge speeld. Hoewel de Haarlemmers een sneller spel speelden, bleek N.-Holland boven 't Y geheel evenwaardig door met 11 gelijk te spelen, terwijl beiden met 51 van N. N.-Holland wonnen. De wedstrijd tusschen D.A.W. en een Haarlemsche le klasse-combinatie, waar in de laatste met 52 won, bracht hier- bij een aardige afwisseling. De uitslagen. Wat de uitslagen betreft, volstaan we met het opnemen van de twee best geplaatsten in de z.g. hoofdnummers. 50 m. rugslag dames; 1. mej. H. Cassé, Haarlem, 41,7 sec.; 2. mej. R. Jansen, Hi, 41sec. 50 m. rugslag heeren: 1. T. Kloots, H., 36,7 sec.; 2. J. Walig, Ben. Het Y, 36,9 sec. 100 m. schoolslag dames: 1. mej. N. Turkenburg, H., 1. min. 33,1 sec.; 2. majv H. v. d. Zon, H., 1 min. 36,4 sec. 100 m. schoolslag heeren: 1. H. Le- maire, Ben. Y., 1 min. 32 sec.; 2. L. ten Berge, H., 1 min. 35,2 sec.' 100 m. crawl dames: 1. mej. R. Ver hagen, H, 1 min. 21,1 sec.; 2. mej'. E. Kruyt, H., 1 min. 23,4 sec. 100 m. crawl heeren: 1. J. Boonacker, Noord. N.-H., 1 min. 11,2 sec.; 2. D. A. Imhülsen, Ben. Y, 1 min. 11,7 sec. 5X50 m. crawl dames: 1. Haarlem in 3 min. 0,4 sec. 10X50 m. crawl heeren: 1. Haarlem in 5 min. 22,6 sec. DISTRICT I, ADOXerxes 1-0 DFC—HDVS 2-3 DWSVole wijekers 1-1 EDO—HBS 0-0 DISTRICT n. VSV—RFC 4-1 t GooiHaarlem 0-7 VUC—EMMA 5-1 Feijenoordt)HC 3T2 (Feijenoord kampioen). DISTRICT Dl. Tub.—Wag. 3-2 AGOW—Heracles 3-2 QuickGo ahead 6-0 Ensch.B.Enschede 0-2 (Enschede kampioen). PEC—NEC t 3-0 DISTRICT IV. LongaMW 1-2 EindhovenBW 3-0 NACMaurits 8-1 PicusNoad 2-1 Willem II—PSV 1-1 DISTRICT V. H.veenBe Quick 9-1 VelocitasHSC 3-4 VeendamGVAV 1-1 SneekAchilles 0-1 2e klas.se A. OSV—ZFC 4-1 HBC—Alkm. B. 3-2 Kenn.Santpoort 5-0 WFC—W.-Frisia 1-2 KFC—RCH 6-0 2e klasse B. DWV—Hercules 2-1 Vr.schaarZeeb. 5-2 AFC—H'sum 4-0 HVCWatergr.m.' 2-1 DOSde Spartaan 1-0 3e klasse V HRC—KVV 4-2 SchagenZaandijk 1-7 GVOBeverwijk 3-3 3e klasse B. TIJBB—Terrasv. 2-5 Halfweg—HFC 0-3 KinheimSchoten 1-1 Bl.daalZandvrt.m. 3-4 DTS—Helder 1-3 4e klasse G. Vitesse'22Zeevog. 1-0 Bergen—USVÜ 1-3 ADO 1920—CSV 2-1 Res. 2e klasse A. RCH 2—Alcm. 2 3-2 AFC 2—EDO 2 1-3 HFC 2—Kenn. 2 1-6 Res. 3e klasse A. WFC 3—ZFC 3 3-3 Alkm.B. 2—Alcm. 3 3-1 QSC 2—Assend. 2 2-1 Zaandijk 2—OSV 2 2-4 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". ID: Oudorp 1-AFC 1 IE: Limmen 1-Berdos 1 Meerv. A 1-HSV 1 Petten 1-Koedijk 1 2C: Berdos 2-Alkmaar 2 4-0 2D: Winkel 2-N.Nied. 2 Con Z. 1-HoU. T. 1 VZV 1-DTS 2 LSVV 2-Dirksh. 1 3E: Berdos 3-Vrone 2 4F: Kolp. B. 2-Alkm. 8 0-2 4G: Schoorl 3-SVW 2 7-2 4H: Con Z. 3-Dirksh. 2 3-3 N.Nied. 3-LSW 3 4-4 Jun. C: Bergen a-AsseRd. ft 1-2 1-4 2-3 2-6 2-3 1-4 5-1 2-4 9-4 2-5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1