en Folklore. DAGBLAD VOOR N.S.B. ingeschakeld in staatsleiding. Kr De strijd om Stalingrad ten einde. MAAR PACKET Kuituurgemeenschap »bruari half acht Hotel Proot uit Paterswolde jgelijkheid ISJES i alkmaarsche editie. Hei heldendom van hei zesde leger. Zware afweergevechien iusschen Don en Doneis. Britsche vliegtuigen boven W. Duitsch gebied. Keuringen voor de Wöffen-SS en het Legioen. De Engelscb-Turkscbe besprekingen. Berlijn spreekt von een opmerkelijke demonstralie, welker beteekenis niet overschat mag worden. STAD EN OMGEVING Benoemingen van den Leider. irinetconc. en gr.muz. 17.— Tbeo asman. 17.30 Van heinde en *er- t het nieuws. 17.45 Omr.-Har- rk. 18.40 Septet Jonny Ombach 9.— Branuende kwesties, lezing. ?fitzner en Reger, lezing. 19.30 -.-Symphonie ork. 20.— Kwiti- ;r.) 20.56 Requim van W. A. gr.) 22.Grigoras Dinicu (gr.) Soirée musicale (gr.) n. 301,5 M. 7.15-7.40 Zie Hilv. I. tendgymn. 7.50 Gesproken bin- arz. 8.Wel traditie, geen ver- 8.15 Symphonie ork. (gr.) 8.40 dansen van Antonin Dvorak Gr.muz. 9.15 Voor de huisvr. .-ork. en sol. (opn.) 10.— Godsd. 0 Zang en piano. 11.Voor do 11.15 Omr.-Meisjesk. (opn.) 1LS0 Kinderen en gr.muz. 12.30 Zelf 13.Progr.-overz. 13.05 Con- irk. (opn.) 14.— Godsd. uitz. 14.30 15.30 En hier is de koffergra- 16.Kinderk. v. d. Ned. Om- 30 Marschmuz. (gr.) 17.Voor 17.15 Departementen houden r. 17.30 15 min. met Albert xofoon (gr.) 17.45 Spiegel v. d, 3NO: Persoverz. 18.Dusolina en Beniamino Gigli (gr.) 18.15 1. 18.30 Omr.-Symph. ork. en sol. Liedjes van verlangen (opn.) tardo Bianco (opn.) 20.15 De Me- (opn.) 21.— Duetjes (gr.) 21.15 22.— Act. beschouwing. 22.10 22.20—24.— Zie Hllv. I. at 19.15 alleen radio-centrale* ■erbinding studio. ERDUISTER GOED. Heden van 17.288.19 aan op 7.onder 15.47 5 Febr. N. Maan. red.: A. R, Jonker, Alkmaar; plv. 1.: H. P. v. d. Aardweg, Bergen; Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin- ov., Stad: D. A. Klomp, Bergen; i Rechtsz.: J. Werkman, Alk- dv.: C. Boogaard, Alkmaar. ksche goederendienst van ar naar de Zaanstreek isterdam en in doorvoer ,11e plaatsen in Nederland, eer 32, TeL 2641. iap Alkmaar, ilberglaan 22. over: herfst een verrassing It als iets heel bijzon- in den besten zin van diep gevoel. Een der was van oordeel, dat )lden Jager in geheel inde te worden. Een verflauwende spanning 'prestatie geniet. leden N.D.K. f 0.50. bdel K. TER BURG. DAG 2 FEBRUARI 1SU. 10e TREKKING. PRIJZEN: ■11734. 20320; f 200.— 4539. 5841 7468. 8220, 9565, 9704, 10731 11225. 18290. 19910. 20835. 21711 PAN f70— 1270 1311 1387 1449 1468 1400 2133 2198 2457 2579 2654 2723 3717 3895 4056 4183 4183 4l9t 4512 4537 4570 4592 4876 4854 5303 5311 5330 5495 5587 5795 0157 0402 0753 6772 0803 6873 7265 7293 72Ö4 7380 7409 7404 7954 8011 8083 8309 8408 6431 8656 8724 8830 8864 8933 9169 10422 10576 10589 10750 10805 10606 11383 11444 11481 11737 12001 12009 12630 12747 12768 12939 13428 13434 13882 13947 13973 13978 13983 14031 14508 14620 14787 14808 14860 14896 15445 15479 15644 15706 15752 15762 16220 16266 16419 16457 16471 10476 17338 17374 17386 17422 17613 17694 18005 18180 18187 18200 18237 18244 18936 18974 18998 19057 19203 19352 19797 19884 19917 19960 19961 19964 20899 20957 21157 2J2I3 21241 21476 21886 WETTIGE PBEMIELEENING MUL VAN MAANDAG 1 FEBB. 1646; 'REM1ÜN: 14663 18010 f 400: 11282 t 200 7861 1877 6138 6680 7836 10763 1B186 20881 ƒ70.- 1466.' 391 399 548 117 787 1257 1407 1428 1787 1807 2121 2571 2637 2643 3769 2896 2962 3363 3692 3816 3892 3912 4053 4068 4132 4136 4166 «271 4689 4726 4806 4872 4911 6248 6105 6178 6283 6288 .6339 6368 6819 682a 6837 6891 6998 7062 7583 7864 7941 7983 8011 8594 8639 8645 9001 9016 9087 9839 9847 9892 10012 10048 10042 11190 11226 11311 11419 11809 11904 V2290 12410 12445 13035 13292 13647 14016 14081 14109 14145 14208 14361 5006 15120 15157 152&2 15397 15400 15991 16043 16044 16073 18127 18251 17141 17215 17275 17283 17404 17470 18166 18233 18288 18416 18453 18582 18974 19035 19069 19096 19160 19191 19536 19826 19880 19921 20143 20142 20900 20901 91GEE90 PremUSn Tan f70—: 4872 vergeten. i. welke niet met «ra pronto styi ledige frcVktog»U)»tbq de qgerrte» advertenties leest, sen stenografeeren wordt aangeboden. hten, hebben steeds ilden omdat kennis nd wordt aan «ter- bekend zijn, een 'oegde leerkrachten |e verwerven en te taaL ondernemingsgeest in Duits chl and ge- 9-12 en 14-17 uur bfl: ÏIËRDAMC. en vergoed. 'Uitgave; Dsgl)iad voor Noord-Holland N.V. alkmaar - Voordam C 9. jjareau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 4 FEBRUARI 1943 NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 28. 2 pagina's. Hoofdredacteur; A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in d?ze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3V, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele -oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor- Alkmaar 2.10, voor het geheele Rjjk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN «iHRER,.3 Febr. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt gekend: De strijd om Stalingrad is ten einde. Aan hun eed op het vaan del tot den laatsten ademstocht getrouw, is het zesde leger onder de voorbeeldige leiding van ge- neraal-veldmaarschalk Paulus voor de vermacht van den vijand en voor de ongunstige omstan digheden bezweken. Zijn lot wordt gedeeld door een divisie luchtdoelgeschut van de Duit- sche luchtmacht, twee Roemeen- sche divisies en een Kroatisch regiment, die in:trouwe wapen broederschap met de kameraden van het Duitsche leger tot het uiterste hun plicht gedaan heb ben. Nog is het oogenblik niet daar, om het verloop van de operaties te schilderen, die tot deze ontwikkeling geleid hebben. Een ding echter kan reeds sthans gezegd worden: het of fer van het leger was niet ver- geefsch. De beteékenis van den strijd. Als bolwerk van de historische Europeesche zending heeft het zesde leger vele weken lang de bestorming door zes Sovjet-legers weten te weerstaan. Volkomen door den vijand ingesloten, heeft t in de ver dere weken van aen zwaarsten strijd en de hardste ontberingen sterke strijdkrachten van den vijand vast- gehouden. Daarmede heeft het aan e Duitsdie leiding den tijd en de mogelijkheid tot tegenmaatregelen gegeven, van welker uitvoering het lot van het geheele Oostelijke front afhing. Voor deze taak geplaatst, heeft het zesde leger tenslotte ook volgehouden, toen de luchtmacht, naarmate de omsingeling voortduur de en de operaties werden voortge zet, ondanks de uiterste krachtsin spanning en de zwaarste verliezen, met in staat was èen toereikende verzorging uit de lucht te garandee ren, en de mogelijkheid van pntzet meer en meer. en tenslotte geheel verdween. De overgave, die twee maal door den tegenstander werd vetlangd, werd op fiere wijze van de hand gewezen. Zii vochten tot de laatste .troon. 1 pal op Onder de hakenkruisvlng, die de hoogste ruïne van Stfjngrad ver in den omtrek- zidhtbaar geheschen werd, voltrok zich'de laatste strijd. Generaals, officieren, onder-officie ren en manschappen vochten schou der aan schouder tot de laatste patroon. Zij stierven opdat Duitsch land leve. Hun voorbeeld zal, in weerwil van alle onware bolsjewis tische propaganda, zijn uitwerking behouden tot in de verste tijden. 'De divisies van het zesde leger echter zijn reeds bezig opnieuw te verrijzen. „De laatste kogel is voor ons". De heldhaftige strijd van het zesde leger begon op de open steppe ten W. van de 'stad. Toen de geweldige overmacht de spiltroepen tot het in korten van hun linies dwong, moes ten zij hun versterkte stellingen ver laten en veelal op open terrein of in de kdle steppe in stelling gaan, daar de hard bevroren grond bij een tem peratuur van 35 graden vorst en een snijdenden N.O.wind het graven van loopgraven onmogelijk maakte. To taal uitgeput sleepten soldaat en DUITSCHE SCHOUWBURGEN EN BIOSCOPEN DRIE DAGEN GESLOTEN. De minister voor volksvoorlichting en propaganda heeft, na het bekend worden van het communiqué van het opperbevel der weermacht over het einde van den heldenstrijd van het zesde leger aan de Wolga, de sluiting gelast van alle schouwburgen, bios copen, varieté's en dergelijke plaat sen van vermaak voor den tqd van Donderdag 4 Februari tot en met Zaterdag 6 Februari. Evenzoo wordt elke openbare vertooning met artis tiek- of amusementskarakter voor dien tijd verboden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 3 Febr. - (D.N.B.) Het op- tertievel der weermacht deelt mede: „Tusschen Kaukasus en beneden- I Don bereikten onze legers bil de voorgenomen voortzetting hunner bewegingen de bevolen doelen van ben dag. Krachtige aanvallen bii «ovorossiisk en storinasaanvallen Verder naar het Oosten werden af- I ^slagen. De zware en wisselvallige af- y eergevechten in het gebied rasschen Don en boven-Donetz buren voort. Ook gisteren stenn- ®en sterke formaties van de luchtmacht de gevechten van het "Ser door krachtige aanvallen. •J^u het Ladogameer strandden si? Zwakke aanvallen op de Duit- don.®'®3- Een tegenaanval op een uen vijand genomen hoogte is saande. T In Noord-Afrika. We?(Hoord-Afrika aan het front in va„ «toolis slechts bedrijvigheid nis J)®kenningsafdeelingén. In Tu- vallpn en hevige viiandeliike aan- trneÏÏ door Duitsch-Italiaansche we.u met zeer zware verliezen vnnr ®et zeer zware verliezen serwaïi1 vüand afgeslagen: 18 pant- werden vernield, dpnafni vliegtuigen hebben ii trphipH°Oon nacht West-Duitscl ken vanatlRevallen' In de woonw" hoofdzaal6®nigë"pi'aatsen werd. in S brandschade aangericht leed verliezen. Drie negtui„en werden neergeschoten. officier gemeenschappelijk, sedert dagen bijna zonder verzorging, ka nonnen en veldkeukens kilometers ver door de hoog ondergesneeuwde steppe, daar de tractors geen benzine meer hadden en de paarden reeds lang waren opgegeten. Stap voor stap weken zij al strij dende tot op de puinhoopen in ae stad terug, door honger a® ziekte verzwakt, door ongedierte geplaagd en zonder water. Het bolsjewistische capitulatie aanbod van 9 Januari 1943 was door generaal-veldmaarschalk Paulus aan de verbonden troepen medegedeeld. „De laatste kogel is voor ons", zoo luidde het antwoord. Bij vele Duitsche eenheden ston den de mannen de een na den ander urenlang op wacht Bijna alle muni tie was krap. De ravitailleerings- vliegtuigen konden bij sneeuw en mist niet vliegen. Herhaalde malen gingen bij landingen op noodvlieg- velden de toestellen kapot. De zonder dekking op een spoor dijk staande generaals schoten te midden van hun mannen op de aan stormende bolsjewistische horden. Tot het laatste oogenblik heeft ieder festreden in een houding, waarvan e afscheidsgroeten van een Duit- schen onderofficier en een Duitschen officier aan hun vrouwen blijk geven. „Hoe gaarne ik ook nog was blijven leven en na de zekere eind# overwinning deelgenomen zou heb ben aan den opbouw van Duitsch- land, zoo sterf ik toch graag voor Duitschland, want het gaat om jullie toekomst en om de beveiliging van het leven van het Duitsche volk". I onze vrijwilligers. Gemotoriseerde troepen SS PK Baumann-Atl-H-P m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemeu in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-SS in Nederland willen toe treden. 5.2.'43 Zwolle, 9 u., Hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 u., Dienstgeb. Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 u., Concerthuis, Poelestr. 6.2:'43 Leeuwarden, 14 u., Huize Schaaf,. Breedstr. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u., School Iepenw. 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 u., Mariapl. Wehr- nachtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 u., Dlentsgeb. Leusderw. 10.2.'43 Den Haag, 9 u., Café Den Hout, Bezuidenhoutschew. Het Turksche blad. Oeloes schrijft, dat Churchill de Turksche staatslie den op de hoogte heeft gebracht van de opvattingen der Ver. Staten en hun bondgenooten ten aanzien van wereldpolitieke problemen en ken nis heeft genomen van het Turksche standpunt in dezen. Beide staten hebben gebruik gemaakt >van de ge legenheid om de positie te bestudee- ren van de gebieden, waarbij Tur kije rechtstreeks geïnteresseerd is, waarbij men tot volledige overeen stemming is gekomen. Overigens streeft Turkije er naar een factor van orde.en vrede te zijn. Churchill en zijn gezelschap hebben uitdrukking gegeven aan hun sym pathie en hun begrip voor deze Turksche politiek, waarmede de Turksche politiek een nieuw succes te boeken heeft. De Britsche ambassadeur in An kara heeft aan Turksche journalis ten medegedeeld, dat het doel der besprekingen was, Turkije materieel te leveren, dat het noodig heeft om een aanval, die over onbepaalden tijd zou kunnen worden gedaan, het hoofd te bieden. De Wilhelmstrasse over de conferentie. In Berhjnscne politieke Kringen constateert men een sterke ontnuch tering van de Engelsche en Ameri- kaansehe pers, die den vorigen dag nog zich uitbundig over de confe rentie Churchilf-ineunoe te Adana had uitgelaten en hier en daar het vermoeden had uitgesproken, dat Turkije thans definitief naar den kant van Engeland en Amerika was toegehaald. Men gelooft te Berlijn, dat deze ontnuchtering een gevolg is vair-de door Churchill te Caïro uitgesproken meening, dat men uit het Turksch-Engelsche communiqué niet meer moet lezen dan erin staat. De positieve Turksche politiek blijft men zien in het voornemen, neutraal te blijven. Met Engeland en Duitschland is Turkije verbonden door pacten van vriendschap en bondgenootschap. Hiervan gaat men in Duitschland uit. wanneer men de positie van Turkije beschouwt, en aan dezen factor is naar het weten van welingelicht Beriijnsche kringen mets veranderd. Men weet dat er in Turkije een groote zorg bestaat, n.l. de aspiraties van de Sovjet-Unie en men kan niet beoordeelen, of het Churchill gelukt is, deze zorg uit de Turksche geschiedenis weg te ne men. In Ankara was er na "de conferen tie een voortdurend contact en be sprekingen tusschen de toonaange vende Turksche en de geïnteresseer de buitenlandsclie instanties. De Engelsche ambassadeur beleg de een persconferentie, waaraan werd deelgenomen door de Angel saksische en de SovjetrRussische pers. i Men wees er van Turksche zijde op, dat het bezoek aan Turkiie het gevolg is geweest van een Engel- schen wensch en dat het communi qué klaarblijkelijk niet eensluidend is met dat, hetwelk in Londen is ge publiceerd. Blijkbaar is de Turksche wil naar voren gebracht om zich in geen ge val te laten afbrengen van de sinds het Turksch-Britsche pact ingetre den ontwikkeling eener strikte neu traliteit en bereidheid tot verdedi ging naar alle kanten. Tegenover het schitterende militaire apparaat, dat Churchill meebracht, staat de Turk sche accentueering van den politie- ken kant, tot uitdrukking gebracht door het optreden van drie politieke staatslieden. Amerika ontbrak op het appel. Als zeer in het bijzonder interes sant ziet men na Casablanca overi gens het ontbreken van Amerikaan- sche deelnemers in het gevolg van Churchill. Er wordt gezegd, dat wan neer een Engelsche militaire druk ook maar in bet voornemen heeft gelegen, daar beslist niet aan is toe gegeven. Stellig heeft niet allee® de Euro- oeesche oorlogstoestand in het alge meen voorwerp van de besprekin gen gevormd, maar voornamelijk ook het complex van de Russisch- Turksche betrekkingen. Volgens zekere inlichtingen zou in Adana de militaire toestand in het Oosten van de Middellandsche Zee zijn besproken om Turkije te verzekeren, dat eventueele acties in dit oorlogsgebied, waarover in 'Turk sche kringen laatstelijk veel gespro ken wordt, Turkije op geenerlei wij ze zullen raken. u Over het geheel ziet men in poli tieke en diplomatieke kringen de ontmoeting van Adana als een toch wel opmerkelijke demonstratie in het bestek van de bestaande En gelsch-Turksche betrekkingen, zon der daarbij haar beteekenis te over schatten. Een Bulgaarsche persstem. De vraag „wat willen de Angel- saksers eigenlijk van Turkije?", be antwoordt het Bulgaarsche blad ïaria als volgt: „Datgene, wat zii altijd in de geschiedenis nagestreefd hebben, den weg tusschen Gibraltar en de Perzische golf". „Het Bulgaarsche publiek'.', aldus het blad,, „blijft evenals tot dusver kalm en aandachtig. Kalm, want met hoe meer rumoer zekere betoo- gingen voltrokken worden, des te onvruchtbaarder zijn ze. Aandach tig, aangezien aandachtigheid 'n eer ste eisch voor den internationalen tpestand is". „HOUDT UW GASVERBRUIK IN TOOM EN SPAART ELKEN DAG WAT STROOM". Op den lOden verjaardag van de overname der macht door Adolf Hitiet bezochten de Rijkscommissaris, Rijks minister dr. Seyss-Inquart en Haupt- dienstleiter Schmidt verscheidene hospitalen tn Nederland SS Bildber. Fritz-Stapf-Pax m OOK HIER TE LANDE ALLE SCHOUWBURGEN EN BIOSCOPEN GESLOTEN. De Rijkscommissaris vor het bezette' Nederlandsche gebied heeft, in overleg met den weer machtsbevelhebber, naar aanlei ding van de verordening van den Duitschen minister voor Volks voorlichting en Propaganda, ook voor het bezette Nederlandsche gebied voor den tijd tot en met 6 Febr. de sluiting gelast van alle bioscopen, variétés en der gelijke plaatsen van vermaak en elke openbare vertooning van artistiek- of amusementskarakter voor dien tijd verboden. AFD. BOSCHWEZEN VAN DEN NED. LANDSTAND INGESTELD. Door den boerenleider jp bij de Hoofdafdeeling I van den Neder- landschen Landstand ingesteld de afdeeling Boschwezen, welke met de reeds bestaande afdeeling Jachtwe zen vereend wordt. Als leider dezer nieuwe afdeeling Bosch- en Jachtwezen is benoemd Vg. W. G. Nieuwenkamp te Baarn, tpt nu toe leider van de afdeeling Jachtwezen van den Nederlandschen Landstand. Tot secretaris is benoemd Vg: K. Dilling te 's-Gravenhage. Het spreekuur dezer afdeeling wordt gehouden iéderen Donderdag van 10 uur tot 12.30 uur v.m., Zee straat 69, den Haag. VERREKENING VAN TE VEEL BETAALDE LUISTERBIJDRAGE. Wie over 1942 te veel aan luister bijdrage heeft betaald mag dit zelf verrekenen met de bijdrage over 1943, totdat de oude luistervergun ning moet worden ingewisseld. Is over 1942 meer betaald dan tot aan de maand van inwisseling in 1943 verschuldigd is, dan dient op de adTeszijde van de in te leveren luis tervergunning duidelijk een verzoek om terugbetaling van het gebleven verschil te worden gesteld. Wie reeds om terugbetaling ver zocht heeft krijgt nader bericht. „HET HALVE WOORD VOOR DEN GOEDEN VERSTAANDER." 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. Hedenavond spreekt Max Blokzijl om 19.00 uur, via den zender Hil versum I, in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp „Het halve woord voor den goeden ver staander" Te Maastricht is in den ouderdom van 75 jaar overleden de heer G. F de Pauw, een in Limburg bekend componist en dirigent Stormers en stormsters, benevens het kader van den Nationalen Jeugd storm hebben een bedrag van 2300 gulden bijeengebracht voor het Duit sche Roode Kruis. Bij dit bedrag werd nog gevoegd 750 Rijksmark, verzameld door stormers en storm sters, die in West-Duitschland ver toeven. GRIEVENDE BELEEDIGING BESTRAFT. Men zal zich herinneren, dat m Alkmaar en omgeving geruimen tijd het gerucht de ronde heeft gedaan, dat er in Alkmaar op het Zevenhui zen vanuit de woning van den dro gist Snel door NSB-ers geschoten werd op Nederlandsche soldaten, toen deze in de Meidagen van 1940 him plicht «deden. Wie het gerucht de wereld heeft ingeslingejd. is na tuurlijk niet bekend: de een had het van den ander en vertelde het weer aan een derde en zoo wist de groote „Men" het al heel gauw, met tal van bizonderheden er bii natuurlijk. Een van deze roddelaars was de Alkmaarsche schipper G. van Veen. die het verhaal had verteld in een schaftlokaal bij de Kooy. nadat hij verschil van meening had gekregen, met een bii hem werkenden NSB-er. Woensdag stond van V. voor den Vrederechter te Alkmaar terecht en daar hoorden wij, dat hij het verhaal had hoören vertellen De Officier, mr. de Bruyes Tack, eischte drie weken gevangenisstraf, niet alleen omdat verdachte het ver haal verspreid had, maar tevens ook, omdat duidelijk is komen vast te staan, dat het heele verhaal op fantasie berustte, waardoor de heer Snel grievend beleedigd werd. Mr. Vermeulen, de vrederechter, veroordeelde verd. tot twee «weken. VERBODEN SPELDJE GEDRAGEN. De bakkersknecht H. Hoek uit Castricum, die een tijdlang in Frankrijk had gewerkt, trok bij zijn terugkeer een friseh costuum aan, waarop een Unie-speldje was be vestigd. Het dragen van dergelijke in signes is verboden, doch verdachte beweerde, dat hij dat niet wist. De eisch luidde 10 gulden; het vonnis 5 gulden. Economische rechter. VROUW MEDEPLICHTIG AAN CLANDESTIENE SLACHTING. 250 of 2 maanden eischte de of ficier, mr. Feitsma, tegen de huis vrouw W. F. C. M. FeldkampHorn te Alkmaar, die haar broer op diens aandringen 100 gld. had geleend om daarvoor een schaap te kunnen koo- pen bestemd voor een clandestiene slachting. Zij was volledig vyan de boozeplannen van haar broer op de hoogte geweest had hem zelfs haar schuur m bruikleen afgestaan om het vleesch uit te beenen. Ook de rechter, mr. Meier, achtte daarom een flinke straf op haar plaats en veroordeelde haar conform den eisch. HUISWERK IN DEN FAMILIEKRING. Nu elke familie, "door de besparing op licht en brandstof, op het gebruik van één kamer is aangewezen, ko men vele kinderen met hun huis werk in de verdrukking. Er wordt in de kamer gesproken, muziek gemaakt, de radio aangezet, bezoek ontvangen enz., er is een ver scheidenheid van verlangens en wensehen van diverse huis'genooten en daar tusschen zitten dan vele kin deren, die door dat alles zóó worden afgeleid, dat zij zich niet kunnen .concentreeren en daardoor hun schoolwerk hopeloos verprutsen. Wij begrijpen volkomen welke moeilijkheden hieruit voortkomen en wij kunnen het ook best begrijpen, dat vele kinderen zich tot een instel ling als de Openbare Leeszaal wen den, met het verzoek, het huiswerk daar in rustige omgeving te mogen maken. Ook dit heeft evenwel zijn bezwa ren. De Leeszaal is druk bezocht door volwassenen, voor wier studie en ontwikkeling zij bestemd is, en zij is geen instituut, dat, ten koste van plaatsruimte aan grooteren, ge legenheid voor het maken van huis werk door kinderen beneden den 16- jarigen leeftijd kan bieden. Het vorig jaar is daarop in nood gevallen wel eens een uitzondering gemaakt, maar thans moet het be stuur de teugels strak houden en het kan «dit, omdat er thans hier ter stede een andere gelegenheid voor het rustig maken van huiswerk opengesteld is. De trouwzaal van het Stadhuis is eiken avond verlicht en verwarmd en kinder®, die zich tusschen half zeven en kwart voor zeven aanmel den kunnen daar naar wij mee- nen tot half negen ongestoord hun huiswerk maken. Er is toezicht door een leerkracht, die voor orde en rust zorgt, de kinderen zijn vrij om weg te gaan wanneer, hun werk klaar is en er is slechts deze ééne verplich ting, dat men op tijd aanwezig moet ■zijn, omdat de deuren nadien wor den gesloten. Men kwam dezer dagen bij de Leeszaal met bezwaren van, etens tijden, bijzondere lessen enz. Het is duidelijk, dat men die etenstijden en die lesuren dan maar moet verzet ten. Het maken van huiswerk in een rustige omgeving, waardoor veel kinderleed voorkomen en onder- wijsbelangen behartigd kunnen wor den, is van zóó groote beteekenis, dat daaraan in elk gezin al het an dere ondergeschikt moet worden ge maakt. ANDRE CARRELL BIJ HET BEROEPSTOONEEL. Naar wij vernemen, is onze stad genoot André Carrell voor vast ge- engageerd als acteur bij het gezel schap „Vlijmscherp" in Den Haag. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: "Wouter, z. v. Wouter van den Berg en J. M. Marks. Otto A., z. v. Gerrit Groen en C. A. Dalenberg. Maria, d. v. Cornells N P. Vader en M. A. Smiers. Alida C., d. v. Franciscus Boersen en N. Komijn. Nicolaas J., z. v. Nicolaas J. j. de Vries en A Duin. GEHUWD: Johannes M. Constant en Antje Dekker. Adrianus Schoon én Johanna Madder. OVERLEDEN: Pietje Postma, ge huwd met P. J. van Ginkel, 54 j. Guurtje de Wit. wed. v. K. Zwak- man, 81 j. BERGEN. Buitengewone vergadering van BSV. - De Berger Sportvereeniging kwam Dinsdagavond in buitengewo ne vergadering bijeen in hotel Spoor- zicht: de afvoer van de burgerbevol king maakte het wenschelijk het clubleven nader te regelen. Medegedeeld werd, dat de finan- cieele toestand niet erg rooskleurig was over het afgeloopen jaar. De training had veel geld gekost en de toegezegde bijdragen bleven helaas nog al eens uit. De contributie kwam goed binnen. Hoofdschotel van dezen avond was bespreking van de vraag: Wat nu? Het le elftal heeft nog 3 thuis- en 2 uitwedstrijden te spelen. Zullen er genoeg spelers blijven om dit elf tal volledig te houden? Dit zou wel gaan. Maar waar te spelen? Het be stuur stelde voor uit te zien naar een terrein te Alkmaar. Accoord. Ook het volgende voorstel, om bij den bond uitstel aan te vragen voor het 2e elftal, werd aangenomen. De trainer, de heer C. Hoek, be pleitte, niet 'bij de pakken neer te gaan zitten, maar vol te houden en te redden, wat er te redden is. De binnentraining zal worden' stopgezet en straks de veldtraining worden voortgezet. Bij de rondvraag informeerde de heer Urbanus of de heer J. Vasbin- der de contributie blijft innen. Deze zal dat gaarne blijven doen, maar kan niet geregeld de leden opzoeken, zij zullen tot hem moeten komen en waar allen bezield zijn met den wil tot samenwerking, zal dat geen be zwaar zijn. HANDELSREGISTER Wijzigingen: Bergen: C. Klooster boer, Breelaan 76, vleesch- en vetcom- missiehandel, verplaatst naar Maarn A 181. Egmond-Binnen: Firma Ranzijn en Pen, Egmonderstraatweg 277, grossier- derij in bakkersartikelen enz., verplaatst naar Heiloo, Westerweg C 44. Gedeponeerde stukken: Alk maar: N.V. v/h J. J. Bak en Co in Iiq., plan van uitkeering ingediend. VERDUISTER GOED. Heden van 17.308.18 Maan op 7.50 onder 17.03 5 Febr. N. Maan. Onderzoek van schoolkinderen op tuberculose. Enschede heeic de primeur. Achtereenvolgens zullen in geheel Twente ongeveer 12.000schoot kinderen onderzocht worden VNP-Brusse-Pax m In „Volk en Vaderland" heeft in een hoofdartikel, waarin uiteengezet wordt, waarom de leider ten be hoeve van de uitoefening van znn besturende taak in den staat de Secretarie van Staat der nationaal- socialistische beweging der Neder landen gesticht heeft. In dit artikel doet hij mededeeling van de vol gende besluiten; No. 1. ;Overwegende, dat mijn bemoeiin gen met net Nederlandsche staatsbe stuur, overeenkomstig het desbe treffende besluit van den Rijkscom missaris voor de bezette Nederland sche gebieden bet treffen, van e enige voorzieningen wenschelijk maken, besluit ik als volgt: 1. Met ingang van 1 Februari 1943 wordt ingesteld een Secretarie van Staat der nationaal-socialistische be weging der Nederlanden. 2. Tot hoofd der Secretarie, be doeld onder 1, benoem ik met in gang van gelijken datum dr. J. H. Carp, hoofd afdeeling bestuurszaken van het hoofdkwartier. 3. Ingesteld worden de ambten van gemachtigden voor staatsaangelegen- heden, zoomede van gemachtigden voor aangelegenheden der volksge meenschap. 4. De Secretarie bedoeld onder 1 zal tijdelijk en tot nader order gevestigd zijn Nassauplein 10, 's-Grayenhage. w.g. MUSSERT. 's-Gravenhage, den lsten Febr. 1943. No. 2. Gezien mijn besluit van heden, no. 1, houdende o.m. de instelling van de ambten van gemachtigde voor staatsaangelegenheden, zoome de van gemachtigden voor aangele genheden der volksgemeenschap, besluit ik als volgt: 1. tot mijn gemachtigden voor staatsaangelegenheden worden .be noemd met ingang van heden: C. van Geelkerken (binnen- landsche zaken en nationale veiligheid) prof. mr. dr. R. van Genechten (onderwijs, kunsten en weten schappen) mr. M. M. Rost van Tonningen (financiën, bankwezen, bijzon dere economische zaken en Ne derlandsche Oost-compagnie); ir. W. L. Ti. van der Vegte (waterstaat en verkeerH dr. F. E. Posthuma (landbouw en visscherit); C. van Ravenswaay (sociale z^ken)A mr. H. Rfydon (volksvoorlich ting); dr. K. Keyer (volksgezond heid). 2. Tot mijn gemachtigde voor bij zondere diensten, o.m. voor de niét- commereieele vereenigiiigen en stichtingen, wordt benoemd met in gang van heden: H. W. Müller Leh- ning. 3. Tot mijn gemachtigden voor aangelegenheden der volksgemeen schap worde» benoemd met ingang van heden: H. J. Woudenberg (Ned. Arbeidsfront); E. J. Roskam Hzn. (Landstand en de bedrijfschappen öp landbouwge- bied) Dr. ing. W. A. Herweyer (Neder landsche Omroep); M. Meuldijk (Nederlandsche Ar beidsdienst) F. W. van Vloten (Nederlandsche Volksdienst) Arts C. C. A. Croin (Artsenka mer). 4. Tot mijn gemachtigden, resp. voor de aangelegenheden betreffen de het Nederlandsche Legioen, het Bibliotheekwezen en het Museum, wezen wordt benoemd met ingang van heden: It. gen. H. A Seyffardt, F. H. M. Ouwerling, dr. D. Hanne- ma. w.g. MUSSERT. 's-Gravenhage. den lsten Febr. No. 3. Met ingang van 1 Februari 1943 stel ik in een kabinet, hetwelk recht, streeks onder mil ressorteert. Tot chef van mijn kabinet benoem ik jhr. D. de Blocq van Scheltinga, hoofd algemeene zaken der N.S.B. Het kabinet zal tijdelijk en tot nader order gevestigd zijn in het Willem de Zwjjgerhuis, Zeestraat 76, 's-Gravenhage w.g, MUSSERT. 's-Gravenhage, den lsten Febr. '43. No. -4. 1. Met ingang van 1 Februari '43 worden opgeheven het bureau alge meene zaken en de afdeeling be. stuurszaken van het hoofdkwartier. 2. Met ingang van gelijken datum wordt ontslag verleend aan jhr. D. de Blocq van Scheltinga en dr. J H. Carp, resp. als hoofd algemeene za ken en hoofd der afdeeling be. stuurszaken van het hoofdkwartier. 3. De aangelegenheden resp. be hoord hebbende tot de werkzaam heden van het bureau algemeene zaken en van de afdeeling bestuurs- zaken van het hoofdkwartier, gaan met ingang van heden over resp. naar het kabinet van den Leider, tijdelijk en tot nader order geves. tigd in het Willem de Zwijgerhuis, Zeestraat 76, 's-Gravenhage, en naar de afdeeling VI (Beweging en Staat) der secretarid' van staat, tij delijk en tot nader order gevestigd Nassauplein 10, 's-Gravenhage. "Utrecht, den lsten Febr. 1943. W.g. MUSSERT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1