■SPAAR SPAARBANK :n aanbod. Het Duitsche volk hard en vastberaden DAGBLAD VOOR Keerpunt aan hei Oostfront spoedig te wachten. ?eSan!StSr™et^jn r R'JKS POST Geraffineerde oplichting door Alkmaarders. Sovjet-stormloop in kracht verminderd. B'J DE Bolsjewisten raken afgemat Zwaartepunt der gevechten rond Koersk en het Ladogameer. Sumner Welles over de Atlantische verklaring. i£|MWu*.«-saSis I N&Iean^anToIK Vast geloof in de overwinning en bereidheid tot ieder offer. Anglo-Amerikanen intrigeeren verder. Verdeelde weerklank op Churchill's rede. Roosevelt koestert invasie-plannen. Ingeval Tunesië een overwinning oplevert. Zij zouden Joden naar Zwitserland trans porteeren. Een slachtoffer bewogen tot afgifte van eenige duizenden guldens. Onder invloed van zware, bloedige verliezen' BEKENDMAKING. Margarine op Boterbon 05* Imevering bij den winkelier tusschen 13 en 16 Febr. Volgende week geen muziekiooze dag in café's. ?0STS PAA^ SPAARBANKBOEKJE INLEGGENiüUITBETAtEN AAN ALLE POSTKANTOREN Bliet opkomen wordt gestraft met een 'bbelen aanslag, terwijl het hooi op Eten van den teler van het bedrijf zal ,|rden weggehaald. Zoo noodig wordt leesverhaal opgemaakt, terwijl boven- n een boete .van 40 ets. per kg. te inig geleverd hooi zal worden opge- leclames tegen dezen nieuwen aanslag len niet meer worden geaccepteerd. :een zal aan zijn inleveringsplicht pleten voldoen op straffe van het toe- sen van bovengenoemde maatregelen, r dient rekening mede gehouden te rden, dat van elke H.A. grasland 70 J680 kg. hooi ingeleverd moet worden, I vijl bovendien het tekort geleverde intum hooi over oogst 1941 bij den Bilslag is inbegrepen, i DE PEOV. INKOOPCENTRALE VAN AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR NOORD-HOLLAND. ederen (geen ruiladv.) ooruitbetaling. re b. 54. de n- n- D. 28. t- n, Gasoven 50, stofzuiger 45. v. Gulik, Studler van Surck- laan 8, Bergen. Fornuis 75, kamerkachel 35, wringer 50. G. van Leeuwen, B. Bosstraat 3, Oudorp. Glazen deuren 5, 10 ruitjes 25X30 cM. p. stuk 0.20, verwarming en kookprimus a 2.50. J. Brouwer, Fnidsen 6. Kookkacheïtje 12, lage bloemenbak m. zinken bin- nenbak 3.50. J. Brouwer, Fnidsen 6. Z.g.a.n. salon-ameublement, best. uit 4 clubs, dressoir en ronde tafel, blank eiken, zeer modern, prijs 600. J. Slagter, Houthavenstr. 32. 2 p. z.g.a.n. kappen 20, 1 p. d.schoenen, m. 35, h. hak, prijs 5. J. B. Schutz, K. v. 't Veerstraat 3. 1 p. leeren babyschoentjes 2.50. Brant, Middenstr. 9. 2 wollen wiegendekens 15, 3 wiegensloopen 2.50, 3 wollen camisoles met mouw tjes 15, 1 m.baret, lft. 18 j. 3. E. Pauw, Bleekersk. 113. Een vuurduvel m. binnenpot 15. Schmidt, Varnebroek 8. Bontmantel (bruin) 80 en zwarte mantel voor 25. Mevr. Pot, Staringstraat 2a, bovenhuis, 79 uur. Frima heerenrijwiel z. b. 20, 3 z.g.a.n. verpleegsters- schorten 7.50 per stuk. Willemsen, Houthavenstr. 8. Damesschoenen, m. 37-40 5.50, h.schoenen, m. 43 12, im. bontmantel, m. 48 22.50. De Wit, 2e Kabelstraat 21. Z.g.a.n. damesmantel, wollen stof. Eekhoorn bont gevoerd, beverkraag, m. 46 200. De Wit, 2e Kabelstraat 21. Prima lederen damestasch 40. Müller, Pernéstraat 9, Castricum. Duwslee 12.50, in prima staat. Fernée, Leeuwenhoek straat 25. 2 pers. ledikant 30, 2 pers. led. 20, 1 pers. led. 10, kinderledikant je 10. Ber- gerweg 32, Bergen. Tel. 2561. p. br. leeren d.schoenen, m. 36, ƒ8, lp. suède met leer, m. 37, 12, 1 p. h.kap- laarzen, m. 35, 6. Mevr. Metsch, Toussaintstraat 20. Kop. rookstandaard 2.50, 3 k.stoelen 1.50, rieten d.stoeltje 3, 2 eikenh. voe tenbankjes 2.50, 2 sp. 4. Cier ïad, Stuartstraat 51. 1 p. hooge zwarte schoenen, m. 45, 10. Blankman, Metiusstraat 16. Wollen gebreide kinderjurki 2 tot 3 jaar, 7.50, huis kamerlamp 2. Müller, Pernéstraat 9, Castricum. Kinderwagen, 45. B. B. v. d. Berg, Overdiepad 23. Meisjesmantel 7.50, oude kwal., 1 d.mantel 27.50. Leyding, Korte Landstr. 24. Z.g.a.n. sjoelbak met 30 schijven 15, A. Bakker, Benedenweg 99, St. Pancras. Handwagen 50. P. Borst, v. d. Woudestraat 71. Eenige verpleegstersschorten 4 p. st., 1 p. d.schoenen, m. 39 10. J. IJspeert, Wes- terweg 264, Net heerencostunm 45. Willemse, v. d. Helststraat 8. Een beste winterjas, oude kwal. 40. H. L. Muller, Kanisstraat 5. Met wol gevoerd leeren vest z. mouwen 40, handschof- felmachine 15. De Jager, Stationsweg 15, Helloo. Vampyr-stofzuiger, 125 volt, 60. Kaan, Spoorstraat 75. Inboedel. Pendule m. coup» 50, veeren bed 70, mass, eikenh. buffet 70, spiegel 15, eikenh. ameubl., 4 St., 2 faut., tafel 90, enz. 3. Langedijk, Westerweg 16> Bergen. Zaterdagm. en Zond. Klapcamera met 3 films 5X 71/, 35, beste wekker k.klok 12.50. Broedersz, i Kenn.singel 11, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Vocrdam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 8330. Giro 187294. ZATERDAG 13 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 36. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.631 Losse nrs. 5 ets. Weliswaar, zoo schrijft de mi litaire correspondent van het D.N.B., gelooft men in kringen van Duitsche militaire des kundigen niet, dat reeds thans het einde van het offensieve op treden van den vijand is geko men, doch anderzijds huldigt men de meening, dat met het lengen der dagen en den ko menden voorjaarsdooi automa tisch een stilstand van het Bolsjewistische offensief is te verwachten. Dan is de tijd gekomen balans op te maken. Het zal dan blijken, dat het in een oorlog in groote winter- sche gebieden steeds het beste is den vijand op zich te laten toekomen en magneetvelden voor zijn oorlogspo tentieel te vormen. Het zwaartepunt der gevechten heeft zich ongetwijfeld verlegd naar het gebied rond Koersk en ten Zui den van het Ladogameer, hetgeen een teeken is van-de kracht van het Duitsche Zuidelijke front. Hier poogt de Sovjet-Russische legerleiding dat gene té bereiken, dat haar ondanks alle massale troepengebruik in het Zuiden tot nu toe niet is gelukt: een doorbraak. Doch alle aanwijzin gen duiden erop, dat het haar hier evenmin zal gelukjcen. Het kritieke stadium overschreden. De terugslag, dien de Duitsche troepen gedurende de laatste maan den in het Oosten ondervonden, schijnt thans het kritieke stadium overschreden te hebben, zoo meldt het A.N.P. Van Duitsche zijde ont kent men niet, dat de bolsjewisten voordeelen hebben behaald en dat de Duitsche troepen thans practisch weer op hun uitgangsstellingen van het -zomeroffensief zijn terugge keerd, hoewel natuurlijk het front verloop uitermate onoverzichtelijk is en verscheidene Duitsche steun punten nog diep in het vijandelijke achterland liggen. Men wijst er te Berlijn op, dat de bolsjewisten dus danige flanken hebben gekregen, dat zij bij een consolidatie van het huidige front gedurende de zomer maanden in groote moeilijkheden kunnen komen. De afgeloopen oorlogsjaren hebben bewezen, dat de winter voor de bolsjewistische plannen geschikt is en dat de zomer zich het beste leent voor de Duitsche operaties. In militaire kringen te Berlijn twijfelt men er niet aan, of ook de zen zomer zal dit weer zoo zijn. De verdediger zal dan weer tot aanval ler worden en de versche troepen, welke in den strijd gebracht zullen worden, hebben voor de bolsjewis ten, aldus Berlijn, menige verras sing in petto. Men zinspeelt hier op de nieuwe wapens, welke thans in serie vervaardigd worden. Dooiperiode nadert. Men wijst in militaire kringen op eon uitlating van den Amerikaan- schen minister van Landbouw en Veeteelt, Wickard, dat de bolsjewis ten zonder toevoer uit Amerika hun huidige offensief niet zullen kunnen doorzetten. Bovendien houdt men te Londen reeds thans rekening met het invallen van de dooiperiode. welke over vier tot zes weken ver wacht wordt. Het spreekt vanzelf, dat rnen daar ook van Duitsche zijde rekening mee houdt. Men meent reeds te kunnen vaststellen, dat het inkorten der frontlijnen en het hiermede ge paard gaande verdichten en ver diepen der stellingen tot resul taten geleid hebben, welke het beste voor de toekomst doen verwachten. Nochtans onderschat men de kracht der bolsjewistische reserves met, al heeft men in de afgeloopen week een langzame afmatting in de vijandelijke aanvallen waargeno- men. In hooge mate interessant en m het kader der huidige oorlogshan delingen bijkans sensationeel is de mededeelmg, dat de bolsjewisten, na gedurende eenige maanden 1 ach tereen met elite-troepen te hebben aangevallen, thans weer in vele sectoren van het front gebruik ma ken van regimenten, die uit jonge lingen en oudere mannen zijn sa mengesteld. Volgens den Amerikaanschen be richtendienst heeft Sumner Welles m een radiorede verklaard, dat de geallieerden van beide zijden van den Atlantischen Oceaan en uit de btille Zuidzee te hooren krijgen, dat de Atlantische verklaring, niet ge- noeg omvat en verdere opheldering behoeft. De verklaring houdt volgens Wel- l jes dat de vrede voortaan zal ge- I nandhaafd worden op dezelfde wijze, waarvoor de politie in een gemeente ™.°r de orde zorgt. Summer Welles u dat beginselen en oogmerken 1 -..nelaas niet - - s - - meer dan edele bedoe- en woorden blijven", als zij daden worden omgezet. Dat st» a I i de daad is het moeilijk- reain yan de taak, die nog op de Jip^fden rust. In een vereeniging, boliZv, de geallieerde landen sym- 1 noodzaak". -pjjECTQR LIWNY-KOERSK XAARr VAN PELT I boek Orel, Liwny, Koc^ sterke -es tot n.l. ten den drie- succes In onbekend terrein hebben sneeuw verstuivingen een bijzonder geniepig karakter. Tijdens een gevecbtsactle Is een van de stukken stormgeschut op een met sneeuw bedekten stroom gestooten. welks ijslaag den zwaren last niet dragen kan. Het kanon zakt tot den loop door het ijs. Daar bet met behulp der andere stukken sneller vrijgemaakt kan worden, zijn deze per radio naderbij geroepen PK Koster-PBZ-R-P m Minister dr Göbbels verklaart ir. een artikel „Onze wil en onze weg", in Das Reich, dat de stemming van het Duitsche volk uitgesproken goed moet worden genoemd. De stemming, zoo schrijft de mi nister, is hard en vastberaden, zoo als dit een oorlogvoerend volk be taamt. Er is thans in Duitschland niemand, die van toegevendheid spreekt of hier aan denkt. Ons volk elooft vast aan de overwinning. Bij het einde van de tragisch-hero'ïeke worsteling om Stalingrad heeft de Duitsche natie den ooflog. direct in zijn meedoogenloos gelaat gezien. Zij weet nu, dat hij geen genade kent. Ons volk is thans tot alles bereid. Het is bereid zijn leiding op iederen. al is het nog zoo'n zwaren weg, te volgen, wanneer aan het einde maar de overwinning ligt. Het volk wil nu zijn kracht, zijn geheele kracht in den strijd werpen. Met één woord: de totale oorlog op alle gebieden is het gebod van het uur. Door het volk zal deze oorlog niet mislukken. De vijand gelooft misschien, dat nog de mogelijkheid bestaat, dat hij, zooals in 1918, door zijn leiding verloren zou kunnen gaan. Doch ook dat is totaal uitgesloten, want deze leiding stamt uit het volk. Zij voert dezen oorlog met het Duitsche volk als lots- en levensstrijd van de Duitsche r.atie. Wij hebben, zoo schrijft de mi nister verder, in het Oosten tegen slag te verduren gehad. Dat valt en moet ook niet ontkend worden. Wij hebben totdusver oorlog gevoerd vol gens het, beginsel: weinig troepen in den strijd werpen en zooveel moge lijk hiermede veroveren. Dat gaat niet, zooals de ontwikkeling bewijst. Het is niet te laat, doch juist op tijd om het noodzakelijke te doen. Men behoeft het reusachtige apparaat van onze volkskracht maar in de gewenschte richting te zetten en in beweging te bren gen, de rest komt dan voor een groot gedeelte vanzelf. Heeft iemand den indruk, dat wij door Stalingrad moreel zwakker ge worden zijn of zijn wij niet veel eer daardoor moreel sterker ge worden? Wanneer hebben wij ooit in dezen oorlog een tijd gehad, waarin het bart van ons volk zoo ver 'geopend was en tot alle heroïeke prestaties bereid als thans? Wij bezitten alle voorwaarden voor de totale Over winning. Wij moeten ons slechts hiervan bedienen en wel zoo snel en zoo grondig als maar eenigszins mo gelijk is. Wij hebben aan onze zijde de machtigste bondgenooten die er maar bestaan, n.l. het volk zelf. Hel is bereid met den Führer door dik er, dun te gaan. Onze soldaten aan de fronten voe ren de groote afweerslagen van den winter en achter hen vormen rich reeds de groote legers voor komende offensieven. Een tot den oorlog be reid en vastberaden volk wacht iede ren dag op onzen nieuwen oproep. Het verlangt van ons een groot en koen plan voor de overwinning. Daarnaar zal het met ijzeren vast houdendheid streven. Het staat ach ter den Führer als één man. Wat wil len wij nog meer? Te Ankara volgtmen aandachtig de voorbereidende maatregelen, -welke van Amerikaansche en En. gelsche zijde getroffen worden om ook Syrië en den Libanon tot basis van oorlogshandelingen te maken, In Syrië en den Libanon zijn zeer veel Amerikaansche troepehcontin- genten aangekomen. De in het land levende minderheden en vluchte lingen worden voor den 'militairen dienst gerecruteerd. De mobilisatie in de Levant heeft eveneens een be denkelijk karakter aangenomen, daar hierdoor de oorlog -nog dich ter bij de Turksche grenzen wordt gebracht. X Slachtoffers in Britsch-Indië. Sir Reginald Maxwell, lid der Wetgevende Vergadering, heeft na dere mededeelingen gedaan over de maatregelen tot December 1942 genomen in verband met de onlus ten in Britsch-Indië. Tegen onge veer 26.000 van de 60.229 gearres teerden is vonnis gewezen. 18.000 personen zijn in hechtenis geble ven. Tengevolge van het ingrijpen van Britsche politie en militairen zijn 940 personen om het leven ge- kómen en 1636 gewond. In 538 ge vallen moest op de bevolking ge schoten worden Wie mei zijn stroom niet zutnig is, zit weldra in de duisternis. In de tot dusver in de Londensche pers verschenen commentaren neemt de benoeming van generaal Eisen hower een bijzondere plaats in. De bladen hopen, dat Eisenhower niet zal-teleurstellen. Tevens constateeren zij, dat Churchill het Lagerhuis op andere terreinen heeft afgeleid in- plaats van de verwachte verduidelij king te geven van de politiek in Fransch Noord-Afrika. Uit de Londensche berichten der Zweedsche bladen valt op te maken, dat de rede van Churchill geen volle bevrediging heeft geschonken. De Engelschen zijn geschokt over de benoeming van generaal Eisenhower tot meerdere van generaal Alexan der. Men kan Churchills rede een betoog over den duikbootoorlog noe men en men moet natuurlijk de con clusie trekken, dat het duikbootge vaar nog altijd het gevaarlijkste en dreigendste vraagstuk van dezen oorlog voor de geallieerden is. In Turkije. De verklaringen van Churchill over zijn ontmoeting met de Turk sche staatslieden worden in de Turk sche hoofdstad uitgelegd als een be vestiging van de overheersehende opvatting, dat te Adana .minder sprake is geweest van kwesties be treffende een Turksche deelneming aan den oorlog dan van een politieke demonstratie van Churchül» - RADIOREPORTAGE BIJEENKOMST OP DEN DAM TE AMSTERDAM. HILVERSUM, 13 Febr. - De pers dienst van den Nederlandschen Om roep deelt mede, dat Zondagmiddag om 16.30 uur via den zender Hilver sum 2 een reportage van de groote bijeenkomst op den Dam te Amster dam zal worden uitgezonden, waar heden Zaterdagmiddag de Lei der tot het Nederlandsche volk heeft gesproken over het onderwerp „Een heid tegen het bolsjewisme." Volgens een bericht uit Washing ton heen president rtooseveit Vrij dagavond in een radiorede ver klaard, aat ae gevolgen eener over winning van ae geallieerden m 'r ums invasies zouden zijn op net Luro- peescne comment. „v¥ij vernelen ons voornemen niet, aid us nooseve it „tot dergelijke invasies over te gaan". Verder kondigde Roosevelt „Beslissende acties tegen Japan aan, waaroij de geallieerden, naar hij meende, eeruer een „reentstreex- scnen opmarsen door China zouden ondernemen dan een „langzame strategie van op eikaar volgende eiiandveroveringepj,' zouden nastre ven. Voorts zeide de president, dat vele der Amerikaansche troepen overzee ongerust zijn over den toestand aan het thuisfront. „Ik kan, zoo zeide Roosevelt, tegenover onze troepen niet ontkennen, dat enkele politici en een paar publicisten hun per soonlijke ambities of hun eerzucht gesteld hebben boven, de belangen des lands". Vervolgens gaf de president als zijn meening te kennen, dat in Tu nesië een der grootste veldslagen van dezen oorlog zal ontbranden. Het voornaamste doel der geallieer den in dien slag is. den vijand „in zee te gooien". De president vermeldde vervol gens, dat de Amerikaansche soldaten in Tunis thans voor het eerst in een werkeiijken strijd „met gevaarlijke tegenstanders" terechtkwamen. Ten aanzien van de positie der Franschen in het algemeen verklaar de hij, dat men het Fransche volk in het bezit wil laten van zijn souve- reiniteit. Over de conferentie in Casablanca sprak de president maar kort. Hij verklaarde, dat de daar gesmede plannen zich niet beperken tot een oorlogstooneel, tot een continent oi oceaan. Het jaar 1943 zal nog veel nieuws brengen, niet alleen in Euro pa, doch ook op den Stillen Oceaan Voorts maakte hij bekend, dat de besprekingen van Casablanca zijn voortgezet in Tsjoenking tusschen Tsjang Kai Sjek en generaal Arnold en geleid hebben tot soliede aanvals plannen. In het verdere verloop van zijn rede zwaaide Roosevelt grooten lof toe aan de Sovjets. De vriendschap met de Sovjet-Unie, zoo zeide hij, is nauw en na den oorlog is het abso luut noodzakelijk, dat rij in stand blijft. Tenslotte verzekerde de pre sident, dat de strijd zal worden voortgezet tot aan de „onvoorwaar delijke capitulatie". De ten deele reeds bekend ge worden, geruchtmakende zaak tegen drie inwoners van Alk maar, die eenige maanden gele den op intens gemeene wijze ge poogd zouden hebben- om Joden op te lichten, zal Dinsdag en Woensdag a.s. in een bijzondere zitting van de Alkmaarsche rechtbank worden behandeld. Het fraaie drietal heeft volgens de tegen hen uitgebrachte dagvaarding, den Haarlemschen Jood Sch. bewo gen tot afgifte van eenige duizenden guldens, onder voorwendsel met goedkeuring van officieele instanties in staat te zijn Joden naar Zwitser land te transporteeren. De zaak was breed opgezet. Eerst werd contact gezocht met een Jood te Alkmaar, die er wel voor voelde zijn rasgenooten naar het buiten land te helpen uitwijken en de hee- ren al spoedig een eerste adres wist te bezorgen. Met den verdachte H. zou deze Jood eenige malen naar Haarlem zijn getogen, totdat het slachtoffer Sch. gewillig genoeg was. Daarna was de Alkmaarsche tusschenper- soon niet meer noodig; H. kon het voorloopig zelf wel af. Hij begon een voorschot op de te maken reiskosten te vragen en het .slachtoffer zou prompt 1000 gulden hebben betaald. Verdachte V. was de volgende, die op Sch. werd „losgelaten". Ook hij zou geld van den Jood hebben wé ten los te krijgen en wel eenige duizenden guldens Om dit bedrag gemakkelijker in handen te kunnen krijgen, zou Sch. uit huis gelokt zijn mei de mededeeling, dat de réis naar Zwitserland kon aanvangen .en HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Febr. - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Onder den indruk van zijn zwa re, bloedige verliezen is de storm loop van den vijand op ons afweer- fiont in het Oosten in kracht ver minderd. Op de brandpunten du ren de bewegelijk uitgevoerde afweergevechten echter onvermin derd voort. De vijand hernieuwde zijn aanvallen bii Noworossiisk en probeerde tevergeefs met schepen in de haven der stad binnen te dringen. Troepen van een Duitsche pantser divisie verijdelen in het Koeban- bruggehoofd vijandelijke omsinge lingspogingen en brachten den vijand zeer zware verliezen toe. In de af geloopen 'twee dagen verloren de bolsjewisten in den sector van deze divisie meer dan 1700 dooden, 850 gevangenen, 35 stukken geschut en talrijke infanterie wapens van. aller lei soort. In den sector van den Donetz en ten Westen van den Oskol-sector heerschte geringere gevechtsactivi teit dan de vorige dagen. Op enkele plaatsen werden de aanvallen van vijandelijke stormgroepen in een be wegelijke oorlogvoering opgevan gen; in deze gevechten werden een bolsjewistisch regiment en een ski bataljon alsmede verscheidene bat terijen vernietigd. In het gebied ten Noorden van Koersk mislukten nieuwe aanvallen der bolsjewisten op ons afweerfront met zware verliezen. Onsamenhan gende aanvallen van den vijand m het gebied van Welikije Loeki stort ten ineen. Aanvallen van de lucht- Imachl op gereedstond* tïoww' hadden tengevolge, dat de vijande lijke aanvallen niet in groot vérband konden worden ondernomen. Aan liet front tusschen Wolchof en Ladogameer voor Leningrad her haalde de vijand zijn aanvallen ovei een breed front. Ondanks krachtigen steun van vliegtuigen en artillerie en ondanks het feit, dat talrijke pantserwagens in den strijd werden geworpen, werden alle aanvallen in zware gevechten afgeslagen: daarbij werden 53 pantserwagens stukge schoten. Talrijke gevangenen wer den gemaakt. Een jacjiteskader schoot gisteren alleen boven dezen sector van het front bij slechts twee eigen verlie zen 29 vijandelijke vliegtuigen neer. Van het Noord-Afrikaansche oor logstooneel wordt slechts plaatselij ke gevechtsactiviteit gemeld. Britsche bommenwerpers vielen gisteren in de late avonduren Noord- Duitsch gebied aan. De bevolking leed verliezen. In de stad Wilhelms haven ontstond schade aan gebou wen. Bij nachtelijke storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen bo ven West-Duitsch gebied werden hier en daar bommen neergeworpen. Zij veroorzaakten onbeteekenende schade. De vijand verloor door ma- rineartillerie en afweer door middel van jagers 7 vliegtuigen. VERDUISTER GOED. Heden van 17.47 tot 8.00 Maan op 12.13 onder 2.57 Morgen van 17.49 tot 7.58 Maan op 12.50 onder 3.56 20 Febr. volle Maan derhalve opnieuw' een deel der reis kosten diende te worden betaald. Op weg naar de auto, die elders klaar zou staan voor het transport, zou verdachte V. door iemand, die zich „legitimeerde" als politieman „ge arresteerd" zijn. Natuurlijk bleef toen Sch. alleen en zonder geld ach ter Ontmaskerd. Nog voordat de mannen echter hun laaghartig werk goed en wel ten einde gebracht of nieuwe slacht offers gemaakt hadden, liepen zij tegen de lamp. Na, dagen en vooral nachten van speuren en verhooren, mocht het de Alkmaarsche politie, die de lucht van dit vieze zaakje 'had gekregen, gelukken de geraffi neerd in elkaar gezette affaire zoo ver tot klaarheid te brengen, dat ais vermoedelijke daders vier inwoners van Alkmaar, waaronder de korpo raal der marechaussee G in 't Huis van Bewaring konden worden op gesloten. Eén hunner, de reeds ge noemde Alkmaarsëhe Jood, die te goeder trouw medewerking zou hebben verleend, is later op vrije voeten gesteld. Na dit uitgebreide vooronder zoek zal deze onverkwikkelijke af faire verder ter zitting van de Meer voudige Kamer der Rechtbank wor den behandeld. De zaken tegen de verdachten H. en V., wie oplichting ten laste gelegd is. zijn hiertoe ge scheiden. In beide zaken zal echter bovendien als verdachte terecht staan de marechaussee G., wien medeplichtigheid aan deze oplich ting dan wel uitlokking wordt ten laste gelegd. Wij herinneren er aan, dat voor oplichting de maximum straf bedraagt drie jaar gevangenis. Voor deze bijzondere zitting is de rechtbank als volgt samengesteld: president mr. A M. Baron van Tuyl van Serooskerken; rechters mr. J. H. Meijer en mr. Alblas. Officier van justitie is mr. H. B. de Brueys Tack. ]De verdachten V en G. worden ver dedigd door mr. dr. J. Buiskool te Schagen; verdachte H. ..heeft als raadsman mr. C. Smal té Alkmaar. Er zijn talrijke getuigen gedagvaard. De zitting vangt aan Dinsdagoch tend om tien uur. Beschikking van den commis saris-generaal voor de openbare veingneid betreifenae het ver blijf van Joden in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bïoemen- üaal, Aerdenhout en Voorscho ten. Op grond van artikel 39 der ver ordening no. 138/1941 van den nijKscommissaris voor het oezetie Neaerianasche gebied betreffende handhaving der openbare orde be paal ik: Artikel 1: Mei ingang van 16 Febr. 1943 is het oponthoud van Joden in de ge meenten naariem, Heemstede, Gioemendaai, Aerdenhout en Voorscnoten, alsmede het betve- dfen van deze plaatsen verboden. Artikel 2: De in oovengenoemde gemeenten woncnae jouen moeien met in gang van 15 Febr. 1943 hun domi cilie in de stad Amsterdam op slaan en onverwijld bij het Jood- sche mexdtngsDureau van de ge meente Amsterdam aangifte doen. Artikel 3: Jood m den zin van deze verorde ning is hij, die volgens artikel 4 van de verordening no. 189/1940 over de aanmelding van onderne mingen Jood is of als Jood geldt. Artikel 4: Vroegere verordeningen van het departement van Dinneniandsche zaken oetreifenue verhuizing van Joden uit de bovengenoemde ge meenten biijven van kracht. Artikel 5: (1). Hij, die in strijd handelt met de bepalingen der artikelen 1 en 2 of ze ontduikt, wordt voor zoo ver niet ingevolge andere voor- senritten een zwaardere straf is bedreigd gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en een geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in de hand werkt, deze mogelijk maakt of er aan meewerkt, ontvangt dezelfde straf. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheits- poiizei blijft onaangetast. 's-Gravenhage, 12 Febr. 1943. De Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid: RAUTER, SS-Gruppenführer und Gene- ralleutnant der Polizei. 's-GRAVENH.-GF, 12 Febr. - Ge durende de distributieperiode, wel ke op Zondag 28 Febr. a.s. aanvangt, zil men op de boterbonnen uitslui tend margarine kunnen verkrijgen. In verband hiermede dient men de bonnén „Boter 05" reeds tus schen Zaterdag 13, en Dinsdag 16 Februari a.s. bij den detaillist in te leeren, desgewenscht tegen ont vangstbewijs. De detaillist^ n zullen aan de hand van het door hen inge leverde aantal bonnen 05 bevoor raad worden, zoodat zij met ingang van 28 Febr. a.s in staat zijn de margarine af te leveren. Aflevering voor 28 Febi. is. verboden. Zij, die gewoon zijn hun maaltij den buitenshuis te gebruiken, kun nen Van 12 tot en met 16 Februari hun bonnen „Boter 05" bij de plaat selijke distributiediensten inwisselen tegen wisselbonnen voor 1/50 rant soen boter. De bonnen „Boter 05" worden niet in hotels e.d. aangeno men. Ook ondernemers en personeel van hotels e.d. dienen hun bonnen gedurende dit tijdvak bij den detail list in te leveren. Zij, die door bijzondere omstan digheden naar een andere gemeente vertrekken en daardoor niet in staat zijn hun bonnen 05 tijdig in te leve ren bij een handelaar in de gemeen te, waar zij zich gaan vestigen, als mede schippers, woonwagenbewo ners en dergelijke personen, kunnen bon 05 van 13 tot en met 16 Febr. a.s. bij de plaatselijke distributie- dienstén inwisselen tegen rantsoen bonnen voor margarine. ROOFMOORD TE ROTTERDAM. Donderdagavond omstreeks half twaalf is in de Oranjeboomstraat op den hoek 'van de Röntgenstraal te Rotterdam een laffe roofmoord ge beurd, waarvan een 44-jarige dame en haar 21-jarige dochter slachtoffer zijn geworden. De moeder was op slag gedood, terwijl de dochter lich ter werd geiyond en thans in hec ziekenhuis aan den Coolsingel wordt verpleegd. V EERST NADENKEN, DAN INSCHAKELEN. 's-GRAVENHAGÈ, 13 Febr. - Iede re huisvrouw weet. dat er vandaag aan den dag zooveel mogelijk kolen als uitgangsstof voor vele andere onontbeerlijke producten, bespaard moeten wqrden. Wie stroom be- spkart, bespaart ook kolen. Wanneer in iedere huishouding slechts één enkele gloeilamp van 25 watt een kwartier lang uitgeschakeld blijft, in plaats van nutteloos te branden (alleen omdat men het uitschakelen érvan vergat) worden hierdoor vele duizenden kilowatturen bespaard, welke voor andere, gewichtiger doel einden kunnen worden gebruikt. Van het grootste gewicht is altijd: eerst nadenken - dan in- sehakelen. Deze vermaning geldt niet alleen voor de vrouw des hui zes, neen, het geheele gezin moet haar behartigen: in ieders eigen be lang, want wie zijn rantsoen over schrijdt, krijgt boete of wordt van jien toevoer afgesloten, Behalve te Amsterdam. De werkelijksihe muziekiooze dag in de hotels, café's, restaurants en dergelijke, zal in de komende week vervallen, behalve te Amsterdam, waar dit reeds deze week het geval is geweest. Een en ander houdt ver band met de van overheidswege voorgeschreven sluiting der ver- maaksgelegenheden gedurende de laatste drie dagen van de vorige week. Zegslieden uit Turkije bevestigen, dat de Britten ernaar streven, een. Personeele Unie tot stand te bren gen tusschen Saoedie-Arabie en Sy rië onder de Saoedische dynastie. Ia de kaueo wordt thans volop ge werkt aan het .oppotten* der jonge teaskomkommers. Als de Jonge plantjes een bepaalde hoogte hebben bereikt, oa vies of vflf weken, worden xe In de kassen oltgepoot en HJn ongeveer begin April volwassen SchinanriptnnisgbrP*»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1