DAGBLAD VOOR pannekoek \T Alle Sovjet-aanvallen afgeslagen. Duitschland bouwt voort in Oostelijke gebieden ET IK?" tyiii In Tunesië gaan de operaties met succes voort, Göbbels heeft indruk gemaakt te Londen. Nieuwe vorderingen in Tunis. Wieringermeer- Gandhi's krachten nemen af. Nieuwe kampioenspogingen van Luc van Dam. Beperking van Logies- gelegenheid Bolsjewisten zonder eerbied voor Kunst en Kuituur. Een Sovjet arts werkt met petroleum. EIEREN VOOR KINDEREN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Landstand wil klompen gaan leveren. Strijdt mee tegen het bolsjewisme'! V. de Waal, rdamS. P. Den Haag. ven, Hoorn; enderonbe- |nte, leiden. A. Sissingh, i; W. v. d. K. Stabij, J. Sterren- Jumans, Den t; F. Rijsloo, C. v. Groe- en Haag. i advertentie Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. )AG as. ill (301.5 m) naar pefd van den 65"** schen componist oeck. I lu stï pje koffie, vreestl én. ioen? water Itsoen! 0r°: OGAAT aAIAGALPA" A DAM goeden zakdoek te een poetsdoek ware ior het jonge volkje. 1 eens aan denken, s bi) den zakdoek te tr onnoodlge slijtage! Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187394. ZATERDAG 20 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang: No. 41. 4 pagina's.' Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Piys der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 19 Febr. - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den West-Kaukasus en aan den benedenloop van de Koeban vonden bii invallende dooi slechts krijgsope raties van plaatselijke beteekenis plaats. Hierbij maakte een eigen aanval ten Zuiden van Noworossiisk nieuwe vorderingen. Aan het Donetzfront en in het gebied van Charkof viel .de vijand opnieuw met sterke strijd krachten aan. Hij werd in deels zware gevechten afgeslagen. Talrijke vijandelijke aanvallen ten Zuid-Oosten van Orel mis lukten. De vijand werd door een tegenaanval teruggeslagen; hier bij werden verscheidene tanks vernietigd. De luchtmacht viel concentra ties van tanks, artilleriestellin gen en marcheerende colonnes van den vijand aan en ontlastte de formaties van het leger zoo doende aanmerkelijk. Bij de voortzetting van de krach tige aanvallen ten zuidoosten van het Ilmenmeer leed de vijand op nieuw zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Ondanks zeer krachtigen steun door tanks en stagvliegers werd de vijand voor de Duitsche hoofdlinie overal terugge slagen. Ook de voortgezette pogin gen der bolsjewisten om ons front ten zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad te doorbreken, stortten bloedig ineen. In een tegen aanval werd hierbij een vijandelijke groep strijdkrachten ingesloten en vernietigd. De Spaansche vrijwilli- gersdivisie had een succesvol aan deel aan den afweer der bolsjewis tische aanvallen. Een nachtelijke aanval van ge vechtsvliegtuigen op stad en haven van Moermansk had een goede uit werking. In Tunesië gaan de krijgsoperaties met succes voo-t. In het zeegebied van Algiers behaalden Duitsch-Ita- liaansche vliegtuigen in den strijd tegen een krachtig beschermd vij andelij k ravitailleeringsconvooi nieuwe successen. Een lichte kruiser en drie groote transportschepen kre gen torpedotretfers. Aangenomen kan worden dat een der koopvaardij schepen vernietigd is. Gisteravond iaat viel een formatie vijandelijke gevechtsvliegtuigen Noord- west-Duitschland aan en wierp brand en brisantbommei, op het gebied van WiJhelmshaven. De bevolking, vooral in de omliggende plaatsen, leed verliezen. Negen der aanvallende bonimenwerpers werden neci geschoten. De Londensche correspondent van „Aftonbladet" schrijft, dat de oproep van dr. Göbbels niét nagelaten heeft indruk in Londen te maken. Men ziet te Londen in de verklaringen van dj. Göbbels het Duitsche ant woord op de door de geallieerden te Casablanca geproclameerde „onvopr- waardelijke capitulatie". Gevraagd naar zijn meening ovei de rede van dr. Göbbels heeft de lei- i der der Fransche regeering, Laval, f verklaard, dat hij altijd en veelvul dig op den omvang van het bolsje- wistische gevaar voor Europa heeft gewezen. Hij kam slechts wenschen, dat in Frankrijk dagelijks het aantal toeneemt van hen, die zich van dit gevaar bewust worden. BERLIJNSCHE PERS OVER DE REDE VAN GÖBBELS. Leven of sterven. De Donderdag gehouden massabe- tooging in het Sportpalast te Ber- Uin, in welker middfelpunt de groote rede stond van minister dr. Göbbels, beheerscht volkomen het beeld der Duitsche Vrijdagochtendbladen. De bladen noemen deze betooging een volksstemming voor den totalen oorlog en schrijven, dat de herhaal de instemming der massa met de uiteenzettingen van dr. Göbbels de- rotsvaste zekerheid der Duitsche na tie in de overwinning overtuigend tot uiting heeft gebracht. De Völkischer Beobachter schrijft, dat het lot het Duitsche volk voor de vraag stelt of het wil leven of sterven „Wij hebben gisteren geant woord!" DORIOT WEER NAAR HET OOSTFRONT. Het centraal bureau van de Fransche Volkspartij deelt mede, dat Jacques J1? J.eid,er der Partij, onmiddellijk nadat hp den val van Stalingrad had i ï.erIï0,™fn- gevraagd heeft om naar het i front terug te keeren om er lam plaats in den strijd tegen het bols- Jewisme te hernemen. HET GEVECHTSTERREIN RONDOM CHARKOF. Gafsa en Sbeilla bezet. Aan het duizendste Italiaan- sche weermachtbericht gedateerd 19 Febr., ontleenen wij: Aan den gang zijnde plaatselijke acties in den centralen sector van bet Tunesische front hadden een verder gunstige ontwikkeling en leidden tot de bezetting vdn Gafsa, dat 15-Febr, bereikt werd, en van Sbeitla. Tijdens deze gevechten maakte men in totaal 2.876 gevangenen, 169 pantserwagens werden buitgemaakt of vernietigd, voorts 95 tanks, 36 ka nonnen, 66 stukken artillerie van verschillend kaliber, zes vliegtuigen en een groot aantal vrachtauto's. Knox over de verliezen. Volgens berichten uit Manilla verheugen de Engeischen zich er over, dat de „moed" van de noog- dravende Amerikanen in Tunis ge voelig is bekoeld. Ook de Franschen uiten openlijk hun voldoening. De Amerikaansche autoriteiten hebben zich genoodzaakt gezien, de inlandsche bevolking wegens haar „houding" met zware straffen te be dreigen. Voor de bevolking van Casablan ca blijft het uitgaansverbod van des avonds negen uur tot den volgenden ochtend zeg uur gehandhaafd. On danks herhaalde Amerikaansche be loften inzake groote aanvoeren van overzee blijft de levensmiddelen voorziening altijd nog zorgwekkend. Door de overwinning der Spiltroe- pen in'Zuid-Tunis op de Amerikanen is de mogelijkheid eener vereeniging van den linkervleugel van het Brit- sehe achtste leger met de in Algerije staande Britsch-Amerikaansche strijdkrachten teniet gedaan, zoo verklaart men in militaire kringen te Berlijn. Het zou onjuist zijn de zoo gunstig verloopen operaties in Zuid-Tunis te beschouwen als het begin van een offensief -tegen A1 g e r ij e. Naar de meening van deskundige kringen te Berlijn is^het Amerikaan sche pantserwapen zoozeer versla gen, dat- een tegenaanval voorloopig niet te verwacl^en is. Amerikaansche verliezen. Hoe groot de verliezen zijn, die de Amerikanen tot dusver op het N.- Afrikaansche strijdtooneel hebben geleden, blijkt thans ook uit een of- ficieele Amerikaansche opgave. De onderneming in Noord-Afrika Leeft 3500 dooden, 6500 gewonden, 6100 gevangenen en 25.600 vermisten ge kost. Het groote aantal vermisten vindt zijn oorzaak in de verliezen, die de landingstroepen reeds op zee hebben geleden, doordat tal van transportschepen- in den grond zijn geboord." Volgens den Amerikaanschen mi nister van oorlog. Knox, bedragen de verliezen een derde tot een vierde van het Amerikaansche landingsle ger. Zij omvatten echter, naar men te Berlijn doet uitkomen, nog niet de verliezen, welke de Amerikanen bij de jongste gevechten in Zuid- Tunis hebben geleden, die eveneens zeer aanzienlijk zijn, volgens Duit sche berekening zeker 10.000 man. DUITSCH HOSPITAALSCHIP GETORPEDEERD. Britsche duikbooten hebben, naar het D.N.B. verneemt, op 3 Dec. van het vorige jaar in de Middellandsche Zee het Duitsche hospitaalschip „Graz" in den grond geboord. De „Graz" voer met alle lichten aan; ook de Roode-Kruis teekens waren op de voorgeschreven wijze verlicht. Door Haliaansche patrouil le-vaartuigen werden 17 Duitsche Roode Kruis-soldaten en 11 man der Grieksche bemanning gered. Dertien Duitsche Roode 'Kruis-soldaten. een officier van gezondheid der Italiaan- sche marine en 39 Grieksche zeelie den worden vermist. UiijSili lfldyiUU" Duitsche troepen aan het Tunesische front. Rust na een ingespannen opmarsch. Het tentenkamp wordt gecamoufleerd en dan heeft de troep, nadat het doel van den dag bereikt is, gedurende eenige uren rust. Vijandeluke verkenningsvliegtuigen kunnen den opmarsch en de leger platen der Duitsche Atrlkascrijders nauwelijks Waarnemen PKfüelscher-PBZ-fLP m in het koper. Zondag 21 Febr. zal het twaalf en een half jaar geleden Zijn dat de Wieringermeer droog viel. Op 21 Aug. 1930 werd de ar beid, die de beide poldergema len „Lely" en „Leemans" gedu rende ruim zes maanden onafge broken hadden verricht, tot het droogleggen van de Wieringer meer, voorloopig gestaakt, omdat ook de diepere gedeelten daar van waren drooggelegd. Men kan dus zeggen, dat op dien dag de eerste Zuiderzeedroogmakerij was gewonnen en gevoegd bij den Nederlandschen bodem. In de Wieringermeer zelf is dat heugelijke feit gegrift in de mu ren van enkele scholen: „Op 21 Augustus 1930 viel de Wierin germeer droog". Dit is een les in de vaderlandsche geschiedenis van den jongsten tijd, waarvan de jeugd wellicht de beteekenis nog niet begrijpt, maar die ons ouderen moed geeft en geloof in de toekomst van ons volk. Daar om ook is het goed, die gebeur tenis op dezen dag te herden ken. Het werk der indijking werd in 1926 aangevangen en was voltooid op het einde van 1929; daarna kon men met het leegma- len beginnen. (Cliché Archief.) Volgens den Britschen berichten dienst was de toestand van Gandhi Vrijdag, den negenden dag van zijn vasten, zeer ernstig. Zijn jongste zoon Ramsdan heeft hem een bezoek ge bracht; zijn oudste zoon is bij hem ontboden. Bonverlies door slordigheid is strafbaar I 's-GRAVENHAGE, 20 Febr. - Luc van Dam gaat niet bij de pakken neerzittep, doch is vast besloten nogmaals een gooi te doen naar het Europeesche kampioenschap in het middengewicht. Het ligt in zijn be doeling zoo snel mogelijk eenige wedstrijden te boksen om hierdoor het bewijs te leveren, dat zijn plan nen ernst zijn. Hij is nog steeds in volle training en wil in de komende wedstrijden op een andere manier dan voorheen de zaken aanpakken. De. eerste wedstrijd zal op Woens dag 3 Maart in gebouw Odeon te Rotterdam worden gehouden tegen den' bekwamen Belgischen midden gewicht Michel Vergauwen. Deze partij gat over 10 ronden van 3 mi nuten. Het dezer dagen gepubliceerde bericht over de beperking van lo- giesgelegenheid heeft aanleiding gegeven tot het misverstand, dat men in een maand niet meer dan tien nachten in een hotel, logement of herberg zou mogen verblijven. De aandacht wordt er op .geves tigd, dat het voorschrift aldus luidt, dat men niet tien pachten in een kalendermaand in hetzelfde hotel, hetzelfde logement of denzelfden herberg mag vertoeven, dan wel meer aan acht nachten achtereen in twee kalendermaanden. Het is dus wel geoorloofd om het verblijf te verdeeien over verschil lende logiesverstrekkende inrichtin gen. CHEQUES, WAARVAN DE TERMIJN VAN AANBIEDING VERSTREKEN IS. De postchèque- en girodienst zendt ter besparing van arbeid en "materiaal geen bericht meer op verzoeken om verlenging van den termijn van aanbieding van cheques. Na tenminste 2 of 3 dagen kan men zich in het algemeen weder aan 't kantoor van betaalbarstelling ver voegen. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 21 Febr. van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „SS en rassen- hygiëne".- DE OPLETTENDE HUISVROUW. 's-GRAVENHAGK 19. Febr. - In vele gezinnen worden weinig ge bruikte nevenvertrekken totaal ver duisterd en de lamp van een ver duisteringskapje voorzien, zoodat er slechts een spleet licht door de on derste opening valt. Op zichzelf moge het gemakkelijk zijn, het is niet bevorderlijk voor een spaar zaam gebruik van eleetrischen stroom. Zoo'n duurzame verduiste ring maakt het noodzakelijk dat, als men overdag in zoo'n vertrek moet zijn, telkens de lamp wordt aange draaid en omdat de kleine lichtschijn nauwelijks .wordt bemerkt, laat men het licht vaak per abuis branden. Dergelijke verduisteringen moeten door rolgordijnen of afneembare luiken worden vervangen. Voor de oplettende huisvrouw zijn er nog velerlei mogelijkheden om er in haar eigen rijk voor te zor gen. dat de kostbare stfoom niet wordt verkwist. Weest zuinig met overleg. Het ,is uw eigen belang. Terwijl aan het Oostelijke front de winterslag wordt geleverd, waardoor de bolsjewisten nog een maal de grenzen van hun militaire en economische insnoering hopen te verbreken, stokken de opbouw- werkzaamheden in de bevrijde ge bieden in het Oosten geen oogen- blik. Systematische Sovjet-brand stichting. De bolsjewisten hebben bij hun terugtocht in de Europeesche cul tuurgebieden de zwaarste vernie lingen aangericht. De architecto nisch beroemde „Altstadt van ïriga viel ten offer aan de systematische bolsjewistische brandstichting. In Dorpat werden het Instituut van den Veterinairen Dienst en de Maria- kerk, in Reval het gebouw van het Duitsche gezantschap met waarde volle archievqp en kunstschatten m de asch gelegd. De ridderburcht Weissenstein werd opgeblazen, de ridderburcht Rositten werd voor een deel gesloopt, de ridderburcht Oberpahlen brandde geheel uit. De Poolsche en Litausche kasteelen werden van alle kunstschatten be roofd De Duitsche weermacht slaagde erin nog tijdens de kri.igs- operaties het historische stads archief van Mitau te redden. Het stadsarchief van Dünaburg, dat naar Minsk was weggevoerd, werd terug gebracht. Alle beschadigde gedenk- teekenen in het Oostland werden door de Duitsche autoriteiten in be scherming genomen. Hoe een geneesheer zijn taak verstond. In het Noorden heeft het histori sche Nowgorod door de bolsjewisti sche brandstichting zwaar geleden. Op aanwijzing van den geneesheer- directeur van het ziekenhuis te Now gorod, dr. Sjatoenof, werd het zie kenhuis met petroleum overgoten en aangestoken. De bibliotheek van het Staatsmuseum te Nowgorod werd door de Duitschers gered en duizenden oude bijbels en hand schriften konden aan de orthodoxe kerken worden teruggegeven. In het beroemde Pogankinhuis werd van Duitsche zijde een nieuw Stedelijk Museum te Nowgorod opgericht en voor het publiek open gesteld. In Pleskau werd de door de bols jewisten in een godloozenmuseum veranderde Trotzki-kathedraal ge restaureerd en aan de kerk terug gegeven. Twee miilioen boeken vernield. Smolensk is door de systematische brandstichting en de hevige straat gevechten voor twee derde ver woest. De stedelijke bibliotheek van Smolensk en twee miilioen waarde volle banden werden door de bols jewisten verbrand. Het Catharina- kasteel in Zarskoje Selo werd door de bolsjewistische bommenwerpers verscheidene malen met brand- en brisantbommen bestookt, niettegen staande de Duitsche troepen bij wijze van voorzorgsmaatregeglen er van hadden afgezien het kasteel te bezetten en zich in de buurt van het kasteel geen enkel militair object bevond. De Duitsche autoriteiten hebben de zalen van de bibliotheek te Go-, mei hersteld, terwijl in Smolensk talrijke gebouwen gerestaureerd werden. In Orel verhinderden de Duitsche troepen door snel in te grijpen de totale verwoesting van "het Toer- genjef-museum. Duitschers stichtten nieuw museum. In de Oekraïne en aan de Zwarte Zee probeerden de bolsjewisten bij hun terugtocht zooveel mogelijk te vernielen. De Lawra-kathedraal in Kief werd o.a. door hen opgeblazen. Drie theaters en het beroemde cir cus van Kief met 5000 zitplaatsen werden in de asch gelegd. De Duit sche autoriteiten wisten het Lenin- museum te Kief te redden en ver anderden het in een museum voor de vroege Oekrainische geschiede nis. De theaters te Kief werden door de Duitsche pioniers in bescherming genomen en gaven onmiddellijk na den Duitschen intocht weer voor stellingen, UW KEUZE. Behoud van eigen aard, eigen tra dities, eensgezinde samenwerking, gesteld tegenover de vernietiging van kuituur, beschaving, schep pingskracht en initiatief. De keuze moet u toch gemakkelijk vallen. Ook om ons volk te behoeden voor Sa tans ellende staan onze mannen vrijwillig aan het Oostfront. Draagt Ook. JRÓ uw steentje bij en start op gironummer: 432100 verzor gingsfonds van het Vrijwilligersle gioen Nederland, Stille helpers der Duitsche oorlogsmarine kan men de kleine mijnenvegers noemen. Dag en nacht zijn ze in de weer, om hun groote opgaven, hes opruimen van mijnen, convooi- en verkenningsdiensten uit te voeren. Het convooi is bereikt en de tocht neemt een aanvang. De mijnenvegers wisselen de laatste signalen betreffende het vormen der formatie, snelheid en tactiek bij eventueele aanvallen PK Vorl&nder-DV-R-P m VAN 4 TOT EN MET 20 JAAR. Van Zondag 21 Februari tot en met Zaterdag 3 April a.s. zullen voor per sonen van 1'4 tot en met 20 jaar twee eieren verkrijgbaar zijn op bon „Re serve 2—09". Voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar wordt in hetzelfde tijdvak e e n el beschikbaar gesteld op bon „Reserve 310". De bónnen dienen bij den detaillist te worden ingeleverd op Maandag 22 tot en met Zaterdag 27 Februari 1943 des- gewenscht tegen ontvangstbewijs, waar na de detaillist de eieren in den loop van bovengenoemd tijdvak zal afleveren. Op nader te bepalen tijdstippen tus- schen 1 en 21 Maart a.s. zullen de Plaat selijke Distributiediensten bonkaarten „Voedingsmiddelen 4de periode 1943", nieuwe aardappelkaarten en klanten kaarten voor groente uitreiken. Er wordt onderscheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. Zij, die gpboren zijn tusschen 21 Fe bruari en 22 Maart van de jaren 1922, 1929 of 1939, moeten hun inlegvel ruilen, al.orens hun bonkaarten in- ontvangst te nemen. Wat men ontvangt. De Diensten zullen uitreiken: Aan houderS va i een inlegvel KI of LI een bonkaart K114; twee aardappelkaarten en een klantenkaart voor groente; aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K214, drie aardappelkaarten en een klantenkaart voor groente; aan hou ders van een inlegvel K4 of L4 een bon kaart K314, twee aardappelkaarten en een klantenkaart voor groente; aan hou ders van een inlegvel K3 of L3 een bon kaart K414, een aardappelkaart en een klantenkaart voor groente; houders van L-inlegvellen ontvangen bovendien een tóeslagkaart voor aardappelen. Men kan de kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeente, waar men in het bevol kingsregister is opgenomen. Een uitzondering kan slechts gemaakt worden voor hen, bij wie uit een verklaring op de stamkaart en op het inlegvel blijkt, dat zij tengevoi- ;e van oorlogsomstandigheden tij delijk elders verblijven en voor schippers, woonwagenbewoners, ge detacheerde marechaussee's, de vas te bevolking van kostscholen e.d. Controleert vooral. Bij de uitreiking van een bon kaart voor voedingsmiddelen en een klantenkaart voor groente wordt 't vakje R 5, bij de uitreiking van aardappelkaarten het vakje R 6 van de' stamkaart afgekruist. Bovendien wordt de bon van het inlegvel ver wijderd, waarvan het nummer over eenkomt met dat van de uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Men moet tferstond bij ontvangst nagaan, of men alle bescheiden in derdaad heeft ontvangen. Later re clames worden niet in behandeling genomen. BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Zij, die*yoor de bereiding van hun warme maaltijden uitsluitend zijn aangewezen op vaste brandstoffen of petroleum, dienen ter verkrijging van nieuwe brandstoffen- of petro- leumkaarten voor kookdoeleinden een aanvraagformulier in te vullen bij de plaatselijke distributiedien- stén, in het tijdvak van 22 tot en met 27 Februari 1943. De kaarten zullen worden gebruikt gedurende het seizoen van 1 Mei 1943 tot en met 30 April 1944. SUIKER VOOR BIJENHOUDERS. Voor de bijenhouders, lid van de Vereeniging tot bevordering der bij een teelt in Nederland, heeft de regeering weer suiker beschikbaar 'esteld voor voorjaarsvoedering van ie bijenvolken. Deze suiker wordt zoo spoedig mogelijk verkrijgbaar gesteld. „KUNST DER FRONT'. De tentoonstelling „Kunst dei- Front" in het Rijksmuseum te Am sterdam wordt op 21 Febr. gesloten. Wie deze tentoonstelling van schil derstukken, gemaakt aan alle fron ten nog niet gezien heeft, verzuime niet in de komende dagen nog een bezoek te brengen. De tentoonstel ling is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft het bestuur van de La- bour-partij het verzoek van de com munistische partij tot fusre afgewezen. Gistermiddag kwam op den hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Theresiastraat te den Haag de 7- jarige E. S. onder een voorbijrijdende vrachtauto. De jongen kreeg een wiel over zich heen en was op slag dood. Nu een behoorlijke landelijke regeling van het klompenvraag- stuk nog steeds op zich laat wachten, heeft de Boerenleider van Noord-Holland besloten te trachten den hoepen en hun ar beiders via den Landstand de onontbeerlijke houten voetbe- kleeding te verschaffen. Contact is gezocht-met een fabriek in Noord-Brabant, welke wekelijks vier- tot vijfduizend paar klompen voor den Landstand in Noord-Hol land kan maken, twee beroepsklom- penmakers uit Zeeland zullen wor den aangesteld om in de provincie zelf klompen te maken en de léiding te nemen van een spoedcursus voor klompenmakers en in de provincie zal een klompenmachine worden ge plaatst, welke per uur tien a twaalf paar kan vervaardigen. Door een kleine commissie, bestaande uit de heeren De Wildt, Castricum en Zijp, Twisk wordt een en ander nader ge regeld en met andere betreffende instanties besproken. Wij hopen spoedig nadere mededeelingen over het grootscheepsche plan. dat zeker aller steun verdient. te kunnen doen. VERDUISTER GOED. Heden van 18.01 tot 7.46 "v Maan op 18.23 onder 7.58 Morgen van 18.02 tot 7.44 Maan op 19.30 onder 8.23 20 Febr. volle Maan W.H.N.-LOTERIJ BIJNA TEN EINDE. Tweeërlei doel. De loterij 1942 van Winterhulp Nederland nadert haar einde. Van de in totaal 6 miilioen loten zijn er thans bijna 5' niillioen verkocht en men hoopt het resteerende binnen enkele weken aan den man te heb ben gebracht. Zooals men weet, ge beurt dat door middel van den straatverkoop, door verkoop in de café's én door het rad van avon tuur, dat velen trekt. Gaarne vesti gen wij nog een8 uw aandacht op deze loterij, die tweeërlei doel heeft. In de eerste plaats is voor de koo- pörs belangrijk, dat tal van hooge geldbedragen de prijzen vormen, in de tweede plaats diene, dat de op brengst van de geheele loterij ten goede komt aan het Winterhulp- werk, waarvan de loterij deel uit maakt. Daarom wekken wij u op, in deze laatste serie nog eens deel te nemen aan de Winterhulp-loterij. Nu is het nog winter; hoe meer, ook door deze loterij, in de schatkist van Winterhulp komt, hoe meer volksge- nooten hierdoor bijgestaan kunnen worden in hun stoffelijken nood. BIJNA TWEE EN EEN KWART TON VOOR ONS VOLK. Voor onze minder bedeelde volks- genooten is in de vorige week een bedrag van niet minder dan 223.098,46 bijeengebracht. Dit be drag is gevormd door gaven van en kele centen tot 150.000 toe. Onze volksgenooten hebben hiermede be wezen, dat zij weten, dat Winterhulp voor ee* juiste verdeeling van dit bedrag zal zorg dragen. Dit geeft goede hoop voor de laatste weken van het Winterhulp-seizoen. Men zegt, dat de laatste loodjes het zwaarst wegen; wij zijn ervan over tuigd, dat dit niet geldt voor hét werk van Winterhulp, omdat deze instelling zich heeft ingezet voor onze eigen volksgenooten, die een geldelijke aanvulling gedurende de moeilijke wintermaanden hard noo- dig hebben. Daarom zij steeds weer het parool: niet alleen geven, doch offeren. v. d. POL OF DE LEEUW? 's-GRAVENHAGE, 19 Febr. - De derde dag van de nationale kam pioenschappen groot biljart, anker kader 71/2 hebben nieuwe verras singen gebracht. Het talrijke publiek zag den titelhouder Sweering verlie zen van de Leeuw, voorts van de Pol van v. Vliet winnen met 300-183 in 14 beurten, waarbij de Rotterdam mer tevens een serie van 98 maakte, de hoogste tot nu toe in dit tournooi. Er komt thans eenigszins teeke- ning in den strijd en meer en meer wordt men gewaar, dat van de Pol een serieuse gooi naar het kampioen schap gaat doen. v. d. Pol en de Leeuw hebben tot nog toe al hun partijen gewonnen en staan met resp. 5 en 4 gewonnen partijen aan den kop. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1