.VOND HE EHE ■LING INNINGEN IHE DAGBLAD VOOR Omsingelingsformaties uiteengeslagen. IOPROGRAMMA. ISME ALKMAAR. I. - 2.30 uur ERA KEST alkmaarsche editie. DE VERDEELING VAN GOEDEREN EN DE ARBEIDSINZET. Verordening Rijkscommissaris. I Artikel 3. De klok heeft twaalf geslagen. Duitsche pers over de vieringen in Engeland. Richtsnoer voqr geestelijken. STAD EN OMGEVING. Opnieuw 15 schepen tot zinken gebracht. Engelsche pantserdivisie vernietigd. Gandhi maakt crisis door. Onlusten in Britsch-lndië. Thans reeds 44 dooden. Toont U een waarachtig Nederlander! 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, 18.30 19.45 (Hilv. II) en 21.45. 414,4 M. 7.15 Marschen en deren (gr.) 7.40 Bij 't ochtend- 8.05 Duitsche Taalc. 8.40 WiJ J heden.... 8.50 Orkestc. (gr.) Spiegel v. d. dag (opn.J 10 eeren (gr.1 10.30 Reportage, dc. 11.15 Het Sylvestre Trio, anak. 12.05 Stafork. v. d. Ned. :nst en gr.muz. 13.Orkestc. Frans Wouters. 14.30 Koor en 15.— Het huls op de rots, ol het zetje, filmdrama. 15.15 estvereen, sol. en gr.muz. 17. Toets, gevar. progr. 18.— Het erk. 18.40 De Kraamklopper, d. 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I. ndgymn. 7.50 Pol. weekpraatje Vlotte melodieën (gr.) 8.40 ror symphonie-ork. (gr.) 9. (gr.) 9.15—9.20 Voor de huisvr. d. uitz. 10.30 Zang en piano, de vrouw. 11.15 Gr.muz. 11.30 elvoordr. 12.— Trio Pasquier Wat doet de directie van den 13.Progr.-overz. 13.05 Iriks en sol. 14.— Gcdsd. uitz. lelodisten en zang m. piano- 0 Zonnestralen in ziekenzalen. Fevida sextet. 17.— Voor de ,33 Meisjeszangklasse v. h. itituut te Bussum. 17.45 Spiegel an Binnenl. gespr. overz. 18. gklasse v. h. Blindeninstituut 18.15 Neer stem v. h. front, ie wenschen van groote men- 19.Eng. uitz. Voor de radlo- Humoresk Melodios (gr.) de Boys geducht opzetten. 1st alle zeilen bijzetten om voorkomen. Het was dan verademing voor haar aan- n het vierde doelpunt van d geboren uit een snellen rechts, op een moment, eder dacht aan een doel de Boys. Kort hierop t einde. VOLKSEENHEID opstellingen van *rs dienen als te men voor de .rbeiders aan- dat de com- in Frankrijk iraten voor de te strijden, icratische vrij enden onthou- in Het Volk hebben fiar fn |ur j-elgt In vervulling te :n: de bolsjewistische :n van Europa gereed springen. De woel» hun handlanger» In ons Vaderland gaat hoede! Thans geldt i sterk, niodern, Euro pe volken van ons rapende BOLSJEWISME! |che vergadering op truari ajr. feyllngenzaal. ITENHUIS. |N DE BEURT; t/m Es t/m Fra t/m Ge t/m Gre einde G groot f 11.-) moet jivendien twee ter- i en Februari 1943, m J aan de beurt. |e ERNST KRAUSS. >r de KOOL. 2 bedrijven CIMAROSA, G. BERTOLI. IM QUISPEL. MAY. DE VRIES, TOPS DE VEEN, PIET CHRIS TAVERNE ,50 rechten inbegr. en Vrijdag van Theater. Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 23 FEBRUARI 1943. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 44. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prjjs der gewone advertenties in deze editie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3'/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage qp aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ots. Verordening van den Rijkscommissaris voor bet bezette Nederlandsche gebied betreffende instandhouding van de producten en de verdeelmg van goederen, alsmede van den arbeidsinzet. On grond van par. 5 van het de- Icreet van den Führer over de uit- IJmfening van de regeeringsbevoegd- 1 heden in Nederland van 18 Mei 1940 (B.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: Artike1 1.' De Rijkscommissaris voor het be rstte Nederlandsche gebied ..(com missaris-generaal voor financiën en Ieconomische zaken of commissaris- I generaal voor bijzondere aangele- I genheden) kan alle maatregelen 'nemen welke noodzakelijk zun tot instandhouding van de produc- riP of verdeeling van goederen dan wil van den arbeidsinzet. Hm kan het recht tot het bij afzonderlijke beschikking treffen van zoodanige maatregelen ook aan -andere instan ties overdragen. Artikel 2. Wordt de maatregel, als bedoeld in artikel 1, bij een rechtsvoor schrift getroffen, dan wordt deze Moor de pers, de radio, door aan plakking of op andere ter plaatse rebruikelijke wijze afgekondigd en vordt deze door deze afkondiging leldie voor zoover daarin niets an jers is bepaald. 1 Wordt een -maatregel, als be- Boeld in artikel 1, bij afzonderlijke beschikking getroffen, dan ge biedt dit schriftelijk. De beschikking houdt in: "l. De aanduiding van de instan tie welke de beschikking heeft; i. den. naam en het adres van V dengeen, op wien de verplichting de nauwkeurige aanduiding het bevolen handelen of nala- '64.' de plaats, waar en het tijd- itip waarop een bevolen prestatie noet worden verricht; 5. de plaats en et tijdstip van Be uitvaardiging; I 6. de onderteekemng van de in- fetantie. welke de beschikking geeft. (3) Ds instantie welke de beschik king geeft, maakt deze aan dengeen, fep wien de verplichting rust, be kend. Is dit volgens haar oordeel sniet mogelijk, dan wordt de be schikking békend gemaakt aan den burgemeester der gemeente,, waarin degeen, op wien de verplichting rust hier te lande zijn woonplaats heeft of laatstelijk heeft gehad. (4) Als bekendmaking van de be schikking is in ieder geval te be- ichouwen: 1. beteekening; 1 2. overhandiging tegen bewijs van ontvangst of 3. mededeeling middels aange rekend schrijven. '5) Door de bekendmaking treedt de ïeschikking in werking. Artikel 4. Hij, die opzettelijk in strijd han- |elt met een volgens de artikelen tot en met 3 gegeven bevel, wordt '.straft met gevangenisstraf van n hoogste vijf jaren en met geld- lete van ten hoogste honderddui- id gulden of met een dezer straf- Bij deze gelegenheid zou ik met allen ernst en nadruk erop willen wijzen, dat de toestand van heden geen beroep duidt op eenigerlei vroegere omstandigheden en be trekkingen. Ik zal mijn orders ge ven. Zij moeten door allen strikt worden uitgevoerd. In den huldi gen toestand zou de weigering tot uitvoering van een dergelijke or der niet anders kunnen worden opgevat dan als sabotage". In aanvulling hierop wordt gewe zen op den tekst van de bepalingen tegen sabotage vervat in de op 9 ja nuari 1943 uitgevaardigde verorde ning van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden inzake de handhaving van de open bare orde. In afdeeling 1 van deze verordening wordt gezegd: 1. Hij, die opzettelijk een ingevolge geldende rechtsvoorschriften straf baar feit pleegt, hetwelk tot oog merk heeft dan wel aanleiding kan geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of. van de vei ligheid van het openbare leven in het bezette Nederlandsche gebied; wordt als saboteur gestraft met den dood. 2. Poging tot en deelneming aari het strafbaar feit zijn op gelijke wij ze strafbaar als het voltooid straf baar feit. Nederland in den totalen oorlog. 'In een eigén toelichting zegt de D.Zt.i.d.N„ dat deze verordening een wettelijken grondslag legt voor alle maatregelen, die noodig zijn om ook Nederland in den totalen oorlog in te schakelen. In overleg met het staatspolitie- ke secretariaat der NSB en de be voegde Nederlandsche instanties zullen nog uitvoeringsverordeningen worden uitgevaardigd. Deze verordeningen zullen nog tamelijk ingrijpende maatregelen brengen, daar ook in Nederland tal rijke voor den oorlog onbèlapgrijke bedrijven bestaan. Poging is strafbaar. Wordt het feit door schuld epleegd, dan wordt de dader ge paft met gevangenisstraf van ten pogste een jaar of met geldboete, an ten hoogste vijftigduizend gul- én. De strafvervolging vindt slechts Baats op klachte van den Rijks- bmmissaris voor het bezette Ne" ërlandsche gebied (commissaris-ge- feraal voor financiën en economi se zaken of commissaris-generaal por bijzondere aangelegenheden), pze klacht kan worden ingetrok- i totdat het vonnis in tweede in- ntie in kracht van gewijsde is ge in. De bij de leden 1 tot en met 3 ïu ar Sestelde handelingen zijn abare feiten, als bedoeld in ar- _1 2, lid 2, der verordening no. (f1940 betreffende de Duitsche chterlijke macht voor strafzaken, Tals deze luidt ingevolge de be- ndmaking no. 72/1942. rtikel 5. 3eze verordening treedt in wer- ög op den dag harer afkondiging. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, SEYS-INQUART. ravenhage, 19 Febr. 1943. verordening is het practische 'g van de rede, die de Rijks- aissarig op 30 januari 1943 ge- en waarin hij de zakelijkheid betoogde van de »iaS2cen^a^e ^er krachten in nana. De Rijkscommissaris va«zelf, dat thans (uiSl jm Eur°Pa, nu het n total™ d?u toestand van iroDa 'u? oorlog ingaat, ook dra»e Aenovereenkomstige Blralf veren' reeds om braak voor aI^LYen e? zün aan- CMc\ntm\eadV" rnZhlfhd^U^' Aan het politiek weekpraatje, dat Max Blokzijl onder den titel „De klok heeft twaalf geslagen" voor de radio heeft uitgesproken, ontlee- nen wij het volgende; Men zal de laatste weken wel ge merkt hebben, dat de klok twaalf heeft geslagen. De eerste van die twaalf slagen viel samen met de uit Berlijn naar ons overgewaaide ver zekering, dat de totale oorlog nu be gint; de laatste slagen werden bij na overstemd door het knallen van revolverschoten, die enkele idealis ten in ons land als mikpunt hadden. De tijd van afwachten en uitkij ken ligt achter ons. De onverbidde lijke afrekening begint. De communisten wijlen, wat ze altijd gewild hebben: de wereldre volutie van het proletariaat. De ka pitalisten willen, wat ze altijd ge wild hebben: houden wat zè heb ben en ten koste van alle onder drukten er nog onbegrensd veel bij krijgen. De nationaal-socialisten daarente gen willen: een 'werkelijk socialis me, zonder klassetegenstellingen, zonder klassenstrijd, met een vrijen weg voor de besten onder ons naar de hoogste posten, maar dan ook met de grootste verantwoordelijk heid. Een solidair en onaantastbaar Europa, een krachtige Germaansche aaneensluiting in dat solidair Euro pa. En dan de volle ontplooiing van alle cultureele en sociale mogelijk heden naar een betere toekomst. Voor de nationaal-socialisten dus; strijd op twee fronten. Voor hun beide tegenstanders: kamp er op, of er onder. Bij een overwinning van het communisme: proletarische we reldrevolutie met den vaderlands- looze Jood grijzend op den achter grond. Een hersenschim? Neen een akelig nuchtere voorstelling van za ken. Een absolute zekerheid. In 1919 zag het er korten tijd naar uit, alsof het al kwam. Zijn we namen als Liebknecht, Rosa Luxemburg, Bela Kuhn, Eisner en anderen, alweer vergeten? Maar in Nederland komt dat niet zeggen de eeuwig-verstokten want dat zal Engeland, dat zal des noods Amerika verhinderen Niets zullen, ze verhinderen. En geland en wellicht ook Amerika zul len de' handen vol hebben om te verhinderen, dat de roode vloedgolf zekere onderdrukte massa's binnen hun eigen grenzen weer moed geeft. En dan blijft daar nog Japan, dat men met vereende krachten het veroverde weer zal willen- ontne men om hetzelf als oorlogsbuit binnen te halen; het schatrijke In- sulinde in de eerste plaats. Ter gelegenheid van de blijde in- comste zullen op de Pier in Scheve- ningen, aan den Hoek van Holland, in Vlissingen, den Helder en IJmui- den de roode vaandels wapperen en het is aan te nemen, dat de emi- grantenvloot Engeland niet eens verlaten zal. Want tweemaal vluch ten ware toch al te erbarmelijk Zoo is aan te nemen, dat 't natio- naal-socialisme en het fascisme waar het twaalf uur geslagen heeft niet langer zat overreden en ge duld hebben, maar kort en krach tig zal handelen. - Misschien hebben zekere koppige Nederlanders, zich zelf nog altijd als de gepatenteerde patriotten béschouwend dat ook al gemerkt.... Huilen, schelden, mopperen en verstoppertje spelen beteekent van daag alleen nog maar; het masker laten vallen. De klok heeft twaalf geslagen. De totale, oorlog begipt. Voor ons allen, goedschiks, kwaad schiks, maar zonder uitzondering. Het lot van den enkeling speelt geen rol meer, dat van de groep evenmin, dat der gemeenschap is troef. Eenige honderden millioenen vooruitstre vende mannen en vrouwen in Euro- Da wenschen hun werelddeel te red den. Het gaat goed, het gaat zelfs zeer goed. Want de weerstand heeft ons au eens en vooral vastbesloten ge maakt. De he'"i wordt vaster gebonden. We hebben geen tijd en geen nel- ging meer, om achteruit te zien. In Tunesië. J...en dat tS'mijn bruid". Al verstaat de Arabier de woorden van den Duitschen soldaat niet, toch weet hij waarover het gaat. Temidden der soldaten gevoelt hij zich best op lijn gemak. PK Pirath-Transo-F-P m De Duitsche pers noemt de feestelijk heden. in Engeland gehouden op den verjaardag van het roode leger, een „onwaardige zelfvernedering", zooals Engeland nog nooit beleefd heeft. In de Wijze, waarop de viering is gehou den, zien de bladen het bewijs, dat -de tegenwoordige stormloop der Sovjet massa's in het Oosten de laatste hoop van Engeland is. De Lokalartzeiger schrijft: „De nor male Engelschman moet tot de volgen de conclusie komen: Als het bolsjewis me niet wint. zijn wij verloren, als het wint, is het het beslë, zoo snel mo gelijk bolsjewist te worden. Van de zen gedachtengang gingen ook alle redevoeringen uit". De Nacntausgabe zegt: „De politieke agitatie, die Churchill klaarblijke-ijk noodig heeft geoordeeld, omdat hij weet, hoezeer het lot. van Engeland van het bolsjewisme "afhankelijk is, heeft zulk R.K. kerk in België legen het bolsjewisme. De kardinaal-aartsbisschop van Me- chelen heeft, in een richtsnoer aan de geestelijken der R.K. kerk in België voor de predicaties op j.l. Zondag o.a. het volgende gezegd: „De menschen moeten den haat laten varen en wel in het bijzonder den haat tegen het volk, waartegen vreemde na ties ons steeds weer heb||en opgehitst en dat door het Verdrag van Versailles jarenlang onderdrukt is. Wat er na deh oorlog ook gebeuren moge en welke onaangenaamheden de bezettende macht ook met zich heeft medege bracht, dit alles verbleekt tot niet, vergeleken met den strijd van Duitsch- land tegen het bolsjewisme. Voorts heeft de kardinaal bepaald, dat op den eersten Zondag van de vasten van alle kansels gepreekt moet worden tegen het bolsjewisme. DR. GOEBBELS OVERHANDIGT EEN STRADIVARIUS AAN JAPANSCHE VIOLISTE. BERLIJN, 22 Febr. - Rijksminister dr. Göbbels heeft in aanwezigheid van den Japanschen ambassadeur te Berlijn, Hirota Osjima, de Japan- sche ,violiste Nejiko Soewa een Stra divarius overhandigd. De jeugdige violiste heeft bij haar eerste optre den te Berlijn in December van het vorig jaar een buitengewoon succes gehad. Sedert heeft- zij een groot aantal concerten gegeven voor Duit sche gewonden. STRIJD OM BERGPASSEN IN ATLAS-GEBERGTE BEGONNEN. Naar men in militaire kringen in de Duitsche hoofdstad verneeipt, is thaps de strijd in Tunesië, waar de totdusver ge voerde krijgsoperaties zich verder ont wikkelen, om de bergpassen in het At lasgebergte begonnen. RAMING BRAZELIAANSCHE KOFFIEOOGST. De nieuwe Braziliaansche koffie- een omvang aangenomen, dat het Engelsche óorlogskabinet zich I oogst m - dt geraamd op 14 millioen daaruit niet meer kan terugtrekken, balen tegeen vorig jaar 12.76 mil- 'kill o 1 o /li nlfi 1! TT TTL Zoolang Churchill als dictator over Engeland, regeert, is het eiland op genade of ongenade aan het bolsjewis me onderworpen.'" VERDUISTER. GOED. Heden van 18.06 tot 7.40 Maan op 21.49, onder 9.09 27 Febr. Laatste kwartier Met een inhoud van 103.000 ï>rt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ondanks zeer hevige stormen en slecht zicht zetten de Duitsche duikbooten den strijd tegen de vijandelijke scheepvaart voort. Zij brachten in den Atlantischen Oceaan en voor de Noord-Afri- kaansche havens aan de Middel- landsche Zee van krachtig be schermde convooien 15 schepeh met een gezamenlijken inhoud van 103.000 b.r.t. tot zinken, als mede een korvet, een convooi- vaartuig, een patrouillevaartuig en vier zeiltransportschepen. Voorts werd een vrachtschip ge torpedeerd. lioen balen. De Ver. Staten hebben zich wederom verplicht tot het af nemen van 9.3-millioen balen. In het afgeloopen jaar hebben de Ver. Sta ten "echter slechts een gedeelte van deze hoeve.elheid in werkelijkheid kunnen afnemen. Terug van een tocht naar vijandelijk gebied. „Acht wimpels aan den. periscoop" De laatste manoeuvre na een lange vaart:, meren in het steun punt PK Scböppe-O H-P m HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 22 F.ébr. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Vijandelijke aanvallen op het Noordelijke front van het Koeban- bruggehocft'd werden door Duitsche en Roemeensche troepen afgeslagen. De vijand werd in een tegenaanval met zware, bloedige verliezen terug geworpen. In het Donetzgebied enr ten N.W. hiervan probeerden de bolsjewisten behalve met talrijke plaatselijke aanvallen, met geconcentreerde strijdkrachten op verscheidene plaat sen ons afweerfront te doorbreken. Zij .werden in zware gevechten met vele verliezen voor den vijand af geslagen. Vijandelijke formaties, die door een groote omsingeling tus- schen Donetz en Dnjepr de ver bindingen met ons front in het Donetzgebied moesten afsnijden, werden door Duitsche troepen van het leger en van de Waffen- SS in de flank en rug aangeval len en uiteengeslagen. In dezen sector stelden eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende ar tillerie 25vijandelijke tanks buiten gevecht en vernietigden verscheide ne stukken zwaar geschut en talrijk forlogstuig. In het .gebied ten W. en ten N.W. van Charkof viel de vij,and ook gis teren zonder succes onze stellingen aan. Sterke vijandelijke aanvallen ten Z. en ten N.O. van Orel werden in hevige gevechten tijdens een he- vigen sneeuwstorm afgeslagen. Een Duitsche gevechtsgroep vernietigde in een tegenaanval het gros van een bolsjewistische skibrigade. In het Noordelijke deel van het Oostelijke front werden gisteren slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Bij een eigen aanvalsoperatie verloor de vijand behalve talrijke dooden, verscheide ne honderden gevangenen 12 tanks en een groot aantal wapens. De luchtmacht profiteerde van het be tere vliegweer en mengde zich met sterke formaties in de gevechten te land. Aan het Noordelijke front schoten Dutische jagers gisteren overdag 31 bolsjewistische vliegtuigen neer. Twee eigen vliégtuigen worden ver mist. Het havengebied van Moer- mansk en belangrijke losplaatsen van den Moermanskspoorweg wer den opneuw met goed succes gebom bardeerd. In Tunis werden de aanvallen voortgezet; ten O. van Tebessa werden sterke onderdeelen van een Engelschepantserdivisie vernietigend verslagen. Duikbommenwerpers sloegen vijandelijke pantserwagens, die ge reed gehouden werden, uiteen. Een nachtelijke aanval op Tobroek ver oorzaakte in de haven en in de stad groote verwoestingen. Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht brand- en bri santbommen op enkele plaatsen in het N.W -Duitsche kustgebied. Naar Reuter uit Bombay ipeldt is omtrent den gezondheidstoestand van Gandhi Maandag het volgende regee- ringscommuniqué uitgegeven: „Na een onrustigen dag ging om 16 uur bij Gandhi de crisis in. Hij voelde zich zeer onwel en was bijna buiten bewustzijn." Radio Saigon maakt melding van het uitbreken van nieuwe onlusten in Poona, Pombay, Delhi en den Pendsjaab. In alle betoogingen is de onmiddellijke vrij lating van Gandhi geëischt. Te Poona en Bombay zijn ernstige botsingen ontstaan tusschen de betoogers en de politie. Beperkt het electrici- teitsverhruik, het is uw eigen belang DE TOESTAND VAN TÜNESIë. De militaire medewerker van de Daily Telegraph schrijft, dat er geen reden meer is om te ontkennen, dat de toestand in Tunesië ernstig is. nu de Duitschers den Casserino- pas bezet hebben. De beteekenis van de, Duitsche doorbraak wordt, zoo schrijft het blad, door deskundigen- in het geallieerde hoofdkwartier niet onderschat. ONGEVAL MET ANTHRACIET- GENERATOR. s Zaterdagmiddag stond op de Ka naalkade een vrachtauto met de achterzijde op het trottoir goederen te lossen. Een dame met haar doch ter uit den Helder moesten hierdoor vóór de vrachtauto om passeeren en gingen daarbij dicht langs den even te voren opgepookten anthracietgene- rator. Juist op het moment dat zij naast den generator liepen, kwamen uit het pookgat een straal vuur en vonken. De dame werd hierdoor in het gelaat getroffen en haai^ dochter in den hals en op haar'armeri. Voorts kregen beiden brandplekken op de kleeding. Door den G.G.D. werden zij voor verdere behandeling over gebracht naar het Centraal Zieken huis, alhier. Het vorenstaande moge voor een ieder een waarschuwing zijn de grootste voorzichtigheid te betrach ten met generatoren. Ook voor de voorbijgangers blijken in deze appa raten gevaren te schuilen. v een jubileum. De heer C. Groen, Lyceumstraat 12, alhier, assistent bij de PTT her denkt 1 Maart a.s. den dag waarop hij voor 40 jaar bij de posterijen te Heemskerk in dienst trad. Tien jaar verzorgde hij in die gemeente alieen de postbestelling, waarna hij zich in Utrecht als assistent bekwaamde en Boxtel als standplaats kreeg. Ruim 27 jaar is hij thans aan het postkan toor alhier werkzaam. inschrijvingen handelsregister. Wijzigingen: Alkmaar: Alge- meene Sigaren- en Sigarettenhandel G. Dekker, Laat 225a (hoofdzaak te Koog aan de Zaan), grossier in ta baksfabrikaten, rechtsvorm gewij zigd. - Firma Zwaan Zn., Ged. Nieuwesloot 77, drukkerij en boek handel, overleden venn. Firma W. Burger, DubbeleBuurt 13, grooth. in zuivelprod. enaanverw. art., rechtsvorm gewijzigd. Bergen: J. p. Romar, Jan Olden- burglaan 1, groenten, fruit en co» mestibleshandel, overgegaan aan J. Wokke. Opheffingen: Alk,maar: Coóp. Ver. Alkmaarsche tekzouterij U.A. in licj., Langestr. zouten én verkoopen van spek. L. Elzas, Emmastraat 53, klein handel in wijnen en sigaren. Bergen: D. de Groot, Dorpsstraat 67, handel in oude en nieuwe meta len. bioscoopvoors'telling winterhulp. De leiding van het bureau Win terhulp verzoekt ons mede te dee- len, dat a.s. Donderdag des namid dags om 2 uur in theater Cinema, Doelenstraat, een gratis voorstelling •zal worden gegeven voor allen, die voor een uitkeering van W.IJ.N. in aanmerking zijn gekomen en tevens voor alle collectanten. Toegangs kaarten kunnen worden afgehaald op Woensdag des middags van 25 uur "aan het bureau Langestraat 87. Kinderen "zonder geleide van vader of moeder worden niet toegelaten. INDRA IN „HET GULDEN VLIES." Men behoeft geen extra schérp ver- Stand of een al te weifelmoedigen aard te bezitten om op zijn zachfst uitgedrukt zeer twijfelachtige, ge voelens te koesteren omtrent de boven- menschelijke gaven, waarmee de heer Indra beweert gezegend te zijn. Wat mij persoonlijk betreft: il{ heb nog héél andere gevoelens. Indra verstaat de kunst „sfeer" te scheppen; zonder twijfel. Hij treedt vóór de pauze op in een wit-satijnen gewaad, en daarna in een paars van dezelfde stof. De imitatie-diamanten op zijn kleed en zijn exotisch hoofdtooisel fonkelden naar behooren. De ridder orden, die hij droeg, waren zoo zij niet echt mochten zijn, en waarom zou den ze echt moeten zijn? goed nage maakt. Zijn oogen waren vakkundig geschminkt, en zijn gelaatsmimiek zou hem door een acteur, die op het punt stond voor de leeuwen geworpen te worden, niet worden verbeterd. Inderdaad, yrat het „uiterlijke" aan ging, was de zaak wel in orde. Maar dat bleek dan ook net alles te zijn. Twee experimenten het oplezen van groote getallen door Indra's assistent en het beantwoorden vah schriftelijk gestelde vragen door den „meester" zelf waren zóó kinder achtig doorzichtig, dat zelfs een niet al te domme leerling van de kleuterklas het gedoe door kon hebben. Evenals de „karakter-ontleding" vail enkele ten tooneple geroepen personen. "Ik stel hierbij vast, dat de, gedurende de pauze door enkele bezoekers en mij geformuleerde serieuze vragen, waarop controle mogelijk was, „toevallig" geen van alle aan de beurt konden komen. En na dit alles is men geneigd de overige door den heer Indra vertoonde krachttoeren die. onder ons gezegd en gezwegen, weinig om het lijf hadden van uiterst goedkoop allooi te be schouwen. H#t eenige is waarschijnlijk, dat hier de trucs niet terstond doorzichtig zijn. Geen wonder dat de heer Indra zoo op tempo aandrong. Het is voor menig man afs hij misschien niet gunstig wanneer het publiek te lang tijd tot nadenken krijgt. De toeschouwers hebben aan het slot van den avond zeer matig geapplaudis seerd en in de vestiaire vormden zich groepjes, die allesbehalve opgetogen het verloop van den avond bespraken. H. P. VAN, DEN AARDWEG. TURNLUST. De kinderfeestavond zal door om standigheden a.s. Donderdag om 6 uur beginnen. OP HET DRIETAL. Ds. J. D. Kleyne alhier, komt voor op het- drietal voor herv. predikant te Den Haag. Bij den reeds gemelden aanval van Britsche vliegtuigen, die Vrijdag in de vroege middaguren op een kustplaats in het Noorden des lands plaats vond, is het aantal slachtoffers onder de Ne» derlandsche burgerbevolking -tot 44 ^>oden gestegen. januari 1943, record- maand voor de rijks postspaarbank. Het hoogste aantal van 21.400 nieuwe Rijkssp.aarbankboekjes in een maand, in Januari 1919 behaald, is overtroffen in Januari van dit jaar, toen 22.000 nieuwe inleggers tot de Rijkspostspaarbank toetraden. Het totaal aantal inleggers is daar door gestegen tot 2.367.000 spaar ders, van wie het kapitaal rond 554 millioen gulden bedraagt. Deze stijging haeft zich reeds aan gekondigd in December j.l., de re- cordmaand van 1942, met ruim 16.000 nieuwe boekjes. JAPANSCHE VLOOTOPERATIES BIJ DE NIEUW-HEBRIDEN. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat Japansche vloot- en luchtstrijdkrachten Zondag een nachtelijken aanval ondernamen op voor anker liggende oorlogsschepen, alsmede op de militaire installaties cp Espiritu Santo, het grootste eiland van de Nieuw-Hebridem. Een vijan delijke torpedojager werd tot zinken gebracht, een andere torpedojager in brand geschoten. Aan de aanwe zige militaire installaties werd scha de toegebracht. De Japansche strijd krachten leden geen verliezen. UITREIKING FORMULIEREN AANVRAAG BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN SEIZOEN 1943—1944. De uitreiking van de formulieren MD 32303 aanvraag brandstoffen kookdoeleinden zal plaats vinden op de onderstaande plaatsen en tijd stippen: Alkmaar: 24, 25 en 26 Febr. 1943 in het schoolgebouw Brillesteeg van 913 uur en van 1417 uur. Bergen, Koedijk, St. Pancras, Schoorl, Groet: van 22 tot en met 26 Febr. in distributiekantoor Bergen en de agentschappen op de normale tijdstippen, waarop deize kantoren geopend zijn. •- m Heiloo op 22 tot en met 26 Febr. in den distributiedienst Heiloo van 912.30 uur. Oudorp: Donderdag 25 Febr. 1943 van 10—-12 uur en 1416 uur in café Mosch, Oudorp. UITREIKING BONKAARTEN VOEDINGSMIDDELEN 4e PERIODE 1943. Op Maandag 1 Maart 1943 wordt in de distributiekringen Alkmaar en Bergen een aanvang gemaakt met de uitreiking van bonkaarten voe dingsmiddelen voor de- 4e periode 1943. Men dient zich voor het afha len der kaarten uitsluitend aan te melden op den datum, welke bij, de laatste uitreiking op het inlegvel is gestempeld. De bonkaarten worden alleen uitgereikt tegen overlegging van distributiestamkaart en inlegvel. De uitreiking zal plaats vinden op de navolgende plaatsen en tijd stippen: Alkmaar: schoolgebouw Brillesteeg van 9.3016 uur. Bergen: D. K. Bergen, van 912 en 1416 uur. In den vervolge zal een plaatse lijke publicatie, betreffende de uit reiking van de bonkaarten voor voedingsmiddelen niet meer geschie den. De datum van uitreiking der eerstvolgende bescheiden kan een ieder vinden in de afstempeling op het inlegvel. Slechts indien verandering van plaats en tijdstip der uitreiking plaats heeft zal dit nader worden bekend gemaakt. Bewoners van de gemeente Alk maar worden uitdrukkelijk gewezen op het feit, dat geen uitreiking meer plaats heeft in de voormalige Keet- kolkschool. '"C 'S ^on<*a9 een 9r°ote vormingsbijeenkomst van de N.S.D.A.P. en de N.S B. gehouden, waar Generalkommissar Hauptdienscleiter Schmidt en de plaatsvervangend leider van de Nationaal Socialistische Beweging d«t Nederlanden, Van Geelkerken, het woord hebben gevoerd. Tijdens de rede van Generalkommissar Hauptdienstleiter Schmidt Polygoon-fotodienst NSB-Otto-Pax m Meldt U aan bij de Waf£en-SS,_ het Legioen of het Wacktbataljon in Nederland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1