Mussert en de herderlijke brief DAGBLAD VOOR Petroleum voor kookdoeleinden Sedert wanneer is eerbied voor den arbeid strijdig met godsdienstige overtuiging VERORDENING NIEUWE ZËËPB0NNEN. 14 dooden door Brifsche luchtaanval. Sovjet-aanvallen stortten met zware verliezen ineen. Verstrooide Bolsjewistische legeronderdeelen vernietigd. Von Ribbentrop's bezoek aan Rome. Nederlanders aan het Oostfront onderscheiden zich opnieuw. Maxi m u m-straffen opgelegd in Alkmaarsche Oplichtings-affaire. Uitgave: Dagbl»d voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. DINSDAG 2 MAART 1943. ALSlMAAHSC&E editie. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 50. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m-M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Bet moordende staal zal in Nederland niet worden geheven ne Leider der Nationaal-Socia- listische Beweging der Nederlan den heeft den gemeenschappehj- Icen vormingsdag van het corps leiders der N.S.D.AJ. en der NSB. van het district Limburg als 'eerste gelegenheid aangegre pen het standpunt der Neder- fandsche Nationaal-Socialisten tegenover de van den kansel voorgelezen boodschap te verdui delijken. Tegenover de verwijten, die door de katholieke kerk gemaakt worden tegen den Nederlandschen Arbeids dienst wees Mussert er op, dat de Arbeidsdienst gegrondvest is op den eerbied voor den arbeid en op den wil om ,Tolk en vaderland te dienen. Wanneer heeft men echter ooit ge hoord, dat dit in tegenstelling staat tot een godsdienstige overtuiging? Mede-arbeid aan de vesting werken van Europa. Wanneer thans van den kansel af verklaard wordt, dat men zich van den Arbeidsdienst verre dient te houden, dan kan ik, aldus Mussert, slechts zeggen: „Ge moet niet alleen u daarvan niet verre houden, maar ik zal alles in het werk stellen om gedaan te krijgen, dat elke jonge man in korten tijd bii den Neder- lanoschen Arbeidsdienst komt' Voorts betoogde spreker onder luiden bijval, dat hij ook alles zal doen wat in zijn vermogen is, om de jeugdige leden van den Arbeidsdienst Ee laten meehel- pet bouwen aan de vestingwer ken van Europa. Neg eens onderstreepte Mussert .te Roermond, wat hij te Maastricht en Leeuwarden verklaard had over de kwestie van de studentenactie, n.l., dai de studenten hun taak ernstig dienden on te vatten en alles moe ten nalaten, wat gericht is tegen het Nationaal-Socialisme of tegen de be zettende overheid. „Wanneer de be zettende overheid hier de Neder- landsche jeugd gelegenheid geeft om te studeeren, terwijl - tienduizenden studenten aan het front staan, dan moeten wij, Nederiandsche Natio- naal-Sociaiistën, tegenover de be zettende autoriteiten den waarborg op ons nemen, dat het aantal stu denten overeenstemt met het aantal der werkelijk ernstig studeerenden en dat niemand meer aan de univer siteiten en hoogescholen iets tegen de Nationaal-Socialisten en de be lettende macht onderneemt." Student en gemeenschap. Met allen nadruk wees Mussert de studeerende jeugd van Nederland op haar moreele verplichtingen door haar eraan te herinneren, dat zij van het volk iets ontvangt. Het volk verwacht daarom dat de student da- gene, wat hij van de gemeenschap gekregen heeft, later aan het volk teruggeeft. Een student, die tot zijn 24ste jaar onderwijs genoten heeft, draagt een grootere verplichting 'dan hij, die reeds op 16-jarigen leeftijd aan het werk gegaan is en daarmee zijn volk iets gegeven heeft. Daarom mogen aan de universiteiten' en hooge scholen alleen de ernstig stre vende studenten worden toegelaten. Wanneer zij met hun studie gereed zijn, moeten zij zich verplichten minstens een jaar lang voor hun volk en voor Europa in Duitschland te werken. Mussert sprak de hoop uit, dat het aantal Nederlanders, die aan het front voor Europa vechten, eens grooter zal zijn. Deze eisch kan ver wezenlijkt worden, wanneer het volk als eenheid kan optreden, Mus sert zeide te betreuren, dat dit nog met het geval is. Want hij ziet de Nederlanders liever als soldaten gaan, dan dat zij als arbeiders worden opgesteld. Hoe meer soldaten Nederland le vert, des te beter is zulks voor het volk en voor Europa. Zich richtend tot zijn aanhangers, om wier trouw hij niet bezorgd be hoeft te ziin, daar zij ondanks alle kerkelijke vervolgingen steeds aan zyn zijde gebleven ziin, spoorde hij u? aaS,.zich aan te melden bii de hulppolitie en bij de landwacht, oaar er nog duizenden gebruikt kunnen worden. Omtrent de ambte- ^fhkwestie zeide Mussert: „De ambtenaar heeft eT BpoiLÜ3!1 savraagd, of hem de re- fin? bevalt of niet. Veeleer is ue trots van het ambtenaren corps geweest, in alle omstandighe den zijn plicht te doen, en ik weet, dat nog minstens 90 pet. zijn plicht wil vervullen. Zou de een of ander nog probeeren de rol van martelaar te spelen, dan zouden alle anderen toch bliiven. Het gezonde menschen- verstand zal spoedig wel weer baan brekend De overwinning zal komen. Het gaat om het zijn of het niet- zijn van het volk en om het zijn of het niet-zun van Europa. Wie niet vrijwillig aan onze zijue staat, die moet, zooals Hauptdienstieiter benmidt verklaard heeft, een beetje geholpen worden, want wij kunnen het er niet op laten aankomen, dat üeze oorlog verloren wordt. Dank zij de eenheid van het commando zijn wii er echter zeker van dat deze oorlog niet verloren wordt, maar met een overwinning zal eindigen. Met de woorden „Wij staan nier, wij kunnen niet anders en wij willen ook niet anders" legde Mussert voor de Nederiandsche nationaai-socialis- ten de gelofte af om met den Führer te strijden voor een nieuw, een drachtig Europa, waarin de volke ren in vrijheid zullen leven. In de hand van den Führer heeft de Ad- machtige de toekomst van Europa gelegd. De Nederiandsche nationaal- socialisten echter willen soldaten van Adolf Hitier zijn op den weg naar de Europeesche overwinning op het bolsjewisme. De lang aanhoudende bijval ge tuigde van de eenparige instemming der toehoorders met de woorden van den Leider van het Nederiandsche volk. Hauptdienstieiter Schmidt spreekt. Hauptdienstieiter Schmidt begon zijn rede met te wijzen op de gun stige berichten, die de laatste dagen van de oorlogstooneelen zijn bin nengekomen, waardoor ons geloof, dat de Duitsche legers na Stalingrad met de bondgenooten tot den aanval overgaan, zekerheid geWorden is. Op aanschouwelijke wijze schil derde spreker een beeld van den lij densweg van het Duitsche volk sinds 1918, waaraan door Adolf Hitler een eind gemaakt is. Met duidelijk in zicht van den toestand heeft het nationaal-socialisme zich van het be gin af aan voorbereid op den striid met het bolsjewisme, welks enorme gevaar het voorzien heeft. Zooals de striid in het binnen land alleen door de concentratie van alle krachten tot het succes volle einde kon worden gevoerd, zoo dienen ook thans de volkeren van Europa zich aaneen te sluiten en alle krachten te mobiiiseeren om de horden van Stalin in het Oosten te verslaan. In dezen strijd, die op 't laatste oogen- blik door den Führer voor de redding van Europa is aanvaard, bestaat geen terugweg meer. Wanneer derhalve thans lieden, die ons niet begrijpen, zich in dezen strijd willen mengen en daar hun woordje over willen zeggen, dan moeten zij zich niet verbazen, wanneer zij door ons hard worden aangepakt. Tegenover de onmenschelijke methoden, waarmede 200 miliioen bewoners van Sovjet-Rus land door Stalin in den strijd gedreven worden, stelt het Duitsche volk al zijn krachten beschikbaar om het Germaan- sche ras te behouden. Wanneer iemand vraagt: „Hoelang duurt deze strijd?" dan kunnen wij slechts antwoorden: „Dat weten wij niet, maar een ding weten wij: Zoolang er een druppel bloed door onze aderen vloeit, zoolang zullen in het Oosten Duitsche grenadiers staan en een muur vormen tegen het bolsjewisme". Zijn vertrouwen op de overwinning put het Duitsche volk uit het geloof in den Führer, die uit de rijen des volks is voortgekomen. Al is de weg ook nog zoo moeilijk, capituleeren, terugdeinzen heeft nooit voor den nationaal-socialist bestaan. Hauptdienstleitei Schmidt richtte de volgende duidelijke waarschuwing aan al die kringen, die zich met plannen voor aanslagen bezig houden: „Wij zullen het niet toelaten, dat men in dit land het moordende staal opheft", waarna hjj aan alle nationaal- socialisten den dringehden oproep richtte, geen oogenblik te aarzelen om van het recht van zelfverdediging op de krachtigste wijze gebruik te maken. Nadat Hauptdienstieiter Schmidt nog de belachelijke verklaringen van Ger- brandl, dat Stalin Nederland ongemoeid zou laten, gegispt had, wees spr. de ver wijten, die de F..K. geestelijkheid in haar jongsten herderlijken brief had gedaan, nog eens op scherpe wijze van de hand. llK,7mT *s.een vormingsbijeenkomst der N.S.D.A.P. en de N.S.E d la dn - ^e'der van de Nationa al-Socialistische Beweging der Ne- Ha, tu-en' ,,lr' Mussert, inspecteert de aangetreden eereformaties. Links uptdienstleiter Schmidt. (Arbeitsber. NSDAP-Stapf-Pax ml van den commissaris-generaal voor de veiligheid over de wijziging van de sluitingsuren der café's en van de oren waarin men zich niet op straat mag bevinden. Krachtens de par. 44, 48, 52 en 53 der verordening van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederiand sche gebied nr. 1/1943 verorden ik met ingang van 2 Maart 1943 het volgende: 1. in de steden Amsterdam, den Haag en Haarlem wordt het uur van sluiting der openbare gele genheden voorloopig gezet op des avonds 8 uur en het uur waarop men zich niet meer in de open lucht mag ophouden voorloopig op des avonds 9 uur. 2. Voorts wordt in de provin cies Noord- en Zuid-Holland het uur van sluiting der openbare ge legenheden voorloopig gezet op des avonds 10 uur en het uur waarop men zich niet meer in de open lucht mag ophouden voor loopig op des avonds 11 uur. 3. De tot dusver geldende veror deningen over een bijzondere vaststelling van het uur van slui ting der café's en van het uur waarop men zich niet meer op straat mag bevinden, treden bui ten werking. 4. Overtredingen worden krach tens de par. 52 en 53 der hiervoor vermelde verordening gestraft. w.g. RAUTER. SS.Gruppenführer en Luite nant-generaal der Politie. 's-GRAVENHAGE, 2 Maart. -Tot en met 31 Maart 1943 geven de vol gende bonnen recht op het koopen van de daarachter vermelde hoe veelheden zeep. De met „Algemeen 514" gemerkte bon van de bonkaart voor voedings middelen en de met „S Eenheids- zeep" gemerkte bon van de aan kin deren beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten geven recht op het koopen van één stukje van 24^ a 28 gram luchtgevulde eenheids:toiletzeep 40% of 57%, óf het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14, 15 of 21%. De met „Algemeen 515" gemerkte bon van de bovengenoemde kaart en de met „S-Waschpoeder" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereik te kaarten geven recht op het koo pen van 50 gram waschpoeder of zeeppoeder. De met „S-Toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar uitgereik te kaarten geven recht op het koo pen van een stuk van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toilet zeep (oude samenstelling). Voorts geeft de bon „Algemeen 514" recht op het doen wasschen van vijf kilo gram droge, vuile wasch, en de bon „Algemeen 515" op het doen was schen van negén kilogram droge, vuile wasch. De geldigheidsduur van de voor eenheidszeep aangewezen bonnen „Algemeen 490" en „R-Eenheids- zeep" van den voor toiletzeep (oude samenstelling) aangewezen bon „R- Toiletzeep" en van de voor wasch poeder aangewezen bonnen „Alge meen 491" en „R-Waschpoeder" is verlengd tot en'met 31 Maart a.s. ALCMARIA-KFC Brouwer onderschept een voorzet, doch Lamie trapt hem den bal uit de handen en zorgt voor den gelijkmaker! (foto Peperkamp) 's-GRAVENHAGE, 1 Maart. J.L Zondag vielen Engelsche vliegtuigen in de late middaguren een stad in het Oosten van het land aan. Door het stelselloos afwerpen van bommen op woonwijken cr'stonden daarin groote schaden aan «ebouwen, en de Neder iandsche burgerbevolking had we derom 14dooden, 9 zwaar gewonden en talrijke lichtgewonden te be treuren. VERDUISTER GOED. Heden van 18.197.25 Maan op 4.46, onder 13.27 6 Maart Nieuwe Maan Van 28 Februari 1943 tot en met 21 April 1943 geven de met „05" ge- numerde bonnen van de Bonkaart „EA" voor Kookdoeleinden, elk recht op het koopen van één liter petroleum. Aanvragen voor schippers. Schippers en schippersknechten, die werkzaam zijn in de riviervaart, binnenvaart (met uitzondering van woonschepen, veerponten of daarmee gelijk te stellen vaartuigen, de sleepvaart (met uitzondering van de zeesleepvaart) of op drijvend mate riaal, kunnen een aanvrage indienen voor de verstrekking van extra brandstoffen of petroleum voor kookdoeleincjen. Tevens kunnen voor dit doel aanvragen worden inge diend voor woonaken, voor werk lieden e.d. Schippers, die voor een extra rantsoen in aanmerking meenen te komen, dienen zich te wenden tot de bevrachtingscommissarissen of hun agenten en daartoe het grijze „olieboekje" en ret bruine bevrach- tingsboekje mede te brengen. VERLICHTING. Van 28 Februari 1943 tot en met 31 Maart 1943 geven de met „11 ver lichting" der bonkaart S 108 en de met „29 verlichting" der bonkaart S 208 gemerkte bonnen elk recht op het koopen van èen liter petroleum. De te verkrijgen hoeveelheid be draagt dit wordt uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht thans een liter per bon in plaats van de tot nu toe gebruikelijke twee li ter. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Maart. (D.N.B.) - Het op perbevel van de weermacht maakt be kend: Aanvallen, die de vijand ook giste ren ondernam op de fronten van het Koebanbruggehoofd, storttofi met zwarp, bloedige verliezen ineen. Voor Noworossiisk schoot artillerie van het leger een met tanks geladen schip in brand. Aan het Mioes-front ging de vijand na een krachtige voorbereiding door de artillerie over een breed front tot den aanval over. De bolsjewisten wer den reeds vóór de voornaamste ge vechtslinie door het afweervuur uit eengedreven. De eigen aanval in het gebied van Isjoem won ook gisteren overdag ver der terrein. De aanvalsdivisies wierpen den vijand, die zich taai verzette, op en over de Donetz terug. Verstrooide en afgesneden bolsjewistische strijd krachten werden in de pan gehakt. Hierbij werden 23 pantserwagens stuk geschoten. talrijke gevangenen ge maakt en een groote buit binnenge bracht. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie deden krachtige aanvallen op terugtrekkende vijande lijke colonnes en bestookten geconcen treerde bolsjewistische strijdkrachten. In de gevechtsgebieden van Charkof, Koersk en Orel en ten Z. van het Ilmenmeer mislukten talrijke aanval len van den vijand in zware gevechten. Op een plaats werden gemotoriseer de troepen der bolsjewisten ingesloten en vernietigd. Op een smalle, vooruit geschoven bocht in de stelling ten Z. van het Ladogameer deed de vijand gisteren achter elkaar tien aanvallen, die alle werden afgeslagen, waarbij de vijand vele verliezen leed. In de periode van 21 tot 28 Febr. werden aan het Oostelijke front 1060 bolsjewistische pantserwagens door formaties van het leger vernield, buitgemaakt of voor den strijd onge schikt gemaakt. Duitsche vlootstrijdkrachten vernie tigden bij herhaalde acties voor Nowo rossiisk 1 torpedoboot, 4 koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 6500 b.r.t., alsmede 2 kustvaartui gen. De luchtmacht vernietigde nog 2 andere transportschepen van den vijand. De aanval van Duitsche en Italiaan- sche troepen aan het Noord-Tunesische front leverde nieuwe vorderingen op. In den afgeloopen nacht werden, vol gens de tot dusver ontvangen berichten. 3 groote vijandelijke transportschepen voor de Algerijnsche kust door lucht- torpedo's 'getroffen. De vernietiging van 1 schip van 7000 b.r.t. is zeker. In de Middellandsche Zee boorden duikbootjagers van de Duitsche óiarine 1 vijandelijke duikboot in den grond. Bij aanvallen, die ij^ militair opzicht zonder eenige uitwerking bleven, van Britsche vliegtuigen op enkele plaatsen in de bezette gebieden in het Westen en op een steunpunt aan de kust van den Atlantischen Oceaan, evenais bij enkele bommen, die in den afgeloopen nacht op West-Duitschiand werden ge worpen, leed de bevolking verliezen. Vijf vijandelijke bommenwerpers wer den neergeschoten. In den strijd tegen de scheepsruimte van Groot-Britannië en de Ver. Staten van Noord-Amerika brachten duikboo- ten in Februari 82 vijandelijke koop vaardijschepen met een totalen inhoud van 545.300 b.r.t. tot zinken en torpe deerden zij 14 andere schepen, waarvan een aantal als gezonken kan worden beschouwd. Motortorpedobooten boor den 3 koopvaardijschepen met een ge zamenlijken inhoud van 6500 b.r.t. in den grond. De luchtmacht bracht in dezelfde periode 5 koopvaardijschepen met in totaal 25.000 b.r.t. tot zinken en beschadigde 14 koopvaardijschepen ten deele zwaar. Zoodoende werden in de maand Februari 576.800 b.r.t. aan vijande lijke koopvaardijtonnage vernietigd. Duikbooten brachten voorts 1 kruiser, 1 torpedojager en 3 konvooivaartuigen tot zinken. Andere eenheden van de marine vernietigden 3 motortorpedo booten, 2 patrouillevaartuigen, 1 ra- vitailleeringsschip en 1 duikboot. Voorts werden door de luchtmacht 1 duikboot tot zinken gebracht en 2 kruisers alsmede 1 klein oorlogsvaar tuig beschadigd. Controleert Uw gas- en eleciriciieitsverbruik geregeld." Het bezoek van den Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, aan de Italiaans che hoofdstad, wordt door de Turijnsche avondbladen in de grootste opmaak gepubliceerd. In de eerste plaats constateeren de bladen, dat de Duitsche Rijksminister den Duce heeft opgezocht als brenger van een persoonlijke boodschap van den Führer en dat de besprekingen een omvattende bestudeering van alle problemen van Europa en de oorlogvoering ten doel hadden. Voorts' laten de bladen het licht vallen op de volstrekte overeen stemming der opvattingen en de her nieuwde vastbeslotenheid om den oor log voort te zetten tot de vernietiging der krachten van den tegenstander en tot de uitroeiing van het doodelijke ge vaar van een bolsjewiseering van Europa. Naar/( aanleiding van von Ribbentrops bezoek aan Rome wijzen de Berlijnsche bladen op het groote yerschil tusschen het te Rome gepubliceerde communi qué en dat van Casablanca. Op duidelijke en krachtige wijze, aldus de Berliner Börsenzeitung wordt op een historisch belangrijk uur het ge meenschappelijke strijdprogramma evenals het gemeenschappelijk oorlogs doel in enkele fundamenteele zinnen omlijnd. Dat men reeds na vier dagen besprekingen tot een zoo korte, ondub belzinnige formuleering kon komen, bewijst reeds de volkomen overeen stemming van opvatting. Ook in het breedvoerige communiqué van Casa blanca was van volledige overeenstem ming sprake, maar weldra werd bewe zen, dat de opstellers nog nooit zoo ver van eenstemmigheid verwijderd ge weest zijn. De Deutsche Allgemeine Zeitung legt den nadruk op de „nieuwe orde" als oorlogsdoel van de Spil en Japan en op het „compromislooze karakter" van de Duitsch—Italiaansche verklaring. Casa blanca kon de wereld niets bieden ten gevolge van het gebrek aan verant woordelijkheid bij de Amerikanen en de onmacht tegenover het bolsjewisme. De D.A.Z. wijst tenslotte op solida riteit tusschen Duitschland en Italië, die tevens solidariteit met de Europee sche volken beteekent, onverschillig of dat overal erkend wordt of niet. Hierin en in de volkomen solidariteit met Japan ziet het blad tevens den waar borg voor de overwinning in den ge- meenschappelijken strijd. Churchill's meening. Churchill zeiede op 30 Maart 1930: De Sowjet regeering heeft met haar overval op de heldhaftige Finnen aan de geheele wereld de" verwoestingen getoond, die het communisme aan richt in de substantie van iedere natie, die een slachtoffer is van deze doode lijke geestelijke en moreele ziekte. Aan den grooten afweerslag tus schen Donetz en Dnjepr hebben ook Nederiandsche vrijwilligers weer een niet onbelangrijk aandeel ge had. Tezamen met de andere Ger- maansche vrijwilligers van de SS- divisie „Wikmg" en onder bevel van luitenant-generaal Steiner namen zij dèel aan het terugdrijven en omsin gelen van vijandelijke pantserfor maties -die in den rug van het Duit sche Donetz-front stonden. Na dagenlange harde gevechten slaagden r de aanvallende Duitsche SS-divisies erin, de geheele pantser armee Popoff te vernietigen en den overtocht over een belangrijke rivier mogelijk te maken. Zooals uit de jongste legerberich- ten blijkt, hebben deze troepen ook de steden Kramatorskaja en Loso- waja heroverd. DUITSCHERS OPGELET! Volgens paragraaf 1 der Ausweis- pflichtverordnung (130/42) zijn ook alle Rijksduitschers, die het 15e levensjaar hebben volbracht, ver plicht steeds een geldig, te hunnen name gesteld, van een foto voorzien officieel bewijs bij zich te dragen en1 op verlangen aan eiken Duitschen en Nederlandschen politie-beambte te toonen. Rijksduitschers, die een dergelijk bewijs niet bezitten, kunnen bij den Beauftragte des Reichskommissars Polizei-Officier voor de provincie, waar zij woonachtig zijn onder in levering van twee foto's (37 x 52 mm) de uitreiking van een voorloo pig persoonsbewijs aanvragen. Wie zonder een geldig bewijs wordt be vonden, stelt zich bloot aan het ge vaar te worden overgebracht naar het naaste politie-bureau en aan straf. RAUTER SS-Gruppenfüher und Generalleutnant der Polizei. OPRICHTING „DEUTSCHE GESUNDHEITSAMT". Het verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommis saris betreffende de oprichting van het „Deutsche Gesundheitsamt" in het bezette Nederiandsche gebied. Meer dan twee dagen heeft de Alkm. rechtbank zich veertien da gen geleden bezig gehouden met de geruchtmakende oplichtingsaffaire, waarin eenige Alkmaarders de hoofdrollen speelden. Zij zouden een Haarlemschen Jood, Sch. genaamd, hebben opgelicht onder valsche voorspiegeling, dezen Sch. naar Zwitserland te zullen overbrengen. Sch. stortte eerst 1000 gulden als een soort waarborgsom, welk bedrag door den Alkmaarder Hoogakker in ontvangst werd genomen en door dezen aan den gewezen marechaussee Geelen werd overhandigd. Spoedig daarna werd Hoogakker door Gee len terzijde gesteld, terwijl nu de Alkmaarder Vroegop een belang rijke rol in deze oplichtingszaak be gon te spelen. Vroegop en Geelen werkten de plannen nader uit, stel den den dag en het uur van vertrek der fam. Sch. vast en toen de vlucht zou worden aangevangen, overhan digde Sch. aan Vroegop een som van 8009 gulden, welk bedrag een deel was van de „reissom". Juist stapte Vroegop en Sch. de deur uit van de woning van laatst genoemde, toen ze werden gear resteerd door een politieman, die naderhand Geelen bleek te zijn. Sch. werd echter vrijgelaten. maar Vroegop werd gearresteerd en de 8000 gulden in beslag genomen. Het bleek echter, dat de arrestatie en in beslagname gefingeerd waren en dat Geelen en Vroegop zich met die 8000 gulden hadden verrijkt. De Offipier eischte twee weken geleden tegen Hoogakker een ge vangenisstraf van 3 jaar en tege«i Geelen een straf van 2 jaar, zulks resp. wegens oplichting en mede plichtigheid daaraan van Sch. voor een bedrag van 1000 gulden, terwijl tegen Vroegop een gevangenisstraf van 3 jaar werd geëischt, zulks we gens oplichting van Sch. voor een bedrag van 8000 gulden en eenzelf de straf tegen Geelen wegens mede plichtigheid aan deze tweede oplich ting. (De uitspraak tegen Geelen in deze tweede zaak is bepaald op Dinsdag 9 Maart a.s.) Hedenmorgen wees de recht bank vonnis in de drie eerste za ken. Hoogakker werd overeen komstig den eisch veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met be vel tot onmiddellijke gevangenne ming, Geelen wegens medeplich tigheid tot twee jaar, eveneens met bevel tot onmiddellijke ge vangenneming en Vroegop we gens oplichting van Sch. voor 8000 gulden tot een gevangenisstraf van drie jaar. In haar overwegingen wees de rechtbank op de lafhartige wijze, waarop de verdachten getracht heb ben zich te verrijken met het geld van iemand, die daarmee in groot gevaar werd gebracht en die als een weerloos slachtoffer, in handen viel van eenige oplichters, waarvan één op schromelijke wijze misbruik heeft gemaakt van zijn functie als mare chaussee. JUBILEUM C. VENNEKER. Maandag herdacht de heer C. Ven- neker, procuratiehouder bij de N.V. Noorderbank te Alkmaar,den dag, dat hij 25 jaar bij deze instelling in functie was. Met zijn echtgenoote en gezin werd de jubilaris in de direc tiekamer ontvangen en daar toege sproken door den heer D. van Dijk, directeur der Noorderbank, die hem huldigde en daarbij speciaal in het licht stelde den ijver, het plichtsbe sef en de onkreukbaarheid van den heer Venneker. Mr. A. J. M. Lees berg, president-commissaris, felici teerde namens den raad van commis sarissen, waarna de heeren Kok, De Groot en mr. W. v. Dijk hun jubilee renden collega hartelijk toegespro-, ken. Div. fraaie cadeaüx werden te vens aangeboden. Uit naam van een aantal bankrelaties roemde de heer V. Keijspër het werk van den heer Venneker en bood daarbij bloemen en geschenken aan. De jubilaris dankte ten slotte allen voor de hul de en de cadeaux. CABARET MARTIE VERDENIUS. Onder dezen titel werd Zondag avond voor een matig bezette zaal het cabaret-programma van het Leidscheplein-Theater te Amster dam uitgevoerd in het Gulden Vlies. De teksten van „Gezellige Winter avonden" zijn van Martie Verde- nius, die op dit gebied een goede be kwaamheid. bezit. Maar toch ver mocht de voorstelling voor de pauze maar weinig te boeien, wat mede zijn oorzaak vond in eenige luid ruchtige personen, die de sfeer be paald bedierven. Een euvel, dat wij in het Gulden Vlies nog niet mede- maakten. Na de pauze was het veel beter en voldeed ook 't gebodene wel Het cabaret telt verschillende in hun genre uitstekende artisten. Her- bert Perquin is een goede conferen cier, doch bracht weinig nieuws voor hen, die hem reeds meerdere malen hoorden. De openings-scène van het degelijke gezin rond de tafel was een aardige vondst. Lizzy Valesco is een zeer goede cabarettiere. Zij be zong de Alleenstaande vrouw en Liselotte en trad mede op in ver schillende schetsen, o.a. de Kleuters en Miep in het boek voor oudere meisjes. Tini Visser is haar plaats in alle opzichten waard en diverse ty peeringen trokken de aandacht. Ko van den Bosch kan zeker een aan winst voor het cabaret zijn. De schooljongens-monoloog deed het heel goed. De cabaret-schets van den Holl. Familieroman kwam in het ge heel niet tot haar recht. De dansen na de pauze van Steffa Wine vonden veel waardeering. Het drietal Spaansche dansen in fraaie costuums was uitstekend. De schets: Het ontstaan van een boek, waarin zij de „inspiratie" danste, was even eens na de nauze te waardeeren. De danser Bob Nijhuis was door ziekte verhinderd mede te werken. De muziek van Jo Spiers werd jammer genoeg niet door den com ponist zelf uitgevoerd. De begelei ding was nu te hard. Door het ontbreken van de echte cabaret-sfeer en van contact tus schen zaal en tooneel bleef de voor stelling als geheel beneden onze ver wachtingen. G. C. van Gulik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1