DAGBLAD VOOR Oorlog voor Stalin verloren. donderdag 18 maart 1943. alkmaarsche editie. Gewezen Sovjei-generaal spreekt: Bolsjewisten bij Charkof gaan Russische volk moet Bolsjewisme ten val brengen. 8 Hierdoor is w PRTJTALE AANRANDING TE V v t VUGHT Waar men geen personeel in dienst mag houden. VLEESCH RANTSOEN VERLAAGD. vernietiging tegemoet. NEDERLAND-VLAAHDEREN. Binnenhalen van verzekerd. STAD 'EN OMGEVING. fef ee„e JQe/ H oogst Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarschc éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 64. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties ln deze éditie 0.10 per mJU.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 rnJH. meer 0.35. Tarieven voor de geheéle oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Een oproep .met diepen weerklank. In het te Berlijn verschijnende Russische blad Nowoje Slowo publi ceert de vroegere Sovjet-luitenant- J teneraal Wlassof een open brief, I waarin hij uiteenzet, waarom hij 1 fceeft besloten tegen het bolsjewiS' me te strijden. Wlassof vertelt, hoe hij 24 jaar 1 celeden als boerenzoon bij het Sov- jetleger kwam. Hij was lid der com- I rounistische partij en werd in 1930 J onderscheiden met de Leninorde I „De roode banier." Van gewoon soldaat werd hij legercommandant. Toen reeds brachten hem het moeilijke leven van Russische arbeiders en boe ren, de behandeling van de-bevol king, de arrestatie van millioenen Russen en him verdwijnen zonder gerechtelijk vonnis tot den afwij zende houding tegenover het bolsjewisme. Alleen Engelsche en Ameri- kaansche üeiang-en. Bij het uitbreken van dezen oor log aeeci hy echier zijn solciaien- .juicQt, fiij was commanuant van een Jjegefcorps bij PeremaSjl en Lemcerg Jen commandeerde later bu iviel hei |}lste oovjeueger. Wlassof kwam tot de overtuiging, I dat de ooriog voor Sialin verloren Ijs en -dat Rusland door Staim ge Ibracnt werd in dezen ooriog, weixe [de belangen van Engeland en Ame- J nka, maar niex die van het Russi [sche volk dient. Het ongeluk, uat de [volken der Sovjet-Unie de laatste 125 jaar hebben moeien verduren, I wordt'bekroond door de ellende van Iden oorlog. Wlassof kwam dan ook tot de conclusie, dat het bolsjewisme lin het algemeen en Stalin in het b«- zonder, de voornaamste vijanden |van het Russische volk zijn. Hij is van meening, dat 'hij het Russische volk moet oproepen, de bolsjewistische heerschappij ten val te brengen, een einde te ma ken aan het nutteiooze bloedver gieten en een nieuw Rusland op te bouwen. Hij id er van overtuigd, dat de aak van het Russische volk kan irorden volbracht in vereeniging net Duitsehland en met -hulp van het Duitsche volk. De belangen van het Russische volk, zoo zegt hij, stemden steeds overeen met die van het Duitsche en de andere Europee- «che volken, pas het bolsjewisme heeft het door een muur van Europa gescheiden-. Stichting van een nieuw Rusland. „In eer en overtuiging", aldus vervolgt hij, „in het volle besef van de verantwoordelijkheid tegenover het. vaderland, het volk en de ge schiedenis, roep ik het volk op tot aen strijd, waarbij ik de stichting van een nieuw Rusland als doel stel. Ik roep het volk niet op tot een terugkeer naar het verleden, maar tot een gelukkige toekomst, tot de voltooiing der nationale revo lutie". Wlassof, wiens oproep bij de groo- te massa der Russische krijgsgevan genen veel weerklank heeft gevon den, verwacht eenzelfde ontvangst bij het volk in het nog door het bolsjewisme bebeerschte gebied. De ze weerklank bij de Russen die zich bereid verklaard hebben zich bij het Russische bevrijdingsleger aaii te sluiten, geeft hem het vertrou wen, dat hij op den goeden weg Is. Van dc waakzaamheid dezer post op tijn hooge waarnemingsplaats in een lector van Duitsche valschermjagers aan het Oostelijk front hangt het leven van vele kameraden af, Tot in wilden omtrek kan hij de eigen linies overzien 0Q iedere nadering van den, vijand onmiddellijk const^eeren PK Dahm-Transo-'F-P m minimum arbeidstijd in duitschland. [^maarschalk Göring heeft een Kin g uitgevaardigd betreffende i :°ging van den minimumarbeids- llog openbaren dienst tijdens den 'erktijd voor landbouw- arbeiders. Pacteorve staatscourant heeft de Tfekn?» vP,or den arbeid een MrrimL Ultsevaardigd waarin E &wïrdt verleend -om. in ■Sjke'Sf ret bepaalde in de lere arheilf s van loonen en F en tHSVool:waarden ik den 2- vanafT'iy u-d. 1 September die niet iy, ?rt de landarbei- f en PaardS, -e verzorging van r Week te di, 'n belast. 58 uur pdoor verr\i;2Pi werken zonder Twerk te K? te worden om Wnder een oneve«?°feli-"'k «emaakt, i de kosten I j1® verhooging laten pvoorzieni^lan^van de ,É<IingU^>ia.,!?ee^' een brutale aan- [■jarige £el]ad, .waarvan de Porden l-?' B- M slachtoffer is 61 ÏO-j'ariao^6^ door een onge- Khjes naast^.^Seman in de knuonel Loonschebaan met (dader in hï iae?a®n- waarna fchje snnnrf bezit van een hand- 1 Werd naai°0fc ,verdween. Mevr. W overgebracht. Z1^enhuis Italiaansche verliezen. Van Jan. 1942 tot Febr. '43. De totale verliezen van de Itaüiaan- sche weermacht bedroegen in het tijdvak van Januari 1942 tot Februari 1943: Leger en fascistische militie: van het Noord-Afrikaansche front: ge sneuveld 6.666, gewond 8.701, ver mist 72.115; Oostelijk front: geneu- veld 6125, gewond 14.941. vermist 68.347; - Balkanfront: gesneuveld 5.538, gewond 6.434, vermist 759. Marine; gesneuveld 1.232, gewond 2.599, vermist 6.338. Luchtmacht; gesneuveld 748, gewond. 949, ver mist 1.354. DEN HAAG, 17 Maart. - In de verojdening betreffende het sluiten van Tbedrijven, wordt o.m. gezegd: „Na 15 April 1943 is de tewerk stelling (in Duitsche tekst staat: zu beschaitigen) aan de volgende be drijven verboden: 1. Aan banken en effectenkan toren (met uitzondering van boe renleenbanken) en aan verzeke ringsmaatschappijen: van manne lijke personen in den leeftijd Van achttien tot en met dertig jaar; 2. aan bedrijven Van de overzee- sche import- en exporthandel, ko loniale en •zeescheepvaartmaat schappijen: van mannelijke perso nen in den leeftijd van achttien tot en met vijf en veertig jaar, met uitzondering van het varende'per soneel; 3. in de hoeden'makersbranche: van *hiannelijke personen tot en mét vijftig jaar. Het woord „b e s c h a f t i g e n" nu dient niet vertaald te worden mei „te werk stellen" doch met „in dienst hebben". Van 200 tot 125 Gram per week. Toen het eind Januari van dit jaar moest komen tot een verjaging van het vleeschrantsoen tot 200 gr. per persoon per week, been inbe grepen, is bij de aankondiging te vens medegedeeld, dat verdere aan passing, van het vleeschverbrüik aan datgene, wat voor den jaarlijk- schen aangroei van den veestapel beschikbaar komt, onvermijdelijk zou zijn. Mede om het belangrijker vet- én melkrantsoen voor verla ging te behoeden, mag het niet ko men tot verdere inkrimping van onzen rundveestapel. Het oogenblik is thans geko men, waarop handhaving van het huidige vleeschrantsoen aantas- ting van den nog aanwezigen rundveestapel zou beteekenen. Het is om die reden, dat het Rijksbureau voor de voedsel voorziening" in oorlogstijd ge noodzaakt is de verwachte ver laging van het vleeschrantsoen aan te kondigen, ingaande met de nieuwe distributiepericde, die Zondag 21 Maart 1943 begint. Het vleeschrantsoen zal dan voor normale verbruikers van 200 gram tot 125 gram per 'per soon per week, been inbegrepen, worden teruggebracht. Voor de groep kinderen van 0-4 jaar zal echter^ geen rantsoenverlaging plaats vinden; hiervoor zal inte gendeel eveneenseen rantsoen van 125 gram gelden. De categorieën arbeiders, die zwaren en zeer zwaren arbeid verrichten, blij ven hun rantsoenen van onderscheiden lijk 300 gram en 500 gram_ ontvangen. De groep arbeiders, die langdurigen nachtarbeid verricht, kan over een toe slag van 100 gram op het rantsoen be schikken, waardoor het rantsoen van deze categorie 225 "gram zal bedragen. Echter moeten -de rantsoenen voor de groepen arbeiders, die zwaren arbeid en langdurigen nachtarbeid verrichten, om distributietechnische redenen voor- loopig worden bepaa' i, onderscheiden lijk op 312% gram en 175 gram, zijnde voor de groep met langdurigen nacht arbeid een toeslag van,' 50 gram, in plaats van 100 gram, boven het normale rantsoen. Zoodra het bonnenmateriaal daartoe gelegenheid geeft, zullen ook deze beide rantsoenen, op het vastge stelde peil worden gebracht. Tenslotte zullen ook de rantsoenen der z.g. huis- f'achters in' de verlaging worden be trokken en met een derde verminderd ,-orden. Bedrijvigheid aar» Tunesische 3 front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Maart. - Het opperbevel der weermacht'deelt mede: De ten Z.O. van Charkof inge sloten vijandelijke strijdkrachten zijn, nadat verscheidene doorbraak pogingen waren afgeweerd, op een zeer klein gebied opeengedrongen.' Zij gaan haar vernietiging tege moet. In het gebied van Bjelgorod drong onze aanval verder naar het Oosten door. Krachtige vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen, waartjij 66 pantserwagens werden kapotgeschoten. Formaties gevechts vliegtuigen vielen terugtrekkende Sovjetcolonnes en naar het front ijlende vijandelijke versterkingen met vernietigende uitwerking aan. In de zware gevechten aan het II- menmeer behaalden onze troepen gis teren een nieuw aïweersucces. Den ge- heelen dag bestormden de bolsjewisten tevergeefs het Duitsche front. Zij leden zware, bloedige verliezen en verloren voor onze stellingen talrijke pantser wagens. Aan de andere sectoren van het 'Oostelijke front kwam het slechts tot gevechten van plaatselijke beteeke- nis. Van den Zuidelijken sector van het Tunesische front wordt levendige artil leriebedrijvigheid aan weerskanten ge meld. De luchtmacht heeft ln de MiSdel- landsche Zee een koopvaardijschip van 10.000 ton in den grond geooord. Bij een aanval op een vijandelijk convooi geraakten drie transportschepen in brand. Eenige lichte Britsche bommenwer pers hebben bij slecht zicht gisteravond een plaats in West-Duitschland aange vallen. De bevolking leed verliezen. Een Vijandelijk vliegtuig werd neerge schoten. De Cuneratoren te Rhenen ontgroeit zijn steigers. Na een gestagen arbeid van 12 jaren begint thans het tijdstip te naderen waarop de restauratie van het 80 meter hooge bouwwerk vol tooid zal zijn CNF-W. P Zeijlemaker-Pax m In Leipzig zal Zondag 11 April een voetballanden wedstrijd wor den gespeeld .tusschen Neder landsche en Vïaamsche arbeiders, die momenteel in Duitschland werken. Aan Nederlandsche zijde zal o'.a. Bakhuys van de partij zijn. Buitenlanclsche arbeiders zullen dezen' wedstrijd kunnen bijwonen. Adolf Hitler aan het Oostfront. Uit fo#s in de Berlijnsche bladen blijkt, dat de Führer zich in de afgeloo- pen dagen naar het Oostelijke front begeven heeft voor het houden van be sprekingen met hooge commandostaven aer Duitsche troepen. De verschillende foto's laten zien, dat de Führer bij zijn aankomst op een vliegveld in het Oosten werd verwel komd door den opperbevelhebber van de daar opereerende legergroep, gene- raal-veldmaarschalk von Manstein, en den chef der daar gestationneerdt luchtvloot, generaal-veldmaarschalk von Richthofen. De Führer en de beide veldmaarschalken zijn omringd door de geestdriftig groetende troepen, die zich naar het juist gedaalde vliegtuig ge haast hebben om den Führer te ont vangen. EEN KLEINE VERGELIJKING. Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „Een 'kleine vergelij king". Lompen moeten worden aangegeven. 's-GRAVENHAGE, 17 Maart. - Op grond van de betreffende, voorschriften is bepaald, dat een ieder, die meer dan 50 kg lompen in voorraad of onder zijn berusting heeft, verplicht is vóór 26 Maart 1943 bij het Rijkstex;tielbureau, sectie Lompep, te Arnhem, aangifte te doen van de hoeveelheid lompen, die hij in eigendom of onder' zijn berusting heeft. Deze verplichting geldt niet voor L ..aaide categorieën kleinhandelaren. Wanneer aan de voorschriften ter zake, die men in een officieele mede- deeling kan aantreffen, niet wordt vol daan, stelt men zich aan strenge straf fen bloot. PERMANENTEN TOEGESTAAN. Naar wij van -bevoegde zijde verne men, zullen de dameskapsalbns ook verder mogen voortgaan aan hun cliënten een zgn. permanent (Dauerwel- len) te leveren. j VERDUISTER GOED Deze week van 18.46-06.52. Maan op 15.05, onder 5.32 22 Maart Volle Milan De benoeming van ir. Staf tot ge machtigde voor den oogst houdt in, dat de gemachtigde tot taak heeft het coördineeren van alle werkzaamheden in den landbouw ter verzekering van den oogst. In een vraaggesprek voor de microfoon heeft ir. Staf Dinsdag een en ander medegedeeld omtrent zijn taak. De goede samenwerking tusschenhde Directie van den Landbouw en het Dept. v. Soc. Zaken geeft de mogelijk heid om met de beschikbare arbeids krachten zoo zuinig mogelijk om te gaan en deze zoo goed mogelijk te verdeelen. Meer bevoegdheden voor den gemachtigde voor den oogst. Ook het vorige jaar was reeds een gemachtigde voor den oogst vanwege de directie van den landbouw 'aange wezen, maar het bleek noodzakelijk hem méér bevoegdheden te geven, waardoor niet alleen het beschikbaar stellen van arbeiders, maar ook van paarden, werktuigen, e.d. mogelijk wordt. Voor het oogstwerk zullen in de eer ste plaats landarbeider s k aan merking komen, maarbovendien werk verruimingsarbeiders, zij die werken op cultuurtechnische werken en ook de gederlandsche Arbeids dienst. De ervaringen van het vo rige jaar hebben geleerd, dat, indien voor behoorlijk toezicht wordt gezorgd, met ongeschoolden goed oogstwerk kan wordetf verricht. Ook de schooljeugd op het land. In het vorige jaar werden tewerkgé- stelden uit de werkverruiming onder toezicht van dé Nederlandsche Heidemaatschappij met het rooien be last en het werken met deze arbeiders heeft tot een volledig succes geleid. De ervaringen met den N.A.D. hebben ge leerd, dat, indien machinaal wordt ge rooid, met den N.AJD. onder goede lei ding redelijke resultaten^ kunnen wor- dén bereikt. Ook zal met de school jeugd moeten worden gewerkt en daar, waar het onderwijzend personeel medewerking verleent en waar machi naal kan worden gerooid, zullen, blij kens de ervaring van 't vorig jaar, be hoorlijke resultaten kunnen worden verkregen. De leerlingen uit de hoog ste klassen zullen door twee of. drie weken hierbij te helpen, reeds een goe den steun kunnen geven. Ten slotte zullen, zoo noodig, ook arbeiders uit andere b e d r ij- v e n en misschien zelfs bepaalde gedeelten der bevolking voor het verrichten van oogstwerk kun nen worden opgeroepen. Het is verder, ook de bedoeling om de arbeiders zoo dicht mogelijk bij het werk onder te brengen, waardoor op groote schaal in kwartiering noodig zal zijn. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOE .rise! Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar' (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stalt, kunnen zich bü de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeediik en 15.00, Den Boseh, hotel Noord-Brabant, Markt 45. _T 20.3.43 9,00, Roerman d, N.S.D. A.P., Swalmerstraat 61 en 15.00 Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deut- sches Haus en 15.00, Zw.olle, hotel Peters, Marfct. 22.3.43 9.00, Groningen. Con certhuis, Poelestr. en 15.00, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- strsicit 23.3*43 9.00. Amsterdam, school lepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehr- machtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00. Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, cafe „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. AAN ONZE LEZERS, Wij maken er onze weekiezers op attent, dat het abonnementsgeld per week moet worden voldaan. Aan de bezorgers kan niet anders dan per week worden betaald. Onze abonnementen zijn uitsluitend per week en per kwartaal. Adm. Dagblad voor Noord-Holland 'Alkmaarsche Editie. Huwelijk P. Maarleveld. unster zey groote belangstelling is hedenochtend door burgemeester v. d. Sluijs het huwelijk voltrokken van den fungeerend commissaris van politie, den heer P. Maarleveld en mej. P. Kiljan. In de eenvoudig versierde raads zaal, waar o.m. aanwezig waren de Officier van Justitie, mr. H. B. de Brueys Tack, wethouder Barkman, de SS Opperschaarleideg" van de Geimaansche ,3e SS Standaard te Amsterdam J. C. Vethman, een depu tatie van het bureau van den gevol machtigde van de Nederlandsche po litie, alsmede van de collega's uit de omliggende gemeenten en van het politiepersoneel, benevens vele fa milieleden en belangstellenden. Ook vóór het stadhuis bestond voor dit huwelijk groote belangstelling. Een formatie van de SS vormde een eerewacht bij den ingang van het stadhuis. Burgemeester van der Sluijs hield als burgemeester en als kameraad een zeer kernachtige toespraak, waarin hij, zinspeelde op de goede samenwerking tusschen het hoofd der politie en het hoofd der gemeen te, welke kameraadschap, naar hij hoopte, ook in het huwelijk hechte banden zal leggen. Na afloop van de huwelijksvol trekking werd een druk bezochte receptie gehouden in hotel Proot. VREUGDE EN ARBEID Voor een 'geheel gevulde zaal van 't Gulden Vlies het aantal be zoekers schijnt telkenmale toe te nemen hééft Vreugde en Arbeid gisteravond een cabaret (Mullen's Experimenten-schouw) doen optre den, over welks verrichtingen de, aanwezigen door gullen lach en da verend applaus hun bijzondere inge nomenheid hebben doen blijken. Het programma wa$ vol afwisse ling: er waren schattige danseresjes, die door hun gratie en vlugheid al aanstonds aller hart wonnen; een evenwichtskunstenaar toonde dézen naam waarA te zijn; de cabarettière Henny Verra zong stemmige, droeve en opgewekte liedjes voor elk wat wils! de Tardona's gaven verbluffende acrobatiek te zien; Ka- rel Aulberts bewees met zijn Kana riepolka een viool-virtuoos te zijn; Rinaldo en zijn partner waren kun stenaars op de xylophoon, zoodanig, dat zij er niet zonder toegift afkwa men en dan was er de conferen cier (Wim van Herk), die op mee- rendeels gezellige wijze de verschil lende nummers inleidde en ook zelf nog als zanger aan het eigenlijke programma meewerkte, .waarbij hij erin slaagde in een minimum van tijd een groot zangkoor te vormen. Het gedeelte na de pauze werd #eheel verzorgd door den heer Mul lens, die op buitengewone wijze de toeschouwers versteld deed "staan, döor zijn verbluffende experimen ten in een reeks van verschillende decors. Tot besluit de grootsche bloemenfinale, die een daverend ap plaus ontlokte. Kortom, het was een avond, die de talrijke bezoekers zeker nog lang in het geheugen zal blijven. De heer Mullens richtte zich tot de aanwezigen met een opwekkings woord voor toetreding tot het NAF. Bij de opening heeft de heer "Wa- gemaker medegedeeld, dat hij de leidin'g van Vr. en A. voor Alkmaar heeft overgedragen aan den heer G. J. de Groot en voorts heeft hij nog eens herinnerd aan de boekeninza- meling ten behoeve van onze in Duitschland werkende volksgenoo- ten. Hij wekte op om aan deze actie mee ta doen en boeken daarvoor op te geven aan het adres Konings weg 2. KOEDIJK. Helpt elkander. - Dinsdag hield de vereeniging „Helpt Elkander" haar .jaarvergadering. Uit het jaarverslag bleek dat het ledental met één terug ging en kwam op 35. Er werd in 5 ziektegevallen door de leden 67 dagen arbeid verricht. Bij de bestuursverkiezing werden A. J. Schipper en W. Butter her kozen en gekozen in de vacature A. Heeman wijlen G. Hart. Benoemd. - Het bestuur der banne Koedijk benoemde tot bode in de plaats van onzen veldwachter den heer C. Damiaans. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Grosm '.o-O H~P m HEERHUGOWAARD. De Laatst^Eer. - Dinsdagavond ver gaderde de Frot. Begrafenisvereen. „De Laatste Eer" onder voorzitterschap van den heer Th. v. d. Meer in de zaal van den heer Rus. Ingekomen stukken. Een schrijven van mevr. A. Kooy—Plas waarin zij bedankte als costuumbewaarster welk ontslag onder dank verleend werd. Als nieuwe costuumbewaarster is aange steld mevr. WaterdrinkerSlinger. Verder een .schrijven van den Bond van Begrafenisvereenigingen over de centralisatie der vereenigingen. Dit is nu een feit geworden, doch alles gaat nóg op den ouden voet door. Uit het jaarverslag bleek dat er 13 begrafenissen hadden plaats geh%d. waarvan 12 voor niet-leden en slechts één lid. Het ledental was vooruit gegaan met 12 leden van 449 op 461. De rekening van den penningmeester gaf een overschot aan van 474.76(4. welk bedrag bij de reserve' zal worden gestort. Na advies werd de rekening goedgekuerd. De aftredende bestuursleden, de hea- ren Jac. Zomer en A. Brouwer, wer den met "alg. stemmen herkozen. Tot leden der fin. commisise werden be noemd de heeren Jb. Goudsblom en K. Waterdrinker met als reserve de heer F. Kreb. Bij de rondvraag kwam de verfraaiing der begraafplaats aan de orde, waarop besloten werd om een ge combineerde vergadering -met het kerk bestuur aan te vragen, waarna het be stuur vrij mandaat kreeg over dit punt ET Nederlandsche volk js met de thans gepubliceerdè be schikking over sluiting van bedrij ven opnieuw nauwer ingeschakeld bij de totale oorlogvoering. En wat meer aanspreekt: de offers, welke gebracht moeten worden zijn zwaar der dan tot dusver het geval was. De huidige wereldworsteling heeft reeds veel van ons gevergd: de vier dagen oorlog in Mei 1940, de bezetting van ons land met als gevolg tal van maatregelen op velerlei gebied, den arbeidsinzet in Duitschland en zoo meer. Maar vergeleken bü de volken, die zélf den oorlog voeren, zün wij nog steeds niet aan-.die zware offers ge komen als daar gebracht worden. Want, ofschoon wij ons niet behoe ven te ontveinzen, dat de thans uit gevaardigde maatregelen hard zijn voor velen, ook nu nog staat ae massa van ons volk helaas ook geestelijk volkomen buiten de hardheid van den oorlog zelf. tVVyAAROM dit offer, vraagt men dan ook ongetwijfeld alier- wege? Wie begrip heeft voor het huidige gebeuren zal met het ant woord niet veel moeite hebben en bovenal zich hiet laten ter neer slaan door de zwaarte van het offer, dat verlangd wordt. Hij zal inzien, dat het noodig is en gaan, om straks na deze benau wende episode in de geschiede nis der menschheid, met goeden moed voort te bouwen aan zijn eigendom, dat hij ter bescherming tegen het dreigend gevaar, een wijle moet achterlaten. Maar zij, die nog steeds niet be seffen waarom het gaat, de iosgesla- genen van ieder reëel begrip, zij kunnen dit alles npg niet verwer ken; zij voelen zich alleen maar be knot in hun persoonlijk beschik kingsrecht, in hun persoonlijke vrij heid van handelen, van doen en -2- laten! Het gaat thans echter niet om p e r s o o n'l ij k e vrijheden, maar om de/vrijheid van Europa, om ons volk, ons bloed en onzen bodem te verdedigen tegen het barbaren dom, dat uit Azië dreigt. Van het resultaat van dien strüd plukt ieder straks de vruchten wil die ook maar al te graag plukkfen. Want men moge dan al in politieke verblindheid zich anders uiten (wat zou buurman anders wel zeggen?)' innerlijk weet men wel beter en wil men even positief den bolsjewist buiten onze grenzen houden. T) AT is echter alleen mogelijk als geheel Europa tot den laatsten man zich daartoe inzet. En Europa, 'onze cultuur, ons gezin, geheël ons westersche leven eischt dien totalen inzet op straffe van ondergang. Die eisch geef t het r e c h t. iéders me dewerking te verlangen en zoo noodig te verplichten. Van- daar de sluiting van bedrijven, die gemist kunnen worden zoolang de strijd voor het behoud van onze menschelijke waarden in alles moet prevaleeren. Het parool van dezen tijd luidt: Eerst het bolsjewisme vernietigen, eerst Europa veilig stellen. Dan eerst is er weer tijd voor andere zaken, voor persoonlijke rechten. Die persoonlijke rechten moeten evenwel eerst veilig gesteld worden, door nü de plicht te. vervullen. Hoe ingrijpend de thans gepubli ceerde maatregelen daarom ook mo gen zijn, welke zware offers zij ook van menigeen zullen vergen, zij zün tijdelijk en gericht op het eene doel. Straks zullen de verdiensten, die men aan dit doel bewijst, ongetwij feld honderdvoudig beloond worden als de werklust thuis zich weer onbedreigd kan ontplooien omdat de aartsvijand van ons erf, het bols jewisme, is vernietigd. Jr' y DR. SCHRöDER BEAUFTRAGTE IN NOORD-HOLLAND. Naar de D.Z.i.d.N. meldt heeft de Rijkscommissaris den Beauftragte voor de stad Amsterdam, dr. Schro der, benoemd tot Beauftragte voor de provincie Noord-Holland. Daarnaast blijft dr. Schroder Beauftragte voor de stad Amster dam. - GEëVACUEERDEN EN ZIEKENFONDSEN. De commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen heeft aan de algemeene ziekenfondsen doen weten, dat hij het op prijs zou stel len, indien personen, die vrijwillig Verzekerd waren bij een ziekenfonds in hun woonplaats, zonder het stel len van een wachttüd door het alge meen ziekenfonds, werkend in de gemeente, waarheen zij zün geëva cueerd, worden toegelaten, ook al hebben zij een bepaalde leeftijds grens overschreden. Mochten zich wat ttetreft het over schrijden van de weistandsgrens moeilijkheden voordoeft dan is het gewenscht de noodige soepelheid te betrachten door, b.v. personen, wier inkomen de in de oorspronkelyke woonplaats algemeen gangbare wei standsgrens niet te boven gaat, als vrijwillig verzekerde aan te nemen. HEILOO. Jaarvergadering begrafenisvereen. „Heiloo". - Dinsdagavond hield de Onderl. Begrafenisvereeniging „Hei- loo" in café Admiraal hqar jaarver gadering. Bü ontstentenis van den voorzitter opende de heer P. Avis de vergadering en wees op de belang- rqke agenda, n.l. het kiezen van een nieuw bestuurslid en het benoemen van een eersten aanspreker. Uit het jaarverslag van den secr.-penning- meester bleek, dat er momenteel 78 gezinhen als lid staan ingeschreven en de vereeniging thans is aangeslo ten bü de Associatie voor Lükbezor- ging in Nederland. Er was in 1942 ontvangen f 1405,05, uitgegeven f 1202,15, zoodat er een voordeelig saldo was van f 202,90. Bij de bestuursverkiezing werd de heer P: Oud herkozen als secr.- penningmeester, terwijl A. Bakker werd gekozen in de plaats van J, Schager, die zijn functie neerlegde. In de vacature-Smits werd gekozen de heer P, Avis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1