Plechtige herdenking der gevallen helden. DAGBLAD VOOR ZIJ OFFERDEN ZICH, OPDAT EUROPA LEVE! Führer eeri de dooden. Een nieuwe jente voor Europa. IN HET ZEUGHAUS TE -BERLIJN. De Führer spreekt. Gevaarlijk, optimist te zijn. EDEN WINT ROOSEVELT VOOR ZIJN PLAN. Bij de graven op den Grebbeberg. Indrukwekkende bijeenkomst. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Oostfront weer een gesloten geheel. Aanvallen in Midden-Tunis afgeslagen. Redevoering van Mussert. 1200 dakloozen door Britschen luchtaanval. Inlevering van bank biljetten. Invoering Zomertijd./ Radiorede van Churchill Schoone beloften <7 V Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 22 MAART 1943. ALKMAA*RSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 67. 4 pagina's. Hoofdredacteur:A R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in dese éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3^ m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanjaag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. M r In tegenwoordigheid van den Führer werd de Heldengedenkdag van Het Duitsche volk in" het Bcr- lijnsche „Zeughaus" Zondag om 13 uur plechtig gevierd. De „Ehren- hof" van het Zeughaus was voqr deze plechtigheid op militair een voudige wijze ingericht Generaals en admiraals, o. w. de ko lonels-generaal Guderian, Fromm, Jodl, generaal-admiraal Von Salmuth, als mede kolonel-generaal Halder en vele hooge officieren van alle wapens waren aanwezig. Voorts namen aan de plech tigheid deel 300 gewonden, het „Füh- rercorps" van het rijk en de partij, de rijksministers en Reichsleiter, gouw leiders fen. staatssecretarissen en de lei dende personen der dochterorganisa ties. Zwijgend begroetten de aanwezigen den Führer toen hij in gezelschap van rijksmaarschalk Göring, generaal-veld- I maalschalk. Keitel, groot-admiraal Dö- F aitz, Reich'sführer-SS Himmler, gene- i raal-veldmaarschalk Milch, generaal- veldmaarschalk Bock en Reichskriegs- opferführer Oberlinddber de Ehrenhof van het Zeughaus betrad. Na de rede van den Führer bezichtig den deze en zijn gezelschap een speciale tentoonstelling van trofeeën en voor stellingen uit den centralen sector van het Oostelijke front, terwijl de eeregas- ten zich begaven naar het eeregedenk- teeken Unter den Linden. Gewonden van dezen oorlog en Invaliden van den eersten wereldoorlog hadden daar eere plaatsen ingenomen. Op het voorplein stond een eerebataljon aangetreden, be staande uit een compagnie van het le ger, van de marine, van de luchtmacht en van de Waffen-SS. Toen de Führer het Zeughaus verliet, meldde zich bij hem de commandant van het eerebataljon, drager van het ridderkruis luitenant-kolonel Gehrke, en onder de klanken van een marsch en van de volksliederen schreed Adolf Hitler met zjdfi gezelschap langs het front. Vervolgens begaf de Führer zich in het eeregedenkteeken, waar hij een k.ans neerlegde en eenige oogenblik- ken in gepeins vertoefde. Na het ver laten van het eeregedenkteeken be- begroette de Führér de oorlogsslacht offers en hield met hen een vrij lang durig gesprek. Bij het vertrek brachten vele duizenden B'erlijners,- die in dikke rijen om het Groote Plein en den w/eg Unter den Linden stonden,'den Führer een levendige ovatie. Op Heldengedenkdag heeft de Führer in den „Ehrenhof" van het Berlijnsche „Zeughaus" een rede gehouden, waarin hij o.a. zeide; Voor de vierde maal vieren wij den Heldengedenkdag van ons volk. De dag der herdenking is verlegd, omdat ik meende pas thans de plaats van mijn werk, waaraan ik sinds maanden gebonden was, met rustig geweten te kunnen verlaten. Immers, dank zij de offer vaardigheid en heldhaftigheid van onze soldaten aan het Oos- felijke front, is het gelukt, thans definitief de crisis te boven te komen, waarin het Duitsche le ger door een onverdiend lot was gestort, het front te sta- biliseeren en alle maatregelen te nemen, die aan de vóór ons liggende maanden weer het succes tot aan de definitieve overwinning moeten verzeke ren. Dat het in die - pmstandigheden «antwoord kan worden, het thans sinds vele maanden bestaande ver- oisverbod met ingang van heden 'P te heffen, om in de komende aanden in toenemende mate aan wze dappere mannen weer den weg aar hun dierbaren in het vaderland °Penen, maakt het ook voor. mijn eweten gemakkelijker, vandaag wte wanneer het nog noodig geweest pu ziin, ons volk den geheelen ernst an dit geweldige conflict te Jand, zee en in de lucht, dien strijd op even en dood, te verduidelijken, dan heeft vooral de afgeloopen winter ook den laatsten twijfel daaraan weggenomen. De steppen van het Oosten hebben nog eens haar mas sa's van millioenen tegen Europa laten optrekken, opgezweept door dezelfde macht, die reeds vanouds oorlogen organiseert, daaraan ver dient en daarmede juist in het hui dige tijdperk kapitalistische belan gen en bolsjewistische instincten laat dienen vóór hetzelfde doel. Heldendom redde Europa. Hoe groot het gevaar was, dat het oudste beschaafde continent ter wereld dezen'winter geloo- pen heeft om te worden over rompeld, blijft overgelaten aan het latere geschiedkundig onder zoek. Dat dit gevaar,thans ge broken en daarmee van Europa is afgewend, is de onverganke lijke verdienste van de soldaten, - die wij thans herdenken. Reeds een blik op de geweldige voorbereidiiigen, die het bolsjewisme getroffen heeft ter vernietiging van onze wereld, doet met huivering in zien, waarin Duitschland en de ge heele rest van het continent geraakt zouden zijn, wanneer niet de ngt.- socialistische beweging tien jaar ge leden de macht in den staat verkre gen had en met de haar eigen vast beradenheid na talloóze mislukte pogingen tot beperking der bewape ning begonnen was'aan het herstel van de Duitsche weermacht. Want het Duitschland van Weimar, het Duitschland van ons vermolmd. Marxistisch-democratisch partij ge konkel, zou door dezen storm uit bihnen-Azië zijn weggevaagd als kaf door een orkaan. Zie vervolg pagina 2. VICE-ADMIRAAL HELFRICH: Naar de Engelschee nieuwsdienst van een steunpunt der geallieerden op Nieuw-Guinea meldt, heeft vice- admiraal Helfrieh, de vroegere com mandant van de zeemacht in Ne- derlandsch-Indië, Zaterdag aan jour nalisten verklaard, dat de in het ge bied van den Stillen Oceaan ffer be schikking staande strijdkrachten niet zoo sterk zijn, dat zij een groot, offensief zouden kannen beginnen evenmin bij 'machte zouden af te en zijn een Japanschen aanval slaan. Ondanks de grootste inspanningen; die in den strijd tegen Duitschland gedaan zijn, moet er toch een toerei kende strijdmacht tegen de Japan ners beschikbaar gesteld worden om hen te verhinderen, de bezette eilan den in den Stillen Oceaan steviger in handen te krijgen. Het is zeer- ge vaarlijk, optimist te zijn, zoo besloot vice-admiraal Helfrieh. In Portugal zullen thans rant- soenkaarten voor enkele schaarsch geworden, voedingsmiddelen worden ingevoerd. De laatste volle week van de boekenactie voor onze Neder- landsche werkers in Duitschland, is ingegaan. Kijkt uw boeken-- kast nog eens goed na, of u nog wat te missen hebt. De Jeugd storm komt het gaarne bij u' halen. Uitlevering van Europa aan het bolsjewisme. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft, dat thans ook de V. S. het masker hebben laten vallen. Gemakkelijker dan men dacht is Eden er in geslaagd, Roose velt te winnen voor de stelling der uitlevering van Europa aan het bolsjewisme. Niets minder dan de officieele persdienst van het Witte Huis geeft thans te verstaan, dat Washington evenveeel belang heeft bij samen werking met de Sovjet-Unie als En geland, d.w.z. dat het denzelfden prijs daarvoor wil betalen als de Engëlschen. De Poolsch-Russische grens kwestie. De „PoolsehSovjet-Russische grenstwist" staat tyeer, naar United Press meldt, in het middelpunt der belangstelling van politieke kringen te Washington. Men bespreekt levendig de mogelijkheid van het totstandkomen van een volledige overeenstemming in deze netelige kwestie tusschen Litwinöf, Roose velt en Eden. De positie van de Gaulle. Volgens United Press zijn Enge land en Amerika het er over eens geworden om generaal -Giraud defi nitief met de militaire leiding over de dissidente Franschen te belas ten. De Gaulle zal als helper welkom zijn. doch wanneer hij zou probee- ren zich op te werpen als leider der Fbanschen, zal hem geen enkele hulp verleend worden. Japansche troepen, die langs de Birmaansch-Chinieesche grens door ongebaand terrein in Noordelijke ri^jting oprukken, hebben de grens plaats Pienma veroverd. De voornaamste dér bijeenkom sten welke op verschillende plaat sen iii ons land, op dezen eersten dag der Lente, ter herdenking der gesneuvelden werden gehouden, was die op den Grebbeberg bij Rhenen, waar de gevallen Duitsche en Ne- derlandsche soldaten, die 'hier in de Meidagen van 1940 tegenover elkaar stonden, temidden eener schoone natuur een gezamenlijke laatste rustplaats hebben gevonden. De graven waren met dennegroen, tulpen en narcissen gesierd. Rond het centraal gelegen groote kruis, waarbij de oorlogsvlag geheschen was 'en uit twee flambouwen vlammen flakkerden, hadden zich deelen van het Ersatzba- taljon der SS-Standarte Germania, een afdeeling van de weermacht en 'een militaire kapel der Waffen-SS opge steld. Dof glommen de helmen der on der het geboomte in dichte gelederen verzamelde manschappen. Voorts waren deputaties aanwezig 'van de N.S.D.A.P., de N.S.B., de Neder landsche politie en den Ned. Arbeids dienst, benevens verwanten der geval lenen. Omstreeks twee uur betrok de vaan- delwacht haar plaats achter het spreek gestoelte. Spoedig daarop arriveerden de weermachtsbevelhebber in Neder land, generaal der vliegers Fr. Chris tiansen, de rijkscommissaris, rijksmi nister Seyss-Inquart, dehöhere SS- und Polizeifüljrer, Gruppenführer en General-leutnant Rauter, die den Reichsführer-SS verté'genwoo-digde en Mussert, met gevolg het terrein. De bevelhebber der Waffen-SS, Generaal- leutnant en SS-Gruppenführer Demel- huber meldde hun de gelederen, waarna zij deze inspecteerden. De redevoeringen welke hierna wer- dep uitgesproken door generaal Chris tiansen. den rijkscommissaris en Mus sert, REDE GENERAAL CHRISTIANSEN Nadat de kapel koraalmuziek ten gehoore had gebracht, besteeg gene raal Christiansen het spreekgestoel te voor het uitspreken zijner herden kingsrede. en^'iSDderg van Arisch bloed, in &W(WiUj-vari 17-45 ^aaE (ooli ge" shSri' dle Dchamëliik zoowel als h rol Poed ontwikkeld zijn en ~phon i- kunn'en 'geven aan de n. diefde opleiding hun stelt, 'rlindich. vrijwilliger» In de kttriJ'"Un|e kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot jbpleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Gerinaansche SS in Nederland wil len toetreden. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg' 13. 24.3.43 10.00. Utrecht, Wehr- machtheim. Mariaplein. 25.3.43 10.00. Amersfoort. Dienstgebouw. Leusdenveg. 26.3.43 10.00, Den Haag, ,cafe „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Het Witte Huis maakt bekend, dat Roosevelt zijnafspraken voor het" weekeinde heeft afgezegd wegens symptomen van een ver koudheid. Onder de afgezegde af spraken is een ontvangst van Eden. VERDUISTER GOED. Deze week vau 18.58-06.36. Maan op 19,37, onder 7,13. 22 Maart Volle Maan Nauwelijks zijn de woorden van den Führer Adolf Hitler voorbij, of "wij staai) hier aangetreden op dit kerkhof, dat een symbool is voor de Duitsche en Nederlandsch'e kame raadschap, om ook diegenen te ge denken, die voor ons streden,over wonnen en voor volk en vaderland vielen. Wij Duitschers hebben na een z waf en wereldoorlog jaren moe ten doormaken, waarin op den voor grond steeds het meedoogenlooze woord „strijd" gestaan heeft. Wij ge loofden in 1933, toen onze Führer Adolf Hitler in ons Rijk vrede en or de had geschapen, dat wij toen een aantal vredige jaren vóór ons had den. Wij hebben het echter weel moeten beleven, dat precies^ zooals generaties geleden, dezelfde vijan den zich gereed maakten om tegen ons op te trekken. 'In dezen wereldoorlog is het toch geheel anders dan in den vórige'n, toen wij de geheele wereld tegen ons hadden. Thans staan namelijk ver bonden-- volken aan onze zijde. Al deze landen weten wat Bolsjewisme is. --i Nog nooit is een oorlog zoo hard en meedoogenloos „geweest. Wie thans helden eeren en gedenken wil, die moet zelf een strijder zijn, opdat hij'zich kan scharen in hun ge lederen," want hij weet zelf thans niet wanneer hij het Walhalla als .strijder en overwinnaar zal -binnen gaan, precies zooals diegenen, die ons zijn voorgegaan. Achter den -strijd de over winning. Wip weten, dat na dezen strijd aan ons ae overwinning zal zijn, want vóór ons marcheertj de Führer en vóór den Führer staat de strijd, doch achter den strijd staat de overwin ning. Wij staan thans óp dit Helden- kerkhof, dat bijzonder geadeld is door onze SS, die thans weer in het Oosten in het brandpunt van den strijd staat. Naast de hier ge sneuvelde SS-helden liggen onze Nederlandsche kameraden, aan wie wij precies zoo denken. Zoo was dit jaren geleden nog niet voorzien. Daarom zei ik aan. het begin, dat dit Heldenkerfhof een symbool is. Wil hebben nu de gebeurtenissen in het Oosten beleefd, dezen stren gen winter, aan welks einde het woord Stalingfad stond. Wanneer men misschien geloofd heeft, dat dat het begin van het einde zou zijn, dan weten zij nu. datyhet precies anders uitgekomen is. Deze helden van het Oostelijke front zijn opgestaan om het front te dekken en daarom ge denken wij nu zeer in het bijzonder het Oostelijke front. Van deze heilige plaats uit geven wij- den Führer de verzekering, dat wij hem trouwe volgelingen zullen zijn, zooals deze helden, deze doode kameraden die voor ons gestreden en overwonnen hebben. Kameraden, wij gedenken onzen Führer met den ouden strijdkreet; „Den Führer Adolf Hitier, Sieg Heil." REDE RIJKSCOMMISSARIS Kameraden, Het is een mooie, met ons karakter overeenkomende gedachte, om op een bepaalden dag in het jaar al degenen te gedenken, die door hun optreden als soldaat hun leven gegeven hebben voor hun „Heimat", hun vaderland, hun volk. Zoo zijn zij allen thans bij ons, die in den eersten wereldoorlog en in dezen nieuwen strijd, die de definitieve be slissing moet brengen, den soldatendood gestorven zijn. Zij hebben het aardsche omhulsel-afgelegd en staan aan de overzijde van de nauwe beperktheid, waarin wij ademen en werken. "Zij gaven hun leven op een oogenblik, waarop hen het rythme der heldhaftigheid omvan gen gehouden heeft. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar die kameraden, die op deze plek gevallen en hier begraven zijn: -de soldaten van de weermacht, de mannen van mijn eigen geboortestreek, de SS-. Standarte „Der Führer", die hier de btbbhh tsiots*arij dit dikwijl niet. derlandsche soldaten, die bij de ver vulling van hun opdracht hier hun leven hebben gelaten. Thans, met het inzicht en 'liet be wustzijn van de beteekenis van, dezen de geheele wereld omvattenden strijd, zjjn wg Vervuld van de zekerheid, dat ook deze strijd om dezen berg een bouwsteen was in het geweldige werk *der Voorzienigheid en dat die strijd ons thans laat aantreden voor de laatste beslissing, want niets ^fvat grootsch is, wordt ons geschonken. Nederlandsche manmoedigheid. Het bloed Van hen, die hier gesneu veld zijn, werkt als een niet tot zwijgen te brengen vermaning aan allen. Deze vermaning heeft niet tevergeefs ge klonken, van hieruit cfringt onophoude lijk het denkbeeld na5t buiten tot de harten der Nederlandsche mannen, die dezen roep er§taan. Voor elk der hier gesneuvelden zijn reeds tien.en meer mannen opgestaan en in het, gelid van onze strijders ge treden. In alle formaties, vooral in tte Sfandarte Westland, het Vrijwilligers legioen en het N. S. K. K., hebben zij getuigenis afgelegd van de manmoedig heid van Nederlandsche mannen, en, om slechts een voorbeeld te noemen, on langs kon onze Führer aan een Neder lander als eersten soldaat"*dér Germaan - sche broedervolkeren het ridderkruis vefleenen en hebben zijn kameraden van de 'afdeeling pantser jagers naar aanlei ding van gelijke wapenfeiten 6 ijzeren kruisen 1ste klasse en 20 ijzeren kruisen 2de klasse ontvangen. Front van het nieuwe Europa. Zoo "wordt heden in hét manende ,ap- pèl der gesneuvelden het front van het nieuwe Europa opgebouwd voor een goede en rechtvaardige zaak. Onze overwiftning betéekent vVrede, .opbouw en een levende rechtvaaVdigheid, opge bouwd op de volkeren van dit wereld- Een groote oppervlakte in den Noord. Oostpolder is bebouwd met koolzaad, hetgeen de vetpositie van ons land zeer ten goede zal komen. Het is voor het eerst, dat dit gewas in den polder zal worden geoogst. r De dicht op elkaar staande planten worden met schoffels uitgedund GNF-v. Buiten-Pa* m HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Maart. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Terwijl onze troepen in het gebied Charkof-Bjelgorod over een breed front den bovenloop van den Donetz bereikt hebben, gelukte het ook meer naar het Noorden in het gebied van Ssefsk de laatste neg aanwezige leemte te sluiten en een vaste verbinding met den sector Orel tot stand te brengen. De vijand heeft, gisteren aan het feheele Oostelijke front nog slechts aangeyallen ten Z.W. van Wjasma, ten N. van het Ilmenmeer en ten Z. van het Ladogameer. Zijn aanvallen zijn overal mislukt. De Sovjets leden opnieuw 'zware verliezen en verloren weer talrijke' pantserwa gens. In den .tijd van 11 tot 20 Maart werden aan het Oostelijke front al leen door formaties van het leger en van de Warren-SS 961- Sovjet-pant serwagens vernietigd, buitgemaakt of onklaar geschoten. Het spoórwegknóoppunt Bataisk aan de mond van den Don, de stad Worosjilofgrad, Leningrad, fabrieken aan den bovenloop van de Wolga, alsmede stad en haven van Moer- mansk vormden alle het doel van doeltreffende luchtaanvallen. Een aan-Val van vrij sterke vijan delijke strijdkrachten in Midden- Turiesië werd afgeslagen. De plaats Gafsa, die tijdelijk door mobiele beschermende strijdkrachten was bezet, werd in het kader der krijgs verrichtingen eenige da^en geleden volgens de plannen weer ontruimd. Jagers en luchtdoelgeschut van de luchtmacht schoten gisteren in het gebied van de Middellandsche Zee 16 vijandelijke vliegtuigen' omlaag, terwijl 3 eigen machines verloren gingen. In Noord-Tu'nis rukten Duitsche troepen ongeveer 15 km naar het Westen op cn bezetten onder meer Dzjebel" Abied op 30 km ten O. van Tabarca. Deze plaats werd stormen derhand genomen.' deel als de door God gewilde bopw- sreenen van de merischheid. Het leger der gesneuvelden heeft de wapens niet neergelegd, het mar cheert in werkelijkheid in de gele deren der strijdende soldaten mede. Het staal als vermaning en- natio naal geweten voor ons allen: Front en vaderland. Zijn eeuwig zwijgen is de gebiedende stem, die ons allen oproept tot de grootste medewerking. Wij hooren de stem, wij volgen. Op dezen dag, den 21sten Maart, is officieel de winter voorbij en de lente gekomen. Lente beteeken't ontwaken, jong leven, hoop, toe komst. Het is jyel een schrille tegen stelling; een nieuwe lente en het her denken van het einde van zoovele jónge levens, tenzij deze jonge levens geofferd zijn voor de komst van een nieuwe lente in het leven der volkeren. Dit gelooven wij muurvast, niettegenstaande de som berte der tijden. Daaraan ontleenen wij het recht en den plicht om de gevallenen te herdenken in eerbied en dankbaarheid. Wij staan bier op den Grebbe berg, op de plaats waar Neder landsche soldaten hun leven lie ten om de bezetting van hun vaderland te voorkomen en waar Duitsche soldaten vielen voor de bittere militaire nood zaak om de Noordzeekust te be reiken ter afweer van de Engel- schen en de Franschen, die aan hun vaderland den oorlog had den verklaard. Zij deden hun plicht en bij de uitoefening daar van brachten zij het grootste offer; hun jortg leven. Waarvoor was dit"noodig? Drie jaren zijn wélhaast voorbij gegaan -sinds de graven op den Grebbeberg gedolven werden. Drie jaren zijn kort in hét leven van een volk, maar hoelang zullen zij voor komen aian de achtergeblevenen, de verwanten. Hoe dikwijls zullen in afzondering "deze vragen gesteld zijn: Mijn God. waarvoor-was dit noodig? Was dit niet te vermijden geweest? Is' het of^pr niet tevergeefs geweest? Een vast geloof beheerscht ons n.l. dat 's werelds* loop niet bestaat uit een reeks toevallige gebeurte nissen *of érger nog, vergissingen, maar dat alles geschiedt volgens een welgeordend plan. ook al doorgron- Het vaste Godsvertrouwen, het geloof dat alles wat gebeurd is zoo heeft moeten zijn, moge een steun en een troost zijn op den ,weg van zoovelen, die hun dierbaarste be- -trekkingen verloren en die toch, hoe vermoeid van harte ook, door het leven weer werden opgericht. Maar tevens legt liet ons den plicht op er naar te streven, dat in de toe komst zulk een botsing niet meer mogelijk zal zijn. want wij hebben een .verantwoordelijkheid niet alleen ten aanzien van de levenden, maar ook ten aanzien van de dooden. Offers van het Nederlandsche volk. Niet alleen gedenken wij nu die genen, die ip de Meidagen van 1940 vielen, maar allen, die in deze 'groot ste worsteling aller tijden (tot op dezen dag hun leven lieten. Neer- land's zonen gingen ten onder in de Java-zèe, opf Insulinde's eilanden, op de Oceanen en in Ruslarid's on metelijke ruimten. En nog gaat er geen dag voorbij, zónder dat doods berichten binnenkomen van hen, die vrijwillig pa&r het Oostfront vfer- trokken, in de rijen der Waffen-SS -het Legioen en liét N.S.K.K., om het bolsjewisme af te wenden. Meer dan iemand anders ben ik verantwoordelijk voor de offers, die het Nederlandsche volk brengt aan het Oostfront. Duizenden zijn ge gaan op mijn aansporing, omdat zij en ik overtuigd zijn van de noodza kelijkheid van den afweer' van het bolsjewistische gevaar voor ganseh Europa-, Vele, vele honderden vaa hen zijn gevallen, hun graven zijn nu hog onbereikbaar voor ons, daar ginds aan den Dnjepr, aan 't Ilmen meer en op zoovele andere plaatsen. Daarom rust op mij meer dan öp iemand anders de plicht om hen te gedenken, die in Rusland hun jong leven lieten in trouwe, plichtsbe trachting. Uit liefde voor ons vader land. Wij zijn nu met onze gedachten bij hen en hun verwanten, die zij moesten achterlaten eri danken hen voor de offers, die zij brachten- (Zie vervojg pgg, 3.) Gevolgen van een lucht aanval. Een plaats in-het Z.W. van óns land is, zooals wij reeds meldden, zwaar getroffen door het lukraak neerwerpen van Britsche brisant-t en brandbommen. Behalve de beide kerken zijn het bijna ale kleine arbeiderswoningen, die de Engelschen tot doélwit van hun aanval hadden gekozen. Versla genheid heerscht in honderdenge zinnen, die vader of moeder, kinde ren of familieleden verloren heb ben. Hulp van alle zijden. .Maar wat daarnaast het meeste trof was de groote onderlinge hulp vaardigheid der bewoners. En de goede organisatie van de betrokken instanties. Onmiddellijk na de ramp kwam men van ale zijden aangesneld om te redden wat te redden was. Vrij wel alle 1200 dakloozen werden on dergebracht bij familie en kennissen en andere inwoners der gemeente, die hun huis ter beschikking stelden. De Nederlandsche Volksdienst wist er voor te zorgen, dat dui zenden porties eten ter beschik king kwamen van de menschen, die dakloos waren of die door het onklaar raken van gas- en waterleiding niet in staat waren voor warm eten te zorgen. Bij alle ellende is er een troost, dat de Engelsche terreurdaden niet alleen woede en verontwaardiging wekten, maar dat «ij ook de beste gevoelens der bewoners wakker rie pen en hun saamhoorigheidsgevoel versterkten. Banken verleenen bemiddeling. De Hoofdgroep Banken deelt mede. dat de leden van de bedrijfsgroep Han delsbanken, van de bedrijfsgroep Land- bouwcredietbanken en van de Vereeni- ging voor den Effectenhandel (bedrijfs groep Effectenhandel) hun bemiddeling verleenen bij het inleveren van bank biljetten van 500 en van 1000 gulden bij de bevoegde rijksbelastingkantoren. Degenen, die van deze bemiddeling vvenschen gebruik te maken dienen bij de inlevering van hun bankbiljetten tevens aan den bankier of commissiap- nair in effecten de gegevens te ver schaffen, welke deze noodig heeff. In overeenstemming met de regeling in het Duitsche Rijk wordt ook in het bezette Neder landsche gebied in den nacht van 28 op 29 Maart 1943 de zo mertijd ingevoerd. De zomertijd begint op 29 Maart 1943 desi voormiddags te 2 uur. Op dat tijdstip worden alle openbare klokken een uur vooruitgezet, dus van 2 op 3 uur. Op dat oogenblik is het dus 3 uur voor middags. Churchill heeft Zondagavond voor de radio een recfe gehouden waarin hij verklaarde, dat hij het optimisme dergenen, die meenen dat de .oorlog spoedig voorbij is, niet deelde. Hij wilde evenwei niet over het verloop van den oorlog spreken, maar na-oorlogsche- en binnenlandsche aangelegenheden behandelen, want, zeide hij, het is noodig, dat wij, ons thans reeds voorbereiden o.p den tcestand van na den oorlog. Churchill zei, dat hij hoopte door zijn uiteenzettingen van- heden poli tieke meenings verschillen te vereen voudigen of te verkleinen. Men moet zich vooral hoeden voor een poging de regeering te willen binden aan bepaalde voorwaarden, die niemand kan voorzien. Derhalve is hij besla ten geen beloften te doen. Churchill verklaarde viports, dat volgens zijn opvatting Duitschland misschien het volgende, misschien echter ook pas het daarop volgerjde jaar kan wor den verslagen, waarop Engeland zich terstond tegen Japan zal keeren. Na een overwinning in Europa is het noodig een „Europeeschen raad'* naar het voorbeeld van den Volken bond te vormen en eveneftis een „hooggerechtshof" in het leven te roepen. waarvan de beslissingep worden uitgevoerd dbor een politie macht. Plannen van Churchill, Omtrent den binn'enlandschen toe- Stand van Groot-Britannië maakte Churchill bekend, dat hij na den oorlog een vierjarenplan zal voor stellen. Hij zei voorts, dat na het eind van den oorlog Lagerhuisverkiezin gen zullen worden gehouden. Om trent de sociale verzekering betoogde hij, dat de tijd is gekomen on iets op dit terrein 'te ondernemen. Nopens de werkloosheid verklaarde hij. dat En geland zich' geen „darren" kan ver- förloven. Aan het slot van zijn ede zei Cuurchill, dat e,en hervorming van <Je maatschappelijke orde een eiseh des tijds is. De ontwikkeling van het individu moet op den voorgrond wor den geplaatst, aan. de opvoeding van de jeugd moet groote aandacht wor den geschonken en arme kinderen moeten dezelfde ontwikkelingskansen hebben als de hoogere klassen. Het "roote vraagstuk der werkloosheid na den oorlog moet worden opgelost door een reusachtig plan voor den. bouw van nieuwe woningen. Van de financieele problemen is vooral het sparen in oorlogstijd van belang en het Britsche volk is „trots op ae be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1