DAGBLAD VOOR f/ Zware Sovjet-aanvallen bij Leningrad algeslagen. Anglo-Amerikaansch offensief in Noord-Afrika begonnen. Berlijn's oordeel over de rede van Churchill. Meisje vermoord. Credietregeling voor Bankbiljetieninlevéring. Nieuwe bonkaarten. STAD EN OMGEVING. Alkmaarscfie postbestellers smokkelen aardappelen. Tegen zeven verd. gevangenis straffen geëischt. Niei voor nieis. Uitgave: psgblad voor Noord-Holland N.V. Altmaar - Voardam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaa^. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3339. Giro 187294. DINSDAG 23 MAART 1943. ALKMAARSCHE RDITTE« NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 68. 2 pagina's. HoofdredacteurA, R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJVI. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Betrekkelijke rust aan Z.O.-front. HOOFDKWARTIER VAN DEN j-flHRER. 22 Maart. - Het opperbevel der weermacht deelt mede: In het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front tot aan Bjelgorod vonden gisteren geen gevechten van beteèkenis plaats. De Duitsche aanvallen ten Z.W. ei ten N.W. van Koersk blijft goede vorderingen maken. Ten Z.W. van Ifjasma en ten Z. van het Ladogameer mislukten gisteren wederom vijande lijke doorbraakpogingen met de zwaar ste verliezen. Alleen al ten Z.W. van \fjasma hebben onze divisies, op voor treffelijke wijze door de luchtmacht gesteund, sedert 18 Maart meer dan 270 pantserwagens vernield. De zware Sovjetaanvallen, sedert drie dagen ten Z.O. van L-ningrad ondernomen, zijn met zeer zware verliezen voor den vijand op den vastberaden afweer onzer troepen gestrand. In Tunis. In Zuid- en m'dden-Tunis vallen sterke Engelsche en Amérikaansche strijdkrachten de Italiaansche stellin gen aan. Te land en in de lucht zijn zware gevechten nqg gaande. Gevechtsvliegtuigen voor den langen aftand hebben op dén Atlantisch en Oceaan een vrij groot'koopvaardijschip met zware bommen beschadigd. Bij den reeds gemelden aarval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op de haven van Tripolis in den nacht van 19 op 20 MaaA» zijn drie koopvaardijschepen en een escorteboot tqt zinken gebracht. De Duitsche successen aan het Oostelijke front. De ANP-correspondent meldt uit Ber lin: In ijlmarschen volgen de Duitsche 1 infanteriedivisies de snel naar het Oos ten oprukkende pantserafdeelingen, zoodat de gevechtskrach* van onze troepen aanmerkelijk versterkt is, zoo verklaarde men hedenmorgen In mili taire kringen alhier. De geheele boven loop van de Donetz Is vast in onze han den gekomen en de gevechten ten N.W. van Koersk hebben eveneens een zeer gunstig verloop. De Duitsche troepen behaalden in dezen sector een niet on aanzienlijke terreinwinst. Uit andere berichten blijkt, weer, dat de Duitsche aanval zich heeft uitge breid tot het gebied onmiddellijk ten Z.W. van Orel. Dit is eveneens het-ge val bij Soechinitsji, honderd K.M. ten Westen van Kaloega. De strijd in Noord-Afrika. In Noord-Afrika hebben de opruk kende Duitsche 'troepen de Soearapas bezet, waardoor de meer naar het Zui den staande troepen van het Britsche leger in Noord-Tunis in een ongunsti ger positie zijn gekomen, voor zoover het de ravitatlleering betreft. Bij deze gevechten werden tweeduizend krijgs- gevangenen gemaakt. De Pi.hrer bij de plechtigheid tijdens den Heldengedenkdag in Berlijn op Zondag 21 Maart Teletoto Hoffmann-Stapf-Pax m NE „TIMES" OVER DE REDE VAN DEN FiiHRER. .„Nya Dagligt Allehanda" meldt Londen, dat de „Times" ais punt uit de rede van den fer de passage licht, dat' Cbur- ill reeds in 1936 het plan heeft ge- sd Duitschland te vernietigen. De Tiroes" geeft toe, dat dit waar is verklaart, dat Engeland slechts rouw heeft nietreeds eerder dit «n te hebben gehad. WEERKLANK IN ITALIë c Italiaansche pers wijdt veel aan- cht aan de rede van Hitier. De Pic- noemt de rede een uiting van on- ikbaar vertrouwen in de Duitsche dit en in de eindoverwinning. De r de vijandelijke agitatie verspreide luchten over verzwakking van de 'sche weerstandskracht en een wan- van de leiding zijn door deze Maak in het niet opgegaan. Thans *i ZOOals rif» TTiihrpr 7.pirïf» nipt. "hts zooals de Führer zeijle, niet oen Duitsch leger, maar het ge- huitsche volk in den strijd. Te- ckf„ zu'len dan ook de vijanden PT0, Duitschland op de knieën te 'a, vaste besluit van het ^aaasche volk, elke mogelijk- een compromis af te wijzen rwin vechten tot de volkomen 'terkt worc't ^oor ^eze rec*e nog f^ISCBE AMBASSADEUR TE 0e MADRID OVERLEDEN 'd vSlts5»e ambassadeur te Ma- savki M°ltke, is vannacht aan derga».?,-van een °P 18 Maart eden blindedarmoperatie over- D V<wHE STUDIEBEURZEN De n BUITENLANDERS. eeft von''8?6 academie te München zssen ar jaarlijksche zomercur- *ng i»,.?studiebeurzen ter beschik- Uiteniati welke uitsluitend aan den toegewehe studenten zuUen wor- Paul PAl)S UCHT onResteld. d wr,irf* Hl "is> naar uit Vaticaan- dokt vernomen, licht ongesteld, estanrt verkEren echter, dat zijn rgdheldk ®nkele aanleiding tot be- «dienti* De gebruikelijke les «m vandaag niet verlèend. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft o.m.: Het Ang lo-Amerikaansche groote offensief is begonnen. Montgomery bestormt met zijn achtste leger sedert Zon dag in een grooten aanval de Ma- reth-linie, terwijl generaal Eisen hower in Midden-Tunis de Ameri kaansche troepen in den strijd heeft geworpen. Uit deze tweezijdige beweging blijkt hoe zwaar de gevechten zijn, waarin de Spiltroepen in Tunis verwikkeld zijn. Omtrent de gevechtshandelingen in bijzonderheden kan natuurlijk nog niets gezegd worden. In de persconferentie in de Wil- helmstrasse heeft gister gezant Dr. Schmidt over de rede van Churchill gesproken. Hij ging om. in op de heroriënteering van de Britsche po litiek ten aanzien van Europa. Uit Engeland gezien bezegelt Churchill daarmede het lot van de kfeine Eu- ropeesche staten. Hij geeft het tot dusver door Groot-Bmannië ver kondigde beginsel der rechtsgelijk heid van alle Europeesche Staten en volken op en erkent nog slechts groote mogendheden én kleine sta ten. wfaarbij de laatste door de eerste in een verhouding staan als een,, ba- taillon tot een legercorps. Zij zouden deelen worden van het Sovjet systeem. De „eigen, gekozen verte genwoordigers". die de meening van deze bataillons tot uitdrukking moe ten brengen, zullen dus. om in de Sovjettaai te spreken, „politruks" zijn. Het deel der rede van Churchill betreffende de binnenlandschg poli tiek toont volgens de te Berlijn heer- schende meening, dat de Engelschen thans, of zij willen of niet, hun eigen wereld van morgen slechts kunnen voorstellen onder de wetten, welker scheppers de beide groote Europeesche revoluties van het Na tionaal Socialisme en Fascisme zijn. Het sociale deel der uiteenzettin gen van Churchill is desalniettemin slechts een tactiek in de binnenland- sche politiek, vooral daar de premier aan het slo: zelf verklaart, dat geen bindende beloften afgelegd worden, maar slfechts voorbereidingen getrof fen kunnen worden. Frankrijk en Tsjoengking afgeschreven. Van politiek belang acht men in de Wilhelmstrasse het feit, dat Tsjoengking als lid van het concern der groote mogendheden is afge schreven. Churchill spreekt niet meer van de „Big Four maar van de „drie leidende zegevierende mo gendheden", Engeland, de Vereenig- de Staten en de Sovjet-Unie. Tsjoengking is reeds de rol van ko loniaal gebied toegedacht. In dit verband wijst men er te Berlijn ook op, dat over de luide be loften, die eens door de Gaulle en later door Giraud ten aanzien van Frankrijks herstel gedaan ..zijn, wordt gezwegen. Ook Frankrijk is door Churchill als groote mogend heid afgeschreven. De' Fransche rol van rrreeloopers. 'Churchill op den weg van het Nat. Socialisme. Het sociale en economische pro gramma van Churchill, dat na den oorlog in Engeland zou moeten wor den uitgevoerd, wordt in toonaan gevende kringen te Berlijn een vol ledige "copie van Nationaal-Soeialis- tische gedachten genoemd. Dezelfde kringen verklaren, dat een dergelijk programma ook doot Churchill slechts tegen den wil 'van de onder mijnende krachten van het joden dom zou kunnen worden verwezen lijkt, zoodat de Britsche premier, hoe paradoxaal dat ook moge klin ken, zich gesteld ziet voor de vraag of hij antisemiet moet wordeh. NIEUWE COMMANDANT VAN DE BRITSCHE HOMEFLEET. In plaats van admiraal Tovey, die een commando op zich genomen heeft, is de vice-admiraal Sir Bruce A. Fraser, naar de Engelsche be richtendienst meldt, benoemd tot commandant van de Britsche Home- fleet en commandant van het twee de eskader slagschepen, en bevor derd tot admiraal. Een overzicht tijdens de plechtige herdenking op den GrebBeberg van de gevallen Germaansche strijders ter gelegenheid van den Helden- gedenRdag CNF-J. Zeijlemaker-Pax m BINNENKORT RUNDVET v OP BOTERBON 13. 's-GRAVENHAGE, 22 Maart. - Op de bonnen „Boter I3A" en „Boter 13B" van de bonkaart voor voedingsmidde len, welke geldig zijn van Maandag 5 tot en met Vrijdag 16 April 1943, zal desgewenscht rundvet verkrijgbaar zijn, en wel per „A"-bon ofl pet tweetal „B"-bonnen 200 gram. Men dient de bonnen daartoe bij den slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangst bewijs, van Woensdag 24 tot en met Zaterdag 27 Maart 1943. Zij, die in deze periode bon 13 niet bij hun slager hebben ingeleverd, kun nen daarop geen rundvet betrekken, doch uitsluitend de artikelen, die later op dezen bon worden verkrijgbaar ge steld. Met de aflevering van het rundvet mag eerst op Maandag 5 April 1943 een aanvang worden gemaakt. De dader in handen van de politie. Nabjj het viaduct bij den Viaduct- weg te 's-Gravenhage heeft een jon geman een 20-jarig meisje met een shawl vermoord. Voorbijgangers ont dekten het tweetal in een kuil, waar na de jongen mededeelde, dat het meisje onwel geworden was. Na een verhoor van anderhalfuur bekende hij het meisje te hebben gedood. Hij had haar "s middags leeren kennen in een ijssalon en had voor 's avonds een afspraak met haar ge maakt. De naam van het slachtoffer kende hij niet eens, In verband met de omstandig heid, dat zich door dë toepassing van de verordening inzake de in leveringsplicht van bankbiljet ten van ƒ500en ƒ1000.li quidatiemoeilijkheden kunnen voordoen, hebben de betrokken autoriteiten met de hoofdgroep Banken de richtlijnen getroffen voor een credietregeling, welke door de leden van de bedrijfs groep Handelsbanken, de be drijfsgroep Landbouwcrediet- banken en de Vereeiriging voor den Effectenhandel (bedrijfs- V groep Effectenhandel) in toe passing dient te worden ge bracht. Het speciale erediet mag niet hoo- ger zijn dan het bedrag, noodig om deze liquidatiemoeilijkheden te overbruggen. Het lid neerpt het geheele crediet- risico op zich en heeft het recht zich daarvoor, indien hij dit noodig acht, zekerheden te verschaffen. Bij verleening van een dergelijk erediet wordt 2 A procent rente per jaar en 1 procent provisie berekend. Is na een jaar het erediet niet af- tewikkeid, dan wordt over het als an resteerende saldo wederom 1 procent provisie berekend. Indien uit de afrekening van den fiscus blijkt, dat de cliënt geheel bona fide was, dan betaalt de staat de vermelde kosten. Blijkt uit de afrekening, dat de cliënt niet geheel bona-fide was, dan zijn de kpsten voor rekening van den cliënt. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eisehen, die de opleiding hun stelt. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Ünie SS PK Palmowski-O H-P n> kunnen zich bii de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die- nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 24.3.43 10.00, Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 25.3.43 10.00. Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag. cafe „Dén Hout". Bezuidenhoutscheweg. RECORDREIS VAN DUITSCHE DUIKBOOT Dezer dagen is een Duitsche on derzeeër, onder bevel van den lui- tenant-ter-zee eerste klasse Witte, na een ononderbroken vaart van^lSa dagen, waarin 21.600 zeemijlen (meer dan veertigduizend kilorheter) Werden afgelegd, in zijn thuishaven teruggekeerd. Daarmede heeft deze onderzeeër het record voor den langsten ononderbroken tocht, welke een Duitsche duikboot ooit maakte, op haar naam. Tijdens de reis werd 70.372 bruto registerton tot zinken gebracht, voor een onderzeebootreis een zeer hoog cijfer. Geen sigarettenkaarten meer voor vrouwen. 's-GRAVENHAGE, 23 Maart. - De plaatselijke distriouüediensten zui len op nader te Depaien tijdstippen van 26 Maart tot en met 17 April 1943 tegen overlegging van de distri- Dutiestamkaart en tegen in ont- vangsineming van een bon van het inlegvel, bonkaarten „voedingsmid delen 5e periode 1943"; alsmede nieuwe klantenkaarten voor groente uitreiken. Aaroappeibonnen komen mans weer op de bonkaarten voor voedingsmiddelen voor. Er wordt wederom onderscheid gemaakt tus- schen stad- en landkaarten. WAT MEN ONTVANGT. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel KI of El een bonkaart K lib en een klanten kaart voor groente; aan houders van een inlegvel K 2 of E 2 een bon kaart K.215 en een klantenkaart voor groente; aan houders van een inlegvel K 3 of E 3 een bonkaart K315 en een klantenkaart voor groente; aan houders van een in legvel K 4 of L 4 een bonkaart K 415 en een klantenkaart voor groente. Houders van L-iniegvellen ontvangen bovendien een toesiagkaart voor aardappelen M215. Zij, die geboren ziin tusschen 21 Maart en 19 April van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun in legvellen ruilpn alvorens hun bon kaarten in ontvangst te nemen. Tabaks- en versnaperingen- kaarten. Voorts worden tegelijk met de bovengenoemde kaarten nieuwe tabaks- en versnapenngenkaar- ten uitgereikt. Men kan niet kiezen tusschen een tabakskaart en een versnaperingenkaart. Uitgereikt worden: aan kin deren beneden den leeftijd van 14 jaar een versnaperingenkaart; aan mannelijke personen van 18 jaar en ouder een tabakskaart. Alle overige verbruikers ont vangen noch een tabakskaart, noch een sigarettenkaart, noch een versnaperingenkaart. Kaarten voor kindervoeding. Verder worden aan kinderen be neden den leefti.jd van vier 'jaar naast de bonkaart voor voedings middelen, kaarten voor kindervoe ding uitgereikt. Kinderen, geboren na 17 April 1941, ontvangen één bonkaart R215. Kinderen, geboren tusschen 17 April 1939 en 18 April 1941 ontvan gen een bonkaart R 115. VERDUISTER GOED. Deze week van 18.58-06.36. Maan op: 20,49, onder 7.35 29 Maart Laatste kwartier AAN V R AAGFORMU LIEREN* VOOR BRANDSTQFFENKAa.RT. Tenslotte zullen de diensten aan vraagformulieren voor een brand- stoffenkaart uitreiken aan hen, die de aanduiding „Hoofd" op hun dis- tributiesiamkaart hebben. Deze aan vraagformulieren moeten bij het af halen der bonkaarten voor de 6e pe riode worden ingediend, terwijl dan tevens de oude „DV" kaart voor brandstoffen met de bonnen „11BV'", „12BV", „13BV" en 14BV" moet wor den ingeleverd. Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij den djstributiedienst der gemeente, waar men in het bevol kingsregister is opgenomen. Een uit zondering Wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbewoners, (in dien zij zijn opgenomen in het cen traal bevolkingsregister), gedeta cheerde marechauasee's, de vaste be volking van kostscholen e.d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsom standigheden tijdelijk elders verblij ven. Bij de uitreiking van de kaarten wordt die bon van het inlegvel ver wijderd, waarvan het nummer over eenstemt met het nummer der uit gereikte bonkaart voor voedings middelen. Bij de uitreiking van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de klantenkaart voor groente, wordt het vakje S 5 van de stamkaart af- gekruist. Bij uitreiking van een ta baks- of versnaperingenkaart wordt het vakje S 9 voorzien van onder scheidenlijk de letter X, of Z. Bij uitreiking van de kaarten voor kin dervoeding wordt het vakje S 6 af- gekruist. - DE AFLEVERING VAN MARGARINE EN BAK- EN BRAADVET. 's-GRAVENHAGE, 23 Maart. - De aflevering van margarine en bak- en braadvet op de bonnen „Boter 10", welke bii de winkeliers gijn ingele verd. zal van Woensdag 24 Maart tot en met Zondag 4 April 1943 plaats vinden. Zooals bekend, zal voor de helft der ingeleverde bonnen margarine en voor de andere helft bak- en braadvet, worden afgeleverd. Men zal zich ongetwijfeld herinneren, dat in September van het vorige jaar de Alkmaarsche politie een razzia hield onder de bestellers der posterijen in Alkmaar. Het was haar immers ter o^re gekomen, dat groote partijen aard appelen door personeel der P.T.T. ge- smokeld werden. Snel optreden was geboden, wilde men voldoende bewijsmateriaal hebben en bij het snelle onderzoek kwam de politie tot de -ontdekking, dat de be stellers in meerdere gevallen niet alleen getracht hadden zich te dekken door het uniform wie j denkt er nu aan, dat een besteller-in-diënst bezig is met smokkelen? doch dat ze voor het vervoer der aardappelen postzak ken hadden gebruikt. Die postzakken waren de vlag, die de lading dekte! Maandagmiddag stonden deze bestel lers terecht voor den wnd. economi- schen rechter te Alkmaar. Het waren W. P. de Boer, bij wien 70 kg in beslag was genomen, C. P. Goudsblom (350 kg;) M. T. Kroese (950 kg,) L. Blanken- daal (1400 kg,) H: van Dam (420 kg,) W. A. v. Houten (70 kg) en A. Schenk (350 kg.) Tijdens de verhooren van deze ver dachten bleek, dat de aardappelen af komstig waren uit Warmenhuizen en omstreken. Blankendaal, die eenige ►keeren per week dienst deed "op War menhuizen, kocht een groot deel der in beslag genomen aardappelen, ver voerde ze voor een gedeelte in post zakken en distribueerde den voorraad onder zijn collega's. Van Dam smok kelde op eigen houtje, buiten den dienst om en in burger, terwijl hij nimmer postzakken gebruikte. Kroese deed als Blankendaal, 'n paar der overigen had den inderdaad eenige zakken aardap pels in postzakken naar, huis vervoerd, de overigen hadden ze in gewone zak ken vervoerd, doch postzakken tijdelijk gebruikt, om de aardappelen thuis op te bergen. De directeur »van he£ Alkm. kantoor, da heer v. Gelder, deelde op verzoek van den verdediger verder mede, dat de bestellers een zwaren dienst hadden, dat weliswaar door het Hoofdbestuur voor deze beambten extra-voeding was aangevraagd, maar dat de pogingen in deze richting geen resultaat hadden op geleverd. De officier, mr. de Bruyes Tack, merkte in zijn requisitoir op, dat wat hier ge beurd was, kant noch wal raakte. Allen hebben P.T.T.-zakken gebruikt en mede daardoor een schandalig mis bruik van vertrouwen gemaakt. Hij schetste hen allen als smokkelaars en schroomde dan ook niet, de volgende straffen te vragen: De Boer 14 dagen gevangenisstraf; Goudsblom 1 maand: Kroese 3 maanden; Blankendaal 3 maanden; v. Dam 1 maand; v. Houten 14 da gen en Schenk 1 maand. Mr. Schenkeveld betoogde, dat hier geen sprake is geweest -van zwarten handel (de prijs was zelfs beneden den maximum vastgestel- den prijs!) en dat er geen aardappel is gekocht met het oog op winstbe jag. De reden, waarom bij twee der verdachten nog groote partijen in beslag genomen waren, was, dat deze partijen nog gedistribueerd moesten worden. Daarom was vol gens pl. het onderscheid, dat in de eisehen werd gemaakt, onjuist. Bovendien vroeg spr. zich af, of de verdachten na hun eventueelen straftijd wel in dienst zouden kun nen blijven, terwijl toch allen een uitstekénden staat van dienst heb ben. Nadat spr. vervolgens de ver dachten stuk voor stuk onder de loupe had genomen, vroeg hij voor allen geldstraffen. Mr. Krabbe zal Maandag. 29 Maart schriftelijk vonnis wijzen. N.V. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. De N.V. Alkmaarsche Exportvei ling heeft Zaterdag j.l. in ,,'t Gulden Vlies" haar gewone jaarlijksche al- gemeene vergadering van aandeel houders gehouden. In zijn openings woord deelde de heer E. Mak mede door het bhstuur aangewezen te zijn deze vergadering te leiden, daar zoo wel voorzitter als vice-voorzitter door ziekte niet aanwezig konden zijn. Voorzitter merkte op, dat 1942 in vele opzichten een abnormaal en daardoor moeilijk jaar is geweest. Door de groentenschaarschte wer den de tuinen a.h.w. leegeplunderd door particulieren zoodat er in 't hoog seizoen dagen waren, dat er slechts in zeer geringe mate werd aan gevoerd. Aan den lijve heeft men verder ondervonden, dat er bij het keuren der producten niet te strëfig kan worden opgetreden en spr. deel de dan ook mede, dat de touwtjes bij de kwalificatie der producten nog steviger, zullen worden aangehaald. Alles wat maar even niet aan de voorschriften voldoet, zal als „afwij kend" of nog minder worden aange boden. De door dén accountant van het Centraal Bureau van de Veilingen opgemaakte balans en verlies- en winstrekening, welke sloten met resg. eindcijfers van 152.853.15 en 45.546.52, werden onveranderd goedgekeurd. Besloten werd aan aandeelhouders een dividend van 5% uit te keeren. Den directeur werd voor zijn correct beheer dé charge verleend. Het aftredende bestuurslid, de heer D. Blom, werd met alg. st. her kozen. Aan het jaarverslag ontleenen wij nog het volgende: Wat den omzet betreft heeft het jaar 1942 niet voldaan aan de ver wachtingen, welke waren gebaseerd op den steeds toenemenden aanvoer in het vorige jaar en op de van hoc- gerhand genomen maatregelen tot opvoering der productie. De langdu rige strenge winter, waardoor eerst zedr laat met de werkzaamheden op de tuinen kon worden begonnen was eensdeels hiervan oorzaak. Veel plantmateriaal ging ook verloren. Anderdeels was de reeds genoemde „trek" naar de tuinen hier debet aan. De omzet daalde dan ook van 614.396.24 tot 559.308, alzoo met 55.088.24. Een vergelijkend over zicht van de aangevoerde hoeveelhe den vgn 1941 en 1942 gaf hiervan een duidelijk beeld. Kool en aard- tnE afgeloopen Zondag stond in het EI teeken der heldenherdenkmg. Wat deze herdenking beteekent voor Europa, dat in deze eeuw reeds tweemaal in vuur en vlam heeft ge staan en in dien tijd milljpenen le vens offerde, begrijpt ieder. En waar het Duitschland is, dat nu beter begrepen dan ooit telkens den strijd moet voeren tegen de inter nationale belagers van Europa's toe komst, ligt het evenzeer voor de hand, dat deze gedenkdag daar mat groote plechtigheid en gevoelvol werd gewijd'niet slechts om eigen, dooden te eeren, maar ook om de duizenden, die door een afschuwelij ke, verraderlijke misleiding hun la ven moesten offeren voor een ver keerde zaak; voor een onbegrepen belang, waarvan eerst nu bekend begint te worden, dat het een offer beteekende op het Joodsche altaar. Het is plicht hen te gedenken, die vielen voor hun ideaal het recht gesneuvelde helden te eeren. komt slechts strijders toe. De Führer liet dit duidelijk in zijn rede uitkomen en waar het thuisfront volkomen één is geworden met het front van zijn soldaten in den groo ten afweexstrijd, was het hier het geheele Duitsche volk, dat zijn wij ding legde in het plechtige ceremo nieel van de heldenherdenking. ALS het ware voor de graven der gesneuvelden gaf Hitier zijn volk de verzekering, dat het gevaar aan het Oostfront bezworen is en de strijd voor de eindoverwinning met ongebroken, neen versterkte, krach ten voortgezet wordt om de bedrei ging van Europa beslissend te kee ren hij was tevens de tolk van het vaderland dat dank bracht aan zijn zonen, die zich offerden, opdat Duitschland's eer en daarmede Euro pa's voortbestaan verzekerd zij. In de positieve verzekeringen van den Führer, in zijn schildering 'van deh toestand, kortom in zijn geheele rede schuilde een diepe beteekenis welke de wereld veel te zeggen zal hebben. Desondanks werden zijn woorden niet door toejuichingen on derbroken. De wijdingsvolle ,ure stond geen luiden bijval toe: bii de ze ernstige woorden paste inderdaad slechts een indrukwekkend zwijgen, dat juist daarom een veelzeggende instemming beteekende. Men luister de zwijgend, omdat elk ander geluid den ban gebroken zou hebben. Hier sprak een man van en tot zijn doode helden, van en tot zijn volk en ver handde. over de graven heen, zijn woord: dienst aan het Vaderland. Daarna echter, toen de plechtig heid ten einde was, barstte het ent housiaste gejuich der duizenden aanwezigen 'los. f\OK in Nederland werden de ge- E' vallenen herdacht. Op het hoog ste punt van de Grebbeberg, temid den van een ongekend schoone na tuur, die op dezen eersten Lentedag juist te ontluiken staat, stonden. Duitsche en Nederlandsche strijders bij de graven van in den strijd tegen elkaar gevallen Duitschers en Ne derlanders. Twee broedervolken stonden daar eens tegenover elkaar, omdat gewetenlooze intriganten de volkeren van Europa tegen elkan der wisten uit te spelen. Eens, maar nooit weer dat was de plechtige gelofte, welke bij de graven der doode kameraden werd afgelegd, met de verzekering dat het offer, niet vergeefsch geweest is, omdat Europa zal leven, omdat Nederland zal herrijzen. Generaal Christiansen, de Rijks commissaris en Mussert eerden al dus den vriend en vijand van toen, die hier in den dood tot broeders zïjn geworden, zooals de levenden een hechten wapenbroederschap hebben gesloten, waaruit om met Mussert te spreken een nieuwe lente ontluikt voor ons oude Avond land. Jr. TRAGISCH ONGEVAL. Vrijdag j.L was de 'heer R, Vader te Dirkshorn op het land bezig met, een paard en driewielde kar. Plot seling raakte het dier op hol, de wa gen sloeg over den kop en de heer Vader kwam er onder. Hij werd naar zijn woning overgebracht, waar hij kort daarna overleed. De 73-jarige heer Vader is gedu rende bijna een halve eeuw paar- Henhandelaar geweest en had als zoodanig een groote bekendheid. Het tragische van het geval is, dat het juist een paard moest zijn, dat de onmiddellijke oorzaak werd van ziin dood. appelen werden belangrijk méér aangevoerd en hebben een grooter teruggang voorkomen. Ter voorko ming van emballagegebrek bij de veilingen zullen door het Bedrijf schap van Groenten en Fruit maat regelen genomen worden in den vorm van een „huur naar duur"- regeling voor de kisten. Over de prijszetting van vele pro ducten door het Instituut voor Prijs- beheersching kon men over het al gemeen niet ingenotnen zijn, daar hierbij te weinig rekening werd ge houden met de sterk verhoogde ex ploitatiekosten op de tuinbouwbe drijven. Het verslag besluit dan met de opmerking, dat 1942 voor de tuin ders niet onverdeeld gunstig is ge weest en_ dat vanzelfsprekend de veiling hiervan tevens de nadeelige gevolgen heeft ondervonden. Bij de rondvraag vroeg de heer Joh. Langereis inlichtingen omtrent de 8 heffing, welke door klein handelaren moet worden betaald en wees verder op de onbillijkheid van de berekening van de „huur naar duur" voor den tuinder ten opzichte van die voor den kooper. De heer P. van Leijen protesteerde tegen den^ z.L te laag vastgestelden maximum prijs van spinazie. De heer Joh. Noort spoorde aan tot vroegtijdig aanvoeren en beter kwalificeeren der producten. Nadat de voorzitter de vragenstellers naar genoegen had ge- Jat de Toekomst ontegenzeggelijk antwoord en er op had gewezen, vele moeilijkheden brengen zal, waarbij vooral het vervoersvraag stuk eén grooten rol zal spelen, sluit hii de vergadering met de opwek stuk een groote rol zal spelen, sloot Hjk onider het oog te zien en geza menlijk het hoofd te bieden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1