DAGBLAD VOOR \anbod. Duitschè aanval ten W. van Koersk wint veld. tl Hevige gevechien in Tunis. WASHMG W$ HANDS FOR HM keuringen voor de waffen-ss en het legioen. De Deensche verkiezingen. Conservatieven boekten grootste winst. De uitvaart van mgr. Diepen. r TABAK van eigen bodem. V.J de vetprijzen. STAD EAf OMGEVING. DOODELIIK ONGELUK IN EEN SPEELTUIN. De samenstelling der elftallen op den Technischen Dag. in ma van Maandag. 8.<>0, 12.45, 16.45, 18.30 lilv. U) en 21.45. M. 7.15 Bérg-liedjes ike ochtendmelodietjes ngen U heden8.50 [concert (gr.) (9.309.37 dag opn.) 10.— Ons 'erk (gr.) 10.45 Willy concert. 12.Almanak, van Dijk. 13.BNO: 13,10. Licht klassiek 14.— Solistencon- en rhythme. 17.— ng. 17.30 De roode bus. Episoden, revueprogr. ianoduo. 19.Wat niet g. gr.) lie M. 7.15—7.40 ZieHilv. I. am. 7.50 Sportnieuws. plattelandsvrouw. 8.15 opera-orkest (gr.) 8.40 Kossini (gr.) 9.— Bal- 9.15—9.30 Voor de huis- >dsd. uitz. 10.40 Sopraan Voor de kleuters. 11.20 oor (opn.) 11.30 Orkest 12.30 Het doel en de be- Nederl. coöperatieven gr.-overz. 14.30 Compo- ■corkest (gr.) 15.80 Voor- anovoordr. 16.15 Viool V()or de jeugd. 17.30 (gr.) 17.45 Spiegel van MO Brabantsch praatje heimer. 18.— Operette- MEDEDEELJNGEN. lering eieren, er van Zaterdag plaat- ificieele publicatie over door pluimveehouders aewijzing. In' deze pu- het onderstaande ver- isstraat 36, Warder, sen: en bij Dorpsstraat 36 Je !ag te Purmerend op de an 8—12 uur. R. Jonker; plv. hoofd- Aardweg; Buiteijk: Tj. nenl-, Prov., Stad:"D. A. Rech'tsz.: J. Werkman; ard, allen te Alkmaar. koop: Kinderwagen Wandelwagentje VOLGEft, Camper- bjj vroruitbetaling. is 10. Rijbroek, 124. diets 25 en dubbele jn 17.50. C. Wester, enstraat 18, boven. aaimachine in g.st. Beekman, Heilooërdijk ,sch., m. 40, lak 10, ant. 5, 2 p. d. Welf- en, ra. 42 p. p. 15, K. Rood, Heiloo, anstr. 201, 2X bellen, imermantel, m. 46 30 erse onderkleeding v. ouw 10. K. Rood, anstr. 201, 2X bellen, veeren bed, in zeer staat 50. Wennlnk, utenkade 30. schoenen, 38-41 pumps, marinewerkpak. Rijksstraatweg 5, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 24 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE» NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 69. 3 pagina's. Hoofdredacteur:A R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties ln deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3X m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheeje oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER. VAN DEN riiHRER, 23 Maart. - Het opperbevel I der weermacht deelt mede: De eigen aanval ten W. van Koersk blijft in weerwil van de moeilijke terreingesteldheid veld winnen te gen hardnekkigen tegenstand der - bolsjewisten. Tép Z. van het Lado- gameer faalden nieuwe vijandelijke aanvgllen na verbitterde gevechten. Van het geheele overige hecht aan eengesloten Oostelijke front worden slechts gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis gemeld. De groote aanval, die in Januari uit I. Noordelijke en Zuidelijke richting werd ingezet om het' gebied om Orel af te snoeren, is op den vastberaden tegen stand der Duitsche troepen gestrand. In de zware gevechten van den winter- slag om Orel, die acht weken duur den, hebben de bolsjewisten 10.594'man aan gevangenen en meer dan 15Ó.000 man aan bloedige verliezen verloren. Er werden 1061 pantserwagens, 485 stukken geschut en ongetëlde hoeveel- 1 heden andere wapenen van allerlei soort buitgemaakt of vernield. Zware afweergevechten in Tunis. In Zuid- en midden-Tunis duren de hevige gevechten voort. Tegen aanvallen van Duitsche troepen wierpen den vijand op eenige pun ten terng. In de andere frontstcto- ren leveren Duitser:Italiaansche formaties, gesteund door de lucht macht. zware afweergevechten. Boven het Middeilandscne-zeegebied Luerien 15 vijandelijke vliegtuigen neer- gethoten, drie eigen vliegtuigen wor- 1 den vermist. Vijandelijke bommenwer- I pers hebben gistteen vah groote hoogte I ffoord-Duitsch gebied aangevallen. De bevolking leed verliezen, vooral te Wil- I helmshaven. Door jagers en luchtdbel- I geschut der' marine werden vijf vijan- I delijke bommenwerpers neergeschoten. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen i acht de scheepsbouwstad en ravitailleeringsha- ven Hartlepool aan de Oostkust van Engeland gebombardeerd. Situatie aan Oostfront volko/nen in handen Van Taganrog tot aan Leningrad i heeft de Duitsche legerleiding thans de s. natie aan het O. front vpikomen in de hand, .zoo verklaart men tp Berlijn." Slechts op enkele plaatsen trachten de I bolsjewisten nog successen te béhalen, doch alle aanvallen stranden op de verbeten verdediging van de Duitsche" I troepen. Men verzwijgt niet, dat er op het oogenblik groote hergroepeeringen van I Duitsche troepen in het O. plaats vin- lumps, I Van I A 322, \l 7.50, ium 50X30X30 liksbroodoventje 3, eren traproeden 4, band 5. v. Elburg, enzang 12. Astrakanmantel 45. v. d. Woudestr. 45 X, 12 uur. damesmantel m. 44- kw. 40. K. Netel, rwezel 7. nh. leuningstoelen a haardfauteuil- 30, 15. H. Naastepad, nanstr. 201, Heiloo. ;n damesmantel, m. 44 ;erblauw) z.g,a.n. 50. eegop, Dijk 617, Broek angendijk. emtafeitjes 7.50, kin- 10, hobbelpaard Jansen, Dahliastr. 24. g.a.n. verpleegsters- ■ten, m. 42 a 5, 6 Ijes, 3 p. manchetten, 5. Geuzebroek, Wes- 3g 135, Heiloo. zomer- en winter- 6.50 en 5.50, z.g.ain. v-ld, Anjelierstraat 3. elen en 1 fauteuil, was bekleed 40, 16 trap en ƒ8. A. Jansen, iastraat 24. enkast 25. M. v. Stip- St. Pancras. lage zw. jongenssch. m. 6, 1 p. br. jongenssand. 7/10. Alles oude kwal. Landstraat 76. eiken ronde salontafel wollen wiegendekentje Alles oude kwal. Kok, Istraat 76. ed wit geëm. fornuis m. latie en pijp merk Org. iking" 125, prima gas- d 8-vlams 65. Peper- p, Dorpsstr.58, Castricum. schoenen damesscb. m- 7, vilthoed (rood) 8. :en, Boomkampstr. 38A. beenkappen 10, 1 P- im. Robinson jongensscn. 10. P. Jong, Heilig- 1 44, Iers Accord. Zither met :iekboekjes en kist 40, apluiestandaard W» nkappen 10. Storm. straat 44. I. pitriet wieg'met bedje gewatt. deken 20, eiken imenbak met zinken bsz Storm. G. Doustr. derledikantje met pelu* 2.50, gebakstel ir, Schermeerstr. 2. derled. met matras ïmode mét matras en zeu oud-Holl. kinderstoel 18. Kistemaken latweg 121. tmpen, 220 Volt rd. v. klnderledik. I J pitaallinnen v. 1 pers. Tourné, Bergerweg isief eiken buffet J tafel 10. eiken tbe£ Bergen. HET ZIEKTEVERLOOP VAN DEN PAUS. In a'anvullinê op het officieele bul letin over den gezondheidstoestand van paus Pius XII, die lijdende is aan griep, wordt van Vaticaanrche zijde nog medegedeeld, dat de ziek te van den Paus een normaal ver loop neemt. Heden zal de Paus rijn naaste me dewerkers ontvangen, doch de ge heele week zullen geen audiënties Segeven worden. BÜITENLANDSCUE VOORRECHTEN IN PEKING. Naar Domei uit Peking meldt, heeft de leider der bestuurscommissie van het gezantschapsdistrict te Peking hedén verklaard, dat Italië, Frankrijk en het Japansche voorbeeld zullen en hun voorrechten in Peking |aan de nationale Chineesche regeering hen teruggeveA. ELF VERNIELDE KERKEN TE NAPELS. De bisschop van Napels, kardinaal -Ascalesi heeft medegedeeld, dat het laantal kerken in Napels, dat door lEngelsche luchtaanvallen vernield |o£ beschadigd is, elf bedraagt. In het Tannengebergte bij alzburg, is een nieuwe ijsgrot ont- |?e8t, die met haar 30.000 m2 groote Wsvlakte de grootste tot dusver be rate ijsgrot is. Haar grootte over valt zelfs die van de beroemde "Mimothholen i$ Kentucky. •den en dat de opmarseh der Duitsche divisies een duidelijk doel heeft. Het ligt voor de hand, dat, zoodra de ter reingesteldheid het wederom» toelaat, de troepen tot zeer vérstrekkende ope raties zullen overgaan. De toestand in Tunis. Over den toestand in Tunis zijn te Berlijn nog geen nadere bijzonderhe den bekend gemaakt. In militaire krin gen verwacht men, dat de Amerikanen over Qafsa zullen trachten de Kleine Syrte te bereiken en dat het achtste Britsche leger, dat de Marethlinie frontaal aanvalt, zal pogen de troe pen van maarschalk Rommel te ver nietigen. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat de strijd der Japanners tegen de Tsjoengkinee- sche troepen in Hoepeh en Noord Kiangsoe omstreeks het midden der maand zoo goed als geëindigd was COMMISSIE VAN DRIELANDEN- PACT IN TOKIO BIJEEN. De commissie" yan het Japansch- Duitsch-Italiaansche drielandenpact is gister in de ambtswoning van den Japanschen minister van buitenland- sche zaken bijeengekomen. Tani voerde het voorzitterschap. Voorts waren o.a. aanwezig de Italiaansche ambassadeur Indelli en de Duitsche ambassadeur Stahmer. De vergade ring besprak verschillende belang rijke vraagstukken betreffende de samenwerking der drie landen ten opzichte van hijn gemeenschappe- lilke vijanden. Er werd op alle pun ten volkomen eenstemmigheid be reikt. Generaal Giraud heeft den gou verneur Bappenne benoemd tot gou verneur van Fransch-Guyana. te-1; f A ««SKSff OP ceéKXgSiS# Sfcu SS De Chicago Daily Tribune", U.S.A., van de Roosevelt-kliek, alle waarschuwingen van het Bolsjewisme zal dingen. Graag droogt hem met den handdoek der mo hem: „Zulk een groot voorv chter der Kaïnsteeken rondloopen". 2 Febr. 1941 zegt, dat de „New Dealia", in den wind zal slaan en naar de gunst wascht zij hem van alle zonden rein, reele geljjkberechtigheid af en zegt tot democratie als jij, kan toch niet met dit (C.N.F.-G.F.L.-Pax m) I Stelt een daad voor uw volks- j Söiooten im Duitschland. Steunt de boekenactie van den Natio- nalen Jeugdstorm.- Omzetbelasting voor café-telefoon. Een caféhouder moest omzetbelas ting betalen over de telefoonkosten, welke door bezoekers gemaakt Xjjia- ren. De caféhouder, die over tWe toestellen met geldautomaten be schikte, was het hiermede niet eens en ging in beroep bij de tarief com missie. Deze heeft, nu beslist, dat, door het ter beschikking stellen, bij wijze van „service" van telefoontoe stellen van zij®, bezoekers, de ex ploitant diensten verricht m den zin van het omzetbelastingbesluit 1940. De door de bezoekers voor het pu bliek voor het gebruik van de toe stellen betaalde bedragen hebben liet karakter van vergoeding en zijn als zoodanig aan de heffing onderwor pen. MAXIMUMSALARISSEN IN DE VER. STATEN. Pe Amerikaansche Sqnaat heeft, naar de Britsche berichtendienst meldt, met «72 tegen 3 stemmen het voorstel tot opheffing van de bepa ling van Roosevelt, waardoor de maximumsalarissen gesigld worden op 25.000 dollar aangenomen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 20.000: 9837. 5.000: 20466. 1.500: 6362, 12530. 1.000: 3060, 15827. 400: 5502. 18298, 21056. 200: 2805, 4753. 100: 1532, 1838, 5287, 6749, 6764, 7887, 16670, 21300. TELEFONEER NIET GEDURENDE LUCHTALARM. Menschenlevens op het spel. Gedurende luchtalarm en na bom inslag is het dringend noodig, dat het telefoonverkeer tot een minimum be perkt blijft, omdat de verbindingen on voorwaardelijk beschikbaar moeten blijven voor den Luchtbeschermings dienst, die bij bominslag zoo snel moge lijk' hulp moet verieenen. iedere telefoonabonné bedenke, dat bij luchtaanvallen de redding van men schenlevens op het spel staat, en late onder alle omstandigheden het particu liere telefoneeren bij luchtalarm, bom inslag en gedurende de eerste uren daarna, na. De benoeming van een nieuwen plaatsvervangenden volkscommissaris voor Buitenlandsclie Zaken in de Sovjet-Unie wordt in Berlijnsche diplomatieke kringen' een demon stratie tegen de Anglo-Amerikaan- sche diplomatie' genoemd. Letlanders van Arisch bloed, in T? keftijd van 17-45 jaar (ook ge- ÏM»). die lichamelijk zoowel als iriu £oei" ontwikkeld zijn en ■•Dj, Rèheel kunnen geven aan de die dé opleiding hun stelt. r?n hch bii de genoemde adres- '■'etvQesen, teneinde gekeurd te t Nederlandsche vrijwilligers in de SS BV oVie' Unie L IS- buschschultt O H-P m Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in dè Waffen-SS of het Le gioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdgns deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 25.3.43 10.00. Amersfoort. Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43 10.00. Den Haag. café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN. De commissaris-generaal voor Bestuur -—stiti» hee't den redacteur J. P, A. de Monyé te m—<-» benoemd tot bur gemeester van Maarn. Voorts heeft de cummissarls-generaal voor Béstuur en Justitie den burge meester van 's-Gravenhage, dr.- Westra, tevens belast met de voorloopige waar neming der dienstzaken van den burge meester van Rijswijk, en den koopman B. C. Wisboom te Gorinchem met de voorloopige waarneming der dienst zaken van den burgemeester van Brielle. VERDUISTER GOED. Deze week van 18.58-06.36. Maan op: 22.02, onder 7.59 29 Maart Laatste kwartier KOPENHAGEN, 24 Maart. Vol gens de voorloopige telling yan gis termiddag vijf uur hebben de ver kiezingen van het Folketing den genden uitslag gehad: Van de 148 zetels behaalden: sbci- aal democraten 66, winst tegenover 1939 2; radicalen 13, verlies 1; con servatieven 31. winst 5; Venstre 28 verlies 2; Retsforbund 2, verlies 1; boerenpartij 2, verhes 2; DNSAP 3, onveranderd; Dansk samling 3, winst tegenover 1939 3. Dé communistische partij, die in 1939 40.893 stemmen behaalde, is in den zomer van 1941 gelijktijdig mei het verbod van elke communistische actie in Denemarken 'door de Deen sche regeering na het uitbreken van den oorlog Uasschen Duitsch land en de Sovjet-Unie ontbonden. In totaal werden ruim 2 millioen stemmen uitgebracht tegen -niim IX millioen in April 1939. 12 Jaar geëischt tegen moordenares. In Augustus 1941 werd het Betuw- sche dorpje Velddriel opgeschrikt door een afschuwelijk vergiftigings drama, waarbij de 43-jaPlge vrouw G. van H.-P. haar 45-jarigen echtge noot A. van H. door middel van vergiftigde pannekoeken om het le ven bracht. Een over-buurman, de 39-jarige weduwnaar H. V., vspeelde in dit drama mede een groote rol. De Arnhemsche rechtbank heeft zich gisteren met deze zaak bezig gehouden. Wegens moord eischte de Officier van Justitie tegen de we duwe G. van H.-P. 12 jaar gevan genisstraf. Vervolgens stond 'terecht de buur man, die een verhouding met de vrouw heeft gehad, haar zou hebben aangezet haar echtgenoot te ver moorden en zelfs het vergif zou heb ben gekocht. V. ontkende iets met den moord uitstaande te hebben, hoewel de moordenares het tegen deel beweerde. De zitting duurt voort. In de grijze oude St. Jans basiliek te DenBosch js gistermorgen de pontificale uitvaart van mgr. Die pen gehouden. Behalve de aartsbisschop en de bisschoppen- van Roermond, Breda en Haarlem, waren o.m. in de kerk aanwezig de apostolisch-vicaris van Suriname, de abt van de abdij Berne te Heeswiik, de abt van de Trappis- ten-abdü te Tilburg en de. abt van de Benedictijnen-abdij te Oosterhout en de vicaris-generaal van het bis dom Utrecht. Onder de wereldlijke autoriteiten bevonden zich o.a. de commissarissen der provinciën Noord-Brabant en Gelderland, benevens de burgemees ter van 's-Hertogenbosch met de wethouders. Nadat de indrukwekkende stoet onder de begeleidende Grégoriaan- sche gezangen in het hoogkoor was gekomen, werd de requiemmis op gedragen (joor mgr. W. Mutsaerts. den niéuwen bisschop van 's-Herto genbosch, De Gregoriaansehe mis gezangen werden uitgevoerd door de Schola Cantorum van het groot seminarie. Na het laatste evangelie werij een korte lijkrede uitgesproken door den deken van 's-HertogenbosqJi, mgr. J. Brekelmans, die uit het Boek dertSpreuken tot tekst had geko zen: „Kracht en waardigheid sier den hem als een kleed." Tot slot van zijn indrukwekkende rede vroeg spr. het gebed van allen voor de ziele- rust van den overledene. Hierna ver richtten de vijf Nederlandsche bis schoppen de pontificale absoutes. Op het kerkhof te Orthen vond hierna de bijzetting in den priester- grafkelder plaats. Gooisch elftal: Mosterd Ct Gooi), Baayens (Hilversum), v. d. Eist (B.F.C.), Boekhout ('t Gooi)," Kool (Hilversum), Bannink (Hilversum), Schaap (Donar), v d. Kamp (Laren), Kreuning ('t Gooi), Brouwer (Allen Weerbaar), Willemse ('t Gooi). WIJ hebben „Inlandsch" ge rookt; de échte amateur-ta bak maar dan wel te verstaan goed behandeld, door een wer- kelijken vakman. En wij moeten zeggen: dat smaakt naar meer! Niet alleen, dat er een verschil van dag en nacht is, met wat men wel als zelf-geteelde Inlandsche tabak „aanprijst'", neen, wat wij nu proefden, was anders, béter, en onder de -huidige omstandigheden in één adem te roemen met het geurige, gekrulde kruid, dat wij plachten te rooken. De proeven ter verbetering van onze Inlandsche tabak hebben succes gehad. Goed behandelde, degelijk bewerkte en deskundig gefermenteerde Inlandsche tabak 'staat niet meer in een kwaden reuk, zooals vroeger zij is een uitkomst. Maar er is kaf onder het koren en wat de beroepsplanters in het Land van Maas en Waal telen is natuurlijk heel wat anders dan wat dfe amateur, die niet eerst bezint, voor hij begint en dat is de overgroote massa! in eigep. tuin tracht te verkrijgen. Daarom dient men, alvorens een hoekje van dén tuin tot tabaksplantage te promoveeren, zich terdege te oriën'teeren. Hoe het wél moet, hoe men zijn rantsoen met behoor- A ij k e tabak vergrooten kan? Verstokte toebacksuyghers, daar over een volgende maal. Er wordt aan herinnerd, dat het bak- en braadvet, hetwelk geen merk draagt, aan den consument mag worden verkocht tegen ten hoogste 0.25 per pakje van 200 gram, ter wijl de prijs van de merkvetten niet meer mag bedragen dan 0,28 per pakje van 200 gram. A.S. STUDENTEN EN ARBEIDS DIENSTPLICHT. Er wordt nog eens de aandacht op gevestigd, dat de a.s. studenten, die bij het verwerven van het einddiplo ma van een middelbare school den leeftijd van. 18 jaar nog niet hebben bereikt, niet onmiddellijk voor het vervullen van hun arbeidsdienst plicht zullen worden opgeroepen. Voor hen is het 'dus mogelijk zich bij een universiteit of hoogeschool te laten inschrijven, zonder dat zij in het bezit zijn van het bewijs van ontslag uit den N.A.D. Bii het berei ken van den 18-jarigen leeftijd wor, der. zij echter onmiddellijk dienst plichtig. Ter voorkoming van deze moeilijk heden wordt dezen jongen mannen geraden, zien reeds nu als vrijwilli ger te laten inschrijven bii een der aanmeldingsbureaux van den N.A..D. UITKEERINGEN TIJDENS ZIEKTE. De Secrj-Generaal van het Dep. van Financiën heeft besloten, dat oVer uitkeeringen tijdens ziekte, welke een eigen risico dragende werkgever aan zijn werknemers uitbetaalt, geen vereveningsheffing betaald behoeft ^te worden. NIEUW WERELDRECORD POLSSTOKHOOG. Naar uit New York wordt gemeld, heeft Cornelius Warmerdam op nieuw het wereldrecord polsstok hoogspringen verbeterd. Hij maakte een sprong Van 4,78 m., hetgeen twee cm. hooger is dan zijn record van 1942. T In den speeltuin aan de Twéé- x de Landdwarsstraat te Alkmaar is Dinsdagnamiddag een ongeluk gebeurd, dat aan het vierjarig dochtertje van den heer K. uit de Popelmanslaan het leven kostte. Dien middag, omstreeks half zes, was een aantal' kinderen zich in den speeltuin aan het vermaken met de verschillende speelwerktuigen, o.a. met een z.g.n. zweefpaal. Plotseling knapte deze paal bij den grond'af. Het zware* gevaarte trof het 4-jarige meisje K„ dat vrij wel op slag gedood werd. Dt Degenaar, die ontbodenwas, vermocht geen hulp meer te bie den. Het lijkje is naar het St. Elisa- beth-ziekenhuis overgebracht. Een ander meisje werd in de heup ge troffen, doch haar verwonding was niet ernstig. De politie stelde een onderzoek in en heeft den paal in beslag geno men. BUSKRUIT IN DE WIERINGER- MEER. Het was de marechaussee en'de C.C.D.-ambtenaren opgevallen, dat regelmatig een vrachtauto van de Hembrug met het opschrift „Bus kruit" de Wieringermeer bezocht. Zaterdag 13 dezer werd besloten de auto aan te houden en toen bleek, dat dè wagen 40 mud tarwe en 5 mud aardappelen bevatte. Een en ander- werd ih beslag genomen, ter wijl de chauffeur met zijn collega in verzekerde bewaring werd gesteld. Regelmat^ had men op deze wijze tarwe vervoerd en onder het perso neel van de Hembrug verdeeld. Deze tarwe was door de boeren bij het dorschen, onder stroo, achter gehou den, waarvoor de dorsch-controleur zijn medêwerlring had verleend, die nu wel een zware pijp te rookén zal krijgen. INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELSREGISTER. Van. 17—22 Maart 1943. Nieuwe inschrijvingen: H-ensbroek: Fa. wed. Jb. Mak Zonen, Doprsstraat A 32, land- en tuinbouwbedrijf. Obdam-; Fa. N. Munster Zo nen, Dorpsstraat A 18, land- en tuinbouwbedrijf. Bes tuur s wij zi gingen S c h a g e n N.V.Drukkerij en Boekhandel v.h. fa.,Trapman Co., Laan C 201 Andere wijzigingen: Bergen: Walter H. Heinrich, Doorntjes 37, grossier in ziekenver- pl.art. enz., verplaatst naar: Am sterdam, (Z.), Dintelstraat 45. F. J. Roos, Dorpsstraat 1, lunch room enz., verplaatst naar: Amster dam, Ceintuurbaan 352. Langedijk: C. Rustenburg, N.- Scharwoude, le Lagehoekstraat 3, gross, in groenten en aardappelen, verplaatst naar Amsterdam. Opheffingen: Berger): Pension „Berkenrode", Prinsesselaan 54, pensionbedrijf. Gedeponeerde stukken: Reglement veilingsvoorwaarden, bloembollenveilingen. Te Schagen werd Maandag de grpote selectie-stierenkeuring gehouden, waarbij de stamboekstieren aange wezen werden. Het inbranden van het waardigheidsteeken in de hoorns van „Lodewijk Frans" GNB-Sagers-Pax Zondag a.s. organiseert de N.V.B. we derom 'n technischen dag, waarvoor veel belangstelling bestaat. De samen stelling van eenige aan dezen techni schen dag deelnemende elftallen is als volgt: Districts-elft allen Westelijk elftal: Wille (E.D.O.), Groen (D.F.C.),. van Rheenen 't Goii), Poulus (V.S.V.), Schijvenaar (E.D.O.), de Vroet (Feijenoord), Drager (Ajax), v. g. Vegt (H.B.S.), Dumortier (D.O.S.), Smit (H.B.C.), de Harder (V.U.C.) Oostelijk elftal: Steinvoort (Quick), Kagels (Enschede), Jansen (Wageningen), Penner (A.G.O.V.V.), Möhring (Ensche de), Roelofs (Go ahead), Lodensteyn (N.E.C.), Engelstnan (Quick), ten Duis (Enschede), Tausch (P.E.C.), Jaarsma (Heracles). Zuidelijk elftal: Saris (B.V.V.), Blom (N.A.C.), Somers (Spekholzerheide), Pel- likaan (Longa), Bruens (Willem II), van Ierland (Willem II), v. d. Heyden (Eind hoven), van Dijk (N.A.C.), van Roessel (Longa), v. d. Veën (V.V.V.), de Vocht (de Valk). Noordelijk elftal: van Dorst (Veloci- tas),-J. Lenstra (Heerenveen), Pienter (Be Quick), Stabler (Velocitas), Blom Sr. en Blom Jr. (L.S.C.), Plas (Velocitas), Kammeyer (Be Quick), A. Lenstra (Heerenveen), Goesten (Sneek), Blijham (Frisia). Noord-HollandsCh elftal (tegen Gooisch elftal): Klokkemeijer (K.F.C.), Maassen (Alcm. Victrix), Kuiper (Z.F.C.), Schaper- (Alcm. Victrix), Bloklénd (K.F.C.), Kin- negin (O.S.V.), Schenk (Z.F.C.), Wit (Alcm. Victrix), Simons (W. Frisia), Kok (K.F.G.), Posthumus (W. Frisia). GEEFT! Geef het beste uit Uw wezen Geef het beste uit Uw ziel. Zonder ooit bevreesd te wezen Of 't in goede aarde vieL Geef Uw hart en Uw ontroering Geef Uw denken, geef Uw raad. Geef Uw innigste beroering Geef Uw bezigheid - Uw DAAD, f A. Groskamp-ten Have. Geeft nog éénmaal gij al len, die ons 'dezen winter zoo goed hebt bedacht. ,Gii, die ons den heelen winter bij kóu en regen met leege handen hebt laten gaan, geef ook gii en maak daarmee dezen keer veel goed. Laatste collecte Winterhulp van dit seizoen (speldjescollecte) op Vrijdag 26, Zaterdag 27 en zoo noo dig op Maandag 28 Maart. Verzoeke bussen en speldjes af te halen op Donderdagmiddag 25 Maart of Vrijdagmorgen 26 Maart; Bureau Winterhulp, Langestraat 87. GESLAAGD. Voor het door de H.M.V. gehouden examen te den Haag slaagden voor onderwijzeres lingerie en kindercon- fectie de dames A. Wagenaar te St, Pancras en R. Steenvoorden te Hei loo, voor coupeuse costuum- en mantelvak de dames R. Duiikersloot te Limmen en C. Bakker te Schoorl. FILMAVONb DWARS DOOR AFRIKA. Ontwikkelingsavonó. Dr. Paul Julien, de bekende Neder landsche ontdekkingsreiziger heeft gie teravond voor een zeer talrijk publiek, dat de tooneelzaal van 't Gulden Vli^s geheel vulde, lantaarnplaatsjes en films vertoond en daarbij op huitengewoon onderhoudende wijze verteld van zijn onderzoekingen in equatoriaal Afrika en wel speciaal te midden van de diverse stammen der Pygmeeën, de zeer eigen aardige dwergbewoners van Centraal- Afrika. Nadat de hr. C. ten Bruggencate op dezen laatsten ontwikkelingsavond in dit sei- soen, de anwezigen dank had ge bracht voor hun groote opkomst en speciaal dr. Julien had welkom ge- heeten, begon de spreker veel wetens waardigs te vertellen van de machtige natuur in Afrika iii het gebied van den Evenaar, van het geweldige oerwoud en van de bewoners, in 't bijzonder de Pygmeeën, waarvan zoovele verhalen in omloop zijn. Dr. Julien heeft de verschillende stammen door zijn bloed onderzoek wel van heel dichtbjj leesen kennen. Een reeks mooie lantaarn plaatjes, uitvoerig door spr. toegelicht, hebben de toehoorders wel een zeer duidelijk beeld gegeven van het leven der Pygmeeën, dè voortdurende zwer vers, zonde, vaste woonplaatsen, waar bij de mannen'jagen en ook de vrouwen alleen voor voedsel zorgen. Hun ver houding tot de negers kwam duidelijk uit. Na de pauze Volgde de vertooning van eenige door spr. zelf opgenomen films, die prachtige natuurtafereelen lieten' zien en ook vele bijzonderheden uit het Pygmeëënleven, o.a. hun merkwaardige dansen (waarbij zelfs de muziek niet ontbrak) en het dooden van een oli fant met alle gevolgen daarvan. Inderdaad, dr. Julien heeft de bezoe kers veel interessants van Afrika ge leerd en doen aanschouwen en het dank bare applaus aan het slot, was dan ook volkomen verdiend. G. C. van Gulik. BURGERLIJKE STAND. GEBORENHermanus N., z. van Wil helmus A. M. Tuin en C. M. van Gijsen. Gerarda M. J., d. van Petrus Hollen- berg en J. H. M. Overtoom. Dina, d. van Jacob Hoefnagel en A. Paster kamp. Catharina, d. van Jacob Sloo- ten en J. Reik. OVERLEDEN: Brechtje Butter, ge huwd met' J. Smit, 52 jaar. Jan G. Pranger, gehuwd met M. Bakker. 53 jaar, Jozef Latenstein, gehuwd met C. van Straten, 54 jaar. Arr.-Reehtbank. SUIKER GESTOLEN. De Alkmaarders W. S. e. J. D., van wie eerstgenoemde 'al een zeer lange straflijst heeft, hebben eind Januari van dit jaar ingebroken in een schuur van de firma Jacobse te Alkmaar en niet minder dan 8 balen suiker gesto len. De verdachten bekenden; S. be weerde, dat beiden evenveel schuld hadden, doch de Officier, gelet op het verleden van beide Alkmaarders, eischte tegen S. 2 jaar en tegen D. 8 maanden gevangenisstraf. De verdedigers, mrs. Berkhouwer en Mulder, bepleitten clementie en vooral laatstgenoemde meende, dat verd. D. door S. was overgehaald tot de in braak. Uitspraak 30 Maart e.k. HELING VAN SIGARETTEN. De 22-jarige losarbeider H. T. te Alkmaar, verdacht van heling van si garetten, stond Dinsdag terecht voor de meervoudige kamer te Alkmaar. T. was in den herfst van het vorig jaar in dienst bij de Ned. Spoorwegen en werd toen betrokken in een sigarettendief- stal. Uit één pak haalde een zjjner mede-arbeiders een aantal doosjes weg en gaf er zeven aan T., die wist, dat deze sigaretten van diefstal afkomstig waren.' Weliswaar wierp hij de doosjes weg, to^p hij merkte, dat de diefstal ontdekt was, doch dat nam niet weg, dat hij zich schuldig gemaakt had aan heling. Niettegenstaande de zeer duidelijke verklaringen van twee ga tuigen, ont kende verd. het Rem ten laste gelegde, doch .de Officier achtte het bewijs af doende geleverd en vroeg 9 maanden gevangenisstraf. Uitspraak 30 Maart e.k. UITSPRAKEN. 'De rechtbank te Alkmaar veroor deelde Dinsdag den Alkmaarder C. P. G., wegens verduistering van postzak ken, tot 60 subs. 12 dagen. De eischi was 2 maanden. Verdere uitspraken: E. V. te West- zaan, diefstal van distributiebescheiden, 2 maanden (eisch 7 maanden) J. V, B. te Grootebroek, oplichting, 40. V. D. te Grootebroek, medeplichtigheid aan diefstal, 30. P. J. G. te Groo tebroek, idem. 30. E. J. T. te Lut jewinkel, oplichting, 40. P. C. E. ttf Qrootebroek. medeplichtigheid, T 30. - J. O. B.. P. O- E. en V. D„ allen t« Grootebroek, wegens diefstal van ben zine, elk tot 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1