SWEKEN DAGBLAD VOOR f5"1*' \/Mhtia '.«he dacha P^=>^ •Ksar tmardache ^5. k %B.elAhmeurl ^\%J^iS.Mosbach/ ^rX7i^7[ CW jïïoumerassenS y^B^ARpAf' Y-il® Kirehaoe/ Aanbieding nder Bon i 3.65 HILDERING uttik-Oudorp 66 ENDERWAGEN irleeren doet verkoopen. uurgemeenschap .ANDSCH |EL I. 2451 t 7.30 uur, Volkstooneel d tooneelstuk Duitsche succesvol iritten teruggeworpen. tegenaanvallen in Tunis uitgevoerd. Zeegevecht bij Terschelling. Nederiandsch schip „Remi" voor Noroerney vergaan. Geheeie bemanning gered. Lichtgas en Pootaardappelen r TABAK van eigen bodem. STAD EN OMGEVING. Kindje verdronken. Sluikhandel schaakmat. H|--*#MEDENINE Y iUI mmFoum tetaoufne BenTèarka fö»/ /tear 0. Debba KsarMorra (43i4) DE MARETH LINIE «ff W/V PELT len ambtenaar van <Jea ikundigen Dienst in het [e boomgaard e.d. liggen, ouweonsulent of de amb. ■n Plantenziektenkundigen eelt de aanvraag en haar Sid. De goedgekeurde lulieren moeten door den inen 14 dagen na de uit- m detaillist worden ingp. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 25 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 70. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. S?rd?gamma I Afweerslag bij Ladoga-meer duurt voort. IONDERDAG. 8.30, 12.45, 16.45, 18.30 (Hilv. II) en 21.45. M. 7.15 Kinderzang (gr.) 'oor Uw sjaapkamer (gr.) ;en U heden'.8.50 Ope- (9.30—9.37 Spiegel van 10.— Ons liedje bij Uw 30 Sylvestre Trio. 11.15 So lo. 12.— Almanak. 120)5 lasman. 13.Orkest Ma- en gr. 14.— Internationale .30 Een bal in Weenen, 15.15 Grieksche volksmu- iet muz. illustraties. 15.50 progr. (gr.) 17.— Klaas .7.30 Van heinde en verre uws. 17.45 Omroeporkest 8.40 Omroeporkest. 19.— resties. ,5M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I. ymn. 7.50 BNO: Gespro- idsch overzicht (opn.) 8.— 'oor landarbeiders, vraag- Harm.concert (gr.) 8.40 (gr.) 9.— Solisten te kust [gr.) (9.159.20 Voor de 10.— Godsd. uitz. 10.30 chap in de muziek en de isten, voordracht m. muz. Voor de vrouw. 11.15 Een sse (opn.) 1130 Orkest gr. 12.30 .In en om den Progr.-overz. 13.05 Ka- :ert (gr.) 14.— Godsd. uitz. ndriks en gr. 15.30 En >ffergramofoon. 16.— Voor 10 Zangplaatjes (gr.) 17.— gd. 17.15 Dept. houden 30 Imre Magyari en zijn (gr.) 17.45 Spiegel van SNO: Persoverz. 18.— Cfr-j 8.15 Wat is en dqet de )mroep Symph.-orkest. l. R. Jonker; plv. hoofd-l d Aardweg; Buitenl.: Tj. innenl., Prov., Stad: D. A, en Reqfitsz.' J. Werkman; gaard, allen te Alkmaar. O0000000000000<> dige sandaletten van te linnen weefstof, derne hak, in div.. en HERM. DE RAATj Langestraat 80. Telefoon 3383. >000000000000000 Telefoon 2975. at Uw op ons opknappen en repareeren. Alkmaar. DE VOS. !aart jhalf drie IEATER van het vlotte bijspel riG. en f 1.Leden rerkoop Donderdag de zaal. en leed. LEM GOOSSENS als de zoon. .75 en f 2. 26 Maart, dag. D- 73.000 ton in den grond geboord HOOFDKWARTIER VAN DEN I rjHRER, 2C Maart (D.N.B.). I Het opperbevel van de weermacht |ieeh mede: „De afweerslag ten zuiden van het Ladogameer duurt met on verminderde hardheid voort. De door talrijke siagvliegtuigen en sterk artillerievuur ondersteun de stormloop der Sovjets werd in verbitterde gevechten van man tegen man bloedig afgesla gen. Van het geheele overige oostelij- ke front wordt slechts plaatselijke I gevechtsactie gemeld. Verschillende I plaatselijke aanvalsondernemingen, I die tot verbetering van het front en tot zuivering van het nieuw gewon- Inen terrein werden uitgevoerd, had- 1 den een succesvol verloop. I Op ravitailleeringscolonnes en het I spoorwegverkeer van den vijand werden luchtaanvallen met goede [uitwerking ondernomen. DE STRIJD IN TUNIS In Zuid- en Midden-Tunis duurden ook gisteren de harde gevechten voort. Verscheidene doorbraakpogingen mislukten door den tegenstand van Duit- i sche en Itaiiaansche divisies, ïnergiek uitgevoerde tegenaan vallen hadden succes. 44 pant serwagens werden kapo: gescho- ten, gevangenen en buit bin nengebracht. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb- llen in den nacht van 22 op 23 Maart ;jn de wateren voor Algiers een koopvaardijschip van 8000 brt. tot zinken gebracnt er, in de haven van lOran een ander groot schip met ^luchttorpedo's beschadigd. Tijdens vluchten overdag en des ïachts van afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche rijk en boven het West- Fransche kustgebied werden zeven vijandelijke bommenwerpers neer geschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui geen vielen gisteren overdag voor den oorlog belangrijke doelen aan [de Britsche zuidkust aan. Duikbootjagers hebben voor de Noorsche kust een vijandelijke duik- iboot vernietigd. Hoofdverdediging der bpil intact. 'De A.N.P.-correspondent meldt: Be eerste aanvallen der Britsche fcchtste armee op de Marethlrnie in Eiud-Tunesië heeft niet het resultaat Ipgeleverd, dat men er in Engeland fan verwacht had. Te Berlijn kon men Woensdag- avond mededeeien, dat de aan vankelijke successen van de Britten weer te met zijn gedaan en dat zoowel m midden als in i Zuid-iunesie de uooldveruedi- gingsli.jn der strijdkrachten van l de spil nog vo: ltumen in tact is. I In Londen wordt dit niet ontkend, ptteen o.m. blijkt uit een Wuens- «middag door Churchiii afgelegde eiklaring, waarin hij verklaarde, fet de strijd voor en om de Mareth- fi)ie een terugslag had gebracht. ITe Berlijn voegt men hieraan toe, jat de Duitsch-Italiaansche pantser de in den tijd. waarin de Anglo- nerikanen hun strijdkrachten for- peerden, niet geslapen hebben en W over verdedigingsmogelijkheden Ifscnikken, zoodat de strijd in Tunis PB lang niet beslist is. Men ont- |Udt zich verder van commentaar, far men de gevechten der laatste Ken zuiver als de „ouverture" be bouwt. Pe strijd in de Mareth-linie is PMzakeiijk door de Italianen ge- Fd;deze waren het. die de Engel pen weer uit de veroverde stellin- terugdrongen en daarmede den pen toestand herstelden. Zooals in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten de vijandelijke ravi tailleering voor het front in Afri ka nieuwe verliezen toegebracht. Zij boorden van een convooi, da1 van Amerika naar Gibraltar on derweg was en van convooienop de Middeliaudsche Zee de laatste dagen vijftien schepen van teza men 73.603 brt. in den grond. Twee andere schepen werden door torpedo's getroffen. Hoe het Amerikaansche convooi vernietigd werd. In aansluiting op het bericht van de torpedeering van een gedeelte van een Amerikaansch convooi, dat op weg naar N.-Afrika was, ver neemt het DNB, dat eenige Duitsche duikbooten midden op den Atlanti- schen Oceaan een Amerikaansch convooi ontdekten, welks lading voor het Noord-Afrikaansche front bestemd was. Zeven dagen duurden de aanvalsoperaties. Tot dicht bij Gibraltar volgde de eene aanval op den anderen. Op den verderen tochl langs de kust van Noord-Afrika be gon de strijd opnieuw, in weerwil van de krachtige bescherming door luchtmacht en oorlogsvaartuigen, en nieuwe successen werden behaald. Meer dan 100.000 ton kostbaar oor logsmateriaal heeft zoo het Noord- Afrikaansche front niet bereikt. Washington geeft aanvallen toe. Washington geeft volgens den En- gelschen berichtendienst toe, dat minstens twee Amerikaansche con- vooien op den Atlantischen Oceaan door duikbooten zijn aangevallen en verliezen hebben geleden. De tuinders in Wèstftiesland zijn druk in de weer met het poten van aard appelen. Met punters worden de zaaia-.rdappelen naar de akkers ver voerd CNF-Kuiper-Pax m KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. (Jederlanders van Arisch bloed, in leeftijd van 17-45 jaar (ook ge- CLr lichamelijk zoowel als h oi, Foet* ontwikkeld zijn en i°eW kunnen geven aan de le de opleiding hun stelt, men zich bij de genoemde adres- [vervoegen, teneinde gekeurd te bestaat ook de mogeliik- Pülin omleiding en dienstver- iai Jn Nederland, in een spe- w?ehtbataljon. Gezinsleden ffci/..Wiwilligers hebben gelijke kfi it P a's degenen, die die- r® le Waffen-SS of het Le- VBRDUISÏER GOED. Deze week van 18.58-06.36. Maan op: 23.15, onder 8.26. 29 Maart Laatste kwartier Witboek der Britsch-lndische regeering. Naar Reuter meldt heeft de Britsch- lndische regeering een witboek uitge geven omtrent de gebeurtenissen in lndië sedert 19 April 1942, toen Gandhi van Engeland verlangde, dat het zich uit lndië zou terugtrekken. In het witboek wordt Gandhi verwe ten, dat hij met zijn beweging een strijd tot het einde, het koste -vat het wil, heeft willen doorzetten, om 'n einde te maken aan de overheersching van lndië door buitenlanders. Verder wordt in het witboek gepoogd de Brit sche maatregelen van geweld jegens de Indiërs te verdedigen. DE AMERIKANEN IN HET NABIJE OOSTEN. Op het station Meidan Ekbes, in Syné aan de grens van Turkije, is onlangs, naar men uit Aleppo ver neemt, de GaullistischeFransche vlag neergehaald en de Amerikaan sche geheschen. Symptomatisch voor de Amerikaansche positie in het na burige oosten is het ook, dat in Ara bische kringen in Syrië en Libanon dé sterkte der Amerikaansche troe pen in het Nabije Oosten wordt ge schat op 150.000 man. gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 26.3.43 10.00, Den Haag. cafe ..Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK W. K!erk-0 H-P m De aanval op de Mareth-linie. Uit een tweezijdige beweging blijkt de aanval dër EngeischAmeri kaansche troepen in Tunis op de Mareth-linie. De kaart, die voor zichzelf spreekt, geeft de strategische beteekenis van deze linie weer. Duitsch konvooi driemaal tevergeefs aangevallen. Ter hoogte van Terschelling werd, naar 't D.N.B. meldt, in de vroege oentenuuren van 23 iVlrt. een iiuitscü convooi meermalen zonder succes door Britsche ar tillerie- en torpedo booten aange vallen. De escorteerende strijdkrachten van. het convooi hadden de vijande lijk vaartuigen zoo tijdig in ae ga ten, dat de vijand genoopt werd zich m nevel te hullen en er van door te gaan. Hij pro Deerde toen een nieu wen aanval, maar werd weer tijdig ontdekt en door het goed gerichte vuur der escorteerende strijdkrach ten verdreven. Hierbij plaatsten de Duitsche booten verscheidene zware treffers op een artiüerievaartuig. Een derde aanvalspoging werd even eens afgeslagen. Toen draaide de vijand definitief naar het Westen af. Het convooi zette zijn reis zonder verliezen of schade voort en is in middels op zijn plaats van bestem ming gearriveerd. Het Nederlandsche vrachtschip „Remi", onderweg van Riga naar Rotterdam met een lading hout heeft m uen nacht van 12 op 13 Febr. j.l. voor Norderney schippreuk geleden. ue onder levensgevaarlijke om standigheden uitgevaren motorred- dingDoot „Hamburg", schipper Kup- per van Langeoog, bereikte op het kritieke oogenoiik de „Remt" en wist de geneeie Demanning, bestaan de uit zeven Nederlanders en de vrouw van den kapitein, met een reddingsvest van boord te halen. De schipbreukelingen zijn in Norderney aan land gezet en worden door de oevolkmg hartelijk verzorgd. EMIGRANTEN IN BRITSCHE WEERMACHT. Naar de Engelsche - nieuwsdienst meiut, zullen de zich in Engeland ophoudende emigranten in den leet- tijd van 18 tot 42 jaar, die tot dusver nog geen militairen dienst gedaan hebben, zich thans in de Britsche weermacht moeten laten opnemen. AMERIKANEN IN MAROKKO GELYNCHT. Te Wasam in Fransch-Marokko zijn ernstige botsingen voorgevallen tusschen Amerikaansche soldaten en Marokkanen. Eenige gesluierde Ma- rokkaansche vrouwen werden door de Amerikanen lastig gevallen en door landgenooten in bescher ming genomen. Bij de vechtpartij hebben de Amerikansche soldaten 24 Marokkanen overhoop geschoten. 7 Amerikanen werden door de woe dende menigte gelyncht. De Duitsche chemicus Dostal heeft eigenaardige proeven met pootaardappelen genomen. Ge durende vierentwintig uur liet hij normaal lichtgas op de poo- ters inwerken. Naderhand bleek dan, dat deze knollen veel rij kere vruchten droegen dan hun niet behandelde scortgenooten. De verdubbeling van den op brengst wordt toegeschreven aan de gunstige inwerking van het aethyleen, dat in lichtgas rijke lijk vertegenwoordigd is. „De les van het front". De voorman der Germaansche SS in Nederland, Feldmeyer, is na een inzet van acht maanden aan het Oostfront, in Nederland terugge keerd. Voorman Feldmeyer. die dienst deed bij de SS-divisie Wiking als Unterscharführer. werd wegens betoonden moed en dapperheid tij dens verschillende gevechten bevor derd tot SS-Untersturmführer en begiftigd met het IJzeren Kruis tweede klasse. Voorman Feldmeyer zal thans we derom het bevel over de Germaan sche SS in Nederland op zich nemen. Levenslang geëischt. De Arnhemsche rechtbank heeft gisteren de behandeling van de moordzaak te Velddriel voortgezet. De Officier van Justitie eischte te gen den 39-jarigen landbouwer H.V. die zijn buurvrouw tot den moord op haar man had aangezet, levenslange gevangenisstraf. n. VIRGINIA, havanna, shag het zijn aanlokkelijke namen, die reeds menigeen verleid heb ben tot het koopen van een pakje tabakszaad. Vol vertrou- den zaaiden dezulken, maar zij oogstten blad van een uit- heemsche plant, die wel tot de familie der tabaksplanten be hoort en een mooie sierplant in den tuin is, maar in ons land geen r o okbaar tabaks blad oplevert. Knappe menschen uit de ta bakswereld, die zich interessee ren voor de destijds zoo in dis- crediet gebrachte tabaksver- bouw in Nederland (in het bij zonder in het Land van Maas en Waal en in de omgeving van Amerongen) hebben selectie- proeven genomen en uit de hon derden tabakssoorten één varië teit ontdekt, welke zich het beste leent voor de teelt in ons land of men nu shag!, sigaren- of siga- rettentabak, dan wel pijp- of pruimtabak wenscht. Die uitverkoren soort heet naar den man die dezen dienst aan rookend Nederland bewees: „Nummer 25 van ir. Slits." Laat niemand daarom in de verleiding komen door fraaie klanken als „Camel" of „Virgi nia." maar houdt u aan „nr. 25 ir Slits." Bestelt hetzaad bij een bonafiden handelaar, want er zijn z.g. leveranciers, die het niet zoo nauw nemen. En wacht niet te lang, want voor tabak is Maart de zaaimaand. Vóór het zaad in huis is ver tellen wii nog hoe er verder ge handeld moet worden ook dat om gepruts en daardoor mis lukking te voorkomen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 20.000: 9837. 5.000: 20466. 1.500: 6362, 12530. 1.000: 3060, 15827. 400: 5502, 18298, 21056. 200: 2805, 4753. 100: 1532, 1838, 5287, 6749. 6764, 7887, 16670, 21300. In het gezin van den heer M. op de Van Houtenkade te Alk maar, werd Woensdagmiddag te gen etenstijd het 2%-iarig doch tertje vermist. Na lang zoeken werd het kindje opgehaald uit het water van de Van Houten kade. Hoewel vele uren kunstmatige ademhaling werd toegepast, mocht dit niet meer baten. De levensgeesten waren reeds ge weken. Het meisje schijnt bij het spe len te water geraakt te zijn. LAATSTE OPVOERING „MARIA STUART". Gisteravond ging voor een stamp volle zaal van het „Gulden Vlies" de laatste seizoensopvoering van „Ma ria Stuart". Na meer dan honderd voorstellin gen blijkt dit wonderschoone stuk mets van zijn luister verloren te heb ben, integendeel, de glanzen zijn die per, de kleuren vaster geworden. Het leeuwendeel van het succes was ook thans weer voor Vera Bon dam, als Maria Stuart; een slanke gratievolle gestalte met een geest, sterk als 't licht in 'n diamant, ver- teederend in haar smart en wan hoop, vervoerend in haar toont en verstommend in haar fierheid. Ook de Elisabeth van Magda Jan- sens met dat tikje menschelijke, dat haar aanvaardbaar maakte, had aan lijn gewonnen, evenals Elsensohn's prachtige onkreukbare Paulet. Veel bloemen gaven deze laatste opvoering het gelaat der febstelijk- heid. H. P. van den Aardweg. VITAMINE C-TABLETTEN In aansluiting op het bericht inzake de uitreiking van Vitamine C-tabletten voor jonge en a.s. moeders, ih ons num mer van Zaterdag j.l., deelen wij thans mede, dat genoemde uitreiking zal plaats hebben morgen, Vrijdag 26 Mrt., in het gebouw Brillésteeg, van 9—12 en 1—5 uur. NA-UITREIKING BONKAARTEN. De na-uitreiking van bonkaarten 4e periode voor personen, welke deze kaarten nog niet hebben afgehaald zal voor de gemeente Alkmaar plaats vinden op Vrijdag 26 Maart 1943 in het kantoor Ridderstraat, van 913 uur. Alkmaar, 26 Maart 1943. De Leider voornoemd, W. WAGENAAR. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Pieter A. z. van P. A. Wokke en J. M. Giebels. Antonius J. z. van G. J. Hof en M. M. Jacet. Getrouwd: Pieter Boer en Jannetje Klut. Overleden: Hendrikus Ele- mans, gehuwd met H. Doornebos, 74 jaar. Gerrit Hoek, gehuwd met C. Wissekerke, oud 72 jaar. Geboren: Antonia M. M. E., d. v. Johannes J. Jüngerhans en P. Ch. M. van Bemmel. Pieter, z. v. Pie ter de Haas en T. Kleijmeer - Theo dora W. C., d. v. Aart van der Helm en Th. W. C. van der Mee. Getrouwd: Jan Wiggermans en Alida Kes. Johannes Gerver en Catharina de Boer. Overleden: Arie Ootjers, wedr. v. H. Rus, 79 j. Catrlna G. Marwitz, 2 j. Jacob M. de Heer, geh. met B. J. van de Pol, 31 j. Zweden heeft sinds het begin van den oorlog 176 schepen verloren met een gezamenlijken inhoud van 473.096 brt. Daarbij zijn 1083 zee lieden omgekomen. „The Morning Post", Londen, van 2 Februari 1937, schildert in een drastische scène, die zich in het Lagerhuis afspeelt, wat er gebeuren zou, indien de legen darische Russische „cultuur" naar Engeland kwam. (De man, die volgens Rus sische methode, zoojuist door de politie gearresteerd wordt, is majoor Attlee). Geheel rechts op z(jn bank bevindt zich Morrison, minister van Binnenlandsche Zaken in het Churehili-kabinet. (C.N.F./G.F.L. Pax m) REPARATIE VAN TRICOT GOEDEREN. De klant moet materiaal bijleveren. In verband met de huidige schaarschte aan grondstoffen heb ben vele tricotagefabrikanten een speciale reparatie-afdeeling opge richt voor het herstellen van tricot- ondergoederen, kousen en sokken. Ten einde voor alle fabrikanten tot een uniforme regeling te geraken, heeft het Rijks-Textielbureau vast gesteld, dat in principe door de fa brikanten het systeem gehandhaafd dient te worden, dat het publiek zelf voor het materiaal, noodig voor de uitvoering van herstellingen, zorg draagt. Hiermede wordt bedoeld, dat in ieder geval meer versleten klee- dingstukken moeten worden ingele verd dan aan gerepareerde kleeding- stukken wordt terugontvangen. Bij inlevering van bijvoorbeeld drie ver sleten borstrokken zal het materiaal ter repareering van twee borstrok ken moeten worden onttrokken aan de derde borstrok, welke de consu ment niet meer terugontvangt. LUISTERAARS ANTWOORDEN DE ONTSPOORDE DOCHTER. Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I, in de serie Brandende Kwesties, over het onderwerp: „Luisteraars ant woorden de ontspoorde dochter". Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3</, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HET optreden tegen den zwarten handel wordt inderdaad ver scherpt. Precies zooals wij vorige week in onze beschouwing over de zen kanker in onze samenleving schreven, is aan het geduld van de betreffende autoriteiten een einde gekomen. Zachtzinnigheid en een misplaatst medelijden zijn uitgeban nen en de meest drastische maatre gelen aangekondigd tegen lederen vorm van zwarten handel, zonder aanzien des persoons. Dat bovendien het einde gekomen zal zijn van de veel te milde be straffing van deze ernstigste vergrij pen tegen de volksgemeenschap, is evenmin in twijfel gelaten. Een en ander is duidelijk tot uit drukking gekomen in de woorden, welke eenige dagen geleden door politie-autonteiten op de persconfe rentie te Den Haag zijn gesproken. Harde woorden! Voorwaar maar alleen jegens degenen,, die in dezen tijd op een gespekte'beurs azen ten koste van de volksgemeen schap. t~)E bestrijding van den sluikhandel J-/ heeft den laatsten tijd zoo groo- te, bijna ruïneuse afmetingen aange nomen, dat de Nederlandsche politie al het werk niet alleen af kan. Als vertegenwoordiger van den. Commissaris-Generaal van het Vei ligheidswezen en tevens in zijn func tie van Befehlshaber der Sicher- heitspolizei, deed SS-Brigadeführer, dr. Harster, mededeeling van een verordening van den Rijkscommis saris, dat de Duitsche politie-instan- ties assistentie zullen gaan verlee- nen. Er is daartoe een afzonderlijke tak van diensit gevormd, die met raad èn daad de Nederlandsche po litie zal bijstaan en haar handelingen volkomen zal dekken. Uitdrukkelijk is hierbij verordend, dat alle bij deze actie in beslag ge nomen goederen, óók wanneer dit door de Duitsche politie geschiedde, ter beschikking worden gesteld van de Nederlandsche bevolking. Dit als een beschamend voorbeeld aan de booze tongen, die natuurlijk maar al te graag weer zouden wil len fluisteren, dat de Duitsche in stanties alleen maar medewerken om iets extra's voor zichzelf te krij gen. De bedoeling is dan ook alleen, het Nederlandsche distributieappa raat te behoeden voor vastloopen door het a-sociale optraden van ge- wetenlooze geldwolven. fiE controle zal aanmerkelijk wor- den uitgebreid. Niet alleen zul len hotels en treinen nauwkeurig worden geïnspecteerd, maar vooral zullen al diegenen, die zich niet met voor ieder zichtbare eerlijke hande lingen ophouden, precies op de vin gers gekeken worden. Bovendien zal van nu af aan geen enkele Duit sche of Nederlandsche heele of halve officieele instantie, anders dan de daartoe bevoegde en als zoo danig bekende, het recht hebben zich met aan- of verkoop i te la ten. Alle onbevoegde instanties kun nen bij overtreding van deze bepa ling, welke de overzichtelijkheid van den handel en vooral van den zwarten handel ten goede komt, op streng ingrijpen rekenen. Uit deze uiteenzettingen blijkt wel de ernst, waarmede men den zwarten handel met wortel en tak wil uitroeien en men kan er van verzekerd zijn, dat er hard toege slagen wordt. Een besluit van de be treffende instanties geeft nog eens aanwijzingen om met de meest dras tische middelen op te treden. Het controle- en berechtingsappa raat komt op toeren. Zwarte han delaren, opgepast! Nog een enkele schakel in de keten zal versterkt moeten worden waarover een. volgende maal maar reeds nu zal ons vroeger geuite parool een practische toepassing krijgen: Dood aan den zwarten handel! Jr. HULPVERLEEENING AAN GEEVACUEERDEN. In antwoord op een schrijven van 't Centr. Bur. v. Maatschappelijk werk voor Alkmaar en Omstreken heeft het Bureau Afvoer Burgerbevolking bericht, dat de aan een geëvacueer de verleende ondersteuning onder geen enkele omstandigheid verhaald mag worden op diens onderhouds plichtige verwanten, behalve wan neer deze reeds vóór de evacuatie tot het geven eener onderhoudsbij drage waren overgegaan. Het Bureau /Afvoer Burgerbevol king heeft hiermede o.i. het eenig juiste standpunt ingenomen, aan gezien het toch al te absurd zou zijn, dat verwanten krachtens art. 63 der Armenwet tot steun ver plicht zouden zijn van familieleden die door overheidsmaatregelen steun behoeven. ZIJPE. NIEUWE WAARNEMEND BURGEMEESTER. In de plaats van den gemeente secretaris, den heer J. A. de Boer, is met de waarneming van het burge meesterschap der gemeente Z;ipe be last de heer J. K. Nieuwenhuis Jr. te Alkmaar. OUDKARSPEL. Coöperatieve Boerenleenbank. - De alg. vergadering van de Coöp. Boerenleenbank alhier werd Woens dagavond ten lokale van den heer C. Jansen gehouden. De rekening over 1942 sloot op een totaal van 544.641.30. De balans had f 500.373.69 als eindcijfer. Aan spaargelden was verschuldigd 391.221.19, het reser vefonds bevatte 23.460.40. Van de Centrale Bank is te vor deren 245.412.27, van rekeninghou ders 92.296.16. Aan rekeninghou ders is verschuldigd 85.359.89. Het saldo winst was 33&.21. De heer C. Rootjes werd hérkozen als bestuurslid, de heer Jb. Kroon Gz. als lid van den Raad van Toe zicht, De boekenactie van den 'Jeugd storm moet slagen. Het volledige succes komt ten goede, ook aan uw vader, zoon of familielid, die in Duitschland werkt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1