Landbouwonderwijs in de toekomst DAGBLAD VOOR Het verblijf van joden in acht provincies verboden. r TABAK Zij moeien zich naar kamp ie Vught be ge BESCHIKKING ven. Aanslag op Amsterdamsche bevolkingsregister. VERDUISTER GOED. Vergeelsche Sovjet-aanvallen bij llmen- en Ladogameer. Keuringen Nederl. Landwacht. Zware aanvallen op Norwich en Brighton. Reeds 38 dooden door Britsche luchtaanvallen. STAD EN OMGEVING. van eigen bodem, v. .J Boerenleider Saai over: onderwijsinrichtingen NOODZAKELIJK. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 30 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 74. 2 pagina's. Hoofdredacteur:A R. JONKER, Alkmaar, Prils der gewone advertenties in deze éditle 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. nrc*^UIi/l/IM/^ hadden, ook crebrnik sremaakt van den Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid betreffende het verblijf van Joden in eenige provincies. Op grond van Artikel 47 en 52 der Verordening 1/43 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche" gebied betreffende de handhaving van de openbare orde bepaal ik: Artikel 1. Met ingang van 10 April 1943 is aan Joden het verblijf In de provin cies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noordbrabant en Zeeland verboden. Artikel 2. Joden, die zich op het oogenblik in de genoemde provincies ophou den, moeten zich naar het kamp te Vught begeven. Artikel 3. Bij het vertrek laar het kamp te Vught is het medenemen van reis bagage en waardtvoorwerpen toe gestaan. Voor het verlaten van hun woonplaats moeten de Joden zich melden bij het hoifd van plaatse lijke politie, waar zij woonachtig zijn, opdat hun woningen behoor lijk kunnen worden afgesloten en aan hen een reisvergunning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt. Artikel 4. (1) Uitgezonderd van de voor schriften der artikelen 1 tot en met 3 zijn: 1) Joden in de kampen te Wes- terbork, Vught, Barneveld en Doe- tinchem, 2) gemengd gehuwde Joden. (2) In andere uitzonderingsge vallen kan de „Zetralstelle für jüdische Auswanderung" te Amster dam vergunningen tot verblijf en reizen in de genoemde provincies uitreiken. Artikel 5. Jood in den zin van deze beschik king is hij, die ingevolge artikel 4 van de Verordening 189/40 betr. de aanmelding van ondernemingen Jood is of als Jood wordt aange merkt. Artikel 6j (1) Hij, die in Strijd handelt met de bepalingen der artikel 1 tot 3 of deze ontduikt, wordt - in zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geld boete van ten hoogste twee dui zend gulden of met een dezer straf fen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in de hand werkt, deze mogelijk maakt of er aan mede werkt, ontvangt dezelfde straf. (2.) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheits- polizei blijft onaangetast. 's-GRAVENHAGE, 29 Mrart 1943. De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid: gez. RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. BEKENDMAKING. In samenhang met de beschikking van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het oponthoud van Joden in de provincies wordt van bevoegde Duitsche zijde op het volgende gewezen: In de afgeloopen maanden moest een aantal Nederlanders wegens het verbergen van Joden, resp. Jo- denbegunstiging aan het gerecht worden overgeleverd of bij zwaar dere vergrijpen naar een concen tratiekamp overgebracht worden. Hierbij werd in enkele gevallen, bij diegenen die Joden verborgen hielden of aanzienlijke Joodsche vermogenswaarden in bewaring Het gedenkteeken .Stalingrad" van professer Hinkelday op de bijzondere tentoonstelling, welke aan den strijd In het Oosten gewijd is, in het Berliner Zeughaus Orbls-Holland-Pa* m hadden, ook gebruik gemaakt van de inbeslagname van het geheele vermogen. Wegens het verborgen houden van Joden en wegens Jodenbegunstiging werden of worden naar een concentra tiekamp overgebracht: 1. Arbeider Wilhelm K i e ij n uit Rotterdam. 2. Kantoorbediende Pieter Dolk uit .ZWijndrecht. 3. Bouwondernemer Adriaan van Dingen uit Dordrecht. Arbeider Johannes Gerardus van 't Huil uit Arnhem. 5. Tolbeambte Gerardus M e ij e r uit Stamproij. 6. Handelsagent Cornells Petrus Broers uit Bilthoven. 7. Veilingmeester Jan Arend de Waart uit den Haag. 8. Monteur Gerrit van den Berg uit Utrecht. 9. Kunstschilder Jan Overduijn uit Amsterdam. 10. Advocaat Christian Arnoud V a i 1- 1 a n t uit Amsterdam. Tevens wordt nog ter kennis ge bracht. dat juist in den laatsten tijd in een grooter aantal van gevallen van straf kon worden afgezien, daar de zich hieraan schuldig gemaakt hebbende Nederlanders van verborgen Joden of vermogenswaarden vóór hun ontdek- k.ng vrijwillig bij de politie aangifte hebben gedaan. Belooning van f 10,000 uitgeloofd. AMSTERDAM. 29 Maart. Den 27en Maart 1943 omstreeks 23 uur hebben onbekende daders, die de Amsterdamsche politie-uniform droe gen, na overweldiging v&n politie- en burgerlijk bewakingspersoneel in het Bevolkingsregister te Amsterdam, Plantage Kerklaan, aanslagen met springstoffen gepleegd, die oorzaak waren, dat het gebouw in brand ge raakte. Verklaringen, die leiden tot ont dekking van de daders, worden door alle Duitsche en Nederlandsche poli- tie-instanties in ontvangst genomen. Voor de ontdekking van de daders heeft de Höhere SS- und Polizei- führer een belooning van 10.000 gul den uitgeloofd. De belooning wordt onder uitsluiting van gerechtelijke formaliteiten („unter Ausschluss der Rechtweges") verdeeld. Get. LAGES, SS.-Sturmbannführer. Spelmoment uit den voetbalwedstrijd Amsterdam—Den Haag, welke Zon dag lo het kader van den technlschen dag In de hoofdstad werd gespeeld en door de gastheeren met 5—2 werd gewonnen. Doelman Gerritse maakt een venijnig schut der Hagenaars juist onder de lat onschadelijk CN"' Voske-Pax m Bonnen voor metalen, keukengerei en serviesgoed. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. - Van 29 Maart 1943 af tot nader te bepalen datum geven de bonnen „Reserve 2-14, 2-15" van de bonkaarten voor voedings middelen 4e periode K. 214 (dus de bon kaarten voor personen van 14 tot en met 20 jaar) recht naar keuze op het koopen van serviesgoed of metalen keukengerei tot een waarde van vier punten voor eiken bon. Het ligt in de bedoeling over eenigen tijd wederom op de bonkaarten van kin deren tot en met 13 jaar bonnen, voor een waarde van vier punten, geldig te verklaren tot aankoop naar keuze van serviesgoed of metalen keukengerei. Deze week van 20.15—7.00. Maan op: 4.35, onder 13.23 29 Maart Laatste Kwartier KARDINAAL PELLEGRINETTI OVERLEDEN. Maandagavond om 22.10 is kardi naal Pellegrinetti te Rome over leden. GENERAAL BERGERET OPPERBEVELHEBBER DER LUCHTMACHT. De vroegere plaatsvervangende militaire en burgerlijke opperbevel hebber in Fransch Noord-Afrika, generaal Bergeret, is naar de Brit- sche berichtendienst meldt, benoemd tot opperbevelhebber van de lucht macht in Fransch West-Afrika. Aanvallen en tegenaanvallen in Tunis. Het opperbevel van de weermacht deeit meüe: In den zuidelijken en den sector van het Oostelijk front kwam het ook gisteren alleen tot plaatselijke gevecnien. Ten noordoosten van Orel schoten grenadiers van een in fanteriedivisie van acht vijandelijke vliegtuigen, die in scheerviucht aan vielen, er zeven neer, waaronder vier gepantserde slagvliegtuigen. Ten zuiden van het Ilmenmeer en aan het Ladogameer hervatte de vijand zijn aan van. De aan vallen, die den geheelen dag duurden, werden met zware ver liezen voor den vijand afge slagen. De strijd In Tunis. Ook gisteren zette de vijand zijn aunvahen op talrijke punten van het front in Tunis voort. Hij werd wederom bloedig afgewe zen. In het zuiden van 'funis strandden vijandelijke omsinge lingspogingen op den vastbera den tegenstand en door energie ke tegenaanvallen onzer bewe gelijk strijdende troepen. Duitsch Italiaansche afdeelingen bezet ten in dezen sector volgens de plannen nieuwe spellingen. Bij de aanvallen van vijandelijke vliegtuigen op plaatsen in het be zette gebied in het westen leed de bevolking zware verliezen. Hierbij en aan de Noorsche kust verloor de vijand 18 vliegtuigen. Een formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den afge loopen nacht opnieuw vele brisant- en brandbommen laten vallen op de industriestad Norwich. DE DUITSCHE SUCCESSEN TUSSCHEN DON EN DNJEPR. Bij de succesvolle gevechten tusschen Dou en Dnjepr hebben de Duitsche troe pen tot dusverre 1350 plaatsen, waar onder 40 grootere plaatsen en steden, heroverd. De keuringen voor de Nederlandsche landwacht zijn als volgt vastgesteld: 31-3-1943 913 uur en van 14 uur af: Utrecht, Wehrmachtheim Mariaplaats: 1-4-1943 913 uur, en van 14 uur af: Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 2-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 3-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. lo de Nederlandsche landwacht kan worden opgenomen ieder Nederlander Van onbesproken gedrag tusschen 17 en 30 jaar, die naai beste weten en kunnen bereid is zjjn vadtrland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen. De Nederlandsche landwacht is een Wiritoriale landsverdedigingsorganisatie, bestemd is tot afweer van buiten- «nd.sche en binneniandsche vijanden. Zij wordt in het raam van de Waffen- opgesteld en door deze aangevoerd. De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitler als Germaansch Führer als hoogsten militair aanvoerder. De dienstplicht bedraagt drie maan den. Zij, die de drie maanden dienst plicht achter den rug hebben, kunnen zich voor langeren "duur verplichten, waarna voor hen de mogelijkheid be staat in de actieve politie te worden op genomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben, bestaat de mogelijkheid na scho ling en naar bekwaamheid in hun vroe- geren rang te worden hersteld. Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men met verlof, om alleen opge roepen te wordm voor herhalingsoefe ningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen ge huwden en kostwinners voldoende ver goeding voor familieonderhoud. Nederlanders, strijdt als één man mede tege. het communisme en kapita lisme in de Nederlandsche L.ndwacht. As beheerscht den toestand in Tunis. In aanvulling op het Weermacht- bericht verneemt het D.N.B., dat, nadat er bij de jongste gevechten in Noord-Afrika soms plaatselijke crises schenen te dreigen, de As-for maties den toestand stevig in han den hebben. Na de ontruiming van de eerste linie op 28 Maart wordt thans ge vochten in de diepte van de Zuid- Tunesische verdedigingszone. De vijand, die met een veelvuldige superioriteit aan menschen en mate riaal aanvalt, heeft buitengewoon zware verliezen geleden. Eenheden eener divisie luchtdoelgeschut scho ten de beide laatste dagen 14 pant serwagens onklaar en vernietigden daarmede tot dusver in N.-Afrika meer dan 1000 vijandelijke pantser wagens. De Berlijnsche A.N.P.-correspoai- detn meldt, dat maarschalk Rommel zijn troepen een meer naar achter gelegen nieuwe hoofdgevechtslinie heeft doen betrekken. In dit ver band wijst men erop, dat de Mareth- linie geen enkelvoudige linie, doch een diep geëchelonneerd stelsel van verdedigingswerken is. Nadat snelle Duitsche gevechts- op nomen, vormde Maandagmiddag de Zuid-Engelsche stad Brighton het doel der Duitsche vliegers. De Brit- sche afweer werd door de Duitsche vliegtuigen volkomen verrast en trad eerst in werking, nadat voltref fers waren geplaatst op gebouwen complexen en verkeersinstallaties. De Britsdhe berichtendienst geeft toe, dat „zeer groote schade" is aan gericht. BRITSCHE TOESTELLEN BOVEN DUITSCHLAND. 22 toestellen neergeschoten. In den nacht van 29 qp 30 Maart hebben Britscne vliegtuigen boven West- en Noord-Duitscn gebied ge vlogen. Zonder een poging te doen militaire doelen te treilen wierp de vijand, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, op woonwijken van eenige steden en dorpen op het platteland prisant- en brandbommen. De be volking leed verliezen. De meest afzonderlijk naderende vijandelijke bommenwerpers stieten op enormen afweer der luchtdoel artillerie en werden met succes ook door eskaders nachtjagers aangeval len. De bedoeling van den vijand, door het naderen der toestellen over een groot gebied te verdeelen, den Duitschen afweer te versnipperen, mislukte. De vijandelijke vliegtuigen kwamen overal in het dichte net van den Duitschen afweer terecht. Vol gens tot nu toe beschikbare berich ten zijn minstens 22 meermotorige vijandelijke bommenwerpers ten val gebracht. Een aantal andere aanval lende toestellen zijn door granaten der luchtdoelartillerie of beschieting door nachtjagers zoo zwaaf getrof fen, dat zij wel hun havens van ver trek niet meer zullen hebben be reikt. Aanstelling bij de Neder landsche politie. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. - Naar ons van officieele zijde wordt medegedeeld, is wederom de ge legenheid opengesteld tot dienst neming bij de Nederlandsche politie. Na de aanneming van gegadigden ontvangen deze hun eerste opleiding in een politie opleidingsbataljon. Na deze scholing, die ongeveer zes maanden duurt, worden zij bij een der Nederlandsche politiecorpsen tewerkgesteld. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen wij naar de in dit blad opge nomen, officieele publicatie. Het aantal slachtoffers onder de Nederlandsche burgerbevolking tij- dijs de reeds gemelde luchtaanvallen door Britsche vliegtuigen in den nacht van 26 Maart op een aantal kleine plaatsen van het land is ge stegen tot 38 dooden en ongeveer 60 zwaar- en lichtgewonden. Tijdens het weekeinde heeft de Nederlandsche burgerbevolking door nieuwe terreuraanvallen van Brit sche vliegtuigen wederom elf doo den te betreuren. Zes personen wer den zwaar dertien licht gewond. Vijf personen worden nog vermisi;. Bovendien werden verscheidene woonhuizen vernield en beschadigd. Weer 15 dooden. In den loop van gisteren op ver schillende plaatsen m het Zuidwes ten van het land, heeft de Neder landsche burgerbevolking 15 doo den, 12 zwaar- en 28 lichtgewonden te betreuren. GEEN APARTE VROUWEN- COUPé'S MEER IN TREINEN Naar wij vernemen zullen voor- loopig, in verband met de groote drukte bij het treinverkeer, in de treinen geen aparte vrouwenafdee- lingen meer jóeschikbaar worden gesteld. ZAAÏPEULVRUCHTEN OP BON „ALG. 511". De aflevering van zaaipeulvruchten op bon „Algemeen 511" begint 30 Maart 1943. Zooals bekend, moest men dezen bon tevoren bij een handelaar in zaai peulvruchten inleveren. Per bon ont vangt men een hoeveelheid van 500 gr. DOODELUK ONGELUK TE SCHAGEN. Maandagmiddag heeft op den Pro vincialen weg te Schagen even voor de kruising Kolhorn-Stolpen-Scha- gen een noodlottig ongeval plaacs gehad. De ongeveer 10-jarige Jan Kalsbeek uit de Havenstraat liep achter een paard en wagen, terwijl uit dezelfde richting een zware vrachtauto kwam aanrijden. Plotseling liep de jongen achter den wagen vandaan om dezen te pas- seeren. Dit werd hem heiaas nood lottig, daar de auto op hetzelfde mo ment ook daar was. Hij werd gegre pen en raakte onder de wielen. Het ongelukkige slachtoffer heeft nog even geleefd, doch toen zijn vader en een geneesheer arriveer den, waren de levensgeesten reeds geweken. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN BERLIJN. De Britsche vliegtuigen, die in den afgeloopen nacht boven West- en Noord-Duitschland verschenen, heb ben ook Berlijn aangevallen. Afzon derlijk naderende bommenwerpers brachten tegen halftwee te Berlijn een luchtalarm teweeg, dat ongeveer twee uur duurde. De vijand stiet op krachtig afweer en op een groot aan tal nachtjagers. Brand- en brisant bommen op woonwijken in verschil lende deelen der stad veroorzaakten verliezen onder de bevolking. BEMIDDELING bij het fer menteeren loont beslist, want het verschil in kwaliteit tusschen goed bewerkte tabak en het „rookblad" dat men op „eigen houtje" klaarstoomde, is het zelfde als tusschen keurige krul en boechgrond-veegsel'Te ver wonderen valt dit niet, want wat weten wij zoo met elkaar nu eigenlijk van technische bewer kingen als kerven en fermentee ren af? De doorsnee-amateur heeft daaromtrent de meest rare voor stellingen. Soms vraagt men een paar dagen na het inzenden van de tabak al of de partij haast klaar is! En dat bij een proces, dat zeer langdurig is. Ook hier zijn er fermenteurs en fermen- teurs. Als de tabak wat donker geworden is, gelooft de goege meente wel, dat fermentatie heeft plaats gehad en de „fermenteur" levert af. Maar aldus verknoeide partijen, die nog naar een bona fiden fermenteur worden gezon den, toonden aan, dat in feite het blad slechts op weg was naar verrotting En een grappenmaker, die eens voor een groep amateurs „fermen teerde" en daarbij gaarne gewichtig deed, omdat men anders zijn „me thode" zou kunnen imiteeren, spren kelde op iedere iaag blad, wat vocht. In een onbewaakt oogenblik echter kon men den inhoud van het fleschje controleeren, het bleek zui ver water te bevatten.... Een amateur belde na eenige we ken in Druten op of men eens wilde kijken of zijn tabak het al goed deed; een partijtje van plm. 1 kg in den berg van om en bij de 25.000 kg. Uit welk laatste voorbeeld ten slotte blijkt dat er gelukkig ook nog heel wat amateurs zijn, die het gezonde verstand gebruiken en hun oogst niet door ondeskundige be handeling willen laten verknoeien. AAN ONZE ABONNé'S, AGENTEN EN BEZORGERS. Voozoover het abonnementsgeld door U per giro wordt afgerekend verzoeken wij U dit te doen op gironummer ten name DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND. 187294 Alkmaarsche editie. SCHITTERENDE S.A.V.-DAG 600 Wandelaars op stap. Zeshonderd wandelaars uit Noord- Holland en Utrecht hebben Zondag de omgeving van Alkmaar verkend; zij hebben een gezelligen tocht ge had naar Heiloo, zij hebben den Zee weg naar Egmond getippeld, zij zijn via het Woud langs de duinen naar Bergen gemarcheerd en kwamen vroolijk en welvoldaan terug in Alk maar, waar zij hun belooning in ont vangst namen. En zonder uitzondering zijn zij later allen weer huiswaarst getrok ken,, blij en tevreden, enthousiast zelfs over den mooien dag, het fraaie parcours en de niet minder aantrek kelijke belooning. Paviljoen Kinheim was Zondag morgen weer te klein, maar hoe druk het ook mocht zijn, de S.A.V.-orga- nisatie onder leiding van den heer Th. Konijn werkte voortreffelijk en snel, zoodat de eene groep na de andere vol goeden moed verdween, om 20 of 30 km. af te leggen, al naar de dobbelsteen zou aanwijzen. Tal van vereenigingen waren met groepen opgekomen en van haar was Bovenkarspel met 53 deelnemers nummer een, wat toch iets zegt, als men weet, dat 30 vereenigingen had den ingeschreven! En dan.... een club uit Amers- fort! Het bestuur van deze club had ziin leden opgeroepen voor dezen tocht, omdat Alkmaar en Amersfoort door vriendschapsbanden verbonden zijn. En zij kwamen! Enfin, ze gingen allen op stap. de dames en heeren, de jongens en meisjes en overal langs het geheele parcours zag je ze in groepjes van 3 of 4 wandelen, sommigen met Hin ken tred, anderen wat langzamer, naar de controleposten, waar de dob belsteen weer zou aanwijzen, wat het volgende traject zou zijn. Regelmatig waren ze vertrokken; regelmatig kwamen ze terug. En al weer bleek, dat de wandelaar ook on derweg de vlotte controle waardeer de, en dat het slot in goede handen was bij S.A.V.: ieder werd vlug geholpen; 'ieder kreeg zijn wandel boekje keurig ingevuld en voorzien van een speciaal S.A.V.-zegel, snel terug en de bestuurders namen in snel tempo de speciale vereenigings- prijzen in ontvangst. En toen? Toen werd dank gebracht aan de EHBO, wiens leden ook al uitge zwermd waren over het geheele par cours; toen werd dank gebracht aan S.A.V. en den sportleider Konijn en toen Toen behoorde ook dit festijn weer tot het verleden. CREMATIE C. REZELMAN. Onder groote belangstelling had gistermiddag te Westerveld de cre matie plaats van den heer C. Rezel- man. DE COKESDIEFSTALLEN BIJ DE ALKMAARSCHE GASFABRIEK. Twee maanden voor een der verdachten. Onder de verdachten van dezen middag bevonden zich twee Alk- maarders, de grondwerker C, de R. en de brandstoffenhandelaar W. R., die in ernstige mate betrokken waren geweest bij de indertijd ten. nadeele van de gasfabriek op groote schaal gepleegde cokesdiefstallen. Aan beiden was heling ten laste gelegd. De grondwerker C. de R. had van zekeren v. K., die bij de lichtbedrij- ven werkzaam was, telkens een paar mud meer van deze brandstof be trokken dan op het afleveringsbriefje stond en op deze wijze successieve lijk een 130 a 150 hectoliter in de wacht gesleept, welke door hem weer met of zonder bon van de hand wer den gedaan. Verdachte W. R., die zich beriep op zijn onvoldoende toewij zing, was vrijwel op dezelfde wijze te werk gegaan en had zich over een 80 hectoliter ontfermd, mede weten de, dat deze van diefstal afkomstig waren. De eerste verdachte, die door mr. S. D. Sluis werd verdedigd, was reeds vijf maal wegens vermogens delicten veroordeeld. Hij werd con form den eisch tot 2 maanden ver oordeeld, in verband met zijn gees tesgesteldheid door te brengen in een bijzondere strafgevangenis. Zijn confrater, die een blanco strafregis ter had, kwam er met f 200,of 25 dagen af. Voor de afnemers van de cokes zal dit muisje overigens nog wel een lee- lijk staartje hebben. 50 JAAR WEGWERKER. 1 April a.s. herdenkt de heer K. Bellis te Petten den dag waarop hij, als 13-jarigen jongen, vóór 50 jaar bij den Hondsbossche Zeewering, thans het Hoogheemraadsc'. p Noord-Hol lands Noorderkwartier in dienst trad. Zijn gansche leven is Beilis, die thans in een woonwagen aan den Zijpersluis woont, te Petten bij de zeewering werkzaam geweest. De loonen waren laag, zeer laag. Toen hij trouwde ver diende hij nog slechts 6 in de week. welk loon op zijn trouwdag op 9 werd gebracht. Bellis heeft zijn gansche leven hard gewerkt om zijn gezin eenige welstaiW te verschaffen. Daarom hield hij naast zijn werk een klein boerderijtje, waarvoor hij 's nachts om 3 uur op stond. Velen heeft hij voorts daadwer kelijk bijgestaan, tot hij niet meer kon en het boerderijtje er aan moest geven. Dankbaar was hij toen het beheer van de Zeewering in handen van het Hoogheemraadschap kwam en de loo nen omhoog gingen. Ofschoon hij nog kras is, valt het werk hem niet ge makkelijk aangezien hij zeer door rheumatiek wordt geplaagd. Na een halve eeuw arbeid zou een vervroegd pensioen hier dus wel op zijn plaats zijn. PIERRE BLAAUW OVERLEDEN. Te Koedijk is Zondag in den ouderdom van 43 jaar overleden de componist Pierre Blaauw, die vooral bekendheid verwierf door populaire composities, als o.a. „Die Spieluhr," welke veelvuldig voor de radio wer den uitgevoerd. Voorts trad hij als dirigent op van een orkest, waar mede hij in tal van landen in en buiten Europa concerteerde. MEER Er is allerwege veel waardeering voor al het goede dat door de land bouworganisaties in het verleden tot stand is gebracht. De Landstand is zeker geen andere meening toege daan. Maar andere tilden hebben nu eenmaal andere eischen en wie de roepstem van den tijd niet verstaat raakt achter. Zoo heeft de Land stand, waar de oude organisaties on danks al haar goede eigenschappen niet het tempo van thans konden of wilden bijhouden, de taak op zich genomen voor het welzijn van onzen landbouw in den ruimsten zin van het woord te werken; geheel alleen, toen men zich niet bereid toonde tot samenwerking. Een logische consequentie van dezen gang van zaken is, dat ook het landbouwonderwijs onder de hoede van den Landstand wordt genomen en nu ook dit onder deel een begin van uitvoering schijnt te krijgen, hebben wij den provincialen boerenlei der in Noord-Holland, J. Saai, eens gepolst, of en zoo ja, tot welke veranderingen dit in de naaste toekomst zal leiden. Boerenleider Saai stelde voorop, dat het landbouwonderwijs in ons land staatszaak was en is, met dien verstande, dat de verschillende landbouwscholen onder toezicht staan van commissies, waarin tot nu toe zitting hebben leden afkomstig uit de opgeheven landbouworganisaties. De Landstand heeft het werk van deze organisaties overgenomen en als gevolg daarvan dient ook de zorg voor het landbouwonderwijs onder zijn toerusting te komen. Overgangstoestand. Op den duur, aldus de heer Saai, zal dit onderwijs van den Landstand dienen uit te gaan. Voor de avond cursussen in de dorpen zullen er commissies van toezicht komen, en omdat wij vóór alles in het belang van den boerenstand wil len werken, zullen die commissies bij wijze van overgangsmaatregel, be staan uit de werkers van de oude organisaties. i Het bestuur en de administra tie zullen echter gevormd wor den door den Provincielen Land stand, onder leiding van den Provincialen Boerenleider. Wij staan daarbij op het stand punt, dat de boer zijn vrijheid alleen terug kan winnen of liever ver overen, want vrij is de boer nooit geweest wanneer hij zich bewust is van ziin plichten tegenover de gemeenschap. Onze grond is te kostbaar en te schaarsch om op den duur dit gemeenschapsgoed uit te reiken aan personen, die zich de moeite niet willen getroosten voor <Je juiste bewerking van het land het meest noodzakelijke onderwijs te volgen. Uitbreiding en verbetering. Er zijn" in onze provincie slechts twee middelbare landbouwscholen, en wel in Schagen en in Hoofddorp, die beide nog ongunstig zijn gele gen. Voorts zijn er' lagere landbouw scholen te Purmerend, Texel, Hoorn en Spanbroek, middelbare tuinbouw scholen te Hoorn en Aalsmeer, en lagere tuinbouwscholen te Groote broek, St. Pancras en "Beverwijk. Daarnaast bestaan er in tal van dorpen land- en tuinbouwavondcur- sussen. Wie zich echter bewust is van den zwaren strijd dien ons volk na afloop van den oorlog wacht, om zich op de plaats te hand haven die onze land- en tuin bouwers in Europa hebben inge nomen, zal begrijpen, dat het land- en tuinbouwonderwjjs in onze provincie aanmerkelijk moet worden verbeterd en uit gebreid. Met overtuiging wees de heer Saala ons op de kaart van N.-Hol- land de land- en tuinbouwgebieden, om ons te overtuigen, dat er méér landbouwonderwijsinrichtingen moe ten komen. Terstond aanpakken. Hij erkende volkomen de moei lijkheden daarvan in oorlogstijd, maar was van oordeel, dat desón danks reeds thans deze zaak dien de te worden aangepakt. „Des noods moet het onderwijs dan maar in schuren of eafé's gegeven wor den". De bevolkingstoename heeft ge maakt, dat onze bodem tweemaal zooveel menschen moet voeden dan dit voor 50 jaar het geval was. Daar voor is het noodig, dat onze land- en tuinbouwers volledig door goed on derwijs op de hoogte komen van hetgeen de land- en tuinbouwweten- schap aan hun arbeid ten goede kan doen komen. Al gaat dit alles niet een twee-drie, gedragen door ons ideaal willen wij daar aan bou wen, opdat Noord-Holland krijgt naar waarheid 'n vrijen boeren stand, waar de arbeid vreugde schenkt en die arbeid den wer kers de onmisbare welvaart verschaft. Door ons werk, zoo besloot de boerenleider, zullen wij de boeren ervan overtuigen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1