DAGBLAD VOOR Succesvolle afweergevechten bij Ladoga-meer. Wederom zeventien schepen getorpedeerd. Wat gebeurt er in Tunis? wr -- Eden's besprekingen in Washington. De weg ioi Roosevelts oor. Bommen op Rotterdam. Nederlandsche krijgsgevangenen in Hongkong, Fukuoka, Malakka. STAD EN OMGEVING. De aanhouder wint. Helpi Elkaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187394. DONDERDAG 1 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 76. 2 pagina's. Hoofdredacteur:A R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Verrassende aanval op Britsche Zuidkust. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Maart. - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In den Zuidelijken en den centralen sector van het Oostelijk front verliep de dag over het algemeen kalm. Bij het Koebanbruggehoofd en ten Z.W. van Wjasma werden vijandelijke opmar- schen door krachtig artillerievuur en zware aanvallen van formaties duik bommenwerpers kapot geslagen. Ten Zuiden van het itmewueer be reikte een eigen aanvalsonderneming tot verkorting van het front ondanks aanzienlijke terreinmoeilijkheden de gestelde doelen. In het gevechtsgebied ten Zuiden van het Ladogameer duurden de harde doch succesvolle afweerge vechten voort. Twee vijandelijke bataljons werd»n ingesloten en vernietigd, een aantal pantserwa gens kapotgeschoten. De afweerslag in Tunesië duurt voort Terwijl in enkele sectoren de vijandelijke aanvalsactie onder indruk van den succesvollen tegenstand van Duitsch—Italiaansche troepen tijdelijk wat verminderde, zette de vijand in de andere sectoren van het front zijn zware aanvallen voort. Alle aanvallen mislukten ook gisteren door den vast besloten afweer van onze troepen. De luchtmacht kwam overdag en des nachts, door het voortdurend in den strijd brengen van haar vliegtuigfor maties, krachtig in de gevechten op den grond tusschenbeide. Op de Middellandsche Zee heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig een Britsche duikboot tot zinken gebracht. Een verrassende aanval der lucht macht, gisteren op militaire doelen aan de zuidkust van Engeland on dernomen, had succes. Rommel past de beproefde tactiek toe. Terwijl m W .-Tunis de gevechts handelingen meer het karakter van verkenning dragen, zijn in het Z. gevechten gaande, zooais in Noora- Afrika tot dusver nog niet zijn voorgekomen. De Engelschen en Amerikanen, terzijde gestaan dooi Fransche afdeelingen, zijn tegen over de Duitsch-itatiaansche strijd krachten m de meerderheid, doen Rommel heeft op de beproefde wijze een doorbraak van het achtste leger weien te verhinderen. Nadat Montgomery, toen frontale aanvallen op de Marethlinie vruch teloos bleken, het zwaartepunt had verlegd naar het in der, rug van deze linie gelegen El Hamma, heeft Rommel door een steiselmatigen terugtocht voorkomen, dat zijn strijdkrachten bij den terugtocht door de „flesschenhals" van Gabes de tusschen deze plaats en de zoutmoerassen gelegen laagvlakte werden afgesneden. De oude taktiek is weer gevolgd: de achterhoede heeft door hardnekkigen tegenstand het retireeren van hei gros der troe pen mogelijk gemaakt. Dat het terugtrekken op de nieuwe stellingen volkomen geslaagd is, blijkt uit nel buitengewoon geringe aantal gevan genen, dat de Engelschen hebben ge maakt. De nieuwe situatie maakt uiteraard een hergroepeering der Britsche strijdkraenten noodig. Rommel heeft thans een door het gebergte eenerzijds en de zee an derzijds gevormden corridor achter zich. Aan de W.-zijde daarvan vor men de op diverse punten in het ge bergte staande Amerikaansche en Fransche troepen een flankt-edrei- ging, die er op gericht is, de vereent- gmg van Rommels pantserleger met de m het N. staande troepen onder generaal von Arnim te voorkomen. Alie pogmgen van de geallieerden tot de zee op te rukken, zijn echter op hevigen tegenstand gestuit. EXTRA BERICHT. Zeventien schepen in den grond geooord. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Mrt. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Onze duikbooten hebben den vijand op verschillende aanvoer- wegen opnieuw zware slagen toe gebracht. Zij hebben in 't Noorden van den Atiantischen Oceaan, ten deele bij orkaanachtigen storm, in het Centrale deel van den Atian tischen Oceaan en in dê Middel landsche Zee 17 zwaar geladen Vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 103.500 ton die meerendeels in konvooi voeren, in den grond ge boord. In de Golf van Biskaje zijn 5 zware vijandelijke bommenwer pers bij een aanval op duikbooten door de afweerwapenen dezei duikbooten neergeschoten. Nader wordt gemeld, dat 6 vaartuigen op de Middellandsche Zee in den grond zijn geboord. Ze waren door zee- en lucht strijdkrachten krachtig be schermd. Eenige hadden ladin gen munitie en dieptebommen en zonken onder hevige explo sies. De overige werden wegge schoten uiteonvooien, op den Atiantischen Oceaan. In het voornaamste gevechtsgebied van het N. deel van den Oceaan heerschte de laatste week or kaanachtig weer, zoodat het soms niet mogelijk was krijgsoperaties te verrichten. Roosevelt niet naar Nieuw-Zeeland. STOCKHOLM, 31 Maart (D.N.B.) - V.lgeos den Eritschen berichtendienst hebben Roosevelt en zijn vrouw, die door den premier van Nieuw Zeeland tot een bezoek zijn uitgenoodigd, deze u'tnoodiging van de hand gewezen. Als eenig commentaar zeide Roosevelt: „Thans reis ik niet." Italiaansche verliezen aan opperofficieren, ROME, 31 Maart. (Belgapress.) - Het agentschap Stefani meldt, dat het Ita liaansche leger sedert het uitbreken der vijandelijkheden twee generaals va een legercorps, vijf divisie-gene raals, negen brigade-generaals, twee admiraals, een luchtmaarschalk en twee generaals van het luchtwapen verloren heeft. VRIJWILLIGERS NAAR HET OOSI FRONT. UTRECHT. 29 Maart. - Zaterdag 3 April, des middags 16 uur, vindt op het Domplein te Utrecht een bij eenkomst piaats van 60Ü WA-man- nen, die zich vrijwillig bereid ver klaard hebben, naar het front te vertrekken. De Deider zal hen toespreken. Om 17.15 zal de formatie Weermannen door den Deider worden geïnspec teerd. Na afloop wordt een eenpans- maaltijd aangeboden. Verdere bij zonderheden worden nader bekend gemaakt. Voor Duitschers ter kennis neming. De commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid en Hoogeve SS en Pohteileider maakt bekend- Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duitschers zijn alle m Nederland woonachtige Duitscher» verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratie bureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Riiksduitschers tengevolge van on bekendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing bin nen Nederland en naar het buiten land de bepalingen dezer verorde ning niet naleven. Ik roep derhalve alle lot aanmelding gehouden per sonen, onder verwijzing naar de bij oa vertxdening bedreigde strafferi, SP "gp.'lj het bureau van den poli- ^en gevolmachtigde n™,,ir,JL "ijkseommissaris voor de vesitSi™ H%>er woonplaats bij ImGin^ h" buitenland, bij ver- ÏSS2Ê eli Nederland en bij Suit«f ~ar Jf buitenland schrif- Do-7o ,,2.0v' fj??\aan te melden. °°k VOOr dle t0' kéiDuitsehe volk mïar ln ket onzekere zijn stetenloL hu5 nation.iiteit of als statenioos worden aangemerkt De verplichting tot aanmelang geldt eveneens voor Duitschers „it het vroegere Oostenrijk, voor Ei.deten- duitschers en voor volksdux^herc uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmek;ne bestaat ook voor het geval, dat pJt sonen ter vervulling van hun dienst Wicht voor de weermach worden op geroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke ■vertegenwoordiger, eveneens wan- ®eer hij zelf geen Duitscher is, voor nakoming van deze verplichting aanmelding verantwoordelijk. -.Aanmelding kan mede geschieden °S ne hulpregistratiebureaux bij de whtsgnippen der NSDAP." Get. RAUTER; SS-Gruppenführer und General- 'eutnant der Polizei. BURGEMEESTER VOUTE TEVENS FOUTIEPRESIDENT VAN AMSTERDAM. AMSTERDAM, 31 Maart - De Höhere S.S.- und Polizeilührer, S.S.- Gruppemührer und Generalleutnant der Polizei Rauter heeft d.d. 30 Maart j.l. den burgemeester van Amsterdam, den heer E. J. Voute, tevens belast met de waarneming van het ambt van politiepresident te Amsterdam. p-'t. t - - ,3.^..—,—....^.- Een afdeeling pantser-grenadiers der gereed voor den opmarsch Watfen-SS maakt zich SS PK Ludwlg-O H-P ra Voor 95 pet. overeen stemming bereikt. De zender van Londen meldt, dat President Roosevelt Dinsdagavond heeft verklaard, dat zijn besprekingen met Minister Eden overeenstemming der wederzijdsehe opvattingen hebben op geleverd. Tot dusver is in alle confe renties tusschen de Ver. Staten en andere geallieerde naties een overeen stemming voor 95 pet. verkregen. Roo sevelt verwacht dat in de nabije toe komst hierop besprekingen over na- oorlogsproblemen zullen volgen met Sovjet-Rusland. Aan de besprekingen te Washington is reeds een gedachtenwisseling tus schen Eden eenerzijds en Stalin en Molotof anderzijds vooraf gegaan. Wat Berlijn er van zegt: Van Roosevelts uitlating, dat voor 95 pet. overeenstemming is bereikt, is in Berlijnscbe politieke kringen met belangstelling kennis genomen, ook al is men daardoor, geenszins verrast. Aangezien het bij de besprekingen in hoofdzaak ging om het Sovjet-pro bleem, laat deze opmerkelijke eens gezindheid in de wederzijdsehe opvat tingen weer eens het licht vallen op de Amerikaansche bereidwilligheid om tot iederen prijs te komen tot een volko men overeenstemming met Sovjet-Rus land, waarbij de taak van het Atlantic Charter en dergelijke grondbeginselen aan den kant van Groot-Brittannië en de Ver. Staten maar al te duidelijke taal spreekt. Hoe ver men reeds gegaan Is in zijn bereidwilligheid blijkt uit de mededee- ling van Roosevelt, dat hij hoopt, dat deze besprekingen in de naaste toe komst met de Sovjet-regeering kunnen worden voortgezet. Hij zou dit nauwe lijks gezegd hebben wanneer niet zeer positieve en concrete voorstellen t. a. v. de Bolsjewistische eischen bij de En- gelsch—Amerikaansche besprekingen te voorschijn zouden zijn gekomen. In welke richting echter deze Bols jewistische eischen gaan, blijkt o.m. uit de benoeming van Korneitsjoek tot plaatsvervangend Commissaris van Buitenlandsche Zaken der Sovjet-Unie. Bespreking tusschen Lit win of en Huil. Reuter meldt, dat Litwinof heden een bespreking heeft gehad met Cordell Hull over kwesties, welke voortvloeien uit het bezoek van Eden aan de Ver. Staten. „Arbeidsontspanning" in het N.A.F. ingesteld. De leider van het Nederl. Arbeids front heeft een nieuwe afdeeling op gericht, n.l. „Arbeicpontspanmng." Het Arbeidsfront zal de arbeiders en arbeidsters in d-en ruimsten zin van het woord, wier gezondheid door hun volledigen inzet in het „Betrieb" is beïnvloed, in de ge legenheid stellen gedurende veer tien dagen op kosten van het „Be trieb" in de mooiste deelen van ons land in prima hotels de noodige ont spanning te genieten. De uitzending zal plaats hebben nadat een dokters- onderzoek de noodzakelijkheid hier van heeft uitgewezen. (Van onzen Berlijnschen correspondent) wegen tot Roosevelt's oor." zoo luidt de titel van een geïllustreerde Drocnure, die Raymond Clapper dezer dagen over president Roosevelt heeft gepubliceerd. Onder het tiental man nen, die Clapper als „Roosevelt's woonkamerkabinet" karakteriseert, be vindt zich naast Felix Frankfurter ook diens rasgenoot Samuel Roseman, die door den president der Ver. Staten fa miliaar met Sam wordt aangesproken Voorj*» ia het Westland In de kassen woidt thans druk gewerkt aan het opbinden der jonge kafo komkommers Schimmelpenningh-Smit-Pax m Het portret, dat Raymond Clapper van Roseman geeft, schijnt aan volmaakt heid te wenschen over te laten, want zekere Josef Israels wiens naam aan een vermaarden kunstschilder herin nert publiceert bij wijze van aanvul ling in de „Saturday Evening Post" een artikel, waarin hij met verbluffende openhartigheid den invloed van dezen joodschen politicus op Roosevelt schil dert. Hij verklapt onder meer: „Het vertrouwen, dat Roosevelt in Samuel Roseman stelt, maakte het mcgelijk. dat deze geheel en al in den stijl van Rooseveit kan spreken en handelen." Roseman's vertrouwelijke relatie tot den president dateert uit 1928 en zijn voorliefde voor staatsproblemen gaat terug tot in de eerste jaren van zijn juridische loopbaan, die hem tot rech ter bij het Hooggerechtshof van den staat Ngw York bracht. Omtrent 's mans dagindeeling weet Israels pi kante bijzonderheden te vertellen: „Ro seman's werkdag begint meestal om streeks half 10 met een bezoek in het slaapvertrek van den president te Washington. Ter inleiding worden slechts aangename feiten behandeld, maar tenslotte komen ook de ernstige kwesties aan de beurt. Als de president in zijn studeerkamer verschijnt, is Ro seman in zijn-aangrenzende kamer al lang aan het werk. Tijdens de Natio nale Vergadering van 1932 behoorde Roseman reeds tot zijn intieme advi seurs. Hij behoorde tot het betrekkelijk kleine groepje „vrienden uit den goe den ouden tijd," die aan het particuliere feestmaal op Roosevelt's verjaardag mede aan tafel mochten zitten. Hij werkt niet slechts in de naaste omge ving van Roosevelt, maar begeleidt hem zelfs op zijn weekend-uitstapjes bij mooi weer. Om zijn enormen in vloed nog duidelijker te maken, noemt Israels hem „den directen plaatsver vanger van den president," die „een weliswaar niet officieele, maar niette min grootere volmacht bezit dan alle •eden der regeering." 180 dooden en 400 gewonden VGRAVENHAGE, 1 April. - In de middaguren van gisteren hebben Britsche vliegtuigen bij zeer goed zicht de stad Rotter dam aangevallen. De neergewor pen bommen troffen hoofdzake lijk dichtbevolkte arbeiders wijken. Heele stratenblokken werden vernield. Volgens de tot dusver ontvan gen berichten had de Neder landsche burgerbevolking 180 dooden en 400 gewonden te be treuren, Helaas moet verwacht worden, dat het aantal slacht offers nog zal stijgen. De Duitsche en Nederlandsche autoriteiten hebben terstond alle beschikbare krachten aan het werk gezet voor de redding van slachtof fers en voor opruimingswerkzaam heden. Zij droegen zorg voor een voorloopig onderkomen en voor de hulpverleening aan de duizenden dakloos geworden mannen, vrouwen en kinderen. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. Britsche vliegtuigen hebben gister avond een stad in het Zuidoosten van het land aangevallen. Door uitgewor pen bommen werden talrijke huizen, waaronder een ziekenhuis, vernield of zwaar beschadigd. De Nederland sche burgerbevolking heeft volgens de tot nu toe ontvangen berichten 16 dooden te betreuren. Een groot aantal personen werd licht of zwaar gewond. 's-GRAVENHAGE. 31 Maart. - Het informatie-bureau van het Nederland sche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsge vangenen in Hongkong, Fukuoka en Malakka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezon den: Hongkong: volunteer defense corps: r dejonge privates t hurbert whj tade- ma„ zeemacht: chief-petty officer pa besyuen pettyofficers lvr adolf apl maengkom leading-seamen jwn ost- meier al tatu. Fukuoka: Landmacht medcapt. kj victor capt. w böuma medoffrs. doppert allp'-.onso firstlt. vrc plegman sgt.-maj.r villanueva sgts ie ueseburg f faubel me louis secondlt. te aronds sgts fj egter- vanwissekerke cc gronthoud p burs- hoorn 1 andries pj flissaard jv kommer j kooistra d brandon j eckhuysen wt smissaert ckf janssens le mesman pw benjamins corpls. gij kelikens j bom mel aa buitier h fak. Malakka: landmacht sgts jah giezen ahf willebrands landst.-sgt. p noome soldaten jc boom aam luymes mill.- sold. a dankelman mil.-sgt. cj jongman soldaat ah oliemans stadswacht-luit. h meyer mil.-soldaten paw gerlings j vanrooy sgt. arke jansen sgt.-majoors jfc emanuels jmj degroot mil.-sgt. j rijksen sgts gl bolt alp londt soldaat e flohr landst.-soldaten brandesth mh lefebre fg schubert mil.-soldaten pc huvers hm malee cm boode g hoekstra w tebraak we vrouveroyvnieuwaal jm pietersz ah godding gl holtzapffei jc dumosch n mannot b degruiter g taanman ea grootens rj ruysenaars jfg vonk ah vanheije aa neijs jf hobbelen jj torn or souissa landst.-adj. h"mayer lieut. lh kiemenij sgt.eo puttrich mil.- soldaten ha doornbosch ajj kroese jc leijenaar m abels a kleist landst.-sol- daat jj plaat soldaat wj hoppe sgt.-maj. vj mulder brigadier s vdsluijs luit. wdh eckhout landst.-adj. wa kaak sgt. ca tromp mil.-sgts a meulemans as van- derwerff la degroot 1 denhartog., zee macht milicien n smith. Familieleden enz. gelieven zich on der opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent deze personen, tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. „DE VERDRAAGZAME HUISTYRAN." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1, in de serie „Brandende Kwesties", over het onderwerp: „De verdraagzame huistyran." LUC VAN DAM BEHOUDT ZIJN TITEL. De gister te Amsterdam gehouden bodkswedstrijd om den middenge- wichttitel tusschen Posno en den titelhouder Luc. van Dam is geëin digd in een zege voor Luc. van Dam. In de achtste ronde gaf Posno den strijd op. Bonnenvervalscher geknipt. Gistermorgen vervoegde zich in den kruidenierswinkel van den heer Abra hams, Westerweg alhier, een man van middelbaren leeftijd met twee suiker bons. De 20-jarige zoon, die hem be diende, zag onmiddellijk (men was daar op zijn qui vive omdat men reeds eer der de dupe van bonnenvervalschers was geworden) dat de 1 onnen ver- valscht waren. De zoon had, zonder dat de aanbieder dit bemerkte, een van de bonnen laten vallen, doch ontving een slag op zijn hand, toen hij een ge baar maakte .te andere te willen be houden, waarop de vervalscher hem de bon uit de hand rukte. Daardoor kon de kruidenier feeen geloof héchten aan het verhaal van den man, dat hij de bonnen aanbood voor een familie in Bergen, waar hij werkte en hoewel de mand met boodschappen voor de be zorging gereed stond, besloot hij met den man mee te fietsen naar Bergen. Daar reed di man allerlei laantjes door en ging tenslotte een uur in het bosch zitten. De kruidenier verliet hem niet, waarop de man naar Koedijk en van daar naar Schoorl reed, waar een half uur op het repareeren van den rijwiel band van den vervalscher werd ge wacht. Tenslotte ging de man naar Alkmaar, doch hij weigerde mee naar 't bur. v. pol. te gaan en stemde daar ten slotte in toe, na eerst een bezoek aan zijn woning aan de Schaepmanstraat te hebben gebracht. De jeugdige kruide nier bleef ook daar in zijn gezelschap en tenslotte arriveerden beiden om half vier op het bureau van politie, waar de valscher de schilder B. bleek te zijn, die procesverbaal kreeg en vermoede lijk voor zijn oplichtersdaad een paar maandjes op te knappen krijgt. ONBEHEERD RIJWIEL TERUG TE BEKOMEN De v.v. Commissaris v. Politie te Alkmaar verzoekt degenen, die in lichtingen kunnen verschaffen over een heerenrijwiel, merk „Turner", dat onbeheerd en niet afgesloten op straat werd aangetroffen, zich ten spoedigste aan zijn Bureau te mel den, afd. recherche. Reeds staan In de bloembollenstreek op verschillende plaatsen de narcissen In bloei, hetgeen voor den tijd van het jaar buitengewoon vroeg Is CNF-J. Zeijlemaker-Pax m Geslaagde bijeenkomst van dorpsboerenleiders. In de vergadering van de dorps boerenleiders in Noord-Holland te Alkmaar, heeft de provinciale boe renleider J. Saai, erop gewezen, dat voor de komende ploeg-, zaai- en oogstperiode voor den boer slechts één wet geldt: „Helpt elkaar". De positie van materiaal en trekkracht laat niet toe, dat de eene boer rustig zijn werk kan doen en de ander niet weet, hoe hij het gereed moet krij gen. Verwacht kan worden, dat de Gemachtigde voor den Oogst in sa menwerking met den Nederlandschen Landstand in dien zin maatregelen zal nemen. Spreker noemde het, den ernst der tijden geenszins onder schattend, een verheugend feit, dat uit de benauwenis eindelijk de lang- gewenschte eenheid van het platte land tot stand kan komen. In Noord-Holland begint men steeds meer in te zien, dat de Landstand niet breekt, maar bouwt; de sa menwerking met hen, die niet onver deeld met den Landstand sympathi- seeren, laat toch over het algemeen weinig te wenschen over. De dorps boerenleiders hebben thans grooten invloed op de uitzending van ar beidskrachten uit de dorpen naar Duitschland. Uit mededeelingen van den staf leider, ir. C. Koeman, bleek dat in de toekomst de Landstand als eenige Landbouworganisatie een groote rol zal spelen bij het lager land- en tuin- bouwonderwijs en vertegenwoordigd zal zijn in de commissies van toe zicht bij het middelbaar land- en tuinbouwonderwijs. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.157.00. Maan op: 5.59, onder 15.43 4 April Nieuwe Maan. Uit 'Washington wordt gemeld, dat het Huis van Afgevaardigden het veelbe sproken belastingplan, volgens hetwelk alle belastingen zouden worden ver vangen door een inhouden van een vast percentage van het inkomen, met 2X5 tegen 198 stemmen heeft verworpen. De politie te Utrecht heeft in een particulier huis in de Jaffawijk een inval gedaan op vermoeden, dat in dit perceel het hazardspel beoefend werd. De politie trof 9 personen aan rondom de roulette. Zij werden ge arresteerd. GEMEENTELIJKE AVONDSCHOOL VOOR LAGER NIJVER? Gediplome leerlingen: Afdeeling Boekei, J. C. JSONDERWIJS. werden de volgende R. Agricola, N. ssink (met lof), K. Dekker (met lof), G. Kooij, C. L. M. Linssen, C. L. Tamis, G. J. Voer- mans. Afdeeling „B": D. Hoekstra, J. G. Klaver, C. J. Smit, C. Bier, J. de Boer, A. Th. Kunst. Afdeeling „C": G de Graaff, J. Kuitwaard, A. P. Rits, G. Spaans, A. Wormsbecher. Niet gediplomeerd 1 leerling. Voortgezette Triassen: Afdeeling „B": P. Bakkum (met lof) Bevorderingen. Van de le naar de 2e klasse werden bevorderd: Afdee ling „A": J. Admiraal, J. Bolten, M. Nagelhout, H. de Waal, M. A. de Groot, J. de Graaf, Niet bevorderd 3 leerlingen. Afdeeling „B": J. Been tjes, A. F. M. C. Koopman, C. P. Pannekeet M. Ruiter, J. v. Duin. Niet bev. 2 leerlingen. Afdeeling „C": A. J. Disseldorp. Niet bevor derd 1 leerling. Van de 2e naar de 3e klasse werden bevorderd: Afdee ling „A": J. Smit. Niet bevorderd 1 leerling. Afdeeling ,3": F. van. Dijk, C. A. Kemps, C. van Dijkhui zen, J. Wijnans, F. Jansen, 'H. van Dijk, J. M. B. Kolkmna, J. B. Som- mer, C. Th. Viset. Niet bevorderd 1 leerling. Afdeeling „C": P. M. Mors, A. Schol, H. B. Wesseling. Van de 3e naar de 4e klasse werden bevor derd: Afdeeling ,3": G. Witte. Af deeling „B": H. Poelstra, W. v. Wes ten, J. Volkers, J. Rens, J. Borjeson, C. P. W. Leijding, P. C. Mensink. Niet bevorderd 2 leerlingen. Afd. „C": B A. Mizee, J. Peereboom, C. Reek. Van de 4e naar de 5e klasse werden bevorderd: Afdeeling „A": Th. Buis, H. J. de Haas, N. Kops, A. Mizee, J. v. d. Plas, P, N. Wester, C. v. d. Weijde, A. Wolzak. Niet bevor derd 1 leerling. Afdeeling „B": P. N. van Baden, A. Berlijn, N. C. Dek ker, J. L. Vredenburg, J. J. v. d. Aakster, F. J. Essen, A. ten Haaf, J. Hennink, W. Buizer. Afdeeling „C": H. Otto, J. Schenk, Th. J. Kunst. Niet bevorderd I leerling. Voortgezette klassen. Van de le naar de 2e kl. werden bevorderd: Afdeeling „A": J. J. den Das. Afdee ling „B": A. Bakkum. N.S. FRAUENSCHAFT In de overvolle zaal van „Het Wa pen van Heemskerk" vond de in stallatie plaats van de nieuwbe noemde Ortsfrauenschaftleiterin Schmidt, van het Stützpunkt Alk maar der N.S. Frauenschaft Deut- sches Frauenwerk. De installatie werd ingeleid door een zeer indruk wekkende rede van de Kreisfrauen- schaftleiterin Flament. Party en weermacht waren tegenwoordig. Ook burgemeester Van der Sluiis. de kringleider der NSB, Ouwerkerk en de NSVO-leidster Klokman toonden door aanwezigheid belangstelling voor deze plechtigheid. De Stütz- punkleiter der NSDAP, Meyer, sloot de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze. BENOEEMINGEN BIJ DEN LANDSTAND Tot voorzitters van de districts commissies van den Ned. Landstand bij de Plaatselijke Bureauhouders zijn benoemd: Te Bergen de heer A. C. Kuys. T Egmond-Binnen de heer S. A. Zuurbier. OVERTREDING DER PRIJSVOORSCHRIFTEN Tegen een alhier wonenden siga renwinkelier is procesverbaal opge maakt terzake van overtreding van de prijsvoorschriften. Hij verkocht dubbele pakjes sigarettenpapier te gen veel te hooge prijzen en had de pakjes ook te duur ingekocht, Tegen den verkooper wordt eveneens pro cesverbaal opgemaakt. De nog aan wezige voorraad papier is in beslag genomen. Een Alkmaarsche bakker had een nieuw gebak gecreëerd, doch hij vergat rekening te houden met de prijsvoorschriften en verkocht zijn product tegen een veel te hoogen prijs. Het gevolg was een proces verbaal, terwijl het restant gebak in beslag werd enomen. Een groentenhandelaar werd be keurd, terzake van het te duur ver- koopen van zijn groenten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Petronella E., d. v. Lute Schutte en C. Zomerdijk. Wilhel- mina C. M., d v. Bernardus C. A. Hulskamp on M. Schaper. Jose- pha C. M., d. v. Pieter Huybers en A. G. E. Ligthart. Cornelia C. M., ct v. Bertus van den Berg en C. M. Koster. Getrouwd: Quirinus J. de Ruijter en Johanna Bergen. Jacobus de Ridder en Lucina C. A. Hoffschlag. Gerrit Wolzak en Johanna Veen- stra. DIENSTJUBILEUM Heden herdenkt de heer M. Kan sen, Bleekerskade no. 5 alhier, den dag waarop hij vóór 25 jaar in functie trad bij den Rijksbelastin- gendienst. Op 1 April 1918 werd hij aangesteld als kommies te Delfzijl, waarna hij in 1928 bevorderd werd tot assistent. In 1930 volgde over plaatsing naar Zuidscharwoude en vervolgens op 1 April 1934 naar llkmaar. Den jubilaris, die de ach ting geniet van superieuren, colle ga's en bevolking, zal het op dezen dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. DE HALTER VIERT FEEST De Halter heeft dezer dagen haar jaarvergadering gehouden, die voor het overgroote deel een feestelijk karakter droeg, al wil dat niet zeg gen, dat er feest gevierd werd! Het 30-jarig bestaan der dames- afdeeling werd n.l. op bescheiden wijze herdacht en een der opricht sters, mej. T. Langenberg, werd dooi den voorzitter in de bloemetjes ge zet en hartelijk toegesproken. Ver der werd de heer Jb. Heinis, die 40 jaar lid der vereeniging is, gehul digd. Voorzitter Reurslag noemde hem een Halteriaan met een jong hart, die veel voor zijn vereeniging heeft gedaan en nog steeds doet. Hü behaalde tal van persoonlijke prij zen op turn- en atletiekwedstrij den. De vergadering benoemde den 40-jarigen Halteriaan tot eerelid. De heer Reurslag gaf verder een overzicht van het vereenigingsleven en wees daarbij o.a. op den regelma- tigen vooruitgaan van het ledental.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1