DAGBLAD VOOR Rotterdam door bomaanval geteisterd. Oogst van één maand strijd ter zee. 180 dooden, 400 gewonden. Geen wedstrijdsport in Rotterdam op Zondag 4 April. Vier Belijdenissen van een Politiek Penseel. Aanslag op Burgemeester van Baexem, 149 Vijandelijke koopvaardij- en 20 oorlogsschepen tot zinken gebracht DE NIEUWE BONNEN. jabes en El Hamma ontruimd. Ter verkorting van het front. Nieuwe Zeepbonnen. 1300 zakjes shag buitgemaakt. STAD EN OMGEVING. „VRIENDEN." Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Bed. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 2 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 17. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voof Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nr*. 5 ets. Dichtbevolkte arbeiderswijken getroffen. Duizenden dakloos. 's-GRAVENHAGE, 1 April. - In de middaguren van Woensdag hebben Britsche vliegtuigen bij zeer goed zicht de stad Rotter dam aangevallen. De neergewor pen bommen troffen hoofdzake lijk dichtbevolkte arbeiders wijken. Heele stratenblokken werden vernield. Volgens de tot dusver ontvan gen berichten had de Neder- landsche burgerbevolking 180 dooden en 400 gewonden te be treuren. Helaas moet verwacht worden, dat het aantal slacht offers nog zal stijgen. De Duitsche en Nederlandsche autoriteiten hebben terstond alle beschikDare krachten aan het werk fiezet oor de reading van siacntoi- ers en voor opruimingswerkzaam heden. Zij droegen zorg voor een voorioopig onderkomen en voor de huipverieening aan de duizenden dakloos geworden mannen, vrouwen en kinderen. De horizon vervaagt in een dikke, vuihg geei-roode waim, die over de daken hangt en ais met taaie vang armen in oe straten grijpt. in de middaguren wierp het Brnscue lucn-wapen zijn oom- men neer. Looais auiju tronen zij ue woomiu.zen aer oevoiKmg en vermengden in ae pinnen der onder een vuurgioed ineenstor tende woonsteuen net leven van veie mannen, vrouwen en kin deren. Ter plaatse waar de ouders bezig waren met hun ar beid en hun zorgen, waar ae kin deren hun kieme genoegens oe- leelaen, rukte oe niitscne dood hen weg. ue opiaateuue vuur tongen uoven ue resten oer hui- ïèn, de smadelijke puinen van hee.e wotungoioKKen en ue gru welijke leeg.e van donkere ven stergaten m heeie straten, net nerveuze haas-en der menschen, de raueloosneid van hun brik, het leed op ne rooaoehuude ge zichten en de oraeiooze wirwar van armzalige wagens en kar ren, met resten van uectuen en bescheiden bezittingen vormen een ernstige kreet van bescnui- diging. Hartverscheurende tooneelen. Rondom laait de brand, spannen afgematte brandweerlieden zien in om te redoen wat nog gered zou kunnen worden, strompelen en haasten opgejaagde menscnen zich over s.eenen, balken, versplinterd huisraad, oeiacnenjke kieinigneden ais laatste bezitting met de nanoen opbeurend, rijoen en staan auto s en handkarren overal om huisraad, dat in de straten opgestapeld ligt, weg te halen. JSn steeos dieper zwalkte de vuile warm en rook tusscnen oe hui zenrijen door, zoodat de tranen in de oogen springen, doorar.ngt de kleeren oer menscnen met een pene- tranten brandgeur, die nog dagen lang blijft hangen, klinken de haas tige stappen over glassplinters, waarbij oe menschen bang zijn, dat ook hun schoenen nog vernield zui len worden. Deze üoodendans in de arbei derswijk van Rotterdam vervult een iegelijk in oe s-ad. Wanneer de gedachten probeeren oen chaos te doordringen en te or denen, stuiten zij af op de on begrijpelijkheid van bet ontzet-» tende geoeuren. .Slechts vluchtige indrukken be ginnen zich geleidelijk ar te teeke nen: een hall opgegroeid me.sje, met afgezakte kousen, een gescneuroen rok, roodbehuüde oogen, de bloedi ge neus viucntig veruonaen met een stukje gaas, heeft uit de puinen van haar vermeide huis een pop, een teddy-beer en een prentenboek ge red van haar broertje of zusje en deze scnatten draagt zij nu op een smal dienblad naar een stapel huis raad, dat ligt te wachten op vervoer. Misschien had deze kinderlijke lief desdienst reeds geen zin meer. Mis schien waren haar broer of zusier wel ergens mede onder de pu.nen bedolven. Een waanzinnigheid van Engeland. Maar sinds wanneer' houden de aanstichters van deze oorlogsmisda den rekening met het geloovige ge moed van een volk? Bekommeren zij zich nog om menschelijke ontroerin gen, die zij in hun eigen gemoed reeds lang gedood hebben? Wanneer v .fhsar jn hun kraam te pas Komt. Zij beweerden het Europee- sche oorlogspotentieel te treffen of Het verzoek van den voorzitter van den Ned. Voetbal Bond om de voetbal wedstrijden in Botterdam a.s. Zondag geen doorgang te doen vinden in ver- oand met de waanzinnige terreurbom- bardementen op de burgerbevolking, waaraoor deze in diepen rouw is ge dompeld, is door mij vo.komen begre pen. Ik geloof, dat de geheele sport wereld dit verzoek zal begrijpen en daarom ook aan mijn wensch om op Zondag 4 April in Botterdam geen wedstrijden te houden, gehoor zal ge ven. Dit uit piëteit voor de dooden en nunne achtergeblevenen. De Rijksgevoimachtigde voor de sport, H. VAN GRONINGEN A STUHLING. te willen treffen. De honderdvoudig bewezen feiten eenter getuigen te gen hen. uok in Rotterdam nebben zij de woonsteden van vreedzame, aroeidzame gezinnen getroffen. Deze oorlog is voor Bngeiana een waanzinnigneid, dat weten thans aan gene zijde van het Kanaal men schen, die met tot ae domsien be- nooren. De politieke ontwikkeling, juist in de laatste weken, waarin ae Bntscne plutocraten aatgene aan net bolsjewisme neooen moeten prijsge ven, wat zij van Duitschrand veron- dersteiaen ën dat land met gunden, en waarvan zij ae eeuwen door hen ben geteerd ais van net kostbaarste politieke kapitaal, neelt deze waan zinnigneid bevestigd, net mag niet verwonderen, dat deze Bntscne waanzin aan steeas nieuwen waan zin het licnt scnenkt. net Nederland sche volk echter, dat eens aen Brit ais bondgenoot vertrouwde, mag zich, gezien het stijgenae aanval van zijn gedoode vrouwen en kinderen en zijn vernielde woningen aivra- gen, of deze waanzin zeirs nog me thode heeli, dan wel, of hü niet al lang reeas is uitgegroeid tot onge breidelde misdaad. Dood, ellende en ontzetting. Degenen, die van genoegen in de nanden klappen en met neime- lij.ee weiwhienaueid aan net „tweede iront" ueiiken, wanneer ttrnscne bommenwerpers na. voi- Dracnt vernielingswerk over hen heen ronken, terwijl ac*m, ellende en ontzetting gekomen is over honderdduizend nunner eigen voiksgenooten, zullen er goed aan daeu aeze vragen ie overwegen. Hun geestelijk vermogen tot het verkrijgen van ïnzicnt moge he den nog falen, zij zullen echter ongetwijfeld net antwoord zeer snel vinden wanneer het niet zou blijven bij het voorproefje, dat Rotterdam en vele andere plaat sen in Nederland de laatste maan den gekregen hebben van het „tweede front". Aan verwondingen overleden. 's-GRAVENHAGE, I April. Op 29 Maart 1943, tegen half tien des avonds, is de burgemeester van de gemeente Baexem, in de provincie Limburg, W. A. Hetterscbeidt, door eenige lot dusver onbekende daders met verscheidene schoten in zijn woning neergeschoten. Hetterscheiui is aan zijn verwondingen overleden. De bevolking wordt uitgenoodigd deel te nemen aan de opsporing van de daders. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die leiden tot de ar restatie der misdadigers loof ik een belooning uit van f 25.000.-, welk bedrag met uitsluiting van gerech telijke formaliteiten verdeeld zal worden. Iedere Duitsche of Neder landsche politie-ins.antie zal desbe treffende mededeeimgen in ont vangst nemen. (w.g.) RAUTER, SS-Gruppenführer und Generaileutnant D.P. DRANKDIEFSTAL UIT HAAGSCH SCALA-THEATER, Eergisternacht hebben inbrekers zich toegang verschaft tot het Scala theater te 's-Gravenhage. Uit den kelder werden 92 kruiken oude ge- never, 30 flesschen whisky, 48 fles- schen cognac en 35 flesschen likeur ontvreemd. VERDUISTER GOED., Deze week van 20.15—7.00. Maan op: 6.30, onder 17.11 4 April Nieuwe Maan. In een werkplaats voor het repareeren van vliegtuigen in Tunesië. Aan het technisch personeel van een vliegterrein worden zeer hooge eischen ges-eld. Met vakbekwame zekerheid worden zelis de moeilijkste reparaties aan de machines uitgevoerd. Hier beslissen niet de technisch* hulp middelen, doch atleen de kunde van den enkeling PK Arppe-H H-St-P m CHURCHILL SCHILDERT HET BOSJEWISME VAN 1920—1942 1. Churchill in een rede voor de Oxford-beweging op 18 Nov. 1920: „Het Bolsjewisme is geen politiek, het is een ziekte; het is geen geloof, het is een pest!Naar mijn oordeel moet alle schade en ellende in Rusland door de ver dorvenheid en waanzin van de Bolsjewisten ontstaan zijn, en kan in Rusland of in Oost-Europa van een opleving op welk gebied ook geen sprake zijn, zoolang deze slechte mem- schen de Russische natie in handen houden. De_ politiek, welke ik steeds zal voorstaan, is de val en de vernietiging van dit misdadig regiem." HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 April. - Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Vrij krachtige vijandelijke aanvallen op het N. iront van het Koebanbrugge- hooid zijn bloedig afgeslagen. Van de andere sectoren van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. De luchtmacht heelt, aan de Moermankust een vijandelijk vracht schip van 2000 ton in den grond ge boord. In de periode van 21 tot 31 Maart zijn aan het Oostelijke front alleen al door afdeelingen van het Leger en de Waffen- SS 458 Sovjet-pantserwagens vernield, buitgemaakt of onbruikbaar gemaakt. In Tunis leverden onze troepen ook gisteren zware afweergevechten. Nume riek sterkere Britsche en Amerikaansche afdeelingen trachtten vergeefs door om singeling deelen der Duitsch-Italiaansche troepen af te snijden. De superieure leiding en de gevechtsprestaties onzer troepen hebben tot dusverre al deze be doelingen van den vijand verijdeld. Bij een overdag door vijandelijke bommenwerpers op Rotterdam on dernomen aanval werden woon wijken in de binnenstad zwaar ge troffen en zware verliezen onder de bevolking veroorzaakt. Vanochtend verscheen een enkel viermotorig vijandelijk vliegtuig onder oescherming van het wolkendek boven het grensgebied van Noordwest-Duitsch- land en het verscheidene bommen val len. Het werd neergeschoten. In den strijd tegen de Britsche en Amerikaanscne verbindingen ter zee hebben duikbooten in Maart 138 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 851.600 ton in den grond geboord en 18 an dere schepen met torpedo's getrof fen. De luchtmacht heeft in dezelfde periode lb koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 ton tot zinken gebracht en 39 vracht schepen met een gezamenlijken in houd van 220.000 ton beschadigd. Een deel daarvan kan eveneens als tot zinken gebracht worden beschouwd. Aldus zijn in Maart 1943 tenminste 149 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 926.600 ton tot zinken gebracht. Ook in den strijd tegen vijandelijke oorlogsschepen hadden Marine en Luchtmacht succes. Lichte vloot- .trjjdkrachten boorden 2 torpedo jagers, 7 duikbooten en 9 motor- torpedobooten in den grond. Een derde torpedojager werd door een duikboot tot zinken gebracht. Twee torpedojagers en 7 motortorpedoboo- ten werden beschadigd. De lucht macht vernietigde een duikboot en een escortevaartulg en beschadigde 2 torpedojagers, 2 duikbooten en een patrouillevaartuig". In de periode van 4 April tot 10 April kan gekocht worden: op bon löA 4 rants. Prood of ge Dak, löB 34 rants, brood of gebak, 15 1 rants. Deschuit, brood of gebak, 15A 2 kg aardappelen, 15B 1 kg aardappelen. IbA 1 rants, tabak, 15 1 rants, siga- retten Van' 4 April tot 17 April 1943: 15A j. rantsoen vleesch of vieeschwaren, 15B 1/4 rants, vleesch of vieeschwa ren, 4-14, M-14 res. 11/4 rants, vleesch oi vieeschwaren, M-16, M-18 res. 2% rants, vleesch of vieeschwa ren. De volgende bonnen z«n binnen kort niet meer geldig: Na Zaterdag 3 April: 14 brood, beschuit, aardappelen, tabak, 13 vleesch, 4-13, M-13, M-15, M-17 res., 2—09 3—10 res. De geldigheidsduur van de vol gende bonnen is verlengd: t.m. Zon dag 4 April: 09 Boter. t.m. Zaterdag 7 April: 3-11 Res. (sinaasapp.) 2-12, 3-12, 4-12 res. (appelen), t.m. Vrij dag 30 April: 514 Alg. (Eenh. zeep). 515 Alg. (Waschpoeder); S-Eenheids- zeep, Waschpoeder. Toiletzeep. Aan het Italiaansche legerbericht ontleenen wij: In Tunis worden de gevechten voortgezet met bijzondere felheid in de Noordelijke en Centrale sectoren van het front. Tijdens onze tegen aanvallen werden 172 krijgsgevan genen gemaakt en eenige kanonnen en gepantserde strijdmiddelen ver nield. In den zuidelijken sector zjjn Gabes en El Hamma ontruimd ingevolge bewegingen ter verkorting van het front. DUITSCHE SOLDATEN OFFEREN VOOR DE SLACHT OFFERS VAN STALINGRAD. Een afdeeling luchtdoelgeschut van de Luftgau Holland heeft in het kader van de Oorlogswinterhulp actie van het Duitsche volk als bij zondere gift voor de slachtoffers van Stalingrad een bedrag van 10.011 bijeengebracht. Dit fraaie resultaat werpt een mooi licht op den kameraadschappeliiken geest der Duitsche soldaten. De bokswedstrijd om het Nederlandsch kampioenschap middengewicht tus- schen Luc van Dam en George Posno, welke Woensdagavond in het Con certgebouw te Amsterdam plaats vond, werd in de tiende ronde door opgeven van Posno door Van Dam gewonnen. Tijdens het gevecht A. Stapt-Paxm Tot en met 30 April '43 geeft de met „Algemeen 534" gemerkte bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de met „T eenheidszeep" ge merkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten recht: hetzij op het koopen van een stukje van '24 34 of 28 gram luchtgevulde eenheids toiletzeep 40 of 75%; hetzij op het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14, 15 of 21%; hetzij op. het doen wasschen van vijf kilogram droge vuile wasch. De met „Algemeen 535" gemerkte bon van de bonkaart voor voedings middelen en de met „T waschpoe der" gemerkte bon van de aan kin deren beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten geven voorts tot en met 30 April a.s. recht hetzij op het koopen van 250 gram wasch poeder of zeeppoeder (oude of nieu we samenstelling), hetzij op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch, terwijl de met „T toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar uitgereikte kaarten recht geven op het koopen van één stuk van 50 of - voor zoover voorra dig - 75 gram toiletzeep (oude sa menstelling). De geldigheidsduur van de voor eenheidszeep aangewezen bonnen „Algemeen 514" en „S-eei.heidszeep" en van de voor waschpoeder aange wezen bonnen „algemeen 515" en „S waschpoeder" en van de voor toiletzeep aangewezen bon „S toi letzeep" is verlengd tot en met 30 April 1943. BONAANWIJZING VOOR KAARSEN. Van 1 April tot nader te bepalen da tum geven de met „20 verlichting" en „32 verlichting" gemerkte bonnen der petroleumkaarten, respectievelijk S 108 en S 208, recht op het koopen van 1 rantsoen kaarsen (300 gram). Het ligt in hef voornemen, van 1 April tot 1 Oc tober 1943, eens-per twee maanden, dus driemaal, een bon voor een rantsoen kaarsen aan te wijzen. men client aernaive het verbruik van kaarsen over de drie termijnen te ver- deelen. In den nacht van Dmsdag op Woensdag hebben leden van het die vengilde zich door verbreking van'n ruit toegang verschaft tot de tabaks- kerverij der firma P. Schuckink Kool aan de Koningstraat te Beverwijk. Van den voorraad, dien zij bereikten na twee deuren te heben geforceerd, werden door hen ruim 1300 punt zakjes shagtabak ontvreemd. Tevens namen de dieven een groot aantal aldaar opgeborgen sigaren mede. De politie stelt een onderzoek naar de daders in. ARTISTENCOMBINATIE IN HET GULDEN VLIES Eenige artisten. waaronder Jos. Windt, de Mauna-Kea's en de Rpssi- ni's, hebben op hun tournee giste renavond ook Alkmaar bezocht. Dat de voorstelling echter gebracht heeft, wat de bezoekers er van verwacht zullen hebben, kan niet gezegd wor den. Het geheel maakte een weinig verzorgden indruk met weinig sfeer. De conferencier Johnny Pims, werd door een ander vervangen. Later bleek Pims toch nog aanwezig te zijn en trad in een korte, vlotte scène op, echter met zeer weinig nieuws. De 5 Adlers waren tot een drietal gereduceerd, dat slechts ma tig kon boeien. Een z.g. rhythmisch orkest onder leiding van Jos. Windt was niet veel beter. Het Hawaiïan- trio: De Mauna Kea's, was goed. maar niet zoo gelukkig in de keuze van zijn nummers. Na een zeer lange pauze werd het programma nog met enkele nummers vervolgd, waarbij de Rossini's, het zeer goede accordeon-duo, het meeste succes hadden. Jos. Windt trad tenslotte op als imitator van instrumenten, zang stemmen en van andere artisten o.a. Lou Bandy. Met het oog op den tijd moest dit tevens het einde- ziin van een voorstelling, die voor velen een teleurstelling beteekende, G. C. van Gulik, AFSCHEID VAN BUURT- SCHAPSHOOFDEN. Woensdagmiddag werd in 'n lering van de naaste medewerkers op het bureau van den Ned. Volksdienst en Winterhulp. Langestraat 87, afscheid genomen van de twee buurtschaps- hoofden, de heeren Barkman en Postma. Bij afwezigheid van den burgemeester werd de heer Postma toegesproken door diens plaatsver vanger weth. Barkman en deze bracht den vertrekkende namens de gemeente met eenige welgekozen woorden hartelijk dank voor het vele, dat hij als buurtschapshoofd van Winterhulp en later ook voor den Volksdienst had verricht. Namens het bureau bracht hu hem dank voor ziin medewerking aan de prettige verhoudingen, de hoop uitsprekende dat hij nog lang van zijn rust zal mogen genie ten. Spreker bracht daarna nog dank aan zijn naaste medewerksters en medewerkers voor den steun dien ook hij van hen allen had ondervon den. Daarna werd het woord gevoerd door den penningmeester, die in ver band met het bijzondere geval waar in de heer Berkman- hier verkeerde, tot hem woorden van dank richtte voor alles wat hij als buurtschaps hoofd had verricht Hij deed dit ook namens den leider van 't Provinciaal kantoor te Haarlem, die eerst wel aanwezig was, maar tengevolge van een telefonischen oproep plotseling weer moest vertrekken. Zich rich tende tot beide vertrekkende buurt- schaps'noofden, wees hij op de resul taten die hun arbeid had gehad en sprak hij de hoop uit, dat spoedig in de gewènschte opvolging zou kun nen worden voorzien. Beide buurtschapshoofden dank ten voor de tot hen gesproken woor den en verklaarden zich bereid in geval van nood het bureau nog te zullen helpen. Onder het genot van een kopje thee bleef men nog even bijeen, RAD VAN AVONTUUR. Het „Rad van avontuur" van W.H.N. zal Zaterdagochtend op het Hofplein en Zaterdagmiddag op de Laat wederom een standplaats in nemen. Zoo men weet wordt met behulp van dit rad een zeer aan trekkelijke verkoop van de bekende Winterhulp-loten beoogd. Men heeft n.l. een dubbele kans op prijzen daar men eerst een aantal loten kan winnen en daarna op deze loten nog weer de gebruikelijke pTijzen uit de groote loterij. Evenmin als elders zal het hier aan belangstel ling ontbreken. BURGERLIJKE STAND, GEBOREN: Johannes W. z. v. Pe trus J. Veel en M. Pol. Willy z. v. Aris van Wieringen en L. Ettler. Willem z. van Aldert de Graaf en A. C. Kooij. ONDERTROUWD: Antonius A. Heeren en Willy Karssen. Everar- dus J. Kraak en Annigje Bakker. Adrianus de Riik en Christina F. Koning. Nicolaas van der Plas en Jeltje Bouma. Kos Boddeke en Meinouwtje Tol. Antonie Jacob- ^en en Elemoet Spruit. Johannes S. Kraan en Maria L. Baten. OVERLEDEN: Petrus Koster, geh m. T. Appelman, oud 61 j. AMBACHTSSCHOOL. Avondpraktijkcursussen. Dediplomeerd werden de volgende leerlingen: Afd. smeden-bankwerken: A. Balder, J. Docter, K. E. Grandia, C. F. Haze- veld, A. de Jong, C. J. P. van Meer- landt, K. Tuinman, H. van Velzen, C. van Weenen. Niet gedipl. 1 leerling. Afd. auto-, motorrijtuig- en rijwiel- herstellen: H. Dekker, W. Th. Haas broek, H. R. Haulo, P. J. Water. Afd. electroteehniek: H. ten Hoeve, D. Lührs, G. M. Steenis, F. Wiedijk, H. J. de Jong. Afd. timmeren: G. Jongebloed, P. J. Volkers. Afd. schilderen: C. J. Brasser, J. M Brasser, F. P. Lansen. Q. P. Schram, W. Gilles, A. Wester. Niet gediplomeerd 2 leerlingen. Bevorderingen. Van de le naar de 2e klasse werden bevorderd: Afd. smeden-bankwerken: J. Dek ker, A. Hofland, P. Kossen, A. C. v. d. Linde, A. Mantel, P. Mors, J. H. Pilon, D. Potveer, P. Ulrich, W. v. 't Veen, J. P. Boerlage. Niet bevorderd 2 leerlin gen. Afd. auto/motorrijtuig- en rijwieltech niek: D. Folmer, C. Koning, N. Mad der, W. E. Porck, W. Rol, D. Spek, C Schot. Niet bevorderd 2 leerlingen. Afd. electroteehniek: C, Marees. Niet bevorderd 2 leerlingen. Afd. timmeren: J. H. Beers, J. J. Vredenburg. Niet bevorderd 2 leerlin gen. Afd. schilderen: W. J. Groen, J. S Kunst, P. W. Ronken, T. T. Alleman. Niet bevorderd 1 leerling. Avondvakcnrsussen. Gediplomeerd werden de volgende leerlingen: Afd. kleer- en mantelmaken: C. M. Himmelreich, C. M. Veken. Niet gedi plomeerd 1 leerling. VV/OENSDAGMIDDAG in den trein van Rotterdam naar Amster dam, eenige uren na het bombarde ment op de Maasstad. In een hoek van de coupé zit een moeder met haar twee kinderen het drietal is ontsnapt aan het noodlot en zoekt nu elders in den lande een veilig onder komen. De kinderen turen naar het voor bijschietende voorjaarslandschap zij beseffen al niet meer aan welk gevaar zij ontkomen ziin. Maar de moeder zit daar als een opgejaagde hinde en als iemand ter loops opmerkt dat Rotterdam zoo juist gebombardeerd is, barst zij los: „God meneer, 't is verschrikkelijk! Onze „vrienden" hebben ons weer eens bezocht dat geeft zich ten minste voor onze vrienden uit en zoo'n smijtpartij in 't wilde weg noe men ze dan hoogdravend een suc cesvol luchtoffensief. Bah, de hel den! Ik haat ze! Den mond hebben ze vol van wat ze alles wel zullen doen, maar als ze ergens willen oombardeeren, durven ze niets te riskeeren en gooien maar uit veilige hoogte. Wat kan ze hun „vrienden" schelen?' Een overkropt gemoed uit zich en de anders toch dikwijls zoo En- gelsch-gezinde reizigers zwijgen be schaamd. Tegen de heftige verwijten van deze vrouw, die daareven van nabii ondervond, wat Anglo-Ameri- kaansche mentaliteit wil zeggen, we ten zij weinig in te brengen. VERWIJTEN? Ja, aan het adres van deze anders zoo heimelijk jangeisch-lezende en -denkende (maar altijd Nederianclsch-sprekende!) land- genooten, die nu met den mond vol tanden zitten, omdat het debiteeren van de propagandaleuzen der En- geische radio: vechten voor de be schaving, voor de Europeesche cul tuur. voor de kleine volleen en wat ai meer voor fraais, nu wel een zeer averechtsche uitwerking zou heb ben. Tegenover de waarachtigheid der getergde vrouw zwijgt zelfs het ge roddel stil en één mpment dringt de realiteit tot iederen Nederlander door - hoe „anti" hii overigens ook ziin moge. En al zullen er 's avonds weer enkelen terugvallen in de sfeer van gedachtelooze verheerlijking van al wat Britsch is, een belangrijk deel van ons volk, in het bijzonder van de Rotterdammers, wendt zich vol afgrijzen af van „vrienden", die steeds opnieuw zooals zij nu zelf herhaaldelijk hebben kunnen con- stateeren woonhuizen en zieken huizen kiezen als doel voor hun „luchtoffensieven". „Zoo moet het gaan!" dorst iemand bii de Rotterdamsche puinhoopen te zeggen zoo slingerde de gepijnig de moeder de coupé in: „Én dan moet je huis daar staan uitbranden; dan moet je niets weten van je fa milie. van je manZii snikte het uit. Moet het zoo gaan? Het antwoord is niet moeilijk: Neen, duizendmaal neen! maar nil het zoo gaat, zii vastgesteld, dat het slechts den Ne derlanders een anderen, beteren kijk op het gebeuren rondom ons geeft. Onze „vrienden" leeren het ons. Helaas een dure les. Jr. Afd. behangers- en stoffeerders: A. J. Bakker. Niet gedipl. 1 leerling. Afd. schoenmaken: C. van Urk. Afd. brood- en banketbakken: A. P. Groen. Niet gedipl. werd 1 leerling. Gezellenafdeelin g. Afd. kleer- en mantelmaken: T. Ploeger, D. Ruig. Afd. behangen- en stoffeeren: J. Bur gert. Bevorderingen. Van de le naar de 2e klasse werden bevorderd: Afd. kleer- en mantelmaken: L. H. H. Kort. C. J. van Zeist, A. M. Nieu- wenhuizen. Niet bevorderd 3 leerlingen. Afd. behangen- en stoffeeren: A. P. Gaarthuis, P. J. Leek. Niet bevorderd 1 leerling. Afd. schoenmaken: N. J. Kraakman, H. J. Koning. Afd. brood- en banketbakken: F. Kunst, P. C. M. Venneker, D. Kuijper. Niet bevorderd 1 leerling. Van de 2e naar de 3e klasse werden bevorderd: Afd. kleer- en mantelmaken: J. W. Dirks, M. C. Sonimer. Afd. schoenmaken: F. Muileboom, M. de Nijs, N. Stins. Afd. brood- en banketbakken: F. P. Dekker. Niet bevorderd 4 leerlingen. Van de 3e naar de 4e klasse werden bevorderd: Afd. kleer- en mantelmaken: H. S. Wehnes. Niet bevorderd 1 leerling. Afd. behangen- en stoffeeren: J. C. Tamis. Niet bevorderd 1 leerling. Afd. schoenmaken: A. de Jong, P. E. Rijstman, G. v. d. Vlugt, F. Ypma. Niet bevorderd 1 leerling. Afd. brood- en banketbakken: C. Denneman, G. A. Hoed, D. A. Hoep, M. Kaal. Gezellenafde e 1 i n g. Van de le na r de 2e klasse werden bevorderd: Afd. kleer- en mantelmaken: B. Bak ker, A. Kruk. A. Mooij, J. M. den Nijs, K. Mol, M. M. C. Wiese. Niet bevorderd 1 leerling. Afd. behangen- en stoffeeren: J. H. Kollmer. Afd. schoenmaken: P. G. S. v. KesseL Van de 3e naar de 4e klasse werden bevorderd: Afd. kleer- en mantelmaken: J. Ver hoeve. HEILOO Gouden echtpaar. - Vandaag her denkt het echtpaar Molenaarde Jong het feit, dat het vóór vijftig jaar in den echt werd verbonden. In de kleine, witbepleisterde woning aan de Oosterzij zijn alle kinde ren, kleinkinderen en achterklein kind vandaag de gast van de een voudige menschen, die nu reeds een twintigtal jaren in Heiloo wonen. Voordien heeft het echtpaar ruim 29 jaar te Alkmaar gewoond, waar de bruigom vele jaren schipper was bij de Wild's steenkooperij. Het bruidje vertelde, dat vanaf de eer ste dag van hun trouwen de Alk maarsche Courant door hen wordt gelezen. De bruigom, die de tachtig reeds is gepasseerd en een beetje hardhoorend is, vertelde, dat hij in z'n jeugd vier jaren in Indië is geweest, waarvan hij nu nog een klein, zeer bescheiden pensioentje geniet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1