DAGBLAD VOOR r Duitsch antwoord op Britsche terreuraanvallën te verwachten. Rust aan het Oostfront. Aan de Nederlandsch! jeugd. Nederlandsche krijgsgevangenen in Malakka en Fukuoka. Nieuwe weekbonnen. A J Het resultaat van Eden's reis. EEN PAASCH-E1 VOOR IEDEREEN. m Kinderen stichten 89 branden. Keuringen voor de Watten - S.S. en het Legioen. STAD EN OMGEVING. Vrijwaring tegen tewerkstelling elders. Toen en nu Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. ■Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. .VR> >AG 9 APFTL 1943. ALKMAARSCHE EDÏTIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 83. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJM. f 1.40, elke 314 m.M. weer b 35. Tarieven voor de geheele oplage o* aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. 3 Het zal „verschrikkelijk" zijn. De Berlijnsche correspondent van „Het Nationale Dagblad" meldt, dat men in Berlijn in verband met.de Britsch—AmerikaanSche terreuraanval- le.. nadrukkelijk vaststelt, dat Duitschland reeds in 1936 voorstelde bombardementen op open steden bij internationale conventie te verbieden, wat van Britsche zijde werd geweigerd. De eerste Britsche bom viel in den nacht van 12 op 13 Januari 1940 op Westerland en op 10 Mei daarna werd Fuiburg in het Zwarte Wopd gebom bardeerd. Tot aan de vergeldingsvluchten in het najaar van 1940 werd geen enkele Brit sche sfad door een luchtaanval ge troffen. Vastgesteld werd dat de Britsche aan vallen klaarblijkelijk op woonwijken zijn gericht en dat zij bij helder weer geschiedden, zoodat een vergissing uit gesloten is, terwijl tevens is gebleken hoe ondoeltreffend zelfs naar de Brit sche mededeelingen de aanvallen op influstriecentra zijn geweest. De Duitsche vergeldingsmaatregelen eindelijk in den herfst van 1940 on dernomen kwamen zóó aaUi dat zij den Engelschen thans nog heugen. De maat is vol. Op het oogenblik, dat de Duitsche leiding daarvoor geschikt houdt, zai het Duitsche luchtwapen een antwoord geven, dat niet minder verschrikkelijk zai zijn dan dat van 1940 en 1941. Over omvang, tijdstip en middelen wenscht men zich te Berlijn nog niet uit te laten. Men ach* het belangwekkend, dat blijkbaar ook in Engeland zelf het ant woord der Duitsche luchtmacht wordt verwacht. Astroepen bieden taai tegen stand in Tunesië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 April. (D.N.B.) - Het op perbevel van de weermacht deelt mede:' Aan het Oostelijk front heerschte over het algemeen rust. Afzonderlijke vijandelijke aanvallen aan het Koeban- bruggehoofd en aan de midden-Donetz werden afgeslagen. Aan het Zuidelijk front in Tu nesië bieden Duitsche en ïtaliaan- sche troepen taai weerstand aan den met groote meerderheid aan vallenden vijand. Doorgebroken vijandelijke pantserstrijdkrachten werden in verbitterde gevechten' tot staan gebracht en omsingelings pogingen verijdeld. Nieuwe stel lingen werden volgens de plannen betrokken. In den centralen en Noordelijken sec tor van het front mislukten verschei dene vijandelijke aanvallen met verlie zen voor den vijand. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren overdag'voor den oor log belangrijke doelen op het eiland Wight en aan de Engelsche zuidkust aangevallen. EEN HALF MILLIOEN VOOR GETEISTERD ANTWERPEN. Zoodra bekend gemaakt werd dat een bijzonder hulpcomité voor de geteisterden van den Amerikaanschen terreuraanval op Groot-Antwerpen was opgericht stroomden kleederen en huisraad naar de bureaux waar deze dienst was ondergebracht. Ook werd er in den loop van den dag bijna 100,000 fr. gesto op de rekening van den dienst Op de gi rorekening van burgemeester Del- waide worden eveneens regelmatig bedragen gestort, zoodat Donderdag middag reeds een bedrag van 500.OOO francs werd bereikt. Jongens en meisjes ,ons hart gaat vol deernis uit naar het zwaar be proefde Rotterdam. Medelijden alleen baat echter niet. De Jeugdstorm stelt zich beschik baar voor de hulpactie Rotterdam. Ik geloof, dat er ook buiten den Jeudstorm duizenden flinke kerels en dappere meisjes zijn. die hieraan willen medewerken. "Dp. hen doe ik thans een beroep. Meld je nog heden bij het plaatse lijk streekkwartier van den Jeugcfc storm. 1 Zet je 'iiae schouders onder de hulpactie Rotterflam De stafleider van den Nationalen Jeugdstorm, get. QUISPEL. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan op: 9.42, onder 0.32 12 April: Eerste kwartier. 's-GRAVENHAGE, 8 April. - Het In formatie-Bureau tyan het Nederland sche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan op gaven van Nederllandsche krijgsgevan genen in Malakka en Fukuoka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtreni de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezon- den: Malakka: landmacht mil. sgt. van- meerwijk sgts. pjw leclercq ch Smul ders tpa soonS f donlou mil. soldaten vonlindheim d bontenbal hm noe pho unverzagt pt kruythoff landst. soldaten ar vnuissenburg eg claes 1 monsauret ca gomis hgth mijiland wth brouwer- vongonzenbach or brouwervongonzen- baeh wf lens chr vdbrink o palm je townsend mj veele ef vdwijck ag vanrhee faf koek ja kornmann je tau- nay hch gall rf smit oe smit landst. sgts jh delizer jajw vanrooy jj janzen jc benjamins jsha peltzer m jongkamp a scheltens soldaten ah bund ah hin- sen e kellner gwl n'eraeth wl zeelen- berg e jongbloed. Fukuoka: landmacht nh schoen man jkwkl vangleef j debeer oe bundt f schnepf j materna. 1 muller he piep- lenbosch wjg tijssenraad chh dechene mil. schrijver wf hunter leger ph nort jb sibbald soldaten, wf vansornsende- koste ca muiier mch veloerg al vanro 3 malen ag fredriksz leger endari mch evers gl abrahamsz leger menado j gnodde ra dejong 'leger makassar aaf voorst jes voll gg voll ro scheffer jjnf lugebregt weg rugebregt 7 rugebregt ac vandomburg hc bollemeyer ah neher ach muller a'f vanligten oe lentze 1 Vanlaar jf kareis ana hamm mbc grim- ktack wjg croque lp cautrier jf cou rier fg cortenbach af brugman mh Vaablommestein fc vanbiOmmestein pi berhitoe tg benjaminsz rl bastiaans Ia bax at bax kj bagman gj anzember- ger george westerveld wd prins ka Prins aa pielaat jg muller ej loupias |ch bruggeman jh prudon victor van- oerwoude arnols wilschut ow trouer- "aeb ee samwel cw derozario ab poort- ™an hb nibourg well'em meijer. ..reemacht lieut a huisman corporal p «emermans sailor 2c dh dekker zee- S-to j dikst: al j alexander hj harme- C* major pthv damburg sgt. maj, ■p.'ïen engr. corp. ap conlin corpls. jjvandehfi hh dejonge e goldbach jwe familieleden enz. gelieven zich onder gt?ve van zoo volledig mogelijke ge- ormrent deze personen, tot bo- d^eeemd informal e-bureau te wen- Op bon 16B van de tabaks- kaart alleen sigaren. Ijl de periode Van 11 April tot en met 17 April kan gekocht wor den: op bon 16A 4 rantsoenen brood of gebak, 16B y2 rantsoen brood of gebak, 16 1 rantsoen be schuit, brood of gebak, 16A 2 kg aardappelen, 16B 1 kg aardappe len, 16A 1 rantsoen tabak, 16B 5 sigaren. Van 12 April t.e.m. 15 Mei 3-14 Res. (land), 3-15 en 4-19 Res. 350 gr. sinaasappelen, 540 algemeen één ei.. De volgende bonnen zijn bin nenkort niet meer ge. dig: na Za terdag 10 April: 15 Brood, Be schuit, Aardappelen, Tabak, Si garetten. De geldigheidsduur van de vo- gende bonnen is verlengd: t.e.m. Zaterdag 17 April: 3-11 Res. (Si- naasapp.) 2-12, 3-12, 4-12 Res. (Appelen); t.e.m. Vrijdag 30 April: 514 Alg. (Eenh.-zeep), 515 Alg. (Waschpoeder); S-Eenheids- zeep, Waschpoeder, Toiletzeep, Meisje door brand gedood. Te Nieuwe Niedorp is brand onstaan in het woonhuis van den heer J. Zwagerman, waarbij diens '18-jarige dochter om het leven is gekomen. Het huis brandde totaal af. De eerste aardbeien. In de groote Betuwsche vruchtenkassen te Beerd worden de eerste rijpe aardbeien ge plukt en in doosjes met houtwol verpakt, om naar de veiling te worden vervoerd. Stapf Bilderdienst-Pax m MR. L. J. BROERSEN CHEF VAN DEN STA# DER NED. POLITIE. Te' rekenen van 1 Maart 1943 is be noemd tot chef van den algemeenen staf van het directoraat-generaal van politie, mr. L. J. Broersen, die dezer dagen, in verband met de beëindiging van de reorganisatie, eervol ontslagen werd ais1 gevolmachtigde voor de reor ganisatie van de Nederlandsche politie. Volgens een bericht uit Lissabon heeft generaal De Gaulle zijn reis naar Fransch Nocfïd-Afrika moeten uitstel len wegens de politieke spanningen, die in dit gebied heerschen. Eisenhouwer zou op het laatste oogenblik vernosnen hebben, dat de komst van De Gaulle gepaard zou gaan met een moordaan slag op géneraal Giraud. Minister Eden heert in het Lagerhuis rapport uitgebracht van zijn reis naar de Ver. Staten en Canada. Hij had, zei- de hij, daar gesproken over operatie- aangelegenheden, over de politieke coöperatie in verband metmilitaire operaties en over de problemen, welke zich na den oorlog zullen voordoen. Een „zeer gelijksoortige''- meening," zeide hij, bestaat over de problemen na den oorlog en t.a.v. Frankrijk is zelfs vol ledige overeenstemming geconstateerd. Hij geloofde, dat er groove mogelijk heden zijn, hoewel de moeilijkheden ook grooter zijn dan hij gedacht had. De Ver. Stqten hadden er goed aan gedaan de betrekkingen met Frankrijk in stand'te'houden omdat men zoo doende C. agenten in Noord-Axrika kon stationeeren welke daar noodig waren voor' het openen van den weg voor de geallieerde troepen. Over de buitenlandsche politiek t.o.v diverse neutrale Europeesche staten, was men, zoo zeide hij, op elkaar afge stemd. Eden zeide ten slotte, dat nog geen enkele zijner reizen zoo de moeite waard is geweest als deze. Voor de jeugd twee stuks verkrijgbaar. Van 12 April tot en met 15 Mjei a.s. geeft bon „Algemeen 540" recht op het koopen van één ei. Deze bonmoet uiterlijk Zaterdag 17 April a.s. bij den detaillist worden inge leverd, desgcwenscht tegen ont vangstbewijs. De detaillisten worden op basis van het door hen ontvangen aantal bonnen bevoorraad en kunnen vervolgens tot afleveringovergaan. 0 De aflevering der eieren aan het pu bliek mag geschieden van Maandag 12 April a.s. af. Men houde er echter re kening mede, dat dé bevoorrading van de- winkeliers tijd vergt, zoodat in het algemeen niet direct op of onmiddellijk na 12 April aan den consument kan worden geleverd. Een tweede bon voor personen tot 21 jaar. Op 17 April a.s. zal een tweede bon, eveneens recht gevende op het koopen van één ei, worden aangewezen, ech ter uitsluitend voor personen tot en met 20 jaar. Deze bOT moet uiterlijk 24 April a.s. bij den winkelier worden in geleverd, eveneens desgewenscht tegen ontvangstbewijs. De winkelier zal de eieren, die hierop verkrijgbaar worden gesteld, zoo spoedig mogelijk afleveren. Bon tiidvai Win Schrikwekkend hoog is het aantal branden, die door nalatigheid ont staan. In een verreljaars hebben kinderen in' 89 gevallen in Vlen meest letterlijken zn van het woord met vuur gespeeld, 37 branden onb stonden door slordig omgaan met een brandende pijp. met sigaren, sigaretten en lucifers. In de weken van het mooie, zonnige voorjaar zijn thans dag na dag berichten binnen gekomen over bosch- en heidebran den, die steeds weer door de onacht zaamheid van wandelaars, arbeiders enz. waren ontstaan. Het komt niet aan op de grootte van de branden, ook de .kleinste brand vernielt havé en goed. Hoe veel moeizaam vergaard huisraad, waaraan arbeid is besteed en her inneringen verbonden zijn, gaat op die wijze in de woningen verloren. Iedere brand vreet feitelijk aan het volksvermogen. Wie een brand ver oorzaakt, besteelt zijn volk! Maar ook op den anderen kant van de zaak moet gelét worden. In een kwartjaar zijn 126 branden ver oorzaakt door slordigheid». In andere woorden beteekent dat: ,126 men- schen zijn wegens hün gedachten- loosheid bestraft, want déze nala tigheid brengt den schuldige zonder pardon voor den rechter. 126 Men- schen hebben boeten en gevangenis straffen gekregen! Juist in een tijd, waarin de oorlog zoo oneindig veel verwoest, mag de individueels menschen met zijn bezit en dat van de gemeenschap in de laatste plaats slordig omgaan. En daarom, let op het „speelgoed" van uw kinderen, wanneer gij hen zonder toezicht thuis moet laten, past er op, dat gij geen brandende resten van pijp, sigaar of sigaret wegwerpt. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN. In stad- en landgebied. Voor kinderen ven 4 t/m 13 jaar in het landgebied worden thans 350 gram sinaasappelen beschikbaar gesteld en wel van 9 April t/m 15 Mei a.s. op bon „Reserve 3-15' met zwarten opdruk. Zooals bekend geeft dezelfde bon met rooden opdruk reeds recht op 350 gr. sinaasappelen voor kinderen van den zelfden leeftijd in stadgebied. Bon „Reserve 4-19" geeft in hetzelfde dvak recht op 350 gram sinaasappe- voor kinderen tot en met 3 jaar. •el in land- als in stadgebied. verband met de bevoorrading van de handelaré*. zal het niet steeds mo gelijk zijn, dat de sinaasappelen onmid dellijk voor clen consument ter be schikking staan. Zoodra de winkelier •echter sinaasappelen in voorraad heeft, is hij verpilcfrt bij de aanbieding der bonnen onmiddellijk sinaasappelen af te leveren. Het in ontvangst nemen van bonnen zonder daarvoor tegelijkertijd sinaasappelen af te leveren is den win kelier dus niet toegestaan. Verlenging geldigheidsduur. De geldigheidsduur van bon „Reserve 3-14" met zwarten opdruk, waarop eveneens 350 gram sinaasappelen te verkrijgen zijn, is verlengd t/m 15 M e i aanstaande. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deeit mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den- leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de-eischen, üie de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze lmuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- nraansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deutscnes Haus, Westzeedijk. Ij April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange schijsiraat 66. 15 April 1943. 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 16 April 1943, 9 tof 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 APril 1943, 16 iot 18 uur. Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur. Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943. 15 tot 17 uur. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur. Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943. 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidennoutsche- weg. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten SS PK Klng-O-H-P m De restauratiewerkzaamheden aan de Groote- of St. Laurenskerk alhier zijn zoover gevorderd, dat men thans aan de gewelven heeft kun nen beginnen. Dit is een karwei voor speciale vaklieden met groote ervaring. De restaurateur adn den arbeid in den nok van het gebouw. CNF-Kuiper-Pax m De secr.-gen. van het dept. van Landbouw en Visscherij vestigt er de aandacht op, dat mannelijke perso nen, die als hoofdberoep werkzaam zijn in"'landbouw, tuinbouw of vis scherij en geboren- zijn tusschen 1 Jan. 1893 en 31 Dec. 1925, ter vrij waring tegen tewerkstelling elders, een vrijstellingsbewijs zullen ontvan gen. Hetzelfde geldt voor mannelijke per sonen, geboren tusschen 1 Jan. 1893 en 31 Dec. 1917 en werkzaam in een der volgende ambachten of voor den land bouw zeer belangrijke bedrijven: dorps smeden, wagenmakers (kuipers en stel- makers), reparatiewerkplaatsen voor landbouwmachines, hooi- en strooper- serijen, dorschbedrijven en grasdroger rijen en geheel of overwegend op het land werkzame dorpstimmerlieden, electromonteurs, metselaars, riet- en leidekkers en zadelmakers, tuigenma- kers en gareelmakers. - - DE MOORD TE SCHIEDAM. De rechtbank te Rotterdam heeft de 25-jarige dienstbode L. te Schiedam, wegens mededaderschap - aan den moord op drie Joodsche wouwen, ver oordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. De eisch was 10 jaar. De veroor deelde was 'de verloofde van B., die met zijn mededader W. wegens ge noemd misdrijf door de rechtbank tot levenslange gevangenisstraf werd ver oordeeld. VROUWENLIJS GEVONDEN. Misdrijf in bet spel. Door ambtenaren van den C. C. D. is Dinsdagavond in het Hilversumsch kanaal het lijk gevonden van een vrouw van omstreeks 40 tot 50 jaar. dat reeds in zoo verregaanden staat van ontbinding was. dat het niet kon worden geïdentificeerd. Daar het lichaam met ijzeren stan den, welke om de vrouw heen waren gebonden, was verzwaard, moet wor den aangenomen, dat hier misdrijf in het spel is. Het onderzoek is in vollen gang. VOOR DE GETROFFENEN TE ROTTERDAM. De vraag of demorlog door de Duit- schers of door de Engelschen huma ner wordt gevoerd, staat buiten de aciie om de getroffenen van het zoo zwaar beproefde Rotterdam hulp te vefieenen. Wie kennis genomen heeft van het schrijnend leed, dat daar wórdt geleden, ook al is hij zich be wust, dat dit het leed is, dat overal, waar de wreede oorlog word: gevoerd, gevoeld wordt, stelt zich gaarne achter hen die het initiatief namen, om door inzamelingen van geld en goederen mede te trachten de mate* rieele schade te verlichten. Men kan dat doen door zijn gelde lijke bijdrage te storten op het giro nummer van den gemeente-ontvan ger, no. of die aan ons Bureau Voordam 9 af te dragen. Hier wor den ook giften in ontvangst genomen voor den bewoner van het perceel Zeglis, welk perceel in 1941 verwoest werd, waarbij 7 menschesalevens ver loren gingen, en die nu voor den wederopbouw een hypotheek van f 2500,moest nemen. Het is onze overtuiging, dat geheel Alkmaar dezen schadepost moet dragen. Het medeleven met de getroffen menschen was destijds groot. Eerhjk medelijden wil zich echter in daden omzetten en daartoe bestaat thans gelegenheid. HOOFD ARBEIDSINZETLEIDER N. O. C. De heer C. H. Sprenger benoemd. De directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau Alkmaar, de heer C. H. C. Sprenger. is benoemd tot hoofdarbeids- inzetleider 'van de Nederlandsche Oost- Compagnie te Den Haag. In verband met deze benoeming zal de heer Sprenger zijn tegenwoordige functie neerleggen. Zaterdagochtend om elf uur hoopt hij afscheid te nemen van het personeel. De heer Sprenger blijft in Alkmaar wonen. INVAL IN HET VOORMALIGE ROOMHUIS TE HOORN. Politie slaat een goeden slag. Het was aan de Hoornsche gemeen tepolitie niet ontgaan, dat het voor malige Roomhuis, destijds een bekende uitspanning aan het einde van den Koepoortsweg, den laatsten tijd een belangrijk centrum was van den zwar ten handel. Men hield dit perceel, be woond door de gebroeders H. H. A., A. F. A. en hun zuster M. A. F. A., ge ducht in het oog en wachtte slechts op een geschikt tijdstip om tot Ingrijpen over te\ gaan. Dit moment nu was Dinsdagavond gekomen en door den eeonomischen dienst werd in samenwerking met de recherche een inval gedaan, welke tot verrassende resultaten leidde. Er werd een partij goederen aangetroffen en in beslag genomen van allerlei aard. \ra- ke voorloopig werden overgebracht naar het- politiebureau, dat hierdoor plotseling in een warenhuis was her schapen. Wij zijn in de gelegenheid ge steld den voorraad te bezichtigen en troffen daarbij o.m. aan wollen dekens, cóuponnen japonstof, dameskousen en andere textielwaren, alles van pude kwaliteit, een groote partij prima email- Ie-, aardewerk- en glasartikelen, doo- zen zeep, flesschen slaolie, kazenr kof fie, bonbons, shag. shampoo, een com pleten stofzuiger enz., te veel om op te noemen. De diverse artikelen werden tegen exorbitant hooge prijzen aan den man en aan de vrouw gebracht. Tegen ren der broers en'de zuster kon al da delijk procesverbaal worden opge maakt wegens overtreding van de distributiebepalingen en prijsopdrijving. Nummer drie van het trio. die blijkbaar lont had geroken en de beenen had ge nomen, kon mede tegen middernacht worden aangehouden en deelde het zelfde lot. De politie, die hiei wel een bijzonder goeden slag heeft geslagen, zet het onderzoek met kracht voort. 40 JAAR PREDIKANT. Ds. O. J., Staal, Nederl. herv. predi kant te Retranchement, herdenkt 19 April den dagj waarop hij 40 jaar gele den in .het predikambt bevestigd werd te Wervershoof. Vervolgens stond hij te Noordscharwoude, Abbenbroek en staat sinds 1938 te Retranchement. SCHOOLVOETBAL IN ALKMAAR. Morgen, Zaterdag, worden op het Sportpark te Alkmaar de volgende schoolvoetbalwedstrijden gespeeld 2 uur: Handelssch. ILyceum I. 3 uur: HandelsAv.sch. I—Gymn. I. 3 uur: Amb.Av.sch. I—HBS I LANGEDIJK. Inenting tegen roodvonk en dinhterie. - Van de gelegenheid tot inenting tegen roodvonk en diphte- rie is aan den Langedijk een zeer druk gebruik gemaakt. Er zijn al ruim 300 kinderen behandeld, terwijl nqg spoedig ruim 200 andere zullen worden ingeënt. Een flink aantal. BROEK OP LANGENDIJK. Het uitbreidingsplan. - Dé grond van het'tntbreidingsplan zal bouwrijp worden gemaakt. De hiervoor be- noodigde goedkeuring is dezer dagen ontvangen. De aanleg van wegen en rioleering is opgedraen aan de fa. De Moei Hermes te Alkmaar. KOEDIJK. Schaakclub „de Pion". Dezer dagen kwam de schaakclub „dé Pion" in vergadering bijeen om af- Sheid te nemen van haar wedstrijd leider, meester Schut. Tot opvolger van den heer Schut werd gekozen de heer W. Wagen maker, die als voorzitter aftrad. In diens plaats weid benoemd de heer Pesman, terwijl de heer N. v. Loenen het secretariaat zal waar nemen. Hierna werd afscheid genomen van r den heer Schut, dié als herinnering S hét schaakboek van dr. Aljechin ontving. I Tot slot werden de medailles uit gereikt aan de kampioenen t.w. voor de eerste klasse H. J: Schut; voor de 2e kl. J. Masteling, voor de 3e kl. •N. M. Hartland. Benoemd. - Öoor den burgemeester is benoemd als onderwijzer aan de o. 1. school in de vacature van "den heer Schut, de heer Reinders. thans tijdelijk schoolhoofd te Wijk aan Zee en Duin. D OTTERDAM is al niet meer het l* zwaarste vergrijp van de Britsche vliegers tegen de meest elementaire opvattingen van menschelijkheid. In Parijs was het- „succes" der Anglo- Amerikapen nog grooter en kort daarop heeft het sporiiefste(l) land der wereld zijn record opnieuw ver beterd: Antwerpen betaalde den tol aan dezen geallieerden waanzin met ruim 2000 dooden. Een waanzin ten top gevoerd door mgr. Spellmamn, die den vliegers voor hun raid naar de Scheldestad den apostolischen ze gen gaf Men vraagt zich af of dan de geheele Anglo-Amerikaansche wereld ami verstandsverbijstering lijdt. Gelukkig is,er van Vaticaansche zijde een 'démenti gekomen, waar mede deze geestelijke onwaardigheid afgewezen en een dergelijk misbruik van de kerk verafschuwd wordt Met dat al worden ontvankelijke zielen maar weer misleid Een soort gelijke misleiding is ons dezer dagen- no; weer gebleken uit één,- dervele brieven, die wij ontvingen als reactie op het bombardement van Rotter dam. Deze eene brief viel uit den toon, want de schrijver, die zich niet bekend durfde te maken, houdt een pleidooi vóór het Britsche optreden. De anonymus onderscheidt zich evenwel door zijn meening in fatsoenlijke bewoordingen weer te geven èn door zijn duidelijk waar neembare poging naar de waar- h ei d te zoeken. Hij begint derhalve ook te vermoeden misleid te zijn; hij twijfelt en stelt een vraag: waarom wü niet een vergelijking maakten met het bombardement van Rotter dam door de Duitsche luchtmacht op 14 Mei 1940. „Waarom verzweeg u di: laatste?" zoo schrijft hij en meent te mogen veronderstellen dat dit ge beurd is, „omdat dan ingesperd zou worden". riEACHTE ANONYMUS, de zaak ligt wat anders: de eenige reden waarom niet over Mei 1940 ge schreven werd is, dat er geen verge- jjjkin^ mogelijk is tusschen toen en n u. Omdat Uw openhartigheid eerlijk en fatsoenlijk is. wil ik daar hier wel nader op ingaan. Vilt U dan opmerken, dat ik dus niet bevreesd ben voor gevolgen als door :U vér- wacht? En leert U hieruit dan tevens dat, als men eerlijk naar voorlichting zoekt, men nimmer zijn naam behoeft te verzwijgen. In de Meidagen van 1940 was er oo r 1 o e tusschen Nederland en Duitschland. Toén werd er in de stad Rotterdam gevochten tusschen Duit-f sche en Nederlandsche soldaten, in straten .en in huizen woedden de ge vechten en zelfs werden de reserve- regimenten van den Grebbeberg door onze legerleiding naar dit be dreigde punt van ons front gezonden. In het kritieke stadium van dien strijd stelde de Duitsche legerleiding een ultimatum om verder nutteloos bloedvergieten te voorkomen. De Nederlandsche instanties wisten der halve welk onheil Rotterdam boven h'et hoofd hmg. Wilde mén het ulti matum éfwfzen, dan zou er zelfs gelegenheid zijn de burgerbevolking te evacueeren, voor zoover deze door Ce oorlogshandelingen in de straten al niet een veilig heenkomen had ge vonden Noch dit, noch iets anders gebeurde en de veranvwoordelij k,e Nederlandsche autoriteiten lieten den gestelden termijn ongebruikt voorbij gaan, om eerst, toen men de conse quenties van deze gevaarlijke hou ding besefte, het besluit tot overgave te nemen. Dat was eenige oogenblik- ker. te laat. want dt Duitsche lucht macht was intusschen met het bij het ultimatum aangekondigde bom bardement op het in volle ge- vechtsactivite i t "érkeerende Rotterdam begonnen Toen was dat werkelijk oorlog en helaas werd de Maasstad niet eens daarvan slachtoffer, maar van de traagheid waarmede de Nederland sche instanties beslisten wellicht onfdat onze regeering toen reeds in Londen zat? Intusschen bedenke men ook. dat, indien Rotterdam toen niet gebom bardeerd was, de oorlogshandelingen in ons land zouden hebben voortge duurd. Hoe lang en met welke ver schrikkelijke uitwerking voor andere deelen Van ons land'e? vrU is er géép oorlog tusschen Ne- J-1' derland en Engeland. Onze „vrienden" zeggen dat zelf bij her haling en noemen ons zelfs hun „bondgenooten". Maar desondanks bombardeert de Britsche luchtmacht Rotterdam en al die andere plaat sen in de bezette gebieden van vele kilometers hoogte - zónder dat daar geïntervenieerd moet worden in huis- of straatgevechten tusschen Engelsche en Nederlandsche of Duit sche soldaten, zónder dat er eenige gevechtshandeling in die stad plaats vindt, zónder te waarschuwen door middel van een ultimatum of iets dergelijks. Integendeel, voor de mi crofoon dan alleen doen zij zich als onze vrienden voor heet het heel zoet. dat zij volkomen rekening houderi met die arme burgerbevol king. Nietwaar, militaire bedrijven en zoo, zullen zij alleen or Zondag aanvallen, dan zijn de arbeiders im mers veilig thuis. En meer van dat fraais vertellen dip lieverds ons. Zoo heette het ook, dat in Rotterdam de schepen en werven waren aange vallen Maar de „Koninklijke" Lucht macht bombardeerde daar voor ieder controleerbaar op een werkdag de woningen der op hun werk zijnde arbeiders, viel de ze „bondgenootenaldus in den ru" aan en vermoordde hun vrou wen en kinderen thuis een mili tair doel werd niet bereikt. De dooden van Rotterdam, Parijs. Antwerpen en vul maar verder in .kunnen niet meer spreken. Uit hun graven echter stijgen de felle aanklachten op tegen deze bescha vingsuiting" van Atoion. die zelfs met een Spellmann-zegen niet goed te maken is. Jr. OUDKARSPEL. Dokter Vogelenzang overleden. - Te Nieuwer Amstel is op 76-jarigen leeftijd overleden dokter J. G. Voge- lenzahg, die gedurende meer dan dertig jaren in Oudkarspel als ge neesheer gevestigd is geweest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1