DAGBLAD VOOR ONTMOETING TUSSCHEN HITLER EN MUSSOLINI. De besprekingen verliepen in den gees# van groote hartelijkheid. Vijandelijke doorbraakpogingen in Tunesië algeslagen. Nieuwe terreuraanval op Z.-W. en N.-O. Duitschland. De strijd in Tunis. Nieuwe Belgische Staatsleening. Keuringen voor de Waffen-S.S. en hei Legioen. Willem II wint ook! Alcmaria—D.W.S. 0-4. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 12 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 85. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditte 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per S maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Volledige overeenstemming bereikt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER wordt d.d. 11 ApYil ge meld: De Führer en de Duce hebben van 7 tot 10 April 1943 een ontmoeting gebad. De Duce was in gezelschap van den chef vhn den Ital. gen. staf, legergeneraal Ambrosio, Cm staats secretaris voor Buitenl. Zaken, Bastianini, alsmede van ambtenaren van het italiaansche ministerie van Buitenl. Zaken en van offioieren van het Italiaansche opperbevel. Met den Führer waren in de sa menkomst verschenen: de rijks maarschalk Hermann Göring, de minister van Buitenl. Zaken Von Ribbentrop, de ohef van het opper bevel der weermacht generaal- veldmaarschalk Keitel, de opper bevelhebber van de marine groot- admiraal Dönitz en de chef van den gen ralen staf van het leger, gene raal Zeitzler. De Duitsche ambassadeurRome Von Mackensen en de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dino Alfieri, namen eveneens aan de samenkomst deel. GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN OPNIEUW BEKRACHTIGD. In de uitvoerige besprekingen wer den zoowel de algemeene politiek 4e land, alsook alle kwesties van de ge meenschappelijke oorlogvoering be handeld. Over alle te treffen maatre gelen werd volledige overeenstemming bereikt. De Führer en de Duce gaven op nieuw uitdrukking aan de vastberaden heid, den oorlog tot aan de definitieve overwinning te voeren en tot aan de volledige uitschakeling van elk toe komstig gevaar, dat de Europeesch— Afrikaansche ruimte van het W. en het O. uit bedreigt. De gemeenschappelijke doelstellingen voor de rechten der vol keren op vrije ontwikkeling en samen werking, werden opnieuw bekrachtigd. De besprekingen der beide leiders en de onderhandelingen van hun mede-, werkers verliepen in der. geest van groote hartelijkheid. Nadere bijzonderheden. De Duce kwam op 7 April in gezel schap aan op een station dat gelegen was in de onmiddellijke nabijheid van de plaats der besprekingen. De Führer wachtte en begroette hem hier harte lijk. Ter ontvangst van den Duce wa ren behalve de reeds genoemde autori teiten nog aanwezig reichsleiter Bor- mann en reichspressechef dr. Dietrich. Nog denzelfden middag namen de besprekingen tusschen Führer en Duce een aanvang. Des avonds gaf minister Von Ribbentrop een maaltijd, waaraan ook talrijke vooraanstaande Duitschers deelnamen. Op den 8en, 9en en lüen April wer den de besprekingen voortgezet. Tevens hadden politieke en militaire autoritei ten gelegeiiheid tot diepgaande gedach- tenwisselingen en besprekingen van den toestand. Minister Von Ribbentrop en staats secretaris Bastianini hadden herhaalde langdurige politieke besprekingen, waarbij ten deele ook de wederzijdsche ambassadeurs von Mackenzen en Dino Alfieri aanwezig waren. Ook de Duce heeft minister Von Ribbentrop in een langdurig onderhoud ontvangen. Op 10 April hadden de Führer en de Duce in tegenwoordigheid van rijks maarschalk i Hermann Göring, van mi nister" Von' Ribbentrop en van staats secretaris Bastianini een gemeenschap pelijke slötbespreking. Na afloop der vierdaagsche samen komst droeg het afscheid tusschen de leiders een bijzonder hartelijk karakter. Met deze samenkom^ zijn de Führer en de Duce voor de '-zevende maal sinds het begin van den gemeensehappelijken strijd bijeengekomen en voor de twaalfde maal in het geheel. De jong ste samenkomst vond plaats van 28 tot 30 April 1942. Eé'n Duitsch oordeel. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft, dat alleen reeds het feit, dat de besprekingen tusschen Führer en Duce vier dagen geduurd hebben, waarbij zij eiken dag tot zes uur en meer in beslag n^men, aan toont, hoe buitengewoon omvangrijk de kwesties waren, die ter bespreking op de agende stonden. Dit versterkte opnieuw het inzicht, dat deze oorlog niet alleen gewonnen moet worden, doch ook gewonnen zal vorden. Wat de vijandige berichtgeving over VERDUISTER GOED. Deze week van 20.456.45. 20 April: Volle Maan. Maan op: 12.50, onder 3.57 de strijd in birma. De Londeflsche zender heeft het gis ter toegegeven, dat de gevechtshande lingen in Birma niet al te gunstig ver- loopen. Er zijn, zoo werd gezegd, een of twee tegenslagen met daarmede ge paard gaande verliezen ontstaan. Het gebied heeft groote terreinmoeilijkhe den, vooral in de- Kaledan-sector. We kenlang waren de Britsche troepen ge dwongen moeilijk oerwoudterrein te bestrijden". DE VERLIEZEN VAN DE AMERIKAANSCHE WEERMACHT. ..Het oorlogsinlichtingenbureau te Washington heeft medegedeeld, dat de 'verliezen van de Amerikaansche strijd krachten, waarvan de familieleden reeds in kennis gesteld zjjn, sedert het uitbreken van den odrlog 75.945 man bedragen, nml. 11.667 dooden, 13.554 gewonden en 41.670 vermisten. Het verlies van het leger: 4612 doo den, 8894 gewonden, 28.097 vermisten en 9644 gevangenen, dus in totaal 51.247 De marine: 7065 dooden, 4660 gewon den, 12.973 vermisten, dus In totaal 34.698. Acht Amerikaansche bommenwer pers hebben Vrijdag woonwijken in de stad Kanton aangevallen. Bij dezen ter- reuraanval is een aantal inwoners gedood. deze samenkomst aan onderwerp van bespreking en mogelijke conclusies heeft verzonnen, onthult een gebrek aan werkelijkheidszin, dat vroeg of laat moet leiden tot bittere teleurstellingen en smartelijke verbazing. Beide asmogendheden staan na :i y2 jaar oorlog niet reeds midden in dë vitale oorlogvoering, doch pas aan het begin daarvan. Men zal mogen aanne men, dat de militaire medewerkers van den Führer en den Duce, die her haaldelijk aan de besprekingen hebben deelgenomen, mede de oorlogssituatie en de voot-uitzichten hebben besproken. Deze besprekingen hebben hun poli tieke parallel gevonden in diepgaande gedachtenwisselingen omtrent de de tails tusschen de eerste politieke mede werkers van beide staatslieden. Het officieele communiqué, maakt aldus de correspondent duidelijk, dat de taak der Asmogendheden en Japan veel verder gaat dan Europee- sche belangen en naar de samenwer king van alle gelijkgerichte volkeren tot verwerkelijking hunner idealen streeft. Het oordeel van Stefani. Aan het samenvattend verslag van Stefani over de ontmoeting ontleenen wij het volgende: Deze samenkomst werd gekenmerkt door de hartelijke persoonlijke vriend schap tusschen Führer en Duce. Reeds bij de eerste bespreking konden zij een overeenstemming van meeningen en voornemens constateeren, alsof deze bespreking een rechtstreeksche voort zetting was van de vorige samenkom sten. Voorts werd de ontmoeting ge kenmerkt door de totale en oprechte solidariteit der politiek van de beide landen, een solidariteit, die aan den dag trad bij alle vraagstukken die tij dens de besprekingen behandeld zijn en waardoor de besprekingen zelf alsook de besluiten gemakkelijk en spontaan tot stand kwamen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11. April. - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front is de dag, met uitzondering van succesvolle zui veringsgevechten in het gebied ten Noord-Westen van Isjoem, rustig ver- ioopen. Het luchtwapen heeft in verschillen de sectoren met sterke strijdkrachten bolsjewistische stellingen aangevallen en de vijandelijke ravitailleering be nevens industrieele doelen in het ach- terwaartsche gebied van den vijand be streden. In zware, wisselvallige gevechten werden ten Zuidwesten van Tunis en ten Westen van Kairoean met superieure strijdkrachten uitgevoer de en door sterke vliegerformaties ondersteunde vijandelijke doorbraak pogingen afgeslagen. Den vijand werden, deels in tegenaanvallen, zware verliezen toegebracht en 60 tanks werden verwoest. In' den zui delijken sector gelukte het onzen troepen zich van den vijand los te maken en hun bewegingen naar nieuwe stellingen systematisch voort te zetten. Vijandelijke vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht in Zuidwest- en Koordoost-Duitschland lukraak bri sant- en brandbommen geworpen, hoofdzakelijk op open landelijke ge meenten. Bij deze en bij overdag uit gevoerde aanvallen van zwakke Brit sche luchtstrijdkrachten in het kustge bied van het bezette westelijke gebied verloor de vijand 13 toestellen. In het Kanaal is het in de vroege ochtenduren van 10 April tot een kort gevecht gekomen tusschen Duitsche patrouillebooten en drie Britsche ka- nonneerbooten, waarvan er twee zwaar beschadigd werden. De Duitsche sche- pc i leden schade noch verliezen. BRITSCHE TOESTELLEN BOVEN DUITSCHLAND. Het Britsche luehfwapen heeft in den nacht van 10 op 11 April verscheidene plaatsen ,in Z.W.-Duitschland aangeval len. Er ontstond geringe materieele schhde. Een tweede vijandelijke aanval was gericht op het O.-gebied van Duitsch land. Er werden bommen op open veld geworpen. De Engelschen verloren op Duitsch gebied 20 vliegtuigen. BRAZILIë ONDERTEEKENT PACT DER GEALLIEERDE NATIES. De Braziliaansche ambassadeur te Washington heeft namens Brazilië het pact van de Geallieerde naties onder teekend. Roosevelt had nog eenige maanden geleden uitdrukkelijk verklaard, dat men Brazilië nog niet kon rekenen tot de geallieerde naties, ofschoon het den staat van oorlog had geproclameerd. In- tusschen heeft echter de regeering van Brazilië er verscheidene malen op ge wezen, dat zij zich beschouwt als ge allieerde natie. Ook Bolivia is door de Ver. Staten uitgenoodigd zich bij het pact aan te sluiten. DE BOMBARDEMENTEN EN DE SCHOOLKINDEREN. Teneinde de sch^blkinderen in de toekomst zoo veel mogelijk voor de ernstige uitwerkingen van de Anglo- (fVmerikaansche bomaanvallen te be schermen is in alle scholen der Parij- sche voorsteden tot nader order het onderwijs in het schoolgebouw vervan gen door onderricht in de open lucht. Onder leiding van hun onderwijzers doen de kinderen onder schooltijd wan delingen in de omgeving, waarbij zij het noodzakelijke onderricht ontvan gen. <^p die wijze wil men vermijden, dat honderden kinderen tegelijk zich in het schoolgebouw bevinden. De Britsche vlce-admiraal sir William Tait, commandant van de vlootbasis Kaapstad, heeft verklaard, dat langs de „geheele" Zuid-Afrikaan- sche kust duikbooten zijn waargeno men. De terreuraanval op de renbaan Longchamps te Parijs Teletoto Orb is-Holland-Pax m De groote slag in Tunesië wordt met onverminderde hevigheid voort gezet. In het N. van het front jiebben zich thans twee zwaartepunfen ge vormd en wel een in de onmiddellijke omgeving van Dzjebel-el-bab en een in he: gebied van Pichon. De aanval der geallieerde troepen bij Dzjebel-el-bab en Medzjes-el-bab gaat in de richting van de stad Tunis, ter wijl de meer naar het Z. ingezette aan vallen tegen Kairoean' gericht zijn. Van Duitsche zijde verklaart men, dat de overwinqingsberichten der geallieer den voorbarig zijn, daar de grendel stellingen van Dzjebel-el-bftb en van Pichon tot nu toe alle aanvallen zonder uitzondering hebben opgevangen en daar bovendien van een omsingeling of van een doorbraak nog .geen sprake is De Amerikanen en Britten leden voor al groote verliezen aan zware wapens. Zeer fel is de strijd aan beide zijden van de stad Pichon en bij de passen van El Hauouareb, waar de geallieer den met zeer zware bloedige verliezen telkenmale worden teruggeslagen. In Z.-Tunesië heeft maarschalk Rom mel wederom kans gezien zich aan een dreigende omsingeling te onttrekken en met het gros zijner troepen op nieuwe stellingen terug te trekken. De luchtmacht der Spilmogendheden is zeer actief en bombardeert dag en nacht de opmarschwegen van de Brit ten en de Amerikanen, waar zij groote verwoestingen aanricht. Het Belgische Ministerie van Finan ciën is voornemens nog in den loop van deze maand een nieuwe binnenlandsche leening uit te geven groot 3 milliard frs., met een looptijd van maximum 40 jaar en een rente van 3 <4 pet. Het zou geen premieleening worden, doch de koers van uitgifte zou zeer gunstig voor inschrijvers zijn. LANGSTE KABELBAANVERBINDING DER WERELD GEREED. De Boliden Spoorweg, de langste ka belbaanverbinding' der wereld, is on langs gereed gekomen. De verbinding is 96 km lang. In April 1942 werd met den aanleg begonnen. De verbinding is bestemd voor het ertsvervoer der be kende Zweedsche Boliden mijnen. OPNIEUW BOMMEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Aan het Italiaansche legerbericht van 11 April ontleenen wij 't volgende: Napels, Cagliari en La Maddalena zijn gebombardeerd door de Engelsch— Amerikaansche luchtmacht. Te Napels zijn eenige gebouwen gedeeltelijk inge stort en men betreurt er 4 dooden en 34 gewonden. Vier vijandelijke toestellen werden neergeschoten. In de andere plaatsen is het aantal slachtoffers nog niet nauwkeurig'bekend. DE LEVENSMIDDELENPOSITIE VAN DUITSCHLAND EN ITALIË. Het Amerikaansche bureau voor agrarische betrekkingen met het hui- tenland. heeft Zaterdag naar de Britsche berichtendienst uit Wash ington meldt, verklaard, dat de positie der Duitsche levensmiddelen voorziening thans zeer veel beter is dan in den afgeloopen oorlog. De levensmiddelenrantsoeneerirag in Duitschland en Italië is niet zoo sterk, dat deze als een beslisendé factor kan worden beschouwd. SOC. DEM. PARTIJ IN ZWEDEN BEPLEIT CONCENTRATIE- REGEERING. Onder leiding van zijn voorzitter, den minister-president Hansson, is het bestuur der Soc. Dem. Partij te Stockholm bijeengekomen ter bespre king van den binnen- en buiten- landschen politieken toestand. Er werd 'n -resolutie aangenomen, waar in geconstateerd werd, dat het ook Zweden bedreigende oorlogsgevaar geenszins is verminderd. Derhalve is het verlangen naar een ooncentra'- tieregeering voor en na gemotiveerd. De leiding der Soc. Dem. Partij is weliswaar ook nu nog voor een vrije regeeringsvorming, doch met het oog op den labielen binnenlandsch-poli- tieken toestand is de mogelijkheid beperkt om de houding van de lei ding van den Staat uitvoerig tegen over de openbare meening temoti- veeren. Krachten, die de noodzaak van een concentratieregeering niet willen in zien, maken van den toestand ge bruik. NIEUW-ZEELANDSCH KORVET VERLOREN GEGAAN. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Wellington meldt, heeft de Nieuw- Zeelandsche minister-president, Era ser, bekend gemaakt, dat een Nieuw- Zeelandsche Korvet in het gebied der Salomonseilanden door een hevigen vijandelijken luchtaanval op Don derdag j.l. beschadigd is en als ver loren beschouwd moet worden. Vijf leden der bemanning worden ver mist. Bovendien zijn 7 leden der be manning ernstig en 7 anderen licht gewond. de uitgestelde besprekingen tusschen giraud en de gaulle. In verband met de kwestie Giraud— de Gaulle maakt de Londensche pers melding van de mogelijkheid van een reis van generaal Catroux naar Londen. De „News Chronicle" meldt, dat uit betrouwbare bron bekend wordt, dat Catroux twee plannen meebrengt, die met Giraud zijn besproken. Het eerste bevat de instelling van een triumviraat voor het bestuur van het Fransche ko loniale rijk. Dit triumviraat zou be staan uit Giraud, de Gaulle en Catroux. Het tweede plan, dat in Algiers beter js ontvangen, beoogt de instelling van een directorium van vijf of zeven leden, waarvan de voorzitter door de leden van het directorium zou worden geko zen. Nader wordt gemeld, dat generaal Catroux reeds te Londen is aangeko men en een bezoek heeft gebracht aan De Gaulle. MAX BLOKZIJL IN HET VERVOLG OM 18.45 VOOR DEN ZENDER HILVERSUM 2. 's-GRAVENHAGE, 12 April. - Met ingang van heden zal Max Blokzijl in het vervolg zijn radiopraatje houden om 18.45 uur via den zender Hilversum 2. Ditmaal is het politiek weekpraatje getiteld: „Rotterdam antwoord." Thans schijnt ook Peru door een aardbeving getroffen te zijn, hoewel in geringeren omvang. Volgens berichten uit Lima werden daar korte, doch he vige aardschokken waargenomen. Radio-Londen meldt, dat de bijeen komst van de geallieerde naties in Washington op 25 April a.s. uitgesteld is tot 18 Mei. Het Britsch—Amerikaansche lucht wapen heeft in Maart boven de fronten van Tunis minstens 287 vliegtuigen verloren. Te Kampen is in den IJssel het lijk gevonden van een man, dat ver moedelijk 2 a 3 weken in het water heeft gelegen. Het kon niet geïdentifi ceerd worden. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), dié lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot "opleiding en dienstvervulling in Nederland, ib een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- traansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uui, Rotterdam, Déutsches Haus, Westzeedijk. 13 April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur. Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15. tot 17 uur. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Concerthuis, Poelestraat. Nederlandsche Vrijwilligers strij den in het Oosten SS PK Zsch&ekel-O-H-P m 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19, April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. £o April 1943, 9 tot vi uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag^ Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- weg. v A.D.O. en Feijenoord spelen gelijk. De landscompetitie heeft één ver rassing opgeleverd: Willem II, dat nog slechts had verloren, versloeg in Enschedé de Sportclub met 3-2 en bewees daarmee de Westelijke kampioenen een goeden dienst. Im mers, deze speelden gelijk tegen el kaar en kwamen daarna tot de ont dekking dat beider posities verbeterd waren door de nederlaag van En schedé. Enschedé had met de rust een 2-0 voorsprong, maar speelde daar na zoo slecht, dat Willem II ge makkelijk den achterstand in een voorsprong kon omzetten, 't Werd 2-3, maar Willem II miste nog tal van kansen. In Den Haag speelden ADO en Feiienoord een spel, dat niet bijzon der hoog stond Was ADO voor de rust iets sterker, Feijenoord bleek na de thee meer aanvallend. Tot 5 minuten voor tijd bleef de stand 0-0. toen namen de Rotterdammers de leiding! Nauwelijks een minuut la ter kwam echter de gelijkmaker en onder groote, spanning verstreek de resteerende tijd. De stand is thans: Feijenoord 4 2 2 0 4-2 6 Heerenveen 4 2 0 2 12-11 4 ADO 2 110 4-2 3 Enschedé 4 112 8-7 3 Willem II 4 1 0 3 7-13 2 Een'zeer talrijk publiek heeft een met vijf invallers spelend Alcmaria roemloos zien verliezen van DWS, dat met de Alkmaarders speelde en geen oogenblik op volle toeren be hoefde te spelen. Dikwijls gaven de Amsterdammers een kleine demon stratie, die natuurlijk niet produc tief was, overigens zorgden ze er voor, dat de wedstrijd gewonnen werd, zij het dan ook dank zij /vier goedkoo'pe doelpunten, twee vóór de fust en twee na de pauze. Slechts één ding leerde deze ont moeting: Alcmaria dient de grootste zorg te besteden aan haar reserves, anders gaat het op den duur fout. Intusschen heeft deze bekercom- in den wedstrijd tegen RCH, een ge brek aan enthousiasme tegen WFC en eèn gebrek aan spelers tegen DWS D.W.V.Alkm. Boys 5*4.- - In een spannenden. vaak zeer emotioneelen Wedstrijd hebben de Boys op onfortuinlijke wijze verlo ren. Reeds direct na den aftrap na men de Boys het spel in handen en wisten een 2—0 voorsprong te ne men door de Moor en Van Geelen. De zeer gevaarlijke DWV-linksbui- ten KI. Ooms wist echter uit een van de weinige DWV-aanvalleri den stand op 2—1 te, brengen,, doch de Alkmaarders „namen opnieuw het initiatief door de Moor: op fenome nale wijze wisfhij met een ver, hard schot den stand op 31 te brengen, waarmee de rust intrad. Ook in de tweede helft hadden de Boys 't.spel in handen, doch de mid- denspelèrs hadden hun dag met, wgt den Alkmaarders noodlottig werd. Appel werd n.L gedwongen regelmatig zijn rechtsmidden bij te staan, waardoor de voorhoede aap kracht inboette. De beide DWV-bui- tenspelers wisten ook van dit hiaat profijt te trekken: bij enkele snelle uitvallen brachten zij den stand op 3_3, waarbij de gelijkmaker op for tuinlijke wijze hun werd gegeven, .n.l. door een strafschop. De DWV- ers roken de overwinning; zii zetten alles op alles en een kwartier vpor het einde kregen zij een vrijen schop toegewezen, die door Ooms II werd benut (43). De Boys lieten zich echter niet overspelen. De Am sterdammers weken terug en tracht ten door ruw spel him voorsprong te behouden, doch tevergeefs: de Moor maakte gelijk (44). Toen kwam 2 minuten voor het einde het tragische moment: Untied en de Moor. brachten het DWV-doel in ge vaar; de doelverdediger wist juist op de lijn den bal te stoppen, gooide naar zijn rechtshalf en deze schoot naar KI. Ooms, die met een harden schuiver den stand op 54 bracht. L.S.V.V.-M.F.C. 3-1. De kampioenen van afd. B heeft ook nu aan den Langedijk de pun ten moeten laten. Het vertoonde spel was forsch met zeer snelle mo menten naar fraai spel hebben we niet gezien. Voor den aanvang kreeg MFC een bloemenhulde. Al dadelijk ontwikkelde MFC een snel spel, waardoor LSW alle zei len moest bijzetten. Uit een hoek schop nam MFC de leidmg (0-1). LSW werkte zich al meer en meer los en de strijd ging spoedig geliik op. Toen LSW een hoekschop nam was het Tromp die goed voorzette en Mett=s schoot hard in (1-1). Met dezen stand kwam de rust. Na de rust had LSW den wind mee en na 12 min. kreeg P. Mettes een kans (2-1). Alhoewel de doelen om beurten in gevaar kwamen wis ten de doelverdedigers hun doel voor doorboring te vrijwaren. Na 18 mip. was het weer P. Mettes die een kans kreeg en deze niet miste, 3-1. HollandVlaanderen 2-4. in het Hans Hess-stadion te Leip zig waren ongeveer 14.000 toeschou wers. waaronder vele in Duitsch land. werkende landgenooten en Belgen getuige van gen voetbalwed strijd tusschen een Nederlandse!.j en een Vlaamsche ploeg. De Vlaam- sche ploeg, welke over betere spe lers beschikte, behaalde een verdien de 4-2-overwinning. Athletiek DE NATIONALE VELDLOOP KAMPIOENSCHAPPEN. Zondagmiddag zijn te Amersfoort de nationale veldloopkampioen schappen gehouden. In de A-klasse ging de strijd in hoofdzaak tusschen de bekende lan ge afstandloopers Slijkhuis uit Lei den en F. de Ruiitër van de Vole- wiickers uit Amsterdam. Eerstge noemde wist met circa 40 m voor sprong als, nummer één te eindigen. De voornaamste uitslagen luiden: 5 km A-klasse: 1. W. Slijkhuis. Holland, Leiden, 18 min. 4 sec.; 2. F. de Ruijter, Volewijckers, Amster dam, 18 min. 9.8 sec.; 3. J. Weenink, Suomi. Velsen, 18 min. 30.8 sec. 5 km B-klasse: 1. J. Walstra, Vi tesse, Leeuwarden, 18 min. 38.2 sec.; 2. P. Huurman. H.A.V., den Helder, 3. D. Bouber, Volewijckers, Amster dam Junioren: 1500 m: 1. D. Hoeksema, Minerva, Rotterdam. 5 min. 9.7 sec,; 2. H. Klaassen, A.A.V., Amersfoort, 5 min. 9.8 sec.: 3. O. van Wijngaar den, Suomi, Velsen. 5 min. 11.8 sec. Wielrennen WEDSTRIJDEN OP DE WIELERBAAN TE WIERINGEN. Ondanks het twijfelachtige weer trokken vele bezoekers naar de tri bunes van de Wieringer wielerbaan, waar onder leiding van kamprechter Visser uit Zaandam interessante wedstrijden werden gehouden. Met de volgende uitslagen: Sprint over 3 ronden: 1. Peeters, 13 sec., 2. Pronk, 3. Remkes. 4. van Bohemen. Afvelwedstfijd: 1. Kees Bakker (Zaandam), ,2. Ooms, 3. Lust. Achtervolgingswedstriid tusschen Klink en Evers. Klink werd na 14 ronden in 4 min. door Evers inge haald. Eigen krachtwedstriid over 12 km: 1. Ooms, 2. Remkes. 3. Vooren, tiid 17 min. 40 sec. Koppelwedstrijd: deze wedstrijd kenmerkte zich door zware vluch ten, welke vooral het hoogtepunt bereikten, toen niet minder dan 25 gulden premie werd uitgeloofd voor een ronde uitloopen. Deze premie werd gewonnen door het koppel Bakker-Remkes. De uitslagen luiden: 1. Bakker- Remkes 3 pt. Op een ronde: 2. Evers- Lust 5 pt„ 3. Klink-Ooms 5 pt., 4. Groenewegen-Vooren 4 pt. Op 2 ron den: 5. Peeters-Bohemen 7 pt. RONDE VAN MAASTRICHT. De eerste ronde van Maastricht die gister voor een duizendkoppige menigte werd verreden, is, ondanks het ontbreken van kopistukken als Schulte en Pellenaers, een prach tige cours geworden. De uitslag luidde: 125 km in 3 uur 25 min.: 1. Braspenninx, Princenha- ge; 2. Siien, Maastricht: 3. Lakeman, Amsterdam; 4. Joossen, Made: "8. Steenbakkers, St. Michielsgestel: 6. Lambrichts. Bunde; 7. Engel, Am sterdam; 8. Pronk, Amsterdam; 9. Gommers, Dongen. Schager editie Paarden OPENINGSWEDSTRIJDEN OP DUINDIGT. De uitslagen van de Zondag op Duindigt gehouden openingswed strijden luiden als volgt: Aanvangsprijs, afstand 2740 m: 1. Cycloon, eig. stal Amsterdam, tiid 2 min. 50 sec., km-tijd 1 min. 36.6 sec., toto winnend f 2, plaats 1.20; 2. Humpie Scott, plaats f 1.70; 3. Graaf Norbert G., plaats f 1.30. Amazoneprijs, afstand 2000 m: 1. Flying Guy (eig. stal Henri), tijd 3 mm. 11.5 sec., km-tijd 1.34.9. Toto winnend f 2.80, plaats 1.60; 2. Ex cellent, plaats 2.80; 3. Borlena Scott, plaats 6.70. Dumzichtprijs, afstand 1800 m: 1. Sartene (eig. J. H. W. Pasman) tijd 2 min. 3.7 sec. Toto winnend 2.50. plaats 1.40; 2. Cassagnac, plaats 1.90; 3. Kaciole, plaats 4.80. Anitapriis, afstand 2000 m; 1. Dro- meleague (eig. P. J. A. Botman) tiid 3 min. 6 sec., km-tijd 1.33. Toto winnend 5.10, plaats 1.60; 2. Ba ronesse K., plaats 1.70; 3. Elionora, plaats 1.50. Wassenaarpriis, afstand 1350 m: 1. Rincee (eig. stal de Venhoeve) tijd 1 min. 29.2 sec. Toto winnend 7, paats f 2.90; 2. Olympus, plaats 10.50; 3. Napo,.plaats f 2.60. Aromaprijs. afstand 2020 m: 1. Mesnil-Cher (eig. G. J. v. d. Els- hout) tijd 3 min. 0.3 sec. Km-tijd 1.26.7. Toto winnend f 4.50, plaats 3.60; 2. Zoon van Silladar, plaats 2.80; 3. Darelet 5. plaats 2. Amateur-prijs, 3000 m: 1. Senator Norris (eig. S. van Voorst) tiid 3 m 6.2 sec.; km-tijd 1.31.3 sec. Toto win nend f 19.70, plaats 2; 2. Lutin Sans Suite, plaats 1.30; 3. Crack, plaats 1.20. Ex-Votoprijs, afstand 3000 m: 1. Elvire (eig. stal Prospero) tijd 3 m. 41.2 sec. Toto winnend f 2, plaats 1.40; 2. La mare aux Fees, plaats 2.50; 3. Petrolette, plaats 2.60. Kampioenschap van Nederland. ADO-Feijenoord 1-1 Enschedé-Willem H 2-3 4e klasse A: Oudesluis-BKC 2-4 Vrone-Texel 1-2 4e klasse C: Zeevogels-ADO '20 3-1 Res. 2e klasse A: Helder n-Stormv. H 0 3 Res. 3e klasse A: Zaandijk II-HRC n 3-1 Res. 3e klasse B: Meervogels Z. II- WFC IV 0-5 WZ n-W.Frisia n 2-2 BEKER WEDSTRIJDEN. Afd. A. Blauw Wit-EDO 3-2 W.-Frisia-Kennem. 1-1 Afd. C: DWV-Alkm. Boys 5-4 HBC-Ajax 0-6 Afd. D: Alcmaria-DWS 0-4 RCH-VSV 2-1 Hercules-WFC 2-2 Afd, E; ZFC-Watergr.m. 2-1 Wole wij ck.-V elox 2-0 Afd. F: Elinckwijk-KFC 0-3 Vriendensch.-Zeeb. 1-2 Stormvogels-UW 0-1 Afd. G: HRC-Succes 4-2 Wieringerw.-Helder 6-2 Afd. H: LSW MFC 3-1 Schagen-DTS 7,-0 Afd. N: Assendelft-GVO USVU-KW 12 1-2 Schoolvoethal Alkmaar. Handelssch.-Lyceum 1.2 HBS-Amb.av.sch. 8 fl Hand.av.scih.-Gymn. 1-2 (Handelssch. weed in geloot.) Programma Woensdag as. 2 uur: Ulo St. Jos. II- Ulo Alkmaar H 3 uur: HBS V-Ulo Alkmaar III Hockey 2 uur: HBS-Lyceum II 3 uur; Lyceum 1-HBS II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1