DAGBLAD VOOR Maarschalk Antonescu bij den Führer. Gratis haarknippen en een kwartje toe. 48 Sovjet-vliegtuigen vernield, Tegenaanvallen der as in Tunis. De gebeurtenissen in Tunesië. Strijd in een nieuwe'phase. De massamoord in het Jiosch van Katyn. MET OPEN VIZIER. STAD EN OMGEVING. Dijkbreuk in Zuid-Beveland. Het risico moet de klant dragen. Keuringen voor de Waffen-S.S. en1 hei Legioen. De klani is koning. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 15 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang: No. 88. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geblele' oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. De strijd wordt tot de overwinning voortgezet. .Uit het hoofdkwartier van den Füh- rêr wordt gemeld, dat de Führer op 12 April den staatsleider van Roemenië, maarschalk Antonescu. voor een twee- daagsch bezoek ontvangen heeft. De besprekingen over den alge- meenen politieken toestand en over vraagstukken van den gemeen- schappelijken strijd tegen bet bols jewisme en tegen de daarmede ver bonden Engelsch—Amerlkaansche plutocratieën, hadden plaats in den geest van de DuitschRoemeensche vriendschap en '/an de hechte strijdgemeenschap de. iL het Pact van Drie verbonde; naties. De Duitsche minister van Buiten- landsche Zaken, Von Ribbentrop, en de chef van het opperbevel van de weer macht, generaal-veldmaarschalk Keitel, namen aan de besprekingen deel. De Führer en de staatsleider van Roemenië bekrachtigden hun vaste be sluit, om den strijd tegen de vijanden van Europa vastberaden zonder eenig compromis tot aan de overwinning voort te zetten. Het Roemeensche voik zal schouder aan schouder met de vol keren van de AsmogendhSden den strijd tot aan de eindoverwinng voeren en met deze historische bijdrage voor de bevrijding van Europa den grondslag leggen voor de hechte bescherming der toekomst van de Roemeensche natie. Maarschalk Antonescu was vergezeld door den chef van het militaire kabinet kolonel Davidescu en door officieren van den RoemeénSchen generalen staf. De Duitsche gezant te Boekarest, von Kiliinger, en de Duitsche generaal bij het opperbevel van de Roemeensche weermacht, generaal Hansen, waren bij de samenkomst tegenwoordig. I Beide staatslieden ontmoetten elkaar thans voor de achtste maal. De vorige samenkomst vond plaats op 10 en 11 Januari j.l. in het hoofdkwartier van den Führer. Woensdagmiddag is Antonescu te Boek arest teruggekeerd. MAARSCHALK ANTONESCU. (Cliché Archief D. v. N.-K.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FiituuLu, re April uJ.N.B.j Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan bet Oostelijk front kwam het slechts in eenige sectoren tot ge vechtshandelingen van piaaisei'iike beteekenis. De luchtmacht zette haar aanvallen op de stellingen en aan- voerwegen van den vijand voort en bracht in de wateren bij het Vis- schersschiereiland een schip van 2.000 ton tot zinken. Bi] een verlies van twee eigen toestellen werden 48 Sovjet vliegtuigen vernield. In Tunis werden verscheidene aanvallen op den westelijken sector van het front afgeslagen, ten deele in tegenaanvallen, in den zuidelijken sector naderde de vijand met ster ke strijdkrachten de Duitsch-Ita- liaansche stellingen en ondernam verkenningsaanvallen, die evenwel mislukten. Bij vruchtelooze aanvallen op een Duitsch convooi voor de Noorsche westkust werden 5 Britsche torpe dovliegtuigen en bommenwerpers neergeschoten. Aan de kust van het bezette gebied in het westen1 haal den jagers en afweergschut der ma rine 4 vliegtuigen neer. In den vroegen ochtend van vandaaglieten vijandelijke vliegtuigen eenige bommen val len op plaatsen aan de Duit sche Bocht. De toestand aan de fronten in Tunesië is gedurende de laatste twee dagen slechts zeer weinig veranderd. De troe pen van de Spilmogendheden staan thans ongeveer in den vorm van een halven cirkel rondom de steden Biserta en Tunis geschaard, zoodat zij een vrijwel gesloten front vormen en hun traepen vrij dicht naast elkander lig gen. Daar/ Rommel bovendien vrijwel al zijn zware wapens heeft kunnen be houden, is ook de vuurkracht van dit betrekkelijk kleine, maar dichtbezette front vrij groot geworden. Daarmede is een nieuwe phase in den verdedigingsoorlog in Tunesië in getreden, daar de troepen van de Spil tot nu toe steeds ovér een lang front verdeeld Waren en van een bepaalde concentratie als massa geen sprake kon zijn. v De troepen van de achtste Engelsche armee hebben eenigen tijd het contact met de hoofdmacht van Hommels le gers verloren, daar zij door de verbit terd vechtende achterhoede der Duit- schers en Italianen werden opgehouden en tevens in haar opmarschbewegingen gehinderd werden door de uitgestrekte mijnenvelden. De Z. verdedigingslinies van Rommel werden de laatste dagen aangevallen door kleine troepen, die klaarblijkelijk opdracht hadden de sterkte en de af weerkracht van de nieuwe Duitsche stellingen te onderzoeken. Het kwam tot kleine gevechten, welke/evenwel niet vergeleken kunnen worden met de gevechten der voorgaande dagen. Alles wijst er inmiddels op, dat de Britten eti Amerikanen zich op een nieuwen en gropten slag voorbereiden en dat de troepen van maarschalk Rommel zich op de verdediging der nieuwe stellin gen hebben geconcentreerd. Opvoeding van de Sovjetjeugd. Op „rustdagen" worden voor deze „gelukkige jeugd" tnarschen door de stad georganiseerd om den volks- genooten hun geluk aanschouwelijk voor te stellen, zooals ons de „Pioners- kaja Prawda" van 20 Juli 1936 laat zien. Hier draagt zij haar schilden: „voor ontspanning" en „voor ver strooiing" als levend bewijs van ont spanning en verstrooiing CNF-GFILPa* m Door pers en radio is de Poolsche be volking van het gouvernement-generaal op de hoogte gesteld, van den massa moord van Smolensk door de Sovjets. In aile lagen der bevolking heeft het bericht de grootste ontroering gewekt. Vijftig der vermoorde Poolsche offi cieren zijn geïdentificeerd, waaronder verscheidene hooge officieren. De Oekrainsche radiodienst van het gou vernement-generaal bestempelt den massamoord van Katyn als „beestach tige misdaad der bolsjewieken." De loyaliteitsverklaring f der studenten. Tot dusver teekenden 15 pet. De'Haagsche Crt. meldt: Over. aile Universiteiten genomen hebben totdusver ongeveer 15 pet. der studenten de loyaliteitg-verkla- ring geteekend. Na de toelichting van professor van Dam, den secreta ris-generaal van het departement van Opvoeding, enz., mag verwacht en gehoopt worden, dat in den loop dezer week dit percentage zal op- loopen. De rector-magnilicus der Rijks universiteit te Groningeh deelt mede. dat hij door den secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschappen en Kuituurbescherming gemachtigd is den studenten toe te staan, op de achterzijde der verklaring de volgen de aanteekening te plaatsen: „Ik heb deze verklaring onderteekend, mij daarbij basgerend op den officieelen commentaar, door den secretaris-ge neraal gegeven in zijn radiorede van 6 April 1943." (Volgt handteekening van den stu dent.) RUIM 62.5 MILLIOEN MARK GECOLLECTEERD. BERLIJN, 14 April (D.N.B.). - De straatcollecte in net Duitsche Rijk, dié op 27 en 28 Maart werd gehou den, heeft volgens de voonoopige tellingen 62,7 millioen mark opge bracht, hetgeen ongeveer veertig procent meer is dan in de overeen komstige collecte van het vorig Jaar. "t HERDENKINGSDATUM P.T.T.-BEDRIJF. Op 29 April a.s. zal het 50 jaren geleden zijn, dat het hoofdbestuur van het P.T.T.-bedrijf, dat voordien ®en departementale afdeeling uit maakte, als zelfstandig lichaam werd ingesteld. De doelstellingen der As-mogendheden. (Van onzen Berlijnschcn correspondent) Onze Berüjnsche correspondent tele foneerde ons hedenmorgen het volgende: Zoowel de-Italiaansche als de Duit sche bladen brengen uitvoerige beschou wingen over de langdurige besprekin gen, die tusschen den Führer en den Duce hebben plaats gehad. Terwijl men in de Duitsche pers de in zulke gevallen traditioneel geworden terughoudend heid aan den dag legt, publiceeren som mige Italiaansche bladen bijzonderhe den, waaruit valt af te leiden, dat een belangrijk deel der besprekingen onder vier oogen heeft plaats gehad. Zelfs Dr. Paul Schmidt, die meestal als tolk bij zulke besprekingen fungeert, nam hier aan ditmaal niet deel. Uit het feit, dat Mussolini en Hitier vier dagen bijeen zijn gebleven, terwijl vooraanstaande civiele en militaire personen van advies hebben gediend, wordt afgeleid, dat het complex van problemen ditmaal bijzon der omvangrijk is geweest. De .Messa- gero veronderstelt, dat de duikbootoor log, de Middellandsche Zee, het Ooste lijk front, de luchtaanvallen en de' si tuatie in Tunesië in nauw verband heb ben gestaan met de geheime bespreking van actueele problemen. Doeltreffende maatregelen, tegen eventueel initiatief van den vijand en plannen voor nieuwe' actie van de Spilmogendheden worden voor waarschijnlijk gehouden. Pavolini, de politieke redatteur van de Messagero, constateert/dat het toe komstig Europa en speciaal Italië aan gewezen zal zijn op Afrika, Daarom is de toenemende invloed van Noord- Amerika yoor Italië op den duur on dragelijk. Het ófficieuse blad Giornale d' Italia vat de toekomst der spilmogendheden in een zestal punten samen: Vrijheid, onafhankelijkheid, volle souvereiniteit voor alle groote en kleine staten van Europa, duurzame samenwerking der Europeesche volkeren op de basis van gemeenschappelijke belangen: een rechtvaardige verdeeling der grond stoffen; een vrije nationale en economi sche ontwikkeling van ieder land in overeenstemming met den volksaard; vrijheid ter Zee voor het personen- en goederenvervoer, rechtvaardige en so ciale vrede in ieder land; bescherming der arbeidende klasse en sociale gelijk schakeling, zooals die in Duitschland en Italië verwezenlijkt is. GROETEN NAAR NEDERLANDERS AAN HET OOSTFRONT. De persdienst van den Nederlandschen Omroep deelt - mede, dat familieleden en k missen van Nederlandsche Oostfront strijders» weer in de gelegenheid wor den gesteld groeten naar hun verwan ten aan het Oostfront via de radio te zenden. Aanmeldingen hiervoor worden schriftelijk ingewacht bij de afdeeling Pers ety Propaganda van den Ned. Om roep. Schuttersweg 8 te Hilversum, waarna men zoo spoedig mogelijk een oproep krijgt om de groeten in een der studio's te Hilversum uit te spreken. Bij de aanmelding dient men te ver melden hoeveel pejrsonen willen spre ken en tevens rang en naam van den' Oostfrontstrijder en het wapen (SS, Ned. Legioen, NSKK, enz.) waartoe hij behoort. kaart van Pelt Het kaartje geeft het situatie-gebied van Soesa en Karoean weer, waar thans ten Noorden van Soesa het leger van Rommel en Von Armin volgens de plannen nieuwe stellingen heeft betrokken. JAPANSCHE AANVAL OP N.-AUSTRALIE VERWACHT Generaal Blamay, de opperbevel hebber der landstrijdkrachten, rut 't hoofdkwartier van Macarthur ver klaarde, dat de Japanners er in ge slaagd zijn aanzienlijke strijdkrach ten te concentreeren „in de voorste linies van het front in het Z.W. deel van den Stillen Oceaan". Hij schatte dat de Japanners daar over 200.000 man beschikken, die gereed staan voor een aafaval op N.-Australië.Zij hebben een sterke luchtmacht bij eengebracht, waarmede zij een of fensief hebben ontketend, dat geen ander doel kan hebben dan het overwicht In de lucht op de geal lieerden te veroveren om vervol gens tot landingsoperaties over ,te gaan. Het gros der Japansche strijd krachten staat volgens generaal Blarney, op de Aroe-eianden, die tusschen riieuw-Gumea en Noord- Austraiië liggen. VfcjRDUlSlBJK GOED. Deze week van 20.456.45. Maan op: 14.54, onder 5.02 20 April: Voile Maan. Vor.ge week Vrijdag heeft zich in den dijk van den Wiihelminapolder bij Goes een dijkval voorgedaan. In den loop van Zaterdag is de dijk nog ver der weggezakt. Aanvankelijk werd ook voor de sluizen ter plaatse gevreesd, doch naar het zich laat aanzien zijn deze thans buiten gevaar, hoewfel van zelfsprekend hieromtrent nog niets met zekerheid kan worden gezegd. Bij hoog water loopt het zoute water den rijken landbouwpolder binnen. Telkenmale groote schade aan den grond en de gewassen aanrichtend. Pogingen om het water in zijn loop zooveel mogelijk te stuiten, bleken tot nu toe vruchteloos. DE VACANTIEHUIZEN VAN HET nN. A. F. Naar de» centrale persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront* meldt, is dit jaar aJieen het vacan- tiegebouw „De Brummel" te Benne- kom voor vacantiegangers tot Juni geopend. Telegram van den leider aan dr. August Borms. Ter gelegenheid van den 65-sten verjaardag van den Vlaamscheü strijder dr. August Borms heeft de' Leider het volgende telegram ver zonden: Dr. August. Borms, Stuivenberg- gasthuis, joorgerhout, Antwerpen. Aanvaard, kameraad Borms, mijn hartelijke gelukwenschen ter gele genheid van uw vijf en zestigsten verjaardag. Moge het u als onv'eimoeid strij der gegeven zijn nog een langen tijd in goede gezondheid uw krach ten te kunnen geven tot heil -van Voik en vaderland. f Hou zee. (w.g.) Mussert. BEKENDMAKING. De Commissaris-Generaal voor de veiligheid deelt mede: Krachtens de verordening van den Rijkscommissa ris over de bescherming der orde (nr. 1/43) is het verblijf in de open lucht gedurende den tijd van 23.00 tot *4.00 uur (in de steden Amster dam, 's-Gravènhage en Haarlem op het.oogenoiik van 22.00 lot 4.00 uur) verboden. Als verboden verblijf in do open iucht geldt ook het verDÜjf in tenten, alsmede het overnachten in sportvaartuigén van alle soorten, bijvoorbeeld in kajuiten van zeil jachten. (W.g.) RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. DE MOORD IN DE VAN HILLEGAERTSTRAAT TE AMSTERDAM. De rechtbank te Amsterdam heeft den 29-jarigen havenarbeider C. Riem, die in Februari van het vo rig jaar zijn vriend, een 45-jarigen alleenwonenden handelsreiziger, in diens woning aan de Van Hille- gaertstraat te Amsterdam had ver moord, veroordeeld tot tien jaar ge vangenisstraf en ter beschikking stelling van de regeering. „Noodbonnen" noodig voor nieuwe ruiten. Nieuwe regeling voor vlakglas. In de plaats van het be- en verwer kingsverbod van vlakglas treedt, blij kens een publicatie in de Staatscourant, met ingang van 13 April 1943 een ver bod tot het koopen, verkoopen, afleve ren, bewerken en verwer'-.ei. van alle soorten vlakglas, wanneer men geen schriftelijke vergunning van den direc teur van het Rijksbureau voor .Bouw materialen heeft. Het verbod geldt ook voor z.g. afvalglas (met afmetingen kleiner dan 9X14 pm.) en oud glas. Een definitieve distributieregeling voor vlakglas is in voorbereiding. Ter voorziening in de dringende behoeften is een regeling getroffen, voor de leve ringen aan de weermacht, de bouwnij verheid, ambach* en indust ,e en de tuinders. GOEDKEURING VAN PRIJS VRAGEN EN WEDSTRIJDEN. De secretaris-generaal van het de- partement van Volksvoorlichting en Kunsten heeft bepaald, dat. prijsvra gen en wedstrijden betreffende on derwerpen, vallende binnen het ge bied, waarvoor de zorg is toever trouwd aan genoemd departement, niet mogen worden uitgeschreven dan met vergunning van den -secretaris generaal. Deze kan zoodanige ver gunning te allen tijde intrekken, als mede daaraan voorwaarden ver binden. Hij, die handelt in strijd met deze bepaling of dé voorwaarden niet na komt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste duizend gulden. HET VOORBEELD VAN ROTTERDAM. Max Blokzijl spreekt hedenavond om kwart voor 7, via den zender Hilversum II, over „Het voorbeeld van Rotterdam". De colleges en de practische oefe ningen aan de Technische Hoogeschool te Delft zullen op 28 April a.s. worden hervat. i. Gratis haarknippen en een kwar tje toe. Zoo had het in een advertentie in onze courant gestaan, althans daarop kwam het neer. En daarom zijn we Dinsdagmid dag naar het gebouw van de Alk maarsche Vrijzinnig Hervormden op de Hepl gestapt, waar de kappers leerlingen niet alleen theoretische, maar ook practische lessen krijgen. Er ,was bij onze binnenkomst eenigf opzien onder het groepje wit- gejaste jeugdige Figaro's, want eerlijk gezegd dé gratis kwartjes- klanten zien er in den regel een beetje anders uit dan wat zij nu za gen binnentreden, al brengt een meer of minder gesoigneerd uiterlijk dan ook geen -verschil in haargroei, Nederlandscha Vrijwilligers strijden in het Oosten SS PK Augustin-O-H-P m Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten alg zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- irzansche SS in Nederland willen toe treden. 26 April 1943, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Acnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen. Concprthuis. Poelastraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den. Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, schooi Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag. Café „Den Hout," Bezuidenhoutsché- weg. omdat menige arme duvel beter en vaak ook mooier in zijn vacht zit dan een bureauredacteur. Maar de critiek verstomde toen bleek, dat de bezoeker geen klant was en alleen maar eens kwam kij ken om een reportage te kunnen maken over de martelingen, welke een arm menschenkind te doorstaan krijgt als hij weerloos wordt over geleverd aan een groep jongelui van zoo tusschen de zestien twintig jaren, die hem met scherpe messen en puntige scharen te lijf gaan, al is er dan ook een leeraar in de buurt om te verhinderen, dat de slachtof fers er levenslang de litteekens van zullen dragen. De veronderstelling als zouden kappersleerlingen het scheren op een ingezeepten hoogen, hoed lee- ren, is een sprookje. Er wordt wel degelijk met levend materiaal ge werkt. En de sensatie, men zou haast kunnen zeggen het onbewuste ver langen om iets griezeligs mee te maken, dat in ieder mensch huist, dreef ons naar de plaats waar het bloed zou vloeien, maar laten we eerlijk zijn toch ook wel de nieuwsgierigheid van den journalist, die zich al eens had afgevraagd hoe onze haarkunstenaars eigenlijk hun vak leeren, omdat er geen ambachts school is waar dat alles wordt on derwezen en omdat het toch vanzelf sprekend is, dat een onervaren kap persbediende ni,at onmiddellijk op de klanten van ziin patroon wordt losgelaten, maar eerst en zoo mo gelijk buiten den kring van zijn eigen familieleden een partijtje moedige en opofferende menschen moet vinden, die zich door hem het mes op de keel laten zetten en hun wonden laten bepleisteren met de belofte, dat zij nimmer een eisch tot schadevergoeding zullen instellen. Haarknippen en een kwartje toe. In een dergelijke uitnoodiging ligt het risico duimendik opgesloten, want vrijwel niemand'geeft in deze nog altijd overwegend kapitalisti sche wereld zijn tijd en zijn moeite voor niets en nog veel kleiner is het aantal philantropen. dat niet alleen zijn werkkracht geeft; maar nog geld op den koop toe biedt. De Witte slagersjassen van leeraren en leerlingen deden het allerergste verwachten en met medelijden keek de hier binnen gestapte journalist naar het slachtoffer van dezen mid dag, een eenvoudig mannetje met grijs haar, dat rustig in een grooten stoel het noodlot zat te tarten en voor wie het vooruitzicht gratis ge schoren te worden en nog een kwartje toe te krijgen, blijkbaar geen enkele verschikking bood. „Hij is een van onze trouwe klan ten," vertelde de leeraar, de heer De Jonge en juist daarom vonden we het zoo opmerkelijk, dat de man geen spoortje van vrees toonde. Wat er met hem gebeurde en hoe het gebeurde zullen wij in een vol gend artikeltje vertellen. Praktische wenken aan zakenmenschen. In Kinheim _werd gistermiddag door de Federatie van V.V.V.'s in Noord-Holland een bijeenkomst ge houden, waar de heer J. Bakker, zakelijk adviseur, ter voorlichting van hotel-, café- en pensionhouders nuttige wenken gaf voor hun bedrijfs voering in de richting van het heden en de toekomst. Het was spreker opgevallen, dat de ondergang van vele zaken te wijten is aan een samenstel van kleine en groote nalatigheden, als gevolg van verkeerde gewoonten. De sterke grondslag, waarop iedere zakenman zijn zaak moet bouwen, is nog altijd zijn persoonlijkheid. Er komen nieuwe verhoudingen, aldus spreker, en wij zullen moeten bewijzen, dat wij bekwaam zijn voor 'onze taak Het is nog altijd zóó, dat de beste soort, de ijverige werker, de zwoe ger en de blokker het diploma wel zal halen. Zwakkelingen en middel matige menschen zullen ook in de toekomst te licht worclert- bevonden. Menschenkennis, ook kennis en dienstbetoon zijn de drie pijlers, waarop de persoonlijkheid steunt. Men zegt: „Zonder geluk vaart niemand wel", maar de grond voor dat geluk moet geploegd en geëgd worden. Suc ces is slechts voor hen, die daarop met volharding hebben aangestuurd. Wij dienen de geestkracht van onze voorouders in onszelf te ont dekken en voort te dragen. Succes is voor ieder bereikbaar, die de moeilijkheden op zijn nad stuk voor stuk uit den weg ruimt. Wat ook het verschil moge zijn in de omvangrijkheid van' een hotel of een pension, alle zijn ze afhankelijk van het bezettingspercentage. Het komt er voor die bedrijven dus op aan, gasten te trekken. Een eerste voorwaarde voor het verkrijgen van gasten is de hoedanigheid van de te verstrekken artikelen en de persoon lijkheid van den zakenmSn. Een goede zakenman zorgt, dat zijn gast een prettigen indruk krijgt van zijn personeel en zijn inrichting en draagt er zorg voor, dat de warmt-, en de sfeer in overeenstemming zijn met de streek, waar zijn zaak s gevestigd. Uitvoerig besprak spreker het exterieur en de interieurs van hotels en pensions, waarbij hij zeer nut-" tige wenken gaf, er tevens op wij zende, dat de liefde van den gast voert door de maag. Hij erkende de groote moeilijkheid om aan het laat ste thans zonder den zwarten han del te voldoen, maar hij was toch van oordeel, dat men desondanks er voor moest zorgen, aan redelijke ver langens te voldoen. De gast moet bediend worden, of hij al of niet kapitalist is. Een goede zakenman verstaat, dat dé klant koning is in zijn bedrijf, want van zijn klanten hangt het al of niet slagen van zijn bedrijf af. Dit oegriji or, .eek. de leatsien tijd bij veel winkeliers en spreker hoopt voor hen, dat daarop straks niet de te ver wachten reactie zal komen. Ook als men geen artikelen heeft, dient men dit toch aan den klant met een vrien delijk gezicht kenbaar te maken. Aan de hand van een artikel van 12 Augustus 1942, in „Reizen en Trekken", van de hajid van den archi tect Jansen, belichtte spreker, aan welke eischen voldaan moet worden om het hotel en pension in overeen stemming te brengen met het natuur schoon van de streek. Ook <i: wenschelijkheid van sa menwerking in collegialen zin stelde spreker duidelijk in het licht. Tracht ook, zoo besloot hij 'opwekkend tot dienstbetoon, onder de huidige om standigheden van uw bedrijf te ma ken, wat ervan te maken is. De voorzitter Breebaart deelde in zijn dankwoord mede, dat de Fede ratie, r|.et het oog op de welvaarts- poiitiek van de streek voor de tqe- komst, den heer Bakker voor deze lezing had uitgenoodigd. die ook ge houden zal worden te Hoorn, Zaan dam en Beverwijk. VOOR ROTTERDAM. Het blijkt dat onze lezers den Voordam nog weten te vinden, wanneer wij voor een goed doel een beroep doen op hun offervaar digheid. Men gaat begrijpen, dat de nationale saamhoorigheid vordert, dat men, daadwerkelijk meeleeft met de slachtoffers van het zoo zwaar geteisterde Rotterdam. Het moet dezen menschen goed doen te ervaren, dat alom in dén lande door het oorlogsgeweld het gevoel van naastenliefde nog niet is afge stompt. Tot nog toe ontvingen wij aan ons bureau f- 585,90. Heden gewerd ons daarvoor van: W. V.,Alkmaar f 1,—; C. L„ Alk maar f 75.A. R„ St. Pancras i 25, A. W„ Alkmaar f 10.—; W. C„ Alle rnaar f 2.50; S. P. Alkmaar f 25. zoodat het totaalbedrag steeg tot f 724.40. Voor het geval Zeglis gewerd ons f 115,heden werd dit bedrag ver hoogd door W. V., Alkmaar f 1. Mevr. P., id., f 5.C. L„ id., f 25.—; S. P., id., f 10.—; N. N„ id., f 2.—. Totaal is er thans voor het Zeglis f 158.—. Wie nog iets wil offeren, kan dit doen door storting op het gironum- ber van den gemeente-ontvanger ilo. 25163, of door een bedrag af te dra gen aan ons bureau Voordam C 9. Het totaalbedrag, dat bii den ont vanger gestort wordt, vermelden wii Zaterdag. BESTUURSBENOEMINGEN ALG. WAARBORG MIJ. In de Woensdag te Amsterdam ge houden buitengewone algemeene ver gaderingen van aandeelhouders werd o.a. op verzoek eervol ontslag ver leend aan mr, W. C. Wendelaar, oud burgemeester van Alkmaar, als directeur der Algemeene Waarborg Maatschappij N.V. en der Hypotheek bank vopr Nederland N.V. Tot commissarissen werden o.a. be noemd de heeren mr. W. C, Wende- laar en jhr. mr. F. H. van Kinschot, beiden oud-burgemeesters van Alk maar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1