DAGBLAD VOOR Führer maatgevend voor het zijn of niet zijn van Europa. Getuigenis van den Rijkscommissaris: Een eenvoudig mensch met een geweldige macht Hitiers veldheerstalent éénig ter wereld. Tusschen Taganrog en Leningrad komt geen Bolsjewist meer naar het Westen. NIEUWE BONNEN. Vijandelijke aanvallen in Tunis bloedig afgeslagen. Er wordt nog hard gewerkt bij Noworossisk. BRITTEN VERLOREN 188 VLIEGTUIGEN. WEEST VOORZICHTIG MET VUUR! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Toordam C t. N.V. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 18729*. DONDERDAG 22 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145ste Jaargang No. 93. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In desa éditle 0.10 per mltf.; min. 14 bA 1.40, elke S y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Lbsse nrs. 5 ets. In meer dan zestig vergaderingen zijn Dinsdagavond Duitsche en Ne- derlandsehe natlonaal-socialisten bij een gekomen om den 54-sten verjaar dag van den Führer gemeenschappe lijk te vieren. In stad en land en over het geheele in lichten voorjaars glans stralende land wapperden de hakenkruisvlaggen en daarnaast het oranje-blanje-bleu en de kleuren van de N.S.B* welker leden voor het grootste deel aan hun verbondheid met do Dnitsehe kameraden in hun trouw aan Adolf Hitler als den leider van alle Germanen, op deze wijze uitdrukking hadden gegeven, In het middelpunt van den dag stonden de plechtigheden in Heer len, waar de Leider en de Rijkscommissaris Seyss Inquart het woord voerden, en in Amsterdam, waar oommissarls-generaal Schmidt en de plaatsvervangende wendden. leider van Geelkerken, zich tot de voiksgenooten Een goede ordening zal tot stand gebracht worden. Duizenden moesten op straat de be tooging volgen. Aanwezig waren ver tegenwoordigers der weermacht en der autoriteiten, de organisatie der bewe ging. waaronder vooral de Hitier jeugd, B.D.M. en Jeugdstorm, en de voiksge nooten, die schouder aan schouder de met een rijken schat van bloemen, de nationale teekens en de vltggen met het hakenkruis versierde zaal vulden. Zij groetten geestdriftig met „Sieg Heil" en „Houzee"-geroep, toen de Rijkscommissaris en de Leider de zaal betraden. Onder het spelen van een marsch vond de intocht der vlaggen der N.S.D.A.P. en N.S.B. plaats. Na een korte inleiding van Kreisieiter Quandt- nam de Leider der N.S.B. en van het Nederlandsche volk, Mussert, het woord, waarna de Rijkscommissaris de .volgende rede uitsprak: Mijnheer Mussert, Nederlandche en Puit3che nat. socialisten! Wij zijn hier bijeengekomen om onze gedachten en onze wenschen op den dag van heden te vereenigen en naar Duitschland, naar den Führer te zen den, en om met deze wenschen onzer harten tot den Führer te zeggen, hoe zeer wij onvoorwaardelijk en volkomen acliter hem staan, bereid om elk zijner bevelen uit te voeren. Kameraden! Het is vandaag de dag om zich dé persoonlijkheid van dezen- man voor oogen te stellen, deze persoon lijkheid, die als politicus, veldheer en staatsman even groot en even uniek voor ons staat, en die in al deze eigen schappen door zijn persoonlijkheid als mensch nog vervolmaakt wordt. Wij kunnen thans reeds terugkijken naar een reeks van jaren en, wat nog be langrijker is, naav een reeks van ge beurtenissen, die uitgegaan zijn van de verheffing van het. Duitsche volk en die thans haar. hoogtepunt bereiken in den strijd om de" handhaving van Eu ropa en om een nieuwe vormgeving der wereldorde Daarbij staat steeds in het voorste gelid als vormgever onze Führer. Zooals hij indertijd in 1918 is aangetreden en zooals hij toen zijn zeer bepaalde politieke grondbeginselen heeft opgesteld, bij welker nastreving. hij wist, dat hij het Duitsche volk red den zou, zoo zien wij thans reeds weer diezelfde grondbeginselen verwezenlijkt worden. Al wordt de strijd ook neg zoo groot en de ruimten die de strijd ver vult, ook nog zoo uitgebreid, het is ei genlijk steeds dezelfde strijd waarvoor de Führer is aangetreden. Wij moeten ons het jaar 1918 voor oogen houden. Dat was toen het jaar, dat de z.g. overwinnende mogendheden haar historische onbekwaamheid heb ben bewezen, en niet in staat waren een werkelijk verstandige orde in deze wereld tot stand 'te brengen. Zij had den toen alle recht in handen. Er was niets meer op den aardbol dat haai weerstand had kunnen bieden. Zij had den toen de mogelijkheid, een gemeen- schapsorde tusschen en in de volken op -te richten, die werkelijk de beloften zou hebben vervuld die zij gedaan heb ben en diè alleen de oorzaak waren dat het Duitsche volk toen de wapens heeft neergelegd. Zij zijn geheel en volkomen onbekwaam gebleken, want wat zij tot stand hebben gebracht was de grootste wanorde en de grootste on gerechtigheid, het was de chaos, die geleid heeft tot een hieuwen wereldoor log. Kameraden! Laten wij dat voor oogen houden. Thans staan zij er weer, die mogendheden, thans zijn zij weer met een Charta Atlantica gekomen. Thans beloven wij weer alle mogelijke ordeningen. Zij heb ben voor de wereldgeschiedenis reeds bewezen, dat zij geen orde kunnen scheppen tusschen de vol ken en dat zij ook in de volken geen sociale gerechtigheid in het leven kunnen roepen. Ziet, Nederlandsche en Duitscne nat. socialisten, toen stond de Führer voor dit feit van een ongebreidelde uitbui ting van zijn volk, die zich in een vol komen onverantwoordelijk geworden politieke wanorde toen parlementai re democratie genaamd steeds meer heeft uitgebreid, het geheel opgedreven door het jodendom, waarvoor alle bar rières door de mogendheden, die on ze vijanden walen, werden gesloopt. Zoo kwam het Duitsche volk in een situatie die met volkomen zekerheid tot het' communisme zou hebben ge leid. Men mag niet vergeten, dat het Duitsche volk op dezen tweesprong heeft gestaan, die in 1918 is begonnen en tot 1933 heeft geduurd, daartoe ge dreven door de maatregelen en door de politiek van pauperiseering, die juist' onze vijanden in ons Duitscne volk hebben doen woeden. Voor dezen tweesprong heeft het Duitsche volk gestaan. En wie heeft den historischen ommekeer tot stand gebracht? Niet zu, die voorgegeven hebben te strijden voor een zedelijke orde en die om de le zedelijke orde te bereiken z.g. de vroegere orde in het Duitsche rijk en ook in de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie hebben vernield, maar en kel en alleen Adolf Hitler en zijn nat. socialistische partij hebben verhinderd, dat toen het bolsjewisme midden in Europa voet vatte. De Führer werd politicus. Nu, kameraden, de Führèr moest aantreden. Ge zult uit zijn autobiogra fie „Mein Kampf" weten, hoe hij, de geheele situatie 1 inziende, het besluit genomen heeft om politicus te worden, d.w.z. zich te plaatsen in alle proble men der gemeenschap met het be wustzijn aanspraken op de leiding de zer gemeenschap op zich te nemen. Als politicus moest hij aantreden te gen alle machten, die toentertijd de wanorde in het Duitsche volk hebben gebracht, en als politicus moest hij het Duitsche volk de parolen geven waar aan Duitschland zich weer kon oprich ten. Alspoliticus is hij het eerst opgetreden tegen het communisme dat was een voor de hand liggende taak. Het cpmmunisme, dat was de eerste vijand die dreigde alles wat er nog aanwezig was aan resten van een vroegere traditie en alles wa. nog bestond aan resten eener moraal, te vernietigen. Ik zou in dit verband echter met het oog op de toestanden hier direct reeds op een ding opmerk zaam willen maken. De Führer is aan getreden tegen het communisme, om dat hij nauwkeurig heeft geweten, dat dit communisme de wegbereider is van het bolsjewisme. En wanneer in het bijzonder, gij, Nederlandsche ka- jneraden, met uw voiksgenooten spreekt, maakt hen er dan opmerk zaam op, dat zij de kwestie van het communisme niet zoo licht moeten cpnemen als. men hier menigmaal kan waarnemen. Het bolsjewisme is geen Euro- peesch verschijnsel meer. Ik geloof wel, dat beschouwd als binnenlandsch politiek vraagstuk het communisme in Nederland geen bij zondere rol kan spelen. Maar daarop komt het heelemaal niet aan. Want het bolsjewisme is geen Euro- peesch verschijnsel meer, maar het bolsjewisme is de levensvorm, waarin de steppenvolkén en -horden van Oost-Europa en Binnen-Azië weer eens, zooals telkens in den loop der eeuwen, oprukken naar dit Europee- sche avondland om het te vernietigen. Het is de tegenwoordige vorm, zooals eenmaal Dzjenis Khan zijn Mongolen ook een bijzonderen gevechtsvorm heeft gegeven: de massamerfsch die in het geheel geeh persoonlijkheid en geen persoonlijke verantwoordelijkheid kent, maar die zondebok en voetveeg is in een situatie, die ieder bevel stompzinnig en bot uitvoert, die geheel tot machine is geworden. Zoo stormen zij thans in het bolsjewisme aan. Dat moet men voor oogen houden hier in Nederland. Tegen dit bolsjewisme is Nederland niet gewapend, integendeel, hoe minder het volk de eigenschappen heeft om aan zooiets mee te doen, des te grooter is het gevaar zijner ver nietiging. Want wanneer Stalin en zijn groep en voorgangers aan gene zijde tezamen sedert 1917 reeds 40.000.000 menschen hebben omgebracht of heb ben laten verhongeren, welnu dan spelen 9 millioen Nederlanders in zoo en berekening geen rol meer, laat allen dat voor oogen houden. Wanneer deze stroom nu niet wordt tegengehouden door den muur der Duitsche en verbonden' soldaten, is er geen redding meer, dan móge de innerlijke houding zijn zooals zjj wil. Dan gaan de golven uit het Oosten over alles heen en vernietigen het avondland. En daarom is de Führr met zyn ijzeren vastbeslotenheid steeds op getreden tegen een communisme, omdat hjj wist dat het communisme aan den eenen kant de vernietiging van de persoonlijkheid in den mensch is en aan den anderen kant de wegbereider voor den om de paar eeuwen aanstormenden Binnen-Aziatischen stroom. Democratie. Vervolgens heeft hij zich moeten keeren en zich bewust gekeerd tegen datgene, wat men democratie noemt, democratie beteekent volksheerschap pij. Kameraden, was dat, wat wij toen allemaal hebben beleefd, volksheer schappij? Deze 48 partijen, die gekra keeld hebben, kon men dat een volks heerschappij noemen? Wanneer de verantwoordelijk leider, een minister president in een staat, in plaats van zijn gedachten te concentreeren op het welzijn en op de nuttige instellingen voor het volk, van den vroegen och tend tot den laten avond moet onder handelen, compromisse moet sluiten met kleine personen, die door hun provincies gestuurd worden, door hun partyen, en gemarchandeerd heeft om het een of' andere funcietje, alleen om bij de verkiezing zijn stemmen bij een te krijgen is dat dan democra tie? Tenslotte was alles afhankelijk van. een meerderheidsbesluit. Wat dus een meerderheid juist om toevallige overwegingen besloten heeft, dat was toonaangevend, niemand verantwoord de het, want wanneer het scheef ging, dan schudden zij het van zich af. Men heeft geen enkelen man gevon den, die werkelijk verantwoordelijk was, want de z.g. leiders van dezen staat en de ministerpresidenten enz. hebben zich altijd kunnen 'beroepen op hun parlementaire meerderheid. Neen, een democratie in den waren zin des woords, waar het volk aan het woord komt en zijn recht krijgt, is slechts aanwezig, wanneer mannen uit het volk die gaarne de verantwoorde lijkheid op zich nemén, zelf de lei ding aanvaarden en bereid zijn altijd ook persoonlijk de volle verantwoor delijkheid te dragen voor datgene, wat zij ondernemen. De liberale wereldbeschouwing- De Führer heeft zich ook moeten keeren tegen de liberale wereldbe- schouwihg. De liberale wereldbe schouwing, dat is die kijk op de dingen, die elkeen wil laten doen wat hem in zijn kraam van pas komt. Vrijheid noemt men dat, in werkelijkheid is het bandeloosheid en tuchteloosheid. Dat kan wellicht gaan in tijden die overigens geen groote eischen aan een gemeenschap stellen, maar niet op oogenblikken, waarop van alle kanten vijanden binnendringen. En die drin gen niet altijd slechts militair en met geweld binnen, neen, die sturen altijd hun vijfde colonne, namelijk hun denk beelden, vooruit. De vernietigende denkbeelden sturen zij vooruit en daar voor staan in een liberalen tijd deuren en vensters open. Die denkbeelden vernietigen het volksehe, het nationale bewustzijn. Dat was die moreele hou ding, wanneer men nog van moraal wil spreken, die gelachen heeft wan neer er iemand nog sprak over het volk en over de natie, die gelachen heeft wanneer iemand verlangde dat men hulde bracht aan de soldaten die 4 jaar in den oorlog gestaan hebben. En tegen deze moreeie houding heeft de Führer zich met alle energie gekeerd. Evenals hij met het communisme het' bolsje wisme dat uit het Oosten komt moest verdrijven, zoo moest hij ook dien liberalen geest die van het Westen komt, uit het Duitsche volk bannen. (Zie verder pag. 3) VERDUISTER GOED. Deze week van 216.30 uur. Maan op: 23.17, onder 7.57 Morgen maan op: onder 8.35 27 April: Laatste Kwartier. Voor de periode van 25 April t/m 1 Mei 1943 zijn de volgende nieuwe bonnen aangewezen: Brood 18 A en B. Beschuit 18. Aardappelen 18 A en B. Tabak 18. r Voorts is geldig van 22 April t/m 18 Juni '43: Petroleum 07 en 08. Ongeldig. Na Zaterdag 24 April: 17 Brood, Beschuit, Aardappelen, Tabak, 554 Alg. (Aardappelen). Verlengd: t/m 30 April: 514 en 515 Alg; S- Eenheidszèep, Waschpoeder, Toilet zeep. t/m 28 April: 13 A en B Boter, t/m 15 Mei: 527 t/m 529 Alg. (Kaas) t/m 1 Mei: 13, 14, 15 Versnaperin gen. I SARDINIË EN SICILIË OPERATIE GEBIED- Koert van Pelt Vanaf 15 April zijn Sardinië en Sicilië met de omliggende eilanden, o.a. Pantelleria, Lampione en Linosa, tot operatiegebied verklaard. Vijande lijke luchtaanvallen zijn meestal gericht op de Siciliaansche havens. Ook gisteren is het ten Zuiden van Noworossisk tot harde gevech ten gekomen. Het luchtwapen schoot 91 Sovjetvliegtuigen neer, te genover 2 eigen toestellen die ver loren gingen. Lichte Duitsclfe zeestrijdkrachten hebben bij de bestrijding van de bols jewistische ravitailleering drie met munitie geladen pramen in den grond geboord. Aan de rest van het Oostelijk front verliep de dag rustig. De strijd in Tunis. In den nacht van 19 op 20 April zijn sterke Britsche strijdkrachten na een hevige artillerievoorberei- ding van verscheidene uren over gegaan tot den aanval op de Duitsch-Itailaansche stellingen aan het zuidelijk front in Tunis.. De vij and werd in zware gevechten die op het oogenblik nog voortduren, bloedig afgeslagen. Plaatselijke in breuken konden door tegenaanval len weer opgeheven worden. Vijandelijke bombardementsvliegtui gen hebben in den afgeloopen nacht Tilsit aangevallen en schade aan ge bouwen veroorzaakt. De bevolking leed verliezen. Terreuraanvallen van Britsche bom menwerpers waren gericht op Stettin en Rostock. Bommen die insloegen in woonwijken en ziekenhuizen, veroor zaakte verliezen onder de bevolking en deels aanzienlijke schade aan gebou wen. Nachtjagers en afweergeschut van 't luchtwapen hebben, voor zoover tot dusverre kon worden vastgesteld. 30 der aanvallende vijandelijke bommen werpers neergeschoten, nog een toe stel werd aan .de kust van het Kanaal ten val gebracht. Mussert op de bijeenkomst te Heerlen. Voordat de Rijkscommissaris zijn r'de uitsprak, werd het woord ge voerd door den Leider, die er op wees, dat de jaardag van den Führer eens slechts dezen en diens naaste omgeving interesseerde, daarna de partij in puitschland, vervolgens den geheelen staat en thans tal van landen en volken, omdat zijn fi guur maatgevend is voor het zijn of niet zijn van Europa. Spr. wilde in deze bijeenkomst met de Duitsche kameraden de figuur van den Führer belichten, zooals de nat.- soc. en hun - geestverwanten deze zien. Ook het Nederlandsche volk heeft zwaar te lijden van de wereldworste ling. De huidige generatie draagt de offers, welke noodig zijn om de vol gende te dóen leven. Men moet inzien, dat hët nationaal-socialisme den oorlog =7*= fn het Concertgebouw te Amsterdam vond Dinsdagavond ter gelegenheid van den verjaardag van den Führer een massale b^eenkomst plaats. Een overilcht tijdens de tede van HeuptdicnstfoKer Schmidt niet veroorzaakt heeft, maar dat het een onontbeerlijke voorwaarde is voor het voortleven der Europëesche vol keren. Niet het nat.-soc. bracht in Rusland de communisten tot de macht, maar de democraten. Het communisme dat al tijd streefde naar de wereldrevolutie, kreeg in 1917 absolute macht in een .wereldrijk met vrijwel onbeperkte hoe veelheden grondstoffen. Van toen af vervormde men <le Russische massa's tot de grootste legermacht ter wereld om de communistische revolutie tot de verste hoeken der wereld uit te dra gen. Wij zijn de agitators in diverse staten niet vergeten, maar Rusland was nog te zwak en kon niet verhin deren, dat *men het kwaad in de kiem smoorde. Rusland met een masker voor. Moskou huldigde toen het parool: langs democratischen weg de verove ring van de macht voorbereiden en Rusland tot een wapenarsenaal maken, dat op het juiste moment het beslis sende woord zal spreken. Toen begon men aan den opbouw van de communistische partijen in alle Europeesche landen en alleen in Italië was deze weg versperd. Men predikte overal de weerloosheid (het gebroken geweertje) en versterkte geleidelijk zijn invloed. In Duitschlarid hadden de communisten meer dan 100 zetels in den Rijksdag en in Nederland werd de communistenaanvoerder al door de hoogste autoriteiten met zijn jubileum geluk gewenscht. Evenwel, de Ned. de mocratische overheid Wees ieder diplo matiek contact met Moskou af. Duitsch land en geh'eel Europa zou door het bolsjewisme veroverd zijn als het na tionaal-socialisme dit niet had ver hinderd. Veertien jaar heeft Hitier met zijn getrouwen gezwoegd en" geof ferd om het Duitsche volk de Joodsch- Bolsjewistische-kapitalistische dreiging te laten zien. Daardoor werd het com munisme in Duitschland de nek ge- broken. Op 30 Januari 1933 redde Hitier voor de eerste maal Europa voor bolsjewistische overheersching door de machtsaanvaarding in Duitschland.. Wat deze .overheersching beteekent, bewijzen o.a, de massagraven van 10.000 Poolsehe ofifcieren, de uitroei ing der Europeesche beschaving en godsdienst en de vermoording van alle leidinggevende personen. (Zie .verder pag 3) In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht 31 meermotorige bommenwerpers verloren. Bij hun po gingen, uit Noordelijke richting het Duitsche gebied binnen te vliegen, stieten de vliegtuigen wederom op krachtigen afweer. De Duitsche nacht jagers bleven de aanvallers hardnekkig volgen en het afweergeschut had dit maal een groot aandeel in het afweer succes. Voor de achtste maal in deze maand heeft de Britsche luchtmacht bij haar nachtelijke aanvallen op Duitsch gebied een gevoeligen slag moeten incasseeren. Volgens de Duitsche gegevens zijn 188 vliegtuigen, voor het meererideel vier motorige bommenwerpers van hun ter reuraanvallen niet teruggekeerd. Bij zonder gevoelig is het verlies van meer dan 1300 man vliegend personeel. Luchtaanval op Aberdeen. Ben form" tie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in de late avonduren yan 21 April de Britsche stad Aberdeen met talrijke brisant- en brandbommen aangevallen. Er ont stonden groote verwoestingen en ver scheidene uitgestrekte branden. ZWEEDSCHE DUIKBOOT GEZONKEN Reddingspogingen door dui kers. Sinds eenige dagen is een Zweed- sche duikboot vermist. Het zoeken naar deze boot werd bemoeilijkt door stormachtig weer, doch tenslotte werd de plaats ontdekt, waar de duikboot gezonken was. Eveneens tengevolge van het weer mislukten de eerste pogingen om contact met de bemanning te krij gen. De laatste berichten uit Stock holm melden thans, dat het weer nu toelaat de reddingspogingen met behulp van duikers voort te zetten. Dit zal naar men hoopt, nog te juister tijd zijn, omdat de zuurstofvoorraad van de duikboot tot dat oogenblik nog toerei kend was. VREDESGERUCHTEN ONGEGROND. De leider van de persafdeeling van het Duitsche Dep. van Buiteniandsche Zaken onkent' het gerucht, dat de Spaansche regeering een stap tot vre desbemiddeling zou hebben gedaan. Men denkt te Berlijn uitsluitend aan de overwinning. EDEN OVER DEN HONGERSNOOD IN HONAN. Naar de IJritsche berichtendienst meldt, heeft minister Eden vandaag in het Lagerhuis in antwoord op de vraag of de Britsche regeering van plan is maatregelen te nemen voor het lenigen van den hongersnood in de provincie Honan, geantwoord, dat de transport moeilijkheden het zenden van 'levens middelen in een doeltreffenden om vang niet toelieten. Waakt tegep bosch- en heidebrand. Paschen nadert, het voorjaar be looft enkele prachtige Zondagen en de bollen, de tulpen en hyacinten zijn bezig van ons bouwland de ge kleurde velden te maken, waardoor ons land tot in verre wereldstreken bekend en beroemd is geworden. Duizenden zullen er die dagen weer op uittrekken, per trein of pers fiets naar het natuurgebied, dat thans volqp in bloesemtooi -staat, de mooie Bangert of de prachtvolle Beemster. Wie niet fietsen kan, zoekt de natuur in stad en omgeving, in het Heilooürbosch, onze wondermooie Hout of in den Stedelijken Muziek- tuin, waar het nu op zijn mooist is en waar een nieuwe eigenaar voor alle attracties zorgt, welke men op deze bijzondere dagen kan ver langen. Wie zich thans naar buiten be geeft, bedenke, dat juist in dezen tijd het dorre hout uiterst brand baar is en dat het achteloos weg werpen van een brandende lucifer of sigaret funeste gevolgen kan hebben. Zondag zijn er in ons land niet minder dan 8 boschbranden geweest met het gevolg dat er lOlb" H.A. bosch verbrand zijn. Wij hebben in dezen cijd, nu zoo veel mogelijk grond voor den voed- selverbouw geschikt moet worden gemaakt, nog maar weinig natuur monumenten. Door voorzichtigheid met vuur kunnen wij in het bezit blijven van wat als een waardevol volksbezit zoo mogelijk ongerept moet worden gelaten. DRAMA TE PRINCENHAGE Gisternacht heeft zich in de Esser- straat te Prinsenliage bij Breda, een drama afgespeeld, waarbij een man zijn twee kinderen, een meisje van zes en een- jongen van vier jaar, den hals heeft afgesneden. Hij heeft vervolgens zijn vrouw verwondingen toegebracht. Zij kon echter ontkomen. De aader heeft hierna een poging tot zelfmoord gedaan. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis te Breda overgebracht, HET DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND ZAL GOEDEN VRIJDAG. EERSTEN EN TWEEDEN PAASCHDAG NIET VERSCHIJNEN. Opvoeding van de Sovjetjengd. Ook speeltuinen beeft men voor de Sovjctjëogd Ingericht en aooel* blijkt dl de „Woachatij" No. 10 van October ia de eenige attractie de me behangen beheerder. CNF-GFL-PaÉe Viervoudige roofmoord in de Betuwe. Gistermorgen kwam een wegwerker in de Polderstraat te Heteren tot de vree- selijke ontdekking, dat aldaar een af schuwelijke moord is gepleegd, waarvan op dat oogenblik de slachtoffers bleken te zijn geworden de 60-jarige voerman P. J. Degen, zijn knecht, de 50-jarige E. Tukkink en de 30-jarige landbouwer J. van Maanen. De vrouw van dezen laat- sten werd nog vermist, doch haar lijk is later in een sloot nabij de plaats van de misdaad gevonden. Roofmoord schijnt de oorzaak van deze vreeselijke daad te zijn geweest, welke reeds Dinsdagmorgen moet zijn gepleegd. TWEE LIJKEN DRIJVENDE GEVONDEN. Gistermorgen is te Amsterdam in een van de haventjes nabij het koelhuis een groot pak drijvende gevonden. Het bleek dat dit inhield het lijk van een vrouw, slechts gewikkeld in een lap gonje. In den, Amstel werd eveneens het lijk van een onbekende vrouw gevon den. ging" dl liens VASTE BRANDSTOFFEN VOOR SCHIPPERS, Voor verwarmingsdoelêlnden. Schippers en schippersknechten, jzoor zoover werkzaam in rivier- en binnen vaart (uitgezonderd woonschepen en veerponten), sleepvaart (met uitzonde ring van zeesleepvaart) of op drijvend materiaal, dienen zich ter verkrijging" van vaste brandstoffen voor ruimtevéT warming allereerst te wenden tot bevrachtings-commissaris of dieft agent. Indien schippers met hun gezin aan boord wonen, kunnen zij en hun knechten zich onmiddellijk wenden tot den distributiedienst, teneinde een aan vraagformulier in te vullen. Zij, die voor het stookseizoen 1942— 1943 een DV-kaart hebben ontvangen, dienen tevens het restant hiervan mede te brengen. De plaatselijke distributiediensten reiken van 15 October af, tegen over legging van bovengenoemde beschei den, aan schippers en schippersknech ten, die niet met hun gezin aan boord wonen, een nader te bepalen aantal rantsoenbonnen uit. Zij, die zich na 30 November 1943 bij een distributiedienst vervoegen, ont vangen zooveel bonnen minder als er sinds 1 November 1943 heele maanden verloopen zijn. HEFFING VAN DEN LANDSTAND., Alle tot den Ned. Landstand behoo- rende natuurlijke personen, die be- drijfshoofd zijn met betrekking tot het gebruik van cultuurgrond of vischwa- ter, zijn krachtens de door den Becr.- gen. van de Dep. varf^Landbouw- en Visscherij en van Justitie -goedgekeur de verordening van den Boerenleider, ten behoeve van den Ned. Landstand over 1843 een bijdrage verschuldigd, welke berekend wordt overeenkomstig de door deze op de inventarisatie-for mulieren 1943 verstrekte en ondertee- kende gegevens. De bijdragen zijn als volgt geregétd: a. 1.per ha. voor cultuurgrond, beteeld met akkerbouwgewassen (met inbegrip van kunstwei£e en braakland) en voor blyvend grasland (met inbe grip van uiterwaarden en blyvend grasland in den boomgaard). b. 10.per ha. voor cultuurgrond, ibeteeld met: warmoezerygewassen en vroege aardappelen in den vollen grond (met inbegrip van deze gewas sen in den boomgaard); kleinfruit in den vollen grond (met inbegrip van deze gewassen in den boomgaard) en voor pit- en steenvruchten in den vol len grond (ongeacht de onderteelt in den boomgaard). c. 20.— per ha. voor cultuur grond, beteeld met: warmoezerygewas sen en fruit onder glas; bloembollen; bloem- en boomkweekerygewassen. T. a. v. het gebruik van vischwater bedraagt de bydrage 5.— per be- dryfshoofd. ,DE .NEDERLANDSCHE VROUW EN HAAR VOLK" 's-GRAVENHAGE, 22 April. In de serie brandende kwesties Bpreekt Max Blokzijl op Donderdag 22 April, kwart voor zeven, over den zender Hil versum 2, over „De Nederlandsche vrouw ln haar volk". NEERGESTORT BOVEN ZWEEDSCH GRONDGEBIED. Te Stockholm wordt officieel mede gedeeld, dat in den nacht van Dinsdag op Woensdag een Engelsch bombarde mentsvliegtuig 12 kilometer ten Zuid westen van Malmoe brandend in zee ii gestort. De zeven leden der beman ning, waarvan er één gewond wa«, wisten zich met parachutes te redden. Zij werden geïnterneerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1