BEKENDMAKING. DAGBLAD VOOR Achtergrond van de breuk Moskou-Polen. Aanval op de Britsche en Amerikaansche diplomatie. "f TALRIJKE SOVJET-AANVALLEN BIJ K0EBAN-BRUGGEH00FD AFGESLAGEN. Pawelitsj bij den Führer. Arbeidstijd verlengd. DE POLITIE GAAT VONNISSEN. STAD EN OMGEVING. Heemskerk's oud-burgemeester voor den rechter. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187394. - DONDERDAG 29 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 98. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 3.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Moskou voert een eigen politiek. ■Met belangstelling blijft men te Berlijn de ontwikeling volgen, die zich begint af te teekenen op grond van de breuk tusscshen Moskou en de Pooische emigrantente Londen, nl. dat Engeland zich ten slotte zal schik ken in eiken eisch van Moskou t. a. v de regeling van dit conflict en waarschijnlijk de z.g. regeering Si- korski zal opofferen en een door Moskou voorgestelde oplossing, zal aanvaarden. Daar Sikorski en zijn aan hang tot dusver - in Engeland gastsvrijheid genoten hebben, aangezien deze groep Pooische emigranten in zeker opzicht een filiaal van het Foreign Office vormde, gelooft men te Berlijn niet te overdrijven wanneer men zegt, dat de aanval van Moskou op de Polen van Lon den wellicht ook een aanval is op de Britsche en tevens Ame rikaansche diplomatie. Moskou geeft hiermede op niet mis te verstane wijze te kennen, dat het zonder rekening te houden met zijn z.g. bondgenooten zijn eigen oorlog en zijn eigen poli tiek wil voeren. Een Pooische communiste bevoorrecht. De diplomatieke correspondent van liet D.N.B. schrijft oa..: De ver klaring van Duitsche zijde, dat de Sgvjet-Unie met haar aanval op den beschermeling van Groot-Britannië, Sikorski, verder gaande plannen heeft, wordt thans bevestigd door de beschermelinge van de Sovjet unie, de Pooische communiste Wasi- lewskaja. In het Moskousche regee- ringsorgaan „Izwestia" heeft zij een artikel geschreven, vol aanval len op de Londensche Polengroep, dat deze het recht betwist zich „ver tegenwoordiger van het Pooische volk'" te noemen. Haar beschuldi gingen zijn van minder belang dan Eet feit, dat zij in het regeeringsblad der Sovjet-Unie aan het woord komt. De steken onder water aan het adres van Engeland, dat naar haar meening, door steunverleening aan de Pooische uitwijkelingen een „wig tusschen de leden van het En- gelsch-Amerikaansche-Russische ven, bevestigen de opvatting dat de Sovjet-Russische machthebber zich niet in het geringste door eventuee- *le Engelsche of Amerikaansche pro testen van hun gestelde doel denken te laten afbrengen. De diplomatieke medewerker van de „Nei^s Chronicle'" meldt, dat de Soviets, uit verontwaardiging ,over de Pooische emigrantencommissie te Mdêkou een Pooische marionetten „regeering" zouden vormen. Er komt nog wel meer. Uit New-York, wordt gemeld: De New-York Herald Tribune schrijft, dat men beseffen moet, dat het con flict tusschen. de Sovjet-Unie en de Pooische emigrantencommissie slechts een „bescheiden voorbode" is van veel gecompliceerder pro blemen. De ambassadeur van de Pooische emigrantenregeering in de Sowj et- Unie heeft Moskou verlaten, nadat hij van de Sowjet-Russische auto riteiten officieel de aankondiging van de verbreking der diplomatieke be trekkingen had ontvangen. Engelsche angst voor Stalin. Verbod aan buitenlandsche correspondenten. Het blad „Ya" meldt uit Londen, dat de Engelsche regeering zich uit vrees den bondgenoot in het Kremlin te mis hagen, tot de directies der Engelsche bladen heeft gewend met den eisch van het PoolschRussische incident in de pers geen gewag te maken. Het is den buitenlandschen correspondenten verbo den ook maar een enkel woord over dit incident te telegrafeeren. Wat het lot van Polen betreft, zoo ziet men, naar het blad verder meldt, de toekomst zeer somber in. Onderhoud tusschen chili en Sikorski. Chur- Reuter meldt, dat Churchill en Eden gister weer een onderhoud hebben gehad met Sikorski en den minister van buitenlandsche za ken der Pooische emigrantenorga nisatie, graaf Paczinski. Zij hebben de Engelscb-Poolsche onderhande lingen voortgezet, die Dinsdagavond begonnen waren om te trachten de eenheid onder de geallieerde naties te herstellen. Verklaring van de Pooische emigrantencommissie. De Pooische emigrantencommissie te Londen heeft een verklaring ge publiceerd, waarin o.a. een beroep wordt gedaan op de Sovjet-Unie „duizenden gezinnen van Pooische militairen en de Pooische mannen, die zich thans op Sovjet-Russischen bodem bevinden, thans vrij te laten." De commissie wil de zaak van al ueze personen tegenover de geheele wereld vertegenwoordigen .Overi gens verzekert de emigrantencom missie, dat zij naar een vriend schappelijke overeenstemming met Sovjet-Rusland streeft en verklaart geenerlei aanspraak op eenig Sovjet- Russisch gebied te doen gelden. In Tunis onderscheidt zich wielrijidersbataillon. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 April. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het Koeban-bruggehoofd zijn tal rijke aanvallen van den vijand in sa menwerking met het luchtwapen afge slagen. Aan het overige Oostelijke front hebben zich slechts gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis voorgedaan. Boven den Zuidelijken sector van het Oostelijke front zijn op 27 April 44 Bols jewistische vliegtuigen neergeschoten. Zeven daarvan door Slowaaksche en zes door Kroatische jagers. Drie eigen toe stellen gingen verloren. In Tunis beeft de vijand op eenige sectoren van het Westelijke front plaatselijke aanvallen gedaan, die in harde geVechten werden af geslagen. Bij de zware gevechten der afgeloopen dagen heeft zich een wielrijdersbatail- lon onder leiding van zijn met het rid derkruis bij het IJzeren Kruis onder scheiden commandant, majoor Drewes, opnieuw onderscheiden. Formaties gevechtsvliegtuigen en toe stellen voor den strijd op korten afstand hebben ingegrepen in de gevechten en concentraties en colonnes van den vijand bestreden. De havens Bone en Philippeville werden opnieuw gebom bardeerd. DE LUCHTACTIE IN TUNIS. Aan het Italiaansche legerbericht van 28 April ontleenen wij het volgende: Formaties Duitsche en Italiaansche vliegtuigen bestookten do^treffend op marsch zijnde 'vijandelijke colonnes. Vier EngelschAmerikaansche vliegtuigen werden vernield, en wel een door Duit- sche jagers in Tunesië, een door batte rijen luchtdoelgeschut aan de kust van den Peloponnesus en twee door een onzer torpedobooten in de Straat van Sicilië. Drie van onze vliegtuigen keerden niet op hun basis terug. Een aanval van viermotorige Ame rikaansche bommenwerpers op de omgeving van Cagliari veroorzaakte lichte schade. Er vielen geen slacht offers onder de burgerbevolking. 18 Japansche gevechtsvliegtuigen hebben Maandag een overval gedaan op Yuennamy, een stad aan het Chineesche deel van den Birmaweg, waar zich een Amerikaansch vlieg veld bevindt. long leven op de kinderboerderij van «Artis" te Amsterdam. Het geitje, dat dezer dagen werd geboren, wordt met de flesch gevoed CNt'-Sagers Pax m Frankrijk betreurt 11000 dooden. De Oeuvre berekent de .Frankrijk door de Anglo-Amerikanen in de af geloopen drie jaar toegebrachte ver liezen op 11.038 dooden en 21.800 ge wonden. Bij den aanval op Oran zijn 1200 personen om het leven gekomen en 2000 gewond, bij den aanval op Syrië 4000 gedood en 8000 gewond. Bij de aanvallen op Fransche steden vanaf den wapenstilstand tot Maart 1942 zijn volgens de verklaringen van de Brinon 1.338 personen gedood en 3.800 gewod. Bij de aanvallen op Fransche steden sedert Maart 1942 zijn volgens het blad 4.500 personen gedood en 8.000 gewond. DUITSCHE LUCHTAANVAL OP ENGELAND Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht verscheidene plaatsen in Zuid- en Zuidoost-Engeland aangevallen. De van gemiddelde hoogte neergeworpen brisantbommen van zwaar kaliber veroorzaakten branden in de getroffen doelen. 0 VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Vijandelijke vliegtuigen hebben in den nacht van 28 op 29 April hier en daar brisant- en brandbommen gewor pen op plaatsen en landelijke gemeen ten in het Noordwest Duitsche kust gebied en in Oost Pruisen. De aan ge bouwen ontstane schade is gering. Vol gens tot dusver ontvangen berichten werden acht meermotorige bommen werpers neergeschoten. OPNIEUW EEN JAPANSCH HOSPITAALSCHIP GETORPEDEERD. Het Japansche Roode Kruisschip Buenos Aires Maroe, dat aan den vijand was opgegeven als hbspitaalschip, is op 25 April om 15.35 uur in de Chineesche Zee bij zeer goed zicht door een vijan delijke duikboot getorpedeerd. De tor pedo trof het schip in de buurt van de machinekamer. VERPLAATSING HOOFDKWAR TIER VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND. Van 14 April 1943 af is het hoofd kwartier van het vrijwilligerslegioen Nederland gevestigd: Bezuidenhout 60. te Den Haag. De nieuwe telefoon nummers ziin: Commandant 723027. Afd. ambulance, commercieele zaken, pers en propaganda: 723123. Afd. boekhouding, kas. registratie 723122. Afd. gezinsverzorging 723121. Kroatië vastberaden. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 April. - De Führer heeft op 27 April den Staatsleider van de onafhankelijken staat Kroatië, dr. Ante Pawelitsj, voor een bezoek in zijn hoofdkwartier ontvangen. De Führer heeft met den Poglafnik besprekingen gevoerd over den politieken en militai ren toestand van den gemeenschappe- lijken strijd der Asmogendheden tegen het Bolsjewisme ep de EngelschAme rikaansche plutocratieën. De besprekin gen, waaraan de Duitsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Von Ribbentrop, en de Kroatische Minister van Buiten landsche Zaken( Dr. Budak, alsmede Generaal-Veldmaarschalk Keitel en Ge neraal Begic deelnamen, zijn verloopen in den geest van de hartelijke overeen stemming en de vriendschap van Duitschland jegens den jongen Kroati- schen staat en zijn dapper volk. Dr. Pawelitsj gaf uiting aan de vastberaden heid van het Kroatische volk, aan de zijde van de Asmogendt^den de vrijheid van het onafhankelijke Kroatië te ver dedigen en alle krachten in te spannen voor de overwinning zonder compromis van de mogendheden van het Pact van Drie op de gemeenschappelijke vijanden. Pioniers bouwen een brug. De stand van het water en de bodemgesteld- held worden zorgvuldig onderzocht PK Bauer-AItvatefJPBZ-R-P m Naar de waarnemend voorzitter van het oorlogsarbeidsbureau, George Taylor, heeft meegedeeld, heeft John Lewis de algemeene werkstaking geproclameerd voor 450.000 Amerikaansche mijnwerkers met ingang van a.s. Vrijdag. 's-GRAVENHAGE, 29 APRIL - De Wehrmachtbefehkhaber in den Niederlanden. General der Flieger Fr. Christiansen, maakt h«t volgende bekend: Na dè capitulatie van het Nederlandsche Leger in Mei 1940 heeft de Führer en Opperbevelhebber van de Dnitsehe weermacht hevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsohe soldaten uit de krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelf sprekend genomen op voorwaarde, dat de Nederlandsche Officie ren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dien overeenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikke- link gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden wegge voerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter enkele leden van het voormalige Nederlandsche leger door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat hij htm vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig te ruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer- meer geduid. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt der halve dat de leden van het voormalige Nederlandsche Leger ter stond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot persoon lijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep van den Wehr machtbefehlshaber geen gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijigsgevanschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maat regel noodzakelijk maakten. Het Noordhollandseh Toonecl geelt onder regie van Jan C. de Vos in den Stadsschouwburg Ce Haarlem op 8 Mei a t. de première van Shakespeare's «Twee edellieden van Verona". Een der scènes CNF-A Peperkamp-P» m Een 54-urige werkweek. De Sec. Gen. van het dep. van Socia le Zaken heeft een besluit uitgeyaar- digd betreffende een verlenging van den arbeidstijd tot 9 3/4 uur per dag en 54 uur per week, voor arbeiders van 16 jaar en ouder in winkels, fa brieken of werkplaatsen (broodbakke rijen daaronder begrepen), voor wie ingevolge de Arbeidswet de maximum arbeidstijd op minder dan 9 3/4 uur per dag en 54 uur per week was vast gesteld. Ook mag, voor zoover zulks niet reeds geoorloofd was, voor de be trokkenen de arbeid om 6 uur voor middags aanvangen. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. Führer dankt den Leider. In antwoord op den brief van ge- lukwensch, dien de Leider aan den Führer heeft gezonden ter gelegen heid van zijn verjaardag, werd door den Leider het volgende telegram ontvangen: „Voor de vriendelijke gelukwen- schen ter gelegenheid van mijn ge boortedag, dank ik u hartelijk. Ik beantwoord uw groeten met mijn \meesi oprechte wensch'en voor het resultaat van uw werk (w.g.) Adolf Hitler." Regeling gaat 1 Mei a.s. in. De nieuwe regeling voor de be rechting van sommige overtredingen zal op 1 Mei a.s. in werking treden. In herinnering wordt gebracht, dat dan bij bepaalde overtredingen (in hoofdzaak iichte verkeersovertredin gen) de optredende politie-ambtenaar de bevoegdheid heeft, om, in plaats van procesverbaal op te maken, aan den overtreder een aan kosten on derworpen waarschuwing uit te rei ken. De kosten dezer waarschuwing bedragen minimaal f 1,maximaal f5,en moeten ter plaatse aan den politie-ambtenaar worden voldaan. Indien de overtreder zich hieraan on derwerpt en deze kosten betaalt, moet de politie-ambtenaar hem bij wijze van kwijting bönnen uitreiken, die van het pofitiestempel zijn voorzien en ieder op één gulden luiden. Voor een waarschuwing van f3,bijvoor beeld moet de politie-ambtenaar dus drie bonnen van één gulden als kwij ting aan den overtreder uitreiken. Wanneer terzake van verkeers overtredingen, verduisteringsovertre dingen en andere overtredingen van soortgelijken aard procesverbaal is opgemaakt, zal het plaatselijk hoofd van politie in het algemeen de be voegdheid hebben, deze zaken te be rechten door een z.g. strafbeschikking, welke in de plaats treedt van een vonnis van den kantonrechter. Hij kan daarbij geldboete van ten hoog ste f 150,en hechtenisstraf van ten hoogste veertien dagen opleggen. De betrokkene ontvangt in zoo'n geval niet, gelijk bij de procedure voor den kantonrechter het geval is, eerst een dagvaarding, doch hem wordt op korten termijn (ten hoog ste veertien dagen, nadat het proces verbaal is opgemaakt) een strafbe schikking uitgereikt, waarin de straf is vermeld, die de politiepresident hem heeft opgelegd. Deze strafbe- schikkingen worden op dezelfde wijze als vonnissen ten uitvoer gelegd, ter wijl de geldboeten aan het hoofd bureau van politie, afd. Strafbeschik- kingen, moeten worden betaald. Wanneer degene, aan wie(n) een strafbeschikking is uitgereikt, een gerechtelijke beslissing wenscht, doet hij (zij) daarvan binnen veertien dagen na de uitreiking schriftelijk of mondeling mededeelïng aan den politiepresident, waarna de gewone procedure voor den kantonrechter volgt. „DE NEDERLANDSCHE VROUW IN HAAR VOLK". Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 2 in de serie Brandende Kwesties over het on derwerp: „De Nederlandsche vrouw in haar volk". Den volgenden morgen om 8.15 uur zal deze uitzending via Hil versum 2 worden herhaald. De waarn. commissaris 12y» jaar in Gemeentedienst. Zaterdag 1 Mei herdenkt de heer P. Maarleveld den dag waarop hij voor 12 jaar als klerk bij de politie alhier in dienst, trad. Ofschoon wij, met het oog op de papierschacrschti, in het al gemeen geen melding van koperen fees ten maken, achten wij een uitzondering tegenover den 'man, die reeds op 33- jarigen leeftijd, in moeilijke omstandig heden met het hoogste politiegezag in deze gemeente werd belast, op zijn plaats. De heer Maarleveld. die in Vlaardin- gen werd geboren, ontving ziin oplei ding als politieman aan de vakschool te Hilversum, waarna hii als volontair bii de politie te H'sum te werk werd gesteld. 1 November 1930 volgde zijn benoeming tot klerk bij de politie te Alkmaar. Reeds in 1939 werd hij be noemd tot adjunct-inspecteur, om op 1 Januari 1941 op te klimmen tot de rang van hoofdinspecteur. Sinds de benoeming van den com missaris van Politie, den heer Wal raven tot waarnemend hoofdcom missaris te Den Haag. neemt de heer Maarleveld het commissariaat waar en sinds de reorganisatie van de po litie bekleed hii de rang van kapitein. De heer Maarleveld heeft zich in Alkmaar doen kennen als een uit stekend politieman, die zich volko men met de stad en haar bevolking vertrouwd heeft gemaakt. Onder ziin leiding slaagde de politie er hier in. irf de zoo moeilijke oor logsjaren, excessen te voorkomen. Hoewel verwacht mag worden, dat met ziin tegenwoordige functie de politioneele loopbaan van den heer van Maarleveld wel niet zal worden beëindigd, zullen ongetwijfeld zeer velen wenschen. dat hij nog jaren voor Alkmaar behouden blijft. DE GRAAF VAN LUXEMBURG. De Alkmaarsche Operette- en Qr- kestvereeniging brengt tot slot van dit seizoen de zeer populaire operette „De Graaf van Luxemburg". Even als voorheen zijn ook nu weer kosten nog moeiten gespaard aan de monteering, terwijl de muziek en de geestige dialoog aan de operette lief hebbers zeer zeker weer eenige avon den van echte ontspanning zullen geleid door een eigen orkest, en in totaal werken 75 personen aan deze operette mee. „DE GOEDE POTSTEEG". De tentoonstelling van den Ned. Voedingsraad over ..De goede Pot- steeg". in een der etalages van Vroom, Dreesmann, waarvan in 'n bericht'in het nummer van gisteren werd geschreven, vangt niet 1. doch 8 Mei aan. De huismoeders moeten dus nog een week geduld oefenen om de gewenschte voorlichting deelach tig te worden UITSLAGEN VOETBALWEDSTRIJDEN LAGER ONDERWIJS. De uitslagen van de voetbalwed strijden van het Lager Onderwijs waren Woensdag 28 April als volgt: Willem de Zwijgersch.St. Pancras 53 (na strafsch.) RochdaleschoolLindenschool 42 (na strafsch.) HeilooStompetoren 10 Tesselschadesch.Nic. Beetssch, 40 BERGEN. Benoeming voorzitter Oudburger- polder. - Wegens het niet aannemen der benoeming door den heer mr. H. D. A, van Reenen, is tot voorzitter van den Oudburgerpolder gekozen de heer C. Bijl, alhier. G. C. PRANGER'S ZANGKLASSEN. Uitvoering van liederen én dansen en opvoering van ..Prinses Lydia". Gisteravond was de groote zaal van ,.'t Gulden Vlies" alweer geheel uit verkocht. Gebracht werd een uitge breid en afwisselend programma, dat den geheelen avond door een groot succes had. hoewel overigens met af wisselend resultaat. Een dameskoortie zong een paar eenvoudige liederen vrii goed. de so pranen nogal scherp. ..Standchen" van Schubert, het beroemde solo-stuk voor zang en piano, werd hier ver tolkt als ..Zomernacht", een 3-stem- mig vrouwenkoor. ,Deze schending is niet goed te praten. De kinderkoren zongen hun vroo- Iiike wijsjes met goed succes. De toegift met rhvthmische bewegingen verwekte in de zaal groote hilariteit. Het was dan ook wel bespotteliik. maar dat oudere menschen hun kin deren zoo uitbundig zitten uit te lachen, deed piin. De heer Pranger speelt uitstekend piano, maar moet niet zelf spelen. Hii kriM zoo nooit voldoende eenheid en verliest begriipeliikerwiize veel contact. Het balletgroepie verraste door zeer goede uitvoering, in 't bijzonder door de solo-danseres. De „Polka" werd keurig, fiin uitgevoerd. De ope rette „Prinses Lydia" lijkt mii als tekst niet opgezet voor kinderen. De kinderen spelen een zeer onderge schikte rol: alle hoofdrollen ziin fei- teliik voor groote menschen. zoo van 18 jaar tot 50. en de taal is verschil lende keeren zelfs ordinair. De mu ziek is zeker niet van het gehalte van mooie kinderliederen: veie liederen en vooral de walsen ziin van een be denkelijk soort. Het eenige. werkeüik prettige lied was het eerste uit het tweede bedrijf en gedeeltelijk ook het „Oogstlied". De moeilijkheid van het gegeven in aanmerking genomen, hebben allen zich flink gehouden. Als geheel is de indruk, dat de nummers voor een dergelijke uitvoe ring met meer zorg ingestudeerd kunnen worden, en dat de keuze van voor uitvoering geschikte liederen ook ernstiger moet overdacht worden. Jac. Jansen. Voor de rechtbank te Haarlem stond hedenmorgen terecht de vorige burge meester van Heemskerk, de heer W. J. M. A. V. wegens fraude met gelden van Winterhulp. Hem werd ten laste gelegd fraudu- Dit is o.a. geschied wegens fraudu leuze handelingen niet gelden, toebe- h oor end aan de Stichting „Winterhulp", een bedrag van slechts een f 300.-, maar) wat het ergste is, gelden van „Winter hulp", door hem als plaatselijk direc teur. In de tweede plaats wordt hem ten laste gelegd v zich op onderscheidene tijdstippen benzine te hebben tocge- cdgend van de Gemeente. Ten derde dat hij omstreeks Juli valschelijk heeft opgemaakt een bevel tot betaling, waarmede de gemeente ontvanger werd gelast f 84.- (21 dagen 1 a f 4.-) te betalen aan H. van Tunen, wegens sneeuwopruimen. Verder heeft hij in Juli te Castricum den gemeente-ontvanger een bevel tot betaling van f 168.40 doen opmaken voor H. van Tunen, wat onjuist was. En ten slotte, dat hij in Mei 1940 aan C. Been tjes heeft medegedeeld, dat hij *en vor dering had op de N.V. J. F. Frenken Co., wijnhandel te Oosterhout, groot f 5000die hij uiterlijk 1 Januari 1942 zou krijgen en verzocht hem te ver strekken f 1000.-, althans f 700.-, hoe wel hij geen vordering had. Nederlandsche krijgsgevan- genen in Osaka. 's-Gravenhage, 22 April. Het informatiebureau van het Nederland sche Roode Kruis. Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhaeg, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgs gevangenen in Osaka. Wegens het ontbreken van adres- se en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie wor den gezonden: Osaka. Landmacht: officieren luchtvaart robert vanarakel jjha seelen hm franken he pilgram louis vanderheide cjh samson cadetensign luchtvaart rudolf vanrhoon sergeants luchtvaart a mollema jm vaneipboen soldaten luchtvaart rc vandoèsburg edav vanheel sgts genie ah bottger gu voogat wf snell gl vanndenbroeke kor poraal genie eugene ryken soldaten ge nie karei vogelenzang leokommer west hoeve wh wilsterman kustart iohnner tuynman soldaten kustart gj hertig 1'" i vandersar iulius lufting ch pfaif Ig iohannes w/o fieidart xx vernard soldaat automobiel compagnie rel krygsmanerdbrink. De volgende allen, van de infante rie: tweedeluitenant ronals faubel sergeants lg wesselman jiw thorig ape meiier wjh overink pf eekhoun m vankleef jan stock jea degentje frederik lotz cj vancoevorden ip ger- sen gb berkholst ad vataschieveen ii bartels si marte ja vanlakerveld wc rampen acl bense im andreas a briil corporals jel bontiehbail it portier nh schut h schattefor soldaten cjl kiid- ding jl zondag ffr deux fgv hoema kers tonny kok aow cithier aa van- dorssen ee geelhoed jra lebert f keii- ser hl oostenbroek cj michels gf j win ter fal hertel j mareks a geway aeh dondorp in joseph jl vanling j wolsak rs guttenberg 1 lubeck afh samson he ernst ja kolle c dezeeuw wl heil 1 degróot c vandomburg iw bruinen gl deroock gh cambhuis plg corneille f vanmoll iohan zitter rudolf raaff r reiche k mauer wt iubido af smits f stam de felix m muller c dirksen t cramer ecwm vanes ae bout ph lazar wa demunck o herrebrugh s wouters hca deliion hc neyndorff rt timmerman si niiwit kc pietersen a leraschi he hanssens 1 keyner vi mever e andela b gordierdecroust lucien hamapdelabrethonierela wal- t-- la marks gj- vandenoudenaller j vanvulpen pg g dessauvagie gt missen jf valkenhoff jj mareks ge binkhuiisen hs scipio kl gabeler lw doeve cp vanwesterloo 1 frantsmann, jhpl teheux wcf barthecemv mt lents go steinfort jo coenraad mhd warde naar io nelk f iordans 1 groen pmai avis lh collard ktr brocx cf iuch frans pijpaert hans kohn ej piiner ir hayes cl klaarmond ef hoorn eh nerumbkow ee rauch. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.15 uur Maan op: 4.33, onder 14.56 COLLEGES NOG NIET HEROPEND. In tegenstelling met de bekend making van enkele weken "eleden zijn de colleges en practische oefe ningen aan de Technische Hooge- school te Delft nog niet aangevan gen. De rector-magnifieus heeft nu medegedeeld, dat door den secretaris generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur bescherming de datum zal worden bekendgemaakt, waarop de lessen aan de universiteiten en hoogescho- len weer zullen beginnen. J. HOP OVERLEDEN. Bekende figuur uit de gymnastiek- wereld. Na een ziekte van vele maanden is te Haarlem overleden de heer J. Hop, oud- leeraar in de lichamelijke opvoeding aan de H.B.S.-a, die in het Nederlandsch Gymnastiek Verbond een voorname plaats heeft ingenomen. Toen de heer Hop in 1909 leeraar in de gymnastiek te Haarlem werd, volgde spoedig zijn be noeming tot directeur van de vereeni- ging Concordia. Na zijn aftreden in 1926 werd hij benoemd tot eere-voorzitter. Sedert 1916 vervulde de overledene het voorzitterschap van den Kennemer Turnkring. In 1921 werd hij lid van het bestuur van het N.G.V. als vertegenwoordiger van het gewest Noord-Holland. In' dat bestuur is hij vele jaren onder-voorzitter geweest en de leiderscursussen en voor- turnlessen stonden onder zijn leiding. NIEUWS IN 'T KORT. Het Bossche gerechtshof heeft den 39-jarigen bakker van M. uit Deurne, die bij een huiseljjken twist zijn vrouw met een stoel gedood had, tot 10 jaar gev.straf veroor deeld. De advocaat-generaal had 13 jaar en 4 maanden geëischt. Krachens het ziekenhuisbesluit 1943 is voor de exploitatie van een verpleeghuis rusthuis, herstel lingsoord, enz. een vergunning van den secr.-gen. van het Dep. van Sociale Zaken vereischt. De ter mijn voor aanvrage is tot 15 Mei verlengd. Familieleden enz. gelieven zich on der opgave van zoo volledig moge- liike gegevens omtrent deze personen to* bovengenoemd informatiebureau tp wenden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1