Politiestandrecht toegepast. DAGBLAD VOOR 26 vonnissen voltrokken. alkmaarsche editie. 17 beschuldigden vrijgesproken - Twee procedures naar de rechtbank verwezen. Bekendmaking. Spertijd verkort Nieuwe doorbraakpoging bij den Koeban algeslagen. i Baron Schimmelpenninck v. d. Oye. f Voorzitter Ned. Olympisch Comité. STAD EN OMGEVING. Huidige boterbon voor 24 dagenbestemd. Oorzaak en gevolg. Uitgave: v Dagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam U 9» Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 3 MEI 1943. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 101. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie 0.10 per m.M.; min. 14 m-M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nrs. 5 ets. 's-Gravenhage, 2 Mei. - De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: „■Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Friesland, Groningen en Drente te Groningen heeft den lsten Mei 1943 den Nederlanaschen onderdaan JochumvanZwol, geboren den 16en April 1923 ter dood ver oordeeld, daar hij na afkondiging en door middel van plakkaten be- kenrmaking van het Standrecht als stakingsophitser is aangetroffen met een wapen. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. De veroordeelde droeg een wapen bij zich en spoorde arbeiders, die zich op ordelijke wijze naar hun werk wilden begeven, aan, het werk neer te leggen. Het feit van de afkondiging van het Politiestandrecht was hem even zeer bekend als de inhoud van de bekendmaking van den lsten Mei 1943, die uitdrukkelijk en duidelijk bepaalt, dat; wie tot staking aan- spoort of op onrechtmatige wijze wapens draagt of in bezit heeft met den dood gestraft wordt. Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Noord-Holland heeft den lsten Mei 1943 te Amsterdam de hierna genoemde Nederlandsche on derdanen ter dood veroordeeld. 1. Joha'nvanLemmeren, geboren den 15en November 1902 te Amsterdam, woonachtig te Krommenie. 2. Gerard Wiersma, gebo ren den 12en Februari '1905 te Amsterdam, woonachtig te Krommenie. 3. Theoaorus Rijkh'off, geboren den llen Juni 1914 te Assendelft, aldaar woonachtig. 4. Hendrik Blank, geboren den 4en November 1888 te Krommenie, aldaar woonachtig. De veroordeelden zijn des middags van den 30sten April 1943 in de Vereenigde Blikfabrieken te Krom menie in s t a k i n g gegaan. Het Standreehtdecreet was hun bekend. Desondanks hebljen zij het werk niet hervat, doch verder gestaakt. Ook hebben zij na de aanmaning het werk onmiddellijk te hervatten, in de staking volhard. Bovendien hebben zij actie gevoerd voor de stakingsbeweging. De vier vonnissen werden door middel van den, kogel voltroklïfen. Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Noor d-H o 1 1 a n d te Amster dam heeft den 2en Mei 1943 de hier na genoemde Nederlandsche onder danen ter dood veroordeeld: 1. Den stationschef Herman Pieterde Noo, geboren den 18en Maart 1887 te Utrecht. 2. Den kantoorbediende H e n d r i k Strating, geboren den llen Februari 1905 te Haarlem. 3. Den metaalbejverker N i c o- laasNieuwkoop, geboren den ,10en November 1912 te Vel- sen. 4. Den fabrieksarbeider Jacob I W ij k e r, geboren den 2en Oc tober 1893 te Egmond aan Zee. 5. Den lasscher"Théodor'us Hendriks e, geboren -den 5en April 1907 te Beverwijk. 6. Den arbeider P i e t e r H o u t- k o o p e r, geboren den 30sten Januari 1898 te Oudorp. De Noo was stationschef te IJmui- den. Hij heeft getrachfspoorwegper- soneel tot staking aan te sporen en openlijk uitdrukking gegeven aan zijn epijt, dat dit niet gelukt is. De overige veroordeelden hebben in een hoogovenfabriek en pletterij alsmede in een papierfabriek den 30sten April en den lsten Mei 1943 gestaakt, ofschoon hun het Stand rechtdecreet in alle bijzonderheden, met inbegrip van het strafbare feit bekend was. Zij hebben gepoogd een stakingsbeweging te organiseeren. Het zijn ten deele voormalige lei dende leden van Marxistische Vak- véreenigingen. De metaalbewerker Nieuwkoop heeft bovendien een poging tot illegale com munistische celvorming gedaan. Zes andere beschuldigden, die voor het Standgericht werden gebracht, zijn vrijgesproken, omdat bleek, dat zij na afkondiging van het Standrechtdecreet ernstig gepoogd hebben het werk te hervatten en slechts door uiterlijke om standigheden verhinderd werden het werk te hervatten. De procedure tegen nog twee andere beklaagden is geschorst en naar de ge wone rechtbanken verwezen, daar tij dens de standrechtprocedure de toe dracht niet onmiddellijk ten volle kon worden opgehelderd. - De zes vonnissen werden door middel van den kogel voltrokken. Het Polizeistandgericht te Maastricht heeft den 2en Mei 1943 de hierna ge noemde Nedferlandsche onderdanen ter dood veroordeeld: 1. Den Hoofdcontroleur van den Cen- tralen Controledienst Martinus B o u m a n uit Roermond, geboren den 5en Mei 1899. 2.Den Adj. Hoofdcontroleur van den Centralen Controledienst Bern- hard Ruyters uit Heer. gebo ren den lOen October 1892. 8. Den Districtsleider van den Centralen Controledienst Leo Brouwer uit Maastricht, geboren den lsten Juni 1907. 4. Den chemicus Johannes Bougerd uit Roermond, geboren den 24sten Augustus 1906. Den mijnwerker Meinardus Tempelaars uit Heerlerheide, geboren den 6en Juni 1904. 6. Den electromonteur R e n i e r S a- velsberg uit Heerlerheide, gebo ren den 27sten April 1895. 7. Den houwer Salvatius Hen- dricus Toussant uit Amsten- rade, geboren den 22sten December 1914. De drie veroordeelde ambtenaren van den Centralen Controledienst hebljen onder de ambtenaren van den Centralen Controledienst handteekeningen verza meld, waarmede deze zich tot staking verplichtten. De uitdeeling van de daartoe vervaardigde formulieren ge schiedde den lsten Mei 1943. De desbe treffende handteekeningen werden dien zelfden dag geplaatst. Alle drie ver oordeelden hielden nauw contact en hebben door de poging, een staking van "de ambtenaren en van den Centralen Controledienst te organiseeren, de open bare veiligheid en orde in gevaar ge bracht. De veroordeelden onder 4 tot 7 hebben ondanks het feit, dat zij kennis droegen van het Standrechtdecreet, gestaakt. Zij hebben den arbeid ondanks aanmaning riet hervat. De 7 vonnissen werden door den kogel voltrokken. Het Polizeistandgericht van het SS- jnd Polizeisicherungsbereich Gelderland in Arnhem veroordeelde op 2 Mei 1943 den Technisch-directeur van de Pa pierfabriek Coldenhoven in Eerbeek: Dirk Willem van Vrees- w ijk, geboren op 6 Januari 1908 in Rotterdam ter dood. Van Vreeswijk heeft op 1 Mei 1943 na afkondiging en bekendmaking van het standrecht zijn werkwillige arbeiders van hun werk teruggehouden en hen weder naar huis gezonden. Hij heeft daarmede bewust de stakingsbeweging begunstigd. Bovendien werden de Ne derlandsche onderdanen van Zetten, geboren op 26 Maart 1912 in Tiél en Teunis Campagne, geboren op 13 September 1895 in Tiel ter dood veroordeeld. Zij hebben op 1 Mei 1943 na de open bare bekendmaking van het Standrecht- besluit gestaakt. Van Zetten heeft daar enboven reeds op 30 April 1943 tot sta king aangespoord.,. Een derde lid van het bedrijfspersoneel werd vrijgesproken, aangezien hij aan nemelijke gronden voor het wegblijven van zijn arbeid kon aanvoeren. De drie doodvonnissen werden door den kogel ten uitvoer gelegd. Het Polizeistandgericht van het Po lizeisicherungsbereich Friesland, Gro ningen en Drenthe in Groningen heeft bij vonnis van 2 Mei 1943 den landbouw bedrijfsleider B/erend Trip, geboren op 2 November 1917 in Gieten, als op ruier ter dood veroordeeld. Hij heeft 400 landarbeiders tot staking aangedre ven. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. Het Polizeistandgericht van het Poli- zeisicheringsbereich Gelderland en Over ijssel in Hengelo, veroordeelde op 2 Mei 1943 de volgende Nederlandsche onder danen ter dood: 1. den student Antonius Lambertus Frederiks geboren op 25 Juni 1920, uit Nijmegen; 2. den boekdrukker Willem, Andre van der Veer, geboren op 23 April 1919, uit Nijmegen; 3. den boekdrukker, Emanuel Andre van der Veer, geboren op 26 December 1921, uit Nijmegen. De student Frederiks trachtte een tot staking ophitsend vlugschrift te verveelvoudigen en te verspreiden. Frederiks wendde zich tot de hem bekende boekdrukkers Van der Veer, die onmiddellijk de vermenigvuldi ging van het stakingsgeschrift op zich namen en uitvoerden. De drie vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. Verder heeft hetzelfde gericht een doodvonnis uitgesproken tegen den Nederlandschen onderdaan: Johan van Oenen, geboren op 6 Augustus 1905, land- bouwarbeider in Kamperzeedijk. Van Oenen is bij een overval op een melkwagen als raddraaier op getreden, heeft met gebruik van ge weld het vervoer van de melk verhin derd en deze op straat gestort. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. In tien ander gevallen hebben stand.gereehten eveneens doodvon nissen uitgesproken. Deze vonnissen zi.in bekrachtigd, doch de tenuit voerlegging van deze straf is voor alsnog uitgesteld. In de Bergerhout, alhier werd een groote centrale stierenkeuring gehou den, uitgaande van het Nederlandsch Rundvee Stamboek. Een collectie wordt gokcurd, (CNF-Kulper-Pax m) ZWEDEN VOELT ZICH NIET BEDREIGD. In een rede voor de soc.-dem. arbei ders heeft de Zweedsche minister president Hansson over de tegenwoor dige positie van het land gesproken. Hij verklaarde o.a., dat Zweden ook thans aan geen bedreiging bloot staat. De voornaamste taak van dé Zweed sche weermacht is de beveiliging yan den vrede. Nu van^20 tof^4 uur binnenshuis. De Generalkommissar für das Sioherheitswesen deelt mede: Met het oog op de voedselvoor ziening van de bevolking wordt het einde van den tijd, geduren de welken het tijdens het Poli tiestandrecht verboden is zich in de open lucht te bevinden, in de ochtenduren van 6 naar 4 uur vervroegd. Het verbod ^ich in de open lucht te bevinden geldt derhalve slechts voor den tijd van 20 tot 4 uur. WEINIG ACTIVITEIT IN TUNIS! s ..HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koeban-bruggehoofd tracht ten de bolsjewisten ook gisteren met sterke strijdkrachten door de Duitsche stellingen heen te breken. Alle aanvallen werden in een zwaren afweerstrijd tot mislukking gebracht. In den Noorde lijken sector van het bruggehoofd ge lande vijandelijke strijdkrachten werden vernietigd. Voor de kust van den Kau- kasus hebben lichte Duitsche viootstrijd- krachten een vijandelijke motor-torpedo- artillerieboot in den grond geboord. In Tunesië verliep de dag, behalve geringe plaatselijke gevechtsactiviteit, over he', algemeen rustig. De luchtmacht viel in den afgeloopen nacht een vijan delijk convooi in de wateren voor Ben ghazi aan en beschadigde vijf groote vrachtschepen zwaar. Bij aanvallen op een Duitsch steun punt aan de kust van den Atlantischen Oceaan en in de Noorsche wateren ver loor de Amerikaansche luchtmacht gis teren 11 viermotorige bommenwerpers, ae Britsche luchtmacht 12 torpedovlieg tuigen en jachtkruisers. Een eigen jachtvliegtuig wordt vermist. Mijnwerkersstaking in V.S. geëindigd. y Reuter meldt uit Washington, dat de president der organisatie „De Vereenigde Mijnwerkers", Joli^ Lewis, bekend gemaakt heeft, dat een overeenkomst voor twee weken met de regeering tot stand is ge komen, waardoor de staking in de mijnen beëindigd wordt. Lewis heeft zijn verklaring twintig mi- huten voor den aanvang der redevoering van Roosevelt afgelegd en nog gezegd, dat het zijn wensch is met de regeering samen te werken en het Tand te bevrij den van de „verwarring en spanning van den toestand van het oogenblik". Volgens een mededeeling van het Witte Huis weet Roosevelt officieel niets van een overeenkomst met Lewis en de amb tenaren in het bureau van den gemach tigde voor de brandstoffen hebben ver klaard, dat de bekendmaking van Lewis, de plannen der regeering voor de her opening van de mijnen op heden niet beïnvloedt. FRANKRIJK BOET VOOR FOUTEN UIT HET VERLEDEN. Maarschalk Pétain heeft naar aan leiding van den eersten Mei een rede gehouden, die ook via de radio werd verspreid. De maarschalk zeide o.a.: Frankrijk moet sedert drie jaar boeten voor de fouten van diegenen, die het land vroeger geregeerd en belogen hebben. Voorts waarschuwde de maar schalk er voor om gehoor te geven aan de influisteringen van onrust stokers. Revoluties, die door den haat gedragen worden, brengen even weinig hulp als die vliegtui gen, die scholen uitkiezen als doel voor bomaanvallen. LUTZE ZWAAR GEWOND. De Stabschef der S.A., Victor Lutze. is terugkeerende van een dienstreis in de buurt van Potsdam bij een auto-ongeluk zwaar gewond. De Führer, die zich onmiddellijk van de toedracht van het ongeval op de hoogte heeft laten stellen, heeft Stabschef Lutze telegrafisch zijn beste wenschen voor een spoe dig herstel doen toekomen. BIJZETTING STOFFELIJK OVERSCHOT VAN VON TSCHAMMER. In de Langemarckhal op het Rijkssportveld te Berlijn is Zondag de plechtige bijzetting van de urn van den eersten Reichssportfuhrer van het nationaal-socialistische Rijk, Von Tschammer und Osten. ge schied. BOODSCHAP VAN CHURCHILL AAN DE LONDENSCHE* POLEN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Lord-president sir John Anderson als vertegenwoordiger van 't Britsche oorlogskabinet bij de viering gisteren van den Poolschen Nationalen dag een boodschap voorgelezen van den premier Churchill, waarin gezegd wordt, dat de „bevrijding van Polen in het afgeloopen jaar door de gemeen schappelijke inspanning der geallieer den is vooruitgebracht". De zware offers die de Polen voor de gemeenschappe lijke zaak der geallieerden hebben ge bracht, zullen door het herstel van een groot en onafhankelijk Polen bekroond worden. In een toespraak noemde sir John Anderson den Poolschen oud- generaal Sikorski een „wijs leider en betrouwbaar vriend". Volgens de Daily Herald moet in Engeland vermindering van ver schillende rantsoenen verwacht wor-' den, Het U.S.A.-vliegkampschlp „Rartger" van 14.500 b.r.t., dat in 1933 van stapel liep, werd door een Duitsche U-boot onder bevel van Kapitknleut- nant Von Bülow tot zinken gebracht. Dit moderne Amerikaansche vlieg- «ampschlp kon 50 vliegtuigen mee voeren en had aan beide zijdeD intrekbare scLoorsteenen Orbis-Holland-Pa* m Op den leeftijd van 63 jaar is te Baarn overleden, mr. A. Baron Schimmelpen ninck van der Oye, voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité. In 1925 volgde de overledene Baron Van Tuyll van Serooskerlcen op als voorzitter van het N.O.C., welke functie hij sedert dien onafgebroken heeft ver vuld. Reeds direct na zijn benoeming heeft Baron Schimmelpenninck zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt en aan zijn onvermoeibaren arbeid is het voor een belangrijk deel te danken, dat in 1928 Nederland gastvrijheid kon verleenen aan de internationale sport wereld. Het prachtige succes van de Olympische Spelen te Amsterdam vorm de toenmaals een welverdiende beloo ning voor zijn werk. De Nederlandsche sport verliest in den ontslapen N.O.C.-voorzittër een groote figuur, van wiens streven met dankbaarheid getuigd kan worden. Jongen in riool gestikt. Zondagmiddag had in het Oosteind van Wognum een droevig ongeval plaats, dat het leven heeft gekost aan den 17-jarigen J. Bolter. Deze was in het bezit van een paar eenden, welke hij naar huis zou opja gen. De eenden waren echter het riool binnengegaan, dat de beide slooten aan weerszijden van den Rijksweg verbindt, zoodat ze voor ongeveer een halven meter gevuld zijn met water. Nadat éérst een kleine jongen ge probeerd. had de eenden in het riool te pakken, wat hem niet gelukte, is het slachtoffer, na zich van zijn klee- ren ontdaan te hebben met uitzon dering van zijn overall het riool ingegaan, waarin hij jammerlijk is omgekomen. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 6.16, onder 19.56 uur. Nederlandsche visschers naar het Peipusmeer. Onder auspiciën van de Nederl. Oost Compagnie zullen een 80-tal Nederlandsche visschers zich naar het Peipusmeer begeven, welk aan tal waarschijnlijk het volgend jaar ook met bestemming naar andere meren aanzienlijk vergroot zal worden. Daar alles over land moet worden aangevoerd, kunnen geen schepen verzonden worden, welke meer dan 15 m. lang en 3 m. breed zijn. Men neemt motoren mede; welke wellicht in Russische barken kunnen ingebouwd worden. Uit Am sterdam zijn 18 motorschepép en eenige kleinere booten met toebe- hooren verzonden. Op 5 Mei zullen de visschers, met rookers, zouters, timmerlieden enz. vertrekken. Het Peipusmeer is eenige malen zoo groot als het IJselmeer en men vindt er dezelfde vischsoorten. Alle soorten visscherij zullen beoefend worden. Getrouwde visschers ontvangen f 300,ongetrouwde f 200,per maand en hun familieleden hier te lande wekelijks f 42,50, resp, f 22,50. De visschers krijgen -nog f 3,per werkdag en „seheidingbijslag" en f 500,voor uitrusting. Zij zullen uniform dragen. NEDERLANDSCHE ARBEIDS MANNEN ONDERSCHEIDEN. Na afloop van de uitvoering „De handen aan den ploeg" door den Ned. Arbeidsdienst ter gelegenheid van den eersten M6i heeft General- Arbeitsftihrer Bethmann in de studio van. den Ned. Omroep te Hilversum het „Kriegsverdienstkreuz" uitge reikt aan elf leden van den Ned. Arbeidsdienst, die hun arbeidstaak in het Oosten hebben verricht. HET RADIOPRAATJE VAN MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt hedenavond bver den zender Hilversum II om kwart voor zeven over het onderwerp „Moeilijk heden van het oogenblik". Deze uit zending wordt Dinsdagmorgen om kwart over acht herhaald. LEERTIJD VAN NEDERLANDSCHE JONGENS IN DUITSCHE BEDRIJVEN. In overleg tusschen de Duitsche en Nederlandsche instanties is het plan opgevat om Nederlandsche jongens van 15 en 16 jaar, die daartoe de geschikt heid bezitten, in de gelegenheid te stel len in Duitsche bedrijven vrijwillig een volledigen leertijd van over het alge meen drie jaar door te maken. Aan het einde van dezen leertijd worden zij aan een gezellen-examen onderworpen, waarop, bij slagen, erkenning als voN jvaardig vakarbeider plaats vindt. De opleiding zal voor de betrokkenen geen kosten met zich brengen.®De jongens krijgen volledige kost en inwoning, als ook zakgeld. Vaak zal de onderbren ging in het gezin van den leermeester kunnen geschieden. Waar dit niet moge lijk is, b.v. wanneer de opleiding in grootere bedrijven plaats vindt, heeft huisvesting in „Handwerkslehrheime" plaats. GUNSTIGE ZIEKTEREGELING VOOR BEHOEFTIGE OUDERS EN SCHOONOUDERS. Krachtens het Ziekenfondsbesluit dee- len de tot de gezinnen van verplicht verzekerden behoorende behoeftige ouders en schoonouders als indirect ver zekerden in de rechten, die de verzeke ring biedt. Voor de practisehe toepas sing van dit beginsel is bepaald, dat be hoeftigheid wordt aangenomen, indien voor een echtpaar de eigen inkomsten lager zijn dan 17,60 in gemeenteklasse 1, 17 in klasse 2, 16.40 in klasse 3, 15.80 in klasse 4, 15.20 in klasse 5, 14,60 in klasse 6 en 14 in klasse 7. Voor alleenstaande personen zijn deze bedragen als volgt samengesteld: Klasse 1 13.40, klasse 2 13.10, klasse 3 12,80, klasse 4 12,50, klasse 5 12.20, klasse 6 11,90 en klasse 7 11,60. Ook aan 'het begrip „kostwinner" is een nadere omlijning gegeven. Als kost winner mag slechts worden beschouwd degene, die door zijn loon in den regel voor ten minste de helft voorziet in het noodzakelijk levensonderhout van de ouders of de schoonouders, waarhij de ovengenoemde geldbedragen tevens de grenzen van het noodzakelijk levenson derhoud aangeven. Wegens storing in de melklevering. 's-GRAVENHAGB, 3 Mei. Zooals kortgeleden. i3 bekendgemaakt, geeft bon ,,18 boter" recht op het koopen van boter, margarine^ol vet voor het tijdvak 29 April tot 30 Mei 1943. De laatste dagen hebben opgehit ste elemeAten getracht de geregelde levering ën verwerking van melk te storen,f Zulke storingspogingen hebben haar gevolgen echter steeds slechts ten nadeele van de geheele Nederlandsche bevolking. Ter beveiliging van de geregelde voorziening van de bevolking moet derhalve de boterdistribntieperiode voor een keer verlengd worden tot 22 Mei 1943. Men zal dus met het op bon 18 verkrijgbare rantsoen niet, stooals anders 12 dagen, maar 24 dagen moeten rondkomen. In het belang van alle verbruikers is het noodzakelijk, dat de kleinhandelaars gedurende de loopende distrfbutieperio- de de te hunner beschikking komende hoeveelheden boter, margarine of vet op redelijke wijze onder hun normale afnemers distribueeren. KWARTEEUW ONBEZOLDIGD POLITIEMAN Op 13 dezer zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer Joh. Taman, 2e Land- dwarsstraat alhier, aangewezen werd als onbezoldigd politieman hier' ter stede. In deze kwarteeuw heeft hij belangrijk meegewerkt ter bevordering van de veiligheid van onze stad, de eerste vijf jaren als employé van den destijds bestaanden Nachtveiligheids- dienst, daarna als zelfstandig onderne mer van een dergelijken dienst. Ver schillende inbraken e.d. zijn door hem ontdekt of voorkomen, doordat hij deu ren zag openstaan. Daarnaast heeft hij meermalen een begin van Wand gezien, zoodat ernstiger onheil kon worden voor komen en bovendien heeft hij de stede lijke politie vaak belangrijke aanwij zingen klinnen geven terzake opsporing en aanhouding van daders van een of ander misdrijf. Een en ander zal zeker aanleiding zijn, dat \*elen den heer Ta- man met zijn jubileum van hun be langstelling zullen doen blijken. DE GEHEIME DISTILLEERDERIJ IN EEN HOOIBERG. In het bericht over de geheime distilleerderij in een hooiberg is in ons nummer van Zaterdag de naam van den caféhouder B. aan den Dijk genoemd. De politie verzoekt ons té melden, dat de naam van den betrokken caféhouder niet D. Brommer van den Dijk is, maar P. Bloothoofd uit de Heerenstraat. CURSUSSEN EHBO STOPGEZET Door de thans geldende bepalingen waardoor iiien zich na 8 uur niet meer op straat mag begeven, is'het niet mo gelijk de door de gemeente gegeven cursussen in EHBO doorgang ,ie doen vinden. Derhalve worden deze cursussen tot nadere aankondiging stopgezet. GESLAAGD. Voor het examen N IV, le gedeelte, slaagde Zaterdag j.l. te 's-Gravenhage onze plaatsgenoot de heer A. J. van Beek. V OOR JAARS KRUIDENIERS- EXAMEN Bij de einde dezer maand te houden Kruideniersexamens zyn tot exami natoren benoemd, te Eindhoven- de heer P. H. Bakker en te Nijmegen de heer H. Haijtema 3?z. Bij het in Juni te houden bijzondere Kruideniersexamen is tot examinato» benoemd de heer Haijtema. VOOR BEROEP BEDANKT Ds. J. D. Kleyne, predikant bij 3e herv. gem. alhier, heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar Vlaarding»n. DE bezemende macht ziet zich genood zaakt maatregelen te nemen, die zij evenzeer zal' betreuren als het Neder landsche volk. De terugbrenging van de Nederlandsche weermacht in krijgs gevangenschap zal nergens met vreug de begroet worden tenzij dan bij de zich „nuchter denkende vaderlanders" noemende landgenooten èn bij de emi granten en hun opdrachtgevers aan den overkant, waar men den betreurens- waardigen gang van zaken ongetwijfeld zal aangrijpen om nieuw gif te spuwen en den kiem te zaaien, welke wederom en wellicht nog verder strekkende maatregelen zal kunnen uitlokken. Van Londen uit gevoed, zal het on nadenkende deel van ons volk zich zeker niet de werkelijke feiten voor oogeh halen en daarmede zichzelf de schuld willen geven maar liever alles weer op rekening van dt- bezet ter boeken. Dat is gemakkelijker en sust het eigen geweten zoo prachtig in slaap. Deze categorie kan trouwens moejiijk anders, wijl het dan alles wat het tot dusver uitkraamde of aanbeval, zélf zou veroordeelen. Het is echter een gevaarlijk spel, omdat het als inzet heeft het Nederlandsche volksbelang. "ITOOR w:e in staat is onbevooroor- deeld om zich heen te zien, is het zonneklaar, wie de scnuldigen zijn aan den terugkeer der Nederlandsche sol daten in krijgsgevangenschap. In zijn bekendmaking heeft de Wehrmachtbe- tehtshaber het in lenvoudige, maar on verbloemde taal duidelijk uiteengezet. Wij willen daar wat nader .p ingaan. Toen na de Meidagen van 1940 Slechts een deel van ons leger m krijgsgevangenschap behoefde te gaan, verbaasde en verheugde het Nederland sche volk zich. Toen luttele welden daarna alle Nederlanders reeds weer uit de krijgsgevangenschap ontslagen w .rden, veroaasde men zich nog m^er; en kende de vreugde schier geen grèn- zen. Nauwelijks vermocht men het prachtige gebaar van Hitier te begrij pen. De medet'.reling van den Führer aan Mussert, dat hij het Nederlandsche volk niet als een overwonnen volk wenschte te beschouwen, verklaarde deze in de oorlogsgeschiedenis onge kende daad en het lankmoedige optre den van de bezettende overheid. De eerste maande- nr. „onzen" oorlog ging dientengevolge een zucht van verlich ting door ons volk: die Duitschers vie len erg mee en waren toch lang niet zoo, als ze ons geschilderd waren. HELAAS, het Nederlandsche volk heeft' deze weelde niet kunnen ver dragen. Het maakte van de geboden kansen een schromelijk misbruik en liet zich, opgehitst en misleid door de Britsche propaganda, verleiden tot da den welke in oorlogstijd door een be zettende overheid niet getolereerd kun nen worden. Dit lokte tegenmaatrege len uit en inplaats van eerlijk in te zien, dat de bezettende macht uitge daagd werd tot represailles en de ware schuldigen daarvan acht'er den Londensrhen microfoon waren te zoe ken, bleef men gehoor schenken aan de duivelsche influisteringen van hel den die het eigen lijf met een over haaste smadelijke vlucht in veiligheid hadden gebracht om vervolgens, zonder zelf gevaar te ioopen, onze volksgenoo- ten tot onverantwoordelijke en levens gevaarlijke^ daden aan te zetten. De be zettende macht heeft zich veel laten ✓welgevallen en met schier onuitputte lijk geduld langs zich heen laten gaan, om tenslotte nu en dan gevoelig toe te Slaan ter waarschuwing van ons volk. Nóg ligt in ieders geheugen de ernstige waarschuwing gegeven bij den terug keer der beroepsofficieren in krijgs gevangenschap. Het mocht voor een deel van ons volk niet baten. OORLOG is geen kinderspel. Laten wij elkander geen verhaaltjes op den mouw spelden, zooals men dat van Engeland uit zoo graag en veel doet. Tenslotte hebben wij hier den oorlog verloren en zijn bezet gewordeji; had den onze soldaten zich al drie jkar in krijgsgevangenschap kunnen bevinden en men realiseere zich dat goed kan de bezettende macht het leven in Nederland veel meer aan de Duit sche belangen ondergeschikt maken en daardoor bemoeilijken en aan banden leggen. Zij heeft dit niet gedaan en nam slechts maatregelen, nadat ze uit gelokt waren. Wij zijn daardoor ver wend, hebben deze tegemoetkomend heid niet kunnen verdragen en meenden integendeel zélf zoo'n beetje te kunnen voorschrijven, i.oe de bezettende over heid zich nu eigenlijk wél en niet tegenover ons had te gedragen. Alsof wij den oorlog gewonnen hadden. De Britsche pronaganda wakkerde dit vuurtje gretig aan en deed er nog de noodige scheppen op niet omdat zij d waarheid wil dienen of Nederland wil helpen, maar louter en alleen om dat zij ook daarin een middel meent te zien om den tegenstander te bestrijden. In bijna naive koppigheid wenscht een deel van óns volk ziende "blind te blij ven. Opnieuw is een ernstige, harde les Het gevolg. Moge zij eindelijk gehoord, maar bovenal verstaan worden. Jr. WEDER VELE HONDERDEN NED. VRIJWILLIGERS NAAR OOSTFRONT. Wederom hebben vele honderden Nederlanders ons land verlaten om, na een opleiding in Duitschland, als strij ders aan het front in het Oosten van Europa het bolsjewisme te bekampen. Er was ditmaal een overwegend aantal zwartgeuniformde SS-mannen onder de vertrekkenden en bovendien waren er ongeveer 50 verpleegsters, die met dit transport meegingen. De groote zaal van den Haagschen Dierentuin, waarin allen, met familie en verwanten, voor het plechtig afscheid waren saamgeko- men, bood/den gebruikelijken aanblik. Aan de vertrekkenden werden bloemen uitgereikt. De voorman der Germaansche SS. in Nederland, de heer Feldmeyer, de Lei der van het Nederlandsche volk, Mus sert en de Höhere SS-Gruppenführer, Generalleutnant Rauter. hebben achter eenvolgens het woord gevoerd. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Janna, d. v. Nicolaas i. Leijen en M. Muijs. Gerharda J., d. v. Leonardus F. Th. van der Voort en G. C. van Hulst. Francisca en Margaretha drs. v. Willem Meijer en A. Hesse. Wilhelmina P., d. v. Willem Spierdijk en C. Wittebrood. Josephus H. M., z. v. Cornelis J. Berkhout en H. P. Jonker. Overleden: Anna E. Pronk, gehuwd m. J. Lind, oud 58 j. Sophia M. Gottmer gehuwd m. J. Mans, oud 71 j. Johanna M. Ragut; gehuwd met Henri J. P. We- maer, oud 72 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1