Strijd ten zuiden van Bizerta gestaakt. DAGBLAD VOOR In andere sectoren duren de gevechten voort. Korpsführer Kraus ih Nederland. Oproep van Hitier voor het Duitsche Roode Kruis. Benoemingen door ir. Mussert, Spanje's politiek onveranderd. Bij Musseri's verjaardag Jr. A. A. MUSSERT, de Leider van het Nederlandsche Volk en van da Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, wordt heden 49 jaar STAD EN OMGEVING. a Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bnreau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 11 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 108. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties-In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 n>.M. f 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.3S. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het gebeele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Sovjet-doorbraakpogingene den Koeban aan verijdeld. Uit het Hoofdkwartier van den Füh- rer, 10 Mek— Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koeban werden ook gisteren door braakpogingen van de Sovjets onder zware verliezen voor den vijand verijdeld. Deze pogingen werden on dernomen met sterke strijdkrachten na hevige voorbereiding door de artillerie, alsmede met krachtige on dersteuning van pantserwagens en vliegtuigen. Aan de overige deelen van het Ooste lijke front slechts hier en daar ge vechtshandelingen van plaatselijke be- teekems. Formaties gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht grepen voortdurend in de alweergevechten van het leger aan het Koeban bruggehoofd in en ver nietigden in de waceren van Temrjuk een groot aantal iandingsbooten van den vijand. In andere sectoren van het front waren zware luchtaanvallen ge richt op steunpunten voor den aanvoer, uit troepen bestaande doelen en spoor wegtransporten. In de wateren van het hooge Noorden brachten snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk koopvaardijschip van middelbare ton nage tot zinken. In luchtgevechten en door afweergeschut werden gisteren 41 Sovjetvliegtuigen neergeschoten. Vier eigen vliegtuigen worden vermist. In het gebied ten Zuiden van Bi zerta stelde de vijand nieuwe sterk superieure pantserstrijdkrachten, ondersteund door sterke formaties vliegtuigen, tegen onze tot de laat ste patroon strijdende troepen op. Na het verschieten van de laatste munitie werd de heldhaftige tegen stand van onze dappere soldaten ge staakt. In het gebied ten Z.O. van Tunis en in den Zuidelijken sector van het front duren de verbitterde afweergevechten voort. Herhaalde zware aanvallen van den vyand werden onder verliezen afgeslagen. Een nachtelijke aanval, door zware Buitsche gevechtsvliegtuigen op het havengebied van Bone veroorzaak te groote branden in opslagplaatsen en op schepen. Bij aanvailen van vijandelijke lucht strijdkrachten op Sicilië vernietigden Duitsche en Italiaansche jagers en luchtdoelartillerie twintig Britsch-Ame- rikaansche vliegtuigen. In luchtgevech ten gingen drie eigen toestellen ver loren. Ten Z.O. van Tunis wordt nog stand gehouden. Omtrent Me militaire situatie in Tu nis verneemt men van bevoegde Duit sche zijde, dat het heldhaftige verzet van de Duitsch-ItaliaanscKe troepen tusschen Bizerta en Tunis als gevolg van het massale optreden der Engelsch- Amerikaansche strijdkrachten thans de finitief gebroken is. De Duitsch-Italiaansche wapenbroe der^. hebben hier tot aan de laatste patroon 'weerstand geboden. Thans houdt nog slechts een vrij groote Duitsch-Italiaansche gevechtsgroep stand in het gebied ten Z. O. van Tu nis. Haar frontlinie verloopt in den vorm van een grooten driehoek van het N. O. kustgebied tot aan de bergstreek van Zaghuan, dan verder langs de bude stellingen van het Z.-front tot aan de kust van Enfidaville. Voor de zen grooten driehoek uit bevinden zich nog eenige gevechtsklare egelstellingen en beweeglijke nesten yan verzet, die voortdurend den vijand verbeten weer stand bieden. Zoo vonden Zondag .in den loop van den dag vrij hevige ge vechten plaats om den bergkam van de Djebel Asjkar in de streék van Ferryville. Bovendien werd ook bij Tebourba in bergstellingen met succes tegen den opdringenden vijand gestre den. Hetzelfde was het geval aan den O.-rand Van de vlakte van Tunis. Hier probeerden de Britten met sterke pant- serstrijdkrachten door te dringen, waar bij 34 pantserwagens konden worden vernietigd. Opmerkelijk is, dat ook de Duitsche luchtmacht nog altijd in den strijd te land ingrijpt. Massale luchtaanvallen op Italiaansche steden. Aan het Italiaansche weermacht- bericht ontleenen wij: Palermo, Marsala, Messina, Reggio di Calabria, Licate en Pantellaria werden gebombardeerd door massale formaties viermotorige bommenwer pers. die zware schade aanrichtten te Palermo en minder zware schade in de andere plaatsen. Men is bezig het aantal slachtoffers vast te stellen. 21 aanvallende vliegtuigen werden neer geschoten, waarvan 8 door onze ja gers, 7 door Duitsche jagers en 6 door batterijen luchtdoelgeschut. divisie poolsche vrijwilligers in het roode leger. BERLIJN, 10 Mei. - In de contro verse over de PooischRussische be trekkingen valt een novum op te merken, nl. de door Moskou aange kondigde opstelling eener divisie Poolsche vrijwilligers, die in de ge lederen van het Roode Leger zal strijden. De Poolsche wegbereidster van Moskou Wasilefska heeft daartoe reeds een oproep uitgevaardigd. Te Berlijn wordt dit feit geken merkt als een nieuw middel'der bolsjewistische infiltratie. De z.g. Poolsche divisie beteekent niets an ders dan de voortroep van het Roode Leger voor een door Moskou begeerd en oogeëischt land. In dit verband wordt .in Berlijn- sche politieke kringen ook aandacht geschonken aan het feit, dat thans te Moskou een Pan-Slavisch congres gehouden wordt, dat een geluk- wenschtelegram gezonden heeft aan President Rijosevelt. Daarin kómt naar de meening van deze kringen tot uiting, dat Moskou van het be ginsel uitgaat, de instemming van Roosevelt te hebben met de Bolsje wistische expansie over groote dee len van het Europeesche continent. In de diergaarde Blijdorp te Rotterdam ii dezer dagen een ponnyvenlen geboren De moeder met haar kind. Het diereje. dat niet grooter is dan een Hinken hond, wordt door zijn oppasser goed verzorgd CNF-Hof-Pai m Op uitnoodiging van den Rijks commissaris, Rijksminister Seys-In-, quart, heeft Korpsführer Kraüs een bezoek aan Nederland gebracht, om zich op de hoogte te stellen van den stand der opleiding van het Nat. Soc. Kraftfahrkorps. De Korpsfüh rer werd bij zijn aankomst te Den Haag verwelkomd door den leider van het Arbeitsbereich, Haupt- dienstleiter Schmidt, terwijl Duit sche en Nederlandsche eereforma ties, bestaande uit leden van de Dienstgruppe, Hitlërjugd, -motor-WA en Jeugdstorm, waren aangetreden. Een ontvangst bij den Rijkscom missaris vereenigde de gasten uit Duitschland met de vertegenwoor digers 'der Duitsche instanties in Nederland. Een bezoek te Utrecht gold het hoofdkwartier der N.S.B., waar de Korpsführer met hartelijke woor den werd begroet door den Leider der N.S.B., Mussert. Vervolgens wejd te Zeist in tegenwoordigheid van den Leider de N.S.K.K.-school bezichtigd. Na bezichtiging van de Bij hef begin van het vierde Kriegs- hilfswerk voor het Duitsche Roode Kruis heeft de Fiihrer uit het hoofdkwartier onderstaanden oproep tot het Duitsche .volk gericht: Volk van Duitschland! Weer.ligt een "winter achter ons, die aan onze soldaten de hevigste gevechten te strijden en de zwaarste belastingen te dragen gaf, en weer is het de verdienste van deze mannen in het Oosten, dat een crisis met succes werd overwonnen, waaraan elke andere weermacht ter we reld te gronde zou zijn gegaan. Hoe zwaar de lichamelijke en physieke eischen zijn geweest, die aan hen gesteld werden, kan het vaderland niet besef fen. Zoo is het alleen aan hun heldhaf tigheid te danken, dat tenslotte de stormloop van den vijand niet alleen tot staan gebracht, doch in zeer hevige ge vechten teruggeworpen kon worden. Ook aan het Duitsche vaderland wor den wat betreft de arbeidsmobilisatie en offervaardigheid zware eischen ge steld. En toch verzinken al Uwe offers in het niet vergeleken bij de ontberin gen en het lijden, die onze soldaten nu voor den tweeden keer in het Oosten moesten doormaken. Dergelijke presta ties zijn echter alleen maar mogelijk door de liefde voor het eigen volk, dat gered en voor het .eigen land, dat voor de verschrikkingen van den oorlog ge spaard moet worden. Want het is het Duitsche volk, het zijn zijn vrouwen en kinderen waarvoor onze mannen steeds weer aan alle fronten in de geweldige worsteling hun leven op het spel zet ten. Doch ook hét Duitsche vaderland is dapper geworden. Ook in Uwe steden, marktplaatsen en dorpen is de oorlog gekomen. Toch zijn al Uwe ontberingen en offers niet te vergelijken met de bo- venmenschelijke hardheden, waaronder onze soldaten aan de verschillende fron ten, in het bijzonder echter in het Oos ten, moeten strijden. Het is derhalve een eereschuld en een plicht van het vader land hun te toonen, dat U bij al hetgeen ge doorstaat, geen seconde Uwe soldaten aan het front vergeet, dat gij vooral niets zult nalaten wat geschikt is om de wonden van Uwe strijders te heelen en door het ten toon spreiden van een gemeenschappelijken offerzin de natio- naal-socialistische Duitsche volksge meenschap ook practisch te versterken. Ik roep daarom het Duitsche volk voor den vierden keer op in het Kriegshilfs- werk voor 't Duitsche Roode Kruis zijn gemeenschapelijken band van offer vaardigheid te vernieuwen om zoodoen de aan onze soldaten den dank te be tuigen, dien zij meer dan rijkelijk ver dienen. Evenals echter de Duitscher als soldaat in dezen winter zichzelf over-" troffen heeft, zoo verwacht ik, dat ook het vaderland in het nieuwe Kriegshilfs- werk van het Roode Kruis zichzelf zal overtreffen. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar fcok gehuwden), we lichamelijk zoowel als geestelijk j&ed ontwikkeld zijn en zich geheel «tinnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij Benoemde adressen vervoegen, ten— einde gekeurd te worden. B,i fle onderzoekingen worden ook al- e gevraagde inlichtingen verstrekt met Intrekking tot de verzorging der fami- vï, duur der opleiding, extra le- ksoiadelen voor de familieleden enz, De aandacht wordt er op gevestigd, Daalrt°0r de Vrijwilligers, die om be- hiü, tedenen in Nederland moeten dient?' de mogelijkheid bestaat, hun 5 doen bij de Landwacht Neder- foort het Wachtbataljon in Amers- deze keuringen kunnen zich ~*?®en melden, die tot de Ger- treden ~8'^' 'n Nederland willen toe- j 815 u. Breda, Restaurant Mo dern, "Markt, if'f'8—15 u- Goes, Café Centraal. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel "Noo/d-Brabant", Markt 45. 10.5.43 8—15 u. Venlo, Deutsches Haus g™°ndstraat 16. wH'?? 8—15 u- Arnhem, Café Royal. '.5.43 8—15 u. Hengelo, Caié Modem, Spoorstraat 18. heek ''3' 8—15 U' ZwöUe' Hotel. Gijten- 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert 's, Poelestraat. Bi] onze vrijwilligers. Met een gramoloonplaatje korten de SS- kanonniers zich den tijd SS PK Zschickel-O-H-P a 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 225.43 815 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht, 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. den staf van den Rijkscommissaris, een overzicht van de organisatie van het N.S.K.K. in Nederland, waarbij de vorderingen, die de laatste jaren gemaakt zijn, naar voren werden gebracht. Nadat de gasten op een cursusuux een indruk hadden gekregen van den ernst en den ijver, waarmede ook de Nederlandsche N.S.K.K.-man- nen hun taak opvatten, konden zij er zich op het oefenterrein van overtuigen, dat de mannen niet al leen de bjj het onderricht verwor ven kennis in praktijk weten te brengen de opleiding voor bet generatorvoertuig speelt daarbij een bijzondere rol maar ook in den terreiRidienst zóó opgeleid worden, dat zij bij de indeeling bij een der transportregimenten van het N.lji. K.K. aan het front tegen alle moei lijkheden zijn opgewassen. Dat de prestaties, welke de Ne derlandsche mannen in het oosten en het westen gelpverd hebben, dank en waardeering verdienen, bracht Korpsführer Kraus naar vo ren in een toespraak, die hij na de oefening tot de verzamelde mannen hield. Ook Mussert bracht in een toe spraak hulde aan de paraatheid der Nederlandsche N.S.K.K.-mannen, Hij verklaarde, dat deze mannen niet onder dwang, maar uit vrijwillig be sluit zich verbonden hebben, gedre ven door het plichtsgevoel, dat zij voor hun volk op de bres moeten staan. Den Duitschen kameraden moet dank gebracht worden, omdat zij bereid zijn geweest de Neder landers, die met hen door hetzelfde ideaal verbonden zijn, in hun rijen op te nemen. Musserts dank was in de eerste plaats gericht tot Korps führer Kraus, die zooveel begrip voor Nederland heeft getoond. Terwijl de bezichtiging van de N.S.K.K.-motorschool te Zeist het mogelijk maakte, dat de Korpsfüh rer een klein gedeelte van het veel omvattende werk vap het N.S.K.K. in Nederland leerde kennen, werd het beeld afgerond door de indruk ken, welke hij op zijn verdere reis door Nederland kreeg. De bezichtiging van een kamp der kinderuitzending en van de vrou wenschoot Vogelenzang verschafte den gasten een blik op het omvang rijke werk van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden. De reis werd besloten met een ont vangst bij den Wehrmachtbefehls- hafcer in den Niederlanden, generaal der Flieger Fr. Christiansen. bezitters van „ausweis" Vrijgesteld van tewerk stelling elders. Moeten zich wel aanmelden. In verband met den aanmeldings plicht voor den arbeidsinzet deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat zij, die in het bezit zijn van een Ausweis, uitgereikt ter voorkoming van tewerkstelling, elders, weliswaar niet ontheven zijn' van den aanmel dingsplicht, doch op vertoon van de zen „Ausweis" zullen worden vrijge steld van tewerkstelling in Duitsch land. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. - Het kabinet van den Leider deelt mede: Besluit no. 6: Door mij worden benaemd tot mijn adviseurs de leden der NlS.B.: F. D. Brands, A. C. Houdijk, Dr. L. P. Krantz, Ing. W. Th. de Lestrieux- Hendrichs, H. C. van Maasdijk, J. Robertson, G. J. Ruiter, mr. R. N. de Ruyter van Steveninck, mr. W. de Rijke. met ingang van 11 Mei 1943. 's-Gravenhage, 8 Mei 1943, w.g.: Mussert. Besluit no. 7. Door mij wordt benoemd tot mijn adviseur: Prof. Dr. H. Visscher te Nijmegen, met ingang van 11 Mei '43. 's-Grav^nhage, 8 Mei 1943, w.g.: Mussert. Bijzonderheden omtrent de be noemden: F. D. Brands, plv.v. Leider van het Vervoersfront, lid' van de Raad van Volkshuishouding, Leider hoofdgroep Verkeer, Stationsweg, Den Haag. A. C. Houdijk, bijzonder gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor den Noord-Oostpolder, Rijswijk. Dr. L. P. Krantz, lid Raad van Bedrijfsleven, lid Raad van Volkshuishouding, enz. Leiden. Ing. W. Th. de Lestrieux- Hendrichs, lid Raad van Volkshuis houding. H. C. van Maafedijk, Presi dent Ned. Duitsche Kuituurgemeen schap, lid van Raad van Bedrijfs leven, lid Raad Volkshuishouding. J. Robertson, lid van Raad Volkshuis houding, Directeur-Secretaris Neder landsche Bank. G. J. Ruiter, Direc teur-Generaal van den Landbouw, Rogeerings-Commissaris Bodempro ductie, Mr. R. N. de Ruyter van Steveninck, Burgemeester van Lei den. Mr. W. de Rijke, Procureur- Generaal te Arnhem. Prof. Dr. H. Visscher, oud-hoofleeraar te Nijme gen, oud lid Tweede Kamer. Duitschlariol zal geen vrede sluiten. In bevoegde Duitsche kringen wordt ten aanzien van de door Franco ont wikkelde denkbeelden over de doelma tigheid van een vredessluiting ver klaard, dat door Duitschland en zijn bondgenooten de strijd tegen het Bol sjewisme en tegen hen, die Europa aan het Bolsjewisme willen uitleveren en verkoopen, zonder compromis wordt voortgezet. De inzichten, die 't geval Katyn heeft opgeleverd, kunnen Duitschland en zijn vrienden in deze vastberadenheid slechts versterken. de positie in tunesie. In militaire kringen te Berlijn schetste men heden den militairen toestand in Tunesië als volgt: Het front loopt thans nog slechts over een aimand van 50 K.M. zuid oostelijk van Tunis naar een punt ten noorden van Enfidaville. De DuitschItaliaansche stellingen, die als het ware een grendel vormen voor het er achter gelegen schier eiland Bon, steunen op een uitge- strekten bergrug. De diepte van deze stellingen is nog steeds ongeveer 50 K.M. Alle aanvallen heeft men tot dusver kunnen afslaan en men wijst er op, dat ook hier evenals bij Bizerta, tot de laatste patroon gevochten zal worden. De Duitsche en "taliaansche troepen zijn thans geheel oo zichzelf aangewezen en ontvangen geen ondersteuning uit Europa meer. verjaardag van den leider. De persdienst van den Ned. Om roep deelt mede. dat in verband m. d. viering van den verjaardag van den Leider, behalve het reeds aangekon digde klankbeeld „Hij. die voorgaat", dat om zeven uur over Hilversum 2 te beluisteren is, om kwart over 9 (Hilversum I) een reportage wordt uitgezonden, welke naar aanleiding van den verjaardag van den Leider werd samengesteld Generaal Franco heeft een rede gehouden voor de vertegenwoordigers der stad Almeria, waarin hij o.a. zeide: „De geestdrift, die ik overal op mijn reis door het zuiden van Spanje bij onze werklieden en onze jeugd aan tref, is een getuigenis van de nauwe verbondenheid tusschen het volk en zijn staatshoofd. Deze geestdrift vormt het antwoord op-, den haat van hen, die de kerken verwoest, de huizen leeggeplunderd, _de kunstschatten gesto len eri via de communistische pers en de vrijmetselaarsloge Spanje hun vuil in het gelaat gesmeten hebben. De Spaansche politiek wordt gedra gen door de drie begrippen: God, Va derland en Rechtvaardigheid. In de buitenlandsche politiek eischt Spanje de plaats, waar het recht op heeft krachtens zijn geschiedenis, zijn diensten aan de menschheid en zijn beteekenis. Deze buitenlandsche po litiek is van den eersten dag der nationale beweging af niet veranderd. Vervolgens wees de Caudillo er op, dat het communisme er op wacht, den verschrikkelijken oogst binnen te halen van het zaad van haat en wraak. Het wacht er op, om zich als een hongerig beest te storten op de Europeesche beschaving en alles te verwoesten wat Spanje lief en heilig is. Het nationale Spanje staat hecht, eensgezind en 'sterk te midden van den strijd der volkeren, ten einde het hoofd te bieden aan alles wat het lot nog aan beproevingen voor het Spaansche volk1 in zijn schoot heeft. amerikanen bombardeeren kanton. Zeven Amerikaansche vliegtuigen, waarvan de basis gelegen Is in het China van Tsjoengking, hebben de stad Kanton gebombardeerd. Zij lie ten hun bommen uitsluitend vaJlen op woonwijken en verwondden en doodden -vele burgers door machine- geweervuur. De bankbiljetten van f500- en J1000.-. In een mededeeling van de Vereeni- ging voor den Effectenhandel 'van 23 Maart 1943 'werden de richtlijnen bekend gemaakt voor de credietregeling, welke in geval van liquiditeitsmoeilijkheden, door de inlevering van bankbiljetten ontstaan, toegepast dienen te worden door de leden van de bedrijfsgroep han delsbanken, de bedrijfsgroep landbouw- credietbanken en de Vereeniging voor den Effectenhandel (bedrijfsgroep effec tenhandel). Hierbij werd medegedeeld, dat, wanneer uit de afrekening van den fiscus blijkt dat de cliënt geheel bona fide was, de staat de door het lid in re kening gebrachte rente' en provisie aan den credietnemer zal terugbetalen. De hoofdgroep banken deelt thans me de, dat, wanneer een credietnemlr, die door den fiscus in het bezit is gesteld van de tegenwaarde der ingeleverde bankbiljetten en het crediet daarmede heeft afgelost, op vergoeding door den staat van deze rente en provisie aan spraak maakt, de volgende procedure dient te worden, gevolgd: 1. de credietnemer richt een schrifte lijk verzoek tot vergoeding der rente en provisie aan den wnd. secretaris-gene raal van het departement van financiën en stelt dit-verzoekschritf binnen 14 da gen na den datum, waarop hem de te genwaarde der bankbiljetten ter be schikking werd gesteld, ter hand aan het lid, dat hem het crediet verschafte. 2. Het lid stelt op het request een ver klaring zijnerzijds, volgens welke het bedrag, dat als vergoeding van den staat wordt verlangd, gelijk is aan de som van de rente en provisie, welke het lid den verzoeker uit hoofd van het crediet in rekening heeft gebracht. 3. "Het lid zendt het verzoekschrift vervolgens, voorzien van zijn verklaring als sub 2 vermeld, aan het secretariaat van de hoofdgroep banken, Beursplein 5, Amsterdam-C. De hoofdgroep banken zendt dit ver zoekschrift door aan het departement van financiën, afdeeling geldwezen, van waar de betaalbaarstelling zal worden bevorderd. VERDUISTER GOED. Deze, week van 21.305.45 uur. Maan op 11.37, onder 3.06. 12 Mei: Eerste kwartier. TOL TE GRAPT WORDT OPGEHEVEN De burgemeester van Graft. heeft besloten den tol in zijn gemeente op te heffen. Zaterdag 15 Mei a.s. zullen de weg gebruikers voor de laatste maal hun beurs moeten openen, willen zij het verkeersobstakel passeeren. De tol da teert van het jaar 1852, Voor enkele jaren, toen een veearts uit de Rijp den tol had gepacht, is deze ook opgeheven geweest. Moge hij nu voor goed verdwijnen. De politie te Delft heeft Zaterdag aldaar een geheime jeneverstokerij ont dekt. Installatie en voorraad werden in beslag genomen, terwijl tegen den ei genaar procesverbaal is opgemaakt. Met het oog op de ernstige om standigheden waarin ons land thans verkeert, zal van dien verjaardag zoo weinig mogelijk notitie worden genomen. Slechts ypor zijn geestver wanten zal er op dien"dag gelegen heid zijn hem persoonlijk hunne ge- lukwenschen aan te bieden. Sinds zijn vorigen verjaardag te er in ons land veel gebeurd. Van groote beteekenis is vooral de oprichting van de Secretarie van'Staat en de benoeming van een reeks Gemach.' tigden voor Staats- en andere aan gelegenheden. Daarmede is een regelmatig over leg tusschen Mussert en de Duitsche bezettingsoverHeid verkregen in be stuursaangelegenheden. Sedert December 1942 is Mussert niet meer alleen de Leider van de N.S.B. der Nederlanden, maar tevens Leider van het Nederlandsche volle. Mén moge daarvan nog niet veel bemerkt hebben, maar dat is slechts een gevolg van de omstandigheden. Het besluit van Hitier, den oorlog nu totaal te gaan voeren en daarin ook het Nederlandsche volk te be trekken, heeft voor Mussert nieuwe plichten en lasten met zich gebracht, en de noodzaak veel in stilte op te bouwen. Maar, zooals Max Blokzijl gister in zijn radiopraatje zeide, men zal bemerkt hebben, dat er met Mussert een pleiter voor de belangen der gemeenschap op de bres staat en dat er bergen van werk worden ver zet. Over den persoon van den Lei der zegt Blokzijl voorts, dat Mus sert in verloop van jaren een gerou tineerd spreker is geworden en dat zijn artikelen in „Volk en Vader land" door zeer velen worden gelezen. Van mijn beroepsstandpunt uit aldus Blokzijl mag ik als jour nalist wel zeggen, dat Mussert, ware hij niet ingenieur en later volksleider geworden, een onzer beste en meest gelezen publicisten zou zijn geworden. Blokzijl wijst er ten slotte op, dat een Hitier en een Mussolini uit eigen roeping naar voren kwamen toen de karren van Duitschland van Italië zichtbaar van den weg waren afge komen en zich achter het stuur zet ten, toen hun aanhang sterk genoeg geworden was om de staartskarren uit de modder te helpen duwen. Zoo zegt Blokzijl zou het ook bij ons gegaan zijn, als de Meidagen er niet geweest waren; het zij langs parlementair-democratischen weg als Hitler in Duitschland, dan wel door een „marsch naar Den Haag", naar fascistisch voorbeeld, zou Mussert ten slotte daar zijn gekomen waar hij z. i. behoort te staan. Dat een volksminderheid Mussert volgt behoeft, volgens Blokzijl, geen bezwaar te zijn, want het zijn, zegt hij, altijd zulke vastbesloten minder heden geweest, die het rad der ge schiedenis een fikschen slag wisten verder te draaien. de strijd in birma. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat Japansche le- gerformaties op 8 Mei Mai Boesiidon aan den bovenloop van de Majoe in Birma stormenderhand hebben ver overd en na hevigen sriid hebben be zet. De zuiveringsactie is in vollen gang. schoenenbeurs weer geopend. De leidster van de schoenenbeurs deelt' mede. dat de ruilbeurs van Donderdag a.s. af weer iederen Don derdag van half drie tot vier uur geopend zal zijn. EEN HEELE SERIE TABAKS ZONDAREN. Hoezeer het clandestiene rookertje wel in trek is, kwam tot uiting op de j.l. Maandag gehouden zitting van den economischen rechter, waarop de ltoo- pers en verkoop£i-s van de zwarte ta bak veruit in de meerderheid waren. Het begon met een .completen ketting- handel in Belgische shag, welke te Alkmaar was achterhaald en' waarvoor als eerste verdachte terecht stond de Alkmaarsche veehandelaar Jan Breg- ma'n, die 60 pakjes Belgische shag had gekocht van zijn stadgenoot, den brood slijter Simon Schilder. Het betrof hier, oordeelde de officier, mr. de Bruéys Tack, een zuiver geval van zwarten handel, weshalve hij I 150.boete re- quireerde, te vervangen door 30 dagen, Mr. Krabbe, plv. econ. rechter, hield, evenals in de volgende gevallen, reke ning met de boete, welke reeds door de Prijsbeheersching was opgelegd en bepaalde de straf op_f 75.of 10 dagen. Simon Schilder. hierboven, genoemd, zag zich met f 150.of 15 dagen tame lijk veel zwaarder gestraft en de tuinder Petrus Sneek, ook al uit Alkmaar, die de shag webr aan Schilder had gele verd, kreeg een aderlating van 100 gul den, te vervangen door 10 dagen, zoodat dit partijtje Ihag een aardige cent in het laatje heeft gebracht. Van de overige Alkmaarsche zonda ren op dit gebied noemen, we den chauf feur Roelf de Vries, die 20 pakjes pijp- tabak buiten de distributie om had ge kocht en deswege veroordeeld werd tot f 40.of 8 dagen, den huisschilder Cor nells Foelijn, die wegens clandestienen aankoop van 5 halve onsjes shag tot dezelfde straf werd veroordeeld, den grondwerker Willem de Jongh, die dub bel zooveel had aangekocht en onder het tarief viel van f 75.óf 10 dagen en den koetsier Hendrik Timmerman, die voor aankoop van tien „zwarte" sigaretjes tien gulden mag offeren, ten zij hij drie dagen gratis logies prefe reert. MIJ „ALKMAAR PACKET" IN 1942. De „Alkmaar Packet" boekte over 1942 een exploitatiewinst ad f 11.807 (22,562). Voorgesteld wordt, 4 (onv.) pCt. dividend uit te keeren en het restant ad f 4807 (15.562) toe te voegen aan de res. voor bijz. doeleinden, welke dan f 18.811 (15.562) bedraagt. Ook over 1942 kunnen de resultaten bevredigend worden genoemd. Terwijl het exploitatieoverschot in 1942 (f 18.326) beneden dat van 1941 (f 29.432) bleef, overtroffen de moeilijkheden in 1942 die van 1941 in aanzienlijke mate. In de langdurige ijsperiode moest het vervoer eenige weken worden gestaakt. De toe neming van het vervoer leidde tot een hoogere opbrengst aan baten van f 44.283. De sociale lasten vergden belangrijk hoogere uitgaven. NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT. Er is groote belangstelling van de leden van het Nederlandsche Ar beidsfront Voor de door den Ned. Om roep opengestelde gelegenheid om de Bonte Zaterdagmiddagen te be zoeken. Op Zaterdag 29 Mei zullen de Alk maarsche leden den Bonten-avond bezoeken en de studio bezichtigen, waaraan tevens een maaltijd is ver bonden. Op het plaatselijk kantoor te Alk maar verstrekt de leider van den Dienst Pers en Propaganda daarover nadere gegevens. BURGERLIJKE STAND 1# April 1943. Geboren: Johannes B., z. v. Johannes B.. Vogelpoel" en A. Mulder. Jan, z. v. Albert Homan en, S. v. Bronkhórst. Willibrordus C., z. v. Bernardus J. Stadegaard en A. Stam. Wilhelmi- na M. M., d. v. Franciscus G. Hageman en E. M. de Boer. Petronella, d. v. Wilhelmus A. van Houten en D. Tuin man. Anton, z. v. Anne Tuinier en A. Th. Oort. Bob, z. v. Carl Wiede- man en F. M. Benz. Nicolaas W„ z. v. Anthonius N. Ligthart en G. M. Ber ger. Margaretha M., d. v. Dionicius D. Mink en C. Bakker. Overleden: Huibert Reijne, wdr. v. E. van Herwerden, oud 67 j. II April 1943. Geboren: Joost, z. v. Willem A. C. de Wit en A. Koelemeij. Joseph, z. V. Joseph van de Kamer en G. M. Ris. Overleden: Cornelis Hof, oud 23 j. Gerardus H. van Giezen, geh. m. D. C. Landman, oud 73 j. Jan Dek ker, geh. m. M. Schoonhoven, oud 71 j. Arend Kraan, wdr. v. C. Eilers, oud 87 j. CASTRICUM Statlonsbeartibte v. d. Touw met pen- ioen. - Naar wij vernemen, zal onzo plaatsgenoot de heer P. v. d. Touw den dienst der Nederl, Spoorwegen in de volgende maand, verlaten. Op 14 Mei a.s. wordt hij n.l, 60 jaar. Sinds 1921 is de heer v. d. Touw hiér ter plaatse werkzaam als stationsas sistent. Geleidelijk is hij geworden tot een bekend plaatsgenoot, die vooral in het vereenigingsleven een groote plaat» inneemt. Zoo behoorde hij tot de op richters van de Spgrafenisvereeniging „De Laatste Eer" en heeft hij een groot werkzaam aandeel gehad in de hier go. houden feest- en winkelweek. Ook de COV qn de Vereenlgingsraad zijn veel aan hem verplicht. UITGEEST Het 10-jarig bestaaii dei" Gv li - De Gymnastiekvereniging Uitgeest zal ter gelegenheid van het tienjarig bestaan op Zaterdag 22 Mei een kindervoorstel ling geven met allerlei verrassingen voor de bezoekers. Elk lid van GVU tot en met 14 Jaar mag twee vriendjes of vriendinnetjes medenemen. Het geheel zal een besloten karakter dragen. De uitvoering, waarop o.a. het keur korps van den Zaanschep Turnkring zou medewerken, gaat wegens do om standigheden niet door. Zij is tot nader order uitgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1