Politiestandrecht opgeheven. DAGBLAD VOOR -Van heden af weer tof elf uur buiten. Op grond van par. 62 van de Verordening tot Bescherming der Orde 1943 (no. 1) hef ik voor het geheele bezette Nederlandsche gebied het Politiestandrecht op met ingang van 15 Mei 1943 te 18 uur, Zware luchtaanvallen op Italiaansche steden. Bijzondere plichten van ambtenaren. De buitenlandsche politiek van Turkije. Wat er op de nieuwe bonnen te verkrijgen is. Een dichter werd vijf en zeventig jaar. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Burean Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 15 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 112. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke S'A m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ots. DECREET VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS VOOR HET BEZETTE NEDERLANDSCHE GEBIED OVER DE OP HEFFING VAN HET POLITIESTANDRECHT. Daardoor treden de bijzondere beschikkingen, door mij uitgevaar digd op grond van par. 62, alinea 3, van de Verordening tot Bescher ming der Orde 1943, alsmede de op grond van par. 64 van de Verorde ning tot Bescherming der Orde 1943 uitgevaardigde algemeen bindende beschikkingen van den höheren SS- und Polizeiführer buiten werking, voorzoover ik hieronder niet anders beschik. VAN KRACHT BLIJVEN: 1. De cijfers 4 der beschikkingen van den höheren SS- und Polizei führer van 30 April en 1 Mei 1943 over het verbod van uitbetaling van loonen en salarissen aan stakers voor de dagen, waarop geheel of gedeeltelijk gestaakt werd. 2. De beschikking van den höheren SS- und Polizeiführer over de aanmelding van vroegere studeerenden van 4 Mei 1943. 3. De beschikking van den höheren SS- und Polizeiführer over de verbeurdverklaring van radio-installaties van 13 Mei 1943. De strafbaarheid van overtredingen der door dit decreet opgeheven beschikkingen wordt door de opheffing daarvan niet aangetast. 1. De strafbare handelingen, die gedurende het van klacht zijn van het Politiestandrecht werden gepleegd en tot de bevoegdheid der politiestandgerechten hebben behoord. 2. De delicten tegen de beschikkingen, uitgevaardigd gedurende het bestaan van het Politiestandrecht op grond van de paragrafen 64 en 65 van de Verordening tot Bescherming der Orde 1943, ook voor zoover zij gepleegd worden na opheffing van het Politiestandrecht, zijn onderworpen aan de Duitsche rechtspraak inzake» strafzaken. 's-GRAVENHAGE, 15 Mei 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, w.g. SEYSS-INQUART. BESCHIKKING van den Commissaris-Generaal voor de Veiligheid over de uniforme regeling van het sluitingsuur en den nach telijken spertijd. Op grond van de paragrafen 44, 48 en 51 van de Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 1/43 beschik ik met ingang van het tijdstip der opheffing van het Politie standrecht: 1. Voor het geheele Nederlandsche bezette gebied wordt het sluitings uur voor de openbare lokalen uniform vastgesteld op 22 uur en het tijdstip, waarna men zich niet in de open lucht mag bevinden, op 23 uur. Het einde van den tijd/waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, blijft ongewijzigd vastgesteld op 4 uur. De tot dusverre voor de steden Amsterdam, 's-Gravenhage en Haarlem geldende bijzondere regeling wordt opgeheven. 2. Overtredingen worden gestraft op grond van par. 51 van de in den aanhef genoemde verordening. 's-GRAVENHAGE, 14 Mei 1943. De commissaris-generaal voor de Veiligheid, RAUTER. SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. 19.5.43 815 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam, School Iepenweg 13. 225.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 815 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS LEGIOEN EN LANDWACHT. 'S-GRAVENHAGE, 14 Mei. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede. Voor personen van 18-35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers ge noemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen SS, Ne- derlandsch Legioen, Ned. landmacht en SS-wacht-bataillon. Zij worden gedu rende hun verbintenis bij een der bo vengenoemde onderdeelen van den ar beidsinzet vrijgesteld. Bij onze Vrijwilligers. Een der mannen wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis SS PK Grönert-O-H-P m Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook geeuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bjj de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- Waansche-S.S. in Nederland willen toe freden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwollê, Hotel Gijten- b«»k. ROME, 14 Mei. Aan het Italiaan sche weermachtbericht ontleenen wij: Onze formaties vliegtuigen vielen in doeltreffende nachtelijke operaties de havens van Bone, Bougie en Sfax aan. Gisteren in den loop van den dag ondernamen meermotorige vijande lijke bommenwerpers aanvallen op de steden Napels, Calabria, Cagliari, Messina en Augusta. Zij veroorzaak ten slachtoffers en schade, die in Calabria, dat tweemaal gebombar deerd werd, bijzonder aanzienlijk zijn. Het vuur van het luchtdoel geschut vernietigde vijf vliegtuigen, terwijl zeven andere vliegtuigen door Italiaansche en Duitsche jagers in luchtgevechten werden neergescho ten. In aanvulling op bovenvermelde luchtaanvallen zijn tot dusver de volgende slachtoffers onder de bur gerbevolking geteld: 5 dooden en 34 gewonden te Napels, 10 doodén en 56 gewonden te Calabria en 19 dooden en 41 gewonden in Augusta. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is de vroegere minister president van de Indische provincie Sindh en voorzitter van de Indische AZad-Moslem-copferc itie Allah Baksj, Vrijdagochtend doodgescho ten. Men vermoedt, dat hij een slachtoffer van den Britsehen gehei men dienst is geworden. DE EENHEIDS-SIGARET IS ER, MAAR De naam deugt niet! Ze is er ,De „Eenheids-sigaret," het laatste oorlogskind, en gisteren hebben de eerste honderdduizen den Nederlanders me, niet ge ringe belangstelling kennis geno men van hun doosje „Burlityp," hetwelk zij in ruil voor bon num mer 21 ontvingen. Wat de kwaliteit betreft, het had sléchter gekund. Véél slech ter zelfs. Als oorlogs-sigaret kan zij er best mee door en er werd de laatste jaren wel slechter tabak gerookt tegen belangrijk duurde- ren prijs. In n opzicht is de Eenheids sigaret echter een grandiooze mislukking en wel voor wat haar naam betreft. Welke weinig- origineele, welke duistere geest verzon den naam „Burlityp"? Wat, in 's hemelsnaam, is de be- teekenis van dit woord? Geen sterveling die het weet en men vraagt, zich af of de naamgever zulks zélf wel doet. Sedert jaar en dag ging roo- kend Nederland „gebukt" onder een zondvloed van sigaretten- namen, die doorgaans zinloos en onbegrijpelijk, doch altijd buiten- landsch moesten zijn. Waarom? Niemand die het weet. Nu was er een schoone gelegen heid voor een specifiek Neder- landschen naam. Men benutte deze niet, doch hield het rooker- tje ten doop onder den traditio- neel-buitenissigen Engelsch-lij- kenden en -klinkenden naam. Wij hebben nog één hoop: dat er uit de rijen van onze rookende lezers eenige geesten naar voren komen, die ons een behoorlijken Nederlandschen naam aan de hand doen. Het is niet zoo moeilijk.... en men kan er on sterfelijkheid mee verwerven. Gaarne verwachten wij namen op onze redactie, waarna wij de beste zoo spoedig mogelijk ho pen te publiceeren. Dood aan de „Burlityp" en. op zoek naar haar opvolgster. 34 vliegtuigen neergeschoten bij Britschen luchtaanval. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front verliep de dag van gisteren in het alge meen rustig, met uitzondering van plaatselijke bedrijvigheid van stoot troepen en verkenningsafdeelingen. Zware artillerie van het leger schoot opslagplaatsen van Leningrad in brand. Bij aanvallen overdag vanBritsch- Amerikaansche vliegerformaties op de bezette Westelijke gebieden en in luchtgevechten boven den Atlan- tischen Oceaan werden 14 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht drongen Britsche vliegtuigen over een breed front Duitsch gebied binnen en vie len eenige plaatsen in West- en Midden-Duitschland, veelvuldig ook kleine landelijke gemeenten met brisant- en brandbommen aan. De bevolking leed verliezen. Tot dusver werd melding gemaakt van 34 neer geschoten vijandelijke bommenwer pers, Hauptman Lütje behaalde als nachtjager gisteren zes overwinnin gen in de lucht. In den strijd tegen Groot-Brita^i- nië ondernam de Duitsche lucht macht vannacht op 14 Mei een ster ken aanval op Üe industriestad Chelmsford. Bomtreffers in wapen- bedrijven veroorzaakten uitge strekte branden. Vier vliegtuigen keerden van dezen aanval niet terug. Voor het vertrek voor den arbeidsinzet In Dultsehland worden de studenten in eén kamp samengebracht Het eten snaakt best CNF-O-Pa* m Ernstige strafbedreiging. 'S-GRAVENHAGE, 14 Mei. Het heden verschijnende verordenin genblad voor het bezette Nederlandsche gebied bevat een verordening van den Rijkscommissaris over arbeidsdelicten van ambtenaren en zekere beëedigde personen. Zij bedreigt tegen het sta ken door ambtenaren en personen, die op grond van een privaatrechtelijk contract werkzaam zijn bij den Staat, een 'provincie, een gemeente of een an der publiekrechtelijk lichaam, straffen, die in ernstige gevallen tot tuchthuis of zelfs tot de doodstraf kunnen gaan. Dezelfde straf wordt bedreigd voor het geval, dat deze personen hun ar beidsprestatie verminderen met de be doeling, de volbrenging van taken der autoriteiten te bemoeilijken, te vertra gen of onmogelijk te maken, of dat zij deze bedoeling op andere wijze trachten te verwezenlijken. Deze bepalingen gelden ook voor personen van wie vóór het aNa vaarden van hun werkzaamheden de aflegging van een eed of een be lofte wordt verlangd. Daartoe be- hooren vooral ook dokters, tand artsen, dierenartsen, apothekers, apothekers-assistenten en vroed- Anti-semitisme in Engeland. In de laatste dagen wordt er in de Engelsche bladen een discussie ge voerd waaruit blijkt, dat het Joden probleem rok in Engeland meer en meer op den voorgrond begint te ko men. Het Amerikaansche tijdschrift Time publiceert een kenmerkend stand punt inzake de Jodenkwestie. Het blad schrijft: Een Joodsche deputatie, vergezeld door den aartsbisschop van Canter bury en kardinaal Hinslev heeft on langs een bezoek gebracht aan den Britschen minister van binnenland- sche zaken Morrison en dezen ver zocht 2000 Joodsche kinderen uit Europa in Engeland op te nemen. Morrison antwoordde, dat slechts die Joodsche kinderen Engeland zouden mogen binnenkomen, die naaste fa milieleden in Engeland hebben, het geen dus zou beteekenen dat van de 2000 kinderen er 250 verlof hiertoe zouden kunnen krijgen. De Turksche minister van buiten landsche zaken .hééft Vrijdag den nieuwen leerstoel voor het inter nationale recht aan de universiteit te Istanboel ingewijd, bij welke gele genheid hij voor de 2000 uitgenoo- digde- gasten een rede heeft gehou den, waarin hij ook de buitenland sche politiek van Turkije behan delde. Turkije zal, zoo verklaarde hij, zi.in verplichtingen trouw blijven. Het doel van zijn buitenlandsche politieK is met fanatisme de rechten en be langen van Turkije te beschermen en zoowel tegenover zijn vrienden als ook tegenover zijn bondgenooten steeds met dezelfde openhartigheid te spreken en zelfs op de moeilijkste oogenblikken voor een nog bloeien- der en op hooger niveau staand, Turkije als eenig ideaal te werken. In het teeken van deze richtsnoeren marcheert en werkt Turkije geheel kalm in een tijd, waarin het men- scheliike bloed bij stroomen vloeit. Turkije is steeds voor de zaak van het recht opgekomen. Indien zulks noodig zou zijn, zal Turkije opnieuw zijn bloed met vreugde en een gerust geweten vergieten. De groote Turk sche natie heeft in den persoon van Ineunoe een staatshoofd dat zij ver dient en ik, aldus de minister, twijfel er geen oogenblik aan dat Turkije op den door Ineunoe aangegeven weg de overwinning en het geluk zal ver krijgen. In het verdere verloop van zijn rede behandelde de minister de vraag of het in een tijd, waarin de geheele wereld een onbeschrijfelijk lijden doormaakt omdat elk recht verloren schijnt, juist is een instituut voor internationaal recht te openen. Hij beantwoordde deze vraag beves tigend en verklaarde, dat het zoeken naar een herstel van de wetmatig heid een van de doeltreffendste mid delen was om de anarchie te onder drukken, waarmede men thans worstelt. Het Turksche instituut voor internationaal recht Voorziet der halve in een dringende behoefte en bereidt zich er op voor om in het bestek van het mogelijke groote diensten te bewijzen. MELK EN TAPTEMEL. Het is mogelijk gebleken het melk- rantsoen voor personen van 4 jaar en ouder te verhoogen en wel door naast de gewone bonnen voor deze perso nen, bonnen voor karnemelk geldig te verklaren. Indien in sommige ge vallen de leveranciers niet in staat zijn op deze bonnen karnemelk te le veren, mag hierop de overeenkomende hoeveelheid taptemelk worden gele verd. In verband hiermede zijn de bon nen „Reserve 3-28" voor .pers. van 4 t.e.m. 13 j. aangewezen voor 3% l. kar- ne- of taptemelk en de bonnen „Tap temelk 24" voor personen van 14 j. en ouder voor ISA 1. karne- of tapte melk. Hierdoor zijn de rantsoenen weder om gebracht op de vóór de laatste verlaging van het melkrantsoen gel dende hoogte, met dien verstande ech ter, dat voor kinderen van 4 t.e.m. 13 jaar op een vierde gedeelte der bonnen in plaats van gestandaardi seerde melk, thans karnemelk be schikbaar is gesteld. Het ligt in de bedoeling zoo spoedig mogelijk hier voor wederom gestandaardiseerde •melk beschikbaar te stellen. KAAS. In verband met de moeilijkheden met de kaasvoorziening zullen de nieuwe kaasbonnen voor de distributie- periode van 16 Mei tot 13 Juni a.s., die op 15 Mei zouden worden bekend gemaakt, eerst op een later tijdstip in deze periode worden aangewezen. VLEESCH. Zooals reeds eerder is bekend ge maakt, zullen voor de arbeiders die zwaren, zeer zwaren of langdurigen arbeid verrichten, voor het tijdvak van 16 tot 30 Mei vletschbonnen worden geldig verklaard, waardoor zij zoowel het normale rantsoen als den voor deze arbeiders geldenden toeslag ont vangen. Op grond hiervan zijn thans voor dit tjjdvak de bonnen „Reserve M-27 en M-28" van de bonkaart M 116 voor zeer zwaren arbeid, elk aange wezen voor het koopen van 5 rantsoe nen vleesch of vleeschwaren, de bon nen „Reserve M-31 en M-32" van de bonkaart M-216 voor zwaren arbeid elk voor 3 rantsoenen. Bon „Reserve M-33" van de bonkaart M-316 voor langdurigen arbeid is geldig verklaard voor 4 rantsoenen. NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT Wlchtlngen over hel dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilliger, bf| de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerig, lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden laciliteiten vermtld CNF-Fax m MR. DR. IR. W. A. J. M. WATER SCHOOT VAN DER GRACHT 70 JAAR. Een Nederlander en geleer de van formaat. Heden, 15 Mei, viert de heer Mr. Dr. Ir. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht uit Bergen, wegens evacuatie te Roermond, oud-Inspecteur- generaal der mijnen, zijn 70sten ver jaardag. Afgaande op zijn uiterlijk zou men hem deze zeven kruisjes niet geven, want de jarige is ~van een frischheid van geest, vitaliteit en be weeglijkheid die een vijftigjariger hem zou benijden. Van een „otium cum dignitate" heeft hij dan ook nooit wil len weten, want arbeiden beteekent voor hem leven. Zijn intense belang stelling gaat nog uit naar alle actuee- le dingen van den dag, om het even of dat groote technische problemen, of eenvoudige zaken zijn, want hij is een geest van breede wetenschappelijke al lure en van grooten diepgang tevens. Hij werd op 15 Mei 1873 te Amsterdam geboren en studeerde aan de universi teit aldaar. In 1889 promoveerde hij tot doctor in de rechten en ging zich verder bekwamen aan de bergakademie te Freiburg iB. In 1903 werd hij mijn ingenieur. Later in 1924 benoemde de School of Mimes in Colorado hem tot dr. sch. hon. causa. GEEN BOUW VAN NIEUWE SCHOLEN OF LESLOKALEN. De Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnij verheid heeft aan den secr.-ggn. van het dept. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming medege deeld, dat de Duitjche gevolmachtig de voor de bouwnijverheid geen ont heffing verleent van het bouwverbod van den Rijkscommissaris voor den bouw van nieuwe leslokalen of van een geheel nieuwe school, zoodat door den dienst van den wederop bouw de uitvoering van bouwplan nen voor bovenbedoelde werken niet kan worden goedgekeurd. J. VINCENT 50 JAAR ORGANIST. Zondag a.s. zal de bekende beiaar dier J. Vincent, die thans in Bussum woont, zijn gouden jubileum als or ganist bij de Hersteld Luth. Gem. te Amsterdam vieren. De heer Vincent heeft zich in den loop der jaren veel bekendheid ver worven als deskundige op het gebied van klokken en klokkenspelen en vele malen is zijn advies gevraagd o.a. voor den Waagtoren te Alkmaar, De heer Vincent heeft vele leerlingen gehad. Een daarvan was beiaardier van het zeeheldenmonument in Den Helder. De Nederlandsche vereeni- gihg voor Volkszang benoemde den heer Vincent tot lid van verdienste voor hetgeen hij deed voor de pro paganda van het Nederlandsche lied. Ook hij zal uit zijn vers herrijzen. Gisteren werd de Nederlandsche dichter, Frans Bastiaanse, vijf en zeventig jaar. Het is goed wanneer een volk, en zekér een volk, dat in nood verkeert, zijn dichters indachtig Llijft. Want het is in de wereld nog altijd zóó ge steld, dat tenslotte de geest de mate rie overwint. En een land is dubbel in ,nood, wanneer het zóó in nood is, dat het zijn kunstenaars vergeet. Bastiaanse heeft in een lang en werkzaam leven, dat tot op den dag van heden met dezelfde werkzaam heid voortgezet wordt, de schoonheid van woord en rhythme en de zuiver heid der ontroering gediend. In inne mende bescheidenheid is hij zijn weg gegaan. Hij is een priester, die het witte gewaad van den eenvoud draagt en die de waarheid ervaren heeft van de wijsheid der oude Ro meinen: non clamor, sed amor sonat in aure Dei niet het lawaai maar de liefde vindt weerklank in het oor van God. En hij moge in den gevor derden avond van zijn leven besef fen, dat wat er ook gebeure veel van zijn dichterlijken arbeid zal blijven leven. Zijn gedichten en ik denk hier in het bijzonder aan het kristal-heldere: „Toen kwam het ave-Maria van een stem gestegen" zullen voor alle tijden een bron vor men, waaruit nieuwe rust, nieuwe levensaanvaarding en nieuwe be moediging te putten zijn. De dichter Jacques Bloem heeft in eén van zijn bundels eens gezegd, dat er oogenblikken in zijn leven zijn, waarop hij met verteedering denkt aan de groote namen der dichters. Velen onzer, die uit de naargeestig heid dezer wereld een vlucht willen nemen naar de schoonheid, denken als hij, en met dezelfde verteedering, aan de groote namen dier dichters. Zij denken óók aan Frans Bastiaanse. De afgelegde levensbaan over- schouwend, kan Bastiaanse tevreden zijn. Want er kwam zegen over zijn hand. H. P. VAN DEN AARDWEG. O.a. burgemeester Bos van Heiloo. Blijkens de Staatscourant zijn bij besluit van den commissaris-gene raal voor Bestuur en Justitie van 3 en 6 Mei 1943, onmiddellijk in gaand, ontslagen: A. J. M. van Ier Ven, als burgemeester van Wijk bij Duurstede; mr. L. R. J. Ridder van Rappard, als burgemeester van Go- rinchem; G. C. Bos, als burgemeester van Heiloo; mr. A. G. A. Ridder van Rappard, als burgemeester van Olst; J. Bleeker, als burgemeester van Dordrecht; J. B. V. M. J. van de Mortel, als burgemeester van Noord- wijk; M. C. Siezen, als burgemeester van Vlaardingen. Een cultuurschool te Broek op Langendijk. Voor groenten- en bollenteelt. Naar wij vernemen, zal te Broek op Langendijk een cul tuurschool voor groenten en bol lenteelt worden gesticht door den rijkstuinbouwconsulent voor Noord-Holland, ir. Rietsema te Hoorn. De school zal gevestigd worden in een der lokalen van het voor malige gemeentehuis van Broek op Langendijk en zal uitsluitend toegankelijk zijn voor de beste leerlingen van de tuinbouwschool. De lessen aan deze school zul len worden gegeven door de leeraren van de Rijkstuinbouw school te Hoorn. Het ligt in de bedoeling, in Sep tember a.k met i\et onderwijs te beginnen. AFSCHEID VAN DEN HEER SAAL. De prov. boerenleider van Noord- flolland, de heer J. Saai, die, zooalg emeld, benoemd is tot voorman van den Nederlandschen Landstand, heeft officieel afscheid genomen van het personeel van het prov. kantoor te Alkmaar. Hij wees daarbij op de goe de trouw en kameraadschap, welke was gekweekt en hoopte dat deze ook na zijn vertrek zou blijven bestaan, omdat deze beide factoren slechts de basis kunnen vormen voor den ar beid in het belang van den Neder landschen boer. De oudste medewer ker in dienstjaren, de heer J. A. Dek ker, overhandigde den scheidenden chef namens het personeel van bin den namens het personeel van bin nen- en buitendienst een boekwerk. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 16 Mei van 11.30 tot 11.45 uur, over den zender Hilver sum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS, onderwerp: „De les van het front". Dezer dagen is da 53-jarige voer man R. G. Konings te Groningen van zijn 'wagen geslagen, doordat het paard op hol sloeg. Ernstig gewond is de man naar het academisch zieken huis overgebracht en daar overleden. Vrijdagmiddag om half twee is te Bergen op Zoom het zevenjarig dochtertje van de familie Huisman onder een juist passeerende truck met oplegger terechtgekomen. Een der achterwielen ging het kind over het lichaam, waardoor het zoodanig werd verwond, dat het kort daarna overleed. VERDUISTER GOED. Maan op 15.57, onder 4.42 ttur. Zondag: Maan op 17.08, onder 5.06 uur. 19 Mei: Volle maan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1