Nieuwe boerenleider geïnstalleerd. DAGBLAD VOOR De dobbelsteenen voor het offensief x)i defensief nóg niet geworpen. De Landstand neemt afscheid van J. Saai. Vijandelijke torpedojager getorpedeerd.1 De toestand aan de fronten. De As vier jaar. Plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. Ongelukken tijdens circusvoorstelling. Belangrijke aanwijzing. Stalin en zijn politiek. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 333 Giro 187294. ZATERDAG 22 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 118, 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties ln deze édïtie 0.10 per m.M.; min. 14 mJM. 1.40. elke 3 Yi m-M- meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Koeman aanvaardt de leiding in ons gewest. (Van onzen specialen verslaggever). IN de Vrijdag in hotel „Proot" te Alkmaar gehouden druk bezochte vergadering van de dorpsboeronleiders van den Ned. Landstand in Noord-Holland, heeft de heer J. Saai, wegeps zijn benoeming tot voorman, af- sèSedd genomen van zijn mede werkers en zijn opvolger, den heer G. Koeman van Blokker ge- ihstalleerd. Onder de zeer talrijke aanwezigen merkten wij op de heeren Unfer Land- wirtschaf trat bij den B'eauf tragte v. d. Rijkscommissaris, Ouwerkerk, de ge machtigde van den Leider der NSB, de Voedselcommissaris voor N.-Hol- lahd Evertsen en het bestuur van de Landsvrouwenorganisatie, alsmede 'n deputatie van de Landsvrouwen. Nadat de heer Koeman de aanwe zigen had verwelkomd, nam de heer Saai het woord. Het is voor hem een ze'ér bijzondere dag, die hem niet be paald gemakkelijk af zal gaan. Het la 'geen pretje om afscheid te nemen van degenen, met wie men in jiie drie jaren heeft samengewerkt.. De banden worden echter niet losge rukt Integendeel: mijn nieuwe func tie brengt mee, dat ik iederff dorps- boerenleidersvèrgadering als voor man zal bijwonen. Ik blijf in Uw midden Dat is voor mij het eenige lichtpunt bij dit afscheid. Een terugblik. De heer Saai herinnerde aan de stichting van het Boereniront in Juli 11)40. Men begreep in de kringen .van de bestaande organisatie niet, dat de ze organisatie met kwam om zien- zelfs wil maar voor het volk. De samensmelting van het poe- renfront met Landoouw en JYLaat- schappu tot het Agrarisch front was de voorlooper van den Landstand, het publiekrechtelijke lichaam, dat alle m landbouw, zuivel en vis- scheru werkzame personen omvat ten zal Er was tegenstand en dat is beter aan dat men het zoo maar toe gewezen krijgt. Tegenstand was en is er nog, maar kapot krijgen zullen ze ons' nooit. (Applaus). Spr. schetste hoe naast den Land stand ue pearijisehappen zijn ge sticht, waarin de handel den boven toon voert, ne tijd zal eenter komwi, dat de Landstand het meeste over de landbouwbelangen zal nebben te zeg gen. De tegenstand der kerken. Het, is jammer dat velen door nun religieuse richting niet in en met den Landstand samen mogen werken. Laat men toch voorzichtig zijn met deze kerkelijke verboden. Deze men sehen" willen wel meewerken, maar mogen niet. Tot de dorps'ooerenleiders zeide de keDezea;boeren en tuinders die in eeesteliiken nood verkeeren, moeten genoipen woroen. hit ze met awars. maar haal ze naar U toe. heg niet. U wilt met met'den'Landstand mee werken" als ze bij U komen, maar helpt ze. Geen staatsabsolutisme. De heer Saai zeide dat hij als voor man zich steeds zal verzetten tegen hm door de departementen overne-< men- van de werkzaamheden van den Landstand. Tegen dit staatsabsolu tisme zal spr. zich steeds verzetten. Wat van den Landstand is moet van den Landstand blijven. De staat moet toezichthoudend blijven, maar geen uitvoerend lichaam worden. De departementen moeten niet Yerwor- den tot kinderen met waterhoofden. Geen herhaling van den eersten Mei.. Wij leven ih den totalen oorlog en moeten zorgen dat Europa wint. Het gaat niet alleen om Duitschland qf Nederland maar om Europa. Als wij elkaar de hand geven en als een blok in de branding staan zal het on mogelijk zijff dat zich herhaalt wat zich op TO April en 1 Mei heeft voor gedaan. De saboteurs moeten met ge spaard ^^®g'on<jer luide bijvalsbe tuigingen allen __voor hetgeen de dorpsboerenleiders, hebben gedaan om stakingspogmgen den kop m te drukken. Wanneer de oorlog eenmaal aan kant is en de boerenstand is ge holpen aan wat hu noodig heeft zal blijken dat ih deze jaren werk is verricht, dat zeer vruchtdragend zal zijn voor ons nageslacht. Er is een goecle grondslag gelegd, ondanks de gemaakte fouten. Zelfstandig werkeb. Spr. gaf de dorpsboerenleiders den raad, wanneer zich in hun gemeen NEDERLANDERS BIJ DE DU1TSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienstndmen van Nederlandsche Vrijwilliger» bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten U«u vBjaetó ©SMm ten moeilijkheden voordoen, deze zoo veel mogelijk zelf op te lossen In het dorp ligt de groote kracht van den Landstand en de taak van dorps boerenleider is daardoor zelfs be langrijk. Zij, die hun taak niet goed vervuilen, zullen vervangen moeten worden. De samenwerking met allen is steeds zeer goed geweest. Nu komt er een andere prov. boerenleider, een man met dezelfde idealen als ik, maar met een andere natuur: Koe man is de man van de rechte lij» Ik ben er van overtuigd, aldus de heer Saai dat U het samen zult kunnen vinden. Mocht hij soms fouten ma ken, zooals ik ook heb gedaan, roddel dan niet, maar spreek er met hem over. Houdt een sfeer van vertrou wen en kameraadschap in den Land stand van N.-Holland. In Koeman heeft men - een man getroffen, die staat voör zijn volk. De heer Saai verzocht de dorps boerenleiders al hun medewerkers te bedanken voor de door hen bewezen medewerking en.-voor 't Vertrouwen, dat h;j zoo ruimschoots heèft geno ten. Het ga U allen goed. Installatie van heer Koeman. d^i Hierna heeft de heer Saai als voor man den nieuwen prov. boerenleider den heer C. Koeman te Blokker, ge ïnstalleerd. Na het betreffende De- sluit te hebben voorgelbzen, felici teerde hij den nieuwen prov. boeren leider met deze benoeming en hoop te dat de heer Koeman zijn best zal doen voor de boeren, tuinders en visschers, vopr allen in N.-Holland. Spr. is er van overtuigd, dat -een goede keus is gedaan. (Applaus). zus het volk in gevaar is Kennen wij alleen plichten, geen rechten, al dus de nieuwbenoemde prov. boeren leider. Wij hebben ons in dienst ge steld van den opbouw van ons volk, als soldaten,, al is het dan niet aan het front. De boerenleider heeft de beschikking over enkele personen, die de functies krijgen te vervuilen. Als.-het niet de besten zijn is dat om dat er geen betere ter beschikking zijn. Wat de taak van den Landstand is, hebben we op 1 Mei getoond. Niet het dienen van materieele belangen, maar zich scharen achter de leiding. Men moet niet te gauw zeggen: Je hebt geen gelijk. Werkelijk boer-zijn. Het is, zooals de oud-boerenleider zeide: Je hebt wél gelijk, maar zegt het verkeerd. Spr. ging een halve eeuw terug in den strijd van den boer voor de beste kaas. de beste plaats op de markt en voor denhoog- sten prijs. Dat was leveïi, dat was boer zijn. De stichting van de zui velfabrieken uit egoïstische mo tieven en niet in het belang van den boer heeft den boer tot een ver lengstuk van dé fabriek gemaakt en met andersom. Daarachter staat het groot-kapitaal. Spr. herinneïde aan zijn interneering in de Meidagen van 1940. Toen hij thuis kwam slond z'n 14-jarige zoon aan de kaastobbfe. Boer-zijn is het de traditie overdra gen op de kinderen. Boer-zijn is het vrij boer zijn op eigen erf en het verwerken van zijn producten op het eigen bedrijf. Op 1 Mei was niet de boer baas op z'n bedrijf, maai- dé directeur van de melkfabriek. Onze taak is de'.geestelijke verheffing van den boer. De arbeid is voor ons geen (straf maar een zegen. De groote taak van de vrouwen stelde spr. hierna in het licht De vrouwen zijn „het hoofd van het ge zin". De landsvrouwen zullen voor- loopig het meest sprekers steun heb ben Ook de Landjeugd maakt een moeilijken tijd door. Zij die goed gé- richt zijn, staan aan het front. Spr. zal het als z'n groote taak beschou wen, om te komen tot de oplossing van geschillen, welke soms bestaan tusschen de verschillende organisa ties. Er zal geen 1918 meer zijn Wij moeten als één man opstaan en alles geven voor den opbouw van het Nieuwe Europa, dus ook van Neder land. De heer D. Kaan plv. boerenleider. De heer Koeman deelde hierna medé. dat hij als zijn plaatsvervanger heeft benoemd dén heer D. Kaan, burgemeester van Wieringérwaard, aan wien hij hierna de leiding der vergadering overgaf. De heer 'Kaan zeide deze benoe ming gaarne te aanvaarden. Hij weet pp allen te kunnen rekenen. Na het nuttigen van den éénscho- telmaaltijd werd een foto gemaakt van het gezelschap. De heer Koeman sprak, na een korte schets van de persoonlijke vriendschap van hem, en den heer Saai en van hun werkzaamheden vóór-de stichting van den Landstand, den scheidenden boerenleider een hartelijk afscheidswoord toe; hij wenschte hem in zijn nieuwe functie alle goeds toe. De heer W. Kaper, algemeen advi seur voor de Fruitteelt van den Ned. Landstand, heeft hierna verteld van zijn ervaringen in de Oekraïne, waarop wij nader terugkomen. Aan het Italiaansche w.eermachts- bericht van- 21 Mei ontleenen wij het volgende: Onze vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht, de havenwerken van Bizerta gebombardeerd en in de Algerijnsche wateren een torpe dojager getorpedeerd. De vijande lijke luchtmacht ondernam gisteren aanvallen op Grosseto, Messina Pan- telleria en op plaatsen van Sardinië. De batterijen van het eiland Pantel- leria vernietigden ^vliegtuigen. Een 8e vliegtuig, dat eveneens door het afweervuur getroffen was, stortte in zee nabij Augusta. Onder de burger bevolking te Grosseto waren 17 doo- den en 19 gewonden, te Messina 1 doode en 1 gewonde, op Sardinië (provinciën Sassnri en Nuori) 5 doo- den m 21 gewonden. De Rijkscommissaris tijdens zijn groote rede Bildarchiv Arbeltsbereich der NSDAP-Stapf-Pax m 'De militaire correspondent van het D.N.B. kenmerkt den huidigen toestand aan de fronten als. den tot nu toe elk voorjaar voorgekomen tijd der laatste .voorbereidingen. Hij schrijft: de dobbelsteenen offensief of defensief zijn nog niet gewor pen. Doch men. kan zeggen, dat aan Duitsche zijde de voorbereidingen voor elk van deze beide gevechtswij - zen gereed zijn en dat ér nog slechts een druk op den knop noodig is om de Duitsche militaire plannen voor 1943 in het stadium van tenuitvoer legging te brengen. Deze plannen, zoo verneemt men varT'Duitsche mi litairen, zijn gebaseerd op zedr om vangrijk verkenningmateriaal, dat in het Oosten vooral door de lucht macht, in het Wésten ook nog door speciale eenheden der oorlógsmarine, is verzameld en waaruit de plannen van de vijanden blijken. Natuurlijk geeft men in militaire kringen te Berlijn geen aanwijzingen welke opvatting de opperste Duitsche leger leiding heeft omtrent de voorne mens van den vijand, :doch men laaf Hartelijke telegram wisseling. Ter gelegenheid van den vierden verjaardag tier onderteekening van het Duitseh-Italiaansche vriend- schaps- en bondgenootschapsver- di'ag zijn telegrammen gewisseld tusschen den Führer, Koning en Keizer Victor Emanuel en den Duce. Het telegram van den Führer aan den' Duce luidt: „Bij den terugkeer van den dag, waarop onze beide lan den vier jaar geleden, door bet vriendschaps- en bpndgénootschaps- verdrag een onverbrekelijke strijd en lotsgemeenschap met elkaar slo ten, zend ik U, tevens namens het geheele Duitsche volk, mijn oprech te en hartelijke groeten en wenschen. In een gevoel van hartelijke verbon denheid gedenk ik daarbij den held- haftigen strijd der Italiaansche weer macht in de gemeenschappelijke groote worsteling yoor de vrijheid en de toekomst van onze volken en ik verbind hiermede de uitdrukking van mijn onwrikbare zekerheid, dat aan het einde van dit wereldhistori sche conflict de inzet en de gebrach te offers jp de roemrijke overwinning van onze rechtvaardige zaak hun hoogste belooning zullen vinden". De .tekst van het telegram door den Duce aan den Führer gericht, luidt: „Op den- vierden verjaardag der onderteekening van het historische pact, terwijl onze legers en onze vol ken den heldhaftigen strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden voeren, bevestig ik U, Führer, opnieuw de onverbrekelijke solidariteit van de wapenen en de gevoelens van het Fascistische Italië voor het Natio- naal-Socialistische Duitschland en ons volkomen vertrouwen in de over winning der spil en van de mogend heden van het pact van drie". HOOFDKWARTIER v. d. FÜHRER. 21 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend. Aan het Oostelijk front werden verscheidene plaatselijke aanval len der 'bolsjewisten afgeslagen. Eigen operaties van stormtroepen verliepen succesvol. De lucht macht bestookte troepen, trans porttreinen .en ravitailleeringsbe- driiven wan den vliand. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachten boorden voor de kust van den Kau- kasus twee ravitailleeringsvaartuigen der bolsjewisten in den grond en schoten hief, alsmede boven het Oos telijke deel van de Oostzpe, zes bols jewistische bommenwerpers neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen be stookten in den nacht van 20 op 21 Mei het havengebied van Diidielli aan de Algerijnsche kust opnieuw met bommen van zwaar kaliber In het Middellandsche zeegebied schoten Duitsche jagers en de lucht doelartillerie der luchtmacht 8 vijan delijke vliegtuigen neer. Een eigen jachtvliegtuig ging verloren. Enkele lichte Britsche bommenwer pers ondernamen in den afgeloopen nacht storingsaanvallen zonder eenige uitwerking op het Noordelijke Duit sche Rijksgebied. echter doorschemeren, dat daar on getwijfeld plannen tot een offensief bestaan. Pact van drie Superieur. Dit votmt echter reeds een aer punten, waarop de leiding der mo gendheden van het pact van drie -j- zuiver objectief gezien als supe rieur moeten worden beschouwd ten opzichte van den vijand. Terwijl namelijk het geheele strategische plan der mogendheden van het pact van drie uniiofm is, kan dit van hei kamp der tegenstanders niet gezegd worden. De motieven, die deze m den oorlog hebben gedreven en de methoden, waarmede eik zijn eigen doel wil bereiken, zijn namelijk ver schillend, De' jongste rede van Churchül heeft dienaangaande waar devolle opheldering gegeven. De Duitsche leiding maakt uitsluitend gevolgtrekkingen uit den militairen toestand zelf, waarvan men aan Duitsche zijde overtuigd is, dat deze den vijand allerlei verrassingen zal brengen, wanneer hij van meening is dat hij het initiatief om tot hei offensief of defensiei over te gaan, eenzijdig in handen heeft of wan neer- hij meent,, dat de of-en defen sieve kracht van de tepil haar hoog tepunt heeft -bereikt en zich in da lende lijn beweegt. Eerste voorjaarsBewegingen aan het Oostfront. Omtrent het Oostelijke front .kan slechts concreet worden vastgesteld, dat het de eerste aanwijzingen van voorjaarsbewegingen verraadt. Aan beide zijden wenseht men te ver kennen. hetgeen blijkt uit het ver sterkte optreden van stoottroepen. De Duitsche leiding bezit thans een tamelijk volkomen beeld van den vijandelijken opmarsch, die zich sedert weken heeft voltrokken en vooral betrekking heeft op het ge bied ten Zuiden van Moskou en op dat van Koersk. De voriAing van ar tilleriezwaartepunten bij dezen op marsch is berekend. Volgens de verkenningen kan over net geheel genomen de Sovjet-Russische op marsch als geëindigd beschouwd worden. Deze opmarsch duidt er op, dat de vijand voornemens is een zomeroffensief te beginnen. Een van zijn doelen schijnt daarbij te zijn de vooruitspringende Duitsche bocht bij Orel uit den weg te ruimen. Want de Sovjet-Russische opmarsch- bewegingen flankeeren zeer sterk dit voortuitspringende deel van hei front. Wanneer men van het feit uitgaat, dat zoodanige en dergelijke vijandelijke plannen (men zie D.v. hét Koëban-bruggeboofd) bekend zijn, vergist men zich ook wel niet, wanneer men aanneemt, dat aan Duitsche zijde overeenkomstige maatregelen genomen zullen zijn. Russische vrijwilligers. In dit verband mag ook niet ver zuimd worden te vermelden, dat in het geheele door de Duitsche troe pen bezette Oostelijke gebied een verplaatsing der bevolking is begonnen, die mede invloed zat hebben op het beeld van de komende gevechten. Russen, Roethenen, Oekrainers, Kozakken, Tartaren, Kaukasiers en verschillende troepen der Turkvolken hebben zich aan eengesloten in vrijwillige Daiailions en krijgen op het oogenblik dn gar nizoenen en troepenkampen m het Oosten hun laatste opleiding. Zij vormen een strijdmacht, die au serieux moet worden genomen, en een verdere belangrijke venstefking van het Duitsche oorlogsinstrument. Tijdens de openingsvoorstelling van het circus Giezen te Utrecht zijn twee ongelukken gebeurd., 'Terwijl er op een platform in het circus balletdansen werden uitge voerd, bezweek een'ballustrade, wel ke personen die amphitheater zitten, aan den zijkant beschermt. Over deze ballustrade hing een vijftal personen meerendeels jongelui die toen de leuning zich begaf, drie meter-naar beneden vielen en allen min of meer ernstige verwondingen opliepen. Even later viel een zwaar verlich tingsornament, dat boven in het cur- cus hing, naar beneden, precies op het hoofd van een der toeschouwers, die daardoor zóó ernstig werd ge wond dat hii per ziekenauto in be- wusteloozen toestand naar 't Stads en Academisch Ziekenhuis moest worden overgebracht. De andere per- sohen .die van het amphitheater wa ren gevallen, konden na verbonden te zijn. huiswaarts keeren. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. MAANDAG 24 Mè? moeten zich alle in de maanden Januari tot en met April van het jaar 1922 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stelle» en het salaris, resp. loon, door te betalen. AanmeLdingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. LAFFE OVERVAL OP VEEHOUDER. Te Echen bij Lemmer is een 65-ja- rige veehouder in zijn woning over vallen en met een zwaar voorwrep neergeslagen. In hopeloozen toestand is hfj opgenomen.. De marechaussee kon reeds Don derdag een verdacht persoon arres teeren. BRAND IN EEN GEMEENTEHUIS. In het gemeentehuis te Apeldoorn is brand ontstaan doordat een gordiin boven een gaskachel welke voor de bewakers van het gebouw was aan gestoken. vlam had gevat. Het vuur vond gretig voedsel in de zeven meter lange pluche gordijnen en verbreidde zich snel. De bovenverdieping en het dak met den toren ziin geheel afgebrand. De benedenverdieping leed alleen wat waterschade ADMIRAAL JAMAMOTO OMGEKOMEN. Het Japansehe hoofdkwartier maakt bekend: Admiraal Isorokoe Jamamoto, de opperbevelhebber van de gecombi neerde vloot, heeft den heldendood gevonden aan boord van een vlieg tuig tijdens een luchtgevecht met den vijand, toen hij in April de al- gemeene strategische operaties leid de in de 'voorste linie. Tot zijn opvolger is benoemd ad miraal Koga. Men gelooft toch niet dat wij eenige beteekenis toekennen aan vodjes papier, afspraken, verdragen of verplichtingen? Aan den eenen kant gaat het er om, de pogingen tot solidair op treden aan kapitalistische zijde bij haar basis te onderrqijnen, en aan den anderen kant óm de te genstellingen te verscherpen en conflicten uit te lokken. Deze politieke geloofsbekentenis v. den joodschen'"Waarnemenden secre taris der communistische partij, Ka ganowitsj, afgelegd in 1933 en thans bekend geworden door een rapport van' den toenmaiigen Franschen ge zant in Zweden aap minister Paul Boncour, werpt wel een uitermate helder licht op de Sovjetrussische politiek der afgeloopen tien iaren. De bovjeirussiscse gezante te Stockholm, mevr. Kollontay, had in December 1932. volgens hetzelfde rapport o.a. het volgende gezegd: .Wij hebben verdragen onder teekend en wij zullen verdragen blijven sluiten, niet om toenade ring te zoeken tot de overwin- naarsstaten, met wie wij nooit gemeenschappelijke belangen kunnen hebben, doch uitsluitend om de waakzaamheid van deze staten in slaap te sussen. Dank zij het pact met Frankrijk is het ons mogelijk, onze werkelijke bedoelingen op het- gebied van' de buitenlandsche politiek te ver doezelen. De sovjetregeering, dat mag men nooit vergeten, heeft documenten, die internationale verplichtingen bevatten, nooit-als werkelijk geldig erkend. Het is wei zelden duidelijker uit gesproken. wat de ware bedoelingen der bolsjewistische politiek ziin. Sta lin heeft in de afgeloopen tien jaren deze politiek wel met ijzeren ge strengheid volgehouden. Tien jaren nadat Kaganowitsj en Koliontay zoo openhartig de bedoe lingen van. het Kremlin toegaven, ziin Engeland en Amerika niet veel meer dan de onderdanige hulpjes van de Sovjet-Unie geworden. IA och, zoo meenen sommigen, der- gelijke uitingen zullen Engeland en AüieriKa na een geallieerde over winning dan ook ontslaan van alle verplichtingen ten aanzien van do Soviet-Uie, ais Stalin er eenmaal toe over wil gaan heel Europa onder ziin macht te brengen. Gelooft men. dat Europa, ook wanneer het gesteund zou worden door Engeland en Ame rika. in staat zou ziin om de reusach tige menschenvloed uit de Aziatische steppe tegen-te houden, als de Duit sche weermacht er eenmaal niet meer zou zijn om ons werelddeel voor zulk een ramp te behoeden? Gesteld dat Enaelapd en Anerika daar zelfs maar over zouden kunnen denken, want men kan niet1 aannemen, dat zelfs de Anglo-Amerikaènsche staatslieden er zich nog-,illusies over maken', dat zij zich kunnen permitteeren om Ja pan lang met rust te laten Gezien de geringe successefa, welke het deel der geallieerden ziin in den tweefronten-oorlog tegen de Spilmo- gendheden, moet men wel twijfelen aan eenige redelijke kans op succes, indien zij deze twee-frontenkriig zouden moeten voortzetten tegen een Japan, dat ziin stellingen volledig ge consolideerd heeft, en de reusachtige bolsjewistische oorlogsmachine. Het bolsjewisme moet thans ver nietigd worden nu de krachten daar toe aanwezig zijn. De waarschuwing, welke ons thans weer gewerd uit de woorden van- Kaganowitsj en Kollon tay. mag niet in den wind geslagen worden DOORBETALING VAN LOON BIJ AANMELDING VOOR ARBEIDS INZET. Overeenkomstig de enkele dagen geleden gedane aankondiging heeft de gemachtigde voor den arbeid thans bij beschikking van 21 Mei 1943 voorschriften gegeven betreffende de doorbetaling van loon over den, ten gevolge van de verplichte aanmel ding voor den arbeidsinzet (verorde ning 43/1943) verzuimden arbeids tijd. Ingevolge deze beschikking is ie dere werkgever verplicht aan zijn werknemers het loon over den ten gevolge van de verplichte aanmel ding -voor den arbeidsinzet noodza kelijkerwijs verzuimden arbeidstijd door te betalen. Deze beschikking treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 14 Mei 1943 Bij onze Vrijwilliger». Even middagmaal' Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn eri zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat' voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten wordt lijd genomen voor het SS PK Dehn-O-H-P m dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 23.5.43 815 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u.. Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. blijven, dg mogelijkheid bestaat, bun

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1