Règ. Jagers en 1 Reg. Infanterie moeten zich melden. DAGBLAD VOOR BEKENDMAKING. Fanny Koen verbetert wereldrecord. Ned. Landwacht op den Führer beëedigd. Op 3 en 4 Juni ie Amersfoort, resp. Assen. 57 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten Japan staakt den strijd op Attoe. Universiteiten worden heropend. A.D.O. verplettert Heerenveen. - Fraaie wedstrijden op de Wieringer wielerbaan. Plechtigheid te Den Bosch. Tegemoetkoming aan arbeiders. Brandstoffen voor groote gezinnen. Belangrijke aanwijzing. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. MAANDAG 31 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 125. 2 pagina's.. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties Id deze editie 0.10 per tn.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke ZVi m.M."meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceer de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlan- den, betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voor malige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en resecve-personeel beneden den rang van officier van het Regiment Jagers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tqsschen 8 en 12 uur. Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het Eerste Regiment Infanterie en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogs onderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in de Frieslandkazerne te Assen en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tjjd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. KLE ED IN G. Voor zooveel mogèlijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen deken, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering ie krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de .«tjiiigste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. rm vr. Succesvolle "'strijd tegen Britsche torpedobooten. Het Duitsche legerbericht van 30 Mei luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front van het Koebanbruggenhoofd en in het ge bied van Lissitsjansk ondernam de vijand plaatselijke, door krachtig ar tillerievuur gesteunde aanvallen, die in den tegenaanval werden afge- SlclÉjSïl. Een onderneming "tegen bols jewistische benden achter den centralen frontsector werd met succes beëindigd. De ingesloten bendengroepen werden vernie tigd en 74 kampen met groote voorraden en talrijke wapenen buitgemaakt. Van de rest "van het Oostelijke front wordt geslaagde actie van eigen stoottroepen gemeld. Vaartui gen der marine, gebruikt voor de iacht op duikbooten, brachten in de i'insche golf een Sovjetduikboot tot zinken. Formaties vijandelijke vliegtuigen vielen gisteren overdag de Breton- sche stad Rennes en eenige steun punten aan de Atlantische kust aan en bombardeerden in den afgeloo pen nacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland. Voor een deel werd vrij groote schade aan gebou wen aangericht. De bevolking, voor al te Wuppertal, leed verliezen. Volgens de tot dusverre ont vangen berichten werden 57 vij andelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige, neer- f:eschoten. Vier eigen jachtvlieg- uigen gingen verloren. Zware Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten in den afgeloopen nacht opnieuw het havengebied van Bizerta. Onze successen, behaald bij het gisteren gemelde gevecht van Duit sche bewakingsstrijdkrachten met een formatie Britsche torpedomotor- booten, zijn nog aanzienlijk grooter febleken. In totaal verloor de vijand torpedomotorbooten; 2 andere werden zwaar beschadigd en ge raakten in brand. Er werden ge vangenen gemaakt. Onze duikbooten hebben de laat ste dagen in het noorden en zuiden van den Atlantischen Oceaan zeer zware gevechten tegen konvooien geleverd, wa&rbij onze dappere auikbootbemanningen met zeer moe digen aanvalsgeest en groote ver bittering streden. Hierbij brachten zii 15 schepen met een totalen in houd van 9.0.000 ton tot zinken. ZEEGEVECHT BIJ DUINKERKEN. Van een zeegevecht bij Duinker ken, waarin, volgens bovenstaand legerbericht, Duitsche bewakings strijdkrachten met een formatie Britsche torpedobooten slaags raak ten, wordt van Britsche zijde slechts 't verlies van 1 kanonneerboot toeger Seven waar op zich ook de comman- ant der lichte Kuststrijdkracht, lui tenant t. zee eerste klasse Richards, oevond. De Japansche bezettingstroepen op Attoe, die sedert 12 Mei tegen een numeriek veel sterkeren vijand zich heldhaftig verdedigden, besloten in den nacht van 29 Mei in een laatste krachtsinspanning een aanval te on dernemen. Na deze onderneming is de verbinding met de vechtende tioepen afgesneden en, naar het Ja pansche hoofdkwartier mededeelt, neemt men aan, dat alle soldaten ge vallen zijn. De soldaten, die door ver wondingen of anderzins niet aan den laatsten aanval konden deelnemen, waren tevoren Vrijwillig in den dood gegaan door harakiri te plegen. Van de zijde van het dep. van Opvoe ding, Wetenschap en Kuituurbescher ming wordt medegedeeld, dat de Rijks universiteiten te Utrecht en Groningen, de Technische Hoogeschool te Delft, de Landbouw Hoogeschool te Wageningen, zoomede de gemeentelijke universiteit te Amsterdam op.l Juni a.s. in vollen omvang het werk zullen hervatten. „DE BOOMEN EN HET BOSCH". Hedenavond ora 18.45 u. spreekt Max Blokzijl via Hilversum II in zijn poli tiek weekpraatje over het onderwerp: „De boomen én het bosch". Beo voormalige visschersboot, welke thans als bevelligingsvaartuig dei Duitsche oorlogsmarioe Is ingezet voor het zoeken van mijnen, koerst naar de opgegeven positie PK Fröhllch-Atl-H-P INLEVERING RADIOTOESTELLEN Ingezonden bezwaarschriften of verzoeken om inlichtingen ontslaan niet van inleveringsplicht. Na af kondiging van de beschikking be treffende het verbeurd verklaren van de zich in het bezette Neder landsche gebied bevindende radio ontvangtoestellen is bij het hoofd bestuur der PTT een stroom van brieven binnengekomen, waarin vragen betreffende den inleverings plicht worden gedaan. Het aantal ontvangen brieven is zoo groot, dat de antwoorden daarop niet vóór den afloop van den inleveringstermijn kunnen worden verzonden. De hou ders van ontvangtoestellen worden er daarom met nadruk op gewezen, dat het uitblijven van een antwoord op door hen gestelde, vragen niet als een verontschuldiging kan dienen voor eventueel niet tijdige inleve ring van een toestel. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Morgen: maan op 5.11, onder 20.04 uifr. 3 Juni: Nieuwe maan. Redevoeringen van Mussert en den Rijkscommissaris. Verleening van toelagen mogelijk van 3 Mei af. Het Ned. Arbeidsfront heeft, ten einde de verzorging der gezinsleden van hen, die in Nederland of in het buitenland werk aanvaard hebben, in betere banen te leiden, in overleg met de dept. van Soc. Zaken en Financiën, een regeling ontworpen, welke van 3 Mei j.l, af in werking treedt. Krachtens bovenbedoeld besluit kan financieele tegemoetkoming verleend worden aan bewoner*- van het bezette Nederlandsche gebied voorzoover langer dan drie jaar in Nederland woonachtig en voor zoover bedoelde categorieën na 21 Juni 1940 arbeid in Nederland of in het buitenland hebben aanvaard, in den vorm van sociale toelagen, overbrug- gingsgeld, kleedingtoelagen, verterings geld en reiskostentoelagen. O VERN AMEM ARKTEN. In verband met de a.s. feestdagen zijn de overnamemarkten voor runde ren (event, schapen ep lammeren) als volgt bepaald: Maandag 31 Mei: Alk maar en Amsterdam; Dinsdag 1 Juni: Purmerend, Hilversum en Hoorn; Vrij dag 4 Juni: Uithooron, HSRrlem en Schagen; Dinsdag 15 Juni: Alkmaar, Amsterdam, Purmerend, Hilversum; Woensdag 16 Juni: Hoorn; Donderdag 17 Juni: Schagen, Haarlem; Vrijdag 18 Juni: Uithoorn. Geen overnamemarkten dus op 2, 3 en 14 Juni. De manschappen van de Ned. Landwacht, boewei deel uitmakend van een territoriale verdedigings organisatie, zullen als politieke sol daten mede de wegbereiders zijn voor de Groot-Germaansche weer macht, die eens de Germaansche levensruimte zal beveiligen en be schermen. Zij legden een eed af op den Führer en verbonden zich daardoor met bem, die het aanzien van Europa voor eeuwen zal ver anderen. Zij werden daardoor op genomen in de ondeelbare strijd gemeenschap van alle Nationaal- Socialisten, die slechts een gemeen schappelijk lot en een gemeen schappelijke overwinning kent. Deze gedachten vormden het hoofd thema van de redevoeringen, die Mus sert, de Rijkscommissaris en SS-Grup- penführer Rauter gistermorgen hebben gehouden, ter gelegenheid van de beëdiging der eerste landwaeht-recruten op den Führer. De plechtigheid had plaats in de Koning Willem I-kazerne te 's-Herto- genbosch, op welker binnenplein zich gister een reg. Ned. landwacht en de Musikzug van het SS-Wachtbataillon in carré hadden opgesteld tegenover het spreekgestoelte. De plechtigheid. De plechtigheid werd geleid door S3- sturmbannführer Schulz, die de gelede ren meldde aan den commandant der Waffen-SS, Gruppenführer Demelhuber. Hierop volgde een korte inspectie, waar- Aanvragen, voor extra bonnen worden tijdelijk niet meer in behandeling genomen. De Distributiediensten zullen na 31 Mei 1943 geen aanvragen meer in be handeling' nemen voor de verstrek king van extra bonnen voor vaste brandstoffen voor groote gezinnen. Hiertoe zal echter over eenige maan den op nader in de pers bekend te maken data wederom gelegenheid worden gegeven. Vaste brandstoffen voor kook- doeleinden. Van 1 Juni 1943 t.e.m. 30 April 1944 geven de met 12KF" gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brand- ■toffen. met uitzondering van anthra- ciet en fabrieksturf. Brapdstoffenbonnen voor eigen brandturfproducenten. De distributiediensten zullen op na der. te bepalen tijdstippen aan eigen- brandturfproducenten, wier bonkaart „U 115 vaste brandstoffen voor kook. doeleinden" is ingenomen en die reeds in het bezit zijn van een in- schrijvingskaart, twee rantsoenbon- neh „brandstoffen één eenheid" voor kookdoeleinden uitreiken. Tezijner- tijd zal een verrekening plaats vin den van een eventueel bestaand ver schil tusschen het aantal eenheden bfandstofaen, waarop men krachtens de aanteekening in kolom A van de inschrijvingskaart recht heeft en het aantal eenheden, waarvoor men een vervoervergunning voor turf heeft ontvangen. Deze verrekening zal ge schieden in rantsoenbonnen „brand stoffen één eenheid." Generator-anthraciet en bag- gerturf voor Juni 1943. Van 1 Juni tot en met 30 Juni 1943 geeft elk der met de woorden „Gene rator-anthraciet achttiende periode" gemerkte bonnen recht op het koo pen van één hectoliter (max. 75 Kg.) anthracietnooties IV of V. terwijl ge durende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden „Generator-turf achttien de periode" gemerkte bonnen recht geeft op he koopen van 50 stuks bag- gerturf. Honden- en kattenbrood op bon 7. Van 1 tot en met 30 Juni 1943 worden op bon 7 van de'voederkaart voor .honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als voor de afgeloopen periode. Op bon 7 van de voederkaart voor honden brood (groep K) wordt, over dezelf de periode lVz kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 Juni is bon 7 van deze kaart ongeldig. Nieuwe bonnen aangewezen voor kaarsen. De met „12 Verlichting" en ,31 Verlichting" gemerkte bonnen der oetroleumkaarten, resp. S 108 en S 208, geven van 1 Juni a.s. af tot nader te bepalen datum recht op het koopen van één rantsoen kaarsen (300 gram). NIEUWE BURGEMEESTERS. De Commissaris-Generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burge meester benoemd: den heer A. Saai te Wieringerwerf tot burgemeester van Wieringetmeer. na al spoedig de Rijkscommissaris, Rijks minister Seyss-Inquart, SS-gruppen- führer en Generalleutnant der höhere SS. und Polizei Rauter, en Mussert met hun gevolg het terrein betraden en den troep inspecteerden. Mussert spreekt. Mussert herinnerde aan de gebeurte nissen der Mei-dagen 1940, hoe de Duit- schers hier binnen moesten vallen om de Gerinaansche levensruimte te beveiligen tegen aanvallen van buiten, en de regee ring naar Londen vluchtte met alle gevolgen van dien. Hoewel zij haar werkzaamheid schijnt te willen voortzetten door van daaruit op te hitsen reden waajfom thans de radiotoestellen in beslag móésten worden genomen gevoelde hij zich mede verantwoordelijk voor de toekomst van Europa en hij sprak nogmaals zijn vertrouwen uit in de totstandkoming eener broederschap van volkeren. Europa moet onaantastbaar worden. Eerst dan zal er vrede komen. Nadat hij als taak der manschappen den afweer van een eventueelen aanval van het Amerikanisme had genoemd, dankte hij de Duitsche kameraden, die hen thans opleiden tot soldaten. Hun een politieke instelling bij te brengen noemde hij een deel van z ij(n taak als Leider van de Beweging en van het Ne derlandsche volk. Met befrekking tot den eed op den Führer herinnerde hij aan den eed van trouw, dien hijzelf in December 1941 in diens handen aflegde. De eed, dien vele der manschappen op hem, Mussert, heb ben afgelegd, .legt in geen enkel opzicht iets in den weg aan dien, welken zij thans afleggen als soldaat. Nadat Mussert deze gelofte had toe gelicht, verzocht hij aan den regiments adjudant den mannen den tekst voor te zeggen. Een woord van den Rijkscommissaris. De Rijkscommissaris noemde deze ge lofte een bekentenis tot den Führer en diens werk, dat van historische beteeke- nis is. Een bekentenis tevens van poli tieke soldaten tot de levensvormen, die hij ons als leider voor de toekomst heeft gegeven. Hij dankte de mannen voor hun kloek besluit, genomen op een oogenblik, dat richting geeft aan eeuwen. Op zulk een oogènblik leidt geen com promis tot het doel. Men zou daarmee het oude tqch niet behouden en het nieuwe tevens niet vinden. Vooral legde hij er den nadruk op, dat de mannen door deze gelofte zijn opgenomen in de ondeelbare kameraadschap van strijden' de nationaal-socialisten, wier zege er eene gemeenschappelijke is, die een band hebben, den trouw aan den Führer. S.S. Gruppenführer Ranter spreekt S.S. Gruppenführer Rauter wees erop, dat de Ned. Landwacht is: een territo riale verdedigingsorganisatie ter afweer naar buiten zoowel als naar binnen. Hij hoopte echter dat zij nimmer zou behoe ven op te treden met - betrekking tot binnenlandsehe politieke aangelegenhe den. Daarom ook juist had hij den Relchsiührer-SS verzocht haar op te stellen binnen het raam der Waffen-SS. Hij sprak den wensch uit dat de hon derden hier aanwezige manschappen hun korps tot duizenden mochten zien aan groeien. Duitschland richtte zich na den oor log op in dapperheid, trouw en gehoor zaamheid aan Adolf Hitler. Ook van de mannen van de Landwacht verwachtte hij een revolutionnaire geestesinstelling. NIEUWE ZEEPBONNEN Tot en met 30 Juni 1943 geeft bon Algemeen 578' van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de bon „V eenheidszeep" van de aan kinde' ren beneden acht jaar uitgereikte kaarten recht: hetzij op het koopen van een stukje van 24of 28 gram luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 hetzjj op het koopen van een stuk van 70 of 75 gram eenheids- toiletzeep 14, 15 of 21 hetzij op het doen wasschen van vijf kilogram droge vuile wasch. Bon „Algemeen 579" van de bon kaart voor voedingsmiddelen en bon „V Waschpoeder" van de kaarten, uitgereik t aan kinderen beneden acht jaarzaeven voorts tot en met 30 Juni a.s. elk recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zet poeder, of op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch. De met „V toiletzeep" gemerkte bon van de aan lünderen beneden twee jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het Koopen van een stuk van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toiletzeep van oude samen stelling. ZEEP VOOR PERSONEN DIE „VUILEN ARBEID" VERRICHTEN. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. - Personen, die z.g. „vuilen arbeid" verrichten ko men met ingang van 1 Juni a.s. voor een tijdvak van 2 maanden in aanmerking voor extra rantsoenen eenheidszeep en/ of waschpoeder. Zij dienen zich ten spoedigste tot den Plaatselijken Distribu- tiedienst te wenden, ten einde een aan vraagformulier MD 233-71 af te halen. Zij moeten dit formulier vóór 5 Juni a.s. wederom inleveren. Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie van den distributiedienst van hun gemeente van inwoning. Record hoogspringen rrièt 7 c.M. verbeterd! Terwijl het athletiekseizoen nog nauwelijks begonnen is en de athleten nog slechts aan z.g. oefenwedstrijden hebbendeel genomen, heeft mevr. BlOTKers- Koen al direct voor een groote verrassing gezorgd. Zij verbeter de Zondag n.l. het wereldrecord hoogspringen met niet minder dan 7 cM. en bracht het op 1.71 M., een hoogte, die niet gemak kelijk verbeterd zal kunnen worden. Het was op de trainingswedstrij- den te Amsterdam, waar mevr. Fanny BlankersKoen deze fraaie restatie verrichtte. Reeds bij een er eerste sprongen bereikte zij een hoogte van 1.64y2 M., waarmee zij dus het wereldrecord, dat op 1.64 M. stond, al verbeterd had. Bij haar volgenden sprong werd de lat op 1.67 M. gelegd. Deze hoogte werd ge- nomen, omdat indertijd de Zwitser- sche mej. Schimmelpfennig reeds 1.66 M. gesprongen had, welk record echter nog steeds niet erkend is. Ook de 1.67 M. haalde Fanny gemakke lijk, evenals de 1.69 M. en bij de volgende poging wist ze zelfs een hoogte van 1.71 M. te bereiken, daarmee het Nederlandsch, Euro- peesch en wereldrecord op haar naam brengende. A.D.O, klopt Heerenveen. In den strijd om het landskam pioenschap heeft ADO afgerekend met Heerenveen, dat met 82 klop kreeg. De Friezen hadden hun dag niet. Zelfs Abe Lenstra was dezen middag zeer middelmatig ADO daarentegen speelde een ongekend vlotte partij, dat reeds direct tot een offensief leidde. Al heel spoedig stond het 20 en zelfs werd het 40, voordat Heerenveen den weg naar het doel vond. Nog voor de rust werd het echter 42, zoodat er misschien nog kans was op een spannende tweede helft. Zoover kwam het evenwel niet. Direct na de rust werd het 52 en toen was het lot der Friezen beslecht. Geleidelijk VGerde ADO den stand op tot 82, waarmee het einde kwam. De stand is thans: Feijenoord Willem II ADO Enschedé Heerenveen 8—6 17—19 15—10 11—10 16—22 Zuid te zwak voor West. De „finale" van de districtswed strijden is op een groote westelijke zege uitgeloopen. West won n.l. in Eindhoven met de alleszeggende cij fers 50. Toch was het spel teleur stellend, want een groot deel van den wedstrijd bleek de westelijke voorhoede, die op papier zoo sterk was, zeer improductief te zijn, ter wijl het zuidelijk elftal een voortdu rend gebrek aan 'schotvaardigheid demonstreerde Voor de rust nam West de ,'eiding door Dumortier, die er na de pauze 20 van maakte en vanaf dat mo ment had West den wedstrijd bin nen en zonder, veel moeite werd het 50. Het trio DumortierSmit Mijnders was het beste deel van het Westelijke elftal, waarin v. d. Vegt zeer teleurstelde. L.S.V.V. kampioen! In de vierde'klasse A werd LSVV door een 31 zege op Wieringer- waard kampioen van de vierde klas se A. De Langedjjker club, die de laatste wedstrijden met eenige inval lers moest spélen, kan op een fraai seizoen terug zien en werd in de competitie met geklopt. Opgericht in 1926 kwam ze eerst uit in de 2e klasse van den D.H.V.B. Drie maal achtereen werd ze kampioen van haar klasse en na de derde maal gelukte het haar ook, de promotie wedstrijden te winnen In de eerste klasse volgden nieuwe kampioen schappen, zonder dat echter promo tie volgde. Toen de reorganisatie van de voetbalsport tot stand was geko men, speelde L.S.V.V. in de le kl. van de Noord-Hollandsche afdeeling, waar ze direct weer kampioen werd. Verleden jaar volgde het debuut in de 4e klasse van den N.V.B met het fraaie succes, dat reeds direct de eerste plaats veroverd werd. Jam mer voor LSW, dat een promotie voorloopig niet mogelijk is! Verder speelde LSW zeer succesvol voor den NVB-bekerwedstrijd. Ze beleik- te de eerste ronde door twee derde klassers uit te schakelen en pas Hollandia riep haar een halt toe. Voor in Jan. tot en met April 1924 geboren mannen. nlNSDAG 1 Juni moeten zich alle in de maanden Januari t/m April van het jaar 1924 gebo ren mannen overeenkomstig den in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden.- De werkgevers zfjn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. wedstrij ongeslagen bleef en slechts in de bekerwedstrijden dit trotsche record zag sneuvelen. De club, die met vijf elftallen in competitieverband speelt, werd de laatste jaren geoefend door den oefenmeester Hartland uit Alk maar, die dus mede op dit zeer fraaie succes kan terugzien. Stormvogels onderaan. Wat de overige wedstrijden be treft, nog het volgende. Stormvogels en Xerxes speelden in Den Haag 'n beslissingswedstrijd, welke door de IJmuidenaren met 15 werd verlo ren. De Stormvogels eindigen dus definitief onderaan. In het Noorden verloor Sneek van Leeuwarden met 02 en is thans ook definitief op de laatste plaats gebleven. West-Frisia en RCH speelden ge lijk 33, wat een normale uitslag 7 is. terwijl De Kennemers thuis nog juist met 12 van het sterke ZFC verloren. HRC klopte thuis met 21 Beverwijk en eindigt dus op een fraaie plaats in de kopgroep. Ten slotte deed Hollandia verstan dig werk: het klopte QSC voor den beker en mag dus Donderdag a.s. thuis spelen tegen Zaandijk. Dat wordt een lastige partij, doch de winnaar krijgt Ajax op bezoek Noord-Hollandsch kop-elftal. Het elftal uit den kop van Noord- Holland, dat Hemelvaartsdag in Schagen tegen het Zwaluwen-B- elftal zal spelen, is als volgt samen gesteld: d.: Brouwer (Alcm.); a. Maassen (Alcm.) en Teckelenburg (Helder); m. Himpers (Helder), Grootes (Scha gen) en Schaaper (Alcm.); v. Rot tier (Helder), Dangermond (W.-Fri- sia), Simons (W.-Frisia), De Groot (Hollandia) en Ham (Schagen). Hierbij dient echter te worden op gemerkt, dat de Enkhuizer spelers niet beschikbaar zijn, 'fcoodat twee plaatsen zijrr open gevallen. JONG HOLLAND-TOURNOOI. De uitslagen van deze week waren: Oudorp IZeevogels II 61 en Jong Holland IIAlkmaar III 40. Doör deze overwinning plaatste Oudorp zich in de demi-finale en zal dan uitkomen tegen Schoorl 1. Jong Holland II werd finalist en heeft In ieder geval den 2en prijs al te pakken. A.s. week krijgen we de demi finales. Voor groep A Dinsdagavond H.S.V. I uit Heiloo tegen Alcmaria IV. Wie dit partijtje winnen zal, valt niet met zekerheid te zeggen. Vrij dagavond spelen Schoorl II en Kol- ping Boys I tegen elkaar, om uit te maken, wie het in de fihale op zal nemen tegen Jong Holland II. BLAUW-WIT JUNIOREN- TOURNOOI 1943. Alcmaria Victrix in den halven eindstrijd. Voor 't eerst was ook Alcmaria Vic trix uitgenoodigd aan dit junioren tour- nooi deel te nemen (spelers t.m. 18 jaar). Alcmaria was de eerste' dag ingedeeld met Blauw-JWit A en AFC A, de beide favorieten voor dit tournooi. Deze drie elftallen knoesten een halve competitiespelen, waarvan de winnaar zich in de demi-finale plaatste <jp len Pinksterdag a.s. Zoowaar slaagde Alcmaria A er in AFC A. de kampioen van de Amster- damsche junioren-competitie 1943, er met 2—1 onder te houden. Het versterkte Blauw-Wit A sloeg AFC met 7—1, zoodat ieder een groote Blauw-Wit-overwinning verwachtte. Alcmaria hield zich echter kranig en bleek volkomen tegen Blauw-Wit opge wassen. Uitslag 0—0. Strafschoppen moesten toen de beslissirig bréngen en zoowaar slaagde Alcmaria er in, deze t4 er te nemen dan Blauw-Wit, zoodat ze zich in de demi-finale geplaatst heeft. Voor den halven wedstrijd plaatsten zich tevens: Volewijckers, DWV en ZFC, terwijl ploegen als Ajax, DWS. Blauw-Wit, UW enz. reeds den eer sten dag werden uitgeschakeld. WIERINGER WIELERBAAN. De Wieringer Wielerbaan was Zon dag geheel uitverkocht en het tal rijke publiek heeft kunnen genieten van goede sport en spannende hummers. Van Vliet, Derksen, v. d. Vijver en Remkes reden een omnium, welke door van Vliet gewonnen werd. Op alle onderdeelen (sprint, matches a deux en a quatie) en klassementrit werd hij eerste, terwijl Derksen op al deze onderdeelen tweede werd. Jan Pronk won de klassementwed- strijd over 5 K.M. vóór v. d. Voorten Ooms, terwijl BakkerEvers de ach tervolging wonnen van Groenewegen Klink: laatstgenoemde ploeg werd na, 19 ronden voorbij geloopen! De koppelwedstrijd moest helaas worden afgebroken toen de stand luidde: 1. Oomsv. d. Voort; op 1 ronde: 2. DerksenBakker, Groene wegenRemkes, DijkersHopstalen, EversPronk en v. VlietXlink. DISTRICTWEDSTRIJD. ZuidWest" 0—5 KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLEND. ADOHeerenveen 8-2 DISTRICT I. Eerste klasse. (Beslissingswedstrijd) Stormvogels1 Xerxes 1-5 DISTRICT V. L'wardenSneek 3-0 2e klasse A. West-FrisiaRCH 3-3 KennemersZFC 1-2 3e klasse A. HRCBeverwijk 2-1 4e klasse A W'waard—LSW 1-3 (LSVV kampioen) Res. 3e klasse A. HRC 2-Alem. 3 2-0 Bekerwedstrijden. Tweede ronde. Veendam—HSC 1-3 Roombeek-NEO 3-3 Go Ahead-Almelo 8-1 HollandiaQSC 1-fl Terrasv.— ADO '20 1-2 DOS—CDN 3-1 GSV—RFC 3-0 Laakkwartier Excelsior 2-10 „de noord- hollandsche." Atlas 2-Schagen 2 7-2 DTS 5—LSW 3 4-2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1