1 DAGBLAD VOOR Waar komt het Zuiderzee-museum? Sovjet-aanvallen bloedig mislukt. De mijnwerkersstaking in Amerika. VERDUïSlhH OOhD. ,'erriield door de Engelschen." Nieuwe loonregeling arbeid voor Duitsche instanties. Bezoldiging van burgemeesters. Belangrijke aanwijzing. Ned. krijgsgevangenen in Thailand en Hakodaie. De fhee staat klaar! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. ZATERDAG 5 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187294. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 129. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 Y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. ENKHUIZERS PLEITEN VOOR HUN STAD. Aanzienlijke voordeelen boven alle andere plaatsen. OVER de stichting van een Zui derzeemuseum. welk onderwerp op den laatsten Monumentendag door den directeur van het Open luchtmuseum te Arnhem, den heer Bouma, weW ter sprake gebracht, is al heel wat geschreven en ge sproken. Dezer dagen waren wij in de ge legenheid het rapport van de Rijks commissie voor advies inzake musea aan den secretaris-generaal van het Departement van Opvoe ding, Wetenschap en Kultuurbe- scherming, in te zien. Hierin wordt de stichting warm aanbevolen. Het' rapport besluit met de con- c.usie, dat er drie plaatsen in aan merking komen voor het vestigen van het museum, namelijk Enkhui zen, Harderwijk en Amsterdam en dat van deze steden Harderwijk uit een oogpunt van looonende exploi tatie het meest preferabel is. Nadat dit rapport was bekend geworden, is te Enkhuizen onmiddellijk een comité van advies, of liever een cmité van actie gevormd, waarin een tiental vooraanstaande burgers zitting hebben. Dit comité heeft eveneens een lijvig rapport samengesteld, dat de voor deelen van Enkhuizên belicht en dat aan de betreffende instanties is ge zonden. Dit rapport mag een prima stukwerk worden genoemd. Weloverwogen worden de voordeelen, die Enkhuizen biedt, haar voren ge bracht en de bezwaren, die de Rijks commissie heeft, stuk voor"" "stuk ont zenuwd Daarbij maakt het door zijn levendige, meermalen dichterlijke taal en zijn fijnen stijl die de hand van den auteur N o r e 1 verraden een grooten indruk. Een unieke plaats. Enkhuizen is de eenige plaats, waar het museum tot een levend iets kan blijven en niet zal verworden tot een doodsche verzameling van dllerlei ge bouwen en materiaal, wSartoe. het el ders zou vervallen. Immers, en hier citeeren we het rap port: „Ruig en levend, wijd en groot is thans het water vóór de stad en zal het blijven, ook als alle polders van de Zuiderzee zijn ingedijkt en droog gelegd. Het water blijft de stad aan allen kant omspoelen en het uitzicht van het havenhoofd en van den Wier- dijk zal straks even ruim en grootsch zijn als het immer is geweest. Hier zal men niet te zoeken hebben naar de illusie van een zee, hier is de zee, wild en levend en zoo wijd dat geen oog haar kan overzien. Doch leeg en eenzaam zal dit water niet zijn. Heh blijft bedekt met duizend witte en bruine en bijkans roode zei len van de visschersschepen, en er zal een levendig verkeer zijn van tjalken en klippers en stoomers _van allerhande slag. En hierin zal Enkhuizen eenig zijn." Want bij Amsterdam blijft slechts een meertje, aan den Veluwekant een smalle boezem. En dan: Enkhuizen is een der ste den waar het historiséh karakter het meest bewaard is gebleven. Statige koopmanshuizen, de stoere Drommedaris, de Waag, het imposante Stadhuis, de Koepoort, het Peperhuis en de Westindië, de Zuider- en Wester- kerk zijn gave monumenten uit een grootsch verleden. Voorts is hét Kooizand, achter den Wierdijk, een uitstekende plek om het openluchtmuseum te vestigen, ter wijl het Peperhuis en de Dromme daris ingericht kunnen worden als musea op het gebied van de geologi sche, hydrologische en staatkundige historie. De terreinen buiten de Vest vormen uitstekende plaatsen in een zeer pas sende omgeving voor een openlucht museum van de boerencultuur langs de Zuiderzee. Bezwaren weerlegd. Het belangrijkste bezwaar van de Rijkscommissie is de afgelegenheid' van Enkhuizen en een daaruit voortvloei ende minder gunstige exploitatie. Het rapport voert daartegen aan. dat Enkhuizen aan een lijn van doorgaand verkeer ligt. Het heeft boven andere van dergelijke plaatsen voor, dat de reizigers hier moeten overstappen en er daardoor gauw tot zullen komen het museum te bezichtigen. Voorts ligt het aan een primairen weg en tenslotte zie men de verbindin gen te water vooral niet over het hoofd. Zoo vervoerde de veerdienst Enkhui zen—Stavoren in 1942 meer dan 250.000 passagiers! Als argument wordt ook aangevoerd, dat Enkhuizen straks aan den Zuid- Westpolder zal grenzen. In dezen pol der komt dicht bij Enkhtuzen een .bosch dat als ontspanningsoord zal die nen. Het ligt in de rede. dat de men- schen, die dit bezoeken, hun tocht ook zullen uitstrekken naar het Openlucht museum. „Voorts kunnen de bewoners van het Zuiderzeedorp het Kooizand, om dat de visscherij in deze stad gecon centreerd zal zijn, hun oude beroep blijven uitoefenen. Het dorp wordt geen duf museum, waar de bevol king vegeteert op de bezoekers en daardoor zedelijk bederft, het zal een kloek en levensdriftig volk zijn, dat daar woont. Door deze omstandigheden gaat het museum in Enkhuiz'en in cultureel en folklorisch oogpunt ver uit boven elke mogelijkheid, dïe in eenige andere plaats bestaan zou. Hier zullen vis- schers leven, zooals ze de eeuwen waren. En wat beteekent dat alles ook voor de finaneieele exploitatie niet!" aldus het rappprt. En bovendien: op een ruime mede werking van stadsbestuur en burgerij kan vast gerekend worde,n. ■IM Een velddivisie der Luftwaffe in het Koeban-bruggenhoofd. Pionier^ leg gen een ponton-vonder over den stroom, zoodat verkenningstroepen en vooral voorposten het Niemandsland voor de stellingen makkelijker en sneller bereiken kunnen PK Kintscher-Atl-H-P m Gerucht over militaire revolutie in Argentinië. Remer maakt melding van het ge rucht, dat verschillende Argentijnsche legercorpsen tegen de regeering in op stand zijn gekomen. Generaal Marques is volgens dat gerucht tot commandant van het strafcommando benoemd en admiraal Fancatti is benoemd tot mi nister van oorlog. Alle verbindingen met Argentinië zijn aan censuur on derworpen., De minister van oorlog Ramirez zou zich aan het hoofd van 8000 tot 10.000 man opstandige troepen gesteld hebben. De regeering zou daarop strijdkrachten hebben samengetrokken onder gene raal Marques. Generaal Ramirez zou gevangen ge nomen zijn en de regeering beheerscht thans den toestand. Een verklaring van maarschalk Pétain. Maarschalk Pétain heeft in een in terview, dat hij aan den correspondent van de Petit Parisien heeft toegestaan, er op gewezen, dat hij in functie zal blijven hoe de toestand zich ook zal ontwikkelen. De maarschalk verklaar de, dat er voor Frankrijk maar één voorschrift bestaat, n.l loyaal zijn en zijn woord te nouden. De maarschalk legde den nadruk op zijn verlangen de boeren en werklie den te helpen en hun een wetgeving te verschaffen. Sprekende over de terreuraanvallen op Fransche steden, verklaarde de maarschalk woordelijk: „Voor een der- gelijken oorlog bestaat er geen veront schuldiging. Dat is geen strijd meer. Hier wordt dood en verderf gezaaid in weerlooze woningen en de slachtoffers zijn bijna altijd arme lieden"* President Rcoseveit heeft het bevel aan de stakende uiijnwérkers het werk Maandag ,te hervatten gegeven in zijn hoedanigheid van „president en opper bevelhebber". De mijnwerkersstaking is gericht 'tegen de rëgeering, Roosevelt heeft den minister van binnenlandsciie zaken, die in opdracht van de regee ring de mijnen' in bezit heeft genomen, opdracht gegeven een aanvang te ma ken met de hervatting van het werk. Deze zal de mijnen besturen volgens de richtlijnen en arbeidsverhoudingen^ die in het oude contract vervat zijn, dat dpor het bureau voor oorlogsarbeid is verlengd. De president wijst de arbei ders er op, dat zij evenals de strijden de troepen verplicht zijn hun taak in den oorlog te vervullen. Zoodra de ar beiders het werk hebben hervat, zulien de onderhandelingen tusschen werkge vers» en -nemers "TJnder oppertoezicht van het bureau voor oorlogsarbeid op de gebruikelijke wijze worden voortge zet. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 7.32, onder 23.49 uur Zondag maan op: 8.30, onder 0.33 u. 11 Juni: Eerste kwartier. EEN WOORD VAN DEELNEMING VAN DEN PAUS. Depaus heeft den bisschop van de stad Gresseto, die bijzonder ernstig van luchtaanvallen te -lijden heeft gehad, 'n persoonlijk schrijven doen toekomen, waarin hij verklaart, dat de smart, welke in hem wordt veroorzaakt door de dagelijksche vernielingen en het lij den van den oorlog, nog heviger is ge worden door de' groote verwoestingen en de slachtoffers te Grossetc DE COMMUNISTEN IN CHINA. Naar Central Press meldt, is er een nieuw g-wapend conflict uitgebroken tusschen de troepen van Tsjoenking en het vierde leger der Chineesche com munisten, dat zich sedert April aan den Z. oever van den Jangtse in de provin cie Anhoei 'bevindt. Sedert 12 April heeft Tsjoengking hier ruim twee di visies samengetrokken, die den aanval openden. In zeer zware gevechten werd het 16e. bataljon van het vierde com munistische leger voor het grootste deel vernietigd. Het 4-jarig zoontje van de familie Bouwman in Zuidhorn is te water ge raakt en verdronken. In ruim 76-jarigen ouderdom is te Amsterdam overleden mej. Johanna Westerman, oud lid van de Tweede Kamer, en oud-hoofd eener meisjes school. Te Amsterdam is een 4-jarig meisje onder een motorwagen van lijn elf geraakt en op slag gedood. Het 5-jarig zoontje van de fami lie E. te Den Bosch is in het afwate ringskanaal verdronken. Na de vernietiging van den Britscben onderzeeër „Splendid" ea de gevangenneming van zijn bemanning. Op bet achterdek van de Duitsche eenheid bekomen de Tommies van hun koudwacerbad. In het midden de Britsche duikbootcommandant in gesprek met een Duttschen officier PK Kriegsmarlne-H H-St-P m In Mei 1 2b/ vijandelijke vlieg tuigen in het Oosten vernietigd. Het opperbevel van de Duitsche weermaent deelt mede: In het gebied van Welisj zijn over dag en des nachts herhaalde aanvallen der Sovjets op bloedige wijze mislukt. 2i vijandelijke pantsers crijdwagens werden Kapotgeschoten. Van net ove rige Oostelijke iront wordt slechts piaatseiijKe gevechtsactie gemeld. De iucnimacht heeit in KauKasie en aan het Donetziropt voortdurend vijan delijke troepenconcentraties, alsmede luentsteunpunten en ravitailleerings- steunpunten aangevallen. Bijzonder lie vig werd in samenwerking met Hon- gaarsche gevecütsviiegers net ravitail- ïeeringsveikeer van den vijand aange vallen. in ae Noprdelijke IJszee werden twee bewakingsvaartuigen door bommen tot Zinken gebracht en een torpedojager beschadigd. in de maand Mei werden aan het OostenjK iront 125/ vyanüeiyke vliegtuigen vernietigd. In netzende tyavak gingen 14ü eigen vliegtuigen verldren. snelle Dunscne gevechts vliegtuigen vielen een vyandeiyk convooi m de wateren nauy Kaap dun aan. braenten een koop- vaiuciyscmp tot zinnen en wierpen een auaer scnip in brand. TERREURAANVALLEN OP ITALIAAN SCH GEEliSD. Het vijandelijke luchtofrensief tegen het eiland Hantelleria auurt voort, üoinaanvaiien en aanvallen met dv mi trailleur door vijandelijke vliegtuigen ïangs ae kusten van uaiaonê en Sardi nië uitgevoerd, hebben eenige slacht offers en schade zonder beteekenis ver oorzaakt. De stijging der Duitsche wapenindustrie. De rijksminister van bewapening en munitie, Albert Speer, heeft den uuhrer in diens hooidkwartier rapport uregebraent over de buitengewoon sterke stijging der productie van wa penen, pantserwagens en munitie in net aigeioopen jaar in tegenwoordig heid van de vooraanstaande mannen der Duitsche wapenindustrie, die zelf de verantwoordelijkheid dragen en van ae bureaucheis van zijn ministe rie. JL>e rijksminister kon er op wijzen, dat de oorspronkelijk vastgestelde producu.ecijiers zonder uitzondering verre zijn overtroffen en dat record- cijieis zijn bereikt, welke alle ver- wacnuiigen overtreffen. De Iiünrer betuigde allen, die aan deze resultaten heoben medegewerkt, zijn harteiijken dank en zijn groote waardeering en constateerde, dat dit groote succes in de eerste plaats het gevolg is van de door minister Speer geleide Duitsche techniek ei^ van het beginsel van eigen verantwoordelijk heid in de industrie. Uit waardeering overhandigde de Führer den rijksmi nister den Fritz Todt-ring der Duitsche techniek met de beeltenis van dr. Fritz Todt. De gepubliceerde opsomming van de belangrijkste door Anglo- Amerikaansche vliegers in het ge bied van het Duitsche rijk aange richte schade is voor de bladen aan leiding een vergelijking te maken met de toestanden in het Rijngebied éan de 17e tot 19e eeuw. :De „Deutsche Allgemeine Zei- tung" schrijft: Bij het lezen van deze opsomming krijgt men soort gelijke gevoelens als indertijd bij het voor de eerste maal aanschou wen van de eindelooze rij ruïnes langs den Rijn. Van Bacherach tot Oberwewsel, van de Palt tot Ehren- breitstein, overal stonden in Bae- aecker dezelfde woorden: „Vernield door de Franschen". Het telkens weder lezen van die woorden deed een steeds grootere woede tegen het volk opkomen, dat met zinlooze vreugde Duitsche cultuurmonumen ten had vernield, die nooit meer te herstellen waren. De vernielingen door de legers van Mélac waren on danks al hun systematiek naar ver houding bescheiden tegenover de uitwerking van de terreuraanvallen der Engelschen en Amerikanen. De roep van Engeland als cultuurvolk, de bewondering voor het Bjitscne imperium is definitief verloren, niet alleen in het Duitsche rijk. In Italië behoeft men slechts te denken aan Palermo, Genua en Napels en in Frankrijk geschiedt hetzelfde. Het cultuurvernielende Engeland ver nielt tegelijkertijd den meest essen- tieelen grondslag van de rol, die het tot nu toe in de Europeesche wereld heeft gespeeld. „Vernield door de Engelschen" staat van heden af bij duizenden ruïnes. Met ingang van 1 Juni treedt een nieuwe regeling van loon- en arbeids voorwaarden in werking voor werkers in dienst van bouwondernemingen, v/elke werkzaam zijn ten behoeve van de Duitsche weermacht en het Duitsche burgerlijke bestuur hier te lande. De nieuwe regeling beteekent voor de belanghebbenden een aanmerkelijke verbetering. Vakkundige gr 3nd"werkers zijn ge plaatst in de tweede loongroep, waar door hun werk thans als die van „ge oefende" werkers wordt gewaardeerd. Als belangrijke sociale bepaling geldt, dat alle ondernemers verplicht zijn aan de arbeiders wekelijks bij het loon een vacantiebon te verstrekken. Verder zal aan de gehuwde arbeiders of daarmee gelijk te stellen ongehuwde kostwin ners onder' bepaalde omstandigheden, indien zij ten gevolge van den afstand niet meer naar huis kunnen terugkee- ren, per dag 1,50, benevens 0.50 per dag voor kost cn inwoning worden verstrekt, boven het loon. Buiten de hierboven opgesomde pun ten zijn nog meer verbeteringen van ondergeschikt jelang verkregen. Voor de jeugdige arbeiders wordt door de nieuwe regeling bereikt, dat de loohen, welke een aepaald percenta ge bedragen van die der volslagen ar beiders, door een verhoogiag van dat percentage die loonen dichter naderen, terwijl het voile loon thans reeds op 23-jarigen leeftijd za zijn bereikt. Bij besluit van den Secr.-Generaai van het Dep. van Binnenlandsche Za ken is een nieuwe regeling voor de be zoldiging van burgemeesters vastge steld. Deze bezoldiging wordt naar gelang van het. inwonertal der gemeenten be paald. Zij loopt van klasse 1, met een inwonertal* van i500 en' een bezoldi ging van 12001600 tot klasse 24 steden boven 750.000 inwoners met een bezoldiging van 25.000. Voor Alkmaar en Den Helder ste den met eén inwonertal van 30.000 tot 40.000 inwoners is de bezoldiging 7000 tot 8000. Indien voor de klasse, waartoe een gemeente behocfrt, een minimum- en een maximum bezoldiging is vastge steld, wordt het minimum genoten bij een diensttijd van minder dan twee ja ren. Het maximum wordt bereikt door vier periodieke verhoogingen na een diensttijd van 2, 4, 6 of 8 jaar. Boven de bezoldiging ontvangen de burgemeesters 'voor kinderen beneden 18 jaar een toelage van 3 pet. Met een minimum van tijdelijk 150— en een maximum van 216.— per kind per jaar. Voor het genot van ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting van 12 pet. toegepast. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 April 1943. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 6 ^Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 Meter, naar de stem der SS., onderwerp: Repor tage over de beëediging van de Land wacht. Voor in Jan. t'm. April 1 920 geboren mannen. Md AANDAG 7 Juni moeten zich alle in - -Lde maanden Jan. t/m April van het jaar 1320 geboren mannen overeen komstig den in dit blad gepubliceer de oproep op het bevoegde Arbeids bureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zy het ingevulde aanmeldings formulier en de andere identiteitspa pieren en gegevens moeten medebren gen. De distributiestamkaart moet me degebracht te worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tyd dien zy hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldings- plichtigen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. He. iiuormatle-bur. van het Ned. Roode Kruis, Korxe Voorhout 14 te 's-Graven- hage, ontving uit Japan opgaven van Ne- deriandscne krijgsgevangenen in Thailand en Hakodate. Wegens „et ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervoigende personen nog geen Dement aan de familie worden gezon- den: Thailand: infanterie soldaten nl dirk zwager n lèfebre afw weijers w lodder pcv geesin j benmng ja meurer dj van- der' urgn hrg sabert da veenhuijzen jh bos cm ro'onson jf vanbroich avh kohl jh pielaat gwg waai ka faatz vh beervan- dingsteë' o hegeiuna jj i^oze jn claessen jr mgg 1 shunng lwd abels j vanüiejen f koelcebakker sa noach r kragt jhg blauw bje bruinier am claase ea kleyneroeig pg denes ga tencate mj vanditmars gj van- ryerie d vanmeemen cc .heijl jp holsiag fal jackson gw gerritsen wm heinen j regtpr ad dei*00s ij deuling w dehaart kma va.ieakhout a mooy hw marhsa mj veer- a vandenoergh je rugebregt ajl mul der ee.stofberg lj kremers ca vanderpoll dj a bosen va maroadant j mostert rj Che- valie- aff leon 1 p'aay ^ph zillesen aja nieuwennuys rom dupuy fh jacob jfac noya we hèndrikse pi sandman m van- nuissenburg we wiersma w schnabel jac aardevvijh pjm schoenmaeckers fjw dnov na veenstra aaw holland gl. hagenaar t triebei ne moreau meine ypma wg huls berger franz umlaufvonbiberfort he nagel gj vanzanten acl vanhoven latw vanrede- voogu, artillerie adjudant po korn sgtmaj ej wixnaar bgdejong sergeanten lg aarsen a verueer sm vanzanten jj koopman sol daten mv kubbe lam vanaschvanwijcK ejf timmerman a meyer fh deleur hj speel man hj geurken lel vanderhoek jc bruyn j symons ib scholte e brander f bodeman w meinesz fjhw kloet rdef pietersz d mel- ger homeguard sergeant rl agerbeek pri vate jw striening motorserv sergeanten jen vaenxsjhr ja struwer jka groenewoud soldaten wg veenhuijzen a philippona mi- iadm uajuciani re peeters sgtmaj n ber- nard g 'renken adjudant hospitaal j hart kamp medicalserv soldaat, ef aubri mil- clercK sergeant fj christoefel genie adiu- d gw jamin sgtmaj lagarde sergeanten pm jonker gouw hb veenhuyzen vd de vries soldaat fh uijleman soldaat raf awt hetheria artillerie korporaal y muller sol daten f uithoven mwp zeil jg keijer f ilcken infanterie soldaten ke urban jph ost police officer gz romswinckel soldaat marine luchtvaart sweeris-sigrist. Hakodaie kamp: jpa riva 79826 ajk oomen 33714 mi jaeou 87008 rfa meynhardvan- schoor 80715 benjahin Valentin 94811 saw londt 33613 jl mondt 1598 arie groen 36223 aj vanderheijde 226800 jw rosbak 115313 jaa feiling 46097 ca vanderhoff 88320 fc lint horst 4703 jo holzapfel 145918 aw rozario 3Ïf4 tl schreuder 92701 ba someren 57202 nl Simon 1183821 kr kiksen 89113 ag hornung 52100 theodorus griet 19909 frederik david- son 91013 egbertus vangermert 22012 roland boom 2SS14 wa bloem 5999. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gege vens der betreffende personen, zooals rang onderdeel of wapen, geboortedatum, en laatst bekende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. enh.e.e miuen hebben sommi- jA. ge Neaerianciers een aanslag ge daan op het angstvallig bewaarae, scnameie restje in bun tneeous. Dat was om een veririsscnenaen dronk te nunnen bere.aen aan nun koene vrien den van aen overxant, die louter ter bevrijding van net lage landje bij de zee en niet om Aioion's oeiang aan onze nnst zonnen komen opdagen. üdoch, ae mee werd telkens koua, zouner da: ook maar éen bevrijder verscheen, ivien bieei evenwei geaui- dig, want tensioUe Kan iedereen een aansluiting missen. Nu krijgen ze nog gevjK ook, want dezer dagen neboen ue van snijdiust makende nugtlscgen en Amerikanen benend gemaant, aat ze- dnmaai werKeiijK Komen. En om de dieemaisen tijdig ie lacen openen, heD- Den zij aen uainm er precies bij ge- uuemu: za juni 1943. De vorige Keeien was het telkens maar een grapje, maar az Juni zal men dan einaenjK ae tuee niet vergeeis aan onze bionae kust gereed benoeven te zetten i je vriendelijke meaedeeling van de U geaineeraen is net zooveelste no vum, dat zij in dezen oorlog brengen, 't Eerste was wel, aat Engeland den oorlog aan Duitscniaud vermaarde, zoo genaamd om den trouwen bondgenoot r-olen te Jfeipen, zonder evenwel een hanu ouit te sieKen, vervolgens de over winning bij 14 ar vut, waar tenslotte al leen maar Duitscners acntefgeiaien we.uen, dan ae glorieuze terugtoent bij Duinkerken, om daarna die liauwe Duiiscne speibreners op net Europee- tscne vasteland maar aan hun lot over te laten. Zoo zouden wij kunnen door gaan met voorDeeiaen. Zij houden voor Engeland natuurlijn allemaal de groot ste winst in dezen oorlog in en daar om kan Aioiou zich de weelde veroor loven van zijn „splennld isolation" uit, die nog nooit zoo volledig is ge weest als juist in dezen oorlognu en aan den Europeeschen voike be kend te geven, wanneer het ter bevrij- umg zal verschijnen. DR. POSTHUMA In de avonduren van den derden Juni werd in zijn woning de vroegere mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dr. F. E..P o s t h u m -a, door revolverschoten zoo zwaar gewond, dat hij onmiddellijk na den aanslag stierf. Het signalement van de daders, die onmiddellijk op de vlucht sloegen, is bekend. OMROEP-KRONIEK VAN HONST EN LETTEREN. Onder den titel „De schijnwerper" zal de Ned. Omroep in den vervolge iederen Zondagmiddag van 13.30—14.— uur over Hilversum 1 een gesproken kroniek uitzenden op het gebied van kunst en letteren. De nieuwe hulpbankbiljetten van tien en vijfentwintig gulden, welke tijdelijk door de Nederlandsche Bank in omloop gebracht zullen worden, in vttband met eenige vertiagfng in den aanmaak van nieuwe bankbiljetten CNF-NciWPax jn Scheveningen en Hoek van Hol- I land. stonaen eente vauerianaers al eenige malen met ae tnee klaar, maar wie er ondanks deze vriendelijke geste verscneen, geen Ent en geen Ameri kaan. Dan volgde o.a. Dieppe daar was eenter geen thee, maar een Duit sche soldaat. En toen de Tommy dit te laat bemerkte en terug wilde Keeren, omdat dij blijkbaar alleen maar op ae tnee wiiae komen^vond nij net heeie- maal niet fair, dat hem zelfs die te rugtoent werd belet. Een onoillijK oor deel overigens, waar nij toch op de Konie kwam Maar thee lag nem toch eenmaal be- i,er, zooaat hij .zich maar weer beperk te tot het voor hem minder gevaarlijk bombaraeeren uit groote hoogten van een weerlooze bevoiKing. Die Kinderen onder net puin noort bij op zesduizend' meter toch niet jammeren. Tenslotte is aat ook nuttig werk, want de „Ob server", de Engelsche krant, die het eerst het geheim van den 22sten Juni heelt onthuld ontfutseld aan Cnur- chill en de andere Engelsche bla den, die haar volgden, zeggen nu zelf dat de luchtaanvallen op ae bezette ge bieden en op Duitschland en Italië de artillerie-voorbereiding zijn van de groote bestorming door ae infanterie. Zij komen dus en gauw. Natuur rijk is het lair van net sportiefste voiK ter wereld om het pian zoo tijdig bekend te maken. Ook dit novum zai er, evenais de hiervoor genoemde, toe bijdragen, den geallieerden aan de overwinning te helpen. Bovendien ver goedt het iets van de door ons tot nu toe onbegrepen bombardementen uit de lucht. Zij zijn immers de inleiding op' het sportieve duel dat komen gaat en waarop de Duitsche soldaat nu voor bereid is. biel je voor, dat hij het niet was en zoo maar op de vlucht, zou moeten slaan ais men bij verrassing kwam. Wat is er dan nog voor eer en roem met zoo'n 'invasie te behalen Het is trouwens ai -even sportief, dien 22s'cen Juni gekozen te hebben. De, schande voor de Duitschers zal er slechts te grooter om zijn. Dien dag in 1940sloten zij den wapenstilstand met Frankrijk, 22 Juni 1941 begonnen zij den oorlog tegen de Sovjets en nu, op den 22sten Juni 1943 zal hun een Can nae, Carthago en Sédan tegelijk -.be reid worden De thee wacht immers Maar sinds de Scheveningsche thee en de koffie uit Dieppe is er nu ook een Westwal, dat weten onze kustbe woners het beste. En die Westwal vraagt geen kletspraatjes bij kopjes thee, zooals men nu al jaren van de democratische vrijheidshelden heelt ge hoord. Hij vraagt daden. Jr. ONTHEFFING INLEVERING RADIO-TOËSTELLEN. Familieleden (ouders, vrouwen, kinderen) van N.S.K.K.-vrijwilli- gers kunnen aanvragen voor onthef fing van het, inlever.en van radiotoe stellen richten tot de N.S.K.K.- Abrechnungsstelle der Motorgruppe Luftwaffe Den Haag, Jan van Nas- saustraat 47 of tot de Abrechnungs- stelle van de N.S.K.K.-Transport- gruppe Todt-Sper, Den Haag, Be- noordcnhoutschè weg -42 resp. bij deze bureaux aanvraagformulieren aandragen. LOODGIETER-OPLICHTER AAN HET WERK. Een 20-jarige loodgieter was het vo rig jaar uit de gevangenis ontslagen. Hij bezocht daarna verschillende vrou wen, wier mannen in het huis van be waring zaten en hij gaf zich tegen over die vrouwen uit als kantoorbe diende van het huis van bewaring. Hij vertelde, dat de mannen naar een kamp zouden worden overgebracht en dat hij kleeding en gebruiksvoorwerpen tioor hen kwam halen. De vrouwen geloof den den oplichter en zij gaven hem al lerlei goederen, welke de mar. te eigen bate verkocht. Vrijdag stond de oplichter voor de rechtbank te Amsterdam terecht en werd tegen hem tien maanden gevan genisstraf geëischt. De voormalige tolwoning aan de Naarderstraat tusschen Maarden en Huizen is geheel uitgebrand. Doordat kinderen met vuur speelden brandde té Molenschot de kapitale landbouwschuur van de we duwe Van A. geheel af.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1