ENAAR mR! Wap ens en soldaten beslissen. inisten DAGBLAD VOOR LOO iia's A en B bewap Duitsche bewapening op steeds hooger peil. De militaire opstand in Argentinië. heea O. 11 seft heden weinig Alle voorwaarden voor de eindoverwinning aanwezig. Wapenfabrieken in Gorki aangevallen. BEKENDMAKING. Nieuwe regeering opgetreden. Belangrijke aanwijzing. Voor in Mei t/m. Aug. 1 920 geboren mannen. VERDUISTER GOED. A. D. O.'s kansen gestegen Feyenoord met 1-3 geklopt. Prachtig Concours-Hippigue te Hoorn. zang. - KALMAN :uys. inbegrepen), dag, van voorstelling en. s ir de twee- ïgesteld tot n de school taandag en September, ag 1 en Düjls- olgebouw. De :t goed gevolg len door de :ld naar in'ko- ouders of an- is vanaf f 1.10. llige MUZIEK. geopend. 2L&14. TERIJ U9i$ f7838. 14767. 14773, V976. f 1001843 1374 1384 1393 2378 2473 2490 2S5I 3221 3468 4359 4190 4214 5157 5162 5178 6377 6432 6453 7421 7433 7533 8017 8245 6330 9388 9427 9523 2 1073* 10845 11039 3 12JSET 12418 12454 3 13310 13374 '3427 8 13788 13784 13788 9 14823 15387 J5479 9' 16525 16743 I6"i 1 173S7 17406 1763. »9 18438 18466 18478 8 19294 19303 19313 0 20057 233Ö9 23118 20570 20583 20677 8 2il 549 21716 2174» te restaurants, Tenminste, als handelaren en jten en brassen ïdgenooten het daar om? Geld MIELEENING 1912. AG 4 JUNI 1943. 13011 14001 17737. 7315 l 300 1224 40 464 721 97 1503 71 2533 00 3607 58 4400 79 5358 37 5858 77 6611 10 7041 43 8181 478 733 1763 2701 3710 4412 5378 6045 6Ö31 7175 8304 525 1019 1773 2745 3816 4435 5425 6076 6611 7221 8510 9644 9684 9818' 33 10292 10531 10564 70 11410 11472 11497 89 11999 12111 12157 48 1287a 12892 12971 25 13538 13652 13594 58 14029 14033 14050 14508 14509 14521 15186 15220 15241 67 16501 16653 16874 42 17657 17760 17762 68 18471 18509 18S18 47 19015 1»G8 19328 23 19849 19900 58 20464 20527 20582 07 20838 70.—: vergeten te met een premie stfn Itfst by de agenten. Uitgave: Dagblad voor Noord.Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 7 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 130. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJM. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Voor vele duizenden uit alle lagen van het Duitsche volk, onder wie vooral arbeiders uit de bewapeningsindustrie» hebben Rijksminister dr. G b b e i s en Rijksminister Speer verslag uitgebracht over den huidigen stand van de Duitsche bewapening en een inzicht ge geven in houding en inspanningen van het Duitsche volk tot bevechting van de eindoverwinning in den grootsten en hardsten oorlog der geschiedenis. Rede van Rijksminister Speer. R'JKSMINISTER Speer wees er op, dat de Duitsche bewapeningsindus- trie „iets buitengewoons en geweldigs" heeft gepresteerd en in Mei 1943 op alle gebieden een recordhoogte heeft bereikt. Het is de historische verdienste van Rijksmaarschalk Göring door het Vier jarenplan de grondslagen te hebben ver zekerd tot instandhouding en opvoering yan de Duitsche bewapeningsindustrie. Productiestijging en energie bronnen. Thans kunnen wij met trots vaststel len, aldus spr., dat wij niet alleen vol daan hebben aan den eisch van den Führer tot opvoering van de bewape ning, doch ten deele dien eisch aan zienlijk hebben overtroffen. Hij wees op de urestaties en de houding van den Duitschen arbeider, bij het herstellen van schade aangericht door vliegtuig- aanvallen en legde er den nadruk op, dat juist in de laatste maanden, ondanks de vliertuigaanvallen, op alle gebieden der bewapening een gestadig stijgen der productie valt waar te nemen- Nadat Rijksminister Speer gesproken had over de gewaarborgde grondstof positie, vooral wat betreft steenkool, ijzer en staal, sprak hij over de uitbrei ding der energiebronnen. Vastgesteld kan worden, dat de tijdelijke beschadiging van twee stuwdammen ons wat betreft de energie - erzorgiug niet heeft getrof fen. De gedecentraliseerde organisa tie van onze energieopwekking heeft het zonder moeilijkheden mogelijk gemaakt nog denzelfden dag de bewapeningsindustrie de weggeval len hoeveelheden stroom weer ter beschikking te stellen. Ook de ver wachting van den vijand, dat de watervoorziening van het Roergebied voor langen tijd gestoord zou zijn, is niet in vervulling gegaan. De toeneming in cijfers. De minister gaf daarna de volgende bij zonderheden omtrent de Duitsche inspan ning op het gebied der bewapening: 1. Munitie: Alleen in Mei 1943 werd 0.3 maal zooveel ton geproduceerd als het maandgemiddelde in 1941. Dit resultaat bereikt met slechts 50 pet. pieer. arbeidskrachten, 132 pet. meer ruw staal, 57 pet. minder koper en slechts 2 pet. meer aluminium. De productie van pant- serdoorborende munitie van 5 cm. en meer werd met 1000 pet. vergroot, voor lichte veldhouwitsers met 1300 pet. en voor zware kalibers met 400 pet. De maan- delijksche productie van steel- en eihand- granaten werd van 100 op 410 pet. ge bracht, die van mijnen op 100 pet. J. Wapens: De productie van alle geschut van 3,7 cm. en hooger werd tot 400 pet. verhoogd, de vervaardiging van karabijnen met de helft vergroot. Bij de snelschietende machinegeweren van het type MG 42 werd een bijzonder schitte rende prestatie bereikt. De vervaardiging van lichte veldhouwitsers kon vervier-1 voudigd worden, de productie van zware en zwaarste luchtdoelartillerie met 315 pet. vergroot. De productie van onze zware pantserafweerkanonnen, die op on dubbelzinnige wijze superieur aan die van den vijand zijn, werd bijna verdubbeld, en heeft sedert Februari een stijging tot 220 pet. te zien gegeven. Het aantal maande lijks vervaardigde stukken pantserafweer- geschut is met 600 pet. gestegen. 3. pantserwapen: Het totale aan tal van alle vervaardigde pantsers werd verveelvoudigd. Daarbij bedraagt de toe neming der productie van lichte pantsers slechts ongeveer 20 pet., maar voor zware pantsers, stormgesehut, pantser 4 en den Tijger" bedroeg de toeneming van de maandelijksche productie 200 pet. Het luchtwapen. De bewapening van de Lucht macht staat hierbij niet achter Hier werden het afgeloopen jaar tal rijke nieuwe types ontwikkeld en reeds volledig in productie ge bracht. Desondanks was in Mei van dit jaar het aantal der gepro duceerde vliegtuigen een veelvoud boven het gemiddelde van 1941. 7 ATERD AGMIDD AG L de Riiksministers di hebben de Rijksministers dr. Göbbels en Albert Speer ter gelegenheid van de plechtige uitreiking van onderscheidingen aan arbeiders in de bewapeningsindustrie het woord gevoerd op een groote bij eenkomst van de partij in het overvolle Berlijnsche Sportpalast. Negen arbeiders en vooraan staande mannen der Duitsche be wapening ontvingen het Ridder kruis van het Kruis van Oorlogs- verdienste. Rijksminister Speer bewees door nauwkeurige getallen, onder daverende toejuichingen van de tienduizenden toehoorders, dat de Duitsche bewapening, ondanks alle luchtaanvallen, records heeft behaald op alle gebieden en nog verder zal groeien. Hij deelde tegelijkertijd de uitvinding van geheel nieuwe wapens mede. Dr. Göbbels verklaarde in aan sluiting daarop, dat Duitschland alle vuistpanden voor een werke. lijk beslissende overwinning in handen heeft. Het Duitsche legerbericht van 6 Juni meldt: Aan het Oostelijke front verliep de dag, afgezien van levendiger gevechten aan het Koebanbruggehoofd, kalm. In het gebied ten Noordwesten van Krymskaja sloegen Duitsche enRoe- meensche troepen verscheidene vijan delijke aanvallen af. In den afgeloopen nacht heeft een sterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen opnieuw wapenfa brieken in de stad Gorki aan den middenloop van de Wolga aange vallen. Er ontstonden groote bran den in de fabrieksinstallaties en de benzine-opslagplaatsen. Twee vlieg tuigen zQn niet teruggekeerd. .BESCHIMMELDE KLACHTEN." Max Blokziil spreekt hedenavond om kwart over zeven via den zender Hilversum 2 over „Beschimmelde klachten." OOK DE f 50.000,— ER UIT. 60.000.— 20175 f 1000.— 3992 5691 13925 f 400— 5887 7956 8437 11489 12018 12904 200 1244 3336 4455 10641 16215 21142 1 100.- 2190 5543 8240 12621 12739 17142 18581 21485 Daar echter het geven van afzon derlijke getallen den vijand een voortijdig inzicht in de groote vor deringen op dit gebied zou kun nen geven, moet voorloopig afge zien worden van het bekend ma ken daarvan. Speer deelde mede. dat de Führer uit waardeering voor de reusachtige prestatie in de Duitsche bewapenings industrie negen arbeiders en vooraan staande persoonlijkheden der Duitsche bewapening het Ridderkruis van het Kruis van Oorlogsverdienste heeft vaft leend. Vervolgens ging hij in op den Duit schen uitvindersgeest, die in de wereld altijd vooraanstaand is geweest, die nieuwe wegen zoekt, vindt en ook gevonden heeft. Kracht der bewapeningsindustrie. Minister Speer besprak vervolgens het karakter van de Duitsche bewape ningsindustrie, dat gelegen is in de ver deeling in tallooze, groote, middel- groote, kleine en zeer kleine fabrieken, waardoor zij tamelijk ongevoelig is voor luchtaanvallen. .Voor de massafabrica- ties, die op langen termijn onveran derlijk blijven, zijn echter nieuwe Mam- moethfabrieken ontstaan. Ten slotte wees de minister erop, dat tot aan het volgend voorjaar de maandelijksche productie wederom belangrijk opgevoerd wordt. Wij zullen, zoo zeide hij, het front nieuwe wapens, nieuwe pantsers, vliegtuigen en duikbooten in een aantal ter beschikking stellen, dat het onzen soldaat met zijn persoon lijke, onovertrefbare superioriteit als strijder tegen onze vijanden mo gelijk maakt dezen strijd niet slechts te doorstaan, doch defini tief te overwinnen. Rede van Göbbels. DE bewering van de vijanden der spil, volgens welke de toestand van Duitschland thans gelijkt op dien van 1917 en 1918, beantwoordde Göbbels als inleiding tot zijn rede, met een verwij zing naar één fundamenteel onder scheid. In de genoemde jaren liepen vele vrouwen en mannen, verleid door Joodsch-marxistische vijanden van volk en vaderland, de bedrijven uit de straat op en weigerden door munitiestakingen hun kameraden aan het front wapens toe te voeren. Thans daarentegen kennen alle Duitsche bewapeningsarbeiders slechts één leuze: wapens voor het front, de beste wapens in handen van de beste soldaten, opdat zij voor ons geheele volk de overwin ning kunnen bevechten en veilig stellen. De overwinning in eigen handen. De zenuwcampagne van den tegen stander maakt geen indruk op ons. Eenmaal is het Duitsche volk, in No vember 1918, het slachtoffer geworden van de huichelachtige beloften van zijn vijanden. De harde les, die ons voor dit moreele falen gegeven is, is volko men voldoende. Zulk een tragedie zal zich nooit herhalen. Wij weten ditmaal, waarom het gaat en hebben bovendien alle vuistpanden in handen voor een waarlijk beslissende overwinning. Op de nat.-sot houding van het Duitsche volk kroten alle vijandelijke verleidingspogingen at Zij geeft ons de kracht ook de eeuwige begeleidende verschijnselen van lederen oorlog, te genslagen, schikkingen van het nood lot, verhoogde zware offers, enz., ge duldig en met verbeten trots te ver dragen. Daarom spreken wij ook niet van vrede, maar s t r ij d e n daarvoor. Wij richten ons er op in, dat wij den oorlog onder alle omstandigheden zoo lang kunnen volhouden, tot de vijand ter aarde zinkt. Luchtterreur. De minister besprak vervolgens de offers, die de bevolking moet brengen tengevolge van den luchtterreur. Onze vijanden vallen haar met brutaal cy nisme aan in haar have, goed en leven hopend daarmede het oorlogsmoreel murw te maken. Dat geven zij ook openlijk toe. Wat zij daarbij aan Duit sche cultuurwaarden vernietigen zal hun eeuwig tot schande strekken. Wij Duitschers van heden beboo- ren niet tot het soort menschen. dat bij een vijand bedelt om ont zien te worden. Wij weten dat er tegen de Britsch-Amerikaansche bommenterreur slechts één doel treffend middel is: c o n t r a-t e r- teor. Het geheele Duitsche volk is thans slechts bezield door de eene gedachte: gelijk met gelijk te vergelden. Wij leg gen iedere Engelsche stem van heden vast, die in den bommenoorlog tegen Duitsche vrouwen, grijsaards en kinde ren een volstrekt humaan of zelfs Christelijk middel ziet ter overwinning van het Duitsche volk. Dit zal ons een maal een welkome motiveering geven voor ons antwoord op deze schurken streken. Het Britsche volk zal de reke ning moeten betalen, die zijn verant woordelijke mannen in opdracht van hun joodsche ophitsers en opruiers openen. De vergelding komt. In stijgende mate worden thans reeds aanvallen gedaan op Engeland. De aan tallen neergeschoten toestellen der RAF zijn gestegen in een mate, welke slechts het begin zal zijn. Ieder geleer de en natuuronderzoeker, die in onze laboratoria den strijd voert tegen de vijandelijke oorlogstechniek, iedere ar beider en ingenieur, die bouwt aan ons nieuwe bombardementswapen, iedere jonge piloot, die oefent om eens inge zet te worden, zij allen mogen het oog gericht houden op dat deel van ons volk, dat woont in de luchtoorlogsge- bieden van het Westen en Noordwes ten, wanneer zij dag en nacht onver moeid aan het werk zijn om het uur der vergelding le bespoedigen. Want eens komt het uur der vergelding. Het duikboot wapen. De minister ging vervolgens in op de activiteit van het Duitsche duikbootwa pen in den strijd tegen Engeland en wees erop, dat in den loop van dezen oorlog met inbegrip van de maand Mei 1943 ruim 26.5 millioen brt. vijandelijke scheepsruimte door de Duitsche marine en het luchtwapen in den grond zijn ge boord. Wat dat beteekent kan hij bevat ten, die zich voor oogen houdt, dat de Duitsche duikbootoorlog in den eersten wereldoorlog met nauwelijks 12 millioen brt. Engeland in de jaren 1917 en 1918 aan den rand van den afgrond heeft gebracht. Natuurlijk hebben de Engelschen dat eerst na den oorlog toegegeven. Gedurende den oorlog daarentegen vochten zij en de Amerikanen precies zoo als thans met den beweerden omvang van hun nieuwe schepen en betwij felden zij onze cijfers betreffende tot zinken gebrachte schepen. De vijand heeft zoo vaak reeds het duikbootgevaar overwonnen verklaard om vervolgens in korten tijd weer over tuigd te worden van het krasse tegen deel, dat hij eigenlijk alle aanleiding zou moeten hebben om zeer voorzichtig te zijn met zijn prognoses. Invasie-plannen en initiatieven. De minister constateerde vervolgens dat het front in het Oosten hecht staat. De inspanning van het Duitsche volk in het teeken van den totalen oorlog is niet vergeefs geweest. Op een goeden dag al zij ingezet worden. Wanneer en waar, daarover mogen onze vijanden zich het hoofd breken. Wanneer zij erover kletsen, dat het initiatief definitief op hen is overge gaan en de leiding van Duitschland met angst en schrik er op wacht, waar het zich ontplooien zal, zal de toekomst beslissen, wie reden heeft voor znlk een angst. Wij wachten af, maar in een anderen zin dan de vijand vermoedt. Men spreekt van de invasie In Europa, alsof dat de meest natuur lijke zaak ter wereld was. De Joden vooral willen invasie. De Engelsche en Amerikaansche soldaten intns- schen zullen het bloedige gelag moe ten betalen. Onze weermacht is be reid hen te onvangen. In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel ge geven. dat de leden der vroegere Nederlandsche weermacht in krijgsgevangenschap terugge bracht moeten worden. Naar ik verneem, is de opvat ting verspreid, dat de door mij ter aanmelding opgeroepen per sonen bij niet-aanmelding in het ergste geval een kleine discipli naire straf te verwachten heb ben. Dit is een ernstige vergissing. Ik wijs met nadruk op het vol gende: Wie zich niet aanmeldt, over treedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te verantwoorden wegens militaire ongehoorzaam heid, waarop volgens het Duit sche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, Fr. CHRISTIANSEN, General der Flieger. Komintern en jodendom. Göbbels besprak vervolgens de rol van het jodendom in de landen van den te genstander, neerkomende op een joodsch streven naar de wereldmacht. Het is voor ons slechts vleiend, dat de Sow jets zich onder den druk van onze omvattende voorlichting gedwongen zien de Komintern, het instrument hunner wereldvernieling, voor den schijn te ontbinden. Maar de Joden in Londen en Washington jubelen te vroeg, wanneer zij meenen daarmede het voor hen zoo gehate Nat. Soc. voorlichtingsgebouw ten val te brengen. Reeds ziet men in alle landen steeds duidelijker in hoe de Joden te werk gaan. Het baat hun in het geheel niet, wanneer zij de parle menten en gerechtshoven mobilisee- ren ter bescherming van hun para sitaire bestaan. Het zal niet lang meer duren of de roep om den schul dige aan dit vreeselijke volkeren- drama zal door de geheele wereld gaan. Wij zullen er voor zorgen, dat deze vraag ook een antwoord krijgt. Historische kans. Dr. Göbbels toonde vervolgens het onderscheid in de leiding van Duitsch land in de beide wereldoorlogen. Hij constateerde, dat de sterke nationale leiding, die Duitschland in den eersten wereldoorlog miste, thans aanwezig is. Bijna geheel Europa werkt in dienst van onze oorlogvoering. Het zal ook eens in het genot komen van de vruch ten van onzen gemeenschappelijken strijd en ijver. Ons werelddeel zal na de overwinning een macht.ge conti nentale gemeenschap vormen, bestaan de uit vrije volken, die zich wijden aan den dienst van een gemeenschappelijke groote zaak. Alleen zóó kan Europa voortleven. Anders zal het in zijn atomen uiteen vallen en een gemakkelijke buit zijn van de anarchie en daarmede van het bolsjewisme. Dat kan geen werkelijk Europeaan willen. Thans meer dan ooit is aan het Duit sche volk in dezen oorlog zijn groot ste historische kans gegeven. Wij heb ben den wereldoorlog vooral verlo ren, omdat ons een groote leidende persoonlijkheid ontbrak. Dezen oorlog zullen wij winnen, omdat die per soonlijkheid er thans is. Wij kunnen niet verslagen worden, tenzij wij ons zelf verslaan. Moge de vijand den strijd tegen onze zenuwen voortzetten met list, sluwheid en boosaardigheid, nie mand zal hem het genoegen doen week te worden. Hij moet met de wapens aantreden en op dat terrein zullen hem onze soldaten het passende antwoord geven. De minister besloot met de woorden: Aan het einde van dezen strijd staat onze overwinning. Onze vijanden willen het niet gelooven. Wij zullen het hun bewijzen. CREDIETREGELING BANKBILJETTEN VAN 1000 en 500. De Hoofdgroep Banken vestigt er de aandacht op, dat bij een credietregeling, in verband met liquiditeitsmoeilijkhe den, voortspruitende uit de inlevering van de bankbiljetten van 1000 en 500 uitsluitend die kosten door den Staat aan den credietnemer zullen worden vergoed, welke door den credietgever aan rente en provisie in rekening zijn gebracht op basis van het tarief vermeld in de desbetreffende mededeeling van 23 Maart. Laval houdt een radiorede. Laval heeft Zaterdag over alle Fran- sche zenders een rede gehouden tot het Fransche volk en er op gewezen, dat Frankrijk in de toekomst met Italië en Duitschland in vrede en in hartelij ke betrekkingen zal moeten leven. Elke andere politiek is schadelijk voor de belangen van Frankrijk. Laval wees op de gunstige arbeidsvoorwaarden in Duitschland en zeide, dat het lot der Fransche krijgsgevangenen in Duitsch land zeer verbeterd is. Hitier aldus Laval heeft opnieuw begrip getoond voor de positie van Frankrijk. CHURCHILL IN ENGELAND Churchill is naar Engeland terug gekeerd. Verder wordt medegedeeld, dat Chur chill van Gibraltar uit een bezoek ge bracht heeft aan den Amerikaanschen generaal Eisenhower te Algiers en met Eden Giraud en de Gaulle heeft be zocht. DOOR P.T.T. VERZEGELDE RADIOTOESTELLEN. De door PTT verzegelde en in bewa ring genomen radio-ontvangtoestellen moeten eveneens worden ingeleverd. De aangebrachte zegels mogen door de be zitters der ontvang-toestellen worden verbroken teneinde het toestel op de goede werking te kunnen controleeren. De in bewaring gegeven toestellen moeten door de eigenaars worden te ruggehaald, opdat deze aan den inleve ringsplicht kunnen voldoen. De Ver. Staten zouden den opstand in de hand gewerkt hebben. In Argentinië is de regeeringsmacht door de generaals Ramirez en Rawson overgenomen. Vrijdagnacht vernam president Castil lo, dat er een militaire beweging on der generaal Rawson gaande was, waarbij de minister van oorlog Rami rez zich had aangesloten. Nadat de troepen der opstandelingen waren opgerukt, weigerde Castillo in te gaan op den eisch om een regeering van vier generaals en vier admiraals onder zijn voor zitterschap te vormen en na een vuurgevecht van ongeveer een kwar tier werden, nadat dooden en gewonden waren gévallen, alle voorname ge bouwen door de opstandelingen be zet, waarna Castillo zich met zijn mi nisters aan boord van den Argentijn- schen mijnenveger Drummond begaf, dat naar Colonia in Uruguay is vertrokken. Hier is de president aan land gegaan en naar verder werd medegedeeld heeft president Castillo daar afstand van de regeering gedaan, waarna hij per vlieg tuig met eenige zijner ministers naar Argentinië terugkeerde. Eenige minis ters werden daar gearresteerd, maar Castillo werd in vrijheid gelaten en be gaf zich naar zijn landgoed. Proclamaties van de nieuwe regeering. De nieuwe regeering heeft in drie proclamaties de bedoelingen der revo- lutionnaire beweging uiteen gezet, n.l. dat zij strijdt voor een ware en volle dige souvereiniteit van het land, voor samenwerking in Amerika en het na komen van internationale verplichtin gen. De opperbevelhebber der strijdkrach ten heeft bekend gemaakt dat thans overal rust heerscht. Generaal Rawson zou thans presi dent ad interim zijn geworden. In de Argentijnsche pers wordt er op gewezen, dat de revolutie slechts her stel van de regelen der grondwet be oogde en dat Argentinië neutraal zal blijven, al zouden de betrekkingen met de Ver. Staten worden verbroken. Volgens de New-Yorksche correspon dent van de Daily Express zou de mi litaire opstand voor Washington geen groote verrassing geweest zijn en zou men er van overtuigd zijn, dat de Ar gentijnsche rebellen voor de geallieer den zijn. De opvatting in Berlijn. f Volgens den diplomatieken corres pondent van het DNB meent men te Berlijn, dat de opstand in Argentinië het bewijs geleverd heeft dat de Ver. Staten de hand in het spel hebben ge had daar deze sinds geruimen tijd pro beerden om Argentinië, als laatste Zuid-Amerikaansehe staat, die zijn zelf standigheid wist te bewaren, in den oorlog te storten. ARGENTIJNSCH CONGRES ONTBONDEN. i Volgens berichten uit Buenos Aires heeft generaal Rawson het Argentijnsche congres ontbonden. CR WORDT ELK EN MORGEN REIKHALZEND 3 L NAAR DE POST UITGEZIEN. CNP-Pax i DINSDAG 8 Juni moeten zich alle in de maanden Mei t.e.m. Aug. van het jaar 1920 geboren mannen over eenkomstig den in dit blad gepubli ceerde oproep op het bevoegde Ar beidsbureau, resp. 't bevoegde bijkan toor, van 9-17 uur persoonlijk aanmel den, waarbij zij het ingevulde aanmel dingsformulier en de andere identi teitspapieren en gegevens moeten me debrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werk gevers zijn verplicht de tot aanmel ding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig heb ben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer zij han delen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ont duiken. Spanje en de luchtoorlog. Het Spaansche ministerie van buiten- iandsche zaken heeft Zaterdag in het Santa Cruz paleis een officieuse nota uitgegeven inzake het Spaansche stand punt met betrekking tot de bombarde menten op de burgerbevolking, waarin Spanje energiek protesteert tegen de Angelsaksische geruchten, dat het slechts in het belang van Duitschland handelt. Spanje verlangt, dat de bom menwerpers boven land beter mikken en vermijden, dat scholen, woonhuizen en gedenkteekenen worden getroffen. De nota stelt dan tot humaniseering van den luchtoorlog o.a. voor: de ge bieden, waarin zich geen, of slechts on- beteekenende militaire objecten bevin den, moeten wederzijds van luchtaan vallen verschoond blijven en tot „niet te bombardeeren zones" verklaard wor den. Als garantie stelt de nota de vor ming van een permanente neutrale commissie voor, die in samenwerking met de vertegenwoordigers der orlog- voerende mogendheden een passende controle moet uitoefenen. Door dit voorstel vervult Spanje zijn plicht den oorlogvoerenden mogendhe den een bewijs te leveren van zijn on- partijdigen en van christelijken geest vervulden wensch tot humaniseering van den oorlog. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 9.25, onder 1.08 uur. 11 Juni: Eerste kwartier. Voor een bijna uitverkocht Stadion hebben de ploegen van A.D.O. en Feyenoord een wedstrijd gespeeld, welke vrijwel beslissend genoemd kan worden in den strijd om den hoogsten titel. De Hagenaars speelden enthou siaster dan de Rotterdatpmers, die bo vendien hun doelman in slechten vorm hadden. Feijenoord nam de leiding ver diende die overigens geheel doch door een fout van haar doelman kwam de gelijkmaker uit een strafschop. Direct na de rust nam A.D.O. de lei ding en toen Feyenoord weliswaar technisch aardig spel liet zien, speel den de Hagenaars zoo enthousiast, dat een derde doelpunt de zege nog fraaier maakte. De stand is thans: ADO 7 3 3 1 9 18—11 Feyenoord 8 3 3 2 9 9—9 Willem II 8 3 2 3 8 17—19 Enschedé 7 3 1 3 7 15—12 Heerenveen 8 2 1 5 5 18—26 Er rest nog één ontmoeting tusschen A.D.O. en Enschedé, uit welken wed strijd A.D.O. tenminste één punt moet halen, om voor de derde maal in suc cessie kampioen van Nederland te wor den. Mocht Enschedé dien wedstrijd echter winnen, dan eindigen A.D.O., Feyenoord en Enschedé gelijk en zijn beslissingswedstrijden noodig; die ech ter niet gespeeld kunnen worden met het oog op het gesloten seizoen! Bekerwedstrijden. De laatste acht der bekerwedstrijden zijn thans bekend: H.S.C. klopte zeer royaal N.E.O. met 8—0, Wageningen (bekerhoudster!) won van Go ahead met 2—0, M.V.V. klopte Eindhoven met 3—2, Longa verloor van D.F.C. met 1—5, Hollandia wist Ajax geen voet dwars te zetten en werd met 110 verpletterd, D.O.S. bleek sterker dan D.W.S. (4—1), H.B.S. schakelde 't Gooi uit met 2—0 en Neptunus verloor met 0—1 van Ex celsior. In de kwart-finales komen dus tegen elkaar uit: H.S.C.—Wageningen; M.V.V. D.F.C.Ajax—D.O.S.H.B.S.—Excel sior. Mogelijk zullen deze wedstrijden op weekavonden worden gespeeld, opdat de finale nog voor de seizoensluiting kan worden gespeeld. Districtwedstrijden. In Deventer werd de districtswed strijd Oost-Noord gespeeld. Oost bleek te sterk en won met 3—1. De eindstand is daardoor geworden: West 3 3 0 0 6 14— 4 Zuid 3 1113 8—8 Oost 3 1113 7—8 Noord 3 0 0 3 0 4—13 Uitslagen. We publiceeren nog de volgende uit slagen: G.V.O.-H.R.C. 3—0: H.R.C. 2—Zaan dijk 2 1—1; D.T.S. 2—Hollandia T 1-3; D.T.S. 5—Con Zelo 2 3—4; Dirkshorn 2 L.S.V.V. 4—3; Alkm. Boys—Heldersch elftal bij stand 6—1 gestaakt. JONG «JIOLLAND-TOURNOOL Dinsdagavond wordt een zeer inte ressante ontmoeting gespeeld. Het is de demi-finale tusschen Schoorl I en Oudorp I. twee oude rivalen. Dit sei zoen hebben ze elkaar nog niet ont moet. omdat ze in een verschillende afdeeling spelen. Beide ploegen zullen op hun sterkst uitkomen en o.i. is de strijd geheel open. De beslissing in de B-groep valt Donderdagavond Dan komt Jong Holland II. dat een goed figuur ge slagen heeft in dit tournooi. in het, veld tegen den winnaar van Schoorl IIKolping Boys I Natuurlijk zullen de Jong Holland-reserves trachten ook de finale te winnen. „Constantijn" wint de zilveren beker Zelden zal er in ons gewest een con- cours-hippique geweest zijn, waar zoo veel prachtige dieren en zulke uitmun tende sport te zien waren als gister te Hoorn. Het IJsselmeerpark bood een schitte rende gelegenheid voor dit magnifieke kijkspel en de toeschouwers de op komst was werkelijk boven verwach ting hebben waar voor hun geld ge had. Een woord van waardeering willen wij hierbij uitspreken voor de commissie die het hippisch festijn op touw gezet en gezorgd had voor een dergelijk uit gebreid en uitstekend programma. Tusschen de eigenlijke concoursnum mers zorgde een groep landelijke rui ters voor de noodige afwisseling. r.'e uitslagen w>.«r I, Beginnelingklasse (voor paarden die gien eersten prijs gewonnen hebben). Prij zen S 40. S 30. J 20 en j 10. I. Constantijn, eig. Jac. Abeelen, Til burg; 2. Lucas 2, eig. stal Trio, A'dam; 3. Bedam, eig. C. Muis, Heiloo; 4. Vronie, eig. C. Oly, Heiloo; 5. Jantje, eig. J. E. Bieshof, A'dam; 6. Ulaan, eig. W. Köhne, Beemster; eerv. \term. Rigusmund, eig. Hendriks, Gratum. II. Limietklasse (voor paarden die min der dan J 50 hebben gewonnen). Prijzen 5 50, j 40, S 30, J 20 en lo gulden. 1. Con stantijn, eig. Jac. Abeelen, Tilburg; 2. Sar- donus, eig. P. Reine, Beemster; 3. Rosa, C. Kossen, St. Maarten; 4. Ulaan, W, Köhne, Beemster; 5. Bobbie, J. A. Allan, Wormer; eerv. verm. Bedam, C. Muis, Heiloo. III. Eenspannen warmbloed stamboek merries (voor paaiden die minder dan 300 gewonnen hebben). Prijzen 50, 40, S 30, I 20 en I 10. 1. Vronie, C. Oly, Hei loo; 2. Brozina, F. Koopmans, Barsinger- horn; 3. Ellie, C. Muis, Heiloo; 4. Wirza, P. Plas, Berkhout; 5. Arvesta, P. Uitentuis, Abbekerk. IV. Eenspannen tuigpaarden (voor paar den die minder dan j 750 gewonnen heb ben). Prijzen J 60, J 40, f 30, 20 en 10 gld.: 1. Boudewijn Jac. Abeelen, Tilburg; 2. Nu- bert stal de Jong, A'dam; 3. Harras, id.; 4. Sardonus P. Reine Beemster; 5. Ulaan, W. Köhne, Beemster. V. Tuigpaarden (open klasse). Prijzen J 80, s 60. s 40, s 20 en 10 gld. 1. Hendo, stal de Jong, A'dam; 2. Boudewijn, Jac. Abeelen, Tilburg; 3. Gloriettes Jaap, J. E. Bieshof, A'dam; 4. Piet, R. de Haan, Am sterdam; 5. Johan' stal Trio, A'dam. Constanten kampioen. Het kampioenschap van de eerste prijs winnaars werd daarna gewonnen door Constantijn eig. Jac. Abeelen Tilburg en ditmaal gereden dor den heer Koop te Alkmaar. De heer Abeelen won alzoo den zilveren beker, aangeboden door de Am- sterdamsche Hippische Sportbond. VII. Tweespannen tuigpaarden (open klasse). Prijzen 100, I 75, J 50 en J 25. l. Harras en Harro, stal de Jong, A'dam; 2. Hendo en Nubert, id.; 3. Boudewijn en Constantijn, Jac. Abeelen, Tilburg, 4. Lu cas en Piet, R. de Haan, A'dam. VIII. Tandems tuigpaarden (open klasse). Prijzen 5 75, J 50 en J 25. l. Hendo en Nu bert, stal de Jong, A'dam; 2. Harras en Harro, ld., 3. Piet en Lucas, R. de Haan, Amsterdam. Biljarten. SWEERING KAMPIOEN DRIE BANDEN. In het Zondag beëindigde vierdaag- sche tournooi om het kampioenschap van Nederland, eerste klasse, drie ban den, is de beslissing gevallen ten gunste van Sweering. Reeds den tweeden dag had deze de leiding genomen en sedert dien is zijn overwinning niet meer in gevaar geweest. De eindstand van het tournooi luidt: Sweering Verbeek De Leeuw Sengers Stikkelman Koenders Vreeswijk Geestman 350 478 8 0,731 316 467 4 0.676 326 516 7 0,631 308 497 4 0 619 320 592 4 0,640 301 562 7 0,535 305 543 6 0561 255 521 6 0,489

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1