DAGBLAD VOOR De oorlogsherdenking in Italië. Dr. Göbbels over de intellectueelen. Duitsche waardeering voor Italië's houding. Luchtaanvallen op Pantelleria duren voort. Argentijnsche regeering erkend. Talrijke vijandelijke schepen vernietigd. Krachten van geweld en intellect. R.A. F.-aanslagen tegen Duitschland's platteland. NIEUWE BONNEN '„Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd.' Geldigheidsduur vleeschbonnen verlengd. De tragische moord te Assendelft, STAD EN OMGEVING. y Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bnreau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3S30. Giro 137291. VRIJDAG 11 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang; No. 134. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A, R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advert» lea In deze éditie 0.10 per m.M.; *>to. 11 mJM. 1.40, elke 3^ m.M. m^r 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse' nrs. S ets. In Berlijnsche militaire kringen brengt men op den derden verjaardag der Ita- liaansche deelneming aan den oorlog hulde aan het aandeel der Italiaansche weermacht in den gemeenschappelijken strijd. In het bijzonder wijst men op de rol, welke de Italiaansche vloot in die jaren gespeeld heeft. De officieele cijfers van Rome, aldus verklaart men van Duitsche zijde, bevestigen, hoezeer juist de Italiaansche vloot den vijand onop houdelijk afbreuk heeft gedaan. De ver nietiging van 4 vijandelijke slagschepen, 28 kruisers, 55 torpedojagers en -booten en 95 duikbooten is een bewijs voor de voortreffelijke oorlogvoering ter zee, die er niet alleen in slaagde, groote vloot- strijdkrachten van den vijand te binden en daardoor aan andere zeefronten een verschuiving van krachten ten gunste van de Spil teweeg te brengen, maar ook door vermetele operaties en het gebruik van tot dusverre onbekende strijdmidde len de vijandelijke vloot een aderlating deed ondergaan, welke zoowel op den Atlantischen als op dén Stillen Oceaan zich deed gevoelen en nog zal doen ge- yoelen. h De taak „met gesloten deuren." Maar dat alles, aldus zegt men verder te Berlijn, heeft zich min of meer onder dé oogen van den belangstellenden toe schouwer afgespeeld. Anders is het met de taken, die de Italiaansche marine ln zekeren zin „met gesloten deuren" en ln de nauwste samenwerking met de Duitsche weermacht heeft volbracht en waarvan hier slechts gezegd kan wor den, dat zij aanspraak kunnen maken op een roemrijke vermelding in de ge schiedenis van dezen tweeden wereld oorlog. Te Berlijn constateert men tenslotte, dat in de eerste plaats de successen van den gemeenschappelijk gevoerden duik bootoorlog tegen een zeemogendheid, die tot dusverre de grootste ter wereld was, in vereeniging met de Japansche vloot, die aan overwinningen gewoon is, waar- torgen zijn voor de overwinning. „De vijandelijke luchtaanvallen op het eiland Pantelleria duurden gisteren voort: zes toestellen werden door onze jagers boven het eiland neergehaald en vijf door Duitsche jagers. Formaties meermotorige vliegtuigen hebben plaat sen in de omgeving van Catana gebom bardeerd. Twee viermotorige toestellen, die door onze jagers getroffen waren, stortten in zee. Van de operaties der twee laatste dagen zijn vier onzer vlieg tuigen niet teruggekeerd." De regeering Ramirez is door alle nabuurstaten en thans ook door Duitschland, Italië en Spanje erkend. Ter uitvoering van haar program tot beveiliging van een ongestoord arbeids proces heeft de nieuwe Argentijnsche regeering de vakvereenigingen drin gend aangemaand zich alleen te wij den aan haar eigenlijken kring van ta ken, de zorg voor de arbeiders. Inmen ging der vakvereenigingen in de bin nen- en buitenlandsche politieke belan gen is niet veroorloofd. Derhalve zul len 09k geen stakingen om politieke re denen geduld worden. ENGELAND LEENDE. VAN DE BELGISCHE „EMIGRANTEN- REGEERING." De Belgische „emigrantenregeering" te Londen heeft, volgens minister Kingsley Wood in Maart 1911 aan de Engelsche regeering een goudcrediet Verschaft van 25 millioen pond sterling. Te Breskens schrokken de paarden Van een met grint geladen vrachtwa gen en sloegen op hol. De 61-jarige voerman J. V. kwam onder den wagen die hem over het hoofd ging. Hij was onmiddellijk dood. In de gemeente Zuidhorn is de 8- jarige Martha Veening bij het vischjes- Vangen in het Hoendiep geraakt en .verdronken. Door struikelen kwam de 63-jarige V. te Wassenaar onder een zware, met zand geladen vrachtauto. Zijn borstkas werd ingedrukt en hij was onmiddellijk dood. Boodschap van admiraal Dönitz. Groot-admiraal Dönits heeft op den „dag der marine" een boodschap tot de Italiaansche vloot gericht, waarin hij o.a. den nadruk legt op de trouwe wa penbroederschap tussche: de Duitsche en de Italiaansche marine en hulde brengt aan de heldhaftige houding van de mannen der Italiaansche oorlogs- en koopvaardijschepen, die werden ge bruikt voor de verzekering van den aan voer naar Tunis, welke houding hij een bladzijde van onsterfelijken roem in de geschiedenis der Italiaansche marine noemde. Duitsche duikboot vocht tegen acht vliegtuigen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 10 Juni. Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front verliep de dag van gisteren rustig. In het ach- terwaartsche gebied van den centra- len sector van het front werd opnieuw een actie afgesloten tegen sterke bols jewistische bend'en. In onbegaanbaar boschterréin werden de benden met medewerking van Hongaarsche forma ties en inheemsche strijdkrachten inge sloten en vernietigd. 207 Kampen, tal rijke wapens en groote hoeveelheden ravitailleeringsgoederen vielen in onze handen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten hebben aan de kust van den Kaukasus twee ravitailleeringsvaartuigen van den vijand van tezamen 800 brt. in den grond geboord. De luchtmacht vernietigde aan de Oostelijke kust van de Zee van Azof weder zestien landingsboo ten, bracht ln de Finsche Golf een Sovjet-patrouillevaartuig tot zinken en schoot in het hooge Noorden een vijandelijk transport schip in brand. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in den nacht van 9 op 10 Juni een geconcentreerden aan val ondernomen op een belangrijke Sowjet-Russische bewapeningsfabriek te Jaroslaw aan de Boven-Wolga. In de uitgebreide fabrieksinstallaties ont stonden branden over groote opper vlakte. Tijdens luchtgevechten in de Mid- dellandsche Zee hebben Duitsche en Italiaansche jagers elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Op den Atlantischen Oceaan heeft een Duitsche duikboot tijdens een gevecht van twee uur her haalde aanvallen van in totaal acht' vliegtuigen met succes afgeslagen. Een der vijandelijke vliegtuigen werd neergeschoten, vier andere kregen treffers en maakten rechts omkeert. De duikboot zette haar operaties voort. Zware Duitsche luchtaanvallen aan het Oostfront. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Een zeer groote Duitsche luchtaanval richtte zich in den afgeloopen nacht te gen het station en de voor den oorlog belangrijke Installaties van de stad Kotsjetowka, ten Z.W. van Koersk. Meer dan 200 zware bommenwerpers vielen de fabriekswijken van de stad en de spoorwegemplacementen aan en ver nietigden binnen een uur de geheele omgeving. Tientallen ontzaggelijke branden ontstonden in de uitgestrekte pakhuiswijken en in de opslagplaatsen. Munitiedepots en brandstofreserves vlo gen in de lucht, terwijl voorts meer dan 300 goederenwagens en een groot aantal locomotieven vernield werden. De Duitsche luchtmacht leed geen ver liezen. De luchtaanval op Kotsjetowka kan op één lijn gesteld worden met de aan vallen op de fabrieksstad Gorki. Zij schijnen het onderdeel te zijn van een serie bombardementen, die thans be gonnen zijn en die tot doel hebben de bolsjewistische bewapeningsindustrie en de depots achter het front te ver nietigen. Een vindingrijke boer te Graft construeerde een slijplnrichtlng voor maaimachinemessen. Door middel van een Sets zonder wielen wordt de slijpsteen met ketting-overbrenging in beweging gebracht. Daar de man tevens loonmaaiet is, heeft hij het zeer druk in zijn „bedrijf. Zijn zoon zorgt voor de noodlge beweegkracht CNF-Kuiper-Pa* m VERDUISTER GOED. Deze weck van 21.455.30 uur Maan op 13fö9, onder 2.47. 11 Juni: Eerste kwartier. In „Das Reich" houdt Rijksminister dr. Göbbels zich bezig met het aan deel van den geestelijken werker uit de wetenschappelijke en de kunstwe reld in de oplossing der problemen van den tegenwoordigen tijd. Hij gaat er van uit, dat in den huidigen oorlog de moderne techniek, zooals nog nimmer tevoren een doorslaggevende rol speelt. De oorlog is thans meer dan ooit niet slechts een conflict van de krachten .van het geweld doch ook van die van het intellect. Wanneer nu en dan ver nietigende critiek op zekere intellec- tueele degeneratieverschijnselen wordt geoefend, dan worden onze geestelijke werkers daar wel allerminst mee be doeld. De soort van intellectueelen, die hier met recht aangevallen wordt, ken merkt zich door een volkomen onrijp heid van haar algemeen oordeel, dat op half-ontwikkeling berust. Van oudsher was de half-ontwikkeling de voor de bewijsvoering der Joden meest gevoeli ge antenne. Zij gaat bij hen op de ge vaarlijkste wijze gepaard met een drieste brutaliteit in optreden, die iedere tegenspraak in de kiem smoort. Bepaalde kringen van onze inlectueele zelfontwikkeling loopen he gemakke lijkst daarin. Onze vijanden hebben zich van den eersten dag van het nationaal- socialistische regiem gehouden aan de paar duizenden, die afwyzend te genover ons stonden en niet aan de tallooze millioenen, die het nieuwe rijk dragen. Daaruit komen de meeste fiasco's van den vijand se dert 1933 voort, daaruit vloeit ook thans zijn volkomen onjuiste mee ning over het ooriogsmoreel van het Dutsche volk voort. Wanneer hij op dit oogenblik meent dit moreel door zijn luchtterreur te kunnen breken dan wordt hij in dit geloof gesterkt door dien kleinen kring van onte vredenen. Dat wij thans over deze kwestie spre ken geschiedt in hoofdzaak om den Duitschen hoofdarbeider, die meer dan zijn plicht doet, tegen deze menschen- val te beschermen. Wij komen zelf ln aanraking met een groot aantal geeste lijke werkers uit de wereld van kunst en wetenschap- en rekenen onszelf in alle bescheidenheid tot de hoofdarbei ders. Duitschland dankt zijn wereld faam meer nog dan aan zijn staats lieden, 'soldaten en economen, aan zijn kunstenaars, geleerden, onderzoekers en uitvinders. Een regiem zonder diepe achting voor den geestelijken arbeid zou op den duur niet kunnen bestaan. Onze verachting geldt slechts het gedegenereerde intellectualisme, dat de twintigste eeuw van het begin af aan gevoerd heeft in het vaarwater der schijnbeschaving. Onze onder zoekers en mannen der wetenschap onze kunstenaars en uitvinders, onze groote technici en ingenieurs kun nen gerust zijn hun bijdrage tot den oorlog zal niet vergeten wor den. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, e*tra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zieh eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur; Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern". Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek." 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Gon- certhüis. Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Bréédstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Dat het hem smaakt, behoeven wij niet te vragen SS PKAbient-Q-fcyPni Tien geboden voor de oogstbescherming. In den laatsten tijd richt de R.A.F. in toenemende mate haar activiteit tegen het Duitsche platteland. Daar het on doenlijk is de duizenden dorpen af doende met luchtdoelgeschut te be schermen en de plaatselijke brand weren machteloos zijn, wanneer een uitgestrekt gebied met brandbommen wordt aangevallen, zijn de boeren grootendeels op eigen hulp aangewezen, waarbij natuurlijk in de eerste plaats alles in het werk gesteld dient te wor den, om het brandgevaar zooveel mo gelijk te beperken. De Rijksboerenlei der heeft thans in overleg met de be treffende instanties „Tien geboden voor de bescherming van den oogst" uitge vaardigd, die o.a. voorschrijven, dat de oogst zoo vroeg mogelijk wordt binnen gehaald, daar rijpe korenvelden uiterst brandbaar zijn. Verder moeten de schoo- ven klein gehouden en ver uit elkaar geplaatst worden. De stoppels moeten verwijderd worden, omdat het vuur zich hierover kan Verbreiden. Tus schen het oogsten en Ket dorschen mag slechts een kleine tusschenpauze lig gen, terwijl het graan binnen den kortst mogelijken tijd moet worden af geleverd. Bij den oogst moet scherp gelet worden op de aanwezigheid van brandplaatjes, die een catastrofe kun nen veroorzaken. Machines en gereed schappen moeten zoo worden onderge bracht, dat zij bij een eventueelen brand geen gevaar loopen. Er worden ten slotte oefeningen voorgeschreven in het redden van vee. Oud-directeur der N.S. overleden. In den ouderdom van 68 jaar is te Zeist overleden de oud-directeur der Nederlandsche Spoorwegen, mr. ,H. van Manen. Mr. van Manen, op 26 October 1874 te WJnkel in Noor d-H o 1- 1 a n d geboren, aanvaardde de leiding der N.S. in 1920 en werd in 1938 opge volgd door Prof. Goudriaan. Zeer veel is door hem in het belang der Spoorwegen tot stand gebracht. Onder zeer moeilijke iinancieele omstandigheden heeft van Manen den grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling van het spoorweg bedrijf. De groote vlucht welke de Spoorwegen de laatste jaren hebben ge nomen en de populariteit, welke de N.S. Dij het geheele volk geniet, zijn voor een belangrijk deel te danken aan den noes ten pioniersarbeid van den ontslapen di recteur. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 13 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS; onderwerp: „Op weg naar het front." (Uitknippen en bewaren). VAN 13 JUNI t.m. 19 JUNI: Brood 25 A 4 rants., 25B 1 rants. Beschuit 25 1 rants. Aardappelen 25A 2 kg., 25B 1 kg. Tabak 25 1 rants. VAN 13 JUNI t.m. 10 JULI: Suiker 587 1 kg. Jam 586 1 rants. Gort 585 250 gr. Havermout 584 250 gr. Vermicelli enz. 583 100 gr. Brood, bloem of gebak: 590 t.m. 593 1 rants. Kaas: 594 t.m. 596 100 gr. Melk: 25 t.m. 28 VA 1. Taptemelk: 25 t.m. 27 11. 28 13^ 1. karne- of taptemelk. Kindervoedsel: Rijst 25B en 27B 250 gr. Gort: 25A en 27A 250 gr Cacao met suiker: 3-34 en 4-34 150 gr. Versnaperingen: 25 (choc), 26 en 27 (suikerwerk) elk ln0 gr. VAN 13 JUNI t.m. 7 AUG.: Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 4 JUNI t.m. 15 JUNI: Boter: 23A 1 r^nts., 23B rants Van 9 Juni t.m. 9 Juli: Boter: 28A 1 rants, voor pers. van 4 t.m. 20 jaar. 28B rants voor pers. van 0 t.m. 3 jaar. VAN 13 JUNI t.m. 10 JULI: Sinaasappelen: 4-35 (stad) 300 gr. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 07, 08,1 1 22 April t.m. 13 Juni 1943. Brandstoffen 15 tjn. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 December 1943. Brandstoffen 11-12 Kf tot 30 April 1944. Eenheidszeep 578 Alg. en V. een hei dszeep 1 rants. Waschpoeder 579 Alg. en V. waschp. 1 rants. Toiletzeep V Scheerzeep S (tex tiel mannen) 45 gr. ONGELDIG: Na 12 Juni: 24 brood, beschuit, aard., tabak, 562 t.m. 567 (Alg.), 569 t.m. 575 (Alg.), 21 t.m. 23 melk, versn., 21 t.m. 24 taptemelk, 3-14, 3-15, 3-27, 3-28, 4-19, 4-27, 4-28 res., 21A, 21B, 23A, 23B kindervoedsel. VERLENGD t.m. 19 JUNI: Vleeschbonnen 23A 23B, 24A en 24B. Naar het Amerikaansche Dep. van Landbouw mededeelt, zijn de oogst- vooruitzichten in de maand Mei slech ter geworden. De vooruitzichten wer den op 1 Juni de slechtste genoemd sedert drie jaar. II. „Van beteren „komaf" zijn". HOE vaak hoort men menschen niet toespelingen maken op hun beteren „komaf". Ze gaan dan prat op een dub belen naam of bezitten misschien een voorvader, die in het openbare leven als geleerde of politicus op den voor grond is getreden. Beoefening van de sibbekunde is een prachtig geneesmiddel tegen dergelijke looze dikdoenerij. Want laten we eens nagaan: ieder onzer heeft twee ouders, vier groot ouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, enzoovoorts, die ons allen, wat de banden des bloeds be treft óm het maar eens deftig uit te "drukken even na zijn. En kijkt de meneer of de dame. die zoogenaamd van „beteren komaf" is, dan na wat voor menschen dit allemaal geweest zijn, dan zal hij of zij erva ren, dat de „betere stand" zich veelal beperkt tot enkelen van hen en het is toch te mal daarop prat te gaan! En wat de dubbele namen betreft, het onderzoek zal uitwijzen dat deze in de meeste gevallen ook niets om het lijf hebben en weer heelemaal geen ga rantie zijn voor den goeden „komaf". Vroeger vóór de invoering van den burgerlijken stand, ging het met het aannemen van namen heel gehiakkelijk. Als men daartoe lust had, nam men er een naam bij, al dan niet uit óverwe- gingen van practischen aard. Het nu uitgestorven geslacht van de Snouck van Loosens te Enkhulzen heet te bijvoorbeeld eerst heel gewoon „Van' Loosen". Toen in 1793 mej. Cornelia Petronella van Loosen trouwde met Jhr. Samuel Snouck, noemde deze zich meteen Snouck van Loosen. Ook de kinderen kregen dezen naam. GAAN we zoo aan het snuffelen en uitzoeken, dan komen we tot de op het eerste gezicht wel wat ver bazingwekkende conclusie, dat alle Ne- derlan4srs familie van elkaar moeten zijn zij het dan In een zeer verren graad. De tegenwoordige generatie had om streeks 1800 16 betovergrootouders. Met iedgre generatie wordt dit getal ver dubbeld, zoodat men ln 1700 256 voor ouders bezat, in 1600 4.096, in 1500 32.766, in 1400 262.144, ln 1300 4.194.304 en in 1200 33.554.432!' Verder zullen we maar niet gaan. Als we nu weten, dat de bevolking hier te lande omstreeks 1200 ongeveer 33.000 zielen telde, dan moeten We dus op duizend manieren van deze menschen afstammen, wat inhoudt, dat het Ne derlandsche volk eigenlijk één groote „sibbe" is De sibbekunde leert ons ook, dat de meeste Nederlanders wel een droppel buitenlansch bloed ln de aderen hebben. In den loop der jaren kwamen hier handwerksXeden of soldaten uit 'alle Europeesche landen, die hier hun geluk trachtten te zoeken. Ze vermengden zich met de bevolking en het resultaat is, dat er een betrekkelijk gering per centage „rasechte" Nederlanders Is overgebleven. Volgens de statistiek zijn de cijfers CUNNINGHAM OPPERBEVELHEBBER IN DEN LEVANT. De Engelsche admiraliteit heeft de benoeming bekend gemaakt van den vice-admiraal Sir John Cunningham tot admiraal en opperbevelhebber in den Levant, als hoedanig hi' vice-admiraal Sir Ralph Leatham opvolgt. voor ons volk als volgt: 40 ^t. zuiver Nederlandsch, 25 pet. Duitsch, 20 pet. Z.-Nederlandsch, 6 pet. Fransch, 2 pet. Engelsch, 4 pet. uit andere Europeesche volken en 3 pet. van niet-Europeesch ras. De bovengenoemde 40 pet. wordt wel hoofdzakelijk ingenomen door de platte landsbevolking, die zich weinig met vreemde elementen heeft vermengd, wat voornamelijk te danken is aan de isolatie van de boerendorpen en ook wel aan de strenge tradities der be woners. Nieuwe bonnen worden Dinsdag bekend gemaakt. De vleeschbonnen voor de periode van 13 tot en met 26 Juni zullen eerst op Dinsdag 15* Juni worden gepubli ceerd. Hierbij zal van de normale manier van bonaanwiizing worden afgeweken. De geldigheidsduur van de thans loopende bonnen 23a, 23b. 24a en 24b is verlengd tot en met Zaterdag 19 Juni a.s. Gistermorgen had zich voor de Haar- emsche rechtbank de 50-jarige blikslager H. L. Z. uit Assendelft te verantwoor den, wien doodslag ten laste was gelegd. Op 12 Januari van dit jaar was zijn vrouw bij hem weggeloopen en uit wanhoop deed de man des avonds een poging om zich zelf en zijn 3 kinderen, een meisje van 12 en twee jongens van 9 en 7 jaar door middel van gas van het leven te berooven. Toen dit niet gelukte heeft hij de kinderen in bed gelegd en gewurgd, waarna hij zich met een scheermes een polsslagader trachtte door te snijden. Den volgenden morgen vond de politie, die door buren gewaarschuwd was, den man bewusteloos in de keu ken liggen. De Officier van Justitie «lachte ter beschikking stelling van de re geering zonder oplegging van straf. De verdediger Mr. W. Broers ver zocht op juridische groftden ontslag van rechtsvervolging en de onmid- tdeliyke invrijheidstelling. De recht bank wees dit laatste verzoek af en stelde de uitspraak op 24 Juni. ZWARE STRAFFEN IN DRIEBERGSCHE MOORDZAAK. Het gerechtshof te Amsterdam he$ft uitspraak gedaan in de zaak tegen de daders van den moord op den 18-jari- gen Hornkamp, gepleegd in September 1941 in het Bosch van Waveren bij Driebergen. Het Hof veroordeelde den 37-jarigen kantoorbediende D. Slagboom uit Utrecht tot vijftien jaar gevangenisstraf en den 23-jarigen winkelbediende G. van der Neut uit Loenen tot anderhalf jaar gevangenisstraf, beiden met aftrek. Tegen den 22-jarigen banketbakker Th. Montijn uit Utrecht werd een nader onderzoek gelast. GULDEN VLIES. De Kampioen-Leugenaar. Men kan heel wat meer sympathie hebben voor Piet Kohier, die, ondanks zijn leeftijd, nog altijd „weet hoe laat of het is", dan voor dat deel van hqt publiek, dat nooit weet hoe laat het is en ver over tijd, als de voorstelling reeds lang begonnen is, de zaal binnen komt. Dat is in het Gulden Vlies sche ring en inslag en het was gisterenavond al weer bijzonder hinderlijk. Begrijpen deze menschen nu werkelijk niet, dat ze het gepoegen van anderen bederven? Wie zoo bekrompen van begrip is, moet dunkt mij, ook de portée van het een voudigste stuk nipt kunnen begrijpen. Wat doet hij dus in den schouwburg? Enfin De Kluchtspelers, onder regie van Constant van Kerckhoven, hebben zich gelukkig weinig van de wijs laten brengen en de imitatie-bokser door Piet Kohier met verve en geestdrift gespeeld heeft de zaal kostelijk ge amuseerd. Vlot en vol vaart rolde deze klucht der leugen waarin bron water tot jenever, groente tot gruwel en pantoffelhelden tot beroemdheden en Don-Juans werden langs het voetlicht. In de liedjes van Frans Bogaert door Kohier en Cor Smit gezongen - za behalve muziek. ook een actueel nootje, dat zoo aanstak, dat weldra iedereen meezong. Het is een gezellige avond geworden van eenvoudig, maar uitbundig ver maak! H. P. van den Aardweg. EEN HALVE EEUW IN T ST. LAURENTIUS KOOR De beer H. J. Vaske, verblijvende in het Huis van Zessen, aan de Schou tenstraat, herdenkt a.s. Zondag het feit. dat hij eei> halve eeuw geleden toetrad als lid tot het St. Laurentiuskoor. Zondag zal in verband met dit zeld zaam jubileum in de St. Laurehtius- kerk een plechtige Hoogmis tot inten tie van den heer Vgske worden opge dragen. Hij zal voorts na de plechtig heid in de pastorie gehuldigd worden. MARIE-JEANNE VAN DER VEEN. Men weet dat onze jeugdige stad- genoote. Marie-Jeanne van der Veen geruimen tijd een der meest gewaar deerde krachten van de balletgroep van Yvonne Georgi is geweest. Zij is daar na eenigen tijd met Jo Barends opge treden en o.a. eenige malen in „Het Gulden Vlies" hier ter stede. Thans schijnt zij zich weer bij de bal letgroep van Yvonne Georgl te hebben gevoegd. Haar zeer vele Alkmaarsche vrien den zullen ongetwijfeld belang stèjjen m hetgeen daarover in het blad „Cine ma en Theater" gepbliceerd is. Wie zeo schreef dit weekblad de vorige week de herhaling van het groote „Sylvia"-ballet van Délibffs door Yvonne Georgi in den Amsterdamschen Stadschouwburg bijwoonde, viel het op dat een dej twee vrouwelijke hoofd rollen, de Diana, niet volgens het pro gramma door Mascha Peereboom Ter Weeme gedanst werd, die ziek gewor den was, maar door een niet aange kondigde „invalster." Door in een ballet op het laatste oogenblik in te vallen hebben meer jonge danseressen haar naam gemaakt. Maar dat was in dit geval niet noo- dig. Want de invalster bleek een on zer begaafdste jongere danstalenten Marie-Jeanne van der Veen. In den 'herfst schreven wij ter gelegenheid van haar eerste zelfstandige optreden met Jo Barends, dat wij het on danks de vele goede soli op het pro gramma betreurden, dat dit jonge talent voordien eerste solo-danseres bij Yvonne Georgi, deze groep verlaten had. Met des te meer genoegen kun nen wij thans berichten, dat Marie- Jeanne van der Veen, die dit seizoen als solo-danseres op eigen dansavon den en bij de Haagsche balletgroep waarschijnlijk het meeste naam van alle jongere danstalenten heeft ge maakt. voor het komende jaar weder om bij de balletten van Yvonne Georgi geëngageerd is. BESLUITEN VAN DEN BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft op een daartoe gedaan verzoek als ziin oordeel uitgesproken, dat uitbrei ding van het leerplan van de Huis houd- en Industrieschool alhier met de vakken Duitsch. lichamelijke oefe ning en zingen met resp. 3. 2 en IX 3/« uur per week per klasse, ingaan de 1 September a.s.. noodig is. Voorts heeft hij besloten medewer king te verleenen aan de oprichting door het Bestuur van de R.K. Meis jesscholen van een bijzondere school voor voortgezet lager onderwiis in het perceel Laat 213 en tot wiiziging van de Algemeene Salarisverorde ning voor de ambtenaren (wiiziging positie enkele - ambtenaren aan de gasfabriek). BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: Cornells M. van Zand bergen en Antoinetta C. ten Haaf. Ba- rend G. Knip en Wietske Kooi. Pieter E. Keurté en Maria A. H. van der Hulst. 1;- cob Schoen en Elisabeth C. A. Habich. Adrianus Bruin en Anna Balder. Corne lls Knoef en Emma M. Valk. Lolke Doo- renspleet en Anna Visser. GKTKOUWD: Adrianus .1. Th. Conijn en J-ohanna Th. M. Gouverne. DE KAASMARKT. Aangevoerd waren 9 fabrieksstapels en 7 boerenstapels met in totaal 21.000 kg. De fabriekskaas was uit den aard der zaak voor Iret overgroote deel 20 met enkele kleine stapeltjes 40+. Voor beide soorten kwam als hoogste notee ring de maximumprijs op het bord: f 56 en f 43.50. De kwaliteit liet door een genomen nogal te wenschen over. Veel kaas was bros tot uitgesproken korst toe. In verband hiermede werden voor verschillende stapels prijzen be taald, die aanmerkelijk lagen onder 't hoogst. De gang was misschien te stel len op 554.—. Het was voornamelijk het 20 pl. product, dat in kwaliteit te wenschen overliet, wat in zooverre niet verwonderlijk is, wijl dit den Noord- Hollandschen producent minder ligt dan de aloude 40 pl'. Edammer. De aangevende boerenkaas was alleen met 40 pCt. vet. Ook hier liet de kwaliteit nog al te wenschen, waarbij natuurlijk het excuus van minder bekendheid met de produc tie niet opgaat. Of de grootere voor deligheid van korte kaas hier wel licht van invloed is geweest? ALKMAAR, 11 Juni, 1943. 16 sta pels 21000 Kg. 9 stapels fabriekskaas 204- f 43.50, 40-+ f 56. 7 stapels boeren kaas f 56. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1