Tewerkstelling in Duitschland. DAGBLAD VOOR Reserve-officieren van Land- en Zeemacht terug in krijgsgevangenschap. Lichtingen 1924 en 1923 in haar geheel ingeschakeld. Medici en apothekers uitgezonderd. Ook 6, 8 en 20 Reg. Infanterie opgeroepen. 46 vliegtuigen neer geschoten. Nieuwe boterbon. Sportieve prestaties van Noord-Hollanders. Zeven turners in de N.G.V.-keurkorpsen Noord-Holl. elftal te sterk voor Excelsior. AD.O. kampioen van Nederland. De nieuwe vleeschbon. Tewerkstelling Distributie van textielgoederen. Oude punten kunnen worden omgewisseld. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3390 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 15 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 135. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M; min. 14 m.M. 1.40. elke 3^4 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche Weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroe pen: Alle reserve-officieren van land- en zeemacht, die geboren zijm na 31 December 1897 voor" zoover deze reserve-officieren in het tijdvak 1015 Mei 1940 in werkelijken militairen dienst waren. Deze reserve-officieren moeten zich tusschen 8 en 12 uur melden in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: a. zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters A tot en met N op 21 Juni; b. zij, wier geslachtsnaam begint niet een van de letters O tot en met Z op 22 Juni; Van deze aanmelding zijn uigezonderd: De reserve-officieren van Gezondheid, de reserve-officieren Tand arts, de reserve-militaire-apothekers en de reserve-Paardenartsen. Personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identi teitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van on misbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aan melding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoe dig mogelijk weer aan don werkgever, resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegen heid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuim den tijd nit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmel ding opgeroepen personen vrij vervoer. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. btj den stationschef van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepels mede te brengen. De gezamen lijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terug voering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Den Haag, 15 Juni 1943. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons nog de bekend making van de terugvoering in krijgsgevangenschap van de navolgende Regimenten Infanterie. De officieele tekst publiceeren wij morgen. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 u.: In het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 6e regiment infanterie en zijn oorlogs onderdeel en: degenen, die geboren zijn in de aren 19!}4 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. In de Frieslandkazerne in Assen: I 2. Het personeel van het 20e regiment infanterie en zijn oorlogs- onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 22 Juni 1943; 3. Het personeel van het 8e regiment Infanterie en zijn oorlogs- onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Juni. Het opperbevel der weermacht deelt mede:' „Aan het Oostelijke front werden plaatselijke aanvallen der bolsjewisten in het gebied van Bjelgorod en Belef afgeslagen. 'In den afgeloopen nacht hebben zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen industrie-installaties ver achter het Sovjetfront gebombardeerd. Twee vliegtuigen worden vermist. Duitsche en Italiaansche vlieg tuigen hebben gisteren de aanvallen op de vijandelijke scheepsconcentra- tiee bij Pantelleria voortgezet. Een transportschip van middelbare grootte werd tot zinken gebracht, drie andere schepen leden ernstige schade. Gisteren overdag hebben formaties Britsche en Amerikaansche vliegtuigen aanvallen gedaan op het bezette ge zette gebied in het Westen en het Noordduitsche kustgebied en bommen laten vallen, vooral op woonwijken der steden Bremen en Kiel. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en schade aan woonhuizien en openbare gebou wen. Zes-en-veertig der vijandelijke vliegtuigen, waarbij tenminste 29 Ame rikaansche viermotorige bommenwer pers, werden vernietigd. Waarschijnlijk zijn nog meer vijande lijke bommenwerpers neergeschoten. Voorts zijn van een formatie vijan delijke vliegtuigen, die voor de Ne derlandsche kust een Duitsch con- vooi trachtte aan te vallen, 4 toe stellen door de escortevaartuigen vernietigd. Tenslotte hebben Duit sche duikbooten op den Atiantischen Oceaan 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, waaronder verschei dene viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht vlogen enkele vijandelijke vliegtuigen Duitsch gebied binnen. Zij wierpen op enkele plaatsen bommen, waardoor onbelangrijke scha de werd aangericht. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht stad an haven van Grimsby aangevallen. 's-Gravenhage, 15 Juni. Van Woensdag 16 tot en met Zon dag 27 Juni a.g. geeft bon „Boter 25a" recht op het koopen van 250 gram boter of margarine voor per sonen van 4 jaar en ouder. Bon „25b Botgr" geeft gedurende dit tijdvak recht op het koopen van 125 gram boter of margarine voor kinderen beneden 4 jaar. HUWENDE AMBTENARESSEN. Zij mogen na het huwelijk voor- loopig in dienst blijven. De secr.-gen. van het dept. van Bin- nenlandsche Zaken heeft op de vraag, of in deze bijzondere tijden van den normalen reger, dat huwende vrou welijke arbeidskrachten uit den dienst worden ontslagen, kan worden afgewe ken ten behoeve van eenige vrouwen, wier a.s. echtgenooten waarschijnlijk binnenkort naar Duitschland zullen wor den uitgezonden, zulks met het oog op de onzekere positie, waarin zij na het vertrek van hare echtgenooten zullen komen te verkeeren, het volgende ge antwoord: Het college van secretarissen- generaal is met mij van meening, dat deze vraag bevestigend kan wor den beantwoord, niet alleen met het oog op de belangen van de verzoeksters, doch ook en wel voornamelijk uit een oogpunt van dienstbelang. Met het oog op de uitzending van personeel naar Duitschland moet het raadzaam worden geacht, vrouwelijke arbeidskrachten op wier behoud voor dien dienst wordt prijs gesteld, na haar huwelijk desgewenscht te vergunnen, voorloopig in dienst te blijven. Pantelleria en Lampedusa geven zich over. Aan het Italiaansche legerbericht van 14 Juni ontleenen wij het volgende: Bij herhaalde aanvallen op de vijan delijke scheepvaart in de Straat van Sicilië en langs de kust van Tunis hebben Italiaansche en Duitsche vlieg tuigen een koopvaardijschip tot zinken gebracht en drie beschadigd. Formaties viermotorige vliegtuigen hebben de omgeving van Messina en Catania gebombardeerd. Pantelleria en Lampedusa. Op 12 Juni werd medegedeeld, dat, tengevolge van massale aanvallen uit de lucht en vanuit zee, die, wat be treft de sterkte en hevigheid tot dusver huns gelijke niet hadden, het eiland Pantelleria geheel verstoken was van water voor de burgerbevolking en men daardoor daags te voren het verzet had moeten staken. Op 13 Juni werd gemeld, dat ook de troepen op het eiland Lampedusa na een onafgebroken bombardement van vijandelijke lucht- en zeestrijdkrachten den ongelijken strijd hadden opgegeven. Wat Pantelleria betreft, dat op onge veer 66 K.M. van Tunis en op 94 K.M. van Sicilië gelegen is, werd gemeld, dat het vijandelijke luchtoffensief zich se dert een maand met ononderbroken he vigheid op dit eiland concentreerde, waar de geheele watervoorziening ver nield werd. Voor deze aanvallen waren alle En gelfiche en Amerikaansche luchtstrijd krachten ln den strijd geworpen die in dertien dagen tijds op het enkele vier kante kilometers groote eiland 15 tot 17.000 ton bommen neerwierpen. Alleen op 10 Juni werden 2000 ton ontplof bare stoffen op de verdedigingsinstal laties en op de woonwijken van Pan telleria neergeworpen. Tevens namen de aanvallen vanuit de lucht en vanuit zee op het slechts 120 K.M. afstand van de Tunesische kust en op 165 K.M. afstand vau het eiland Malta galegen kleine eiland Lampedusa in hevigheid toe. De Duitsche luchtmacht heeft op 11 Juni overdag en 's nachts vijandelijke, door oorlogseenheden beschermde troepentransporten en landingsbooten voor het eiland Pan telleria aangevallen. Een troe pentransportschip van 8000 brt. en 14 landingsbooten werden in den grond geboord. Drie kruisers, 14 kleine oorlogsschepen, w.o. ver scheidene torpedobootjagers en 6 transportschepen werden door bom- treffers ten deele zoo zwaar be schadigd, dat aangenomen kan wor den dat een deel dezer schepen eveneens verloren is gegaan. P?°r brisant- en brandbommen werden talrijke branden veroorzaakt. Een tweede luchtaanval was gericht op voor den oorlog belangrijke installaties in het Z.O. van Engeland. Twee eigen vliegtuigen gingen verloren Onze Noordhollandsche sportver- tesenwoordigers hebben tiidens de Pinksterdagen van zich afgebeten en zij hebben getoond, dat er met hen niet te spotten valt. als de wil er is om te winnen, of tenminste om uit stekende prestaties te verrichten Zoo trok het Alkmaarsche De Hal ter naar de turnfeesten te Ede en kwam terug met lauweren beladen. Zoo versloeg het Noordhollandsche voetbalelftal in Hoorn het Rotter- damsche Excelsior met 40 en de monstreerde daarbij een technisch uitstekend spel. En tenslotte boekten onze Noord hollandsche wielrenners temidden van al de grooten van Nederland klinkende overwinningen! VOOR DE DERDE MAAL. Voor de derde maal in successie is het Haagsche ADO kampioen van Nederland geworden, dank zij een magere 10 zege op Enschede. Het was een matige wedstrijd, waarin de zenuwen een groote rol speelden. En schede was zwakker dan ADO. dat echter het spel te kort hield en daar door in de eerste helft niet kon doel punten ADO 8 4 3 1 11 19-11 Feiienoord 8 3 3 2 9 9-9 Willem II 8 3 2 3 8 17-19 Enschede 8 3 1 4.7 15-13 H'veen 8 2 1 5 5 18-26 Van 16 tot en met 26 Juni 1943 geeft de met 27A Vleesch gemerkte bon recht op het koopen van 200 gram vleesch, been inbegrepen of twee rant soenen vleeschwaren, terwijl bon 27B Vleesch recht geeft op het koopen van 50 gram vleesch, been inbegrepen of een half rantsoen vleeschwaren. Elk der bonnen 27A en B Vleesch heeft dus de dubbele waarde der ge wone bonnen, doch aangezien slechts één bonnummer is geldiig verklaard i.p.v. twee, wordt op deze wijze toch het gebruikelijke rantsoen van 250 gram per twee weken beschikbaar ge steld. De bonnen Vleesch 25 4 26B zullen niet worden geldig verklaard en kunnen worden vernietigd. Van bevoegde zjjde wordt omtrent de kwestie der tewerkstelling medegedeeld: Het leven van het Nederlandsche volk is niet te scheiden van het lot van Europa. Het moet derhalve zijn bijdrage leveren tot Europa's strjjd om het bestaan. Dit doel dienden tot dusver de maatregelen in verband met de tewerkstelling van werkkrachten in Duitschland. Met de behoeften van het Nederlandsche econo mische leven zelf werd hierbij in aanzienlijke mate rekening gehouden. Op de royaalste wijzen werden derhalve vrijstellingen van de tewerkstelling in Duitschland verleend. Het voornemen bestaat, de oudere werkkrachten, die over waardevolle ervaring in hun beroep beschikken en meestal reeds gehuwd zijn, in het vaderland te laten, dus de reeds uitgereikte bewijzen van vrijstelling te handhaven. Om deze reden worden thans de jongere lichtingen, om te beginnen de lichtingen 1924 en 1923, in haar geheel ter tewerkstelling naar Duitschland overge bracht en wel zonder rekening te houden met wellicht reeds verstrekte bewijzen van voorloopige vrijstelling. Uitgezonderd zijn bij deze beide lichtingen slechts de mijn werkers, die onder den grond werken, en leerlingen van middel bare algemeene en technische scholen of hoogeschoien. De lichting 1922 en nog vier a vijf lichtingen zullen telkens naar rato van het voor rekening van het Nederlandsche volk komende aandeel aan de behoefte, die de Europeesche oorlogs economie aan werkkrachten heeft, in haar geheel worden opge roepen. Principieel worden evenwel bij deze lichtingen slechts die werkkrachten, die door haar sleutelpositie voor de Neder landsche industrie, voedselvoorziening, landbouw en mijnbouw, noodzakelijk zijn, van tewerkstelling in Duitschland vrijgesteld, waarbij ook rekening wordt gehouden met de werkkrachten, die in den landbouw tot aan het binnenhalen van den oogst werk zaam zqn. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld: zijn nn zich ge heel kunnen geven aan de eisehen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland -willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur: Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant". Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutsches Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern". Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uür: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4 24 Juni 913 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. DE HALTER IN EDE Zooals men weet was de Alkmaar sche gvmnastiekvereeniging De Hal ter met een groepje leden naar de turnwedstriiden te Ede getrokken, om daar te trachten eenige plaatsjes te veroveren in de verschillende keurkorpsen De verwachtingen wa ren natuurlijk hoog gespannen en heel in het geheim hoopten directeur en bestuur, dat er een of twee plaatsen veroverd zouden kunnen worden. Maar het succes was geheel anders: weliswaar moest men bij de heeren met één enkele plaats genoegen ne men. omdat Veldstra.. ziin dag niet had. maar bij de dames waren niet minder dan vier leden van de Alk maarsche vereeniging. die een plaats opeischten in het keurkorps, terwijl bii de juniores zoowel een meisje, als een iongen in de keurploegen werden opgenomen. We gelooven. dat nog nimmer in de geschiedenis van het N.G.V. een ver eeniging zooveel leden in de keur ploegen zag opgenomen als thans De Halter, dat er op het oogenblik dus zeven heeft! Bii de dames veroverde mevr T. Langenberg de 3e plaats, terwijl de 6e. 7e en 8e plaats resp. werden bezet door de dames van KeulenFranke, Poeze en Snigt. Bii de heeren plaat ste W. Volkers zich negende, bii de meisjes werd mei Schenkel zesde en bij de jongens A. Boot vierde. Dat was echter niet het eenige suc ces van De Halter. Immers, op den eersten Pinksterdag moest directeur Boot met een groepje meisjes en jon gens. die allen nog tot de adsplranten behooren. toestelturnen demonstreeren en het succes van deze demonstratie was overweldigend. De Techn. com missie van het N.G.V bracht aparte hulde aan den heer Boot voor deze „openbare" lessen. Het gaat goed met onze turnsport in Noord-Holland! Intusschen zij vermeld, dat mei. Bonnet van DOS (A'dam) en Schonk van Sparta (Delft) nationale kam pioenen werden, terwijl mei. van Rozen uit Oosterwolde en G v. Galen uit Enschede de ieugdtitels behaal den. De oud-kampioen Molenaar uit Oudkarspel moest met de vierde plaats genoegen nemen. NOORDHOLL. ELFTAL WINT. Het N.H.-elftal heeft in Hoorn het Rotterdamsche Excelsior in een tech nisch uitstekenden wedstrijd een ver diende 40 nederlaag toegebracht. Twee hard werkende ploegen hebben een boeienden wedstarid gespeeld met wisselende kansen en dat Excelsior geen enkel doelpunt kon maken, kwam hoofdzakelijk door het 'sterke verdedigende snel der Noord-Hollan ders. waarbij Klokkemeiier en Kui per. uitblonken. Nadat reeds in de eerste minuut Noord-Holland de leiding had geno men. duurde het nog geruimen ttid na de doelwisseling. voordat Schenk den voorsprong kon vergrooten en pas in het laatste kwatier kon Dissel met twee goede doelpunten den stand tot 40 opvoeren, waarbii tevens van goed veldwerk te genieten viel. OM DEN NVB-BEKER. De kwart-finales van den NVB- beker hebben geen verrassende uit slagen opgeleverd. Aiax won normaal met 20 van HSC. MVV had meer moeite met DOS, dat zich slechts met 2-3 liet slaan, DFC was veel sterker dan Excelsior en won met 4-1. ter- wiil Wageningen met 4-2 van HBS won en dus een mooie kans heeft om in de finale te komen. ^ERS WINT IN UTRECHT. Op de Utrechtsche Wielerbaan wer den Zondag groote wielerwedstrijden gehouden, met als hoofdnummer iets geheel nieuws: een „Kleine ronde door Nederland". Het was eigenlijk een klassementwedstrijd over 50 km. terwijl de verschillende eindpunten etappes werden aangeduid door de klassementen. Geheel geslaagd mag deze nieuwigheid niet genoemd worden, maar daarnaast bleek, dat de spanning voor het publiek er vol op aanwezig was. Piet Evers won het hoofdnummer voor Pellenaars, Groe- newegen. Jan Pronk en Derksen, ter wijl de groote Schulte slechts de 10de plaats veroverde.. DRIEVOUDIGE MOORDAANSLAG. Op de grens van de gemeenten Boxtel en St. Michielsgestel heeft dezer dagen een drievoudige moordaanslag plaats gehad. Door een schot in het hoofd werd de 50-jarige de R. gedood, een vrouw met wie hij in concubinaat leefde, kreeg een schot in de long, .terwijl een 21- jarige jongen uit Arnhem, K., die tijdelijk verblijf hield, ernstig in de burst werd getroffen. De politie trof de vrouw zwaar gewond aan langs den weg op ongeveer 800 m. van de plaats van het misdrijf. De moordaanslag is gebeurd in de bosschen, waar de R. een kamp buisje had en sedert twee weken woon de. Over het motief tast men nog in het duister. De daders moeten zwaar be- wapeitd zijn geweest. De oorlog, waarvoor in de allereerste plaats Duitschland zijn beste en edelste tloed offert, wordt gestreden voor het behoud van Europa. De Kuituur, mis schien wel het gansche leven, van het Avondland staat op het spel. De Bolsje wisten doen een stormloop op ons we relddeel en hopen met hun pantser wagens en onafzienbaar menschen- materiaal de poort van Europa stuk te ramelen. En aan den anderen kant staan de Anglo-Amerikanen, die, in misdadi ge hebzucht, bereid zijn het schoone Europa aan de Aziatische benden over te leveren. Als een muur van staal en beton staat de Duitsche Weermacht verrezen om dit gevaar, dat Europa dus ook Neder land bedreigt, af te wenden. Het Duitsche volk is geproclameerd tot den totalen oorlog; alle beschikbare Duitsche mannen zijn naar het front vertrokken of zorgen in de fabrieken, dat de Duit sche soldaten wapens toegevoerd krijgen. Het is onder deze ernstige omstandig heden, waarin het gaat om het zijn of het niet zijn, niet meer dan billijk, dat ook de andere landen van Europa, ter handhaving van hun bestaan, een over eenkomstige bijdrage leveren. Ook in ons land dat als Europeesche natie evenzeer door het Bolsjewistische mon ster belaagd wordt zal daarom de zelfde concentratie van krachten dienen te geschieden. Dat is slechts een een voudige eisch der rechtvaardigheid. Deze klaarblijkelijke eisch werd tot heden niemand zal het kunnen ont kennen met gevoelens van groote soepelheid gesteld. Want een feit is het, dat van de tot dusver bij de regeling be trokken werkkrachten op grond van vrijstelling ongeveer negentig procent niet te werk gesteld zijn. En ook thans nog wordt deze soepel heid niet prijs gegeven, want uit de be kendmaking blijkt duidelijk, dat nog steeds ernstig rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde behoeften van het Nederlandsche maatschappelijke leven. Immers de liphtingen, welke thans in haar geheel tewerk gesteld worden, omvatten personen, die, vol gens leeftijd en ontwikkeling, zeker niet. geaoht kunnen worden sleutelposities in te nemen of gespecialiseerde vakarbei ders te zijn. Bovendien wordt de wil van de be trokken instanties om de vitale func ties van het economische leven in Ne derland te beveiligen, ondubbelzinnig bewezen door de uitzonderingen, die bij de lichtingen van 1922 en ouder ge maakt werden. Zeker, men kan zich aangenamer maatregelen voorstellen, en de instan ties, welke haar in het leven geroepen hebben, zijn zich hiervan ook zeer wel bewust. Maar waar het gaat om de toekomst van Europa, om de toekomst van ons éllen, behooren anderen over wegingen dan die der noodzakelijkheid een onverbiddelijk zwijgen opgelegd te worden. Men verAiime niet te beden ken, dat het Duitsche volk zelf tien maal zwaardere lasten draagt. Ook moet men beseffen, dat even- tueele pogingen tot ontduiking slechts onszelven tot nadeel zouden strekken. Een vermindering van werkkrachten als logisch gevolg van dezen onwil zou immers spoedig de oproeping van andere jaarlichtingen tot een vereischte maken. En dit zou beteekenen, dat ook oudere werkkrachten ingeschakeld zou den worden, terwijl het juist de bedoe ling der nieuwe maatregelen is éi/Ut vrij te houden van tewerkstelling. "Wij hebben op deze tewerkstelling om tweeërlei redenen dit uitvoerige com mentaar geleverd. In de eerste plaats om aan te toonen, dat de betrokken instanties het Nederlandsche volk zoo veel mogelijk sparen willen, door die arbeiders in het land te laten, die zoo wel door hun leeftijd als vakbekwaam heid voor het Nederlandsche volksle ven van bijzondere waarde zijn, en in de tweede plaats om allen kwaadwil-, ligen en leugenachtigen geruchten, die omtrent de tewerkstelling opduiken mochten, reeds terstond den kop in te drukken. Bij onze Vrijwilligers. Een batierij in stelling; bijzonderheden worden terdege doorgenomen SS PK Reituberg O-H-Pm 's-GRAVENHAGE, 12 Juni. - De Secretaris-Generaal van het Departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat met in gang van 12 Juni 1943 alle tot dusver geldige distributiebescheiden voor tex- ielproducten zullen zijn vervallen. Het publiek wordt tusschen 20 Juni 1943 en 11 Juli 1943 (tegelijk met de uit- eiking der bonkaarten Voedingsmidde len 8e periode) in de gelegenheid ge steld punten, die nog over zijn op de textielkaarten 2e en 3e serie om te wis selen tegen T-punten, mits de onbescha digde punten nog aan bovengenoemde extielkaarten vast zitten. Punten van de toeslagkaarten le en 2e erie komen hiervoor riet in aanmer king. Ook de kousenbonnen der textiel kaarten kunnen niet worden omgewis seld. Eveneens kunnen 'zij, aan wie nè 11 April 1943 speciale punten dan wel vergunningen of machtigingen zijn uit gereikt, voor zoover het köopen hierop nog niet heeft plaats gevonden, aan vragen tot het verkrijgen van nieuws punten, dan wel vergunningen of mach tigingen bij de distributiediensten in dienen. Deze aanvragen dienen te geschieden op formulier MD 333—06, waarop de in te leveren punten, dan wel vergunnin gen of machtigingen, naar soort door den betrokkene moeten worden vermeld, alsmede de datum, waarop zij werden ontvangen. De omwisseling van bovengenoemde speciale punten, dan wel vergunningen of machtigingen zal eerst plaats vinden: a. Nadat het aanvraagformulier hier toe door den distributiedienst is gecon troleerd; b. de betrokkene door den distribu tiedienst is opgeroepen en deze kan aan- toonen, dat hij' nog steeds de aange vraagde goederen dringend noodig heeft; c. de voorschriften, op grond waarvan de goedere.n destijds zijn toegewezen, in middels niet zijn gewijzigd. Bovendien wordt de aandacht van bet publiek er op gevestigd, dat de vódr 11 April 1943 uitgereikte'speciale punten en/of vergunningen niet voor omwisse ling in aanmerking komen. Wel staat voor de bezitters van deze bescheiden de gelegenheid open om op nieuw een aanvrage ter verkrijging van nieuwe distributiebescheiden bij de dis tributiediensten in te dienen, echt af kunnen deze aanvragen eerst van 28 Juni 1943 af in behandeling worden ge nomen. y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1