n vp" DAGBLAD VOOR ENDE is U heb zóó ver laaf *komen, Politieke moord te Zwolle berecht. |sche Beurs. |CHE rNIE N.V. ers :eurs gen nestje. Zware aanvallen op Wesi-Duiischland Aanval op vijandelijk convooi. Bose richt zich tot het Duitsche volk 1 4 X Nederlandsche krijgsgevangenen in Hakodate. Rost van Tonningen spreekt op Journalisten-congres te Weenen. BEKENDMAKING. 11 11 Kustgebied Zandvoort-IJmuiden verboden. STAD EN OMGEVING. andere plaats da iritiek is geweest fan aardappelziekte. ~i gesproeid, doch 01 L zal zijn geweest, lat de veiling een It de veilingleider, fer Kz., een korte Ta, waarin hij ge- »r van de tuinbon-" landelaren verwacht op, dat de moei- lot zijn, maar deed op allen om in het l»emeen de uiterste Eet te besteden en Jrs aan, vooral geen. ■voeren van de per- Tkte in bet lol ge it deze eerst ultzie- frbeste methode. de optocht van p beweging en be- latsen de bedrijvig» [en lossen. T)pelseizoeni 1943 tot verloopen. Heden kon 102%, kl lOi'/ie1 tl 100718 |l2 100-/16 1938 1937 45 ilij. "3 Ibank lUnie lb' 1 1647/w 191 238 1Ó51/: yp. 102'/« W'-lU |Hyp. 102Vi 102'/. |Hyp. 102'/4 1 10 1/4 bp. 102'/4 V.k. 102V» 1023/g 100'/j 100'/, 94'/» 173 13-Vj 13/ 164' 'u 191 318 155'/, 1021/4 IO2V4 IO21/4 10 10 1/4 10274 102'/, I jonker (alw.); Plaat®" ledacteur, Kunst en I p. van den Aardweg, II N Adema beiden te K'nd-' Jac- "Broersen h en Stadsnieuws: D. |,i werkman; Adver- |-d, allen te Alkmaar. ITOOE hier Latst worden, blad. sNEEL g: brieven worden. Jtoudbureati en lantoor VOOR- ps-Installaties \GNIE N.V. Den Haag. en huis... dat Ik bereiken. Mef yp-systeem kan 5 die sparen kan, letrekkelijk kor- een eigen huis j Vraagt inlich- i' V. BOUWKAS L4 454.12s am.t.rdaW Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordat» C t. N.V. Bnreau Alkmaarache editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 34 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 144. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties in deze tditle 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3M m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Vijandelijke luchtmacht betaalde een hoogen prijs. hoofdkwartier van den führer, 23 juni. - Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: ,Van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld, pe luchtmacht viel steunpunten voor de luchtmacht en bewapeningsbedrijven in het vijandelijke achterland aan en wierp in de Finsche Golf drie kustvrachtsche- pen in brand. Brltsche en Amerikaansche lucht strijdkrachten deden gisteren overdag en In den afgeloopen nacht verschei dene zware aanvallen op steden in West-Duitschland en in de bezette ge bieden in het Westen. Vooral in de woonwijken der steden Oberhausen en Mülheim a. d. Ruhr ontstonden aan zienlijke vernielingen. Op 22 Juni des middags viel in het zeegebied voor Scheveningen een sterke formatie Brit sche bommenwerpers en torpedovlieg- tuigen tevergeefs een Duitsch convooi aan. Bewakingsvaartuigen en de lucht doelartillerie aan boord der koopvaar dijschepen schoten zeven der aanval lende vliegtuigen neer. Het convooi is in zijn geheel in de haven van bestem ming aangekomen. In totaal werden hij de aanvallen van gisteren overdag en in den afge loopen nacht volgens de totdusver ont vangen rapporten 92 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 75 viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Drie eigen jagers gingen verloren. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden in den nacht van 22 op 23 Juni afzonderlijke doelen in het gebied van jenden. j Verliescijfer nog aanmerkelijk hooger. Naar het d.N.b. zijn volgens nog on volledige berichten sedert den vroegen ochtend van 22 Juni tot den ochtend van den 23sten Juni door nacht jagers, forma ties jachtvliegtuigen, de luchtdoelartil lerie der luchtmacht en die der marine minstens 135 Britsche en Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. Rommel ireki offensiefjas aan.. Een majoor uit het hoofdkwar tier van maarschalk Rommel» die eenige dagen als koerier te Berl\jn vertoefde, deelde mede, dat de veldheer op het oogenblik weder om een uniformjas draagt, dat zoo wel in het eigen kamp als ook bij den vijand, een zekere vermaard heid heeft gekregen. Het is zijn zoogenaamde „offensiefjas", welke hij steeds draagt als hij zyn nieuwe plannen voorbereidt of begint uit te voeren. De spiegels van deze merkwaar dige offensiefjas vertoonen de maarschalkstaven, die in dit bijzon dere geval tijdens den veldtocht in Noord-Afrika bij El-Alamein zijn vervaardigd door den knecht van den maarschalk. Deze knecht, die goudsmid van beroep is, smeedde de maarschalkstaven uit het gele blik van een Engelsch sardineblik je, dat hij onder den oorlogsbuit vond. „Onze torpedovliegtuigen hebben een vijandelijk convooi voor de Noord- Afrikaansche kust aangevallen, een vrachtschip van 12.000 ton tot zinken ge bracht, en een van 7000 ton beschadigd. Een derde vrachtschip werd In de Golf van Tunis getorpedeerd. De haven van Bizerta, wegen en spoorwegdoelen ten Zuiden van Jaffa in Palestina werden door onze formaties der luchtmacht ge bombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen ondernamen bomaanvallen en schoten met mitrailleurs op Salerno, Castel Ve- trano, Milazzo en Olbia. Uit Salerno wordt melding gemaakt van schade en verliezen. DE TOESTAND IN LE CREUSOT. De helft van de bevolking van Le Creusot Is dakloos geworden. Een Fran- sche Roode Kr.uis-trein, welke men on middellijk naar de geteisterde stad heeft gezonden, beschikt o.m. over een spe ciale operatiewagen en over installaties waardoor men aan moeders en kinderen eerste hulp kan verleenen. Voorts over een keukenwagen met niet minder dan 16 groote ovens met een capaciteit van 14.000 maaltijden, een wagon voor le vensmiddelen, een met kleedingstukken voor 5000 personen, alsmede een wagon, die als bureau dienst kan doen en waar aanstonds de vereischte officieele papie ren voor de geteisterden kunnen wor den opgemaakt. Verder is er nog een wagon met het noodige luchtbescher- mingsmaterieel. Bij onze Vrijwilliger». Langs rotsige paden het doel tegemoet SS PK Nonnenmacher-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hieronder genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Pollzei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. DEEL VAN GIBRALTAR'S ROTS INGESTORT. Naar uit Gibraltar wordt gemeld heeft zich eenigen tijd geleden aan de oostelijke zijde van de Britsche ves ting een groote aardverschuiving voor gedaan, waarbij ongeveer een mil- lioen ton aarde en rots in beweging is gekomen. Daar de opruiming van de aardmassa's meer dan een jaar zou vergen, hebben de militaire autoritei ten besloten aan den door de aardver schuiving getroffen kant van crots nieuwe toegangen naar het inwendige aan te leggen. HET TWEEDE FRONT GEEN NOODZAKELIJKH&D? Naar uit Washington wordt gemeld heeft de minister van marine, Knox, met betrekking tot den nieuwen aan drang van de Sovjetunie tot vor men van een tweede front in iropa verklaard, dat naar zijn meenirg deze eisch meer een vormkwestie is en niet uit besliste noodzakelijkheid- voort vloeit. Soebhas Chandra Bose heeft zich via den Japanschen kortegolfzender in Tokio in een toespraak in de Duitsche taal tot het Duitsche volk gericht. Hij begon met zijn diepen dank uit te spreken voor de ontvangen hartelijke gastvrijheid. Het was voor hem een nieuwe belevenis geweest, een bezoek te hebben gebracht aan Duitschland in? oorlogstijd. Hij heeft Europa verlaten met den indruk, dat zoowel het be drijfsleven als de voedselpositie bevre digend is. Voorts betoogde Bose, dat hij tijdens zijn verblijf in Duitschland met genoegen heeft kunnen constateeren, hoe echt de belangstelling voor Indië en hoe diep de sympathi voor de. Indische onafhankelijkheid is, oyer de Anglo- Amerikaansche grootsprekerij van een tweede front op het Europeesche vaste land zeide Bose slechts te kunnen lachen. Zouden de Engelschen en Ame rikanen een landing probeeren te on dernemen, dan verwacht ik een tv eede Dieppe, maar met nog grootere afme tingen. De ijzeren vastberadenheid van het Duitsche volk kan niet door ter- reuraanvallen van den vijand uit de lucht geschokt worden. Van al het andere afgezien, hebben de mogendheden van het Drielandenpact het geweldige voordeel boven hun vijanden, dat zij als een blok graniet vereemgd zijn. De Amerikaansche im perialisten daarentegen wantrouwen de Britsche imperialisten en Giraud is ja- loersch op de Gaulle. Bekendmaking. Kraditens artikel 5, lfd 1, cijfer 2, lid 2 van de verordening van den Rijkscommissaris voor de bezette Ne- derlandsche gebieden nr. 100-41 over bijzondere maatregelen inzake de kustbescherming, wordt het volgende bepaald; Alle vaartuigen mogen in het door de verordening nr. 100-41 bepaalde ge bied, waarvoor de verbodsbepalingen gelden, alleen varen of in dit ressort te water of op het land liggen wan neer zij krachtens de volgende bepa lingen gekenmerkt zijn. Vaartuigen met een laadvermogen van minder dan 10 ton moeten op een duidelijk zichtbaren plek aan den bui tenkant op een vast deel van het vaartuig in letters van tenminste 10 c.m. hoogte en een breedte van 1 c.m goed leesbaar, den naam van het schip of eigenaar alsmede zijn woon plaats vermelden. Voor de kenmerking van vaartuigen met een laadvermogen van 10 ton of meer kan men volstaan met het in artikel 7, lid 1, van de „Reglementen voor de Binnenvaart" voorgeschreven teeken. De plicht tot kenmerken strekt zich ook uit tot drijvende toestellen, dat zijn drijvende voorwerpen waarop mechanische installaties als baggermo- en, kraan, hefwerktuig of bokken zijn aangebracht. Overtredingen van deze verordening worden gestraft overeenkomstig art. 7 van de verordening nr. 100-41 met een gevangenisstraf of in ernstige gevallen met tuchthuisstraf van ten hoogste 5 jaren. L .VOORSTEL VAN ROOSEVELT INZAKE DEN MILITAIREN DIENSTPLICHT. De eerste reactie van het congres op het voorstel van Roosevelt om arbeiders der bewapenings-industrie, die pogen te staken, voor militairen dienst op te roepen, dufdt volgens een bericht van „United Press" op een krachtige op positie. Senator Truman heeft ver klaard, dat hij er niet mee eens is om den militairen dienst als een soort straf tc beschouwen, want het leger is geen gevangenis. Ook andere senatoren heb ben zich tegen Roosevelt5s voornemen uitgesproken. Ook onder de mijnwerkers heeft de mededeeling van Roosevelt ontsteltenis veroorzaakt. Onder de 125.000 mijnwer kers uit West-Pennsylvanië hoort men verbitterde uitlatingen over de afwij king van den looneisch. nl vier distric ten hebben de mijnwerkers er zich reeds voor uitgesproken de staking voort te- •etten. Radio Londen meldt nog, dat er nieu we moeilijkheden zijn ontstaan, omdat de mijnwerkerscommissie niet in staat Was, de mijnwerkers weer aan het werk te doen gaan. Deze waren van meening, dat hun positie in geen enkel opzicht was verbeterd. Beide verdachten ter dood veroordeeld. Wij hebben onlangs melding gemaakt van den moord op den aannemer Koopman uit Zwolle, die zijn in Raal- te wonenden broer had bezocht en op den -terugweg in Heino door eenige personen werd lastig gevallen omdat nij een N.S.B.-speldje droeg. Op weg van Heino naar Zwolle is hij toen door den 20-jarigen smid Klaas Mul ler en den 2-5-jarigen schilder Willem Haaije, beiden uit Heino, gevolgd, be wusteloos geslagen en nog levend in een kuil begraven, waar hij den dood door verstikking heeft" gevonden. Beide verdachten hadden zich dezer dagen in Den Haag voor het Sonder- gericht in Den Haag te verantwoor den. Muller vertelde, dat hij in het café twaalf glazen bier had gedron ken omdat hij zijn afscheid vierde daar hij zich moest melden voor den arbeidsinzet. Hij maakte het Koopman lastig en verklaarde woedend te zijn geweest omdat hij meende met zijn vader en broer door de N.S.B. te zijn aangebracht, daar alle drie zich voor den arbeidsinzet moesten melden. In het café had nog een verzoening plaats maar Muller en. Haaije gingen Koopman daarna per fiets na, wierpen hem op den grond en sloegen hem op het hoofd tot hij als dood bleef lig gen. Zij droegen hem 10 a 20 meter het bosch in en aangezien zij dachten dat hij dood was, hebben zij hem daar „begraven". Het gerecht schonk geen geloof aan zijn bewering, dat men er zich eerst van overtuigd had, dat hij niet meer ademde. De verklaringen van verdachte Haaije kwamen in hoofdzaak overeen met die van Mul ler. Hij had niet op Koopmans belofte vertrouwd dat deze van het gebeurde in het café geen aangifte zou doen. Dr. Hulst, als deskundige gehoord, heeft geen andere doodsoorzaak dan verstikking kunnen vinden. Het requisitoir. De Staatsanwalt zeide, dat deze lie den zich lieten ophitsen met een fa natisme zonder zedelijke remming. Zij zagen in hun verblinde haat in Koop man slechts een vertegenwoordiger van de N.S.B. en de manier waarop deze is toegetakeld wijst er op, dat zij hem niet alleen een pak slaag .wilden geven. Zij sloegen hem nog steeds toen hij op den grond liggende om hulp riep en hebben hem later in zijn be wustelozen toestand begraven om ieder époor van hun misdaad uit te wisschen. s-GRAVENHAGE, 23 Juni. Het infor- matieureau van het Nederlandsche Roo de Kruis, Korte Voorhout 14 te 's tïra- venhage ontving uit Japan- ogaven van Nederlandsche krgsgevangenen in Ha kodate. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen. bericht aan de familie worden gezonden: jft macgillavry 10203 hw verburgt 25515 dieky lortscher 2121 ja urvis 217611 op vermeesch 111996 ce debont 7806 aris fleijbroek 156523 ag flohr 66912 jc vander- linden 155318 jj leunisen 84409 fa mot 94213 st anderson 48720 fm dahmen 228020 pem haagenbeek 9514 julius peehler 16917 115111 marins peehler 115213 lo peehler 134313 jlc moorrees 89209 ja corbet 44801 ph verstappen 28518 willy bouhuis 113521 yma scheemuiter 58526 jao eschweiler 35304 pc snellebrand 83827 leo vanderwaag 71617 dnap dias 13115 jan philippo junior 17012 d wg gribnau 189709 ew lindever 206608 hugo lens 50104 edmond merling 28539 ga becker 11618 fn becker 20215 cj kerp 59201 d pf speltie 113518 willem du- grp 14313 nico diephuis 125313 df stavers 93222 ae bergmans 33718 fj kirkhove 96556 lfj 'meyer 71213 la cramm 9518 vk pieter- son 17017 cj bock 44620 herman schrijver 38506 hubertus flokstra 19822 he coert 29321 emile samuel 51822 david schrijn 38396 johannes ehrhardt 21303 jan schif- feriing 33400 wk lubach 63508 hmh devogel 166418. ff strengnaerts 80094 wyo gatten- berg 55696 he versigny 63102 hl riede 103619 jg holscher 193120 rt vanderveen 118818 bernadus zadelberg 159321 hf meyer 68913 gp sittrop 39597 Wilhelmus vanden- citelmann 116823 frans lentze 58723 cio berg 9802 hm andriese 48820 ht wonwin- rudolph 27408 jh otenhoff 27124 hendrik rïjnders 83514 jf vanroom 149719 ja giere cordromp 31918 fw Israel 180321 dv span genberg 69017 wa folrentinus 176623 haj hêndriks 176923 rje martens 72610 jt cou- trier 231002 ac killiaan 55305 wh bakker 248805 ga vaneldik 36820 jn nierasch 28016 Zjj maakten zich schuldig aan politieken moord wat ook sabb- tage inhoud, w,aarom de Staats anwalt tegen beiden de doodstraf eischte. De verdediger betoogde dat hier geen voorbedachte rade aanwezig was. De doodstraf. Rooiverbod van Aardappelen opgeheven. Naar ons hedenmorgen be richt wordt is zoojuist het rooiverbod van vroege aardap pelen opgeheven. Deze maat regel geldt voor het geheele land. Een en ander houdt in, dat de tuinders dus, ingaande mor gen ongelimiteerd hoeveel heden vroege aardappelen aan de veilingen kunnen aanvoeren. Frankrijk. Nadat het Sondergericht in raad kamer was gegaan deelde de pre sident mede, dat beide verdachten ter dood waren veroordeeld. De president wees er daarbü op, dat politieke haat de menschen tot die ren maakt en dat dergelijke moor den groote onrust veroorzaken, wat de bezettende macht niet on verschillig kan laten. Wie zich tot moord verlaagt be hoeft niet op medelyden te reke nen en het gerecht zal hen neer slaan. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.00 uur Maan op 1.40 uur, onder 13.06 uur. Dat het besef van het Joodsche gevaar bij de Germaansche volken steeds ster ker wordt en wortel schiet, bleek uit een rede van mr. Rost van Tonningen op het congres van de Unie van Nationale Jour- nalistenvereenigingen te Weenen., Uit zijn rijke ervaringen, opgedaan tijdens zijn verschillende vooraanstaande func ties in het Europeesche economische leven ontwierp hij in zijn rede een aan schouwelijk beeld van de internationale Joodsche financieele manipulaties. Spr. herinnerde eraan, dat hij in 1923 in de „argelooze veronderstelling dat de Ge- neefsche verzoening der volken oprecht was", de functie van commissaris van den Volkenbond in het toenmalige Oos tenrijk heeft aanvaard. Hier heb ik voor de eerste maal het „geraffineerde ver nielingswerk van het Jodendom en de plutocratie" leeren kennen. Waar men ook heenkeek, zoo zei Rost van Ton ningen, overal knaagde de Jood aan het cadaver van Europa. Toen het Joodsch geleide banksysteem van Centraal-Europa ineenstortte, kwam de niet te vatten corruptie aan den dag en toen de georganiseerde diefstal van de Weensche Joden duidelijk werd, was ik getuige van de meedoogenlooze terreur tegen de OostenrijkSche Nat.-Socialisten. Vervolgens schilderde mr. Rost van Tcnningen zijn ervaringen in Genève, waar in het financieele comité van de liga de Sovjetbankiers de zijde kozen van de Amerikaansche en Engelsche haute finance. Ook de ervaringen dia spr. na zijn terugkeer in Nederland heeft opgedaan, waren even schokkend als die in Weenen. N.l. dezelfde financieele Joden, die eerst in Weenen, dan in Pa rijs, Londen en nu in Amsterdam de toon aangaven. Deze financieele Joden behoorden tot de intiemste vrienden van den president van de Nederlandsche circulatiebank en vanuit Amsterdam werd met Nederlandsch kapitaal even goed het roode Spanje gefinancierd als de Fransche bewapening van den Jood Blum. Spr. herinnerde voorts aan den ver- geefschen strijd van de jonge Mussert- beweging tegen deze .kuiperijen, alsmede tegen de door de Joden georganiseerde vernietiging van vee en groenten om zoodoende de levensmiddelenprijzen te kunnen handhaven terwijl tegelijkertijd ontelbare Nederlandsche werkloozen aan ondervoeding leden. „Moge de zon van het geluk spoedig weer de in nauwe gemeenschap aaneen gesloten Europeesche volken verwarmeh. Laten wij eensgezind, trouw en dapper zijn tot de eindoverwinning, want met Europa staat en valt de* cultuur der we reld, valt alles wat ons in dit leven dier baar en heilig is". Als in den voorzomer een groot aantal nieuwe bijen is uitgekomen, verlaat de koningin op een zonnigen dag met ongeveer de helft van het totale aan tal bijen de oude woning. Men noemt dit „zwermen"» Op de foto ziet men zulk een „zwerm" aan den tak van een appelboom. De imker „schept" deze in een zgn. schepkorf CNF-Stevens-Pax m wobhe steinfort 104714 fm tit 88210 Cor nells bertsch 112618 nm dumas 106014 jan vandekok 149508 alc wannee 53511 johan vandronglen 46514 rc devroerde 98721 maurits wijsman 2607 ferdinand bruns 186124 johan thrner 78919 klass feenstra 66023 ajj verbeek 97561 fe vanouwerkerk 96831 jw hoogervorst 51621 aa muldez 125719 ij knaud 81314 hca roestenburg 104218 wouter vanwaardenburg 94613 he verhoeven 8313 un welcker 85914 fj dejong 92107 ja hagenaar 122417 dh smith 33808 fl dister 78805 3\ vanswieten 155221 ar pappen 113710 jh rozand 118014 ah-aarde- ning 16410 jk ho?ke 82116 eugene jansen 69615 piet vanderhorst 120922 al vander- endt 13819 tp grayenberch 176723 fa an- tonie 89111 cgea muller 33702 je hoop 26706 hw engelen 27705 ve smith 118108 jal vijsma 118317 eg wolf 86314 cag perret 88512 ve agertaeek 35316 ladewijk berger 55817 afj brookman 26312 Ih hevr 24820 eddy rozet 129218 rene .kruithof 47323 pp van schenck 110717 motordienst sergeant cornelis rernst korporaal cl kampff sol daten heuri meyers ew koning luitenant oh huininga koninklijke marine stoker Ig lemmens me roos johnannes veerman frits iseli feodor hall dp vankammen at duden artillerie luitenant peve lieven- schutz korporaal cg malakusea brigadier gvb vandenkolk soldaten lc noelandeps hfh vandenbrand jjg vanamersfoort al gemeen hoofdkwartier tweede luitenant wh kuiler genie sergeant vh landegent soldaten cornelis bruinsma george reu- neker aj vanderbergh jules declercp mi litaire luchtvaart vaandrig jan jongsma soldaat emile simon veldleger hoofd kwartier reserveofficier benjamin lutter stadswacht soldaat wli rademaker stads wacht ekalongan acl vanbannisseht trans- ort kapitein gj vanwieringhenborski terr- troepen tweededivisie luitenant jcl gote- vandervet sgtmaj tl hedrickvonwièder- hold sergeant isaac debruin soldaat af winter fuselier johames oosterveen in fanterie sergeant dh loth soldaten henri schroder ag jeltes wilhelm anthonijsz teunis vandenburger bge broers vl davies cf beemer medserv apothekers tweede klas max vandervlerk gp klass fj leent martinus rinks wh wiedeman marine soerabaia matroos ja jansen. Alle manlijke personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde arbeids bureau nog geen schriftelijke uitnoodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmeldingsplicht, b.v. we gens ziekte den 31sten Met, lsten Juni en 2en Juni niet heb ben voldaan, worden hiermede voor de laatste maal uitgenoo- digd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoeg de arbeidsbureau of bijkantor-, op de hieronder genoemde da Donderdag 24 Juni, in Janu, i tot en met April geborenen t' schen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot .1 met Augustus geborenen, ti s schen 9 en 17 uur. Zaterdag 26 Juni, in Septem ber tot en met December gebo renen, tusscnen 9 en 13 um. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 geborenen, voorzoover zij onderworpen zijn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan eek niet zijn nagekomen, voor de laatste maal gelegenheid ge boden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd hande- delen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus b.v aan deze uitnoodiging niet of niet naar behooren voldoen, opzette lijk of door nalatigheid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1943. Toen. de „République des carharades" zich aan den vooravond van den wapen stilstand van Compiêgne bevond, r et» geerde zij voor het laatst op haar moei» lijkheder met haar typische „democra tische" middelen, nl. politieke crises en kabinetswijzigingen. Toen deze geen baat gaven moest men zich wel groepeeren rond de eenige figuur, die uit zichzelf gezaghebbend genoeg was, Maarschalk Pétain. Daarmee verdwenen de Fransche republiek en de phrygische muts. De Etat Francais en zijn nieuwe symbool, de Francisque (Gallische bijl), kwamen daarvoor in de plaats. Na de wapenstilstand volgde op 20 April 1942 de ontmoeting tusschen Hitier en Pétain te Montolre, waaromtrent de maarschalk verklaarde: „Tegenover een overwinnaar, die zijn overwinning wist te beheerschen, zullen wij onze neder laag weten te beheerschen." Er was der halve een basis voor wederzij dsch goed begrip gelegd. Maar behalve het Euro peesche Frankrijk, dat het vormvermo gen der Spilmogendheden ging onder vinden, bleef een koloniaal Frankrijk dat binnen de beïnvloedingssfeer def Anglo-Amerikanen lag. Ook het continentale Frankrijk zei# bleef innerlijk verdeeld. Deze tweedracht in den boezem van het Fransche Volk heeft telkenmale tot koerswijzigingen geleld. Lava! werd weer teruggetoepen en Pétain moest al zijn omzichtigheid gebruiken om het vaneenrijten van het Fransche imperium, en in het binnen land anarchie en burgerstrijd te voorko men. De eenheid naar buiten heeft hij niet kunnen bevestigen. Dank zij d« Fransche tweedracht kwam het tot de rebelsche acties van De GaulleCatroux en DarlanGiraud, De trouweloosheid der Anglo-Amerikaansche oud-bondge- nooten maakte met gretigheid daarvan gebruik en bracht met geringe uitzonde ringen alle Fransche oveizeesche gebie den onder Britsche en Amerikaansche controle. Alsof er in de wereld sinds 1939 niéts is veranderd gaan de chefs der „vrije" Franschen intusschen voort met het Chineesche schimmenspel van hun onderlinge „crises" en nieuwe rolver delingen. De binnenlandsche nieuwe vormgeving worstelt eveneens met verschillende moeilijkheden. Marcel Déat, Doriot, Pierre Constatini staan echter aan het hoofd van politieke bewegingen, welke de nieuwe Europeesche orde nastreven en samenwerking zoeken met Laval. Doriot zelf is met de Fransche vrijwilliger! naar het Oostfront vertrokken, om ac tief deel te hebben aan den strijd tegen het Bolsjewisme. Politieke aanslagen als o.a. op Déat en Laval gepleegd, beïn vloeden ongetwijfeld het tempo van den Franschen vernieuw ingsarbeid en onder- streepen het bekende gezegde, dat slechts wie langzaam gaat, zeker gaat. Toch heeft Frankrijk reeds e^n statuut van den arbeid, dat den klassenstrijd uitsluit, bezit het een arbeidsdienst en begint het zich te geven aan den, Euro- peeschen arbeidsinzet. Zij aan zij met vertegenwoordigers der andere Europee sche volken arbeiden Fransche mannen en vrouwen in Duitsche fabrieken. Sedert 1870 werd Frankrijk van Duitschland gescheiden door een moreels grens. Zeventig jaar Britsche propaganda heeft deze grens voorzien van een bar rière van prikkeldraad. Doch van dag tot^ dag wordt er verder gewerkt om deze belemmering te doen verdwijnen. En wanneer zulks gebeurd is zal dit aan heel Europa ten goede komen. Het bureau van den Wehrmachtbe- fehlshaber in Nederland maakt b£» kend: Het betreden van het verboden kust gebied in Zandvoort. Bloemendaal en IJmuiden, dat kenbaar is gemaakt door middel van bijzondere borden van den Wehrmachtskommandantur Haarlem, is onmiddellijk ingaande zonder aus- weis verboden. Personen die in over treding zijn worden gearresteerd en gestraft. Dientengevolge is ook het uit stappen op de stations in het ver- sperringsgebied (Zandvoort, Drie- hnüs-Westerveld, Velzen-IJmuiden Oost, Velzen-Zeeweg, alsmede op alle stations in IJmuiden) zonder ausweis, dat hiertoe vergunning geeft, verboden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het station Driehuis-Westerveld, waar bezoe kers voor het crematorium mogen uitstappen. Het is hun echter ver boden het onmiddellijk aan het station grenzende terrein van het crematorium te verlaten. Op de op de genoemde stations als- mode op de toegangsstations (Amster dam, Haaftem, Overveen. Bloemen daal, Santpoort, Beverwijk, Castrf- cum. Alkmaar en Uitgeest) geplaatste waarschuwingsborden wordt de aan dacht gevestigd. Van de tram in Haar- 'tm kan zonder ausweis alleen geDruik worden gemaakt op het traject van "tation tot de halte Aerdenhout-Zuid- laan. Dringende, onvermijdelijke be zoeken van personen en firma's in het verboden gebied moeten bij de Wehr machtskommandantur, Haarlem, wor den aangevraagd. SCHEERZEEP OP DEN OUDEN S-BON 's-GRAVENHAGE, 23 Juni. - In ver band met de mogelijkheid, de eventueel nog ongebruikte punten der thans niet meer geldige Textielkaart bij de distri butiediensten in te wisselen tegen „T"- punten, waarbij de oude Textielkaart dient te worden ingeleverd, wordt er op gewezen, dat op deze oude Textielkaart een nog niet gebruikte bon „S" kan voorkomen, welke bon tot en met Aug, a.s. recht geeft op het koopen van scheerzeep. Deze dient men dus in zijn eigen belang vóór de inlevering van de kaart daarvan te verwijderen. De bon bevindt zich alleen op de Textielkaart DA, welke destijds ls uitgereikt aan mannelijke personen van 15 jaar en ouder. De aardbeving die het gebied van Bazar in Turkije geteisterd heeft, ver oorzaakte tot dusver 1304 dooden. Tal rijke lijken bevinden zich nog onder de pylnen. Gulden Vlies. Waar is mijn dochier?: Gisterenavond heeft Ank van der Moe*_ zich niet slechts als actrice, maar ooV als schrijfster aan het publiek voorge-'' steld. Zij trok hiermee in zekeren zip- de lijn verder eener groote traditie. Het is immers bekend, dat een Shakespeare, Molière en Bredero ook wel eens in hun eigen stukken op de planken ge staan hebben. Maar het is onnoodig zoover terug te gaan in het verleden. Onze tijd kent de acteurs-schrijvers Jaap van der Poll, Cor Hermus en Herman Bouber. Een vrouw echter ontbrak, naar mijn weten, nog in deze dubbele functie. Ank van der Moer heeft voor haar kunstzusters den weg gebaand. Wanneer meerderen volgen kunnen wij nog inte ressante dagen beleven, want Nederland telt vele intelligente actrices. En de kennismaking met deze nieuwe Ank van der Moer heeft bekoring gehad. Haar zeventienjarig hoofdpersoon Wiesje de eenige dochter van een gescheiden echtpaar, die met een onvoldane ziel staat in de kloof, die het mislukte hu welijk van haar ouders geslagen heeft was, vooral in de eerste helft van het stuk, ontroerend en met fijne intuïtie ge schreven. Ank van der Moer heeft het leed van dit kind gepeild, begrepen en doorvoeld. Dit bleek eerst in het tweede bedrijf, waarin de overkroptheid van een vereenzaamd en verbitterd kin derhart zich in hartstochtelijke bewoor dingen baanbreek. en daarna in de derde acte, als zij zich, in haar oner varen oog, teleurgesteld ziet in een ge- idealiseerden vader. Dit geheele scala van gevoelens heeft de tooneelspeelster- schrijfster zeer helder voor den geest gestaan en de prachtige dialogen tus schen moeder en dochter en vader en dochter, schitterend gespeeld door Ank v. d. Moer, Fie Carelsen en Paul Steen bergen bewijzen dit overtuigend. Ik beweer niet, dat Ank van der Moer Nederland met een volkomen gaaf ea oorspronkelijk tooneelspel verrijkt heeft. Want daarvoor is het kind van geschei den ouders in de letterkunde een tè be kende verschijning en vertoont „Waar is -tijn dochter?" een ietsje te veel een tweeslachtig karakter. Tot en met het derde bedrijf beweegt het stuk zich eigenlijk op de grens van het treur spel; de toeschouwer vraagt zich telken» bezorgd af: waar gaat het heen met dat ontredderde kind? maar in de laatst» bedrijven neemt het geval een niet on sierlijke, doch toch wel grillige zwen king naar de blijde ontknooping. Men ontkomt niet aan den indruk, dat de schrijfster met de oplossing wat ver legen gezeten heeft. Na de pauze was het stuk als het ware een land zonder open wegen en zonder duidelijke weg wijzers. De toeschouwer dwaalde me» met de schrijfster, op zoek naar het einddoel. De figuur van Jan ter Weeme is dan ook wat vaag, nevelachtig en al» Wiesje hem in haar boosheid een stok- vlsch noemt, is dat wel een heel hard woord, maar geheel en al ongelijk heeft ze niet. Met Ank van der Moer, Paul Steen bergen (niet Joh. de Meester, zooals het programma vermeldde), Fie Carelsen ea Guns Oster in de hoofdrollen was d» bezetting voortreffelijk. Het publiek gaf telkens blijk van groote Instemming en heeft aan het slot de schrijfster en titelrolspeelster Ank van der Moer een ovatie gebracht. I H. P. van den Aardweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1