DAGBLAD VOOR Wat er op de nieuwe textielpunten verkrijgbaar is. Verscheidene steden in West-Duitschland aangevallen. Het bombardement op Le Creusot. Torpedovliegtuigen opnieuw in actie. 558.000. De Engelsche kerk en de luchtoorlog. De ongeregeldheden ip Detroit. VERDUISTER GOED. Nieuwe Nederlandsche postzegels. Maandag worden zij geldig Studenten en arbeidsinzet. bu luchtalarm van 06 straat» Verzorging familieleden vrijwil ligers Waffen-SS en Ned. Legioen Aangifte van klokken. DE SLUITING VAN BAKKERSBEDRIJVEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187291. ZATERDAG 36 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 146. 4 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertentie» In de»e éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJH. 1.40, elke 3(4 m.M. meer 0A5. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor bet geheele Rijk 2 63. Losse nra. 5 cti. Vijand verloor 39 vlieg tuigen. HOOFDKWARTIER VAN DEN juHRER, 25 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het oostelijke front verliep de dag, enkele plaatselijke gevechten in het gebied van Welikije Loeki uitge zonderd, kalm. De luchtmacht boorde in het Lvgunengebied van den Koeban 17 landingsbooten in den grond en be stookte stêlhngen, kwartierruimten voor de troepen en de ravitaiileerings- verbindingtn van den vijand. In het Middellandsche Zeegebied •werden zonder eigen verliezen 33 Britsche en Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten, waarvan alleen 23 door Duitsche jagers. Formaties. Britsche bommenwer pers vlogen in den afgeloopen nacht boven Weit-Duitsch gebied en vielen verscheidene steden, waaronder in het bijzonder Wuppertal-EIberfeld en Remscheid met talrijke brisant- en brandbommen aan. De verliezen der bevolking in de aangevallen steden zün zwaar. Totdusver werd het neerschieten van 31 vijandelijke bommenwerpers gemeld. Acht an- dere vliegtuigen verloor de vijand 1 by aanvallen overdag op de bezette gebieden in het Westen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van z4 op 25 Juni afzonderlijke doelen aan de Engelsche Zuidkust. Duitsche duikbooten boorden in de Middellandsche Zee in zware gevech ten van krachtig beschermde con- vooien drie schepen met 15.000 brt. in den grond. Verontwaardiging onder de bevolking. Gedurende den tijd, dat de aanval op de stad heeft geduurd, werden door de vijandelijke vliegtuigen parachute fakkels uitgeworpen, waardoor de stad als bij vollen dag verlicht was. Het staat dus vast, dat de bommenwerpers hun doelen zeer nauwkeurig konden onderscheiden, doch "desondanks zijn de moorddadige bommen op huizen van de vreedzame burgerbevolking neer gekomen. In tegenstelling met den aanval van 17 October, waarbij slechts eenige wijken werden getroffen, heeft thans de geheele stad geleden en werden stadsgedeelten geraakt, welke de vori ge maal gespaard waren gebleven. Tot zelfs in de voorsteden treft men ver woeste en uitgebrande huizen aan. De aanvallers hebben vooral gebruik ge maakt van brandbommen, waardoor een groot aantal woningen en open bare gebouwen werden vernield. Dit tweede bombardement, dat met een nietsontziende ruwheid werd uit gevoerd en waarbij hoegenaamd geen onderscheid werd gemaakt tusschen doelen en niet-doelen, heeft onder de zwaar beproefde bevolking een uiterst groote verontwaardiging teweegge bracht. Woensdagavond werd er in bevoegde kringen van gesproken, dat men met meer dan 400 dooden moet rekening houden. „Tijdens verscheidene nachtelijke aanvallen op vijandelijke convoolen, die langs de kust van Noord-Afrika voeren, hebben onze formaties torpe dovliegtuigen nieuwe sucessen behaald en drie groote vrachtschepen van to taal 31.000 -ton tot zinken gebracht en drie schepen beschadigd. De havenin stallaties van Bizerta en gemeerde schepen werden door onze bommen werpers aangevallen. Plaatsen op Sar dinië werden gisteren en in den af geloopen nacht gebombardeerd door vijandelijke formaties, aan wie door Italiaansche en Duitsche jagers en door lucht^oelartijlerie groote verlie zen werden toegebracht. Er werden zeven vliegtuigen door Italiaansche ja gers, 25 door Duitsche jagers, en drie door batterijen luchtdoelartillerie neer geschoten. Twee van onze vliegtuigen worden vermist." AANVRAGEN VOOR SPECIALE PUNTEN EN „VERGUNNINGEN VOOR TEXTIELPRODUCTEN. De Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt, in verband met de distributie van textielproducten, be kend, dat de termijn tot het indienen van aanvragen ter verkrijging van spe ciale punten en vergunningen, behou- Juni 1943 aanvangt, 'maar p aMoandg dens in noodgevallen niet op 28. Juni 1943 aanvangt, maar op Maandag 5 Juli 1943. Van 28 Juni 1943 af zal, op nader door de distributiediensten te bepalen tijdstippen, de gelegenheid worden opengesteld om aanvragen in te die nen to het inwisselen van na 11 April uitgereikte oude speciale textielpunten en vergunningen tegen nieuwe. Een Finschc Flakbattetij tijdens den afweer van een luchtaanval der Sovjets. Ofschoon de vijandelijke vliegtuigen de batterij met boordwapens en bommen bestoken, zet deze den strijd zoo lang voort, totdat de tegenstander is afgeslagen Scherl- Fellingar-Pax m bedorvenheid der Britsche geestelijkheid. De Aartsbisschop van York heeft omtrent de intensiveering van de luchtterreur verklaard, dat dit het kleinere kwaad is tegenover de nood zakelijkheid de kracht van het Brit sche leger intact te houden. In Berlijnsche politieke kringen wordt ten opzichte van deze verkla ring van een van de hoogste waardig heidsbekleders van de Engelsche kerk herinnerd aan een enkele weken ge leden in het orgaan van de High Church verschenen verklaring, dat de oisch tot ontzien van, de burgerbevol king onzin is. De bedorvenheid van de Britsche geestelijkheid blijkt naar vandaag in de Wilhelmstrasse verklaard werd uit dergelijke uitlatingen, die onwrikbaar aantoonen, dat niet humaniseering doch verwildering van den oorlog of ficieel door de Engelsche kerk; wordt goedgekeurd. Het Amerikaansche mijnconflict. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft iets meer dan de helft der staken de Amerikaansche mijnwerkers gevolg gegeven aan het bevel van Lewis en heeft het werk hervat. In Pennsylvanie is echter slechts een zesde deel der sta kende werklieden weer aan het werk gegaan. De Amerikaansche minister van bin- nenlandsche zaken, Ickes, heeft heden de eigenaren ontvangen van de 29 groot ste mijnen, waarvan hij het beheer actief zal overnemen. Hij verklaarde te hopen, dat het conflict spoedig kan worden bij gelegd, doch dat het in de tegenwoor dige omstandigheden van essentieel be lang is, de belangen der regeering te behartigen. Voorts verklaarde hij, dat hij zelf niets zal doen om het looncon- flict bij te leggen, aangezien dit onder de uitsluitende bevoegdheid valt van het oorlogsarbeidsbureau. De tegenstelling: blank-zwart. Inzake de ongeregeldheden in De troit meldt Svenska Dagbladet uit New- York, dat de oorzaak van den kwaad- aardigen klassenstrijd in Detroit tus schen blanken en negers gezocht moet worden in den geweldigen toevloed van oorlogsarbeid.ers, die de stad Detroit vol komen overstroomd heeft. Honderdduizenden werkzoekenden uit de Zuidelijke Staten, zoowel blanken als ook negers, zijn naar Detroit gekomen en hebben de traditioneele rassentegen stellingen van het Zuiden meegebracht. De negers hebben in de negerwijken van Detroit geen voldoende woongelegenhe- den gevonden en hebben zich daardoor in de omliggende stadsdeelen voor de blanken verspreid. Dit heeft het verzet der blanken gewekt. De blanken hebben zich er ook over opgewonden, dat de ne gers dezelfde ontspanningsmogelijkheden cischen als voor de blanken bestaan. De spanning is nog toegenomen door de ex treme richting der negers. Voor het uit breken van den rassenstrijd zijn reeds talrijke kleine botsingen voorgevallen. Veldgrauw gaat verdwijnen. Naar het „Hamburger Fremden- blatt" meedeelt, zal het „Feldgrau", hetwelk de laatste jaren op straat en aan de fronten den boventoon heeft gevoerd, meer en meer moeten plaats maken voor een donkergele kleur, die men de Afrika-tint noemt. De weer macht is êr namelijk toe overgegaan op grond van practische overwegingen alle auto's en aanhangwagens geleide lijk in plaats van grauw donker geel te doen verven. Het militair vervoer langs den weg zal dus allengs een ge heel ander beeld gaan vertoonen. Deze week van 22.155.00 uur Maan op 2.28 uur, onder 15.33 uur. Morgen; Maan op 2.50 uur, onder 16.45 uur. OVERPEINZING. De Sovjet-schrijver Orjeschin schreef: „De heiKge moeder aarde trilt onder dt schreden van millioenen voeten. De halve maan heeft de moskee verlaten, bet kruis de kerk. Het einde van Parijs dreigt, het Oosten heeft het zwaard om hoog gehevenuit de steppe stijgt de rook van het aan den nieuwen god ge brachte offer op. Londen moet in de golven ondergaan.. Eerlijn moet in puinhoopen liggen De horden moeten via den Mont Blane door Gods gouden dalen zwerven." Volksgenooten, zegt zoo'n aanhaling U niets? Begrijpt toch dat er in dat Oosten vele fanatiekelingen zijn, die de massa leiden, God noch gebod erkennen en slechts een ideaal hebben, namelijk: „De verwoesting der wereld en ontaarding der menschheid." Strijdt tegen het communisme en stort op giro 432100, Verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland. 's-GRAVENHAGE, 25 Juni. Na het nieuwe postzegel van, 7 A cent met de beeltenis van Michiel Adriaansz, de Ruyter zullen van 1 Juli af nieüwe zegels van ZlA cent en 10 cent in gebruik genomen worden. Op 16 Juli zullen de zegels van 1, van 5 en van 12^ cént volgen. De zegels van 10 cent en van 12 V* cent zullen de beeltenissen dragen resp. van de 'zeeftelden Jan Evertsen en Maarten Harpertsz. Tromp, de kleur is reep. donkergroen en blauw. De ze gels van 1, 2 lA en 5 cent (resp. bruin zwart, donkergroen en geelgroen) zijn versierd met voorstellingen ontleend aan de Niderlandsche volksatnamen- fciek. Vooral in de noordelijke^en oos telijke provinciën van ons land vindt men als ornamentenvan staldeuren, geveltoppen, bovenlichten etc. een reeks van traditioneele emblemen, wel ke voor een deel uit den oertijd van het bestaan-van ons volk stammen of zelfs van nog oudere herkomst zijn. In het algemeen blijkt, dat deze zin nebeelden nauw samenhangen met het wentelen der jaargetijden, het sterven en geboren worden, het op- en onder gaan, met de groote systole en diastole van de natuur dus. DE STEM DER S.S. 0D Zondag 27 Juni van 11.J0 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I. on golflengte 415 meter, naar de stem der S.S. Uitgezonden wordt een reportage over de beëedi- ging van mannen der Germaansche s.s. in Nederland od Zomerzonne 's-GRAVENHAGE, 25 Juni. Met ingang van 28 Juni, 1943 zijn de volgende Gistributiebeschéiden geldig verklaard voor de verschillende soorten textielproducten, waarvan tevens een opgave hieronder volgt: a. Van de textielkaarten V 115 en V 215 20 punten, nrs. 80 tot en met 61/61, van de textielkaarten V 315 en V 415 20 punten nrs. 100 tot en met 81/81, van de textielkaart V 515 20 punten nrs. 100 tot en met 81/81, ver volgens alle punten van textielkaart V 615, van de toeslagkaart V 815, en van de toeslagkaart V 715, 10 punten nrs. 30 tot en met 21/21. Op bovengenoemde punten zijn ver krijgbaar: kleedingstukken of stoffen, met dien verstande, dat voor den aankoop van: a. een z.g. .groot stuk," een onderdeel daarvan of stof daarvoor, bovendien een speciale vergunning moet worden ingele verd. b. Kousen tof sokken bovendien de vereischte kousenbohnen of machtiging- gen moeten worden ingeleverd; c. luiers of luierstof, bovendien de vereischte luierbonnen of machtigingen moeten worden ingeleverd; d. verpleegsterlinnen, bovendien de vereischte speciale vergunning moet worden ingeleverd; b. op elk der speciale kousenbonnen der textielkaarten, t.w.: J, K en L van de textielkaart V 215; J en K van de textielkaart V 115; J, K en L van de textielkaart V 315; ■J, K en L van de textielkaart V 415; kan direct tegen gelijktijdige afgifte van geldige textielpunten (gewone puhten- waardeering) een paar sokken of kousen worden gekocht. Op de nieuwe textiel kaarten voor baby's tot 1 jaar en voor kinderen van 1 tot 3 jaar bevinden zich geen kousenbonnen, aangezien de aan koopmogelijkheid van kousen of sokken voor deze kleine kinderen niet beperkt is. C. Op elk der met de cijfers I, ïly^ni, IV bedrukte extra-bonnen der BABY- TEXTIELKAART (V 615) zijn 3 luiers of stof daarvoor verkrijgbaar tegen gelijk tijdige inlevering van het voorgeschreven aantal speciale K- of T-punten of punt ten van de textielkaart of toeslagkaart. Speciale punten, d. Speciale punten. Behalve bovenge noemde bonnen der textiel- .eft toeslag- kaarten zijn met ingang yan denzelfden datum de hieronder genoemde speciale punten geldig, verklaard, mét daarachter een opgave van artikelen, welke op de verschillende soorten speciale punten mogen worden afgeleverd. 1. Speciale K.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor kleeding (zoowel naar maat als confectie, echter geen stóffen aan het stuk), inclusief be drijfskleding, luiers, luierstof, kousen of sokken, waarbij voor laatstgenoem de twee artikelen geldt, dat bovendien nog een kousenbon of machtiging, ter wijl voor uiers of luierstof bovendien n<jg een luierbon^ of machtiging moet worden ingeleverd. Een uitzondering Uit Poitiers wordt gemeld, dat een Ud van de Fransche Volkspartij vermoord is. Het betreft een 38-jarige ingenieur, die op weg naar zijn werk door ver scheidene revolverschoten werd gedood De moordenaar wist te ontsnappen. Naar uit een Londensch radiobericht blijkt, is 'generaal Mihailowitsj, nadat zijn troepen in de bergen van Montene gro warén omsingeld, naar de kust ge vlucht, waar hij zich op een Engelsche duikboot in veiligheid heeft gebracht. Verstrooide bendegroepen zijn naar de Duitschers overgeloopen. In de warenhuizen -te Schellinkhout en omgeving w.orden reeds de eerste pruimen geplukt Zorgvuldig worden de kostelijke vruchten in de kistjes verpakt CNF-Kuiper-Pax ra 's-g!rAVENHAGE, 25 Juni. - Naar wij vernemen, zullen studenten, die niet voor het studiejaar 1942-1943, maar wel daarvoor aan een universi teit of hooges'chooï waren ingeschre ven of die vroeger reeds een acade misch examen hadden afgelegd, thans ook in de gelegenheid worden gesteld om de bekende loyaliteitsverklaring af te leggen teneinde vrijstelling te beko men va» den arbeidsinzet in Duitsch- land. Zij moeten zich dan evenwel verbin den, om in dit of in het volgend stu diejaar een academisch examen af te leggen. Gegadigden dienen zich onder op gave van namen, adres en gegeven» omtrent hun vroegere "universitaire studie te richten tot het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cul tuurbescherming, afd. Hoogeschoolon- derwijs, te Apeldoorn. hierop vormen de z.g. „grooté stukken." Deze mogen n'i e t op speciale K-punten worden afgeleverd. 2. Speciale G.S.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aan koop van alle z.g. „groote stukken," on derdeden daarvan of stoffen daarvoor, mits daarbij bovendien een speciale ver gunning wordt ingeleverd. Zonder de daarbij behoorende speciale vergunning hebben de speciale G.S.-punten derhal ve geen baarde. 3. Speciale H.G.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig Voor den aankoop van alle geconfectionneerde huishoude lijke goederen (dus geen stof daarvoor), inclusief alle soorten garen, lakens en sloopen, alsmede dekens (met uitzonde ring va,n donzen, gestikte en gewatteer de dekens, welke op leveringsvergun ning verkrijgbaar zijn). 4. Speciale S.-punten, Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoqp van stoffen aan het stuk (inclusief ka toenen, graslinnen, flanellen, wolhou- dende, enz.) met uitzondering van uier- stof en stoffen ter Vervaardiging van z.g. „groote stukken" en voor verpleeg sterslinnen, waarvoor bovendien een spe ciale vergunning moet worden ingele verd. 5. Speciale T.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle op de textielkaart verkrijgbare ar tikelen met dien verstande, dat voor den aankoop.- van: a. Een z.g. „groot stuk," een onderdeel daaraan of stof daarvoor, bovendien een speciale vergunning, moet worden inge leverd. b. Kousen of sokken, bovendien de vereischte kousenbonnen of machtigin gen moeten worden ingeleverd. c. Luiers, luierstof, bovendien de ver eischte luierbonnen of machtigingen 'tlaoeten worden ingeleverd. d. Verpleegsterslinnen, bovendien de vereischte speciale vergunning móet worden ingeleverd. Machtigingen of vergunningen. e. Tenslotte kunnen de hieronder vol gende machtigingen of vergunningen worden afgegeven, mits de datum van afgifte van deze machtigingen of ver gunningen nèi 27 Juni 1943 ligt, t.w.: Bijzondere vergunningen. Hierop zijn verkrijgbaar handbreigarens en baby pakketten. Bij het aanschaffen van der gelijke artikelen dient tevens het ver eischte aantal punten te worden ingele verd. Speciale vergunningen. Op deze ver gunningen zijn verkrijgbaar alle z.g. „groote stukken," onderdeelen daarvan of stoffen daarvoor, indien daarbij te- vëns het vereischte aantal punten der textiel- of toeslagkaart, speciale G.S.- of T.-punten worden ingeleverd. Leveringsvergunningen. Deze vergun ningen zijn voor het publiek hoofdzake lijk bestemd voor de inrichting van een woning, tot aanschaffing van vloerbe dekking, gordijnen e.d. Kousenmachtigingen. Op deze machti gingen zijn verkrijgbaar het op de Toen iedereen naar den schuilkelder holde vond Jan Eigenwijs hel nieI naodig.... Gisteren is-ie begraven/ GNF-ttudlo Ahrend Metjer-Pax m machtiging aangegeven aantal paren kousen of sokken voor personen boven 3 jaar tegen gelijktijdige inlevering van het voorgeschreven aantal punten der textielkaart of toeslagkaart, speciale K.- of T.-punten. Diversen. Bovendien kunnen nog uitgereikt wor den leveringsvergunningen voor het In richten van woningen in gevallen, waar in men als oorlogsgetroffene wordt aan gemerkt, machtigingen in gevallen van ramp en onder bepaalde voorwaarden speciale vergunningen voor mijnwerkers- en kellnerskleeding. De aandacht van het publiek wordt er nog op gevestigd, dat in afwijking van de voorafgaande regeling geen huishou delijke goederen op de textiel- of toe- slagkaarten mogen worden gekocht. De ze goederen zijn uitsluitend op speciale H.G.-punten verkrijgbaar. Voorts wordt gewezen op de zich op de textielkaart bevindende halve pun ten welke dienen voor den aankoop van op halve punten gewaardeerde artikelen, zooals b.v. band, tres en schoenveters e.d. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tyd gesteld worden met betrekking tot de verzor ging van- de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffen SS en het Neder landsche Legioen, deelt het Ersatz- Kommando Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag, het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooteiw van gehuwden welke een inkomen Inbben tot een be drag van 150.per maand, wordt voor onderstand 65.per maand uit gekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar ƒ21.per maand. Ve^fer ver goeding van huishuur tot het volle be drag. De uitkeering wordt bjj een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand 65. 3 kinderen a 21.p. m. 63. huur geschat per maand 25.— per maand 153. Bovendien worden de verzekeringen vergoed tot het volle te betalen premie bedrag. Deze verzekeringen zijn: de reeds loopende levensverzekering, ziek teverzekering. begrafenisfonds, brand verzekering. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot ƒ200. per maand en bijv. twee kinderen heb ben beneden 16 jaar, worden de vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand 80. 2 kinderen 4 ƒ21.p. m. 42. huur geschat per maand 35.— per maand 157. plus betaling bovengenoemde verzeke ringen enz. Voor kindererf beneden dé 16jaar, wélke recht hebben op ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrij williger met zijn vrouw, of met familie leden In rechte 'ijn leven (bijv. onechte kinderen van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een vergoeding verstrekt van 36.— p. maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet is vol tooid, wordt een uitkeering verstrekt van 30.per maand en per* Kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levens- middelen- en kolenbonnen indien deze vrijwilligers vóór hun- in diensttreding in gezinsverband leefden öf geheel öf gedeeltelijk kostwinner waren. Bjj grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De nit te keeren totale kostwin nersvergoeding mag echter niet meer bedragen dan 1 Vi maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uit keering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers buiten hun soldij, vrjje voeding, kleeding, enz., een bedrag van ƒ45.per maand door tusschenkomst van den Fiirsorgeoffizier der Waffen- SS. Voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders'heeft moeten* voorzien, kan een kostwinnersvergoeding worden uit gekeerd van ƒ60.— tot ƒ90.— pet maand. Boventiien kan in bijzondere gevallen een hnurtoeslag worden ver leend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding, uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen zijn te verkrijgen bij het Ersatz- Kommando Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het Wachtbataillon Amersfoort, waarvoor alle boven staande genoemde uitkeeringen, le vensmiddelentoeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeelen van 17—45 jaar, schriftelijk uitsluitend SS Ersatz-Kommando, Kor te Vijverberg 5, Den Haag. Zij. die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdee len vrijgesteld van den ar- beldsinzet. Het moge klinken als een „contradictio ïr. terminis" als wij zeggen, dat „de Nieuwe Wereld" van oudsher bekend slaat als de wereld van de astronomi sche cijfers, een niet te loochenen waar heid is het nochtans. Steeds weer is de Yankee, als het om cijfers ging, op recordjacht uit geweest, waarbij de paar onnoozele nullen, die er toevalligerwijze nog aan mankeerden, maar al te makke luk bij werden gefantaseerd. In dezen tijd van de oncontroleerbare cijfers der bewapeningsproductie beleven wij dit weer in hooge mate; de oncontroleerbara cijfers groeien tot in het fantastische en de in doorsnee zeer nuchter aangelegde Nederlander is bij het vernemen hiervan al dadelijk geneigd ze niet al te zwaar Op de maag te laten liggen, doch ze te consumeeren met het traditioneele kor reltje zout. Toch kan fret zijn nut hebben, tegen over deze millioenen- en milliarden- cijfers eens een doodgewoon cijfer te plaatsen, dat geenszins in het astrono mische loopt, doch dat desniettegen staande zeer sprekend is en wel het cijfer 558.000. De Amerikaansche steenkoolindustrie telt momenteel 558.000 stakers, een aan tal, dat de wanhopige pogingen van Roosevelt om deze funeste staking den kop in te drukken ten spijt, vermoedelijk in de nabije toekomst nog aanmerkelijk" zal stijgen. Een aantal ook, dat in een tijd, waarin de oorlogsindustrie onder hoogspanning moet werken en geen en kel hiaat mag vertoonen, ernstig geeft te denken. Vooral ook, wanneer men de oorzaken naspeurt, die volgens neutrale persstemmen zijn gelegen in de levens- middelenchaos, welke in de U.S.A. heerscht en die zich med demonstreert in een voortdurende stijging van den levensstandaard. Astronomisch is het cijfer 558.000 geens zins, maar het spreekt toch voldoende duidelijke taal om ons te doen beseffen, dat er in wat men bij voorkeur het land van belofte pleegde te noemen toch nog wel „something rotten" is. Beschikking van den Rijkscommissa ris vooj hef bezette Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal voor Fi nanciën en Economie) over de aan melding van klokken, die geen kerk klokken zijn. Op grond van par. 1 en 9. der ver ordening no. 139''1942 over de inbeslag neming en vordering van goederen beschik ik: 1. De houder» van niet-kerkklokken (bellen, klokjes) moeten deze vóór ,10 Juli 1943 bij de burgemeesters der gemeente, binnen wéike deze klokken zich bevinden, schriftelijk 1 aanmelden. 1 2. De aanmelding maet bevatten: 1. aantal en middellijn der klokken. 2. nauwkeurige opgave van de plek, wa"ar de klokken zich bevinden. 3. naam en adres van den aanmelder. De aanmelding moet zoowel in ge bruik* als buiten gebruik zijnde klok ken omvatten. 3. Van de verplichting tot aanmelding overeenkomstig 1 zijn uitgezonderd: 1. klokken, die in het bedrijf van verkeersondernemingen te land of te water gebruikt worden. 2. klokken, die bij de brandweer diensten gebruikt worden. 3. klokken, die op het tijdstip der af kondiging van deze beschikking tot het bezit van een museum behooren. 4. klokken met een gewicht beneden de tien kilogram of met een formaat beneden een middellijn van 0.20 meter aan den benedenrand. Den Haag, 26 Juni 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied, de Commis saris-Generaal voor Financiën en Economie. Voortzetting fïa den oorlog noodzakelijk. In „Bellevue" te Amsterdam heeft 't Ned. Arbeidsfront een vergadering van bakkerspatroons belegd naar aanleiding van de a.s. sluiting van .bedrijven. De heer J. H. Scholte, leider der zelfstandige afdeeling van het N.A.F zeide, dat het op den weg van het Arbeidsfront ligt den werkers uit de getroffen ambachten met raad en daad ter zijde te staan. De heer Scholte zag het eenige middel, waardoor het bak kersambacht zich tegenover de econo misch zooveel sterkere industrie in de zen moeilijken tijd kon handhaven, in de combinatie van kleine ondernemin gen voor den duur van den oorlog. Op deze wijze kan men immers tezamen aan de gestelde normen voldoen. De combinaties moeten evenwel op dege lijke en zakelijke contracten gebaseerd worden. Ten aanzien van de bedrijfs sluiting moeten voor de gewone brood winkels hoogere normen worden ge steld om hun voorsprong bij de ar beidsprestatie van de werkelijke bak kerijen ongedaan te maken. Het is een eisch van rechtvaardigheid, dat de broodfabrieken niet minder dan de ambaebtsbedrijven door de bedrijfs sluiting worden getroffen. Noodzakelijk is het, dat de bakkers na den oorlog hun zaken weer kunnen voortzetten, doch bovendien moet het ambacht dan een grooteren bloei be leven dan in het thans afgesloten tijd perk, aldus besloot spr. OOGGETUIGEVEKSLAG VOETBAL WEDSTRIJD AJAX—DFC. De persdient van den Nederlandschen Omroep deelt mede, dat morgen. Zon dag, van 15.00—16.00 uur over den zen der Hilversum I een ooggetuigeverslag zal worden uitgezonden van de finale om den Nederlandschen Voetbalbeker tusschen Ajax en DFC, welke wedstrijd gespeeld wordt in het Olympisch Sta dion te Amsterdam. Na afloop van den wedstrijd volgt een reportage de prijsuitreiking van den beker, aoor den heer K. J. J. Lotsy.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1