GENERALKOMMISSAR SCHMIDT OP DIENSTREIS VERONGELUKT. DAGBLAD VOOR In Juni bijna vijfhonderd vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Korps Motordienst en 13 en 14 RI opgeroepen. Osendarp in topvorm gekomen I Uit in volle vaart zijnden trein gevallen en doodelijk verwond. Plotseling einde van een rijk leven. BEKENDMAKING Bij den dood van een voorvechter. Dr. Göbbels opent Duitsche Kunsttentoonstelling. Ajax wint N.V.B. beker door 3—2 zege op D.F.C. eer» Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bnrean Alkmaarsehe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Bed. 3330. Giro 187294. MAANDAG 28 JUNIl 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e JaUBng No. 147. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geiieele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per S maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 cis. (Foto Stapi—CNF—Pax) Hauptdienstleiter en Generalboramissar Z. B. V. Frits Schmidt, die zich op een dienstreis bevond, is in Frankrijk Zaterdag j.1. het slacht offer van een ongeval geworden. De Hauptdienstleiter was op reis naar Parijs. Den avond, voor afgaande aan den dag van het ongeval, gevoelde hjj zich ernstig on wel en legde zich spoedig ter ruste. Gebleken is, dat de verongelukte in den 'loop van den nahht van het ongeval zulke maagkrampen en heftige brakingen kreeg, dat hij, toen hij trachtte, zich frissche lucht te verschaffen, uit den in volle vaart zijnden trein viel, alvorens zijn reisgenooten hem te hulp konden komen. Generalkommissar Schmidt liep daarbij zoo zware verwondingen op, dat hij spoedig overleed. De Führer heeft bepaald, dat den verongelukten Hauptdienstleiter een partij-begrafenis ten deel zal vallen. Amtes Westphalen-Nord in Munster die in 1934 vol^Ue, gaf hem gelegen heid tot ontplooiing van zijn rijke kun digheden op het gebied van leiding van menschen, waarbij hij ook de par tij trouw bleef als hoogwaardigheids- bekleeder, daar hij tegelijkertijd in personeele unie het ambt van Kreis- leiter van den Kreis Münsterstadt be kleedde. Den lsten October 1938 kreeg Fritz Schmidt in de Eeischleitung der N.S.D.A.P. een meer uitgebreiden werkkring. Vandaar uit werd hij toe gevoegd aan den Gauleiter en Reichs- stadthalter Henlein in Südetenland. Bij het uitbreken van den oorlog was hij werkzaam als verbindingsman met het Rijksministerie voor Volksvoor lichting en Propaganda, waar hem de benoeming door den Rijkscommissaris, Rijksminister Seys Inquart tot Gene ralkommissar Z.B.V. bereikte. Nog kan vermeld worden, dat de overledene ook de functie van SA- Brigadeführer vervulde. In Den Haag vond de op de hoogte van zijn scheppingskracht staande en met rusteloozen scheppingsdrang be zielde man een rijk arbeidsveld, waar op hij als oude nationaal-socialist de diepste bevrediging vond, toen hem, naast de hem in het kader van het Rijkscommissariaat gestelde politieke taak, in October 1940 de leiding van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden opgedragen werd. 700 jonge Noord-Hollanders naar den Sudetengau. Zooals gemeld, zijn vorige week uit Haarlem ongeveer 700 kinderen naar den Sudetengau vertrokken. Het waren allen kinderen uit de provin cie Noord-Holland, voor wie toen de groote dag was aangebroken, waarop zij de reis aanvaardden voor een zes, weeksch vacantieverblijf in een van de mooiste streken van Duitschland. Een verslaggever van het ANP heeft deze ?ais meegemaakt en zich er van kunnen overtuigen hoe per fect deze kinderuitzendingen door den Nederlandschen Volksdienst in samenwerking met de NSV worden voorbereid en uitgevoerd De jeugdige vacantiegangers staan voortdurend onder de goede hoede van een schare toegewijde begeleid sters en begeleiders, die de kinderen, op rustige wijze doen gewennen aan den overgang van de sfeer der hui selijke omgeving naar het verblijf in een vreemd land Reeds onderweg kon worden ken nis gemaakt met de goede zorgen van de NSV. die op eenige stations broodjes, koffie en heerlijke soep liet verstrekken en ook bij aankomst op de verschillende plaatsen van be stemming had deze organisatie op voorbeeldige wijze alles geregeld. De kinderen waren spoedig goede maat jes met hun pleegouders en nadat eenige formaliteiten waren vervuld togen zij mede naar hun nieuw tijde lijk tehuis, waar zii liefderijk werden opgenomen en waar zij eenige onver getelijke weken zullen doorbrengen. STRIJDBARE NATUUR HEENGEGAAN. Zoo is dan plotseling een einde gekomen aan een rfjk geheel is opgegaan baren inzet een leven, dat in een strjjd- voor Duitschland's wederopkomst en grootte. Was het den trouwen volgeling van Hitier niet meer gegeven, het werk, waartoe hjj in Nederland geroepen was, tot een einde te bren gen, zoo heeft hij toch sedert het jaar 1933 Duitschland's heerlijkheid kunnen aanschouwen, waarnaar zijn gedachten en streven uitgingen. Reeds in zijn jonge jaren had Fritz Schmidt zich bij de volksche bewe ging aangesloten, waarin hij weTkte tnet de den zonen van Westfalen aan geboren e taaiheid en als jeugdleider een lichtend voorbeeld gaf. Den 19en November 1903 te Eisbergen (Kreis Minden) geboren, was het hem in den wereldoorlog wegens zijn jeugdigen leeftijd niet mogelijk zijn vaderland in Be gelederen van het leger te dienen; nauwelijks had hij echter den voor Ben militairen dienst vereischten leef tijd bereikt, of hij nam dienst en dien- Be van 1922 tot 1926 bij het zesde ba taljon pioniers te Minden. Na ontslag nit den militairen dienst wijdde hij 5lch geheel aan de beweging van idrëf Hitier. Als zoon van een hand werksman met vele kinderen heeft hij Ook in latere jaren nooit het contact tnet de breede volksmassa verloren, en was daarom als geen ander bekend met de nooden en zorgen van zijn Volk. Zijn strijdvaardig hart, zijn doelbe wust politiek inzicht deden hem zijn krachten niet inspannen om der wille van persoonlijke eerzucht of particu lier voordeel, doch offeren aan het Tolk. waarvan "hij de ziel wilde mede- tieipen veroveren. Zoo trok hij als propagandist der nationaal-socialisti- «ehe ideeën in zijn vaderland van Ïdaats tot plaats, trotseerde den stil- en tegenstand der reactie en de open lijke terreur van de Commune. In 1929 benoemd tot Ortsgruppenlei- ler In Barkhausen a. d. Porta, riep hem ln 1932 een grootere taak als Kreisleiter naar Minden, waar hij na Be machtsovername tot Kreisdeputier- ter en Stellvertreter des Landrats Was. Sedertdien was hij ook belast met de verzorging van de binnen- en buitenlandsche persvertegenwoordigers Widens den Rijkspartijdag. lEijn aangeboren geschiktheid in den omgang ging op dezen post samen met ^ie ^em later bij de lei- mng der pers een vaste hand gaven, zijn benoeming tot Gaupropagandalei- en Leiter des Reichspropaganda- HET TEEKËNEN DER VERKLARING VAN LOYALITEIT VOOR ■STUDENTEN. 's-GRAVENHAGE, 26 Juni. Om eventueele misverstanden uit te slui ten, wordt erop gewezen, dat de in het bericht van 25 Juni 1943 bekend ge maakte mogelijkheid voor de studen ten om de verklaring van loyaliteit te teekenen, uiteraard niet open staat voor die vroegere studeerenden, die gëen gevolg hebben gegeven aan de aanmeldingsplicht voor de tewerkstel ling overeenkomstig de beschikking van den Höheren SS- und Polizeifüh- rer van 5 Mei 1943. DE EERSTE ROODE KOOL AAN DE VEILING TE BROEK OP LANGENDUK. Aan de veiling van de Lange- dijker Groenten Centrale werd heden de eerste roode kool aan gevoerd door den heer J. Tamis van St. Pancras. Weeshuis te Bochum door bommen getroffen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Juni. Aan het Oostelijke front ondernamen Duitsche en Hoemeensche troepen op verschillende plaatsen succesvolle ope raties met stoottroepen. Verscheidene aanvallen der Sowjets, die door pant serwagens gesteund werden, werden in den sector van Orel bloedig afgesla gen. Gisterochtend probeerden sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers onder de bescher ming van 'n dicht wolkdek Noord- Duitsch kustgebied aan te vallen. Zij werden door Duitsche jacht- vliegers tot den stryd genoopt, uit een gedreven en gedwongen hun bommen lukraak op open zee en boven de kustgebieden uit te wer pen. Tijdens hevige luchtgevechten schoten onze jagers 25 zware vij andelijke bommenwerpers neer. Door bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi werd nog een an der vliegtuig vernietigd. Britsche gevechtsvliegers vielen in den afgeloopen nacht West- Duitsch gebied aan, vooral de stad Bochum. Door treffers van brisant- en brandbommen op de woonwijken leed de bevolking verliezen. Vol gens de voorloopige berichten wer den 30 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Tiegw0V"r de vernietiging van in to- aai 56 vijandelijke bombardements- v ïegtuigen bij de dag- en nachtaanval- len staat het verlies van chines. eigen ma- ^11 transportschepen getroffen. Het legerbericht van Zondag luidt als volgt: Bij Welikije Loeki werden verschei dene door tanks gesteunde aanvallen van da bolsjewisten door het gecon centreerde vuur van alle wapens uit eengedreven of in hevige gevechten van man tegen man afgeslagen. Aan het overige deel van het Oostelijke front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. In het Lagunengebied van den Koe- ban en aan de Moermanskkust boorde de luchtmacht een vrij groot aantal vijandelijke aanvoerbooten, twee kust vaartuigen en een mijnenveger in den grond. In den afgeloopen nacht wer den industrieele, doelen in het mon- dingsgebied van de Wolga gebombar deerd. In het Westelijk deel van de Middel- landsche Zee vielen formaties Duitsche en Italiaansche vliegtuigen een vijan delijk convooi herhaalde malen aan. Volgens de totdusver ontvangen rap porten werden 11 groote transportsche pen zwaar getroffen. Een tankschip vloog in brand. Bij aanvallen overdag van formaties Britsch-Amerikaansche bommenwer pers en jachtvliegtuigen op de bezette gebieden in het Westen verloor de vij and 14 vliegtuigen, één Duitsch jacht vliegtuig keerde niet terug. Enkele vijandelijke vliegtuigen maak ten in den afgeloopen nacht storings- vluchten boven het Westelijke en Noordwestelijke Duitsche Rijksgebied De aanval op Bochum. Omtrent den terreuraanval der Brit s.he luchtmacht in den nacht van Vfij dag op Zaterdag op het Roergebied ver neemt het DNB, dat daarduor bijna uit sluitend de Duitsche burgerbevolking getroffen word. De vijandelijke vlic-er heten hun bommenlast val'en. b- vel zr< door een dicht wol'-.de'- werden. In de stad B-.i.aro - c i weeshuis getroffen. Daarbij v- 4 talrijke k Léderen bedolven, men tot dusver 40 doodrn uit geborgen heeft. Voorts l:v' n 3 z'e- kenhuizen zware schade. Tot 26 Juni zijn er deze maand bo ven Duitschland en de bezette gebie den bijna 500 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Oproepdata 5, 6, 8 en 9 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van Officier van de volgende regimenten en aile in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsoniïerdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkeiijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het-korps Motordienst en zijn oorlogsonder- deelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zjjn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 6 Juli 1S43. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 9 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1, Het personeel van het 13e regiment infanterie en zijn oor- logsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 óp 6 Juli 1943. Het personeel van het 14e regiment infanterie en zijn oorlogs. onderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1915 op 9 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder, ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verjeenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitsehland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden, Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Aan de baar van Hauptdienstleiter Schmidt moet en kan getuigd worden, dat zijn gedragingen geleid werden door een diep gevoel van zedelijke verplich ting. Hij heeft gedurende zijn verblijf in Nederland op onwedersprekelijke wijze getuigenis afgelegd, dat hij den door den Rijkscommissaris gestelden eisch, dat de Duitsehers in Nederland een voor beeld zouden vormen van. nationaal-so- cialistischen gemeenschapsgeest, volko men begrepen had. Plij wist, dat aan de zen eisch uitsluitend voldaan kon wor den door de daad en niet met de lippen. In strenge en strikte rechtvaardigheid is hij den weg gegaan, die, naar zijn heilige overtuiging, leidde tot de ver werkelijking van zijn nationaal-socialis- tisch levensideaal. Een** strijder voor een ideaal moet sgms de tanden op elkaar weten te zetten en hard kunnen zijn, en vaak het gevoel, daar waar het zou wil len spreken, een onverbiddelijk zwijgen opleggen. Ook Schmidt heeft meermalen in deze noodzakelijkheid verkeerd, maar vóór alles was hij hard en streng jegens zichzelf. Zijn naaste medewerkers weten, dat hij van anderen niets eisehte v/at hij>- niet zelf bereid was terstond en ten volle te geven. Zijn eigen persoon telde hij nieb; zijn gansche inzet gold het ideaal, welker verwezenlijking hij zich tot hoog levensdoel verkoren had. Al zijn talen ten en krachten heeft hij aan dit doel' gewijd en, zijn meesieepend woord wanneer hij bij zijn vele redevoeringen in geestdrift ontvlamde is van een, grooten vormenden en krachtschenken- den invloed gewegst. Het behoort tot zijn historische ver diensten, dat hij reeds in 1940 den weg effende voor een samenwerking tusschen Nederlandsche en Duitsche nationaal-so- cialisten, teneinde de in een gemeen schappelijk ideaal vereende krachten sa men te bundelen en te oriënteer en. naar de onafwijsbare taak der Germaansche •volken tegen Bolsjewisme en Flutoc: tie. Bij het uitbreken van den.strid het Oosten werden de door Scfcm-i kweekte vruchten geplukt en to t dag van heden duurt de oogst i voort. Begrijpelijk is, het, dat een t s Schmidt in de eerste plaats 1 de daad, met weinig liefde vo - singen, die aan de groene tafel 1 worden niet slechts vrieru ook politieke tegenstanders lmJ c evenzeer is het waar, dat deze i én het móge op dit tragisci - blik^ onomwonden erkend word - opréchte persoonlijkheid van {'.-'tin t nimmer konden aantasten. Met Schmidt is van het bewog- neel der hedendaagsche wereld i heengegaan, die geleid werd 6 1 diep gevoel van verantwoordelij: iv - gens het Germaansche broeder; 1 Nederland en nimmer opgelicu - te arbeiden voor een toenadcr; -. schen de bloedverwante NedV.vi.-.r 2 en Duitsche volken. En vooral in >- zicht zal eenmaal, wanneer het grip weggevaagd en de eeuwige held doorgedrongen zal zijn, de - kenis van den thans ontslapen vo ter tot de breede lagen van het landsche volk doordringen. Zij, cï' ie- s thans in staat zijn het werk - n Schmidt te begrijpen, staan, met de Duitsche nationaal-socialisten in eerb d en rouw vereend, aan zijn groeve en doen de zwart-roode vanen van de Nationnal- Socialistische Beweging van Nederland voor een laatsten groet nijgen, en her nieuwen bij zichzelf de plechtige- gelof te, in den geest van den gestorven ka meraad verder te strijden tot aan de zege van de nationaal-socialistische we reldbeschouwing. Dr. Göbbels heeft bij de opening van de zevende groote Duitsche kunst tentoonstelling in het Huis der Duit sche Kunst te München een rede ge houden, waarin hij o.m. wees op de bijdrage van Duitschland en Italië tot de avondlandsche kunst en cultuur. De vijanden van de Asmogendheden, zoo verklaarde de minister, doen zich tegenover de wereld graag voor als beschermers en verdedigers eener kunst en cultuur, die zij zelf in het geheel niet gemaakt of waartoe zij toch hoogstens een bescheiden bijdra ge geleverd hebben. Wat zij aan kunst schatten bezitten dat hebben zij mee- rendeels op hun krijgstochten naar Europa of elders ter wereld geroofd en geplunderd. Steden als Nürnberg en München of Florence of Venetië bevatten meer aan eigen vormen van uitdrukking van den avondlandschen geest van cultuur, dan het geheele Noord-Amerikaansche continent bij elkaar. Welke musici kunnen de Engelschen plaatsen tegen over een Beethoven of een Wagner, welke beeldende kunstenaars de Ame rikanen tegenover een Miehei Angelo of een Leonardo da Vinei? De zevende groote kunsttentoonstel ling is weer een stap vooruit en te vens een fier getuigenis voor de vol komen ongebroken scheppingskracht van de Duitsche beeldende kunsten in het vierde oorlogsjaar. HET TWEEDE FRONT. MADRID, 27 Juni. De Sowjet ge zant te Mexico, Oemaneky, heeft vol gens een bericht uit Mexico tér gele genheid van een interview verklaard, dat een tweede front in Europa door de Sowjet-Unie „met hardnekkigheid" verwacht wordt. Hein Harms overleden. Op tachtig jarigen leeftijd is in het Burgerziekenhuis te Amsterdam over leden de tooneelspeler Hein Harms. De ontslapen kunstenaar behoo- rende tot de oude garde van Nederland sche tooneelspelers, die, naar het histo rische woord, wel sterft maar zich niet overgeeft heeft in zijn lange loopbaan de wisselvalligheden van het eenmaal door hem gekozen beroep ruimschoots iteren kennen. Pas in de latere perioden van zijn bedrijvig Jeven" was. hem een zekere mate van rustig werken gegund. Pij zijn druk kunstenaarsbestaan heeft hij niettemin nog den lust en den tijd kunnen vinden zijn krachten te wij den r n de var', e: van de sociale Positie, der tooneelspelers. vs een uitmuntend acteur cede plan, een ontwikkeld ezelJig prater en een goed v. .1 A. Harm ven k „ZOMSR-KAMPEN." 3 Et A VENHAGÉ, 28 Juni He denavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, -Ma Hilversum 1, zijn politiek weekpraatjo uit, dat heden handelt pv«E onderwerp; „Zomerkampen." Fönny Koen loopt wéér recordtijd. De afgeloopen ïondag is. wat de sport betreft, wederom zeer be langwekkend geweest. Een nieuw athletiekrecord werd genoteerd voor mevr. BlankersKoen. die de 200 M. in 24.5 sec. liep, Osendarp loonde, dat hij in top-vorm is ge raakt (hij liep de 100 M. in 10.5 sec.!), de wielerwedstrijden bleken overal volop spanning te geven en Ajax tenslotte veroverde den N.V. B.-beker door een kleine zege op D.F.C. Ajax is op het oogenblik misschien wel de sterkste ploeg van Nederland, al mag zij zich dan ook geen nationaal kampioen noemen. Deze ploeg is ge leidelijk ingespeeld geraakt en zal, als ze compleet kan blijven, het volgend seizoen een ernstige gooi doen naar den eeretitel. Intusschen heeft Ajax den N.V.B.- beker veroverd. Men kent haar prach tige successen in dit tournooi. die ten slotte leidden tot de finale tegen D.F.C. Een zeer talrijk publiek woon de den wedstrijd in het Olympisch Stadion bij jen het zag een Ajax, dat terstond ten aanval trok en reeds na eenige minuten de leiding nam. Ruim 20 minuten later werd het 2—0. De Amsterdammers hadden dezen voorsprong verdiend, maar nauwelijks was D.F.C,'s voorhoede even vrij ge laten, of Mijnders zorgde voor een tegenpunt en toen voelde Dordt de kans, om de partijen in evenwicht tt brengen. In de tweede helft werd D.F.C. dan ook sterker en mede dank zij het geweldige enthousiasme werd het Ajax-doel herhaaldelijk belegerd. Desondanks vergrootte Ajax haar voorsprong uit een snellen uitval (3—1), doch D.F.C. hield moedig stand en zorgde nog voor een verrassend goed tegenpunt. Tot het einde bleef het een belangwekkend, boeiend kijk spel. Zoo werd de bekerfinale misschien wel de beste, die Nederland ooit ge kend heeft. O Na afloop reikte de voorzitter, de heer Lotsy, den beker uit, wenschte Ajax geluk met den behaalden prijs en hoopte, dat het Olympisch Stadion elk jaar den eindstrijd zal kunnen hebben van deze beker-ontmoetingen. Spr. wees op het moeilijke seizoen, dat thans voorbij is en merkte op, dat het komende seizoen wellicht nog moeilijker zal worden. Maar hij hoop te, dat allen zouden medemerken, om de lichamelijke gesteldheid en den geest van onze Nederlandsche jeugd rteznocl te boorden. 'Sublieme 190 M. van Osendarp. Tijdens de atletiekwedstrijden op de Sintelbaan te Amsterdam heeft Osen darp zich van zijn allerbeste zijde doen kennen. In een driekamp kwam hij uit fa"en Zwaan, Berger en enkele andere ..'1-1,1--, orl 7„0„,p] or) ,3p eo> 0Q ais 200 M. bleek hij de snelste te zijn, al gaf vooral Zwaan hem de overwinning niet cadeau. Vooral de 100 M. van Osendarp was prima. Hij maakte een tijd van 10.5 sec., tot nu toe de beste prestatie in dit seizoen. Doch ook zijn 21.6 sec. op de 200 M. mag er wezen. Het resultaat was: a. 60 M.: 1. Osendarp, 6.7 sec.; 2. Zwaan, 6.7 sec.; 3. Berger 6.7 sec. b. 100 M.1. Osendarp, 10.5 sec.; 2. Zwaan, 10.7 sec.; 3 Berger 10.8 sec, c. 200 M.: 1. Osendarp, 21.6 sec.; 2. Zwaan, 21.8 sec.;«3. de Pagter, 23.4 sec. Fanny Koen's nieuw record. De athletiekvereeniging Sagetta te Rotterdam hield Zondag nationale da meswedstrijden en in enkele nummers kwam het tot opvallende resultaten. Fanny Blankers-Koen verbeterde op de 200 M. het Nederlandsch record, dat op 24.6 sec. stond en bracht het op 24.5 sec. Mej. Dammers bereikte bij het speerwerpen een afstand van 41.43 M., waarmee zij haar eigen record van. 39.62 Vi M. prachtig verbeterde. Helaas bleek haar speer eenige centimeters te kort, zoodat dit record niet erkend kon worden. Tenslotte verbeterde mej. M. Lock het Zuid-Hollandsche record kogelstoo- ten en bracht dit op 30.73 M. De voornaamste uitslagen waren: Verspringen: 1. F. Blankers—Koen, 5.73 M.; 2. G. Kondtis, 5.33 M. Spoorwerpen: 1. E. Dammers, 41.43 M.; 2. L. Beerman, 33,56 M. 100 M.: 1. mej. Steeling, 12,8 sec.; 2. A. Naber, 13,2 sec. 200 M: 1. F. BlankersKoen, 24,5 sec; 2. G. Kondijs, 25,3 sec. V AN VLIET SLAAT DERKSEN. Onze beide beste sprinters doen aan Stuivertje wisselen. Een week geleden was Derksen van Vliet de baas, Zondag toonde v. Vliet zich weer sterk. Op de Bossche wielerbaan bereikten beide sprinters natuurlijk de finale en hierin werd Derksen gedwongen den kop te nemen. Van Vliet's sprong was machtiger dan ooit en hi; won. zij het met klein verschil. Een handicap-rit voor de vier sprin ters was voor Derksen, die 15 M. voor gift gekregen had. Van de Vijver en Remkes, resp. met 30 en 40 M. voor sprong, konden hun tegenstanders niet van het lijf houden. De koppelwedstrijd over 50 K.M. was voor de Noord-Hollanders Evers- Bakker, die met een ronde voorsprong den rit beëindigden in 1 uur 8 min. 47,4 sec. SchulteBoeyen wonnen den Holland-Brabant-wedstrijd van Bakker- Evers, die zoowel in den sprint, de ach tervolging, als in den tijdrit geklopt werden. ROOZENBUKG DAMKAMPIOEN VAN NEDERLAND. De beslissing is in de Zondag gespeel de ronden gevallen. Door een remise- en een winstpartij bracht de jeugdige Rotterdammer P. Roozenburg zijn totaal op 17 p. uit 10 partijen en won daarmede het kampioenschap van Nederland. Van zoo'n jeugdigen speler (18 j.) 'n uitnemen de prestatie (7 gew. en 3 rem.) R. C. Keiler heeft thans 13 p. uit 9 partijen en zal stellig de tweede plaats bezetten in den eindstand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1