f 3S11 .HTIm DIENSTPLICHTIGEN v Aanbod. DAGBLAD VOOR Worsteling aan Oostfront neemt in hevigheid toe* De aanval op Europa. DIOPROGRAMMA. j i Binnen en Buiten de Grenzen. en voor de Waffen S.S. Aanvallen op Catania. Keuring het Legioen en de Landwacht, BEKENDMAKING van 21 en 22 R. I., Huzaren, Veldartillerie, Escadrons pantserwagens en de dienstplichtigen der Zeemacht, 1e Reg. Wielrijders opgeroepen. Oproepdata 19—23 Juli. i BEKENDMAKING. Een nieuwe Staatsleening. Herleefde strijd in het Oosten. BEKENDMAKING. ZEEVAART als levensberoep. Bootsmansloopbaan ZATERDAG 10 JULI. flSUM I. 414.4 M. 6.45 Kinder- Merels" (opn.) 7.10 Ochtend- i Vroolijke wijsjes (gr.) 7.40 Progr.-overz. 8.10 Lichte mor. (8.45-8.50 Voor de huisvrouw), uitz. 9.15 Fluit, clavecimbel t pianosoli. 10.00 Gerard Le- ork. 10.45 Voor .de jeugd. 11.00 chman en ork. 11.45 Orgelspel Almanak. 12.15 Frans Wouters .00 Land en volk brengt. 13.05 )ecker en zijn ork. 13.30 Wekel. 13.40 Bartho Decker en zijn Mannenzangver. „Apollo," Con ic. en sol. (opn.) 15.00 Bont Za- [progr. 17.00 Klaas van Beeck en i'am.muz. 18.10 7.20 .50 gr.) sd. met ijn J Ban Hier W.A. itJ55 19.! and de ky laf 80- 20; rac. mdi Balogh en, .«J55 Marschmuz. Spiegel v. d. dag. 19.15 Zang 1n.30 Luisterspel: „Wie doodde Geerlings?" 20.00 Een uur. lichte mijziek (opn.) 21.00 en ork. eh sol. (opn. en gr.« 22.15 Alleen Radio-Centralesw Kleidoscoop (gr.) 23.15—24.00 inamen uit bekende films (gr.) 12.45, 16.45, 18.00, 19.00, 22.00 BNQ •ichten. SUM II. 14.00 Michael Jarv i.leider (gr.) 15.00 Vraagbaak „J. 15.30 Die Legende von der lisabeth (opn.) 17.00 Zang en ac- rtT\) 17.30 Kwartetten (gr.)"- 18.00 operette-klanken (gr.) 19.10 kleuters. 19.15 Walsen van Fré- )pin (gr.) 19.35 Symphonieconc, Voordr. 20.30 Orgelspel (opn.f ork.conc. (gr.) 21.45 Avondw. kKTBERICHT SCHAGEN. 12 veulens f 750—f 1000; 19 (magere) f 700—f 900; 249 id. mtrale; 8 Kalf koeien f 900— [raskalveren f 140—f 215; 8 Fok- "7—f 140; 19 schapen (magere) 14 id. (vette) Centrale; 37 - !50; 58 biggen f 80— ^g^nen f 1-P* kg; 8 kippen, iacteur a. r. Jonker (aiw).f ofdred., kunst en wetenschap- v. Aardweg, Alkmaar; chef Tj. N. Adema, Alkmaar; bul- !c. Broersen, Hoorn; binnen- ayon Alkmaar; D. a. Klomp; rechtb. J. Werkman, Alkmaar, cteuren: Den Helder A. C. van e Alkmaar; Schagen: A. Eriks Kennemerland J. Belterman te Zaanstreek W. J. Harwijne vWest-Friesland Jac. Groot a. Adv. j. Visser te Den ontbijtservies 20, vor en lepels 10, l smd men domineesteenen -vr. Neijts, Westerlich imer 123, van 6—9 uur. p. schoenen, m. 39 5, tompoes 7.50. Mevr. ijts, Westerlicht, Kamer van 6—9 uur. kappendoos 7.50, 3 kap- ikanten 15, 3 onder- itsjes 3 en 2 kaphoeden, art 8 bij J. Best Cz., luwpoortslaan 135. zjv. haarhóeden ƒ9, 1 d.- ■apluie zw. 7, 1 draag- mpje 1, 1 p. zw. d.sch., 41 15, 1 p. zw. d.sch., 41 9, 1 p. steunzolen bij J. Best, Nieuwpoorts- 135. uinparapluie 35. P. iker, .Boterbloemstraat 2. jitsjumeau m. spiralen; 100, 1 eikenh. tafel 60, waschtafel m. spiegel en rm. blad 45. Cristofoli, rronstraat 6. ten z.g.a.n. zwdrte haar- lur hoed 15. v. Don- aar, Rozenstraat 9. ekl. jas 25, 2 p. steun- m m. 30 en 42 2.50 en Fakkert, Millstraat 4. ocoslooper 2.50, kin hoedje met rokje en asje, lft. 2Va j., te samen .50, 3 babytruitjes 3.50, eukenstoel 2. Na 6 uur. Lebbing, Houttil 2. deurskast, 1 m. h. 15, 1-pers. ledik. m. kapok- en peluw 20, eiken ichtafel m. marm. blad en :gel 35. A. v. Tuin, nela Nieuwenhuisstr. 7. 7 uur. 'itte trouwjapon, m. 42 satijnen schoentjes, m. 37 l. Beumer, Westerweg 46. crème opvouwb. kinder- ten 25, 1 gebr. wringer Goudsblom, Hulststr. 20. p. h. heerensch., m. 42 en f 22 en 18, 1 p. h.sch., 12 20, 2 p. d.sch., m. 40 37 16 en f~ 10. A. >er, Nieuwp.laan 11. Na .r. g.a.n. Egypt, linn, regen- n. losse capuchon, o. kw. 16 45, d.br. suède d.- ips, m. 36 12.50, bij P. Voorweg, Schoorl. pers. Eng. led. 35, 1 erled. als nieuw 35. A. ymakers, Bruinvisstr. 17. •ima handnaairaach. 30, kamerspiegel 15,-steun- m. 43 4. F. B. Koop- Vogelenzang 10. lokkachel, gegoten, 3- 100. K. Ruiter, Snaar slaan 143. br. schoenen, m. 33 50, 1 p. badschoenen, m. 7.50. A. Schenk, Van iwenboekstraat 6. gasstellen 10 per stuk, rolschuier, z.g.a.n. 8. d. Berg, Overdiestr. 61. uur. irima vulkachel met pijp lachelplaat 60, 1 paar loenen, h. hak, m. 35 50. J. B. Schutz, K. v. 't •straat 3. lonten koffers 10 en F. Groot, Holleweg 20b, •o. iderwagen, o. kw. 70, leertent, 2 2 pers. 75. ïvliet, Forestusstraat 3. •a.n. ovale eiken tafel Maarhuis, Nieuwpoorts- 3. i groot poppen-ameuble- 15. N. P. Wortel, irstraat A 96, Oudorp. a.n. japon, m. 48 30. j, Nieuwpoortslaan 127. tuinstoeltjes met 6 tafel- 200. H. de Ruyter, ierkade 64. i donkerbr. wieg 7.50. laauw, Geestersingel 33. cktoestel, z.g.a.n. met a en ringen ad 60. Berg, Rippingstr. 4. Na z.g.a.n. j.schoenen, m. 20. Meertens, Achter- 13. r.br. meisjeshoedje, l.m. 15 j. 6. Kolk, vpoortslaan 12. i hoedje voor bejaarde z.g.a.n. 7.50. Lijn- Kweerenpad 17. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Burean Alkmaarsche êditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 10 JULI 1943, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No, 158. 4 pagina's. V Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties 1» deze éditie 0.10 per m.IVI.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 V, m.M. meer J 0.35, Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. DE WEEK N A een betrekkelijk langdurig? rustperiode zijn in de afgeloopen week de krijgsoperaties, zij het ook geenszins onverwacht, in Europa wp- derom op groote schaal ontbrand. Dat hiermede een periode van groote span ningen wordt afgesloten, is buiten ge- dng want de meeningen waren ten zeerste verdeeld over de vraag, waar de eerste klap wel zou vallen en wie deze toebrengen zou. Er waren er, die deze van Anglo-Amerikaansche zijde verwachtten en die nu eindelijk den tyd voor de reeds in alle toonaarden bezongen invasie rijp hadden geacht. 2ij hebben zich als buitenstaander blijkbaar niet de enorme voorberei dingen en niet minder groote risico's gerealiseerd, aan een dergelijke onder neming verbonden, maar die toch on getwijfeld oorzaak waren dat de inva siepoging vooralsnog nog niet kon wor den ondernomen. Ook waren er die 'n strijd op twee fronten tegelijk voorspelden en die meenden, dat gelijktijdig met een van bolsjewistische zijde ondernomen ini tiatief in het Oosten elders in Europa een geallieerde aanval op de .Euro- peesche vesting zou plaats vinden doch ook dit werd tot dusverre niet bewaarheid, want weliswaar was 't aan het Oostelijk front, dat de strijdopnieuw en in alle hevigheid losbarstte, doch van een bolsjewistisch initiatief kon hierbij hoegenaamd geen sprake zijn, daar dit vrijwel vanaf .het eerste mo ment in Duitsche handen heeft be rust. Hoe hevig de materiaalbotsing, welke in het Oosten plaats vindt, ook moge zijn, op hetmoment, dat wij dit neerschrijven, .vertoont zij nog te weinig teekening dan dat hieraan ver regaande consequenties zouden kun nen worden verbonden, weshalve wij volstaan met de constateering, dat de opmerkelijke Duitsche successen, wel ke reeds thans zijn behaald, voor Ber lijn zonder voorbehoud als een hoop vol perspectief mogen wórden aange merkt. —O— HET zou echter struisvogelpolitiek van de slechtste soort zijn, het in vasie-gevaar- nu maar zonder meer terzijde te stellen en alles wét hier over alzoo van gene zijde is bew.eeTd, te verwijzen naar sprookjesland. Dat Duitsehland dit nimmer heeft gedaan, bewijzen wel de gigantische afweer middelen aan de Oceaankust en dat ook Italië, van nabij door dit gevaar bedreigd, volkomen paraat is, heeft de Duce deze week in zijn redevoering op ondubbelzinnige wijze belicht, er mét nadruk op wijzende, dat het voor het Italiaansche volk gaat om leven en dood. Het Apenijnsche schiereiland met ziin uitgestrekte kuststrook moge niet over een verdedigingswal beschik ken, zooals in het Wésten is opge bouwd, een landing zou ook hier stui ten op onnoemelijk hard verzet. De legende althans, dat de Italiaan spoe dig uit zijn evenwicht te brengen zou zijn, is reeds door de bevolking van Napels, die aan 73 luchtbombardemen ten weerstand bood, op afdoende wij ze gelogenstraft. O— .'T'ERWIJL in de wereld de veront- waardiging nog natrilt over het ge beurde met den Keulschen Dom en terwijl daarna tal vant hoofdzakelijk Italiaansche, steden reeds weer door de luchtterreur "getroffen, zijn, is men verrast door een Duitsch Witboek, dat over den bommenoorlog is verschenen en dat een felle aanklacht inhoudt te gen de wijze, waarop van geallieerden kant het luchtwapen in toepassing wordt gebracht. Wanneer Chamberlain nog in 1938 verklaarde, dat er zorg voor moest worden gedragen de bur gerbevolking niet door nalatigheid slachtoffer vpn een bomaanval te doen zijn, dan is er in vijf jaar tijds toch wel .een groote klove gebleken tus- schen theorie en practijk en is er van een humaniseering van den oorlog, voor zoover deze al mogelijk zou zijn, bitter weinig terecht gekomen. O— T) 15 binnenlandsche toestand heeft jn de afgeloopen week weinig Wijzigingen ondergaan of pers ptectieven geopend, waardoor een na dere beschouwing wordt gemotiveerd Aangestipt zou kunnen worden de nieuwe Nederlandsche Staatsleening, die Donderdag a.s. zal worden aan gekondigd ets een milliard gulden zal bedragen. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.15—5.15 uur. Maan op 13.41, onder 1.35 uur. Zondag; Maan op 14.52, onder 1.57u. Volle maan. X. Tankslag op geweldige schaal. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De groote worsteling in het ge bied BjelgorodOrel duurt met toegenomen hevigheid voort. Se dert eergisteren heeft zich achter het doorbroken Russische stellings systeem een geweldige tankslag ont wikkeld, Waarin de bolsjewieken zich de grootste inspanning ge troosten om onze voortdurend op rukkende pantserwiggen op te van gen. Hierbij heeft de vijand, be halve zware verliezen aan men schen, wederom 420 tanks verlo ren en een groot aantal kanonnen en meerloopsgeschut. Eskaders ge vechtstoestellen» duikbommenwer pers en slagvliegtuigen van het luchtwapen grepen in in de ge vechten op den grond en bestreden vooral nieuw aangevoerde reserves van den vijand. In luchgevechten en door luchtafweergeschut verlo ren de bolsjewieken gisteren 117 vliegtuigen. Aan de Middellandsche Zee werden van Britsch—Amerikaansche vlieger formaties 26 toestellen neergeschoten. Nieuwe terreuraanval op Keulen. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht weer een ter reuraanval op Keulen en omgeving ondernomen. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en verwoestingen in de woonwijken. De Keulsche Dom werd wederom aangevallen en getrof fen. Volgens tot dusver ontvangen be richten werden negen vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Drie andere toestellen werden overdag aan het Kanaal en boven den Atlantischen Oceaan vernietigd. Beveiligingsvaar tuigen van de marine en marineaf- weergeschut schoten drie vijandelijke toestellen neer. De totale verliezen van den tegenstander in het westen en hét gebied van de Middellandsche Zee bedragen dus in totaal 41 toestel len. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m.: Onze formaties torpedovliegtuigen hebben met schitterend succes her haalde aanvallen ondernomen op vij andelijke schepen, varende bij of ver ankerd op de kust van N.-Afrika: drie groote schepen met een inh. v. 40.0001. werden tot zinken gebracht,.-een vierde met een inhoud van 3000 ton werd ern stig beschadigd. i Luchtformaties van den vijand bom bardeerden gisteren en vannacht her haalde malen Catania en omgeving: men meldt instortingen èn branden in de binnenwijken der stad. Er werden hierbij 8j inwoners gedood en 209 ge wond. In totaal werden gisteren 26 vij andelijke toestellen neergehaald. Het luchtruim schoongeveegd. De Duitsche superioriteit in de lucht bij de gevechten in den centra- len sector van het Oostelijke front is, naar het D.ïsT.B. yerklaart, volkomen duidelijk. Zij blijkt evenzeer uit het feit. dat de. rij and 830 vliegtuigen heeft verloren In de eerste drie da gen als uit de onafgebroken bombar- dements- en beschietingsaanvallen der Duitsche vliegers, die, vergeleken met de geweldige verliezen van den te genstander, slechts een gering aantal toestellen hebben verloren; in totaal 54 vliegtuigen van 4 tot en met 7 Ju li. De Duitsche jagers hebben, zoo verklaart men te Berlijn, het lucht ruim in den meest waren zin des woords schoongeveegd. Nauwelijks één jager met roode ster laat zich meer zien. Daarentegen wemelt de lucht van Duitsche vliegtuigen van alle soorten. Terreuraanval op Keulen. BERLIJN 9 Juli (D.N.B.). Bij een nieuwen terreueaanvai van het Britache luchtwapen op woonwij ken in het Rijnland hoofdzakelijk pp de stad Keulen, in den nactt van 8 op 9 Juli, hebben de Brtsche toestel len naar aan het D.N.B. j wordt ge meld hun bommen bij een volkomen bewolkten hemel lukraak neergewor pen. Een vrij groot aantal vijandelijke toestellen werd door den Duitschen afweer vernietigd. Definitieve getallen staan nog niet vast. De president van de Spaansche Cortes, Esteban Bilbao, heeft door een publicatie in de staatscourant de Cor tes bijeengeroepen op 15 Juli. dee?tetmfdefErSatZk0mmandQ Niederlande Nederlanders van ariscv» .leeftijd van 17-45 jaarTóok gehuw'den) die lichamelijk zoowel als geestPiSiJ «oPh wikkeld zijn en zich gcS ^nnln geven aan de eischen, die de opleiding hun stel? kunnen zich bij de genoemde a£4sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen wprden ook.-ané gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden. dutir der opleiding, extra levens- middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. <in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsphes Haus, Westzeedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-Ia, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur^Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20 *.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 9-12.00 uur:* Assen, Concerthuls a/d Vaart; 15-1-8.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.49 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breédstraat. 21.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durcb- gangslager, Leusderweg. 26.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Geen wervelende triomftocht. De president van United Press, Hugh Baillie, schrijft uit het geallieerde hoofdkwartier in Noord-Afrika over de aanvalsvoorbereidingen tegen Euro pa onder meer: „Niemand in Noord-Afrika denkt aan eèn snelle, gemakkelijke overwin ning op den „machtigen vijand". De legers der Spil liggèn achter de Mid dellandsche Zee, en versterkte eilan den dienen als vooruitgeschoven bol werken. De Spil heeft tijd genoeg ge had om zich voor te bereiden voor de komende dingen, want de „bijna bo- venmenschelijke taak" van het aan voeren van menschen en materiaal in een hoeveelheid, die voldoende is voor een offensief tegen Europa, kan na tuurlijk door de geallieerden niet in een handomdraaien volbracht worden^ Ongetwijfeld hebben Duitschers en Italianen aan de overzijde der zee de modernste oorlogswerktuigen opge steld, die door den mensch uitgedacht kunnen worden. Niemand- in Noord-Afrika verwacht dat de aanval op Europa een picnic of nen wervelende triomftocht zou zijn. Een herhaling van October 1'918 komt niet in aanmerking Het woord over het „onbeschermd onderlijf van Euro pa" wordt in Noord-Afrika als een gevaarlijke vérgissing beschouwd. De soldaten beseffen volkomen, wat een operatie tegen 'een vijandelijke kust beteekent. Zij zijn er zich van bewust, dat een herhaling van Dieppe, hon derdmaal vergroot, zeer wel het ge volg zou kunnen zijn." Hongersnood in Kwangtoeng. De correspondent van de „New York Herald Tribune" te Tsjoengklng meldt: De bevolking van de provincie Kwang toeng wordt door een hongersnood ge decimeerd. Uit brieven van Ameri kaansche missionarissen en leden van Amerikaansche hulporganisaties blijkt, dat de droogte den Juli-oogst met vijf tig of meer procent heeft verminderd. Heele dorpen zijn verlaten. De sterfte onder kinderen en volwassenen is groot. Wortels, die 'in vele deelen van de provincie het eenige voedsel vor men, hebben weinig voedingswaarde en verlengen het leven slechts korten tijd. In een district zijn alle jonge mannen naar het leger gegaan en de vrouv^en naar andere districten ver trokken. Slechts oude menschen zijn achtergebleven en wachten tot de dood hen van de kwellingen "-van den hon ger verlost. Prijsopdrijving in veehandel Landbouwer raakte zijn big getjes kwijt. Den laatsten tijd worden formidabe le prijzen gemaakt voor jongvee, var kens, geiten enz. Mogen zoo b.v. var kens ongeveer 4 gulden per week op brengen, zoodat een biggetje van zes weken ongeveer 24 tot 25 gulden mag kosten, ze gaan meermalen voor 110 tot 130 gulden en meer van de hand. Blijkbaar is de Prijsbeheersch'ing van plan hiervoor een stokje te steken. De landbouwer H. te .Ulicoten, gemeente Bharle-Nassau, die met een zestal var kens onderweg was naar Alphen, zag tenminste wegens vermoeden van prijs opdrijving niet alleen beslag gelegd op deze zes stuks, doch ook nog op twee krulstav eri van twee maanden oud, die op ziin .boerderij werden aange troffen. Bij onze Vrijwilliger*. Br wordt goed voor de jongen» getorgd. Etcnhaier op weg naar da voorsta linies SS PK Fritsch-O-H-P m Nieuwe massagraven te Winniza ontdekt. In het Volkspark te Winniza aan- den Westelijken uitgang van de stad en op een aan den anderen kant van den weg gelegen kerkhof werden nieuwe mas-, sagrSven der Gepeoe gevonden. Het aantal massagraven in het Volkspark bedraagt 20. In elk der graven liggen ongeveer 130 tot 140 lijken: Op het kerkhof werden tot dusver 15 massa graven ontdekt. Het totale aantal gra ven op dit terrein bedraagt 23 tot 25. Daar de graven op het kerkhof vlak bij woonhuizen liggen, kqp men wegens den sterken reuk in de warme zomer maanden nog niet aan de opgravingen beginnen. Om de massagraven in het Volkspark te camoufleeren, had men midden op de graven luchtschommels geplaatst. Uit het onderzoek blijkt, dat alle ver moorden in de massagraven in de ja ren 1938 tot 1939 zijn omgebracht, in eenige gevallen blijkt 'uit de gevonden papieren,, dat de moorden nog in het jaar 1940 hebben plaats gehad. 950 lijken geborgen. Op de drie plekken van moord In Winniza ziin tot dusver ongeveer 250 vermoorde Oekrainers aan de op hen gevonden voorwerpen of door hun familieleden zonder eenigen twijfel herkend. Uit de tot dusver opengemaakte 38 massagraven in den boomgaard in het stadsdeel Do- lirffei zijn 950 lijken gehaald en grootendeels medisch onderzocht. De slachtoffers waren meerendeels oudere mannen uit de arme Oekrai nische volksklasse. Er werden ook enkele vrouwen gevonden. Eenige slachtoffers vertoonden de sporen van foltering door brandwonden. Boven Nederlandsch gebied neergeschoten Amerikaansche bommenwerper van het type Boeing B. 17 „Fortress". De typische groote zijvinnen en het Amerikaansche kenteeken zijn duidelijk te onderscneiden Hoffmann-Stapf-Paz m Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Weürmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen; Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkejijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 81 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager", Amersfoort, Zonncbloemstraat: De dienstplichtigen der zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 22 R. I. op 20 Juli 1943; Van het le Regiment Huzaren en het le Regiment Huzaren Motor rijders op 21 Juli 1943; van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren Motor rijders op 22 Juli 1943; van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regimgnt Huzaren, het le Eskadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli 1943; In de Waterlookazerne .Amersfoort: Van het 21e R.I. en zjjn oorlogsformaties, de in de jaren 19241915 geborenen op 19 Juli 1943; en de in de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943; van het 2è Reg. Veldartillerie op 21 Juli 1943; van het le Reg Wielrijders op 22 Juli 1943; van het 3e Reg. Veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteite papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de .in Duitsehland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den wetkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitsthland of in de door de Duitsche weermacht bezette'gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen- gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht- befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tTacht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. - f Vrijwilligers Landwacht. De eerste vrijwilligers zijn thans afgericht en hebben drie maanden sol datenleven achter zich. Wilt gij i hun plaats niet innemen? Wilt gij nog altijd afzijdig blijven staan? Toont,' dat ook gij bereid zijt voor uw volk aan te treden, opdaf dit een goede toekomst tegemoet ga. Laat ook u zich gedurende drie maanden africhten en treedt toe tot de Landwacht Nederland. Inlichtingen over verzorging der familieleden, vrij stelling van arbeidsinzet in Duitseh land, extra-levensmiddelentoewijzing voor de familie, -reservcering van uw betrekking gedurende nw diensttijd, worden tijdens de keuringen verstrekt. De data der keuringen worden in 41- ie bladen bekend gemaakt. GEWIJZIGDE TELEFOONNUMMERS. Van Maandag 12 Juli a.s. af is het gebouw Lange Voorbout 9, Commissa riaat voor de Belangen van de v.m Nederlandsche Weermacht, telefonisch te bereiken onder riummer 111880. De gebouwen Korte Voorhout 14 en 16, waarin is gevestigd het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis (directeur, algemeen secretari aat en le afdeeling) en de afdeeling G van het commissariaat zijn van dien datum af te bereiken onder nummer Het bureau van den Bevelhebber der Weermacht in Nederland deelt inedc: Wederom moesten drie Nederlan ders, die zich aan sabotage schuldig maakten en leven, en goed van eigen iandgenooten en van de be zettende mogendheid in gevaar brachten, door een krjjgsgerécht ter dood veroordeeld worden, ni.: 1. Evert Ruivenkamp, geborene- 3 September 1915 te Philadelphia. 2. Dominicus Hendrik Middendorp, geboren 19 November 1919 te Kam pen. 3. Gerard van der Laan, geboren 15 Januari 1913 te Den Haag. De vonnissen zün door fusilleering voltrokken. 1000.000.000 tegen 3ViVt. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen, zal Donderdag 15 Juli a.s. de aankondiging verschijnen van S een staatsleening, groot één milliard gulden, waarvan reeds 300 millioen S bij Rijksïondsen en instellingen is 5 geplaatst. f De rentevoet is wederom 3'/t'/» en de looptijd 20 jaren. De koers van uitgifte is vastgesteld op 993/;. Dé deelneming is op de zelfde leest geschoeid als voor de t leening 1942, met dien verstande, (dat het percentage van deelneming voor de institutioneele beleggers is verhoogd tot 10 procent hunner .ac tiva. Dc gevechten, die na een lange pauze in het-centrale deel van het Oostelijk front met heftigheid ziin hervat, worden naar onze Berlijnsche correspondent ons heden telefoneerde, in militaire kringen in de Riikshoofdstad als een belangrijk stadium in den bijna vierjari gen oorlog van alle kanten bekeken en besproken. Het initiatief van vijandelijke zijde berustte voor een goed deel op een verkenningsactie der Duitschers en werd onmiddellijk met een tegenoffen sief beantwoord. Uit de Weermachts- berichten der eerste drie dagen valt met stelligheid af te^ leiden, dat de Spiets in het strijdgebied, dat zich van Bjelgorpd tot Orel óver een breedte van ongeveer tweehonderdviiftig K.M. uitstrekt, reeds dadelijk zware verlie zen hebben geleden. Precies als in de vorige fasen van den Duitsch-Bolsje- wistischen oorlogt krijgt men ook thans weer den indruk, dat het initiatief door de Duitschers is overgenomen. Ondanks al hun tactische en strategische erva ringen zöeken de Soviets ook deze maal weer hun heil in massale aanval len. terwiil van Duitsche zijde de intel ligentie van eiken officier en onder officier op het beslissende moment meestal den doorslag geeft. Als tvpeerend voor het verschil in ondernemingsgeest en persoonlijken moed, vestigt men de aandacht op het enorme onderscheid tusschen het aantal vliegmachines, dat de Duitschers en Sovjets gedurende de eerste vijf dagen van het herleefde gevecht verloren. Men komt daarbij nameliik tot een verhouding van 1 tot 16. hetgeen sim- oele cijfers ziin. die niettemin boekdee- len spreken. Waarschuwing luchtgevaar. In Nederland wordt Van 10 Juli 1943, des morgens te 7 uur af, een nieuw sirene-signaal ingevoerd. Het heet „waarschuwing luchtgevaar" en be staat uit een driemaal achtereen her haalden gelijkmatigen toon (zooals van het signaal „luchtalarm geëin digd") van ongeveer 13 seconden met tusschenpoozen van 10 seconden. Het sirenegeluid, dat 13 seconden duurt, begint met eén van laag naar hoog oploopenden toon, welke dan enkele seconden gelijkmatig blijft, om tenslotte weer terug te loopen. Dag 10 seconden pauze. Dan gedurende 13 se conden herhaling, weer gevolgd door een pauze van 10 seconden en ten slotte de tweede herhaling van 13 se conden. Het geheele signaal „waar schuwing luchtgevaar" duurt 1 minuut. Het nieuwe signaal beteekent dat vijandelijke vliegtuigen het luchtruim boven Nederland binnenvliegen, doch dat voorloopig geen groote luchtaan vallen verwacht worden. Dit signaal „waarschuwing luchtgevaar" bedoelt dus het publiek tot gyootere oplet tendheid aan te sporen? Meq behoeft zich na dit signaal niet te gedragen zooals bij luchtalarm. Het .verkeer en het economisch letfen gaan gewoon door. Bij het signaal „luchtalarm" (zooals voorheen 1 minuut janktoon) is het gedrag naar de eischen, welke luchtbeschermihg stelt, evenals voor heen, algemeene plicht. Het signaal „luchtalarm geëindigd" (onafgebroken gelijkmatige toon van één minuut) volgt na het signaal „waarschuwing luchtgevaar," ook wanneer het signaal „luchtalarm" niet gegeven zou zijn. Der Generalkommissar für das Sicherheitswesen: t gez. RAUTER SS Obergruppenführer und General der Polizei, De stem der S.S. Luistert op Zondag 11 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I tep golflengte 415 me ter naar^ de stem der SS. Onder werp: „Vrijwilligers der Waffen SS schrijven." Stukmeestergroep. De gegadigden voor deze loopbaan worden gekozen uit de ónderofficie ren der bootsmansloopbaan, die in den artilleriedienst voortreffelijk werk hebben geleverd. Vrijwilligers worden niet geplaatst. Taak der soldaten: assistentie der artillerie-officieren bij de leiding van het zware toren- en- luchtafweerge schut en bij de opleiding der bedie ningsmanschappen. Onderhoud van leschuttorens en geschut. Welke diénstgraden kent deze loop baan? Matroos, Matrosengefreiter, -oberge- freiter, Bootsmansmaat, Oberstück- meister, Stab sober stückmeister. Wachtmeestergroep. De gegadigden voor deze groep wor den eveneens gekozen uit de onder officieren der bootsmansloopbaan, die goede soldaten zijn gebleken, vaardig zijn in het schrijven en het wacht meestersbureau kunnen leiden. Vrijwilligers worden niet aangesteld. Welke taak heeft deze g-.op? Assistentie van den eêrsten officier aan boord der groote slagschepen en kruisers voor de verzorging van den binnendienst. Welke dienstgraden8 kent deze loop baan? Matroos, Matrosengefreiter, -oberge- freiter, Bootsmannsmaat, Oberwacht- meister, Stabswachtmeister. Vuurleidlngsgroep. Voor deze groep worden geschikte a oorts soldaten der bootsmansloopbaan uitgekozen. Welke taak heeft deze groep? Bediening van de vuurleidingsin stallaties der artillerie, luchtafweer- artillerie en van het torpedowapen, vaardigheid, betrouwbaarheid en ze kerheid worden van de soldaten ver langd. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Dezelfde dienstgraden als voor de hoofdloopbaan van bootsman. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippèn en bewaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1