Het vijandelijk offensief op Sicilië. DAGBLAD VOOR Aanmelding Vrijwilligers Ned. Arbeidsdienst. Strijd aan. het Oostfront ongemeen fel. Keuringen vóór de Waffen S.S. het Legipen en gde Landwacht. VRIJWILLIGE ARBEIDSINZET. 3'|2 pCt. Ned. Staatsleening 1943 STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau AIbmaarscbe éditie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 15 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 162. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3V4 m.M meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets. Voortdurend nieuwe formaties in den strijd. Het Italiaansche weermacht^bericht van gisteren meldt o.m.: Het is den vijand, die bjj zijn offen sief voortdurend nieuwe formaties in den strijd brengt, gelukt uit de kust strook van Licata tot Augusta verder op te dringen. Hij rukt op in het berg land van Zuidoost-Sicilië en staat voor de vlakte van Catania. Aan het geheele front zijn de Italiaansche ed Duitsche troepen in harde gevechten gewikkeld. In nachtaanvallen langs de kust van Oost-Sicilië hebben onze torpedovlieg tuigformaties twee groote schepen en een torpedobootjager in den grond geboord en zes kruisers beschadigd, waarbij een zware kruiser, benevens twee Itorpedo- bootjagers, een groote koopvaarder en andere kleinere zeeschepen. In luchtgevechten boven het eiland hebben de jagers der Spil 11 vliegtuigen neergeschoten, twaalf andere toestellen werden door het geschut op Sicilië en 4 door de artillerie op Sardinië vernie tigd. Zeven torpedovliegtuigen werden het slachtoffer van onze onderweg zijnde eenheden. Veertien onzer vliegtuigen zijn van de operaties van den dag niet terug gekeerd. Voorts is door duikbooten een schip van 15.000 brt. tot zinken gebracht en zijn vier torpedoboot jagers in den grond geboord. Rust en vertrouwen te Berlijn. BERLIJN, 14 Juli. (ANP). - In toon- aangevende kringen der Rijkshoofdstad ziet men met rustige gelatenheid en ver trouwen deontwikkeling tegemoet, van de gebeurtenissen, die voornamelijk ge kenmerkt worden door de militaire ope raties in het Oosten en door de landing Van Anglo-Amerikaansche strijdkrachten op Sicilië. Hierbij wordt vastgesteld, dat afgezien van zeej1» weinige uitzonde ringen ook de pers van hetfneutrale buitenland de militaire situatie" zakelijk beoordeelt en dat bovendien zelfs in de vijandelijke pers het overdreven optimis me der laatste dagen begint plaats te maken voor een meer critische waar deering. Volledig onjuist, ja absurd, noemt men de. vraag, of de militaire of politieke conceptie der Spilmogendheden door de landing op Sicilië op eenigerlei wijze geraakt kan worden. Economische beteekenis van ^icilië. Onitrent de economische beteekenis van Sicilië bevat de Deutsche Bergw. Ztg. enkele gegevens, waaruit blijkt, dat de landbouw de economische basis van het eiland vormt. Van de 1,33 millioen in het bedrijfsleven werkende inwoners wa ren voor den oorlog 685.000 personen werkzaam in den landbouw. Sicilië voor zag in ongeveer 15 pet. van de Italiaan sche tarwebehoefte. Voorts leverde het eiland 18 pet. van de totale Italiaansche productie aan versche groenten en een **er belangrijk gedeelte der oogsten van sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, amandelen en noten. 90 pet. van den uit voer van Sicilië heeft betrekking op Zuidvruchten, wijn en tuinbouwproduc ten, de resteërende 10 pet. wordt gele verd d©ör de zwavel- en asfaltmijnen ton het eiland. ïn 1938, het laatste vooroorlogsche jaar, daarover statistische gegevens beschik- ba*r zijn, exporteerde Sicilië voor onge- toer een milliard lire (1/8 van den tota le Italiaanschen uitvoer), terwijl de nvoer een waar(je had van 350 millioen t/v (1/3Ö van den totalen invoer van Italië.) Opvolger van Sikorski benoemd. is SP Engelsehe nieuwsdienst meldt, ter v^v°l§er van Sikorski als voorzit- t narl,bet Poolsche emigrantencomité laiezvk benoemd: Stanislaw Miko- „JLSa aansluiting daarop werd het comité georganiseerd. - De Dom van Aken zwaar beschadigd. De beroemde „Pfalzkapelle" door talrijke brandbommen getroffen. Naar pas thans bekend wordt, is bij den luchtaanval van*den vorigen nacht op de oude Duitsche kroningsstad Aken ook de meer dan duizend jaar oude Dom, die voor een groot deel door Karei den eAn„-gebouwd werd. zwaar bescha- igd. Alleen reeds de beroemde „Pfalz- kcpelle van den Dom, de historische ewaarplaats der kroningsversierselen van de Duitsche keizers, werd door 27 f ifïïi uimen' *osforbussen en 6fos for* esschen getroffen. Het blussohings- werk laat nog niet toe, den omvang van aangerichte schade vast te stellen. Preventieve politie in Noord- Brabant en Limburg ingesteld. De Gewestelijke Politiepresident te Eindhoven, kolonel Kooimans, heeft vopr de provincies Noord-Brabant en Limburg een preventieve politie in gesteld, welke allerlei a-sociale ele menten registreert, zooals werkschu- wen, die klaarblijkelijk op misdadige wijze in hun levensonderhoud, voor zien en die o.m. om hun verleden niet voor den arbeidsinzet in aan merking kwamen. De eerste maatregelen zijn thahs reeds uitgevoerd. Dinsdag heeft dé politie in Oss weder om een aantal recidivisten, individuen voortkomend uit het beruchte Ossche milieu, waarvan zich thans weer een deel op vrije voeten bevindt, gearresteerd en overgebracht naar een speciaal werk kamp te Ommen. In -de laatste weken dreigde de crimi naliteit in Noord-Brabant weer ruimere afmetingen aan te nemen. In Nistelrode werd bijv. de boerderij van den land bouwer P. door acht bandieten overval len en geplunderd. Het onderzoek heeft uitgewezen,dat daaraan de beruchtste Ossenaren niet vreemd waren. In Eindhoven, waar in het laatste jaar een abnormaal groot aantal kleinere diefstallen gepleegd werd, heeft de pre ventieve po'itie eveneens ingegrepen. Een honderdtal individuen die ongunstig bekend stonden en die, naar bekend was, van diefstal, chantage of aL soute neur moesten leven, werd opgepakt en naar Ommen overgebracht. Personen, die wegens hun gedrag uit het werkkamp te Ommen ontslagen kunnen worden, komen bij hun terug keer in de maatschappij direct onder controle van de plaatselijke politie te staan. ,De kracht yan Oost-Azië. TOKIO, 14 Juli. (D.N.B.) - De geheele kracht van bijna een milliard menschen in Oost-Azië is er thans op geconcen treerd Engeland en Amerika te ver nietigen, aldus heeft Tojo verklaard voor den Centr. Raad der Beweging tot steun aari den keizerlijken troon. Deze ver klaring kon hij afleggen als resultaat van zijn reis door de verschillende landen en gebieden van Oost-Azië. De verschillen de volken van dit gebied hebben thans het volledigst begrip voor de doelstel lingen van Japan en werken samen met het Japansche rijk. Zoo is ook zijn jong ste reis door de Zuidelijke gebieden van dien aard, dat zijn ernstige overtuiging ten aanzien van de eindoverwinning er nog meer door versterkt wordt. Het Ja pansche thuisfront is thans veranderd in een enkelé groote oorlogsmachine. In Europa, zoo ging Tojo verder, strijden Duitschland en Italië in de nauwste wa penbroederschap. In samenwerking met hen zullen wij Engeland en Amerika vernietigen. Opengesteld tot en met 13 Oct. 1943. 's-GRAVENHAGE, 12 Juli. - Zij, die als vrijwilligers wenschen te worden op genomen iri de Januari-kampen 1944, kunnen zich tot en met 13 October a s. schriftelijk of in persoon aanmelden Vrijwilligers moeten zich voor den duur van een jaar dienstverrichting verbin den, uitgezonderd zij, die naar een func tie in overheidsdienst of het bijzonder onderwijs wensctfen te sollicitepren, die zich voor een half jaar verbinden. Gega digden moeten op het moment van in diensttreding minstens den leeftijd van 17 jaar hebben bereilvt eri dien van 23 jaar hiet hebben overschreden. Gehuw den, tenzij zij in aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in over heidsdienst of bij het bijzonder onder wijs, worden niet aangenomen. De aan melding tot vrijwillige dienstneming bij den Nederlandschen Arbeidsdienr kan geschieden bij het Arbeidsbureau of bij het Gemeentehuis in de eigen gemeente, of bij de.N.A.D.-Aanmeldings- bureaux, gevestigd te Almelo, Amster dam, Apeldoorn, Emmen, den Haag, Gro ningen, den Bosch, Maastricht, Rotter dam of Utrecht. Nieuwe postzegels verkrijgbaar. Morgen, 16 jtli, zijn weder drie nieu we zegels verkrijgbaar aan de postkan toren, t.w. van 5 en 12'/: cent. Dat van 12V: draagt de beeltenis van Tromp, die van 1 en 5 cent dragen afbeeldingen van oude symbolen. Het zijn twee van de drie paardenzegels uit de serie. Paardensym- bolen komen tot aan de Noordkust voor, hoewel daar minder (alrijk en voorname lijk in een typische" variatie, nl. als waterpaard (zegel van 1 cent), een paard met een al of niet gekrulde visschen- staart. De paardenkop werd vanouds be schouwd als gelukbrenger. Het water- paard fs dtjs wel zeker een beschermend, een geluksteeken. Het werd veel op boe renwagens aangebracht als versiering van den z.g. overlankwagen. De vijf cent zegel toont twee steige rende schimmels, een voorstelling, die veelal op schuurdeuren' in het Oosten van ons land te vinden is. HOE NEDERLAND SPAARDE. Over het eerste halfjaar van 1943 is bij de Rijkspostspaarbank 122 mil lioen stilden meer ingelegd dan te rugbetaald (v. i. 25 millioen): in de maand Juni alleen reeds 22 millioen gulden (v 1. 4 millioen). Het aantal boekies steeg in Juni met. 18.937 (v. i. 3.734) Tegenaanvallen der Sovjets afgeweerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Juli. - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Sterke tegenaanvallen deiy bolsje wieken in het gebied van Bjelgorod Zijn gisteren onder uiterst zware ver liezen ineengestort. Alleen in één sector wérden twee vyandelyke regi menten volkomen uiteengeslagen en talrijke gevangenen binnengebracht. De vijand verloor in dezen gevechts sector ook gisteren weer ruim 200 tanks. In het gebied ten Oosten en Noorden van Orel hebben de bolsjewieken weer met versterkte* strijdkrachten felle aanvallen uitgevoerd. De gevechten, waarbij de tegenstander ondanks uiterst zware bloedige offers geen succes kon bevechten, duren op het oogenblik, nu Duitsche reserves voor den tegenaanval zijn aangetreden, nog met de grootste felheid voort. De beide laatste dagen zijn hier eveneens ruim 200 vijandelijke tanks vernietigd. Het Duitsche luchtwapen heeft met sterke strijdkrachten in de gevechten aan het Oostelijke front ingegrepen, talrijke tanks vernield en 212 vijande lijke vliegtuigen vernietigd. Op en om Sicilië. In Zuid-Sicilië zijn de Duitsche en Ita- iaansche troepen nog steeds in zware gevechten gewikkeld met de vijandelijke andingstroepen, die uit de lijn Augusta I.icata onze stellingen in het gebergte en ten Zuiden, van Catania trachten aan te vallen. Duitsche en Italiaansche vliegerfor- maties zetten haar onophoudelijke aan vallen op de BritschAmerikaansche zeestrijdkrachten en transportschepen met succes voort. 34 vijandelijke vlieg tuigen zijn boven de Middellandscbe Zee neergeschoten. Zware terreuraanval op Aken. Britsche formaties bommenwerpers hebben in den afgeïoopen nacht een zwaren terreuraanval gericht op de stad Aken. In de woonwijken' der oude en der binnenstad ontstonden groote ver nielingen. Vele openbare gebouwen en cultuurmonumenten werdén verwoest. De Dom van Aken werd getroffen. De bevolking leed zware verliezen. Bij het naderen en wegvliegen boven de stad werden 21 bommenwerpers neerge schoten. Naar achteraf gemeld wordt zijn van de in den nacht van ^2 dp 13 Juli naar Turijn gevlogen formaties bommenwer pers op den heen- en terugtocht door Duitsche luchtverdedigingskrachten 11 viermotorige vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeïoopen nacht haven en stad van Huil aangevallen, benevens voor den ocrlog belangrijke doelen aan de Zuid kust van Engeland, met bommen van alle kalibers. Het S.S.-ErsatzJcommando Niederlande deelt mede: f Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd- adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen Verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuripgen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaénsche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusscfien 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keurfngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Botterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.42p 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20 *.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18,00 uur:> Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.7.43. 9-12 00 uur: Assen, Concerthuls a/d Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con- certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huïs, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, PoL Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Aan het berei den van den maaltijd. Bij bet koken is het muggennet weggeschoven, daar de rook de muggen verdrijft SS PK-Fritsch-O-H-P m VERDUISTER GOED. Deze week van 22.15—5.15 nnr. Maan op 19.49, ondei 4.26 uur. 17 Juli: Volle maan. MAX BLOKZIJL SPREEKT. Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1, ln de serie .Brandende kwesties" over het onder werp: „De stille man aan den Zoo." TWEE JEUGDHERBERGEN GESLOTEN. De jeugdherbergen te Haarlem, en Meppel zijn sinds gisteren voor het trek- kersverkeer gesloten. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De situatie op Sicilië is iets duide lijker geworden. De vijandelijke vloten hebben van den toestand gebruik weten te ma ken, hoewel hun verliezen zwaar zijn. De' gelande eenheden kpnden zoo versterkt worden, dat dkust strook van Licata tot Augusta een steunpuntstelling van den vijand ge worden is, vanwaar de aanval in twee richtingen ondernomen wordt: naar het bergland van Zuidoost- Sicilië en naar de vlakte van Catania, waarvoor hij reeds staat. Dat betee- kent, dat de gevechten thans in een uiterst zwaar s^fdiuro geraken. De dubbele slag van Bjelgorod en Orel, alsmede de hevige gevechten op Zuid-Sicilië blijven de voornaamste aan dacht eischen, waarbij men in Berlijn- sche militaire kringen de vasthoudend heid en taaiheid onderstreept, waarmede de leiding van de As de onderneming S1 uurt. Tusschen Bjelgorod en Orel spreekt de toestand duidelijk voor den onwrikbaren wil van de Duitsche legerleiding, hier den vijand te dwingen om al zijn kracht aan te wenden. Ondanks de van dag tot dag toenemende verliezen, probeert de vijand toch weer het verloren initiatief in handen te krijgen. Zijn acties ten Oosten en Noorden van Orel dragen het' karakter van ontlastingsaanvallen. Zij bewijzen hoe de vijand bespeurt, dat de zwakte van zijn positie.-in het eigenlijke gevqphtsgebied tot uitwerking geraakt. Hij wenscht derhalve een verplaatsing, die hem echter niet gelukt is en ook niet gelukken kan. De bloedmolen van Bjelgorod verplettert voortdurend zijn krachten. Opmerkelijk is, dat Duitsche reserves plotseling in de gebieden ten Oosten en Noorden van Orel konden optreden en terstond tot den tegenaanval zijn overge gaan. Dit feit bewijst de reeds vaak verkondigde opvatting, dat aan de Duit sche legerleiding in deze sectoren strijd krachten ter beschikking staan, die tot dusver nog niet in den strijd waren ge. worpen. Dat een deel van.hen aan de Noordelijke flank is opgesteld, is nieuw en verrassend. Daardoor ontstaat er voor den vijand een nieuw gevaar, dat hij zelf heeft te voorschijn geroepen door de poging der ontlasting in de gebieden ten Noorden van de eigenlijke gevechtszones. De slag raast met onverminderde he vigheid verder, temeer, daar de *-eers- gesteldheid beter is geworden. De Duit sche luchtmacht is weer met sterke strijdkrachten opgetreden. De vijand heeft met 212 vernietigde vliegtuigen weer zware verliezen ook in de lucht moeten lijden. ADMINISTRATIE.ONVOLDOENDE BIJGEHOUDEN. Tuchtrechter legt hooge boete op. 's-GRAVENHAGE 14 Juli. - Het Voed- selvoorzieningsbesluit legt ieder, die zich op het terrein van de voedselvoor ziening beweegt, verplichtingen op. Tot deze verplichtingen behoort ook het houden van aanteekeningen van alles, wat het bedrijf van den ondernemer be treft. Ofschoon het dus een administra tieve, aangelegenheid is, gaat de betee kenis van het voorschrift daar ver boven uit. Men denke slechts aan de controle Zoo moet het mogelijk zijn uit de aantee keningen den voorraad, de ontvangen en de verwerkte hoeveelheden grondstoffen op te maken en moet Jcunnen blijken, dat de toegewezen grondstoffen inderdaad in de daarvoor bestemde producten zijn verwerft. Waar dat niet mogelijk blijkt te zijn en derhalve de administratie onvoldoende wordt bijgehouden, is sprake van een ernstig verzuim, daar knoeierij kan wor den verondersteld. De tuchtrechter te Haarlem heeft onlangs in een dergelijk geval een hooge boete opgelegd en ge tuigde daarmede van zijn opvatting over den ernst van het gepleegde verzuim. De directeur van een touillonfabriek wiens voorraad- en verwerkingsadmi nistratie niet op de voorgeschreven wijze was bijgehouden, is in het onderhavige geval veroordeeld tot een boete van 2500. De organisatie' van de voedsel voorziening eischt nauwkeurig nakomen van verplichtingen. RECTOR WEIGERDE VERPLICHTE VERGADERING TE BEZOEKEN. Dr. A S.. rector van het Gvmnasium te Leiden, had on 30 November 1942 nagelaten een vergadering te bezoe ken. welke was uitgeschreven door den burgemeester van Leiden. .Het college van curatoren had: on grond van art. 13 sub 8' van het reglement rechtstoestand onderwijzend perso neel der gemeente Leiden, het bezoek aan deze vergadering, waar dr. W F de Groot zou snreken over: ..Onder wijs en opvoeding in nationaal-socia- listischen zin", verplicht gesteld. De rector meende, dat de curatoren bui ten hun bevoegdheid gingen met deze verplichting en had van het bezoek van de vergadering afgezien. Op 7 Juli i.l. had de Officier vin Justitie voor den heer S. vrijspraak gevraagd. De vrederechter, thans uitspraak doende, veroordeelde den rector tot een gevangenisstraf van 8 dagen.- Saamhoorigheidsgevoel in het Westfriesche land. De Landstandpersdienst meldt: Dogr den burgemeester en den dorpsboerenleider van Twisk is- een vrijwillige arbeidsinzet van den middenstand georganiseerd. Ten gemeentefruize werd een bijeenkomst gehouden, waartoe gemeentepersoneei, bakker, win kelier, renteniers, enz. persoon lijk waren opgeroepen. Dorps- boerenleider Zijp wees vooral op de noodzaak van de vergrooting van het gemeenschapsgevoel. De resultaten der besprekingen wa ren, dat alle aanwezigen hun vrije uren ter beschikking stel den om op oogstdagen, als het nijpende tekort aan arbeids krachten zich deed gevoelen, mede te arbeiden. Zoo kan men thans, nu het werk met het kool zaad voor de vetvoorziening ve ler handen vraagt, naast den boer rn zijn arbeider, meisjes, politie, schilder, monteur, slager, caféhouder enz. allen op het land aan het werk zien, geleid door begrip van lotsverbonden heid en plicht en gemeenschaps gevoel. Een mooi voorbeeld, dat in den nood dezer tijden den burger moed kan geven, dat laat zien, dat waar een eensgezinde wil is, ook de weg gevonden wordt om moeilijkheden het hoofd te bie den. Een voorbeeld, waaruit een geest van aanpakken spreekt, uitstekend geschikt om den moed te stalen, den wil te scherpen en het besef te verdiepen. Mogen velen dit navolgen in het belang van ons volk en van henzêlven. SLUIKHANDELAARS AAN HET WERI GEZET. Dinsdagavond heeft de politie een overval gedaan in enkele café's te Gro ningen. In het geheel werden ongeveer 100 personen uit stad en provincie gear resteerd en per overvalwagen naar het hoofdbureau van politie overgebracht. Na een uitgebreid onderzoek werden twintig van hen, die den zwarten handel tot hun beroep bleken te maken, vast gehouden. Gistermorgen werden zij, na gekeurd te zijn, op transport gesteld voor arbeid in eigen land of in het buiten land. SCHADE AAN ONTRUIMDE PERCEELEN. 's-GRAVENHAGE, 10 Juli. - In ant woord op een desbetreffende vraag in de persconferentie werd van bevoegde zijde medegedeeld, dat geëvacueerde eigenaren van getroffen perceelen, voor zoover hun adressen bekend zijn, zoo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht door de Schade-en quête-commissie, Zuid-Binnensingel 216 te 's-Gravenahage. In onze advertentiekolommen wordt de uitgifte aangekondigd van een nieuvve Staatsleening, evenals de vorige leening nominaal groot één milliard gulden, waar van ditmaal driehonderd millioen gulden is geplaatst; de inschrijving zal derhalve worden opengesteld op een bedrag van zevenhonderd millioen gulden. De koers van uitgifte bedraagt 99 3/4%; de rente is 3}4% p. j^ar d« looptijd be draagt ten hoogste twintig jaren. Ook deze Staatsleening zal er een zijn „met den stok achter de deur." Dit be- teekent, dat indien niet het bedrag van f 700 millioen wordt ingeschreven, een ge dwongen leening tegen minder gunstige voorwaarden volgt, in welke leening die personen, lichamen en instellingen zou den moeten deelnemen, die niet op de thans aangekondigde leening voor een voldoend bedrag zullen hebben Inge schreven. Wat in dit verband onder een voldoend bedrag is te verstaan, blijkt uit de maatstaven, welke in het prospectus der leening zijn aangegeven. Uit dit pros pectus, hetwelk Mj alle bankinstellingen verkrijgbaar is, blijkt, dat de deelneming voor particulieren op dezelfde leest is ge schoeid als voor de leening 1942; het ver meldt te dien aanzien, dat alle natuurlijke personen, die een zuiver vermogen bezit ten van f 20.000,— of meer, tot een ip het prospectus voor elk vermogen aangege ven bedrag in de thans aangekondigde leening moeten deelnemen, om zich voor eert. aanslag in de gedwongen leening te vrijwaren. Dit bedrag geeft derhalve aan, voor hoeveel men ten minste op de aan geboden vrijwillige leening dient in te schrijven, om van de gedwongen leening te zijn vrijgesteld. De aanslag in een even- tue^~ gedwongen leening z?1 wore" i ge baseerd op het zuiver vermogen volgens de vermogensbelasting, evenwel zonder 'nachtneming van eenigen aftrek, zoodat aller., die een zuiver vermogen van f 7'.000,— of merer hebben, ook zij, die ten gevolge van den kinderaftrek geen aan slag in de vermogensbelasting ontva-gen, ir gedwongen leening worden aangeslagen. Voorts is bepaald, dat lichamen, val lende onder bet Besluit op de -Vennoots- schapsbel. '42 om voor een aanslag in de gedwongen leening gevrijwaard te zijn, in de vrijwillige leening zullen moeten deelnemen voor 3% van hun zuiver be drijfsvermogen, voor zoover zij niet op den voet van het hiernavo1' 'v^de voor een hooger bedrag zullen moeten deelnemen en voor zoqver het bedrijfsvermogen niet minder dan f50.000,— bedraagt. Alle z.g. ir^titutioneele beleggers, waar van in het prospectus een omschrijving Wordt gegeven (in beginsel alle levens verzekeringinstellingen, spaar- en pen sioenfondsen), zullen zich voor een aan slag in de gedwongen leening vrijwaren, door thans deel te nemen voor een be drag van 10% van de gezamenlijke waar de hunner bezittingen. Vrijgesteld zijn evenwel de hypotheekbanken en onder nemingen, welke de exploitatie van on roerende goederen tot hoofdbedrijf heb ben; te haren aanzien zal de hiervóór vermelde deelneming voor 3% van het bedrijfsvermogen van toepassing zijn. Wederom geldt de bepaling, dat ingeval de gedwongen leening wordt uitgeschre ven, de bedragen waarvoor men dan zal moeten deelnemen, verdubbeld worden! De gedwongen leening, welke na uitgifte a pari 2% rente zal dragen, zal door in koop beneden pari worden gedelgd. De inschrijving staat open op Dinsdag 27 Juli a.s. van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur bij de in de adver tentie vermelde bankinstellingen en bij het Agentschap van het Departement van Financiën te Amsterdam. Reeds vóór den genoemden datum zal iedere bankier zich willen belasten met de verzorging van inschrijvingen. Desgë- wenscht kan men voor zijn inschrijving voorkeur, vragen. De betaling moet geschieden op Maan dag 16 Augustus a.s. Hoogheemraadschap Noord- Hollands Nporderkwartier. In 't gemeenelandshuis aan den Kenne- merstraatweg werd Dinsdag de alg. be stuursvergadering gehouden, onder lei ding van den dijkgraaf mr. Kamp. De opkomst was zeer groot. Bericht van verhindering was slechts ingekomen van dc- heeren P. Blaauboer en J. Lakeman. Van den Commissaris der Provincie was de goedkeuring ingekomen op ver schillende besiuiten tot grondverkoop, alsmede de vaststelling van de begroo ting 1943. De dijkgraaf deelde mede, dat het dag. bestuur uitvoering had gegeven aan het besluit om bij den Secr.-Gen. in beroep te gaan tegen de beslissing van den Com missaris der Provincie waarbij de goed keuring was onthouden aan het besluit tot grondverkoop aan Uitgeest. Overeenkomstig de voorstellen van het dag. bestuur werd besloten: a. tot herziening van de overeenkom sten met de gemeenten Uitgeest en Aker sloot, inzake aanleg van een nieuwen weg UitgeestAkersloot. Het aandeel in de kosten wordt nu voor Uitgeest defini tief 1920 en voor Akersloot 1627 per jaar, Voorts werd goedgekeurd: a. Het voorstel tot verkoop aan het Rijk van een gedeelte van den Koggen- randweg, thans deel uitmakende van den Westerdijk der Vier Noorder Koggen. Het te verkoopen perceel ligt in de ge meente Opperdoes en is groot 2295 m2. terwijl de verkoopsprijs 1 bedraagt. De transactie is noodig, omdat in voorberei ding is Ue overdracht door het Rijk van dezen Koggenrandweg aan de Provincie en aan het Heemraadschap de Wierin- germeer. b. Het voorstel tot het aangaan van een overeenkomst van ruiling van grond met den heêr J. Hooyberg te Middelie. Hooyberg draagt aan het Hoogheemraad schap 54 m2. grond over en het Hoog heemraadschap aan Hooyberg' 33 m2. c. Het voorstel tot wijziging van het Erfpachtsrecht der erven P. Bakker en A BakkerLelie op een gedeelte van den Waterlandschen Zeedijk. Het betreft de omzetting van een erfpachtrecht voor onbepaalden tijd in een voor 30 jaar ter grootte wan 97 m2, terwijl de canon van 2 op 10 werd gebracht. d. Het voorstel tot wijziging van he' erfpachtsrecht van den heer D. Swarten- burg.op een gedeelte van den Waterland schen Zeedijk. Het voorstel is gelijk aan het vorige, loopt .over 150 m2., terwijl het jaarlijks te betalenbedrag van 8 op l 15 wordt gebracht. Looqsverhooging. Van de overheidsinstanties is het Hoogheemraadschap de eerste die be grijpt, dat de tijdsomstandigheden een verhooging van de loonen der arbeiders ir vasten dienst vordert. 2 Januari be sloot het college de weekloonen op ar beidsovereenkomst voor het z.g. los-vaste personeel met 2 te verhoogen en de uurloonen van de losse dijk- en wegwer kers mm 44 op 50 et. te brengen, In verband daarmede verleende het college van 1 Jan. 1943 af aan de vaste werklieden een ongeveer gelijke toelage. Voorgesteld werd die in een vaste ver hooging om te zetten. Het loon van een timmerman wordt daardoor 35 per week, dat van een wegwerker f 32, van drie andere wegwerkers 27 per week. Aanvulling en wijziging begrooting 1942. Vastgesteld werd een ontwerp-besluit tot wijaiging en aanvulling vau de be grooting 1942. Van den buitengewoon dienst mei 13.000 Vn van den gewonen dienst van Wegen en daarbij behoorende kunstwerken, overgenomen van andere lichamen met 13.510. Vaststelling rekening 1942. De rekening 1942 werd voor den ge wonen dienst vastgesteld op een bedrag van 980.146,11, met een batig slot van f 282.640,21 en var den 'ouitengewonen dienst op 296.387,90, met een batig slot van 187.921, 42., Die van de wegen met de daarbij be hoorende kunstwerken, overgenomen van andere lichamen in ontvangst en uitga ven op 292.475,66 voor den gewonen dienst en van 163.267,20 voor den bui tengewonen dienst. In het batig slot van 'den gewonen dienst is begrepen 'n bedrag van 95.000 Wegens voor 1942 wel geraamde doch in dat jaar niet uitgevoerde werken, die, als de' omstandigheden dit toelaten in 1943 nog tot stand zullen worden ge bracht. Gereserveerd wordt voor loon en prijsverhooging, terwijl een bedrag van 123.949,78 op den dienst van 1944 wordt gebracht, 116.579,33 van het batig slot van den buitengewonen dienst werd verkregén door verkoop van steen en puin van de dijkglooiïngen. De heer v. d. Sluis rapporteerde hier op namens de commissie belast met het nazien der rekening. Met voldoening had de commissie geconstateerd, dat de in ning van den omslag een vlot verloop heeft gehad. Bij het afsluiten van den dienst 1942 was van den omslag, groot 847.000, op 1 Juni j.l. nog slechts 860 achterstallig, van 1941 nog 346 en van 1940 115. Conform het voorstel van de commissie werd tot vaststelling besloten. Aangezien gebleken was, dat de helft van den Zuider- en Noorderkerkdijk, die Koe dijk aan het Hoogheemraauschap had overgedragen, eigendom was van Alk maar, werden Dijkgraaf en Heemraden gemachtigd te trachten dit deel van Alkmaar voor 1 in eigendom te krij gen. U.L.O.-EXAMENS. Bij de te Alkmaar gehouden U.L.O.- examens werd het A-diploma o.m be haald door de dames M. Zweisman, Koedijk: Jt M. Groeneveld, Oudorp en J. Ruijter, Castricum. Van de manne lijke candidaten slaagden o m. L. v. d Meer, Alkmaar en A. H. Wuis, Heer- hugowaard. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Catharina, d. v. Karei Josee en H. c. Moesman. Lucia, d. v. Rein van Róoy en G. A. J. Wiedenhoff. Gehuwd: Pieter Spierenburg en Grietje Termaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1