1943. DAGBLAD VOO Strijd bij Bjelgórod duurt voort. .Tegenstand op Sicilië spitst zich toe. ANDEN MING 184-3 sche Bank N.V. er kosten Vijandelijke druk in bedwang gehouden. Keuringen" voor de Waffen S.S. Kei Legioen en de Landwacht. NIEUWE BONNEN De nieuwe staatsleening. OM DE EER VAN ONS VOLK. Brutale inbraken te Oosthuizen. STAD EN OMGEVING. Alkmaarsch winkelchef beboet. I Net gezin, 1 kind zoekt HUIS of gedeelte daarvan. Br. letter K 732, Bureau van dit blad. en toewijzingsnota's, rt* ide beleening bij de Neder- uldbewijzen dezer leening, ehouden bi) de toewijzing ïerking te nemen. Bij over- vijzing systematisch. :den ten kantore alwaar ia 16 Augustus 1943, vóór 12.30 ing van recepissen, voorzien oupon voor 4 maanden en 'cepissen op nader aan ta tegen de definitieve stukken van Amsterdam en Eotter- 5N LEENING. leening niet voor zevenhon- t ingeschreven en toegewe- s gedwongen leening pari «oop beneden pari zal wor» Ier aanslagen in eene even- jen leening zal het dubbela tot en met C in te schrijven jzen, bij de recepissen der [even, zullen alsdan tot het orkomende bedrag als stor- oor eene aanslag in de ge- de vrijwillige leening in te naar den maatstaf van hel het belastingjaar 1943, vol- tabel: ig, wsarvoo» moet worden deelgenomen 1100 voor elke f5000, waarmede het ver vermogen f 20 000 te boven gaat. a f 100 voor elke f 4000, -Darmede he» ver vermogen f 60 000 te boven gaat. a 1100 voor elke l 8000, waarmede het ver vermogen 100 000 te boven gaatt s 1100 voor elke f 2000, waarmede het ver vermogen 1200 000 te boven gaat s 1100 voor elke f 1600, waarmede h(* ver vermogen 1600 000 te boven gaa^ s 1100 voor elke 1 1000, waarmede be» ver vermogen i 800 000 te boven gaat. -ag, dat gelijkstaat met drie uiver bedrijfsvermogen, rs tot een bedrag, dat ge- onderd van de gezamenlijke ngen. omtrent de leening en de de publicatie in de Staats* n\ 135. 1943. wnd. Secretaris-Generaal, ROST VAN TONNINGEN. afzonderlijk bericht terzake door de welke bereid 19, In gevallen van Inschrijver, de stukken dezer leerling* \exij ln onderpand to nemen met een irlandsche Bank bereid voor verkrijgen van de noodige ld voor beleeniug te aan- vóór den stortingsdatum be- orden gesldten, Voorschotten ;t van den bankier, makelaar n. Deze kan de te beleenen itreeks tot de Bank te richten -ericht tot een der volgende .rnhem, Deventer, Dordrecht, >pel. Middelburg. Nijmegen, voor het overbrengen van en aflossen door geheele of en of veelvoude^ daarvan, t niet worden toegestaan, aagt thans 3lh'la, eventueele errekend met de opbrengst beleeningsrente in rekening de belëener zulks wenscht, kunnen ontvangen. Bij ge- •schuldigde rente tegelijker- alle kantoren van de Bank nd te bestaan uit obligaties oor zoover de Bank bereid surplus worden gegeven, ertegenwoordigen van de dezer leening kan niet wor- ;ijde mogelijk. Ing van fondsen uit de de Bank en bij haar corres- ing hebbende op de belee- r leening, vrij van zegel- JANDSCHE BANK N.V. imaarsche Vereen, n zich gaarne Jenoemde leening. .V. '.ffectenbank N.V, ivbank N.V. :andsbank N.V. •eniging N.V, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Eed. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 16 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. HOORD-HOLLA 145e Jaargang No. 163. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties in dese éditie 0.10 per m.M.; min 14 m.M. 1.40, elke 3 V0 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets. Het Italiaansche weermachtbericht van gisteren meldt: Op Sicilië wordt de vijandelijke druk in bedwang gehouden door de smitroepen, die hardnekkige aanval- ~n, ondernomen met krachtigen eun van pantserwagens, hebben "geslagen. In de vlakte van Ca- mia werden groepen vijandelijke valschermjagers snel vernietigd. In de gevechten van de laatste dagen hebben zich het 10e regiment Bersag- lieri, de 207de kustdivisie en de Düit- sche divisie „Herman Göring" bijzonder onderscheiden. De vliegers der spil en in het bijzonder de stoutmoedige be stuurders onzer torpedovliegtüigen, die gisteren weer 4 koopvaarders met een totalen inhoud van 27.000 ton tot zin ken hebben gebracht en een zwaren kruiser alsmede twee koopvaardijsche pen. van middelbare tonnage bescha digd, leveren een doeltreffender en on onderbroken bijdrage tot den strijd, die fel en hevig voortduurt. Doelen te land en ter zee werden ook op doeltreffende wijze door Italiaansche en Duitsche bommenwerpers bestookt. Duitsche ja gers schoten boven het eiland 5 Spit fires neer, twee andere toestellen stort ten, getroffen door het vuur van Duitsche mijnenvegers, in zee. De luchtterreur op Italië. Formaties vliegtuigen hebben aanval len gedaan op Palermo ën Messina, alsmede op Napels en omgeving. Zij brachten aanzienlijke schade toe aan ci viele gebouwen en veroorzaakten slachtoffers onder de bevolking. Te Messina werden 6 viermotorige vlieg tuigen vernietigd door de afweerbatte- rijen, te Napels één. In de Middelland- sche Zee is een vijandelijke torpedo jager, door een onzer tojrpedomotorboo- ten totzinken gebracht. In een aanvulling op het weer machtbericht wordt nog gemeld, dat het aantal slachtoffers tenge volge vém .den luchtaanval op Tu rijn, waarvan melding is gemaakt in het 'weermachtbericht nr. 1144, 402 dooden en 601 gewonden be draagt. De A.N.P.-correspondent te Ber lijn meldt: Volgens te Berlijn binnengekomen berichten zijn. ook gisteren alle Amerikaansche en Engelsche pogin gen om uit het gébied van Licata en Syracuse in de laagvlakte van Ca tania binnen te dringen, in hoofd zaak afgeslagen. De landingstroepen stieten op den feilen tegenstand dei- verdedigingsstrijdkrachten, die nog in hoofdzaak uit de zoogenaamde kustvoorposten bestaan. De geallieerden trachtten een door braak te forceeren, door achtey de Duitsche linies een regiment val schermjagers neer te laten doch deze landden te midden van de Duitsche re serves, die hier stonden opgesteld. Na een vuurgevecht van een uur was het regiment gedecimeerd. De Amerika nen bij Gela en Licata deden, onder steund door hun luchtmacht en pant sereenheden, wederom pogingen om de wegen, die over de Zuid-Siciliaansche .-bergketenen loopen, te bereiken en van hieruit naar het noorden op te rukken. De verdedigingslinies der spiltroepen hielden echter stand en namen de aan vallende Amerikanen nab^ij Licata, waar de druk het hevigst was, onder flankvuur. De Amerikanen verloren hier een groot aantal tanks en moesten den aan val onverrichterzake afbreken. De bij Augusta en Syracuse staande Britsche troepen ondernamen aanvallen op de naar de laagvlakte van Catania leidende wegen, die evenwel versperd zijn en taai verdedigd worden. Zij slaagden er ook gisteren niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden naar het westen uit te breiden. In militaire wrin gen te Berlijn verluidt- het tevens, dat de geallieerden gevoelige verliezen aan menschen en aan materiaal hebben geleden. Sedert het begin van de operaties tolr den avond van den 13en Juli verloren zij 160.000 brt. trans- portscheepsruimte. terwijl 350.000 brt. zoo zwaar beschadigd werd, dat het voorloopig onbruikbaar is. De tonnage der vernietigde groote en kleine lan dingsbooten is hierin niet opgenomen. Men Verwacht te Berlijn ook voor de komende dagen nog een toeneming der gevechtsactiviteit en een versterking van den vijandelij kén druk. Voortdurende toevloed van vijan delijke strijdkrachten op Sicilië. Terwijl men van Duitsche zijde karig blijft met mededeelingen over den strijd op Sicilië, is men te Rome ietwat spraakzamer wat dit Italiaansche strijd- tooneel betreft en de berichtgeving van de Italiaansche bladen is vrij realis tisch. De Homeinsche 'correspondent van de Berliner Börsen Zeitung haalt eenige Italiaansche bladen aan, o.a. de Messaggero, die weet te berichten, dat de tot dusver gelande troepen reeds de sterkte van twee legers hebben bereikt en dat zich onder het ontscheepte ma teriaal zware tanks en kanonnen van middelzwaar -kaliber bevinden. De toe vloed en ravitailleering 4 der vijande lijke strijdkrachten geschiedt niet slechts van de kusten van Noord- Afrika uit, doch ook rechtstreeks uit de EngelschAmerikaansche depots in Groot-Britannië en direct uit Amerika, zooals het vefkeer langs Gibraltar be wijst. Dat Italië deze bedreiging van zjjiL grondgebied geenszins licht opneemt, blijkt uit een uitlating van Alessandro Pavolini in de Messag gero, dat het noodig is, dat de om vang van de vijandelijke krachts inspanning bekend emaajtt wordt, want gebeurde dat niet, dan z8u de bevolking, inp'aats van aange moedigd, ontmoedig 1 worden, daar Zij niet zou' begrijpen, waarom de vjjand er tot dusver in geslaagd is, in weerwil van den Italiaanschen tegenstand en de hier en daar geïncasseerde slagen, de overhand te behouden. Pavolini stelt vast, dat de vijand voor de kust van Sicilië is verschenen met land-, zee- en luchtstrijdkrachten, die in geeperlei verhouding staan, tot de grootte van het aanvalsdoel en dec- halve ook in geen verhouding tot den aan de oevers vóórbereiden af\yee£ Dit verklaart, hoe zwaar op het oogen- blik voor de heldhaftig strijdende Duitsche en Italiaansche troepen de taak is, het binnendringen tot staan te brengen. De Italianen hebben vertwij feld het vaderlandsohe grondgebied verdedigd, en zullen dit blijven doen. DUITSCHE PERS OVER AANVAL OP AKEN. BERLIJN, 15 Juli. Het wederom bombardeeren van de kostbaarste cul tuurmonumenten, zooals thans van den Dom te Aken, de rustplaats van Karei den Grooten, door Engelsche terreur- vliegers, wordt door de pers ,,'n bar- baarsehen, veldtocht tegen de- cultuur schatten van Europa" genoemd. Deze zinnelooze Britsche vernielingswoede, aldus de Völkisther Beobachter, is een schande, waarvan de Engelscheh zich nooit "ïrteer kunnen schoonwasschen en ten aanzjen waarvan het oordeel der geschiedehis reeds thans vaststaat. NIEUW BEWIJS VAN „OPRECHTE VRIENDSCHAP". PARIJS, 15 Juli. Volgens de laat ste berichten heeft de terreuraanval, gisteren ♦.door Anglo-Amerikaansche vliegers op de Parijsche voorsteden on dernomen, 63 F.ranschen het leven ge kost. De Petit Parisien schrijft, dat de En- gelschen en, Amerikanen Frankrijk op zijn nationalen feestdag een nieuw be wijs van >hun „oprechte vriendschap" hebben gegeven. Juist op het oogen- blik, dat de Anglo-Amerikaansche vlie gers hun bommen op de woonwijken richtten, sprak Roosevelt per radio tot Frankrijk ter gelegenheid van den 14den Juli. Niets illustreert beter de „weerzinwekkende dubbelzinnigheid van Roosevelt." NIEUW KENTEEKEN VOOR USA-VLIEGTUIGFN. Volgens de „Daily Express -zullen de Amerikaansche militaire vliegtuigen, teneinde verwarring te voorkomen van een nieuw onderscheidingsteken wor den voorzien, bestaande juit een witte ster op ^en rond blauw Veld, met aan beide kanten liggende witte vierhoeken. Onder Dieren is, doordat de bestuurder een vallende wielrijdster wilde ontwij ken, een geheel bezette autobus in volle vaart van den dijk gereden. Een der pas sagiers bleef van schrik dood, verschil lende anderen werden gewond. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 20,56, onder 5,29 uür. 17 Juli: Volle maan. Het s.S.-Ersatzkommando Niederlande mede: -«ederlanders van arisch bloed, ln den van 17-45 jaar (ook gehuwden), die llc'ramclijk zoowel als geestelijk goed ont- ™^eld zijn en ZiCh geheel kunnen geven *an eischen, die de opleiding hun stelt, zich bij de genoemd- adressen JEf"*gen, teneinde gekeurd te worden. onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingeh verstrekt met be trekking dg verzorging der familie leden, üUur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. I "De aandacht wordt er op gevestigd, dat ▼o°r de vrijwilligers, die om bepaalde fedenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederlapd of bij het Wachtbataijon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteldi 17.7.43, 9-14.00 u\\t: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-ia.oo uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 18.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; ïs-is.oo uur: "Arnhem, Café RoyaL 20.-.4»; 9-12.00 uur: Hengelo, Cjifé Modern, Spoorstraat 18; 15-I8.OO uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek 21.7.43. 9-12.00 uur: Assen, Concerthuis a/d Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, ,9-13.00 uur: Utrecht. NV.-Huis. Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, PoL Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Mannen e paarden sim goede kameraden SS PK-Fritsch-O-H-P i (Uitknippen en bewaren). VAN 18 JULI T.E.M. 24 JULI. Brood 30A 4 rants. 30B 1 rants. Beschuit 30 1 rants. Aardapp. 30A l'/a kg. 30 toeslag 1 kg (voor pers. ben. inkomengrens). Tabak 30 1' rants, tabak, sigaren, cigarillos of sigaretten n. keuze. VAN 11 JULI T.E.M. 24 JULI. VIeesch 29A en 30A 1 rants., 29B en 30B 1'4 rants. VAN 11 JULI T.E.M. 7 AUG. Vervangingsmiddel 604 1 rants.; Suiker 605 1 kg; Jam 606 1 rants.; Gort 607 125 gr.; Peulvruchten 608 125 gr.; Havermout 609 250 gr.; Vermicelli enz. 610 100 gr. Brood, bloem of gebak 611 t.e.m. 614 1 rants. Kaas 615 t.e.m. 617 100 gr. Melk: 29 t.e.m. 32 (1 3'4 L.); Tap temelk: 29 t.e.m. 31 (13/4 L.) Karnemelk of Taptemelk 32 (1 3'4 L.) Kindervoedsel: Rijst 29B en 31B 250 gr.Gort 29A en 31A 250 gr. Versnaperingen: 29 (choc.), 30 en 31 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI T.E.M. 7 AUG. Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 10 JULI T.E.M. 21 JULI. Boter: 29A en ,29B elk rants. VAN 10 JULI T.E.M. 7 SEPT. Boter: 32A en 32B elk rants, (voor kinderen t.e.m. 20 jaar.) BIJZONDERE RANTSOENEN 18 JULI T.E.B1 24 JULI 4-41 (stad) Res. 100 gr. gedroogde Pruimen (voor kinderen t.e.m. 3 jaar. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-13 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 597 Alg. en W. eenheidszeep 1 rants. Waschpoeder 598 Alg. en W. Waschpoeder, 1 Rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannin 45 gr. ONGELDIG: Na 17 Juli: 29 brood, beschuit, aardtabak, 618 (alg.) aardapp. VERLENGD T.e.m. Zaterdag 7 Aug.: 3-34, 4-34 (Res.) 'cacap met suiker. y 's-GRAVENHAGE, 15 Juli - De Com missaris voor niet-commercieèle veree- nigingen ep stichtingen heeft bepaald, dat op grond van Art. 6 de Verorde ning 41/1941 aan niet-commercieele vereenigingen en stichtingen vergun ning is verleend in te schrijven op de Nederlafidsche Staatsleening 1943. Zoodra de toewijzing heeft plaats ge had, dienen de bedragen, waarvoor is deelgenomen, onverwijld aar den Com- nissaris voornoemd, AmaFastraat 13, Den Haag, te worden medegedeeld. „De jeugd van beide landen gaat zich meten in sportieve wedstrijden. Op Zondag 18 Juli 1943 worden in het Gemeentelijk Sportpark te Hilversum des middags om drie uur wedstrijden ,i-i lichte athletiek gehouden ter ge legenheid van de kampioenschappen def „Befehlsstellen" in de lichte ^athletiek en in zwemmen. De beste Duitsche krachten van de „Reichsleistungsklasse" der lichte athletiek werken hieraan mede. De toegang is vrij". De nieuwe bonnen. 's-GRAVENHAGE, 16 Juli. Voor het koopen van de gebruikelijke, rant soenen brood, beschuit, aardappelen en tabak zijn de bonnen 30 aangewezen. Op bon 30 Tabak kan deze week we derom T rantsoen tabak, sigaren, ciga rillos of sigaretten naar keuze 'worden gekocht. Het aardappelrantsoen be draagt 3 kilogram. Voorts is voor de •week van 18 tot 24 Juli voor het stads gebied bón 4-41 Reserve aangewezen voor het koopen van 100 gram ge droogde pruimen. Extra gedroogde pruimen voor kinderen jonger dan 4 jaar. 's-GRAVENHAGE, 16 Juli. Kinderen van 0 tqt en met 3 jaar, woonachtig in stadgebied, komen in aanmerking voor 100 gram gedroogde pruimen, Hiertoe dient men de bonnen Reserve 4-41 met rooien opdruk bij den detaillist iii te leveren in de week van 19 tot en met 24 Juli a.s. Desge- wenscht tegen ontvangstbewijs. De af levering der pruimen zal vervolgens zoo_ spoedig 'mogelijk plaats hebben. Meemoet zich hieromtrent met zijn le verancier in' verbinding stellen, aange zien de pruimen uiteraard niet overal terzelfdertijd bij den kleinhandel aan wezig kunnen zijn. Vat boter en persoonsbewijzen gestolen. Oosthuizen heeft in den nacht van Dinsdag op Woensdag bezoek gehad van inbrekers, die het sp'eciaal op groote gebouwen hadden voorzien. Hoe wel men in Hotel Kaan altijd gastvrij is,_ werd een "bezoek ditmaal tr.inder op prijs gesteld. Door het uitsnijden van een ruit verschaften de ongenoods gasten, zich toegang tot de kolfbaan, waar eenige vaten boter ter doorzen ding waren opgeslagen. Hier sloegen de dieven hun slag en zij namSh een vat boter mee. Ook het gemeentehuis werd met een bezoek „vereerd" -Hier gebruikten de diéven een ladder en via eenraam in dé trouwzaal kwameu zij hét gebouw binnen. Op de secretarie werden vele kasten opengebroken en de inhoud over den vloer verspreid. Een aantal alanco persoonsbewijzen worden hier vermist. Tot dusver ontbreekt van de daders nog elk spoor. Meldt U bij de Landwacht. „Als het vaderland op het spel staat, zijn er voor niemand rechten, slechts plichten," aldus de bekende Duitsche schrijver Btnst von Wil- denbruch. Dat geldt ook voor U, jonge Ne derlanders, want ook Uw vaderland staat op het spel. Het is voör Uw vaderland van het grootste belang, dat de strijdbare mannen zich inzetten, tezamen met de vrijwilligers uit de Germaansche broedervolkeren, om het bolsjewis tische beestmensch buiten Europa's poorten te houden. Doet daarom Uw plicht en meldt U bij de Landwacht Nederland. Beslissende ontwikkeling aan het Oostfront binnenkort HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER-, 15 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: i Ondanks het slechter worden van de weersomstandigheden duren de zware gevechten aan het Oostelijke front voort. In het gebied van Bjel- gorod is nog een vijandelijke groep strijdkrachten in concentrischen aan val uiteengeslagen en zijn nieuwe, maar met zwakkere strijdkrachten dan de** vorige dagen uitgevoerde tegenaanvallen met zware verliezen algeslagen. Tjen oosten en ten noor den van Orel zette de vijand zijn door tanks en slagvliegtuigen onder steunde aanvallen ook gisteren voort. De pogingen van de bolsjewieken om door de Duitsche stellingen heen te stooten, mislukten bloedig. Terstond ingezette tegenaanvallen vorderen met succes. In den totalen sector van den grooten slag zijn gisteren wederom 336 bolsjewistische tanks vernield en door het luchtwapen 70 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De gevechten in Zuid-Siciüë duren met onverminderde hevigheid voort. Op verscheidene plaatsen werden vijande lijke, door tanks gesteunde aanvallen afgeslagen en achter het Duitsch-Itali- aansche front gelande vijandelijke een heden valschermjagers vernietigd. Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrach ten brachten den vijand nieuwe gevoe-' lige verliezen aan scheepsruimte toe. Een vrij groot aantal oorlogs- en trans portschepen werd tot zinken gebracht of beschadigd. 22 vliegtuigen neergehaald Sterke formaties vijandelijke bommen werpers hebben gisterenochtend het ge bied om Parijs en eenige plaatsen in Noord-West Frankrijk aangevallen. De bevolking ieed verliezen In den ,'oop van felle luchtgevechten en door lucht afweergeschut werden 22 vijandelijke vliegtuigen, waarbij 14 zware Noord- Amerikaansche bomenwerpers, neerge schoten. Vijf Duitsche jagers gingen verloren. In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen naar Noord-Duitsch gebied en wierpen lukraak enkele bommen. Beslissende ontwikkeling ln den strjjd? BERLIJN, 15 Juli. - De ANP-corres- pondent meldt: Bliksemsnelle omsingelingsmanoeuvres, die begunstigd worden door een aanmer kelijke verbetering in/ de weersgesteld heid, verzwakken de defensieve kracht van de bolsjewisten in het gebied tus schen Koersk en Bjelgorod steeds meer Een aantal kleine bolsjewistische een heden werd omsingeld en vernietigd. De Psiol is een kleine rivier, die de lijn KoerskBjelgorod ongeveer in het midden loodrecht -doorsnijdt. De aan vallende pantseiregirnenten vormden na het oversteken op eenige plaatsen bruggehoofden, van waaruit de aan- valswiggen verder in de vijandelijke verdediging werden gedreven. Volgens de laatste berichten heeft "de Duitsche aanval zich thans waaier vormig ontwikkeld, en wel met colon nes, die naar het Oosten, Noorden en naar het Westen oprukken, waaruit blijkt, dat een in strategisch opzicht beslissende ontwikkeling in het gebied KoerskBjelgorod binnen afzienba- ren tijd niet tot de onmogelijkheden behoort. De bolsjewistische reserves, die in deze gebieden waren opgesteld, hebben versterking ontvangen van divisies, die enkele dagen geleden nog in het Noor den stonden. In militaire kringen te Berlijn meent men hierin een aandui ding voor de verzwakking van de bolsjewistische defensie te mogen zien. Temeer, daar de verliezen der bolsje wisten zeer hoog zijn, voor zoover zij althans reeds overzien kunnen wor den. Bovendien stijgt het aantal gevan genen en overloopers met het uur. Twee jaar voor anoniemert Briefschrijver. Veertien degen geleden stond voor de Alkmaarsche Rechtbank terecht de kantoorbediende A. H. uit Alkmaar, die teneinde zich te wreken op den kleermaker Van Berkum, met wien hij een oneenrgheid had gehad, aan den „Ortskommandant te Alkmaar een brief schreef, waarin hij den kleerma ker betichtte van sabotagehandelingen tegen de weermacht en moordplannen op Duitschers en N.S.B.'ers. Deze be schuldigingen waren valsch en ont staan in het brein van vercjachte, die niet geheel normaal is. De Officier van Justitie, mr. De Bruyes Tack, eischte tegen H., dien hij kenschetste als een uiterst gevaar lijk sujet, een .gevangenisstraf van 2 jaar en zes piaanden. De Alkmaars-v-ii» Rechtbank, gepre sideerd door mr. jhr. baron Tuyll van Serooskerken, deed Donderdagmorgen uitspraak en veroordeelde H tot een gevangenisstraf van twee jaar, door te brengen in een bijzondere strafgeVan-4 genis. DE HEER R. J. SCHIERBEEK BENOEMD TOT ONTVANGER TE l NIJMEGEN. Met ingang van 16 Augustus is de Alk maarsche gemeente-ontvanger, de heer B J. Schierbeek, benoemd tot gemeente ontvanger van Nijmegen. Deze ambtelijke benoeming beteekent een belangrijke promotie, aangezien Nijmegen een stad van ruim 100000 in woners is. De heer Schierbeek werd in 1890 te Sappemeer (Groningen) geboren. Hij studeerde voor de registratie en was eenige jaren werkzaam op het hoofd kantoor van de gemeente-administratie te Amsterdam. In October 1918 werd hij te Alkmaar benoemd tot gemeentelijk telastingcontroleur, aan welke functie in 1921 de verificatieafdeeling verbonden werd. In 1935i werd hij als opvolger van den heer v. d. Vegt, tot gemeente ontvanger benoemd. Vele jaren was hij lid van de Alkmaarsche bioscoop commissie. Sinds de inyoering van de centrale filmkeuring npiaakte hij deel uit van de'1 keuringscommissie. Voor kort werd hij door den burgemeester benoemd tot curator van het Alkmaar- sphe gymnasium. Na de opheffing van het ambtenarenverbod werd hij lid van de N. S. B. q DE* KAASMARKT. Hoewel wij thans in het midden van het vacantieseizoen zijn aangèland. valt het aan het vreemdelingenbezoek te bemerken, dat onze badplaatsen ge- evacueerd zijn. Van. de drommen, die anders het klokkenspel- en het verhan delen van de kaas komen bewonderen, valt niet veel te bespeuren. Het zijn thans kleine groepjes toeristen, die nog wat fleur aan het marktbeeld geven. De aanvoer begint langzamerhand "'te minderen en bedroeg heden 17000 l?g„ waaronder 7 kleine boerenstapels 40 plus die f 56 konden besommen. De hoogste markt 20 plus fabrieks- kaas, f 43.50 per 50 kg., kon niet aart" allen worden toegekend. De stapsJ van de fabriek uit WarmenKuizen, waarin veel korst zat, werd grondig door de keuringscommissie onderhanden geno men, die daarqan heel wat meer tijd besteedde, dan de koopman, die ze kocht, toL teleurstelling van den aan voerder Geelke, die echter het voor komende gebrek niet kon ontkennen. STENO-TYPISTE AANGEHOUDEN. Op verzoek van de Alkmaarsche re cherche werd door ^e marechaussée te Schagen een 20-jarige steno-typiste aan gehouden, die zich had schuldig ge maakt aan diefstal van geld en verschil lende goederen. Het meisje is naar hier overgebracht. RIJWIELDIE VEN GEKNIPT. Gedurende de afgeloopen week werden doot de Alkmaarsche politie wederom twee rijwieldieven gearresteerd, waar van er één op heeterdaad werd betrapt. Beiden zijn naar het Huis van Bewaring overgebracht en ter beschikking van de Justitie gesteld. VOORZITTER ADVIÉSCOMMISSIE PROV. VOEDSELCOMMISSARIS. Tot voorzitter van de adviescommissie van den Provincialen Voedselcommissaris is benoemd de heer J. de Boer te Stom- petoren, Hoofd van Afdeeling III van den Nede.rlandschen Landstand in Noord-Hol land. (L.P.D.) EXAMEN M.U.L.O. Geëxamineerd 27 candidaten. Geslaagd voor diploma B: de dames: A. H. Tijsen, Wieringen; M. C. v. d. Kuyl, Den Helder; en de heeren: A. H. Groene- veld en A. N. Kruik, beiden te Den Hel der; W. R. Talsma, Wognum; A, Kroon, Hoorn. Voor diploma A. de dames: B. W. Geu sebroek, J. C. Geusebroek, D. Kramer, en S. J. Oenema, allen te Medemblik; C. G. Haytema, Alkmaar; T. Iwema, Middenmeer; M. Hart, Berkhout; E. Ver- hage, Benningbroek; C. IJ. v. Gils, Bree- zand; en de heeren: G. den Hartog, R. H. Klaassen en P. Klik, allen te Den Hel der; J. S. Baas, H. L. Bedijn en K. Besijn, allen te Alkmaar; S. P. Blijdorp, Midden- meer; D. J. Geertsema, Wieringerwérf; W. Tuijtel, Wognum; J. A. Bruijn, St. Pan- eras; M. Bloemendaal, Hoorn. RIJKSTUINBOUWSCHOOL TE HOORN Bevorderd o.m. van de le naar de 2e voorbereidende klasse: J. C. v. d. Bosch, Alkmaar; W. Glas, Nrd.-Schar- \youde en W. van Twuyver, Zd.-Schar- woude. Idem van de 2e voorbereidende klas se naar de le klasse: P. Benjamin, N.- Beemster; P. Dingjan- en F. de Haas. Alkmaar; A. J. de Geus en J. de Geus, Zd.-Scharwoude; D. Jonker, Oudkars pel; F. J. van Stipriaan, Heerhugo- waard; K. Stuffers, Koedijk en J. Twisk, Egmond a.d. Hoef. Idem van de le naar de 2e klasse: C. Bruin en J. Vlas, Alkmaar; -O. de Jong en A. Twisker, Langedijk; KL Ridder, Koedijk, DE Nationale Jeugdstorm doet een beroep op alle jongeren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als door gedrag de gevoelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. Is het niet in hooge mate bescha mend dat het noodig is een dergelijken oproep in de pers te publiceeren? Zijn er dan zoo weinig ouders die hun kinderen dusdanig hebben opgevoed, dat deze zich niet onthouden van hande lingen die juist in dezen tijd, meer dan ooit, achterwege gelaten dienen te wor den? Beseffen deze jongeren dan niet, dat, nu vele duizenden ver van huis'en haard hun plicht doen, boven dien steeds meer jonge kerels waar onder er zijn van denzelfden leeftijd als zij hun bloed veil hebben in den strijd tegen het bolsjewisme, zij wel iets anders te doen hebben dan de beest uithangen en zich schuldig maken aan daden die de eer van' ons volk dobr het slijk sleuren? Nu is het heel gemakkelijk den oor log de schuld te geven en te betoogen, dat dergelijke uitwassen het gevolg zijn van oorlogsomstandigheden en bezet ting, maar zóó is het niet. want ook vóór den oorlog demonstreerde de jpan-' delooshffid van de jeugd zich en toonde ons volkeen opmerkelijk gebrek aan zelfrespect en discipline. Zij, die meenen, dat dit overdreven is, hebben zeker nooit onze landgenoo- ten meegemaakt in Antwerpen, na een voetbalwedstrijd België—Nederland. Ho telhouders in Antwerpen kunnen U daar meer van vertel!en! En zoo kunnen wij doorgaan, voor beelden aanhalen van min of meer ge bruikelijke misdragingen vanbrood dronken studenten, leerlingen van Mu lo, H.B.S. en Gymnasia, die het o.a. bij zonder flink vonden in t.ram en trein moeilijkheden te veroorzaken en hun medereizigers overlast aan .te doen. Inderdaad is alles het gevolg van een verkeerde opvoeding en daarom zhl het ook voor ons volk ten zegen zijn, dat de staat een gedeelte yan de opvoe ding voor zijn rekening neemt door middel van Jeugdstorm en Arbeids dienst. Deze instellingen zullen er zorg voor dragen, dat onze jeugd wder rid derlijkheid, plichtsbesef eh zelfvertrou wen wordt bijgebracht. Reeds zijn er velen, die Jeugdstorrp en Arbeidsdienst naar waarde weten te schatten, die begrepen hebben, dat deze instellingen in de eerste plaats zijn ingeschakeld om een einde te maken aan de misstanden, die onder het democratische regiem welig konden tieren. tn den Jeugdstorm Ieeren de jonge ren wat kameraadschap is, Worden zij zoowel geestelijk als lichamelijk voor bereid. Daarna komen zij in den Ar beidsdienst, leeren daar eerbied voor den arbeid, opdat zij straks de plichten, dié op huil schouders zullen rusten, zoodra zij hun plaatsen in de Neder- landsche volksgemeenschap zullen heb ben ingenomen, behoorlijk kunnen vervullen. Een juiste opvoeding, eerst door de ouders, daarna in Jeugdstorm ën Ar beidsdienst, zal van de 'jongens man nén en van de meisjes vrouwen ma ken, die de eer van ons volk in de toe komst zullen hooghouden. Reeds marcheert een gedeelte van onze jeugd blijmoedig een betere toe komst tegemoet. Zij gaan de anderen voor op den weg die leidt naar een nieuw Nederland in een niéuw Europa. Het ié waar, dat een gedeelte van ons volk dit alles overdreven voorkomt, maar dat vindt, zijn oorzaak in het feit, dat deze volksgenooten nog niet be grepen hebben, dat deze tijd hooger eischen stelt aan de opvoeding van de jeugd of;dit niet willen begrijpen, omdat zij om de één of andere reden hopen, dat wat voorbij is zal terug kee- ren. Misschien komen zij nog eens tot andere gedachten, misschien ook niet. Voor de toekomst van ons volk is dit echter van geen belang, want de toe komst is voor de jeugd en die mar cheert, óók in Nederland! EIND-EXAMEN M. T. S. Voor het eindexamen aan de M T. S. te Haarlem slaagden o.m. voor de afd. Bouwkunde J. v. Eerden' en P. G. de Wit, voor de afd. Wegn en Waterbouw kunde Th. v. Gijzen en voor de afd. Electrotechniek P. N. Beentjes, allen te Alkmaar. Voor de afd. Scheepsbouw- kunde slaagde L. D. Keetbaas te Cas- tricum. Voor de afd. Werktuigbouw kunde slaagde J. v. Tilburg te Alkmaar met lof. Een kilogram is nog altijd duizend gram. 's-GRAVENHAGE, 15 Juli. Suiker is voor den winkelier een hachelijk ar tikel. Door allerlei oorzaken glippen de grammen suiker bij tientallen, bij hon derdtallen, weg en met schrik ziet de winkelier zijn werkvoorraad interen. Zoo kan 4iij in moeilijkheden komen, moeilijkheden, die niet op den klant verhaald kunnen worden, want de sui kerbon van den consument geeft hem recht op een kilogram suiker en....! een kilogram is nog altijd duizend gramï Winkeliers, die er anders over denken en diarnaar handelen, door een suiker bon mqt minder dan duizend gram sui ker te honoreeren, om hun suikerver- lies goed te maken, doen verkeerd, want zij overtreden bepalingen, die in het belang van de voedselvoorziening zijn uitgevaardigd. De winkeldief van een filiaalbedrijf te Alkmaar heeft ondervonden, dat het afleveren van 950. gram suiker op een suikerbon, zwaar wordt aangerekend. De tuchtrechter te Alkmaar, die zijn geval kortelings te behandelen kreeg, legde den man,.'die zijn klanten op de ze wijze tekort deed, een boete van 1250.— op. Het Alkmaarsche geval zij den winkeliers een duidelijke waar schuwing! KLACHTEN OVER DE VERPLICHTE VEELEVERING. De verplichte veelevering is vaak aan leiding tot vele klachten. Voor alle dui delijkheid wijzen wij er nog eens op, dat alle reclames in deze gerich: moeten zijn aan de P.B.H.'s. De ingebrachte reclames worden dan plaatselijk door de P.B.H 's met hun adviescommissies behandeld. De algemeene richtlijnen worden provinciaals- gewijs behandeld. De uitvoering heeft plaats in de verschillende districten. Voor een vlotte behandeling van klachten, wende men zich dus uitsluitend tot den P.B.H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1