Gelukskinderen, RIETJE DAGBLAD VOOR NIET VOOR HET VENSTER. sa Vergeefsche bolsjewistische krachtsinspanning L I derdamsche Beurs. f H RETTY VLIES Tel. 2451 Kinderfeest THEO VINK NSEUWS Voorwaarts, christelijke soldaten! De luchtaanval op Rome. RADIOTOESTELLEN NIET INGELEVERD. Ernstige waarschuwing Bij Luchtalarm: BETER VERDUISTEREN. Voor eigen veiligheid. Keuringen voor de Waffen S.S- het Legioen en de Landwacht. DE NIEUWE BONNEN: 31. NIEUWE BONNEN Dooden klagen aan. De zonden van den dag. ïipont: IA f 41,50, 52 Ct„ A f 30,04, en B f 13,50, 17 ct.; Groep HA, ode: A f 30,00, 38 ct. en B f 13,50, Groep III, Beurre de Mérode 34 ct. en B f 13,50, 17 ct.; Groep rige soorten: A f 19,00, 25 ct. en B 17 ct.; Kroetperen f8,00, 10 ct.; Groep I, Reine Claude Verte f41,00, 51 ct., A f35,00, 44 ct. en I, 19 ct.; Groep II, Reine Claude enz.: IA f 33,00, 42 Ct., A f27,50, B f 14,50, 19 ct.; Groep III, Reine enz.: IA f26.00, 34 ct., A f 22.00, B f 14,50, 19 ct.; Groep IV, overige IA f 19,50, 25 ct., A f 19,50, 25 ct. 14,50, 19 ct. J0 FONDS Nederl. 1940 II Nederl. 1941 Nederl. 1941 Nederl. 1942 Nederl. 1938 ■damsche Bank Handel Mij. id. Handelsbank instz. Unie rkel alvé Bros. Gloeil. Feijenoord dijke.Olie landen Cultuur Fr.-Gron. Hyp. ïaarl. Hvd. Jat. Hvp. Jed Hvd. N.H. Grondcred ïotterd. Hyp. Jtrechtsche Hyp. uider Hyp. Heden 1u116/1s 101 /2 991/4 991/4 96i%c 141 1/3 1281/, 182 162 191 291 3.9 220 360V, 92 102v, 1021/4 1021/4 IO21/4 1001/4 1021/4 1021/4 IOC!/, 9 v4 991/4 967/s 141 1/3 1281/, 187 1631/4 191 296 69 216 36i 92 IO21/4 1021/4 IO21/4 1023/, IOI1/4 IO21/4 IO21/4 1021/4 hoofdred., kunst en wetenschap- P v d Aardweg, Alkmaar; chef nst Ty N Actema, Alkmaar; bul-» Jac Broersen, Hoorn; binnen-* rayon Alkmaar; D A. Klomp; rechtb. J Werkman, Alkmaar, dacteuren: Den Helder A. C van te Alkmaar; Schagen: A. Eriks Kennemerland J Belterman te jk; Zaanstreek W J. Harwijne dam; West-Friesland Jac. Groot uizen, Adv. J. Visser te Den Glückskinder). Lilian Harvey. Willy Fritsch. Paul Kemp. Oscar Sima. Welke verwikkelin gen kunnen ontstaan als een charmant jong meisje, dat wet .ns va- gebondfege tegenover den politierechter staat, met een verslaggever in het huwelijk treedt. Een amusante film met dolle situaties. TJfa'film. Alle leeftijden VlONtiEERD tm j dans an lleldt. SANG 18 JAAR idag 2.30 u. Matinée 2.30 UUR |>emde sprookje (son. 80, 1.rechten in- ag 24 Juli van 101 Ir verdere bijzonder- I product, was ceo ar- Jhap „De Noordster". alleenverkoop voor II on ex en Likorex in In* reeds I0Q Jaar t« staande N.V. v.h. Pa. begin J943 het alleen- Jcten heeft verkregen Jempet gefabriceerd* |orex-dranken staan nootschap „Dé Noord- luwe verkoopsprijzen iemachtlgde voor de 206 L.D. 301 van J vertrouwt erop, dat en de door haar ge- Ij Likorex en Llmonex tard zullen zijn voor kenl Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voofdam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. VRIJÜAG 23 JÜLI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, No. 169. 2 pagina's. i - PrQs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3V, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Kijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Duitsche stellingen niet doorbroken. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN JEN FÜHRER, 22 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De Sovjets hebben gisteren aan het geheele front van de Zee van Azof tot in den gevechtssector Orel hun vergeefsche pogingen voortgezet om door de Duitsche stellingen heen te breken. Hun ten deele met ver- sche strijdkrachten ondernomen aan vallen, waarvan het zwaartepunt ge legen was bij Koelbysjewo, Is- joem, ten 'noorden van Bjelgorod en aan de bocht van Orel, stortten ofwel in het afweervuur en den bommenregen voor de eigen linies ineen, ófwel werden In de hoofdge vechtslinie in een strijd op korten afstand tot staan gebracht. Plaatse lijke wiggen konden overal in on- verwijlden tegenaanval uit den weg worden geruimd. De Duitsche infanterie heeft zich in 'de jongste zware gevechten in alle omstandigheden heel bijzonder onder scheiden. Vooral verdient de Frankisch -Sudetenduitsche 46e divisie infarite- rie genoemd te worden. Gisteren wer den 163 sovjet-pantserwagens kapotge schoten. Duitsche Zeestrijdkrachten bescho ten in den nacht van 20 op 21 Juli belangrijke aanvoerhavens van de sov jets aan. de oostkust van de Zee van Azof en stellingen aan het Mioes-front. Hierbij werd een vijandelijk bewa- kingsVaartuig tot zinken gebracht, een ander in brand geschoten. In de wa- teren van het Visschersschiereiland vernietigden snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een motortorpedoboot der sovjets. Gevechten op Oost-Sicilië. Op Sicilië ontstonden slechts in het oostelijke deel gevechtshandelingen. De aanval van een Engelsche ge vechtsgroep werd uiteengeslagen. De vijand verloor talrijke gevangenen en leed hooge bloedige verliezen. 13 zwa re pantserwagens werden kapotgescho ten en. eenige stukken geschut buit gemaakt. Bij den aanval op scheeps- doelen in de haven van Augusta in den nacht van 20 op 21 Juli bracht de Duitsche luchtmacht een tankboot van 10.000 brt. tot zinken en bescha- digdè door bomtreffers vijf andere schepen alsmede een pantser-landings boot. Een Duitsche duikboot drong in eén koenen aanval de haven van Syracuse binnen en. vernietigde een troepentransportschip van 12.000 brt. DE GROOTE SLAG IN HET OOSTEN. A.N.P. meldt uit Berlijn, dat het centrum van den grooten materiaalslag in^het Oosten zich steeds meer in het gebied rondom Orel kristaliseert, waar de bolsjewisten alles riskeer en om door de Duitsche linies heen te breken. De troepen van maarschalk Timosjen- ko vallen op het oogenblik niet alleen jiit het noorden en uit het oosten aan, doch sedert gisteren ook uit het zuiden, alwaar zij over een breed front tegen de Duitsche linies optrekken. De Duit sche troepen moesten op eenige punten eerst onder den geweldigen druk der aanvallende bolsjewisten wijken, doch in den loop van den dag, toen een gröot deel van het vijandelijke materiaal ver nietigd was, konden de oorspronkelijke stellingen worden heroverd. Evenals in de andere sectoren leden de bolsjewisten ook hier weer zware bloedige verliezen. In verband met dezen gang van za ken wijst men in Duitsche* militaire kringen nogmaals op. het voortvarende en" bedriegelijke van de berichtgeving op militair gebied der bolsjewisten, die plaatsnamen noemen en terreinwinsten opgeven, welke een volkomen onjuiste voorstelling van den stand van zaken geven. Volgens Berlijn noemen de bols jewisten regelmatig plaatsen, welke zij zeggen veroverd te hebben die op zijn hoogst slechts enkele, uren in hun bezit zijn geweest om daarna weer verloren te gaan. Dikwijls gebeurt het ook,, dat zij plaatsnamen noemen, waar absoluut niet gevochten wordt. Deze berichten worden door de bolsje wisten gelanceerd, met het doel de VERDUISTER €0EB. Deze week ran 22.155.15 nor. Moreen: Maan on 0.57, ond. 14.34 n. 24 Juli; Laatste kwartier. Duitsche legerleiding op een verkeerd spoor te brengen. In werkelijkheid hebben de troepen van Timosjenko er, Rókosowski slechts een uiterst geringe terreinwinst behaald, welke een vergelijking met het geweld van den bolsjewistischen stormloop niet kan doorstaan. De Diiitsche troepen beheerschen de situatie aan het /Oostelijk front volko men, zoo verklaart men te Berlijn. In een aanvulling 'op het Italiaan- sche weermachtbericht wordt gemeld, dat volgens latere berichten bij den luchtaanval op Rome van 19 Juli 717 personen om het leven zijn gekomen en 1599 gewond. PROTESTBRIEF VAN DEN PAUS. Van officieele Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, dat de protestbrief van den Paus tegen den Engelsch-Ame- rikaanschen bomaanval op Rome van nacht in alle talen en naar alle lan den in volledigen tekst door het radio station van het Vaticaan is uitge zonden. Omtrent het door den Paus geuite voornemen, om in geval van een nieu wen aanval op Rome zijn zetel naar het centrum van de stad te verplaat sen meldt de Stampa, volgens een be richt van het roomsch katholieke bu reau „La Correspondenza." dat de Paus het voornemen te kennen heeft gegeven, Vaticaanstad te verlaten, zon der het einde der bombardementen af te wachten, zoodra er een nieuw bom bardement op Rome zou plaats hebben. AMERIKA VERBIEDT RADIO UITZENDINGEN VAN UITGEWEKEN REGEERINGEN. Naar S.P.T. uit Washington meldt, heeft de regeering der Ver. Staten met onmiddellijken ingang alle uitzendingen van Europeesche uitgeweken regeerin- gen uit de Ver. Staten verboden. Het verbod wordt officieel aldus gemoti veerd: „Het is niet uitgesloten, dat som mige dezer uitzendingen een politieke ^trekking zouden kunnen vertoonen, welke niet in .overeenstemming is met de politieke richtlijnen of belangen der Ver. Staten". Het 9-jarig zoontje van de fam. De Dooy, wonende aan de Bossche- straat te Woensdrecht, die onder een hooischelf aan de Steenstraat aldaar voor een onweer schuilde, is door den bliksem getroffen en was op slag dood.' Het geval is bekend: toen onlangs de Commissaris-Generaal voor de Veilig heid een verordening uitvaardigde, krachtens welke alle in Nederland aan wezige radio-ontvangtoestellen werden in beslag genomen en den eigenaars ervan de verplichting tot inlevering der apparaten werd opgeleÈd, zijn et lieden geweest, die aan dit bev.el geen gehoor hebben gegeven. Sommigen wenschten, om zeer üiteenloopende redenen, hun toestel niet af te staan, anderen waren wel bereid, om aan de vordering te voldoen, maar zijn uit eindelijk toch in gebreke gebleven. Bij controle kwam nog een aantal toestel len te voorschijn; de nalatige eigenaars werden gearresteerd, een deel hunner is onlangs in een speciale, in een der groote steden van ons land gehouden zitting van het Duitsche Landesgericht ter verantwoording geroepen. Vele waren de excuses, die werden aangeveegd. Hun goede wil werd aan genomen. wanneer uit de omstandig heden bleek, dat zij niet van plan waren geweest, de voorschriften te ont duiken, doch deze in wezen niet zoo zwaar hadden opge»at. Hun schuld bleef echter bestaan. In een ietwat bijzondere positie bleek een aantal inwoners vgn Huizum te hebben verkeerd; bil de eerste inleve ring kwam slechts een fractie binnen van hetgeen men had verwacht, maar toen voor de laatste maal gelegenheid werd gegeven om de verplichting na te komen, was de aandrang zoo groot, dat de ambtenaren, die de toestellen in ontvangst moesten nemen, het werk niet afkonden en eenige honderden zich voor het gemeentehuis verdrongen. In deze menigte deed al spoedig 't ge rucht de ronde, dat nog een anderen keer gelegenheid tot afgifte van ont vangapparaten zou worden gegeven. Velen zijn toen weer naar huis terug gekeerd: zij kwamen bedrogen uit. want voor zij nog een desbetreffenden oproep hadden gelezen, kwam de politie en nam hen en hun toestellen mee. Betrekkelijk lichte straffen geëischt. De Staatsanwalt merkte in zijn re quisitoir op, dat sommigen hun goéden wil hebben betoond, anderen daar entegen niets hebben gedaan, dat wijst op een willen vervullen van de opge legde verplichting. In het laatste ge val kan slechts gevangenisstraf worden opgelegd; men moet nu eenmaal inzien, dat geboden worden afgekondigd, om ze op te volgen. Zulks moet vooral in dezen tijd met nadruk worden geëischt en desnoods met scherpe middelen wor den duidelijk gemaakt. Spreker zeide nog betrekkelijk milde straffen te wil len eischen; deze zullen in de toekomst zwaarder worden thans zijn ze nog meer als waarschuwing dan als ener giek ingrijpen bedoeld. De Nederlandsche Volksdienst bij de slachtoffers van den Amerikaartschen terreuraanval op Amsterdam. Daar veie slachtoffers niet alleen dakloos zijn geworden doch ook verstoken zijn van gas, Is het de Nederlandsche Volksdienst, die zdtgt voor de voeding van deze slachtoffers. Levens middelen worden aangevoerd CNF-Sagers-Pax m Ongetwijfeld zijn alle verdachten schuldig, zij hadden dadelijk, toen zij werden opgeroepen, hun toestel naar de aangewezen plaats moeten brengen Derhalye werd tegen alle verdachten, uitgezonderd een paar, wier onschuld in dezen duidelijk bleek, een meer of min der gevoelige straf gevorderd. De rechter stelde zich in de moti veering van zijn vonnis op hetzelfde standpunt. Bij,, de bepaling van de straf fen werd rekening gehouden met de omstandigheden, waaronder de verdach ten leefden en met den indruk, dien zij hadden gemaakt. Zoo werd een man, die zich van geen voorschriften wat had aangetrokken, veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf en f 600,— boete of 2 maanden gevangenisstraf; anderen werden vrijheidsstraffen, vari- eerende tusschën 6 weken en 3 maan den en geldboeten van f 90tot f 600,— opgelegd. In de minder ernstige geval len, die alleen met boeten werden ge straft, liepen de straffen uiteen van f 80,subs. 6 weken gevangenisstraf tot f 500,— subs. 2 maanden gevange nisstraf. Alle toestellen werden verbeurd ver klaard en de verdachten veroordeeld tot d kosten van het proces. Wanneer alleen boete werd opgelegd, werden de verdachten, die zich sinds 16 Juli in voorarrest bevonden, onmiddel lijk in vrijheid gesteld. Hun en allen, die het verder aangaat, zal het gebeurde echter ongetwijfeld hebben geleerd, dat men verstandig doet de gegeven voor schriften nauwgezet op te volgen, aan gezien anders met harde hand de na leving ervan zal worden afgedwongen. De bezettingsautoriteiten wenschen dat is onlangs nog eens nadrukkelijk uitgesproken in geen geval me zich te laten spotten. Duizenden slaan nog regelmatig de herhaaldelijk gegeven waarschuwin gen om bij lnchtalarm niet voor de ramen te gaan staan, in den wind. De mensch Is een eigenaardig wezen. Hij neemt gaarne a priori aan, dal de raad, hem door overheidsinstan ties gegeven, niet in zijn belang, maar in dat van die overheid gegeven wordt en daarom gaat bij er het liefst dwars tegen in. Velen hebben daardoor tot hun blijvend leed de juistheid van Vondel's woord „Een oogenblik van onbedachtzaamheid Kan maken, dat men jaren schreit." ondervonden. Bij eon luchtgevecht toch 'loopt men, staande voor een raam, grooter kans door een verdwaalden kogel of een scherf getroffen te worden. Groot is ook in ons land al het aantal perso nen, dat door glasscherven oogverwon dingen opliep. Ieder heeft het in d'e hand, zich daarvoor te behoeden, door S.s.-Ersatzkomïnando Niederlande deelt mede; Nederlandera van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens d07° keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 Jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huïs, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, PoL Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7 43, 9-14.00 uur; Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bil onze Vrijwilligers. De mannen zijn goede kameraden met de honden PK-Altsudt-O-H-P bij luchtalarm niet voor een open raam te gaan staan. Het moge waar zijn, dat men het lot om door een voltreffer te worden ver nietigd, niet kan ontloopen, het is even zeer waar, dat men zich voor snijver- wondingen door glasscherven bij lucht alarm kan hoeden, door niet voor de ramen te gaan staan. Vooral mannen, begeven zich bij luchtalarm gaarne liefst naar een ge opend raam, .als kinderen getrokken door de lichtstrepen van de schijnwer pers en de lichtkogels uit het afweer geschut. „Tegenover de groote ruimte is het plekje, waar wij ons bevinden zoo klein, dat de kans getroffen te worden, nog minder is dan één op dui zend," zoo redeneeren zij vaak. Hier in hebben zij geen ongelijk, maar de kans, getroffen te worden, is er en door zich voor het. open raam te be geven vergroot men die kans. Tegen over' vrouw en kind, maar ook tegen over zichzelf en de gemeenschap heeft men daarom den plicht, bij luchtalarm de veiligheidsvoorschriften, die op grond van opgedane ervaringen wor- wen gegeven, op te volgen. Daarom bij luchtalarm niet voor het venster. De verduisteringsvoorschriften. Herhaaldelijk wordt er van overheids wege op aangedrongen, de verduiste ringsvoorschriften op te volgen. Uit vrees voor straf volgde men die aan vankelijk getrouw op. Toen het toezicht wat verflauwde nam men het al spoedig met de voor schriften zoo nauw nier meer. Het ge volg was, dat velen zich wegens na latigheid door den rechter beboet za gen. De verduisteringsvoorschriften worden echter niet alleen voor uw eigen, maar ook voor de veiligheid van anderen gegeven. Het moge waar zijn wat een bekend vliegenier schreef, dat het sprookjes zijn, dat de ooievaar de kindertjes brengt en een vliegenier geen verduisterde stad kan vinden, het is evenzeer een waarheid, dat een ver lichte stad in ieder geval gemakkelij ker gevonden kan worden. Reeds in den vorigen oorlog werd vastgesteld, dat vliegeniers door het licht van een geopende deur, waaruit bezoekers wer den uitgelaten, onheil konden verrich ten. Wie niet goed verduistert, ver hoogt niet alleen het gevaar voor zich zelf, maar ook dat voor anderen. Aan gezien hij, die in de gemeenschap leeft, verplicht is, rekening te houden met de belangen van anderen, gaat het niet aan des avonds met de verlichting voor- oorlogsch te doen. De algemeene veilig heid vordert, dat men niet overal licht door kieren en gordijnen laat schijnen. Nu de dagen weer gaan korten en straks velen, alvorens zij zich ter ruste begeven, van het kunstlicht gebruik gaan maken, zullen zij verstandig doen. het oude verduisteringsmateriaal aan een grondig onderzoek te onderwerpen Kapitein Diekmann, onze nieuwe Alkmaarsche politiechef, een rustige correcte persoonlijkheid verzekerde ons, dat Mj, in het belang van aller vei ligheid, Verscherpt op de navolging Van de verduisteringsvoorschriften zal laten toezien,- Voor ieder 100 gram snoep extra. 's GRAVENHAGE. 23 Juli. Voor de volgende week zijn de gebruike lijke rantsoenen brood, beschuit en aardannelen verkrijgbaar od de bon nen 31. Bovendien is weder 1 kg aardap pelen extra beschikbaar gesteld op bon 620 van de algemeene kaart. Voorts is gedurende het tiidvak van 25 Juli tot 7 Augustus op bon 621 van de algemeene kaart voor ieder 100 gram chocolade of suikerwerk ver krijgbaar Voor het koopen van vleesch ziin voor de komende 14-daagsche periode aangewezen de bonnen 31a en 32a, elk voor 1 rantsoen, en 31b en 32b, elk voor een kwart rantsoen. Ten slotte ziin voor de volgende twee weken 2 bonnen van de tabaks- kaart geldig verklaard en wel 31. waarop uitsluitend sigaren verkrijg baar ziin en 32. waarop een rantsoen tabak naar keuze gekocht kan wor den. De geldigheidsduur van de bonnen 334 en 434 reserve voor cacao met suiker is verlengd tot 7 Augustus (Uitknippen en bewaren). VAN 25 JULI T.E.M. 31 JULI. Brood 31A 4 rants. 31B 1 rants. Beschuit 31 1 rants. Aardapp. 31A 1% kg. 31 toeslag 1 kg. (voor pers. beneden inkomen- grens). VAN 25 JULI T.E.M. 7 AUG. Vleesch 3IA en 32A 1 rants., 31B en 32B 1/4 rants. Tabak 31 1 rants, sigaren, 32 1 rants, tabak. VAN 11 JULI T.EJM. 7 AUG. Vervangingsmiddel 604 1 rants.; Suiker 605 1 kg; Jam 606 1 rants.; Gort 607 125 gr.; Peulvruchten 608 125 gr.; Havermout 609 250 gr.; Vermicelli enz. 610 100 gr. Brood, bloem of gebak 611 t.e.m. 614 1 yants. Kaas 615 t.q.m. 61^100 gr. Melk: 29 t.e.m. 32 (1 3/4 L.); Tap temelk: 29 t.e.m. 31 (13/4 L.) Karnemelk of Taptemelk 32 (1 3/4 L.) Kindervoedsel: Rijst 29B en 31B 250 gr.Gort 29A en 31A 250 gr. Versnaperingen: 29 (choc.), 30 en 31 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI T.E.M. 7 AUG. Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 22 JULI T.E.M. 2 AUG. Boter: 30A en 30B elk V2 rants. VAN 10 JULI P.E.M. 7 SEPT. Boter: 32A en 32B elk rants, (voor kinderen t.e.m. 20 jaar.) BIJZONDERE RANTSOENEN VAN 25 JULI T.E.M. 31 JULI. 1 kg. aardapp. 620 Alg. VAN 25 JULI T.E.M. 7 AUG. Chocolade of suikerwerk 100 gr. 621 Alg. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 tan. 19 B.V. S Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-13 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 597 Alg. en W. eenheidszeep 1 rants. Waschpoeder 598 Alg. en W. Waschpoeder, 1 rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. ONGELDIG: Na 24 Juli: 30 brood, beschuit, aardappelen, tabak. 619 (alg.) aardappelen. 29, 30 vleesch. 441 res. VERLENGD T.e.m. Zaterdag 7 Aug.: 3-34, 4-34 (Res.) cacao met suiker. Een der schaduwzijden van den oor log is. dat hij de menschen in vele opzichten ongevoelig maakt voor het leed van anderen. De gebeurtenissen volgen elkaar op met een tempo, dat geen tijd laat om den ernst daarvai» voldoende te laten bezinken en naar mate de afstand, welke ons er van scheidt, grooter is, spreken zij ook minder tot de verbeelding en laten zij slechts een oppervlakkigen indruk na. Zoo kon het ook zijn, dat de ontstel lende ontdekking, welke is gedaan met het vinden van de massagraven te Ka- tyn en thans weer te Winnitza niet dien storm van verontwaardiging en afkeer heeft gewekt als hiervan in normalen tijd wel het gevolg zou ziin geweest. Uiteraard is men aan de offi ciële documentaties hieromtrent en aan de schildering, weike oorlogsver slaggevers er van gaven, niet onbe roerd voorbij gegaan, doch of meri zich de gruwelijkheid van wat hier plaats vond wel' in vollen omvang heeft gerealiseerd, is een vraag, die wij niet dadelijk bevestigend zouden durven beantwoorden. Daarom kan het goed ziin, hier. eens de aandacht te vestigen op het alles zins sober relaas, door een vooraan staand landgenoot, dr F. H. ter Poor ten, prospector aan het pathologisch- anatomisch instituut van de Universi teit te Amsterdam, een van de Euro peesche geleerden die deel uitmaakte van de internationale commissie, wel ke de massagraven te Winnitza aan een onderzoek heeft onderworpen, van zijn bevindingen gedaan. De vertegen woordigers van elf verschillende lan den waren door Duitschland tot dit onderzoek uitgenoodigd. „Wij zijn ongeveer twee dagen in Winnitza geweest, aldus dr. Ter Poor ten, en het bleek ons, dat het onder zoek, dat onder leiding stond van prof, dr. Schrader, reeds sedert Mei aan den gang was. Wij hebben kunnep vaststellen, dat de lijken uit deze graven bijna alle die van mannen waren en voornamelijk van mannen van rijperen leeftijd. De lijken waren voor het meerendeel niet meer zoo goed geconserveerd en men moest bij het bepalen van den leeftijd ln hoofd-, zaak afgaan op den toestand van het gebit. Zij waren gekleed in een cos- tuum, dat overeenkomt met dat wat de boerenarbeiders en de fabrieksar beiders in die omgeving dragen en het waren dus bijna allen menschen uit' den lageren stand. Naar de kleeding te oordeelen behoorden zij verder al len tot de Oekrainsche bevolking. De lij ken hadden de handen op den rug ge bonden en bij het onderzoek bleek verder, dat zij een schotwond ver toonden in den nek. Ruim de helft had echter twee, sommige zelfs drie tot vier schotwonden in den nek, toege bracht met een looden kogel van 6 mm kaliber. Het was blijkbaar een zeer zwak wapen, want in de meeste gevallen werd het projectiel nog te ruggevonden ln het hoofd. Kenmerkeftd was, dat de plaats in den' nek tamelijk laag was gelegen en dat de kogel in de meeste gevallen de hersenen niet had geraakt. Hieraan is het misschien te wijten, zoo zeide dr. Ter Poorten, dat mëer dan de helft van de lijken twee of meer 'schotwonden vertoonde. Bfi het onderzoek hebben wij verder kunnen vaststellen, dat verschillende lijken een verbrijzelden schedel of eert verbrijzelde onderkaak padden. Mert mag aannemen, dat deze geweldple ging nog tijdens het leven is ge schied. De klei, waarin deze menschen begraven waren, is tamelijk vast. In één geval hebben wij echter in den slokdarm deze klei aangetroffen en dit wijst erop. dat deze persoon nog bij leven klei naar binnen heeft ge kregen. Er zijn drie vrouwenlijken op gegraven, maar prof. Schrader ver telde, dat er nog verscheidene andera lagen. De vrouwenlijken,, die tijdens onze aanwezigheid werden opgegraven, zop besloot dr. Ter Poorten zijn uiteenzet ting, hadden de handen ongebonden, doch waren geheel ontkleed. Verder hadden deze lijken echter dezelfde ver wondingen," Aan wat hier is gezegd, valt wei nig meer toe te voegen: de feiten spre ken een al te duidelijke taal. STAD EN OMGEVING DOODELIJK ONGEVAL. Donderdagmiddag' 4.30 uur werd op de Kanaalkade de 5-jarige Nico Riet broek, wonende op de Nieuwesloot al hier, overreden door een vrachtwagen met steenen, rijdende *in de richting van don Helderschen weg. Het kind was vrijwel op slag dood. Het ongeluk werd veroorzaakt doordat van de an dere zijde een wagen met aanhang wagen kwam aangereden, waarop ver schillende jongens geklommen waren. De 5-jarige Nico zag dit en wilde even eens op den wagen klauteren, stak zonder op te letten den rijweg over en werd pardoes door den vrachtwagen gegrepen. Dr. Dijkhuizen was spoedig ter plaatse én heeft het stoffelijk over schot met den ziekenauto naar het St. Eiisabethziekenhuis doen overbrengen. Den chauffeur van dèh vrachtwagen treft in het geheel geen schuld. GESLAAGD. Mej. J. Alberts, alhier, slaagde te Amsterdam voor het examen ^loogduit- sche taal en Letterkunde. Onze vroegere stadgenoot Br. Aman- tius (J. .Veel), thans hoofd der school te Laren (N.-H slaagde te Utrecht voor het examen Engelsch l.o. Aan de Kweekschgol voor de Zee vaart te Amsterdam slaagde voor het eindexamen B. S, de heer H. M. Kamp, alhier. de kaasmarkt. ALKMAAR, 23 Juli 1943. Op de heden gehouden kaasmarkt waren 13 stapels aangevoerd, wegende 16000 kilogram. 8 -st. KI. Fabriekskaas 20 plus J 43.50, 40 plus S 56; 5 st. KI. Boerenkaas J 56. Handel goed. agenda. Bibscopen. Alkm. Bioscoop-Theater: Gelukskinderen (com.) Alle leeft. Victoria-Theater: De Paardenbron (rom.), 18 jaar. Harmonie-Theater: Maske in Blau (ope- rettefilm(. 18 j. (Geprolongeerd). Cinema-Theater: Kellnerin Anna (rom.) Alle leeftijden. Zaterdag 24 Juli: 2.30 u. Sportpark Draverijen, Terzake van het op ongeoorloofde wij ze vervoeren van een hoeveelheid bes sen is tegen een inwoner dezer gemeen te proces-verbaal opgemaakt. Den daar op volgenden dag vervoerde dezelfde persoon wederom een nog grootere hoe veelheid bessen. Nu werd door ambtena ren van den C. C. D. proces-verbaal te gen hem opgemaakt. Tegen een tweetal vrouwspersonen werd procés-verbaal qpgemaakt terzake van het aanbieden van vervalschte sui kerdistributiebonnen. Inbeslaggenomen werden een kinder rijwiel en een paar oude lederen heeren pantoffels die door den eigenaar tegen enorme prijzen te koop werden aangebo den. Proces-verbaal werd opgemaakt. Een inwoner van een der omliggende gemeenten die alhier betrapt werd bij - het stelen van een rijwiel was voorts in het bezit van een kistje sigaren. Bij on derzoek bleken deze sigaren afkomstig uit den zwarten handel. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt, terza ke van overtreding der distributie- en prijsvoorschriften, terwijl de sigaren in beslag zijn genomen. Bij een gehouden controle kon weder om tegen verschillende groentenhande- Iaren proces-verbaal worden opgemaakt. Twee hadden hun waren niet geprijsd. Twee anderen verkochten hun tomaten tegen veel te hooge prijzen. Bij deze prijsopdrijvers werden de nog aanwezi ge hoeveelheden tomaten inbeslaggeno men. I Terzake van het niet met voldoende zorg beheeren van haar distributiebe scheiden, is tegen een inwoonster dezer gemeente proces-verbaal opgemaakt. VRAAG EN AANBOD. Onze rubriek Vraag en Aanbod wordt in plaats van heden morgen, Zaterdag, opgenomen. OPROEP. Degene, die Donderdagmiddag 22 Juli 1943 de Heul te Alkmaar door een paar dames opmerkzaam werd gemaakt op een persoon, die een rijwiel had ge stolen, wordt verzocht zich ten spoe digste te melden aan het bureau van po. litie te Alkmaar <afd. recherche, ka mer 11), burgerlijke' stand. GEBOREN: Maria C., d. v. René H. Beer en G. A. Roobeek. Maurits A„ z. v. Cornelia Jong en C. Kuipers, Alida S., d. v. Jan W. Nijenhuis en M, E, Brinkhof, Simon J,, d. v. Simon J, Erkamp en C. R. M. Koopman. GETROUWD: Pieter R. Boogh en Jannetje Peperkamp. Pieter H. van Huit en Lena Lobregt. OVERLEDEN: An'tje Krap, wed. v. G. Dekker, 74 j. Lena Laan wed. v, K. Ruiter, Ti j. GEBOREN: Jan L,, z. van Johan G. de Jong en M. de Pee. Gusta, d. v. Hen drik Wiggermans en H. C. van 't Veen. ONDERTROUWD: Pieter Nierop Groot en Maria J. de Groot. Theodorus J. C, Verduin en Cornelia M. M. de Boer. Johannes W. Kieft en Lucia IJ. a, Stroomer. GETROUWD: Prank van Eijkern en Jacoba J. Hoveling. OVERLEDEN: Nicolaas A. J. Rietbroek, oud 5 j. Klaas Heuvel, gehuwd met b. Wagemaker, oud 83 j. Heiloo. Geslaagd. - Te Utrecht slaagde voor het examen Fransch M. O. (huisacte) de heer J. J. Commandeur, alhier. Akersloot. Schoolfeest O.L. school. Op Don derdagmiddag werd dit jaar 't school feest voor de leerlingen der O.L. school gehouden. Dit jaar werd er voor het eerst door de tijdsomstandigheden geen reisje gemaakt, doch werd het feest ter plaatse gevierd. In de school werden door dx Ned. Schoolbioscoopbond een serie aardige filrn^ voor jongere en oudere kinderen vertoond, terwijl in de pauzes de kinderen rijkelijk getrac- teerd werden op ijs, limonade en korst jes. Daarna werden op het land van den heer J. Meijer wedstrijden gehou den in vier verschillende groepen. Na afloop werden de kinderen in de school opnieuw getracteerd en ontving elk kind een prijs in den vorm van een fraai boek. Zeer dankbaar en voldaan keerden de kinderen huiswaarts. Beemster. Geslaagd. - Mej. m. Eyssen te Midden- Beemster slaagde voor het te Utrecht gehouden examen Engelsch L. O. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1