a T Het Duitsche leger hecht en ongeschokt Nieuwe oproep voor krijgsgevangenen IBOUWSGHOOL DAGBLAD VOOR IEDIENDE, V, DSFRONT Iwe leerlingen evraagd LIES. •VAKMAN s linnen en Buiten de Grenzen. DE STEM DER S.S. Hel bolsjewistisch offensief. Ontzaglijke verliezen voor den vijand. Groote aanval bij Leningrad. Gelakwensch van den Führer aan den Rijkscommissaris. Keuringen voor de WaHen S.S- het Legioen en de Landwacht- Stijgend doodencijfer te Amsterdam. Landwacht Nederland. Wie zichzelf zoeki pleegt moord. Militair bestuur op Sicilië. BEKENDMAKING. Oproepdata 2—6 Augustus. 'A t i' irmuHeren detaillisten en grossiers. >oals reeds werd. medegedeeld, zullen het Centraal Distributiekantoor inge- reven détaillisten, die vóir 25 Juli a.s. log de hun in den loop van de maand toegezonden inlichtingenformulie- volledig ingevuld en bnderteekend de Plaatselijke Distributiediensten in- |ren, wederom in het bezit van toe- [lngen gesteld worden. Het boven- ide geldt eveneens voor grossiers. verplichting op het inzenden van lerr.de inlichtingenformu Meren geldt alle handelaren, hetztf detaillist of sier, die in het bezit zijn van een (nummer van het Centraal Distribu- mtoor, met uitzondering van tabaks- lelaren en brandstoffenhandelaren. verplichting betreft dus alle hande met een codenummer 0001 t.m. 5.000. die niet of niet meer in het bezit van de betreffende beide formulie- kuonen deze verkrijgen bij hec Plaat- Distributiekantoor. Aan het Cen- Distributiekantoor gerichte corres- lentie over het bovenstaande kan niet fen beantwoord. rvoerverbod ongemerkte lammeren. >als bekend, mochten ongemerkt© leren tot 1 Juli j.l. worden vervoerd, het vervoer .plaats vond onder dek- van een geldig geleidebiljet. Na- :elijk wordt er thans op' gewezen, >ij vervoer van ongemerkte lamme- 1 evenals bij vervoer van ongemérkte ->en, inbeslagneming zal volgen. ICIEELE MEDEDEELING VAN DEN IACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN, jctificatie maximum grossiers- en tallistenprijzen groenten en fruit, maximum grossiers- en détaillisten- [van meloenen suiker en kl. gr. ana- ">edragen respectievelijk f 51,50 per en f 0,62 per kg. (maximum grossiersprijs van appe- ïroep IV (Jacques Lebel enz.) be- jt f 25,— per 100 kg. voor soort A. [6.50 per 100 kg. voor soort B. ïaximum grossiersprijs van appelen V (overige soorten) bedraagt per 100 kg. voor soort A en f 14.— kg. voort soort B. irn. hoofdred., kunst en wetenschap- El P v d Aardweg, Alkmaar; chef lienst Tj N Adema, Alkmaar; bul- d: Jac Broersen, Hoorn; binnen- en rayon Alkmaar; D A. Klomp; en rechtb. J Werkman, Alkmaar, redacteuren; Den Helder A. C van en te Alkmaar; Schagen: A. Erikg |ar; Kennemerland J Belterman te vijk; Zaanstreek W J. -Harwijn© andam; West-Friesland Jac. Groot khulzen. Adv. J. visser te Den JONGE KONIJNEN en fokkonijnen te koop. C. STOFBERG, Holle- weg 33G, Heiloo. IRKOOP. den verkocht ca. 4.40 ha. J provinciale proefbedrijf te (ceelen en in massa< der voorbehoud van goed- IP.I.C.A.). Koopers kunnen |erbouwproducten, die als georganiseerd. |ng. "en, proefveld te Oudkar- den ingewacht bij den ivan den Provincialen Ind, Nieuwe Gracht 47 te HANDELSKANTOOR is b8, bur. van dit blad. Coedijk, Sint Pancras, Heiloo. vacantieboriren ongeorganiseerden, van 912 en 1417 u.: letters J—P, 28 Juli let- Bleeker, Noordervaart uur. anaaldijk 246, op 27 Juli de Ruiter, Benedenweg yr. ja, Vogellaan 22, op 29 renweg 117F, op 30 Juli II uur. lekjes meenemen. CURSUS 1943—1944. ondslag 3-j. H.B.S.) |ndergeteekende tot igen verstrekt de llEL. Ij. MOLENAAR". Alkmaar sche. 12, tel. 3335. [T 198, tel. 2295. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 24 JULÏ 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaar saner. No. 1701 4 pagina's. Prils der gewone advertenties In date éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. f 1.40, elke 3m.M.meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het gebeele Rijk f 2 63. Losse nrs. 5 ets. DE WEEK In de afgeloopen week heeft de ■rijd, voornamelijk aan het Oostelijke •ont, een hoogtepunt bereikt, zooals in ■zen oorlog nog niet is voorgekomen, ie groote slagen, welke wij ons her- neren uit vorige jaren, zinken in het liet bij den ontzagwekkenden materi estrijd, welke zich thans afspeelt op ien uitgestrekt front, reikende van .eningrad tot de Zee van Azov. Met lassale aanvallen van menschen en lateriaal pogen de bolsjewisten de .«itsche linies te doorbreken en voe- en zij, ongeacht de enorme verliezen, jun stormloopen door, die tot dusverre „onder eenig beteekenisvol resultaat bleven. Mocht op sommige plaatsen al enige terreinwinst zijn verkregen, dan is deze toch zoo miniem, dat wat de Sovi"'s hierbij aan menschen en ma- leriaal 'nbootten.. hiertoe in een schrik- erende verhouding staat. Hoewel men an Duitsche zijde aann-->mt, dat de ontwikkeling van de gevechten nog niet In alle sectoren tot een climax is geko- 'men en mei. dus di°------>lge de ge bruikelijke gereserveerdheid in acht [neemt, zijn er toch reeds symptomen, elke er op wijzen, dat hier en daar [de krachten van de bolsjewisten niet eer toereikend zijn om den ongetwij- hevigen druk te continueeren. Reeds doen zich teekenen van ver- dapping voor en wanneer deze aan- ilonds duidelijker aan de oppervlakte :ullen treden, zal blijken, dat dit [grootsch opgezette offensief, waarin ichter het verrassingselement reeds ontbrak, geenszins het resultaat zal hebben gehad dat men er zich in Mos kou van had voorgesteld. Ten zoo veel- 'ste male is gebleken, dat de superiori teit van den Duttschen soldaat een fac tor is van niet te onderschatten be llang. Binnen eenige dagen zal, naar het [zich laat aanzien, de strijd aan het [Oostelijk front meer teekening gaan vertoonen, doch reeds nu is men te Berlijn volkomen gerust op den eind uitslag, welke ook nu weer in het na deel van den vijand zal blijken te zijn. Over Sicilië is de berichtgeving in de Hagen, die achter ons liggen, vrij sober geweest, wat niet wil zeggen, dat ook daar niet har* wordt gevochten. In dit verband behoeft men slechts den naam Catania te noemen om te beseffen, dat ook bier een helden-epos wordt ge schreven, want nog steeds houden de Spiltroepen hier verbeten stand tegen een vijandelijke overmacht, welke alles op bet spel zet om het eiland, dat een bastion vormt voor de vesting Europa, in handen te krijgen. Afgescheiden van de vraag, in hoevere dit in de nabije toekomst zal gelukken, rijst deze, of een geallieerde overwinning hiermede nu toch wel een belangrijke stap nader is gebracht, zooals men vanuit Londen jnaar al te gaarne wil suggereeren. Tot dusverre is de tweede front-vor ming nog niet veel anders geweest dan een eilandenstrijd en wil men op deze wijze voortgaan wij noemen hier Sardinië, Kreta en Corsica dan is er nog een behoorlijk tijdsverloop in het verschiet voor en aleer men zal kunnen komen tot de vorming van een eigenlijk tweede front op het vaste land van Europa. Mocht men hier al tot een landing kunnen overgaan, dan be hoeft het geen betoog, dat de strijd hier geheel andere aspecten bie<&. Dat de geallieerden meerdere landingen op hun program hebben, ligt welhaast in de lijn der verwachtingen, doch de kans van slagen is hierbij wel zeer twijfelachtig, gezien b.v. de bittere er varingen, welke de Sovjets dezer da gen hebben opgedaan, toen zij in het Moorden van Noorwegen poogden vas ten voet aan wal te krijgen. Wanneer men dus thans van bepaalde zijde den bedrtegelijken schijn zou willen wek ken, dat de oorlog reeds door de ge allieerden is gewonnen, dan zal de^ont goocheling niet al te lang uitblijven, mede door het feit, dat men zich van deze zijde nog met andere problemen heeft bezig te houden dan alleen de .vrijmaking" van Europa. Dat in Oost- Azië voor een milliard mfensofcen ver iameien is geblazen voor den strijd te gen het kapitalistisch-imperialisme is in dit verband van niet te onderschatten belang. De brutale roofoverval op het dis tributiekantoor te Huizen is niet een op zich zelf staand geval. Ware dit wel zoo, dan zou de bezettende macht hierin geen aanleiding hebben ge.von- den een zoo scherpe maatregel uit ie vaardigen als waarvan men nu uit de bladen kennis heeft kunnen nemen. Herhaaldelijk zijn dergelijke overvallen gepleegd en het 'schijnt, dat de ambte naren hierbij niet- steeds 'n verzet heb ben geboden als redelijkerwijze wel mocht worden verwacht. Nu thans een herhaling van het feit te Huizen voor«de betrokken ambtena ren zoowel als voor breede lagen van de bevolking van zoo verstrekkenden invloed_kan zijn, zou het wel aanbe veling verdienen, als door de verant woordelijke instanties een bewakings systeem in het Leven werd geroepen, dat alle eventualiteiten buitensluit^ Luistert op Zondag 25 Juli van 11.30 tot 11.45 over den'zender Hil-. versum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Uitgezonden^ wordt een vraaggesprek met den stafchef van de Germaansche SS in Nederland over het onderwerp: Begunstigende leden. JAPAN VERWACHT AMERIKAANSCHE LUCHTRAIDS. Reeds terstond na de herovering van het eiland Attoe heeft men vah Japan- iche zijde rekening gehouden met de mogelijkheid, dat dit eiland als basis voor. luchtaanvallen op japansch grond- Sebièd zou worden gebruikt. Nu het gunstige seizoen hiervoor geleidelijk is aangebroken, hebben de autoriteiten van het eiland Hokkaido, naar de Yomi- oeri Hotsji meldt, de bevolking nog vens op het gevaar van luchtaanvallen gewezen. Naar intusschen bekend geworden is, nebben de Amerikanen op Attoe een geweldig vliegveld met een startbaan 'er lengte van 1500 meter aangelegd, UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Juli. Het opper- bevel der weermacht maakt bekend: De vijand heeft zijn groote aanval len op het Oostelijk front tot verdere sectoren uitgebreid. Desondanks ble ven ook gisteren al zijn pogingen om zonder rekening te houden met ver lezen een doorbraak te bereiken ver geefs. In strijd met alle vijande lijke propaganda staan de legers van het Duitsche leger In het Oosten hecht en ongeschokt. In nauwste sa menwerking met het luchtwapen brengen zij den vijand ontzaglijke, bloedige verliezen toe. Zoo verloren de Sovjets gisteren 566 tanks en 105 vliegtuigen. Andere tanks werden door het luchtwapen vernield. Aan het Koeban-bruggehoofd en ten zuiden van het Ladogameer begon de vijand de door de Duitsche leiding ver wachte aanvallen na sterke artillerie- voorbereiding met steun van tanks en slagvliegers. Zij mislukten volkomen. Aan het front van .de Zee van Azof tot Bjelgorod zetten de bolsjewisten de bestorming van de Duitsche stellingen ook gisteren vergeefs voort. Een ten noordwesten van de Koeibisjewo door gebroken tankgroep werd met kapot- schieten van 50 tanks met uitzondering van geringe restanten vernietigd. In het geheele gebied van Orel wier pen de bolsjewisten sterke, voor een deel versche infanterie- en pantser strijdkrachten in den strijd. Ook deze werden in wisselvallige gevechten on der zware verliezen teruggeslagen. Bij den afweer van een bolsjewisti sche formatie bommenwerpers, die een Duitsrh convooi nabij de Noord-Noor- sche kust trachtte aan te vallen, wer den door jagers en marine-afweerge schut 15 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. s. Op Sicilië is het gisteren alleen in den centralen sector tot zware ge vechten gekomen, In den loop waar van vijandelijke aanvallen met groote verliezen werden afgeslagen. In den westelijken sector werd een achter- waartsche verdedigingsstelling be trokken. De vliarui volgde hier slechts aarzelend. Bij Catania houdt de artil- leriestrijd aan. In nachtelijken aanval op de ravi- tr.illeering v;.n den vijand tusschen Malta en Sicilië heeft het luchtwapen 4 vrachtschepen van gemiddelde groot te met zware bommen getroffen. BERLIJN, 23 Juli. De ANP-cor- respondent meldt: In den loop van den 22sten Juli zijn de bolsjewisten bij Leningrad tot een grooten aanval op de Duitsche stellingen rondom de stad overgegaan. De. gevechten zijn In vollen gang en namen in den loop van den dag in hevigheid toe. De keten der bolsjewistische zomer- offensieven langs het geheele Oostelij ke front is daarmede gesloten, Reeds geruimen tijd verwachtte men ook in den sector Leningrad, waar de Duit sche troepen nog steeds een ring rond de stad vormen, een grootere bolsje wistische operatie, in de eerste plaats met het doel den ring te doorbreken en de ravitailleering van de stad, die tot nu toe haar materaal en levens middelen via het Ladogameer of over de smalle door de bolsjewisten be zette oeverstrook bij Schlilsselburg moest laten komen, te verbeteren en in de tweede plaats om den tegenstand der Duitsche troepen in het gebied van Orel en in de andere sectoren, waar de bolsjewisten aanvallen on dernemen, te verzwakken. In mili taire kringen te Berlijn beschouwt men tenminste ook het offensief van Leningrad als een operatie van den tweeden rang. die de Duitsche verde digingsplannen aan het wankelen moet brengen. Grootste stootkracht voorbij? Het is opgevallen, dat de bolsjewis ten gisteren bij hunaanvallen bij Orel en Bjelgorod gebruik maakten van di visies, die reeds in de voorgaande da gen in den strijd waren geweest en ,pok toen reeds zware, bloedige verlie zen hadden geleden. Overigens ondernamen Duitsche troe pen gisteren ten noorden, ten oosten en ten zuiden van Orel geslaagde te genaanvallen, waarbij zij terreinwinst maakten. Het aantal pantserwagens, dat de bolsjewisten gedurende de laat ste 48 uur in den strijd wierpen, is aanmerkelijk verminderd. In hoeverre hieruit nu conclusies getrokken mo gen worden in verband met den stand der bolsjewistische reserves, blijft af te wachten. Over de aanvallen aan het Mioes- front deelt men van bevoegde zijde nog mede, dat de bolsjewisten het plan koesterden dwars door de Duitsche stellingen heen te breken naar Marioe- pol, waardoor Taganrog omsingeld zou worden. Met zeven infanteriedivisies en twee brigades pantserwagens viel de vijdhd den 17en Juli aan, ondersteund door veel zware artillerie. Een opera tief resultaat hebben de bolsjewisten ook aan de Mioes echter nog niet be reikt. Ook de terreinwinsten zijn mi nimaal en hebben geen strategische be- teekenis. Een dwangpositie. De poging van de Sovjets om nog de zen zomer tot een definitieve beslissing op het slagveld te geraken, het koste wat het wil, is naar de meening van den militairen correspondent van het D.N.B. slechts te verklaren uit de dwangpositie, waarin zich de Sovjet- Unie na meer dan twee jaar van de zwaarste verliezen aan materiaal en grondgebied bevindt. Zij werpt een veelzeggend licht op den innerlijken toestand van de Sovjet-Unie en be wijst vporal, dat men daar geen tijd meer heeft, dat men niet een nieuwen winter over het land wil laten heen trekken, zonder beslissende vernieti ging van de macht, die zlenderoogen meer en meer knaagt aan de kern van de weerstandskracht der Sovjets. Dientengevolge heeft de bolsjewistische leiding ditmaal werkelijk alles op alles gezet. Terwijl in de eerste faze van het viiandelnke offensief zich duidelijk het plan van den vijand afteekende om bij Orel de hoofdbeslissing te zoeken, valt er sinds eenige dagen een merkwaardi ge verandering te constateeren. De vijand valt nu overal aan. De Sovjets zullen en kunnen hun verliezen niet volhouden. Al mogen zij in hun agita tie ook al plaatselijke winsten door slaggevend achten, voor de Duitsche leiding is alleen beslisse-'i dat de vijand met versnippering van zijn stoot kracht voortgaat en zich bij uiterst ge ringe Duitsche verliezen afbeult, tot dat het oogenbllk van den grooten te genslag gekomen zal zijn. Derhalve be oordeelt men de huidige act'e van den vijand volgens Berlijnsche militaire kringen niet als een teeken van kracht maar als een bewijs, dat de Sovjet-leiding in een dwangpositie zit en met den kop door den muur wil loopen. De Führer heeft den Rijkscom missaris voor het bezette Neder- landsche gebied, dr. Seyss-Inquart, ter gelegenheid van diens verjaar dag gisteren het volgende telegram gezonden: Ontvangt op Uw verjaardag van heden mijn hartelijkste gelukwen- schen. ADOLF HITLER. Ook de Rijksmaarschalk van het Grootduitsche Rijk heeft een in hartelijke bewoordingen gesteld ge- Inkwenschtelegram aan den Rijks commissaris gezonden. GEEN BRITSCHE MAAR EEN SOVJET-RUSSISCHE LANDINGS POGING BIJ VARDö. Uit een commentaar van den mili tairen medewerker van het D.N.B. op 't Duitsphe weermachtbericht van Don derdag blijkt, dat de vijandelijke lan dingspoging bij Vardö in Noorwegen een Sovjet-Russische actie was, dus geen Britsche, zooals was verondersteld. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Jederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd- adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, dat voer de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens de'° keuringen kunnen zich ook diegenen melden, dte tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 Jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een dër keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol. Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7 43, 9-14.00 uur; Den Haag, Café Den Hout. Bezuldenhoutscheweg KAART VAN PELT DE VLAKTE VAN CATANIA. Het zwaartepunt van den strijd op het Oostelijk deel van Sicilië blijft nog steeds gelegen in de vlakte van Catania, van waaruit de Geallieerden tot heden tevergeefs gepoogd hebben de stad Catania te veroveren. Slachtoffers naar hun laatste rustplaats. AMSTERDAM, 23 Juli. Vol me deleven waren de harten van allen, die Woensdagmiddag langs de straten van Amsterdam-Noord het voorbij trekken van de begrafenis van acht tien slachtoffers van den Amerikaan- schen bomaanval naar hnn laatste rustplaats gadesloegen. Ontelbare bloemen in teere, fijne kleuren be dekten de auto's, die naar de Noor- der Begraafplaats gingen. Met ont- bloote hoofden dromden belangstel lende op de begraafplaats samen, stil en getroffen hij het nogmaals Intens beleven van deze gruweldaad, „waar van honderdvijftig personen het slachtoffer werden. Indrukwekkend was de stoet, die hier getuigde van zoo onnoemelijk veel leed, dat thans wordt geleden door de be woners van dit stadsgedeelte. Stil en devoot sloegen allen op den dooden- akker de teraardebestelling gade. Ont roerd pinkten stoere arbeiders een traan weg en velen lieten hun tranen den vrijen loop. Zoo brachten de Am sterdammers van Noord hun zoo treu- Op \20 Januari zei Winston Churchill in een rede voor de Engelsche radio: „Vele illusies over Sovjet- Rusland zijn in deze weinige weken van hevigen strijd in het noorden verstoord gewor den. Iedereen kan zien hoe 't communisme de ziel van het volk besmet en verteert, hoe het de menschen verdorven en hongerig maakt in vredestijd en erbarmelijk in den oorlog. De slavernij van het bolsjewis me is erger dan de dood". Nederlanders. Deze zelfde Winston .Churchill strijdt heden zij aan zij met de bolsjewistische Aziatische" macht onder Joodsche leiding, die zich tot doel heeft gesteld de vernietiging van de gezamenlijke Enropeesche staten gemeenschap en van alle Euro- peesche en vooral Germaansche waarden. Daarom luidt het gebod van dit oogenblik: Zet ai uw bezwaren op zij en treedt toe tot de LANDWACHT NEDERLAND. Bii onze Vrijwilligers. Even wordt rust gehouden voor een stevig "aal SS PK-Filtieh-O-H-P m ITALIË ROEPT DIENSTPLICHTIGEN OP. 4 Het ministerie van oorlog heeft de oproeping bevoleri van alle onvoor waardelijk voor den militairen dienst geschikten van de lichting 190722. onverschillig of zij militaire voorop leiding hebben ontvangen of niet. Deze oproeping geldt niet voor hen, die tot nu toe onmisbaar waren verklaard, daarentegen wel voor alle om andere redenen van den militairen dienst vrij gestelden. De aanmelding moet in de eerste helft van Augustus geschieden. MOORDAANSLAG OP POSTBODE. Dinsdagmiddag omstreeks twaalf uur is op een eenzamen weg te Gortel (gem. Epe) op den 45-jarigen houder van het kantoor der P.T.T. te Ernst, den heer Braakman, die op zijn gewone route voor de bestelling van zijn poststuk ken was, een moordaanslag gepleegd door een ongeveer 25-jarigen, net uit- zienden jongeman. Deze had hem te voren bij de school in Gortel, waar hij een buslichting verrichtte, om een post zegel van V/t cent gevraagd. Later, buiten Gortel, ontmoette dé heer Braakman den jongeman wederom. De ze kwam naast hem fietsen en sprak levendig over dè mooie Omgeving. Op een zeer eenzaam punt haalde hij plot seling een, vermoedelijk automatisch, pistool uit zijn rechterbroekzak en schoot op den postbode. Deze sloeg juist bijtijds het hoofd achterover, zoodat hij. alleen een licht schampschot aan den hals kreeg. De jongeman wa's op de plaats van den aanval blijven staan en hij was bezig met zijn pistool, blijkbaar om nog eens te vuren, wat hem niet dadelijk gelukte. De heer Braakman reed daarom zoo snel mogelijk weg. Toen hij later nog eens omkeek, zag hij den jongeman met groote vaart in te genovergestelde richting naar Gortel fietsen. Vermoedelijk ligt politiek aan dezen aanslag ten grondslag. De heer Braak man, hoewel geen lid der N.S.B., staat bekend om zijn Nationaal-Socialistische sympathieën. rig om het leven gekomen buurtgenoo- ten een laatsten groet. Onder de aanwezigen op de begraaf plaats merkten wij op jhr. Sandberg als regeeringsvertegenwoordiger, den heer Verschoor, hoofd van den lucht beschermingsdienst te Amsterdam, ter wijl verder verscheidene deputaties van gemeentebedrijven en politiepersoneel van belangstelling blijk gaven. De nog versch gedolven graven lagen bedekt met tallooze kransen en bloe men. Auto's reden af en aan, hier een stoet in diep zwart, daar wit gehand- schoend, waar het een kind betrof. Ook in den -ochtend en op de andere begraafplaatsen hier ter stede werden Woensdag verschillende lijken ter aarde besteld. Steeds weer slachtoffers van een bomaanval, waarvan slechts on- schuldigen hef slachtoffer werden. Van de overleden slachtoffers, wier aantal intusschen tot 150 is gestegen, wacht nog een twaalftal op herken ning. Het is vooral de Noorder-Begraaf plaats, die aan het meerendeel de laat ste rustplaats biedt. Van de 21 begrafenissen, welke daar gisteren geschiedden, trok vooral die van vier zuster dominicanessen uit het St. Rosaklooster zeer veel belangstel ling. De begrafenis der drie andere, ten gevolge van de ramp overleden zus ters zes waren direct dood, een is later aan haar verwoningen bezwe ken zou heden geschieden. Dienzelfden dag werden ook op de andere begraafplaatsen nog verschei dene slachtoffers ten grave gedragen, o.a. 14 op de Nieuwe Óosterbegraaf- plaats. Voor de slachtoffers van den bomaanval. Voor de slachtoffers van het bombar dement van Amsterdam-Noord zal van Maandag 26 Juli af tot en met Zondag 1 Augustus1 in alle bioscopen te Am sterdam worden gecollecteerd. „IS HET KEERPUNT GEKOMEN?" Het politieke weekpraatje van Max Blokzijl uit te zenden op Maandag 26 Juli 1943, over Hllvenjum I om 18.45 uur, draagt als titel: ,,Is het keerpunt gekomen?". VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 nar. Morgen: Maan op 1.20, onder 15.44 uur. Maandag: Maan op 1.47, ond. 16.52 uur. 1 Aug.: nieuwe maan. Het aantal slachtoffers, dat de Ame- rikaansche luchtaanval van Zaterdag 1.1. op de hoofdstad van ons vaderland geëischt heeft, blijft nog steeds stij gend en de glansplek van deze dof- getinte medaille is te mogen vaststel, len dat de algemeene verontwaardl. ging zich in nóg steiler lijn opwaart» beweegt. Er begint begrip te komen. Men gaat inzien dat de Amerikanen niet vochten maar moordden. Hoe kan het tenslotte ook anders? Waarvoor vecht de Amerikaan? Geen Amerikaansch soldaat die het weet! Zijn bloed en dat dient men zich' goed voor oogen te stellen wordt misdadig vergoten door zijn kapitalis tische machthebbers, die, met den hul digen President der Vereenigde Sta ten aan het hoofd, sidderen van angst, dat in Europa de arbeid zal overwinnen: welke victorie tegelijker tijd het Amerikaansche goud vrijwel waardeloos zou maken. Maar wat weet de gemiddelde Amerikaansche soldaat van deze dollar-politiek! De Amerikaansche soldaat wordt den dood ingestuurd door denzelfden geest van materialisme, waar hij als schep sel. geboren in en uit een dóór en dóór materialistische maatschappij van doortrokken is. En wanneer men zich dit helder in de gedachten prent, wordt de hoofd stedelijke massamoord van 17 Juli 1943 verklaarbaar, want de drager van de materialistische wereldbeschouwing kent maar één doel: zichzelf! En dat ééne doel eischte, onder de omstandigheden van Zaterdag 1.1., een hoogte van minstens 7Q00 meter! Waar dit doel „zichzelf" namelijk zich veilig mocht weten. De materialist neemt VTijwillig geen risico voor zijn eigen leven en daar om daalden de Amerikaansche vliegers, toen het moment van bommengooien was aangebroken, niet tot de, voor hun persoonlijk leven gevaarlijke, doch voor een eerlijke oorlogvoering noodzake lijke hoogte van 50 of 100 meter bo ven de doelen, die zij bestoken wilden, maar vluchtten integendeel naar de veilige hoogste hoogten, waar het uit werpen van hun bommenlast een moordaanslag werd. De man, die alleen slechts beheerscht wordt door materialistische zelfzucht en vreemd bllift van ideëele doelstel lingen, zal nooit bereid zijn het laatste offer het offer van zijn leven te brengen. Materialisme en heldendom zijn twee aan elkaar strijdige begrip pen: daarom ook is de Amerikaan eert soldaat van den derden rang J is. In het door de geallieerde troepen bezette gedeelte van Sicilië zwaait thans een Anglo-Amerikaansche re geering den staf, die zich als „Geallieerd Gouvernement voor het bezette gebied" aandient. Naar verluidt is dit militair bestuur reeds lang voor de invasie op Sicilië ge vormd. Het beoefent de rechtspraak, controleert het bankwezen, de ver zekeringsmaatschappijen en het staatsmonopolie. Aan het hoofd er van staat lord Rennell, aandeelhou der van de Morganbank; hij is een. zoon van den in het vorig jaar over leden Britschen ambassadeur te Ro me. De eerste maatregel van den. door het Gouvernement benoemden, generaal Alexander was de ophef fing van de wettelijke bepalingen ten opzichte van het Jodenvraag stuk. Aan alle fascistisch georiën teerde organisaties en vereenigingen is iedere activiteit ten strengste ver boden. 1 I Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier, van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkeljjken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusscben 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Wielrijders en zjjn oorlogsformaties op 2 Augustus 1943. 2. De dienstplichtigen van het corps Pontonniers en Torpedisten en zijn oorlogsformaties op 3 en 4 Augustus 1943; 3. De dienstplichtigen van het 7e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsformaties op 5 Augustus 1943. 4. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Luchtdoelartillerie en >zijn oorlogsformaties op 6 Augustus 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die bun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hnn het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D IN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Dnitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1