DAGBLAD VOOR Von Manstein laat elastische verdediging varen Bolsjewieken hervatten hun aanvallen bij Kriwoirog en Kirowograd. Verpletterende overmacht der Sovjets op smalle fronten. Gewijzigde strategie. Nog geen prognose.... Volledig afweersucces bij Propoisk. DE NIEUWE BONNEN. De Stem der SS. Nieuws in 't kort. Verzending van levens middelenpakketten. STAD EN OMGEVING. Verduister v. 16.45-8.45 u. De moord aan de Steinlaan te Hilversum opgehelderd. Broek op Langendijk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 7 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 5, 2 pagina's. Prjjs der gewone advertenties in de*e éditie min. f 1.40, elke m.M. me ei f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rjjk f 2.63. Losse nummers 5 cent. Sterke afweerstelling vangt aanval op. Ofschoon de sobere bewoordingen van het Duitsche vveermachtbericht duidelijk genoeg den pijnlijken ernst van den strijd aan het Oostelijke front laten doorklinken, zal men vooral bij oppervlakkige lezing toch misschien tot .de foutieve opvatting kunnen komen, dat het huidige winteroffensief niet vergeleken kan worden met het voorafgaande zo- meroffensief, dat van 5 Juli tot half November 1943, of met het vori ge winteroffensief, dat van 19 No vember 1942 tot 31 Maart i343 woed de. De oorzaak van deze begrijpelijke vergissing ligt voor de hand. Het hui d-ge offensief van het Rcode Leger mist om het zoo uit te drukken het spectaculaire der beide vorige groote offensieven. Toen waren er ook zwaartepunten, maar desondanks liep het Roode Leger storm tegen een Duitsch front van aanvankelijk 2.000, later van circa 1400 Km. Thans speelt de strijd zich af op een front van min der dan '350 Km. In den winter'van 19421943 en !n den zopier en *n den herfst van 1943 voerde generaal Von Manstein de elastische verdediging. Op den triomphtocht van 19411942, die de Duitsche weermacht op sommige punten meer dan 2000 Km. van haar uitgangsbasis zag oprukken, volgde de systematische verlegging van het front, in het kader waarvan het van Stalingrad 1300 Km. naar het wes ten verschoof. Thans beeft Von Manstein echter het gebied bereikt, waar zjjn achterwaartsche verbin dingen zoo kort zijn, dat het pro bleem der bevoorrading zyn precai re karakter heeft verloren. Hij heeft in de etappes belangrijke re serves vrijgemaakt, die thans front diensten kunnen verrichten. Hjj heeft zjjn beschikbare divisies kun nen concentreeren en definitief af stand gedaan van het systeem der elastische verdediging, om eiken duimbreed grond te verdedigen. In verband met deze geheel veran derde omstandigheden hebben de Sov jets hun strategie eveneens geheel ge wijzigd. De tactiek der breed opgezet te frontale aanvallen hebben zij laten varen, om op een zoo kort mogelijk front met een waarlijk verpletterende overmacht aan menschen en materiaal te trachten het Duitsche defensieve systeem binnen te dringen. In verblin dend tempo volgen deze aanvallen, die eigenlijk meer het karakter hebben van overvallen, elkander in verschillende sectoren op. Voorts spreiden zij in hun tactiek een beweeglijkheid ten toon, welke in scherpe tegenstelling is met hun oorspronkelijk mechanische en van elk initiatief gespeende oorlogvoering. Uiteraard volgt men te Berlijn met groote spanning den strijd in den sec tor Kief, waarvan men te verstaan geeft, dat hij eventueel beslissend zou kunnen zijn voor het verdere verloop van de operaties, welke uit het Rus sische winteroffensief voortvloeien. De beperkte ruimte waarop dit zwaar tepunt zich heeft geconcentreerd, dwong de Sovjets tot een geweldige opeenhooping van strijdkrachten, tanks, artillerie en infanterie, die zij, zonder zich ook door de zwaarste verliezen te laten afschrikken, in het veld jagen. Het is geen wonder, dat de Duitsche strijdkrachten, die zoowel wat men schen als materiaal betreft, verreweg in de minderheid zijn, geregeld taktisch moeten uitwijken, met het gevolg, dat het Roode Leger ook bij dit offensief weer bogen kan op aanvankelijk suc ces, waarvan bevoegde Duitsche mili taire kringen zeggen, dat men geen enkele aanleiding heeft om ze te ont kennen. De Russen zijn vrij diep in de Duitsche stellingen doorgedrongen, wat de verklaring vormt van het feit, dat de situatie plaatselijk ern stig wordt genoemd. Critiek zou de ze situatie echter pas worden, wan neer de Duitsche weermacht er niet in zou slagen om de stoomwals op te vangen en ten slotte door tegen aanvallen terug te dringen. Vo'or- loopig komt het er echter slechts op aan den aanstormenden Sovjets zooveel mogelijk verliezen toe te brengen, het Duitsche front, ook al zou de deuk, die daarin is gestooten nog dieper worden, intact te hou den en verder af te wachten, dat de stootkracht van het Roode Leger vanzelf vermindert. Sovjets stooten op afweer stelling. Zonder daarover nog nadere bijzon derheden bekend te maken verklaart men te Berlijn, dat de Sovjets bereids op een sterke Duitsche afweerstelling gestooten zijn, die dan vermoedelijk iets ten westen van Olewsk, Nowagrad-Bo- lynsk, Sjxtomir en Berditsjef zou ver- loopen. Dat Russische patrouilles in de sectoren van Olewsk en Nowagrad- Bolynsk langs den weg naar Row- no, de vroegere Poolsche grens overschreden zouden hebben, wordt te Berlijn niet bevestigd, en naar radio Londen Woensdag spijtig me dedeelde, te Moskou evenmin. Uit de woorden van bevoegde militaire sprekers krjjgt men den indruk, dat het Duitsche opperbevel op het oogenblik de grootste beteekenis toekent aan den afloop van de bui tengewoon hevige gevechten bij Berditsjef, van welke stad het oos telijk deel door de Duitsche troe pen is ontruimd. Hier en ten wes ten van Sjitomir bieden de Duit- schers aldus verklaarde men te Berlijn met den dag hardnekki ger tegenstand. Dat het RuSsische leger zich momen teel minder concentreert op een verder doordringen naar het westen, doch dat het integendeel al zijn krachten tegen Berditsjef doet oprukken, is typisch voor de Russische strategie, sinds er in talrijke groote omsingelingsslagen geweldige massa's menschen en mate riaal door de Duitschers vernietigd werden. Generaal Watoetin begint vooral aan dacht te schenken aan de flanken, aan de meest bedreigde Z. flanken van zijn vijanden. Met dit doel tracht hij de Duitschers niet alleen' bij Berditsjef maar ook bij het ruim 100 Km. ten O. gelegen Bjelaja-Zerkof naar het Z. terug te dringen, omdat een krachtige tegen aanval uit deze richting de aanzienlij ke terreinwinsten welke hij hier tot dusver heeft behaald, in gevaar zou kunnen brengen. Zou hij erin slagen vervolgens contact te krjjgen met de Russisqhe strijdkrachten die van het brugge- hoofd Tserk&ssy opdringen, dan zou zijn positie in Wit-Rusland aan zienlijk versterkt worden. Aange zien deze versterking van Russisch standpunt bekeken een dringende noodzaak is; meent men in Duitsch- militaire kringen te kunnen voor spellen, dat er in de sectoren van Bjelaja-Zerkof en Tsjerkdssy ver bitterde gevechten voor de deur staan. Het feit dat Watoetin zijn stootrich ting in den sector Korosten thans nog De enorme versterkingen aan de Kanaaikust en van den „Atlantikwalf bevinden zich In den hoogsten staat van gereedheid tot afweer. Een ge- schutsstelling, welke handig in een rotspunt is ingebouwd PK Muller/Sch/CNF/P m resoluter naar het noorden heeft geac centueerd, schijnt er op te duiden, dat h" ook een verdere versterking van zijn noordelijke flank gewenscht acht. Men onthoudt zich in bevoegde Duit sche kringen nog steeds van elke prog nose, omdat het daarvoor nog te vroeg is. De Duitsche taktiek is er uitslui tend op gericht den Russ.schen op- marsch tot staan te brengen. Of dit frontaal zal gebeuren, of door tegen aanvallen op de flank, zal slechts de toekoms't leeren. Tot dusver verliepen de Russische offensieven steeds zöö, dat zij in het eerste begin ten koste van ontzaglijke offers aan menschen en materiaal een diepe wig. in de Duitsche stellingen wisten te drijven. Na eenigen tijd ebde de stootkracht echter af; tot een doorbraak kwam het niet en het Russische opperbevel be gon er zich. door heh vormen van ver schillende zwaartepunten, toe te be perken het Duitsche front frontaal achteruit te dringen. Het is ongetwijfeld nog te vroeg het offensief op een zeer kort front, bij Proppisk 100 Km. ten westen van Kritsjef en 40 Km. ten zuiden van Mogilef waarvan in het Duitsche legerbericht van Woensdag sprake is, zóó te verklaren. Intusschen heeft de Duitsche lucht- verkenning waargenomen, dat het Rus- s.sche leger, kennelijk met offensieve bedoelingen, menschen en materiaal concentreert, zoowel aan den noorde lijken als den eostelijken toegang van de Krim, n.l. bij Kertsj en Perekop. O Terreuraenval op Stettin. (Uitknippen en bewaren.) Van 9 JANUARI t.e.m. 22 JANUARI Brood; SA en 4A elk 4 rants. 3B en 4B elk 1 rants. Beschuit; 3 en 4 elk 1 rants, be schuit, brood of gebak. Bloem; 16 en 17 elk 1 rants, bloem, broed of gebak. Havermout: 15 250 gr. Kindervoedsel: DB res. 250 gr. gort E6 res. 250 gr. rijst of gort. Boter: 3A: rants, rundvet of margarine. 3B: 1/2 rants, mar garine. Kaas: 14 100 gr. 40+ of volvette kaas. Melk: 3 en 4 (13/4 1.). Taptemelk 3 en 4 (13/4 I.). Vleesch: 3A en 4A: 1 rants. 3B en 4B: 1/4 rants. Aardappelen: 3 en 4 (elk 2 kg.). Toeslag 03 en 04 (elk 1 kg.). Suiker: 13 500 gr. Jam: 12 250 gr. Vervangingsmiddelen: 11 1 rants. Versnaperingen: 3 100 gr. choc. 4 100 gr. suikerwerk. Tabak: 03 en 04 elk 1 rants, siga ren. tabak of sigaretten. Bijzondere rantsoenen: Boter: B7, C7, D7 en E7: rants. Op deze bonnen mag reeds op 8 Januari worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Na een vrij lange pauze hebben de bolsjewieken ten noorden van Kri woirog en ten oosten van Kirowograd hun aanvallen met sterke strijdkrach ten van infanterie en tanks hervat. De zware gevechten, waarbij gisteren 149 tanks werden vernield, zijn in vollen gang. In de gevechtsruimte van Sjitomir hebben de bolsjewieken vooral ten noordwesten van Berditsjef met on verminderde hevigheid aangevallen. Sterke formaties Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen gfepen doeltreffend in. Op verscheidene plaatsen zetten onze troepen tegenaanvallen in en sloe gen vijandelijke strijdkrachten uiteen. Ten westen van Propoisk is giste ren ondanks numerieke superioriteit van den vijand een volledig afweer succes behaald. De bolsjewieken le den zware bloedige verliezen. Tén zuidoosten en noordwesten van Witebsk is het bij hernieuwde vijande lijke doorbraakpogingen gekomen tot zware, wisselvallige gevechten. De steeds weer op onze stellingen aanstormende bolsjewieken werden afgeslagen. Eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen wer den in tegenaanval heroverd. Ten noorden van Newel zijn plaat selijke aanvallen der bolsjewieken mislukt. Concentraties werden door ge concentreerd artillerievuur uiteenge slagen. De vijand verloor gisteren aan het Oostelijke front 226 tanks. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front hebben Ame rikanen in het gebied ten noord westen van Mignano en ten westen van Venafro na krachtige voorbe reiding door de artillerie aange vallen. Zij werden, met uitzonde ring van plaatselijke penetraties, die afgegrendeld konden worden, De successen tegen de vijandelijke torpedobootjagers, de sterkste tegen standers der U booten, zijn een bewijs van de taaiheid en weloverwogen tactiek der Duitsche U booten. Een dezer schepen ioopt na een succes vollen tocht naar het vijandelijk gebied den beschermenden bunker binnen PK Böltz/We/CNF/P m bloedig afgeslagen. De gevechten met den zich versterkenden tegen stander duren voort. Aan de Adriatische kust zijn vrij zwakke vijandelijke aanvallen mislu' t. Bij aanvallen overdag van Britsch- Amerikaansche bombardements-forma- ties op het stedelijk gebied van Kiel en op plaatsen in West-Duitsehland en de bezette Westelijke gebieden .zjjn in ver bitterde luchtgevechten volgens tot dus ver ontvangen berichten 81. vijandelijke vliegtuigen, waarvan 63 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht heeft het Britsche luchtwapen bij een (erreuraan- val op Stettin volgens nog niet volle dige berichten bovendien 16 viermoto rige bommenwerpers verloren. In de woonwijken der aangevallen stad ont stond voor een deel zware .schade. De Britsch-Amerikaansche ter- reurvliegers hebben hun aanvallen de laatste 24 uur geboet met het verlies van 97 vliegtuigen, waarvan 79 viermotorige bommenwerpers. Verwacht kan worden, dat nog meer zwaar beschadigde vliegtuigen op de vlucht terug verloren zijn ge gaan. In dienzelfden tijd verloor het Duitsche luchtwapen 20 jagers. Luistert op Zondag 9 Januari van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 m., naar de Stem der SS. Het te behan delen onderwerp luidt: „Vrijwilli gers der Waffen SS schrijven." Kind door vrachtauto overreden en ge dood. Donderdagmiddag is in de Van Ostadestraat te Den Haag het 8-jarige jongetje A. L. door een vrachtauto over reden en vrijwel onmiddellijk gedood. Het kind was op den wagen geklommen en viel er plotseling van af, waardoor het de achterwielen over het lichaam kreeg. Het lijkje is naar het ziekenhuis Zuid- wal vervoerd. Italiaansche bijzondere gerechtshof 8 Januari bijeen. Volgens een officieele mededeeling is het bijzondere gerechts hof, dat moet oordeelen over de verra ders, die den staatsgreep van 25 Juli mo gelijk gemaakt hebben, resp. onmiddellijk daarna van het fascisme zijn afgevallen, thans bijeengeroepen op 8 Januari. De zetel van het bijzondere gerechtshof is Cremona. De door den Duce aangewezen bijzondere gerechtshoven voor de afzon derlijke provincies komen op 15 Januari bijeen. Nieuwe gouverneur van Rome. Tot gouverneur van Rome is benoemd Gio vanni Orgera, die jarenlang burgemeester van Napels is geweest. Centraal secretariaat voor het midden standsexamen. Het centraal secreta riaat voor het middenstandsexamen, dat tot dusver als sectie van de afdeeling middenstand bij het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart werk te, is thans ondergebracht bij de organi satie van het bedrijfsleven. Het adres van het secretariaat is Laan van Nieuw-Oost- Indië 148, Den Haag, telefoon 773068. Sprinkhanen voor Marokkanen. Daar de veestapel van Zuid-Marokko geweldig is verminderd, moet de bevolking aldaar zich thans voeden met sprinkhanen. De prijs van deze diertjes is enorm geste gen, ondanks het feit, ;üat geheele zwer men sprinkhanen onlangs in Zuid-Ma- rokko neerkwamen en er een groot ge deelte van den oogst vernielden. DE NIEUWE BONNEN. Van 9 t.e.m. 22 Januari is op de bon nen' „3A en 3B Boter" 125 gram mar garine verkrijgbaar. Personen die bon „Boter 3A" ter verkrijging van rund- vet van te voren hebben ingeleverd, kunnen dit rundvet gedurende genoemd tijdvak ontvangen. Voor personen tot 21 jaar wordt een bijzonder rantsoen van 125 gram boter op de bonnen „Re serve B7, C7, D7 en E7" beschikbaar gesteld. Op bon „Algemeen 14" is 100 gram volvette of 40-f- kaas verkrijgbaar. Van 8 Januari af zal men op den bon voor Vervangingsmiddelen een groo- tere hoeveelheid van verschillende der op dezen bon verkrijgbare artikelen kunnen betrekken, dan tot dusverre het geval was. Een volledig overzicht van hetgeen mfen van 8 Januari af op den bon voor Vervangingsmiddelen betrekken kan volgt hieronder: hetzij 150 gram spijsaroma, soep aroma of spijs- en soeparoma (vroeger 50 gram); hetzij 100 gram max. 25 blokjes, bouillonblokjes, extractblokjes, bouil lontabletten, -korrels, -poeder en -pas ta, extracttabletten, -korrels, -poeder en -pasta of soeppasta (vroeger 50 gr); hetzij 150 gram soepblokjes, -tablet- ten, -korrels en -poeder, of soep ge droogd of soep in drogen vorm (met uitzondering van vermicellisoep) (vroe ger 100 gram); hetzij 150 gram juspasta, jusblökjes, -tablettén, -korrèls en -poeder (vroeger 100 gram); hetzij 150 gram van die producten, welkekunnen worden of zouden kun nen worden gebruikt voor de vergroo ting van het olie-, vet-, botervolume of voor de vervanging van olie, /et boter, botersaus of room (vroeger 100 gram); hetzij 250 gram planten-extract (vroe ger 125. gram); hetzij 250 gram pikante saus en ketchup (vroeger 200 gram); hetzij 400 gram van het vervangings middel voor mayonnaise (vroeger 200 gram); hetzij 400 gram van het vervangings middel voor slasaus (ongewijzigd). Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft: Bij het samenstellen van een levens middelenpakket, dat een verre reis gaat maken naar verwanten of vrienden in werk- of krijgsgevangenenkampen, moet er met verschillende zaken reke ning gehouden worden. De waar moet in de eerste plaats goed houdbaar zijn. Droog gebak, ka kèn, geroosterd brood (dunne sneetjes brood, door en door geroosterd) komen in goeden toestand over. Roggebrood schimmelt vlug. Men kan het tegen gaan door sneden roggebrood aan weerzijden met azijn te bestrijken. Z.g. krijgsge- vangenenbrood, dat wel in cellophaan verpakt verkocht wordt, blijkt niet al tijd duurzaam te zijn. Over het alge meen gaan de verlangens uit naar erw ten, boonen', gortmout, havermout, meel of een ander bindmiddel, broodbeleg ging, winterharde groente of vruchten en kruiderijen. Een pot jam, mits goed verpakt, komt goed over, evenals smeerkaas. Een ap pel bij de andere goederen verpakt, veroorzaakt schimmel. Appelen en uien, winterwortelen of selderijknollen kan men dan ook het beste afzonder lijk in pakketten verzenden. Uien blij ken bijzonder geliefd, daar men h.er- mede de voeding, die uit den aard der zaak weinig afwisseling biedt, smake lijker kan maken. Daarom zijn ook zeer in trek allerlei kruiderijen, of aromatische producten, zooals paprika, peper- en kerrysurrogaat, uienpoeder, jus- en bouillonblokjes en soeptabletten. Men moet oppassen met het verzenden van blikjes of bussen met ingedrukte deksels, door deuken tijdens transport kan het deksel er af springsn en de inhoud worden verstrooid. Het is daar om gewenscht de deksels met leuko plast of plakband dicht te plakken. Eveneens moet men voorzichtig zijn met het zenden van pakken waschpoe- der of andere poedervormige produc ten. Gaan deze pakken kapot, dan kan de inhoud de levensmiddelen, die erbij verpakt .zijn, onbru.kbaar maken. Een goede verpakking, die tegen een stoot je kan is een eerste vereischte. VELDMAARSCHALK ROMMEL IN NEDERLAND. 's-GRAVENHAGE. 6 Jan. Dezer dagen heeft gen.-veldmaarschalk Rom mel met zijn naaste medewerkers een vrij langdurig bezoek gebracht aan Ne derland. In den loop van zijn inspec tietochten heeft de maarschalk secto ren van de kustverdediging en belang rijke verdedigingsinstallaties in het achterwaartsche gebied gecontroleerd. - i BESLUITEN BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft de volgende besluiten genomen: a. tot wijziging van zijn besluit van 20 Februari 1942 inzake verhuring van het perceel Laat 187 aan de Wed. K. Zut al hier, in dien zin, dat de huurprijs met f 1.20 per week wordt verhoogd in ver band met de onderverhuring van een gedeelte van die woning; b. tot verhuring van de voormalige fit- terswoning te Nieuwe-Niedorp aan W Biesheuvel aldaar, voor een huurprijs van f 3.— per week; c. tot verhuring van de voormalige di recteurswoning bij de vroegere gasfa briek te Warmenhuizen aan P. Rempt aldaar, voor een huurprijs van f 4.per week. HINDERWET. Bij besluit van 6 dezer is de beslissing op het verzoek van W. A. M. Tuin, al hier, om vergunning tot het oprichten van een houtwarenfabriek in het perceel Verdronkenoord nr. 95, verdaagd. JUBILEUM VAN DEN HEER ARNTZ. De in het verslag genoemde mede-di recteur is niet de heer H. K. de Wild, doch de heer W. F. K. de Wild. Voorts stelde de boehkouder, de heer Blom, er prijs op4 te vermelden, dat het door het personeel aangeboden bord van Delft's aardewerk een middellijn heeft van 53 cm en niet van 35 cm. VEREENIGING VOOR GEZINS VERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand December 141 patiënten, legden 1454 be zoeken af, waarvan 522 betaalde, 901 voor 't*Ê Aza en 31 gratis. Er werd 13 keer de laatste hulp ver leend bij het afleggen. De wijkkraamverpleegster verpleegde 18' patiënten, legde 286 bezoeken af en werd 6 maal door den dokter geassisteerd. GESLAAGD. De beide candidaten uit Alkmaar, die te 's-Gravenhage slaagden voor het exa men Staatspractijkdiploma voor handel en administratie, zijn niet de dames, maar de heeren T. L. G Keesom en F J. Ooms Onze vroegere stadgenoote mej. D. v. d. Hoek te Amsterdam, slaagde te Den Haag voor het aldaar gehouden staats examen „Staatsbevoegdheid" Heilgymnas tiek en Massage. AANGEHOUDEN. De vorige week Vrijdag werd er uit een magazijn van een aan de Mient ge- vestigden rijwielhandel een compleet rij wiel met eenige losse buitenbanden ge stolen. Na ijverig zoeken is het de po litie gelukt den dader den 30-j. P. K. wonende te Oudorp, aan te houden. TE AMSTERDAM GEARRESTEERD. Op verzoek van de Alkmaarsche poli tie is te Amsterdam gearresteerd de 37- jarige M. J. de G., wonende te Nijmegen, die zich in Alkmaar schuldig heeft ge maakt aan diefstal van kleedingstukken. Na afloop van het onderzoek alhier is hij naar elders overgebracht, waar hij zich eveneens aan dergelijke daden had schuldig gemaakt. OPGEHELDERD, In de maand December werd er uit het pakhuis van een aannemer in de St. Annastraat een tros stalen kabel met beste autobanden gestolen. Na hardnek- king speuren gelukte het de politie twee daders en 2 helers te arresteeren. Alle vier zijn ingezetenen uit deze gemeente. BEROEPEN. Bij de Ger. kerk te Alkmaar is be roepen, ter voorziening in de 2e pre dikantsplaats, ds. H. A. L. van der Linden te Ooltgensplaat. CORRESPONDENTIE. Luïsteraarster te Alkmaar. Voor 't door U gevraagde blijft bij den tegen woordigen omvang der dagbladen he laas te weinig ruimte over. Red. Dgbl. v. N.-H. TWEE JEUGDIGE DADERS GEARRESTEERD. Reeds thans heeft de recherche de moordenaars kunnen arresteeren van de 71-jarige mevrouw N. van Campen die Maandagavond in haar woning aan de Steinlaan te Hilversum dood werd gevonden. De daders, twee jeugdige Hilversummers, 22 en 23 jaar oud, zijn gisteravond laat in hun woning géar- resteerd en hebben spoedig ten volle dige bekentenis afgelegd. Zij bekenden den moord te hebben gepleegd, met roof als oogmerk. De vrouw werd Maandagavond in haar woonkamer aangetroffen met in geslagen schedel. De situatie in hef vertrek toonde een zekere wanorde. Naast het lijk van het slachtoffer lag een hondje van de verslagene; op de tafel trof men drie gebruikte koff.e- kopjes aan, hetgeen er tanstonds op wees, dat de dame op den avond van den moord dit bleek Zondagavond te zijn geweest bezoek had gehad van tenminste twee personen. Het uit gebreid onderzoek der recherche leid de in de richting der thans gearres teerden, d.e bij de dame op bezoek bleken te zijn geweest. Reeds bij het verhoor bekenden de verdachten den moord te hebben gepleegd. Zij hadden zich Zondagavond j.l. naar de woning der oude dame begeven, met het voor nemen haar van het leven te berooven en zich vervolgens haar geld en siera den toe te eigenen. Zij waren naar haar woning gegaan met de wapens voor den moord bij zich. De eene had in een actentasch een zandzakje, om het slachtoffer bewusteloos te slaan, ter wijl de andere een revolver bij zich had, benevens een looden buis. Nadat zij een.gen tijd In gezelschap van de dame hadden vertoefd, en o.a. een kopje koffie hadden gedronken, nam één der moordenaars zijn kans waar. Hij begaf zich achter de oude dame, haalde den zandzak uit de acten tasch en sloeg het slachtoffer daar mee eenige malen op het hoofd. To*n de vrouw nog niet bewusteloos bleek te zijn, trok haar aanvaller een pistool, dat hij op het hart van het slachtoffer plaatste. Maar het wapen ketste. Zijn metgezel trok daarop het stuk looden buis en gaf de weerlooze vrouw een aantal harde slagen op het hoofd, met gevolg dat de dood vrijwel onmiddel'ijk moet zijn ingetreden. Het hondje van de dame, dat begon te keffen, werd met de buis den kop ingeslagen. In middels had de ander zich naar het slaapvertrek van het slachtoffer bege ven, waar hij zich eenig geld en enke le sieraden toeeigende. De geheele buit bestond uit enkele tientallen guldens, twee horloges en een kettinkje met hangertje. De daders hebben na het plegen van den moord nog verschillende café's be zocht en maatregelen getroffen, om de bloedsporen van hun kleeren te laten verwijderen. Zij zullen naar Amster dam worden overgebracht en ter be schikking van de justitie worden ge steld. DE HEKS VAN DE BOSCHHUT. Kinder-operette. Door de zangklassen van den heer Joh. Kuiper werd deze operette voor een stampvolle zaal met succes opge voerd. Het gegeven bestaat uit het gewone recept: een koning, koningin en een prinses, die gestolen wordt door hek sen, alleen omdat de koning tegen de heksen minder vriendelijk is dan tegen anderen. Er komen boerenmeisjes en -jongens, kabouters, boschfeeën, een troep kaartspelende, drinkende en vechtende roovers in voor, wier ver band met het stuk niet duidelijk is, evenals hofdames en -heeren, een mo lenaar en de knecht, Karei, die op het laatst blijkt eigenlijk de hoofdpersoon te zijn. Zijn heldendaden heeft hij zeker verricht achter het podium. Ook zijn er nog renboden en gendarmen en dan is alles zoowat compleet. De in houd was niet evenredig aan het aantal medewerkenden. Handeling is er heel weinig; het eigenlijk gebeuren speelt zich voor den toeschouwer onzichtbaar af. Zoo is het geheele gegeven zonder pit. Het schijnt bovendien dat, voor het groot ste deel, de zangtekst maar een soort aanvulling is, zoodat deze ook geen geheel kan brengen. De muziek van den heer Evert Ko- ging is niet-veel beter dan de tekst. Ook het oude recept van droevige Ledjes in mineur, en langzaam, vroo- lijke liedjes in majeur. Aardige, maar slappe dingen, ook voor een deel geen echte kinderzang. Bij den zang stond de handeling op het tooneel stil, wat voor het grootste deel ligt aan de be handeling van den tekst, behalve heel merkwaardig het roovertooneel dat juist vol actie was. De uitvoering zelf was uitstekend. De heer Kuiper, als bekend muziek- paedagoog, liet keurig zingen, alle solisten en alle koren, 't Was alles prima verzorgd, keurige costumes, kinderlijk, prachtig zuiver, en ieder woord was duidelijk. Ook was alles prima wat betreft verloop en orde. Voor begeleiding had Kuiper een klein strijk-ensemble. Door onaange name omstandigheden was dit niet zooals gewoonlijk. Er waren 8 mede werkenden, waarvan 4 door opleiding of routine berekend voor hun taak. Jammer, maar de medewerkenden de den hun best, en het was niet hun schuld, of gebrek aan goeden wil van hun kant. De regie was eveneens uitstekend verzorgd. De rollen zaten er vast in en er was aardig spel, vele tafereeltjes 'waren leuk opgesteld. De molenaar wint het van allen en verdient zeker een aparte pluim. De herbergier zong te dramatisch. Koning en koningin wa ren nu eens niet, zooals gewoonlijk, be lachelijk. Het ontwerp van den dans van de boschfeeën kon mij niet bekoren, was zekér niet belangrijk te noemen en evenmin in overeenstemming met de muziek. De aankleeding was evenzeer prinia verzorgd, keurige costuumes, goed décor en grime. Een belangrijke kindèruitvoering, ge bouwd op éen onbelangrijk gegeven. Jac. Jansen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Pieter, z. v. C. van der Molen en- G. van de Kuijt. Marianne H., d. v. C. de Boer en M. Ursem. Elisabeth C. J., d. v. M. C. Jonkers en E. M. Verberne. Adrianus J. C., z. v. J. C. de Groot (overl.) en A. A. Wester. Ondertrouwd: P. Stam en J. Ha- relts. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Har monie-Theater Donderdag 13 Jan. niet). Zondag doorl. van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur matinee. Victoria-Theater: Puck speelt comedie (hum.) 18 jaar. Cinema-Theater: Vliegende Jeugd (film v. jeugdige zweefvliegers), alle leeft. Alkm. Bi os coop-Theater: Frau Sixta (rom.) alle leeftijden. Harmonie-Theater: Operette (mus. film), 14 jaar, (geprolongeerd). Zaterdag 8 Jan. Harmonie, 3 uur, Concert Janine Andra- de en Theo v. d. Pas. Heiloo, 7.30 uur. Rustende Jager, Concert De Ricardo's. Zondag 9 Jan. Stompetoren: 6.30 uur, Uitv. Aurora. Gulden Vlies, 7.15 uur, De Sabijnsche Maagdenroof door „Jac. v. Lennep". Vergadering IJsclub „Winterver maak". - Onder leiding van den heer Jb. Balder vergaderde de ijsclub „Win tervermaak" Dmsdagavond ten lokale van den heer J. de Boer. De belangstelling van de zijde der leden was niet zeer groot. N.a.v de notulen deelde de voorzitter mede, dat het ophalen der contributie dit jaar vlot is verloopen. Er zijn zoo goed als geen bedankjes geweest. Een verheu gend verschijnsel. Het jaarverslag van den secretaris moest uiteraard sober zijn, aangezien er geen ijswedstrijden zijn gehouden. Het ledental is teruggeloopen van 445 tót 380. Ten aanzien van de bedankjes welkë zondej reden worden gedaan, werd opgemerkt dat deze personen, wanneer zij weer Ld willen worden, het achterstallige dubbel /.uilen moeteni aanzuiveren. Het materiaal was prima in orde. Het jaarverslag van den penningmeester, den heer A. ten Bruggencate. in dicht vorm voorgedragen, gaf aan, dat de ontvangsten f 203 hebben bedragen. De uitgaven waren f 128,14, het kassal do f 74,86. De schuld, waarmee men jaren lang te kampen heeft gehad, is nu afgelost. De penningmeester werd gedéchargeerd, waarbij de voorzitter den heer Ten Bruggencate. d e na 16 jaren de financiën te hebben beheerd, het bestuur gaat verlaten, hartelijk be dankt heeft voor hetgeen hij voor de vereeniging gedaan heeft. De magazijnmeester, de heer J. den Hartigh, bracht hierna verslag uit. Al het materiaal is nog aanwezig, maar behoeft onderhoud. Nu de kasmiddelen wat ruimer zijn, zal het bestuur daar aandacht aan besteden. De heer Jb. Balder werd herkozen als bestuursl.d. In de vacature Ten Bruggencate werd de heer J. Vroegop Jbz. gekozen. De heer Ten Bruggen cate werd benoemd tot eerelid. Tot penningmeester werd gekozen de heer Jb. Kostelijk Jbz. Autoband gestolen. Naar wij verne men is in den nacht van Maandag op Dinsdag een autoband gestolen uit de garage van den heer Bosman, alhier. De ongenoode gast(en) had(den) het slot van een der deuren yerbroken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1