li DAGBLAD VOOR tman. AKS, Hevige worsteling in gebied van Kirowograd. Beide leiders in het westen verloren... et lied. ijewagen? on, E SGHOORL «raven IAAL :n Nog steeds zware afweergevechten ten zuiden van Kief. Het offensief aan het Oostelijke front. Petroleum voor verlichting. Maatregelen bij sneeuwval. Verduister van 17.8.45 u. Helder kampioen der 3e klasse B. K. F. C. wint van Z. F. C. VOETBALUITSLAGEN. STAD EN OMGEVING. m ti lil 1 P if f I I :an. ONKER. voor landhold ers, afvalopha- an deze uiterst bieden. Snelle tigt model bij: „Oost-West", m-C. leeren. eren", idaag, ag. enstraat 13. penhouders, die Winkler tingen. ar ook an- ordeelig ze profiteer pleizier van uw andere oor, dat bij eveer even et brj voor- anthraciet. orkomt na- iger stoken. LEERARES. tste mst. 376. aan- en bloem- oenenz, er Iets panning plotse- sn thans at niets f bij de seereta- DE KRUIS schaarscher. practische maten kun- Uw aanvra- oon 46338. gconsulent. oonadmini- iomie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. SÏAANDAG 10 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 7, 2 pagina's. Prtfs der gewone advertenties in deie éditie min. f 1.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rjjk f 2.63. Losse nummers 5 cent. Terreuraanvallen op Mannheim en Ludwigshafen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 8 Jan. (DNB). Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Ter weerszijden van Kirowograd en in de stad zelf zijn felle gevech ten aan den gang met sterke vijan delijke strijdkrachten. Eigen tank formaties hebben de bolsjewieken ten noorden van de stad in een tegenaanval teruggeworpen en een belangrijk heuvelterrein in bezit genomen. De zware afweergevechten ten zui den van Kief en in het gebied van Berditsjef duren met onverminderde kracht voort. De doorbraakpogingen der bolsjewieken werden ook gisteren verijdeld, eenige penetraties werden afgegrendeld. Ten zuiden van Pogrebistsje heb ben onze troepen de aanvallende bols jewieken ondanks verbitterden weer stand in tegenaanval teruggeworpen en daarbij een vrij groot aantal vijan delijke tanks vernield. Ten noordwesten van Resjitza en ten westen van Propoisk bleven ver scheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. Bij de voortzetting hunner krachtige aanvallen ten noordwesten van Witebsk hebben de bolsjewieken bijzonder zware verliezen aan menschen en ma teriaal geleden. In eenige penetratie plaatsen zijn nog verbitterde gevech ten aan den gang. Ten noorden van Newel stortten her haalde vijandelijke aanvallen in ons afweervuur ineen. Het luchtwapen heeft, met het zwaartepunt in het gebied van Kiro wograd en Berditsjef, ingegrepen in de gevechten op den grond en den vijand zware, bloedige verliezen en belang rijke verliezen aan wapens, oorlogstuig en voertuigen toegebracht. In den afgeloopen nacht zijn bij de bestrijding van het bolsjewistische ra- vitailleeringsverkeer zeven transport vliegtuigen vernield en negen andere zwaar beschadigd. In het westelijke deel van het Zuia- ïtaliaansche front heeft de vijand zijn met sterke strijdkrachten ondernomen aanvallen uitgebreid tot verdere sec toren. Na zware gevechten gingen in het gebied ten noordwesten van Mig- nano twee bergtoppen verloren. Aan de. rest van het front verliep de dag over het algemeen rustig. BritschAmerikaansche formaties bommenwerpers hebben gisteren overdag plaatsen in west-Duitsch- land en in het zuiden van Duitsch- land aangevallen. Door lukraak neerwerpen van bommen ontstond vooral in Ludwigshafen en Mann heim aanzienlijke schade in woon gebieden. In den afgeloopen nacht hebben storingsvliegtuigen bommen gewor pen in het Rijnsch—Westfaalsche in dustriegebied. De formaties vijande lijke bommenwerpers verloren bij deze aanvallen 33 vliegtuigen, in hoofdzaak viermotorige bommen werpers. Acht eigen jagers, keerden niet terug. Daarmede bedroegen de verliezen der BritschAmerikaansche terreur- vliegers in de eerste week van 1944 262 vliegtuigen, waarvan 231 vier motorige bommenwerpers. Bommen op den Dom van Aken. Het weermachtsbericht van Zondag' In het gebied van Kirowograd duurt de hevige worsteling met onvermin derde felheid voort. In het westelijke deel der stad wordt nog altijd verbit terd gevochten Vastberaden onderno men tegenaanvallen sloegen de op dringende bolsjewieken- ondanks hard nekkig verzet op verschillende plaat sen terug. Daarbij werden talrijke tanks stukgeschoten. Honderden ge vangenen vielen in Duitsche handen Ten westen van Kief. ten zuiden van Pogrebistsje en in het gebied van Ber ditsjef verijdelden onze troepen tal rijke vijandelijkeaanvallen. Formaties der Waffen-S.S. sloegen in een tegen aanval een vijandelijke brigade op haar stellingen van uitgang terug en ver- academisch ïn M.O. Jwer keuze. SCHAPPEN Leiden GERUCHTEN OVER WIJZIGINGEN IN DE ENGEUSCHE REGEERING. Uit Londen wordt vernomen- Het Engelsche weekblad „Tribune wijst er op, dat in Londensche poli tieke kringen de geruchten hardnek kig de ronde blijven doen, dat een nieuwe reorganisatie der regeering van Churchill te Wachten staat, vooral het bericht, dat de Lagerhuisafgevaardig de van Labour, Shinwell op het punt staat als minister in de regeering zit ting te nemen. DE GEVECHTEN IN DEN STILLEN OCEAAN. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat vliegtuigen der Japansche marine Donderdag den strijd hebben aange bonden met 40 vijandelijke jagers, die Rabaul wilden aanvallen. Zij schoten 8 toestellen neer er. verloren zelf één machine. Vrijdag werd de strijd aangebonden met 32 vijandelijke vliegtuigen, die eveneens Rabaul trachttenaan te vallen. 31 vijandelijke toestellen wer den neergeschoten, 2 Japansche zijn niet teruggekeerd. JEUGDVERGADERINGEN MAX BLOKZIJL. •s-GRAVENHAGE Jan. In aanslui ting aan zijn vergaderingen voor de Nederlandsche jeugd begint Max Blok zijl Maandag 10 Januari te 19.30 in he-. Volksgebouw Prinsegracht 73 te 's-Gra- venhage met een nieuwe reeks, welke op 11 Januari in Haarlem, op 12 Janu ari in Woerden, op 25 Januari in Zaan dam. op 24 Januari in Gouda en op 31 Januari in Nijmegen zal worden voort gezet. Nadere bijzonderheden vermel den o.a. de aanplakbiljetten Op deze avonden zal de s jeugd gelegenheid hebben vragen te stellen. nietigden 27 Sovjettanks en 5 stukken bestormingsgeschut. De luchtmacht mengde zich op de brandpunten met goed succes in den strijd te land en bracht den Sovjets zware verliezen toe aan menschen en materiaal. Ten westen van Retsjitza ging de vijand, na hevige artillerievoorbereiding. met sterke strijdkrachten over een breed front tot den aanval over. Onze stel lingen werden met afgrendeling van eenige penetraties overal in stand ge houden. Bij Witebsk lag het zwaartepunt van de Sovjet-Russische doorbraakpogingen ten zuidoosten van de stad. Zij werden ondanks het krachtige optreden van pantserwagens en slagvliegers in ver bitterde gevechten bloedig afgeslagen. De Sovjets verloren hier 84 tanks waarvan alleen 57 in een corpssector Aan het Zuid-Italiaansche front is de gevechtsactie van den vijand in'den sector ten westen van Mignano-Vena- fro verzwakt. Verscheidene plaatse lijke aanvallen op onze heuvelstellin gen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook aan de kust van de Adriatische Zee bleef een sterke aanval van den vijand zonder resultaat. Een eigen stoottroep ver nietigde een vijandelijk steunpunt en deed munitie-opslagplaatsen in de lucht vliegen. Eenige Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen uitgeworpen op plaatsen in west Duitschland. Daarbii werd opnieuw de Dom van Aken getroffen. Dultschers laten zich niets voorschreven. De groote aanvalsacties der bols jewisten moeten worden beschouwd als uiterste inspanning van de bols jewistische leiding met het doel het Duitsche front in het oosten kapot te slaan, aldus de militaire cor respondent van het D.N.B., Martin Hallensleben. Hij schrijft: Bij de aanvallen, die de bolsjewisti sche divisies ondernemen op de Duit sche stellingen, onophoudelijk en met de grootste inspanning hunner krach ten, gaat het om 'een offensieve onder neming, die zeer groot is opgezet. Uit de ligging der operaties blijkt, dat de bolsjewistische leiding het voornemen heeft het Duitsche front in stukken ie breken, de Duitsche legers in groote omsingelingsbewegingen te vernietigen en de beslissing tot stand te brengen Kracht van het Duitsche front. Aan Duitsche zijde, d.w.z uit de be wegingen, die de Duitsche legers op 't oogsnblik ten uitvoer leggen, is dui delijk te zien, dat men zich noch hel tijdstip, noch- het terrein, waarop de beslissing moet vallen, laat voorschrij ven. Het is verbazingwekkend, welk een kracht aan het Duitsche front, on danks de onophoudelijke bestorming der bolsjewieken, uitgeoefend wordt op den gang der veldslagen Tactische bewegingen binnen het bestek eener strategie, die alleen gewaardeerd kan worden op grond van kennis harer af zonderlijke bestanddeelen, kunnen de ze, opvatting slechts sterker-hnaken. Beslissing valt in het Oosten. Men krijgt thans meer dan ooit 3en indruk, dat ook de Duitschers de be slissing van dezen oorlog uitsluitend in het oosten zoeken, dat hun disposi ties. die van deze fundamenteele hou ding in het eerst schijnen af te leiden tenslotte toch slechts dienen tot dit doel. In Duitsche militaire kringen is men er van overtuigd, dat zelfs een Anglo-Amerikaansche invasie nie^s vermag te veranderen aan dit mili taire feit. Juist die bewegingen der Duitsche legers, die op het oogenblik voltrokken worden in het oosten, het westen, het zuiden en het noorden, en Waarvan de tegenstander, meent, dat zij hem nader brengen tot het succes brengen hem nog slechts verder daar- va af. Zij' zijn ontworpen, bevolen en worden uitgevoerd om de voorwaarden in het leven te roepen op grond waar van de Duitschers, maar niet de bols jewieken den beslissenden slag zullen slaan. San Remo en Lucca gebombardeerd. De bekende badplaats San Remo aan de Italiaansche Rivièra, alsmede de Toscaansche stad Lucca. die vermaard is door haar oude historie, haar uitge lezen kunstschatten en haar unieke bouwwerken, zijn volgens Radio Rome Zaterdag het doel geweest van nieuwe hevige terreuraanvallen der Engelsch —Amerikaansche luchtmacht. Vooral in Lucca zijn onvervangbare kunst werken verloren gegaan. In beide plaatsen heeft de burgerbevolking zware verliezen geleden. Omtrent het bombardement van San Re io wordt gemeld, dat de terreur- aanval groote verontwaardiging hreft verwekt onder de bevolking en wel in hoofdzaak omdat deze badplaats aan de Italiaansche Rivièra .in den oorlrg ec uitgesproken lazaretstad is ye- worden. Bovendien worden hier 3.009 uit, Libye geredde kinderen verzorg 1 Militaire doelen zijn er te San Remo niet. Vele bommen kwamen terecht bij een school en veroorzaakten ook daar dooden. Groot convooi loopt Gibraltar binnen. Naar uit La Linea gemeld wordt, is Zaterdag een van den Atlantischen Oceaan komend zeer krachtig be schermd convooi van ongeveer 80 groote vrachtbooten en tankschepen de haven van Gibraltar binnengeloo- pen. Duitschlands oudste soldaat, generaal Theodor v. Bomhard, zal op 1 2 Januari as., geestelijk en lichamelijk nog volkomen gezond, op zijn landgoed te Chiemsee zijn 1 03den ver jaardag vieren Eurofot/Stapf/Pax m Van 9 tot en met 22 Jan. '44 geven de met „50 verlichting" en „51 ver lichting" gemerkte bonnen der kaart S 121 en de met „64 verlichting" ge merkte bonnen der kaart S 221 elk recht op het koopen van een liter pe troleum. De geldigheidsduur der met .,48 verlichting" en „49 verlichting" gemerkte bonnen der kaart S 121 is verlengd tot en met 22 Januari 1944. Deze bonnen geven, zooals bekend, elk recht op het koopen van een liter petroleum. FIETSENDIEF WERKTE ONDERGRONDSCH. De Bossche politie is er in ge slaagd de hand te leggen op een fietsendief, die er tot nu toe op geraffineerde wijze in geslaagd was uit de handen der recherche te blij ven. Ondanks huiszoeking in de woning van den man kon men namelijk nooit een spoor van hem ontdekken, tot men voor eenige da gen 0'inAnw een inval deed. Daar bij bemerkte een der rechercheurs in den vloer van de slaapkamer een luik en nu was het geheim spoedig opgelost Onder de slaapkamer be vond zich een keidei waarin de man steeds verdween als er onraad was Tevens had hij hier een soort werkplaats ingericht, waar men een groot aantal fietsonderdeelen en een paar complete karretjes aantrof De geheele kelderinventaris is in be slag genomen en de gladde vogel is in arrest gesteld In verband met de sneeuwruimver ordening van 20 October 1942, die des tijds in de Staatscourant nr. 211 is af gekondigd en door de dagbladen ge publiceerd wijst de Commissaris-Ge neraal voor de Veiligheid met den grootsten nadruk op het volgender Verwacht, wordt, dat de bevoegde in stanties de noodige maatregelen voor de sneeuwbestrijding op grond van de ze verordening treffen opdat men bij sneeuwval gereed zij. In het belang van de voedselvoorziening en om ver- keerspolitieele redenen moeten de verkeerswegen steeds berijdbaar blij ven. Onder alle omstandigheden moet er voor gezorgd worden, dat zich de misstanden van den winter 1941—42 niet herhalen. In de eerste plaats worden de hoofdbewoners en hoofdgebraikers van bebouwde erven er opmerk zaam op gemaakt, dat sneeuw en ijs van de voetpaden voor de huizen verwijderd moeten worden en dat bij gladheid gestrooid moet wor den. De sneeuw moet van het trottoir verwijderd worden of zóó op ,den uitersten rand van het trottoir gebracht wordfen. dat het strati verkeer niet gehinderd kan worden. Deze regeling, die in het bèlang van de geheele bevolking is, moet dool: al le betrokkenen nauwkeurig worden op gevolgd. Overtredingen leiden tot strafrechtelijke gevolgen en politie maatregelen. GEEN NIEUWE GROENTENPRIJZEN De maximum-veilingprijzen voor groenten en fruit zullen deze week geen wijziging ondergaan. 11 Jan.: Zon op 8.48, onder 16.48 nut. Maan onder 9.19, op 18.02 uur. Het lag In de lijn der verwachting, dat de beide leiders in de Westelijke districten het buitengewoon moeilijk zouden krijgen en dat een nederlaag of tenminste een gelijk spel in beide ontmoetingen zeker niet als een groote verrassing beschouwd moest worden. Welnu, zoowel de Volewijckers als VUC heeft de tweede nederlaag te slikken gekregen en het is nu maar de vraag, of deze klappen geen grootere gevolgen zullen hebben; m. a. w., of beide ploegen door deze ne derlagen niet de kluts kwijt raken en nog meer verliespunten zullen moeten incasseeren. Clubs als Ajax, Feijenoord en derge lijke kunnen tegen een stootje. Zij heb ben voor zwaardere vuren gestaan en handhaven zich ook na een tegenslag. Maar Volewijckers en VUC hebben be trekkelijk jonge ploegen, die nog niet „hard" zijn en dan wordt de zaak heel anders. Enfin, we zullen afwachten. Hermes begon tegen de Volewijckers in een hoog tempo en het duurde niet lang, of het nam de leiding. Toen de rust kwam, stond het 2—1 en na de hervat ting werd het spoedig 3—1. Even voor tijd kwam het tweede tegenpunt. Nog staan de Volewijckers aan den kop met vier verliespunten minder dan Hermes, maar geheel veilig zijn de Am sterdammers niet. De overige wedstrijden waren hier van ondergeschikt belang, temeer waar Stormvogels van Hermes verloor en nu vrijwel kansloos onderaan staat. Men zie dus de uitslagen. De stand der leidende ploegen is: Volewijckers 13 11 0 2 44—15 22 Hermes DVS 14 9 2 3 43—26 20 D. F. C13 5 4 4 27—28 14 E. D. 013 5 3 5 25—23 13 In district II bleek de Velser aanval gevaarlijker dan die van VUC, hetgeen misschien niet verwacht werd. VSV nam direct het spel in handen, doch tot de rust werd er niet gedoelpunt. Daarna bij een licht Haagsch overwicht nam de thuisclub de leiding, om den voor sprong tot 20 te verhoogen. Dat bleek echter niet voldoende, want onmiddellijk daarop werd het 21. Er moest toen nog een kwartier gespeeld worden en dus kon er van alles gebeuren. Toen VSV er echter 3—1 van maakte, was VUC gesla gen. Uit een strafschop werd VSV's vier de doelpunt gemaakt. Ajax, dat verschillende keeren onnoo- dig punten verloor, liet zich van haar beste zijde kennen en klopte F'oord met 3—0, zoodat de Amsterdammers zoowaar nog een kansje maken, als VUC zoo on verstandig is, om nog meer te verliezen. 't Gooi werd door Emma geklopt, zoo dat de zaak in de onderste helft vrijwel „bekeken" Is. De situatie In de kopgroep is: V. U. C13 9 2 2 52—29 20 V. S. V13 7 3 3 30—24 17 Ajax 13 7 2 4 34—22 16 F'oord 14 5 6 3 21—19 16 Haarlem 13 6 3 4 31—31 15 Ook hier waren de andere wedstrijden van ondergeschikt belang, zoodat we ze stilzwijgend voorbij gaan. In het Óósten eindigde de strijd tus- schen Go ahead en Heracles onbeslist, zoodat de situatie niet veranderd is. De andere clubs hebben geen kans meer op den titel, al mogen we nog even wijzen op NEC, dat de plaatselijke concurrente Quick met 4—1 versloeg. Het ongeoefende PEC verloor natuurlijk In het Zuiden wist MVV op vreemd terrein tenminste één ppntje te verove ren ten koste van het ontvangende Eind hoven, zoodat waar BW van Longa verloor de Maastrichtsche club thans de beste papieren heeft. PSV wist in een uitwedstrijd NAC te verslaan en is daardoor ook nog niet uit geschakeld. evenmin als Willem II, dat van Maurits won. De situatie is hier: Longa 17 9 3 5 33—31 21 M. V. V. 16 7 6 3 34—20 20 Willem n 16 6 8 2 31—22 20 B. V. V17 8 3 6 43—27 19 P. S. V17 9 1 7 42—37 19 Maurits 16 8 2 6 38—34 18 Eindhoven 16 8 2 6 37—29 18 Uit dit zévental zal de kampioene moe ten kómen! In het Noorden won Heerenveen met 30 van LSC en over een paar weken kan het kampioen worden. K.F.C. won van Z.F.C. In de 2è klasse A werden drie wed strijden gespeeld, waarvan KFC—ZFC de voornaamste was. De a.s. kampioenen wonnen de -ontmoeting met 3—1. De Alkm. Boys. speelden een matigen wedstrijd tegèn de Kennemers. Een gelijk spel was de belooning voor beide ploe gen en daarmee moesten beide clubs te vreden zijn. West-Frisia speelde ook al gelijk en wel tegen RCH, zoodat beide clubs een puntje rijker werden. De stand is thans: KFC 12 22 Kennemers ..12 11 OSV 12 15 West-Frisia ..11 10 WFC11 14 Santpoort 12 9 RCH 12 14 HBC 12 7 Alcm13 12 Alkm Boys.. 11 6 ZFC 12 11 In de 3e klasse A maakte de kam- pioenscandidaat Zaandijk korte metten met Schagen en klopte laatstgenoemde club met 5—0. Ook KW, dat nog niet kansloos is, zorgde voor een puntenver- meerdering en versloeg Succes met 8—2, terwijl DÉM geen moeite had met HRC: 7—3, alle uitslagen, die wijzen op zwakke verdedigingen. Eerste klassers. DISTRICT 1. Hermes DVS— De Volewijckers ADO—Sparta Xerxes-Stormv. HBS-EDO DWS-DFC DISTRICT II Haarlem-Bl.-Wit Emma-'t Gooi VSV-VUC RFC-DHC Ajax-Feyenoord DISTRICT III. Enschede-Wageningen Go Ahead-Heracles AGOVV-PEC NEC-Qu'ck DISTRICT IV. Eindhoven-MVV LONGA-BVV NAC-PSV Willem fl-Maurits DISTRICT V. Velocitas-Be Quick LSC-Heerenveen Leeuwarden-HSC Tweede klasse A. Alkmaarsche Boys- De Kennemers W.-Frisia-RCH KFC-ZFC Tweede klasse B. AFC-Hercules Vriendensch.-Volend. 3 2 4-0 3-0 2-1 0-1 2-2 2-0 4-1 1-3 3-0 0-2 1-1 3-0 4-1 2-2 4-0 2-4 3-2 0-0 0-3 3-2 1-1 2-2 3-1 6-3 5-2 DOS-Hilversum 2-1 HVC-DWV 4-1 Derde klasse A. Schagen-Zaandijk 0-5 KVV-Succes 8-0 DEM-HRC 7-3 Derde klasse B. Schoten-Bloemendaal 3-1 Helder-TIJBB 5-0 (Helder kampioen)- Terrasvogels- Zandvoortmeeuwen 3-1 HFC-Kinheim 5-1 DTS-Halfweg 3-1 Derde klasse C. Aalsmeer-OVVO 2-2 NFA-RKVVA 4-3 VVZ-De Meteoor 3-2 Electra-ASVK 4-1 Derde klasse D. WMS-De Germaan 5-1 Purmersteyn- Hollandia 2-7 Vierde klasse Ak N. Niedorp-LSVV 2-1 BKC-Wieringerw. 3-0 Waterv.-Vrone 5-1 Vierde klasse C. CSV-Vitesse 1922 1-5 Vierde klasse D. Assendelft-Sandow 8-1 Zilvermeeuwen-SDZ 3-0 Verkade-Westzaan 4-1 Vierde klasse E. Meervogels Z-OFC 1-0 Zaanlandia-EVC 3-0 Purmerend-WSV 1930 2-2 Vierde klasse F LCO-EHS 0-5 THB-Ripperda 3-4 DSSH-DIO 1-3 Vierde klasse G. SCA-APGS 0-8 RKAV-ZSGO 0-4 Res. tweede klasse A. EDO II-Stormv. II 3-2 WFC II-HFC 5-3 RCH II-Helder II 4-0 AFC III- Alcm Victrix II 9-5 Res, tweede klaSse C. De Volewijckers II- Zeeburgia II 3-0 Res. derde klasse A ZFC III- Alcm. Vixtrix III 8-3 OSV II-HRC II 3-1 WFC lII-Assend. Tl 1-1 Res. derde klasse B. WFC IV-ZVV T1 2-3 Hockey (heeren). NED. HOCKEYBOND. Eerste klasse B. Hilversum-Laren 2-4 Be Fair-Amsterdam 0-0 Alkmaar-SCHC 3-1 Hockey (dames) Tweede klasse C. Hilvers. III-SCHC II 0-2 De stand is hier: Q. S. C12 8 2 2 18 Zaandijk 11 7 2 2 16 G. V. 012 7 1 4 15 Beverwijk 13 7 1 5 15 K. V. V13 6 3 4 15 Schagen 12 5 1 6 11 H. R. C12 3 1 8 7 D. E. M12 2 3 7 7 Succes 11 0 4 7 4 In de 3e klasse B werd Helder kam pioen! De Heldersche club zorgde zelf voor een klinkende 5—0-overwlnning op TIJBB, dat in de eerste helft goed van zich afbeet en toen slechts een 0—1-ach- terstand had, maar met de regelmaat van de klok deponeerden de Helderschen In de tweede helft de doelpunten in het Haarlemsche net. Het kampioenschap zou nog geen feit zijn geweest, als Zandvoortmeeuwen ge wonnen hadden. Doch deze vogels lieten zich verrassen door de Terrasvogels (3—1) en nu is Helder niet meer in te halen. HFC versloeg Kinheim met 5—1, wat een tegenvaller is, doch de zege van DTS op Halfweg (3—1) was goed werk van de Oudkarspelsche club. Schoten won met 3—1 van Bloemendaal. In de 3e klasse D wist Hollandia Pur- mersteyn met 7—2 te kloppen en behoudt daarmee haar kans op de tweede plaats Hier werd verder alleen nog gespeeld VVMS—de Germaan, door eerstgenoemde met 5—1 gewonnen. 4e klassers- In de 4e klasse A won N.-Niedorp van LSVV met 2—1, veroverde daarmee niet alleen twee kostbare punten, doch be zorgde de Langedijkers bovendien een onaangename verrassing. BKC won met 3—0 van Wierineerwaard, dat tot een kwartier vóór tijd den stand in even wicht hield. Meervogels klopte Vrone met 51. Oudesluis—Atlas ging niet door, omdat de scheidsrechter niet ,was opgekomen Dat is al de vierde maal, dat een scheidsrechter niet komt opdagen bij Oudesluis en het is begrijpelijk, dat men daar slecht te spreken is over de heeren scheidsrechters en hun plichtbetrachting In de 4e klasse B werd n'«t gespeeld, terwijl in de 4e klasse C alleen CSV— Vitesse doorging. De gasten wonnen met 5—1. ALKM. BOYS—DE KENNEMERS 1—1. Beide ploegen hebben een zeer matigen wedstrijd gespeeld; matig, omdat de techniek geheel zoek was en omdat het tempo ontbrak. Er heerschte te veel on rust in beide ploegen, vermoedelijk, om dat het gevaar t.a.v. de onderste plaats niet uit de gedachte der spelers kwam. De bal werd in den regel te vlug wegge trapt, zoodat er van plaatsen meestal geen sprake was. Bovendien hielden beide ploegen het spel vaak te kort en tenslotte durfden de voorhoeden niet schieten. Zoo werd het een min of meer saaie vertooning en slechts het goede spel van een jongen knaap bij de Bovs op de linksbinnenplaats deed prettig aan. Deze jongeman was beter dan de andere voorhoedespelers en hij zal zeker nog meer van zich laten hooren. Krachtsverschil was er weinig, zoodat de uitslag 11 eigenlijk de beste uitslag was. De Kennemers doelpuntten een kwartier na het begin, de Boys een kwar tier na de rust. En met deze twee doel punten bleek al het kruit verschoten. Voor den aanvang werden bloemen aangeboden: "beide "clubs ""jubileerden en dat moest even herdacht worden. D. T. S. —HALFWEG 3—1. Beide elftallen, die met enkele in vallers verschenen, stelden zich onder leiding van scheidsrechter v. d. Be**g op. Bij DTS ontbraken doeiverdediger Wim van der Hoven en Jan Eecen, welke plaatsen resp. werden ingeno men door Nic. Jonkers en Kees Rootjes. Halfweg won den opgooi en DTS trapte voor den wind af. Halfweg was direct in den aanval en Jonkers moest handelend optraden, wat hem goed afging. DTS wist zich echter spoedig los te werken, en enke le gevaarlijke aanvallen, zoowel van rechts als links werden of het Half- weg-doel qndernomen. Bij een goeden aanval van DTS dachten we de Vries te zien doelpunten, doch zijn schot ging tegen den paal. Totdat na 35 min. Bos een. kans kreeg en onder den doei verdediger door was het l0. Hierna ondernam Halfweg eenige goede aan vallen, dóch Jonkers wist z'n doel schoon te houden. Na de rust was het eerst een gelijk- opgaande strijd. Beurtelings verkeer den de beide doelen in gevaar. Na een half uur spelen wist Halfweg door haar middenvoor gelijk te maken. 1—1. Halfweg zétte nu alles op den aanval. Doch de D.T.S.-achterhoede met Jon kers, die een heel goeden wedstrijd speelde, aan het hoofd, wist stand te houden. Toen er nog vijf minuten wa ren te spelen, wist Kees de Waard goed voor te zetten, en met een enorm har-1 schot gaf de Vries zijn club weer de leiding. 21. Nog was dat niet genoeg, want vlak vóór het einde was 't weer de Vries, ook nu weer uit een voorzet van de Waard, die den stand opvoerde tot 31. Halfweg trapte nog af en daarna floot de goed leidende scheids rechter v. d. Berg voor de ïaatste maal en DTS had een verdiende overwin ning behaald. W aterpolo. D.A.W.DE HAM 5—0. Met overtuigende cijfers heeft DAW I den tweeden thuiswedstrijd voor de wintercompetitie gewonnen. Voor de rust zocht de ploeg erg naar haar vorm en alhoewel reeds spoedig de lei ding werd veroverd, had doelman Weck toch nog eenige lastige schoten te verwerken. Na de rust ging het stuk ken beter en wist DAW nog vier doel punten te maken. De $dspiranten speel den een voorwedstrijd tegen de Ham- adspiranten, Waarbij vooral het spel van den jeugdigen v. d. Grient opvie'. De adspiranten wonnen verdiend met 21. De tegenpartij van de dames. Wa terlelies, kwam niet op, terwijl de wedstrijd DAW 2—Neptunus 3 was uit gesteld. Hockey. ALKMAAR-SCHC 3—1. Alkmaar behaalde Zondag j.l. zijn 2e overwinning in de eerste klasse, waar door het met 5 punten uit 5 wedstrij den een zeer behoorlijk figuur maakt. De voorhoede begint nu langzamer hand op een peil te komen, dat niet zooveel meer verschilt van het spel der ,middenlinie en der prima achter hoede. Het samenspel wordt beter en er wordt ook meer geschoten. Het begin van den wedstrijd was geenszins veelbelovend. Alkmaar kon zijn spel niet vinden, SCHC viel snel en verrassend aan, met als gevolg een belegering voor het Alkmaar-doel. Een drietal strafcorners werd direct te gen Alkmaar genomen, echter zonder resultaat. Plotseling werkte Alkmaar zich los met een overrompelenden aan val en een goed doelpunt was het ge volg Het spel ging meer gelijk op en hoewel Alkmaar daarna eenige ver rassende aanvallen op touw zette met uitstekende voorzetten van den links buiten (die op een prima wedstrijd kan terugzien) kan toch niet gespro ken worden van een overwicht van 'n der partijen. Kort voor de rust maakte de Stichtsche gelijk. Na de rust volgde van Alkmaar aan val op aanval op het doel der SCHC- ers. Een paar harde schoten gingen naast en over en een hoog schot ketste tegen den doelpaal. Uit een voorzet van links kwam daarna een keurig 2e doelpunt, kort daarna gevolgd door het derde. Het laatste kwartier ging voor bij met Alkmaar regelmatig in den aanval. De Alkmaarders, die met een twee tal invallers speelden, kunnen op een goeden wedstrijd terugzien, hoewel en kele spelers beneden hun gewonen vorm bleven. Het drietal zeer jeugdige spelers, dat SCHC had opgesteld was technisca vaak verrassend goed, maar bleek toch in de tweede helft te licht en te wei nig ervaren om het hooge tempo vol ie houden. EERSTE CONCERT VAN DE MEESTER-SERIE. Dit eerste concert werd gegeven «oor Janine Andrade, viool, en Theo van der Pas, piano. De violiste is een Parisienne, de pianist een Hollander. Muziek is internationaal, is een taal die door alle menschen verstaan kan worden. Hoe veel treffender en dieper spreekt deze taal dan woorden. Wat kan er wedijve ren met dé muziek van een zigeuner, die door de kunst zijn geheele zieleleven on* bloot legt? Zoo is het dus mogelijk dat twee menschen elkander in het rijk der woorden niet kunnen begrijpen, maar in muziek volkomen één worden. Het laatste nu vond plaats bij boven genoemde artisten. Beider spel bracht een gave vertolking van een schoonheid die we zelden doorleven. Beiden staan boven de moeilijkheden der techniek, be gaafd met een uiterst muzikale opvat ting, voldoende beheerscht om vooral te zorgen „samen" te spelen, en in elkan der op te gaan. Jammer dat door de opstelling toch de meeste aandacht aan de violiste werd geschonken; de pianist zat te veel op het tweede plan. De in druk van het gezicht is belangrijk en dit is dan ook bewezen. Gespeeld werden 3 werken. Allereerst sonate van Beet hoven de z.g.n. „Kreutzer" sonate. Hierin was toch de Holl. pianist de meest juiste Beethoven-vertolker. De Fransche of Italiaansche opvatting van Beethoven is nooit de onze. De violiste was hier meer zigeunerachtig-hartstochtelijk, terwijl de pianist zich meer gaf in de suggestieve kracht Beethoven eigen. Overigens een schitterende vertolking. De variaties in 't 2e deel waren buitengewoon van gave techniek. In de Sonate van Debussy won de violiste het in kleurrijke en warme ver tolking, en in de Sonate van César Franck kregen we die zeer hooge een heid, die het geheel maakte tot een za ligheid, en die in de bewerking en fijne vertolking van het volksche- thema in het laatste deel een zeldzaam hoogtepunt vond. Jac. Jansen. EENPANSMAALTIJD WINTERHTTLP In het Wapen van Heemskerk heeft Zondag wederom een. eenpansmaaltijd plaats gevonden, welke door* de 'Win terhulp was georganiseerd. De deelna me was goed te noemen en de aanwe zigen hebben zich de aardappelen met zuurkool goed doen smaken. Onder de aanwezigen bevonden zich o. a. de burgemeester en mr. Meijer. Eerstge noemde heeft den maaltijd met enkele korte woorden geopend. FEESTAVOND „ALKMAARSCHE BOYS." „Er is nog niets verloren, wanneer allen zich ten volle geven". De voetbalvereeniging „Alkmaarsche Boys'" heeft Zaterdagavond in het Gulden Vlies een feestavond gehouden, die samenviel met het 12^-jarig be staan van de vereeniging en waar voor een groote „Boys-familie" de zaal was geheel bezet bij elkaar was gekomen. Een vlot cabaret-programma, ge bracht door het gezelschap „De Lach" heeft de aanwezigen tot de laatste oogenblikken aangenaam bezig gehou den. Aan dit programma werkten mede Teun Klomp en zijn Makker, Elsa Smit, die met haar liedjes veel suc cess oogstte, daarbij goed begeleid door Wim Bosch, die zich eveneens als een goed accordeonist deed hoorén- Verdér noemen wij nog de „Kamiki- meisjes", een Hawaiï-trio,dat even eens over succes niet te klagen had en Madame Atarta met haar verrassende lichteffecten. „Harrison" bleek een geestig en vaardig jongleur, terwijl de mysterieuze King-Kong de aanwezige dames' enkele benauwde oogenblikken heeft gebracht. Alles werd gedragen door Teun Klomp, die met zijn makker verschil lende aardige liedjes van Anton Beu- vig bracht. Een avond, die zeker niet zal nala ten den hechten Boys-band zoo moge lijk t© versterken. Des middags vond er een druk be zochte^ receptie plaats, waarbij de vele hartelijke en natuurlijk welgemeen de woorden alsmede de bloemstuk ken en felicitaties niet ontbraken, ter wijl de Boys-jeugd in de groote' zaal op juiste wijze door Prof. Caki werd bezig gehouden. Alles bij elkaar een feest, dat een ge tuigenis was van de groote saamhoo- righeid in de Boys-gelederen en waar uit men zeker den moed zal hebben ge put, om vol enthousiasme zich in de komende weken in den strijd te wer pen ter bestrijding van datgene, wat dreigt. Moge het afwenden van dit ge vaar het cadeau worden van de leden aan het bestuur, dat op dezen avond o. a. nog een medaillekast in ontvangst had te nemen. INBRAAK TE DEN HELDER OPGEHELDERD. In den nacht van Vrijdag op Zater dag werd er te Den Helder een bru tale inbraak gepleegd, waarmede ook de Alkmaarsche politie in kennis werd gesteld. Een onderzoek wees in de richting van drie Heldersche dames, die door de Alkmaarsche politie wer den gearresteerd en nog in het bezit bleken van de ontvreemde goederen: huishoudelijke artikelen, levensmidde len en sieraden. De dames werden naar Den Helder op transport gesteld. De Heldersche politie verwacht, dat door deze arrestatie meerdere diefstal len tot klaarheid gebracht zullen worden. DE VEEVORDERING. Voor de levering aan de Centrale werden heden 35 runderen en 14 scha pen aangevoerd. 1 I I I.' jl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1