DAGBLAD VOOR De groote luchtslag boven Duitschland Nog steeds zware strijd aan Oostfront. lekker fcn's mg Van kat of hond gebeten Mustangs" ondergingen den vuurdoop. Nieuwe luchtaanval op Rome. Bolsjewisten verliezen in slechts 2 dagen 335 tanks. De begrootingsboodschap van Roosevelt. BEKENDMAKING. Vergoeding bij verplichte tewerkstelling. STAD EN OMGEVING. Distributiekantoor aan den Langedljk overvallen. de trap afgegaan vader hevig bloe gen. Op hetzelfde ieder en dochter dellijk hulp werd itie werd gewaar- met een ernsti- naar het zieken- /oerd, waar hij in ;dag op Woensdag og gaande. OPGELEGD IN OGGE-AFFAIRE. 13 Jan. Een G. v. Haandel, die prijs clandestien is door het hoofd ng veroordeeld tot i. Tevens werd de f voor den tijd van hem tevens gedu- itoefening van zijn 1. De chauffeur J. die ook in deze ken was geweest, .000 gld., terwijl de len voor hetzelfde tot 750 gld. boete. platteland. De veedsche platteland te jaren onrustba- .900 woonden op het 4 mlllioen men- in de steden; in m resp. 3.9 mil- SCHAGEN. Donderdag 13 Jan. entrale; 13 magere 400; 14 vette idem, f 1400—f 1600 5 pinken, Centrale; f 400; 20 nuchtere graskalveren, Cen- Centrale; 25 vette konijnen f 1 per r kg. Adema, Alkmaar, politiek redac- en Haag (HAMA); ïroersen te Hoorn, kunst, letteren P. van den Aard- J Werkman te Dmgeving: D. A. v.-rubriek W. Ra- Zaan; voor de us, Alkmaar. Wanl ijn op aller- d. En smaak i aan* EN'S (W'fOtK, LEENING 19121 12 JAN. 1944] i i - 0228. 12353; 11553, 13241* 192 197 w» 4 *5 449 454 541 608 619 1868 871 877 1051 1207 1304 L687 1762 1780 i960 1984 2001 232 2285 2334 701 27.j8 2742 !930 2982 3021 332 3372 3391 580 3634 8652 963 3995 4041 332 4361 4410 658 4698 4720 176 5262 6263 405. 5441 5455 L626 5059 6662 £38 6057 6063 1246 6255 6270 K93 €509 6527 1771 6791 6793 1021 7102 7127 ■290 7300 7306 1534 7587 7600 |15 7974 7981 (346 8357 8361 §39 8657 8721 §24 8920 8933 (90 9246 9290 |54 9560 9571 §62 9812 9870 (38 10146 10252 §69 10408 10437 §65 10768 10824 014 11030 11048 §35 11346 11373 §02 11688 11725 §23 11950 11982 i82 12245 12257 §74 12539 12554 I11 13036 13094 §78 13406 13438 §73 13688 13717 §65 13971 13992 §48 14153 14157 §02 14448 14505 §45 14875 14887 §01 15046 15086 §38 15553 15623 §24 15860 15875 §83 16085 16087 §37 16342 16354 §96 16705 16785 §90 17199 17270 §08 17544 17549 §19 17854 17864 §89 18196 18241 .$33 18449 18487 §35 18753 18763 §58 18981 19005 ■77 19378 19390 §76 19689 19731 ■42 20215 20304 ■91 20513 20630 §30 20851 20853 Uitgave: Dagblad voor Noord-HoMamd N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. £atbRdag tó januari im. BLK3BXABSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang. No. 12, 4 pagina's. - -T-- PrJJs der gewone advertentie tn deie éditie min. 11.46, elke m.M. meer f0.19. Tarieven voot de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f2.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Loose nummers 5 cent. II. (Slot.) ■jr R moet Iets nieuws komen, nademaal b onomstootelijk gebleken is, dat het oude toch niet terugkeeren kan. Een andere gemeenschap, een andere staten- verhouding, een andere economie, enz. Hoe al deze veranderingen er uitein delijk zullen uitzien, weet geen sterve ling, ook geen journalist, ofschoon hij door een openhartige voorlichting op vandaag heel wat meer kijk achter de schermen van de groote politiek ge gund krijgt, dan dit vroeger het geval was. Men kon destijds vrij zijn meening geven, betoogt men. Men gaf niet zijn meeni'ng, doch die van zijn broodhee- ren, van een belangengroep of partij, ln wier dienst men stond. Het is veel eerlijker en moreel billijker, indien men enkel in dienst van de volksgemeen schap staaten persoonlijk voor zijn geschrijf alle verantwoordelijkheid draagt. Vroeger droeg niemand verant woordelijkheid dan het bedrijf, waarin men werkzaam was. Dit bepaalde buiten de goede uitzonderingen van on kreukbaarheid in de provinciale pers zijn standpunt naar het aantal en de richting van de binnenrollende dub beltjes uit de advertenties en abonne menten. DE richting, ln welke zich al het nieu we ontwikkelen zal, teekent zich thans reeds duidelijk af, niet alleen in Europa, doch ook overal elders. Die richting mag en moet de journalist krachtens de ingeboren rechten van zijn beroep, die thans eerder verruimd dan bt-perkt zijn, schilderen. Precies zooals hij dat zelf wil en zooals hij zelf van het goede bestaansrecht en de moreele aanvaardbaarheid van die richting over tuigd is of daar sceptisch, realistisch of wikkend tegenover staat. Men moet daarbij niet uit het oog verliezen, dat men positief kan zijn en toch een ob jectief standpunt innemen! Het beroep heeft zijn eigen rechten en plichten gekregen. Wie deze niet aankan, moet het vak opgeven en wat anders gaan probeeren, Eerlijke voorlichting houdt in, dat de journalist natuurlijk geen stomme roddelpraat kan neerpennen van de juffrouw van drie hoog achter, die het ook weer van haar tante in den K6sten graad terloops ln den vollen trein heeft gehoord. Ook mag hij geen ach- terbaksch venijn, hoe stiekum ook, spuien. De staat, de gemeenschap en de openbare organen dienen een hoog en heilig iets te zijn. Net zoo min als iemand het hoogste goed van zijn reli gie beschimpen laat, zoo kan ook geen staats- of gemeenschapsorgaan iets dergelijks dulden. Vroeger kon de eer ste de beste, al had hij ook nog zoo'n bezwarend strafregister, anoniem overal roddelen en verdenkingen zaaien. Dat is afgeloopen. Wanneer fouten gemaakt worden, behoeven deze niet goed ge praat te worden. Zij dienen echter evenmin breeder uitgemeten te wor den dan ze in werkelijkheid waard zijn. Journalist zijn is moeilijker dan ooit, juist rïu het vak zooveel te meer aan- ekkelijk geworden is. Er worden thans in elk opzicht heel wat hoogere eischen gesteld dan vroeger. HETZELFDE vertrouwen, dat de auto riteiten, niet alleen de Nederland sche, in de journalisten stellen, dienen de lezers ook ten aanzien van hun voorlichters aan den dag te leggen. Al het geschrevene behoeft dan niet di rect te overtuigen. Het moet geschat worden in de mate van eerlijkheid, zoo als het gegeven wordt: als een op rechte en gewetensvolle poging, het Nederlandsche volk den weg naar een nieuwe toekomst te wijzen. Er is geen schrijvend mensch in ons land, die op het oogenblik gaarne zou zien, dat Nederland zijn zelfstandigheid klakke loos zou prijsgeven. Wat eeuwenlang in eigen werkzaamheid moeizaam en vaak onder ontzaglijken tegenspoed is opgebouwd, moeten we trachten te be houden in een eerlijken belangenstrijd met natuurlijke partners, die het even oprecht met ons meenen, als wij ons oprecht ten opzichte van hen behooren in te stellen. Zonder strooplikken en stiekum achter den rug schelden! Het hangt van ons zelf hoofdzakelijk af, of we van de kat of van den hond gebe ten worden. Geen van beide behoeft het geval te zijn, indien we nuchter naar de nieuwe gegevens den algemee- nen toestand beoordeelen en naar een nuchter oordeel der feiten, zooals ze werkelijk zijn, ons standpunt bepalen. Europa wil niets van ons dan eerlijk partnerschap op het geheele terrein van het maatschappelijk leven, een be langengemeenschap, waarbij noch de een, noch de ander overbevoordeeld wordt. Van onze zelfstandigheid ver langt men hier ten behoeve van een hoogere Europeesche gemeenschap geen grooteren, eer een minderen graad af te staan dan Amerikanen, Britten of de bolsjewisten uiteraard op grond van geheel andere belangen eischen. DIT groote historische feit mag men niet uit het oog verliezen. Sedert de ontwikkeling van de moderne techniek nieuwe vormen van productie en ver keer, een algeheele industrialisatie en mechanisatie geschapen heeft, kent Ne derland geen betere en gezondere bloeidagen dan van 1873 tot 1914, toen Duitschland opbloeide en het Midden- Europa goed ging. Dat is een wet van het moderne begrip yan grootruimtp geworden. Wanneer we politiek, sociaal en economisch met Duitschland en Europa een gezonde wisselwerking tot stand kunnen brengen, heeft Nederland niet den beet van de spreekwoordelijke kat of den hond te duchten. Wanneer het Europeesche, door Duitschland, zijn bondgenooten en vrijwilligers overeind gehouden front onverhoopt mocht in storten, zullen we niet de „sigaar" zijn door een beet van een cf ander huis dier, doch zal alle tabak van de wereld niet toereikend zijn om uit te drukken, hoe erg we dan van alles „tabak tullen krijgen. Dan zal Artis in Am sterdam geen roofdieren genoeg kun- ncr bijeendrijven om de dan ontstane slokpartij te evenaren. Deze stoute beeldspraak ten antwoord aan den briefschrijver, wiens woorden in dezen stijl we aan het begin van het eerste srtikel aanhaalden. HAMA. Technische vinding vervolmaakte Duitsche aanvalstactiek. De pas benoemde opperbevelheb ber der geallieerde luchtstrijd krachten voor de invasie, lucht- maarschalk Tedder, verklaarde on langs in een interview, dat zijns inziens de luchtaanvallen op Duitschland meer en meer den vorm zouden gaan aannemen van luchtslagen. Generaal Arnold, de opperbevelhebber der Amerikaan- sche legervliegerij, liet zich in een rapport over den stand van de Amerikaansche luchtmacht onge veer in denzelfden zin uit. Tedder en Arnold hebben zich niet ver gist, toen zij de openbare meening er op voorbereidden, dat de Duit sche luchtafweer een sterkte heeft bereikt, die voor moeilijke pro blemen zai plaatsen. De aanval van Amerikaansche „Flying Fortresses" en „Liberators" op M i d c en-Duits chla n dwelke Dinsdagmorgen plaats vond, is het uitgangspunt geweest van den eer sten der groote luchtslagen, welke Tedder en Arnold voorspelden. Of schoon de Duitsche afweer reeds eerder slaags is geweest met sterke formaties Amerikaansche en Engel- sche bommenwerpers, kan men toch zeggen, dat een luchtgevecht als dit. noch wat de felheid en den duur der gevechten, noch wat het aantal opereerende vliegtuigen be treft, in de geschiedenis van dezen oorlog zijn weerga heeft. Omtrent het aantal Duitsche vliegtuigen, dat aan den slag deelnam, staan geen gegevens ter beschikking. Men laat echter ir* bevoegde Duitsche krin gen doorschemeren, dat het het grootste is, dat ooit bij een derge lijke manoeuvre optrad. 300 of 700 vliegtuigen? Omtrent het aantal Amerikaansche vliegtuigen loopen de gegevens uiteen. De Amerikanen spreken over 700 bom menwerpers, een getal, dat zij nog nooit tevoren gelijktijdig hadden laten optreden. Van Duitsche zijde schat men het aantal Amerikaansche bommenwerpers op 300 en men neemt aan, dat het Amerikaansche communiqué over 700 spreekt, om de zware verliezen die overigens in de Amerikaansche be richten minder dan de helft bedragen van die. welke het Duitsche legerbe- richt heeft gemeld relatief te ver minderen. De „Mustangs". De „Flying Fortresses" en „Libe rators" werden vergezeld door zeer sterke formaties Amerikaansche jagers. Het waren ditmaal geen „Lightnings" en „Thunderbolts", die deze escortediensten verricht ten, doch „Mustangs" van het type Curtiss P 51, dat bij deze gelegen heid zijn vuurdoop onderging. ■De formatie vloog over Nederland en West-Duitschland rechtstreeks naar Hannover, waar de jagers moesten af draaien, omdat zij de grens van hun actieradius hadden bereikt. De' bom menwerpers splitsten zich vervolgens in twee colonnes en vlogen zonder jachtbescherming in zuidwestelijke richting verder. Op den terugweg wer den zij in de omgeving van Kassei op gevangen door een tweede formatie jagers, die ze naar Engeland escorteer de. Een onderneming van vijf uur. De geheele onderneming heeft vijf uur geduurd, terwijl de bommenwer pers volgens Duitsche waarnemingen, ruim drie uur boven Duitsch gebied opereerden. Het was helder, zonnig weer, zoodat de Duitsche afweer zijn krachten ten volle kon ontplooien, ook ai stelden hier en daar wolkenforma ties de aanvallers in de gelegenheid om zich tijdelijk aan hun achtervolgers te onttrekken. Het Duitsche legerbe- richt heeft gemeld, dat het succes van den afweer voornamelijk is toe te schrijven aan de goede samenwerking tusschen luchtdoelgeschut, jagers en jachtkruisers. Dit dient men zoo op te vatten, dat overal, waar op groote schaal luchtdoelgeschut staat opge steld, gordels van versperringsvuur de lucht in werden gejaagd, terwijl daar, waar het luchtdoelgeschut ontbreekt, de aanvallers door jagers en jachtkrui sers werden bestookt. Voor den Duit- schen afweer is het van enorm belang, dat zij in steeds grooteren omvang over jachtkruisers beschikt, die bedui dend zwaarder gepantserd en met boordwapenen van zwaarder kaliber uitgerust zijn dan de jagers, die uiter aard een moeilijke en gevaarlijke taak hebben tegen den „vuurspuwenden luchtegel" der Amerikanen. De nieuwe tactiek. In dit geval hebben de Duitsche vlie gers niet alleen gebruik gemaakt van een geheel nieuwe technische vinding, maar ook van een volkomen nieuwe aanvalstactiek. Inzake de technische vinding, waarvan sprake is, toont men zich in Duitsche militaire kringen voor alsnog gereserveerd. Men geeft te ver staan, dat, dank zij deze vinding, de jaehttoestellen in staat zijn om plotse ling hun snelheid voor korten tijd zeer aanzienlijk op te voeren. Dit heeft het voordeel, dat de aanvallende jager of jachtkruiser zich na het plegen van zijn aanval als het ware fhet een sprong buiten het bereik kaï. stellen van de boordwapenen van het aange vallen vliegtuig. Tevens is het moge lijk, om tijdens deze manoeuvre een rookgordijn uit te stooten, zoodat de Amerikaansche boordschutters, die den aanvaller een salvo willen nazenden, niet zuiver kunnen richten. Nadere bij zonderheden zijn er tot dusverre niet te krijgen. Wat de nieuwe aanvalstechniek be treft, is men te Berlijn openhartiger Deze bestaat hierin, dat de jachttoe- stellen niet meer in ganzenmarsch, maar in de breedte aanvallen. De om zoo te zeggen klassieke aanvalstactiek van het jachtwapen bestond steeds daarin, dat een escadrille vliegtuigen, meestal met den commandant aan den kop, vrijwel in rechte lijn achter el kaar vloog, wanneer het tot een aan val overging. Woensdag vlogen de Duitsche jachttoestellen voor het eerst naast in plaats van achter elkaar. Dit heeft het nadeel, dat de trefkans van het vijandelijke vuur veel grooter wordt, doch de pantsering, vooral van de jachtkruisers, is klaarblijkelijk zoo zwaar dat men dit risico kan aanvaar den. Aan den anderen kant verkrijgt men door deze tactiek voordeel, dat men breedzijde naast breedzijde in den aangevallen bommenwerper kan jagen, die het op die manier hard te verduren krijgt, terwijl zijn boordschutters nau welijks nog weten, waar zij hun ka nonnen en machinegev. aren het eerst op zullen richten. In bevoegde Duitsehe kringen steekt men niet onder stoelen en banken, dat men over het resultaat van dezen luchtslag boven Duitsch land zeer tevreden is. Uit Ameri kaansche berichten valt af te lei den, dat men zich in het geallieer de kamp voor geheel nieuwe pro blemen gesteld ziet, die hoe dan ook moeten worden opgelost, als men de dagaanvallen op Duitsch land wil voortzetten zonder ver liezen te lijden, die deze aanval len op den duur onmogelijk zouden maken. Home is Donderdagmiddag weer het doelwit van een Anglo-Amerikaanschen terreuraanval geweest. Even voor twaalven verschenen vijandelijke bom menwerpers, voorzien van krachtige jagersbescherming, die boven verschil lende woonwijken brisant- en brand bommen lieten vallen. Door het leggen van een zwaar nevelgordijn trachtten de aanvallende vliegtuigen zich te be veiligen tegen het afweergeschut. Tijdens den aanval vlogen Anglo- Amerikaansche bommenwerpers ook herhaaldelijk boven Vaticaanstad. De verliezen onder de bevolking zijn nog niet bekend. Drie vijandelijke vlieg tuigen werden aan den rand van de stad neergeschoten. DE RIDDERZAAL TE DEN HAAG. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuurwaarclen strij den onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-waehtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmari- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusscben 19—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9—14.00 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 18.1.44 9—12.00 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15—18.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 19.1.44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16, 1518.00 uur Arnhem. Café Royal; 20.1.44 9—*12.00 uur Hengelo, café Modern, Spoor straat 18. 15—18.00 uur Zwolle, Hotel Gij- tenbeek; 21.1.44 9—12.00 Assen, Concert huis a. d. Vaart, 15—18.00 uur Groningen, Heerstr. 46; 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf. Breedstr.; 23.1.44 9—14.00 Amsterdam, Dam 4; 24,1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N.V -huis,. Oudegracht 245; 25.1 44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg; 26.1.44 9— 14.00 uur Den Haag, Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg. Felle gevechten in Zuid-ltalië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Jan. (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten noorden van Kertsj werden sterke vjjandeljjke aanvallen afge slagen. Bij het bruggehoofd van Nikopol breidden de bolsjewieken hun aanvallen op nieuwe sectoren uit. Zij werden in zware gevechten afgeweerd. In het gebied ten westen van Kirowograd hebben onze troepen verscheidene vijandelijke aanvals groepen uiteengeslagen. Na harde gevechten werd hier in tegenaan val een frontbres gedicht. Tien vijandelijke tanks en 39 kanonnen werden daarbij vernietigd. Ten zuiden en zuidwesten van Tsjer- kassy zijn gevechten met den plaatse lijk binnengedrongen vijand aan den gang. In het gebied ten zuidwesten van Po- grebisjsje zijn de bolsjewieken in te genaanval verder teruggeworpen. Ten westen van Berditsjef is een naar het achterland doorgebroken bols jewistische tankgroep na het stuk schieten van 55 vijandelijke tanks en 8 stukken stormgesehut vernietigd. In 't gebied ten zuidwesten en wes ten van Novograd Wolynsk hebben on ze troepen tegenover den opdringenden vijand verder hardnekkigen weerstand geboden. Ten westen van Resjitza duurde de sterke druk van den vijand voort. Bij den afweer van de zware vijandelijke aanvallen hebben troepen van een pantserdivisie 19 doorgebroken tanks vernietigd. In het geveehtsgebied van Witebsk verminderde de zwaarte van de vijan- Amerikaansche volk wordt geruïneerd. De begrootingsboodsehap van Roo sevelt laat er volgens de meening van politieke kringen te Berlijn geen twijfel over bestaan, dat de president der Ver. Staten het Ame rikaansche volk financieel ruïneert. Politiek gezien heeft de begrooting van Roosevelt naar men verklaart, ten doel in de huishouding van de Ver Staten een voldongen feit te stellen, dat ook anderen dan de Roosevelt-regeering voor jaren bindt. Dezelfde bedoeling lag ook ten grondslag aan de invoering van den militairen dienstplicht. Wanneer de Amerikaansche kiezers in November naar de stembus gaan, moeten zij tot het inzicht gekomen zijn, dat het uitbrengen van hun stem voor een anderen candidaat dan Roo sevelt doelloos is, aangezien het door hem opgestelde program in ieder geval voortgezet moet worden. Roosevelt wenscht dus met zijn voorstel voor de invoering van den nationalen dienst plicht en de nieuwe begrooting de be wegingsvrijheid van een andere dan zijn eigen regeering zoo te beperken, dat in de oogen van den Amerikaanschen burger de bevestiging van de regeering van RooseVelt voor een vierde periode het eenige logische is. Kortom, de president tracht het Ame rikaansche volk een soep op te dienen, die zóó zout is, dat niemand haar wenscht op te eten en dus het bord maar weer naar den kok terug gezonden wordt. delijke aanvallen onder den indruk der zware verliezen van den vorigen dag. Vrij zwakke aanvallen werden afgesla gen. Ten noordwesten van Newel onder namen de bolsjewieken ook gisteren felle aanvallen, die in harde gevechten werden afgeweerd. De beide laatste dagen hebben de bolsjewieken aan het Oostelijke front 335 tanks verloren. In Zuid-ltalië valt de vijand in den sector ten westen en noordwesten van Venafro met toenemende felheid aan Zware gevechten zijn hier aan den gang. Aan het overige front zijn, behalve voorpostengevechten aan de Garigliano, geen belangrijke gevechtshandelingen voorgekomen. Vijandelijke torpedojagers werden bij een poging om de stad Civita- nova aan de kust der Adriatische Zee te beschieten door marine- kustbatterijen onder vuur genomen. Na verscheidene treffers wendden de torpedobootjagers brandend den steven naar het zuiden. In den afgeloopen nacht ^hebben eenige Britsche vliegtuigen Èommen geworpen op Westduitsch gebied. In de avonduren van gisteren hebben Duitsche vliegtuigen doelen in zuid oost Engeland aangevallen DE POOLSCHE GRENSKWESTIE. De manier der bolsjewieken van het oplossen der Poolsche grenskwestie heeft in de Ver. Staten volgens berich ten van den New Yorkschen correspon dent van Stockholm's Tidningen erger nis gewekt. Het officieele Washington neemt wel nog steeds een voorzichtige houding aan en spreekt zich niet uit maar de pers verklaart openlijk, dat het geheele samenwerkingsplan der drie groote mogendheden in gevaar is gebracht. De New York Times schrijft, dat de Amerikanen ernstige vrees moe ten koesteren door de manier, waarop de bolsjewieken het Poolsche probleem behandelen en wijst op de overeenkom sten der Moskousche conferentie en verklaart, dat de Sovjet-Unie toch zon der ruggespraak met de Ver. Staten en Engeland thans met een soort ultima tum aan Polen naar vorep is gekomen. Deze handelwijze maakt de instelling van een veiligen en duurzamen vrede onmogelijk. Politieke waarnemers in Washington zien, aldus het blad, in het plan een Sovjet-Russischen schaakzet en de poging om de grenskwestie in het algemeen, en niet alleen met Polen, een stap te doen opschieten, teneinde aldus een voldongen feit te stellen. Reeds in Teheran b-kend? De „Washington Post" schrijft dat het mogelijk is, dat de nieuwe Sovjet- Russische eisch reeds in Teheran be kend is geweest en dat Groot-Brittan- nië en de Ver. Staten er zich in ge schikt hebben. „The Sun" spreekt de hoop uit, dat de uitgeweken Poolsche regeering te Londen er naar streeft besluiten te ne men, die zouden kunnen leiden tot een volledige toenadering tot de Sovjet- Unie. „Wij verwachten," aldus het blad, „zoowel van Polen als van de Sovjet-Unie een verstandige en blijk van verantwoordelijkheidsbesef gevende houding in verzoenenden geest". DE STORMER SPREEKT.... Dinsdag 18 Januari, der avonds van 18.4518.55 uur spreekt de Stormer in de Jeugdstormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp „Onze ken nismaking"; De Höhere S.S.- und Polizeiführer maakt bekend: Het Polizei-Standgericht in Den Haag heeft op 6 Januari j.l. den agent van politie Jan van Herwijnen, den wachtmeester der marechaussee Her- manus Kok, den waker Krijn Vreug- öenhil en het lid van den ordedienst Jan Ludema wegens verschillende da den van sabotage in den zin van par. 1 der verordening op de bescherming van de orde van 1943 wegens het on geoorloofd bezit van wapenen en deel neming aan een gehe'me organisatie, ter dood veroordeeld. De beklaagden hebben op 22 Juni 1943 een overval gepleegd op den ar beidsbeurs in Den Helder. Drie van de daders hadden daarbij geladen vuur wapens bij zich. De in de arbeidsbeurs te Den Helder op wacht staande politie agent verweerde zich energiek. De voorts bij den aanslag betrokken poli- tie-agent Zwinderman werd door den wacht doodgeschoten. Zwinderman was de aanvoer- ler van de bende. De beklaagden, met tzondering van beklaagde Kok, die alleen betrokken was bij den overval van 22 Juni 1943, hadden ook nog an dere daden van sabotage gepleegd. In Maart 1943 hadden zij op het station in Den Helder een wagon met veevoer in brand gestoken. Voorts hadden zij in Mei 1943 getracht een aanslag te plegen op het raadhuis in Den Helder. Ook hier hadden zij, evenals bij den aan slag op 22 Juni 1943, het doel carto- theekkaarten betreffende de tewerkstel ling in Duitsfhland te vernietigen. Ten slotte hadden de beklaagden ook nog in een gebouw der N.S.B. een brand ge sticht, waarbij propagandamateriaal werd vernietigd. De doodstaf is na onderzoek der gra tiekwestie aan de veroordeelden op 7 Jan. j.l. voltrokken met uitzondering van beklaagde Van Herwijnen, tegen wien nog een afzonderlijk proces loopt De Höhere S.S.- und Polizeiführer maakt bekend: Het Polizeistandgericht in Den Haag heeft op 6 Januari j.l. den Nederland- schen onderdaan Johannes Adrianus Joseph Verleum ter dood veroordeeld. Verleum was een der leidende leden van een terreur-organisatie. Hij be hoorde tot den kring der daders van den moordaanslag op luit.-generaal Seyffardt, De overige personen, die bij deze daad betrokken waren, werden door het Polizeistandgericht te Am sterdam reeds op 30 September 1943 gevonnist. Het onderzoek wees uit, dat Verleum die zijn moordopdrachten v. d. Joodsche communisten Katan en dr. Kastijn in ontvangst had genomen, ook den vroegeren minister van landbouw Posthuma en den vaandrig der politie Postma op gemeene wijze had dood geschoten, terwijl hij een leidende rol gespeeld heeft bij den moordaanslag op het echtpaar Reydon en voor den moordaanslag op den commissaris van politie Van Dijk in Nijmegen de vuur wapens geleverd had. Met Verleum is een van de gevaar lijkste terroristen gevonnist, die zon der meer toegaf, dat hij nog meer moorden zou hebben gepleegd, wan neer hij daartoe opdracht zou hebben gekregen. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie in de vroege ochtenduren van 7 Januari 1944 voltrokken. RANTSOENBONNEN EIEREN- ONGELDIG. 's-GRAVENHAGE, 15 Jan. Het noodzakelijk gebleken met ingang van heden de rantsoenbonnen voor eieren, die zijn uitgevoerd in groen met als op druk „Een ei 1 R" met een rood num mer 37, ongeldig te verklaren. Deze bonnen kunnen dus niet meer bij 'n handelaar worden Ingeleverd ter ver krijging van eieren. Met ing. v. heden kan 't publiek uitsluitend eieren be trekken op rantsoenbonnen van nieuw model, die v. 10 Jan. af zijn uitgegeven. De ondergrond van deze bonnen is in 2 kleuren n.l. bruin en blauw uitgevoerd, terwijl hierop in rood „15-4 44 1 R Eie ren is gedrukt. Zieken, die in aanmer king komen voor verstrekking van bon nen voor eieren, zullen in vele gevallen bonnen van oud model hebben ontvan gen voor verbruik in een na 17 Januari gelegen tijdvak. De distributiedienstw» zullen hun voor dit tijdvak nieuwe bon nen uitreiken en de betrokkenen hier toe oproepen. Voor bonnen die bestemd waren v. verbruik in een vóór 17 Jan. gelegen tijdvak, zal in geen geval ver goeding worden gegeven. Het is nutte loos verzoeken hiertoe of tot ruil van oude tegen nieuwe bonnen ln te dienen, aangezien hieraan in geen geval gevolg kan worden gegeven. Mr. HEERKENS THIJSSEN OVERLEDEN. HAARLEM, 14 Jan. In den afge loopen nacht is te Haarlem 77 jaar oud overleden mr. J. N. J. E. Heerkens Thijssen, oud-lid der Eerste Kamer en oud-wethouder van Haarlem. In 1895 werd hij ambtenaar bij de Provinciale Griffie van Noord-Holland. Van 1903 tot 1917 was hij voorzitter van den Raad van Beroep inzake de Onge vallenwet te Haarlem en van 1902 tot 1931 maakte hij deel uit van den Haar- lemschen gemeenteraad, na 1915 als wethouder. Bovendien was hij van 1904 tot 1922 lid der Provinciale Staten van Noord- Holland. Van 1923 tot de annexatie in 1927 vervulde hij de functie van waar nemend burgemeester van Schoten. In 1922 werd hij lid van de Eerste Kamer. Maandag, na de kerkelijke uitvaart diensten in de Kathedraal Sint Bavo, wordt zijn stoffelijk overschot bijgezet in het familiegraf op het Sint Adel- bertskerkhof te Bloemendaal. Blijkens de Staatscourant is op 3 Jan. in werking getreden een beschikking van den gemachtigde voor den arbeid, waarbij voorschriften worden gegeven inzake vergoedingen van werkgevers zijde te betalen aan werknemers, die onder verplichting tot dienstverrich ting krachtens verordening 42/1941 in een onderneming zijn tewerkgesteld. Met de zoojuist genoemde werkne mers worden blijkens de definitie der beschikking gelijkgesteld zij, die met of zonder tusschenkomst van het geweste lijk arbeidsbureau een werkkring aan vaarden of aanvaard hebben, waari' indien zulks niet was geschied, iemand onder verplichting tot dienstverrichting te werk zou zijn gesteld. Of dit het geval is, wordt door den directeur van het gewestelijk arbeidsbureau ten aanzien van iederen werknemer persoonlijk bij de bemiddeling of op verzoek van den werkgever of den werknemer schrifte lijk beslist. Een werknemer, die niet formeel ls dienstverplicht, kan derhalve eerst krachtens deze beschikking rechten doen gelden, nadat de evenbedoelde verklaring is afgegeven. De werkgever is verplicht de kosten tfe vergoeden van de reis, die de werk nemer bij het begin en het einde der dienstbetrekking van resp. naar zijn woonplaats maakt. De verzuimde ar beidstijd dient met het basisuurloon te worden vergoed. Eveneens de reiskosten, gemaakt bij periodiek verlof. Voorts zijn bepalingen opgenomen betreffende reiskosten- en reistijdenvergoeding aan hen, die dagelijks naar huis terugkee ren. Voor scheidingsgeld komt in aanmer king de gehuwde werknemer of de kostwinner, die tengevolgde van zijn tewerkstelling zoo ver van zijn woon plaats verwijderd is, dat hij genood zaakt is gescheiden te leven van hen, voor wier levensonderhoud hij wette lijk verplicht is zorg te dragen. Bij twij fel hieromtrent beslist het gewestelijk arbeidsbureau binnen welks gebied de plaats, waar gewerkt wordt, ligt. Het scheidingsgeld bedraagt i 2.— per kalenderdag en bestaat uit een huisvestingskostenvergoéding (f 0.50 per dag) en een daggeld (f 1.50 per dag). Dit is verschuldigd voor alle dagen ge durende welke de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking niet in zijn woonplaats aanwezig kan zijn. De huisvestingskostenvergoeding dient te worden betaald zoolang de werknemer tengevolge van zijn tewerkstelling ge noodzaakt is woninghuur te betalen. In dien de werkgever den werknemer vrijen kost verschaft, kan het daggeld verminderd worden met de werkelijk gemaakte onkosten, doch in geen geval met meer dan f 1,50. Worden slechts enkele maaltijden verschaft, dan wordt het daggeld met een redelijk gedeelte verminderd. De werknemer, die in zijn nieuwen werkkring meer dan f 5400.— per jaar verdient, komt voor toeken ning van scheidingsgeld niet in aan merking. Artikel 7 der beschikking kent aan den niet "dagelijks naar huis terugkee renden werknemer een recht toe op een periodiek verlof (met behoud van loon) van drie kalenderdagen (niet in begrepen de Zondag). De gehuwde of daarmede gelijkge stelde werknemers genieten dit verlof telkens na een dienstverband van drie maanden, de overigen na een dienst verband van zes maanden. Voorts wordt aangegeven wie als kostwinner moet worden beschouwd, duur van de oude en het tijdstip van aanvang der nieuwe dienstbetrekking, hoe gehandeld moet worden, wanneer de periodieke verloven van verschil lende werknemers samenvallen, enz. De beschikking is niet van toepassing op werknemers, voor wie de volgende regelingen van kracht zijn: De Duitsche Weermachtsregeling (Ned. Staatscourant 1943 no. 1041); De regeling voor bouwvakarbeiders in den N.O. polder (Ned. Staatscou rant 1943 no. 107); De regeling voor de oogstcolonnes (Ned. Staatscourant 1943 no. 161); De regeling voor werknemers in het landbouwbedrijf, die kuiten hun woon plaats arbeid verrichten (Ned. Staats courant 1943 no. 107). Hedennacht is het Kringkantoor van den distributiedienst Langedyk overvallen door een groep onge- maskerde gewapende mannen, die zich meester hebben gemaakt van diverse distributiebescheiden. Wij vernemen nader dat de overval hedennacht ongeveer half één is ge schied. Drie leden van de vaste kern van den luchtbeschermingsdienst, die des nachts in het gebouw vertoeven, werden door de zeven indringers overweldigd en ge bonden, waarna de overvallers diverse distributiebescheiden in beslag namen. DRIEMAAL EEN GOUDEN JUBILEUM. De heer C. J. Velseboer, Laat, al hier, die vóór 15 jaar zijn gouden ju bileum als kerkzanger vierde, vóór 5 jaar zijn gouden huwelijksfeest her dacht, beleefde gister het feit, waar op hij vóór 50 jaar als vertegenwoordi ger van de N-V. Ned. Bakkerij Cen trale werd aangesteld. De 80er, die tot zijn levensdevies gekozen heeft „Le ven is werken", geniet nog een goede gezondheid en denkt er nog geen mo ment aan, zijn functie neer te leggen. Als uitstekend vakman en kenner van zuidvruchten, verwierf hij in breeden kring de achting van velen. In zijn door vele bloemen feestelijk gemaakte woning werd hij gistermid dag in zeer waardeerende bewoordin gen toegesproken door zijn directeur, den heer Eggerink, die de groote ver diensten van den jubilaris schetste en hem als stoffelijk blijk een enve loppe met inhoud aanbood. Het woord werd voorts nog gevoerd door zijn collega, den heer Krikham, die hem een heerlijke flesch mokka offreerde. De bakkers hadden voor de noodige taar ten zorg gedragen, terwijl een depu tatie van de bakkerspatroons den ju bilaris kwamen complimenteeren. Vele gelukwenschen en een overheerlijke fruitmand van de buren maakten ove rigens den dag voor den heer Velse boer tot een onvergetelijken. BESLUITEN BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft de volgende besluiten genomen: a. tot verhuring van een aantal lande lijke eigendommen der gemeente; b. tot verkoop van een perceel in dustrieterrein gelegen aan het Zeglis, gr. 304 m2, aan den heer G. Sterk, alhier, voor f1520. GESLAAGD. Voor het 2e gedeelte van het examen voor de opl. kinderverzorgster, gehouden te Amsterdam, slaagden de dames M. Jimmink en E. Sieben te Alkmaar en W. Kuiper te Dirfeshorn. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1