ES DAGBLAD VOOR Invasie-propaganda bluf of misleiding? Felle gevechten in de Noordelijke sectoren. 2451 Booze tongen beweren Wellicht onverwachte aanval op geheel ander punt Nieuws in 't kort. Verduister van 17.30-8.30 u. Aanvallen van bij Nettuno gelande troepen afgeslagen. Tokio gedeeltelijk ontruimd. STAD EN OMGEVING. Bergen. Langedijk. Akersloot. Castricnm. ben op export-opdrach- comst van den Centra- In- en Uitvoer (Piet /enhage); c. In alle wa- tusschenkomst van d* rtoe de verzoeker b*- voor pUpbeugels. ndmaking van den dl- ireau voor de Metalen- trie in de Staatscou- 43 is het aan fabrikan- dien datum verboden ers voor pijpbeugels te met gesneden punten volgende lengten en 40 50 60 mm. 1/2 2 2 1/2 mm. inden na dien datum van spijkers in ver lengten en dikten taan, indien dit ge- r op dat tijdstip voor- gedeeltelijk bewerkt het fabrikanten ver- rs voor pijpbeugels te leveren anders dan of zakken, inhoudende >ote verpakkingen van evattende 100 stuks :ze verpakkingen mo- tiket zijn voorzien; zij el het aantal en de te vermelden. Ten- tzonderingsvergunning, ovengenoemden direc- van vorenomschreven egestaan. Verzoekers igen goed gemoti- vens voorzien in voor zoover het Verlagerungs"opdrach- en Duitschen gevol- tijksbureau voor Ver- iouwstraat 170, Den er het exportopdrach- isschenkomst van den oor In- en Uitvoer en Haag); c. in alle >r tusschenkomst van Bedrijfsgroep, waar- t. N. Adema, Alkmaar, and; politiek redac- nus, A'dam (HAMA); Broersen te Hoorn, and; kunst, letteren P. van den Aard- port J. Werkman te ws: D. A. Klomp te adv.-rubriek W. Ra- dé Zaan; voor de Bus, Alkmaar. |UUR n Alkmaar. schreef: :es inder- d debuut :en vanaf uur. >edr\jf der ?gens ziekte s om haar e bedienen, pgen behou- rmale wijze nd, >mstraat 32. 1944 f 400.JS. 2429, I. 6458, 1243^ 58 2099 2153 53 3366 3409 '2 4448 4477 95 5102 5208 06 6506 6558 87 7712 7810 38 8451 8539 61 9193 9320 28 10114 10177 33 11108 11186 )3 12052 12164 19 12912 12956 7 14086 14257 50 15760 15764 0 16511 16884 >9 18110 18143 6-19116 19144 14 19681 19837 21141 21250 te komen jsgewassen xdappelen, mogelijk ebruari a.s. eester van voor: ïr 100 KG, 100 100 100 100 100 tn de door ingst. ding wor den zullen ïschikbare nog moet g. Heeft moet ook NING 1912 «JABI 1944 K>16521, L4540, 15965, 5022, 13709, 5*7 588 1163 1221 1893 1912 2755 2784 3428 3429 4127 4153 4974 4978 C638 6650 6223 6330 7140 7288 8301 8443 8912 8913 9294 9419 10088 10148 10758 10859 11698 11751 12145 12220 12704 12793 13465 13489 14056 14154 5638 15710 C508 16570 7174 1721» 0040 18103 9415 I948C 9979 13993 0752 207C7 t zyn 2tk"1 emie zijn j agenten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. woensdag 26 januari 1944. alkmaarsche-editie, NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 21, 2 pagina's Prqs der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m.M. meet f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cent. EEN inzender uit Heiloo, vader van een groot gezin, die altijd hard heeft gewerkt en er zich op beroept, een eer zaam burger te zijn. stuurt ons een lij vig epistel van acht kantjes, waarin Jlij een aantal bezwaren en aantijgin gen oppert, die 6f volkomen onjuist »ljn óf in een valsch daglicht worden gesteld. Plaatsruimte, noch de boos aardige hatelijkheden ondanks alle eerzaam burgerschap!wvan den in zender laten het toe" den brief hier geheel af te drukken. We volstaan met enkele grepen. Zoo betoogt de schrij ver, dat geen enkele krant meer inge zonden stukken opneemtr Dat is on juist. Reeds om dit te logenstraffen, wordt hier op dit schrijven ingegaan, ofschoon de toon van dien aard is, dat de brief vroeger, in den door den «chrijver zoo hoog geroemden democra- tischen tijd, zonder verdere aandacht waardig gekeurd te worden, in de prul- Iemand zou verhuisd zijn. Er kunnen inderdaad „ingezonden stukken" naar de bladen gestuurd worden, indien ze niet in den toonaard van anonieme scheldpartijen zijn vervat. Er zijn ver schillende Nederlandsehe dagbladen, die regelmatig brieven van lezers be handelen, brieven, die veelal een af wijkend standpunt vertolken, doch die op fatsoenlijken toon, zooals die een „eerzaam burger" past, zijn gesteld. Max Blokzijl behandelt voor de radio regelmatig brieven van luisteraars. Ook in dit dagblad zullen bij tijd en wijle, zoover als de plaatsruimte dit toelaat lezers het woord krijgen. EVENEENS is het onjuist, dat de Duitschers hier te lande pers, ra dio en film beheerschen. Feiten zijn, dat kort na de bezetting een zeer hoog percentage Nederlanders weigerde met de bezettingsmacht mede te werken. Een bezettingsmacht heeft het volste recht deze medewerking te eischen. Waar deze niet verleend wordt, mag de bezettingsmacht het bestuur van die organen zelf in handen nemen. In- tusschen zijn echter meer dan drie ja ren verloopen. In de mate, waarin de medewerking van Nederlanders toe neemt en die toename stijgt met den dag! trekken de Duitschers zich uit deze organen terug. Dit verklaart het feit. waarom in den laatsten tijd meer en meer de specifiek Nederlandsehe visie op alle gebeuren in deze organen tot uitdrukking komt, zoodat onze eigen geschiedenis, onze eigen cultuur en onze eigen gemeenschapszin uitgedra gen worden. Ook beweert „de eerzame burger uit Heiloo", dat het nationaalsocialisme de religie niet eerbiedigt. Dat is even min juist. Het nationaalsocialisme keert zich op grond van de slechte maatschappelijke ervaringen uit het voorbije tijdperk tegen het politieke katholicisme en het politieke protes tantisme. De kerken hebben zich niet in den politieleen strijd van den dag te men gen. Dat is niet hun terrein. Zij die nen zich bezig te houden met de ziele- zorg en de godsdienstige oefeningen. Tegen de religie als zoodanig voert het nationaalsocialisme geen strijd, doch de kerken, die zich op het poli tiek maatschappelijk terrein begeven hadden, hebben zich tegen het natio naalsocialisme verzet, omdat dit aan een ingeslopen wantoestand een einde wilde maken. Strijd tegen den gods dienst is nooit gevoerd, wel tegen de kerken, al behoort die „kerkstrijd" in Duitschland reeds lang tot het verle den en hebben de kerken daar reeds lang hun afwijzend standpunt tegen het nationaalsocialisme laten varen en on dersteunen zij dit daar naar beste ver mogen. Het is een loos fabeltje van een hardnekkige boosheid, dat onder de Duitsche soldaten het verbod uitge vaardigd is, ter kerke te gaan. Zulk een verbod bestaat niet. Herhaaldelijk kan men Duitsche soldaten en offi cieren in den kerkdienst zien. Voor zulk een verbod bestaat ook geen en kele aanleiding. Het nationaalsocialis me is geenszins onvereenigbaar met den grondslag van een positief Chris tendom. Nog steeds dragen de Duit sche soldaten op hun jasgesp de spreuk „Gott mit uns". Nog onlangs lazen we in een toonaangevende Duitsche krant een uitvoerig overzicht van de kerkelijke zielzorg onder de soldaten aan het front. Ook is het onjuist, dat men het den kinderen opzettelijk moei lijk maakt, hun godsdienstige plichten na te komen. Het ligt er maar aan, wat men onder „godsdienstige plichten" verstaat. BERLIJN, 25 Jan. (C.D.) In de week tusscheri Kerstmis en Nieuwjaar werd van Amerikaansche zij de het parool de wereld ingezonden, dat binnen negentig dagen de invasie op het Europeesche vasteland zou beginnen. Di rect na zijn terugkeer te Londen ver klaarde Churchill de vorige week, dat „vóór half Maart op de grootste gebeur tenis van dezen oorlog" kan worden ge rekend. Het behoeft geen betoog, dat Churchill hiermee nauwelijks iets anders dan de invasie kan hebben bedoeld. Op die manier zouden wij er ons dus op kunnen voorbereiden, dat wij uiterlijk binnen zeven weken het oogenblik bele ven, niet alleen van de zwaarste botsing, maar ook van den beslissenden slag in dezen oorlog. Hoe staat men nu te Berlijn tegenover de invasie? Beteekent het stilzwijgen, dat men tot dusverre in acht heeft genomen en hetwelk den laatsten tijd slechts door enkele bevoegde sprekers en sommige persorganen is verbroken, dat men niet aan een invasie gelooft of om het hooge woord maar te gebruiken dat men in het huis van den gehangene lie ver niet over touw spreekt? Neen. Noch in militaire, noch in poli tieke kringen in Duitschland beschouwt men de voorgenomen invasie als bluf Men kan er te Berlijn niet alleen rus tig over praten, er wordt ook, en wel in allen ernst, over gesproken. En wan neer naar buiten de schijn wordt gewekt, dat men de zaak hier als het ware dood zwijgt, dan ligt dit uitsluitend daaraan, dat het Duitsche opperbevel in alle stilte zijn maatregelen treft om den stoot op te vangen, zoodat de bevoegde sprekers eigenlijk geen stof" hebben om iets te zeggen. Churchill verkondigt sinds jaar en dag, dat Engeland uiteraard met Ameri kaansche hulp in het voorjaar van 1944 zijn grootste sterkte zal bereiken, wat van Duitsche zijde nooit is tegen gesproken. Aan den anderen kant dwingt de gang van zaken aan het Oostelijk front Churchill en Roosevelt om in te grijpen. Wanneer zij zelf gelooven wat hun pro paganda zegt, n.l. dat de Duitsche weer macht onder de zware Russische slagen aan het einde van haar krachten begint te komen, dan moeten zij de handen uit de mouwen steken om niet te laat te ko men bij de verdeeling van den buit. Ge looven zij daarentegen hun eigen meer critische militaire waarnemers en stellen zij zich op het standpunt, dat de Duit sche weermacht nog zeer sterk is en dat het roode leger zijn krachtsinspanning van de laatste vijftien maanden nog slechts beperkten tijd kan volhouden, dan wordt het voor hen de hoogste tijd om iets te doen, want zoodra Duitschland er in geslaagd zou zijn den Sovjet-Russi- schen stormloop definitief tot staan te brengen, zouden de kansen der geallieer den er minder gunstig uitzien. Men onderschat den tegenstander niet. Te Berlijn twijfelt niemand er aan, dat de geallieerden eventueel 21/2 millioen man kunnen concentreèren, zooals het ook mogelijk moét zijn veertien millioen bruto registerton voor militaire doelein den in beslag te nemen. Kortom, men onderschat het huidig potentieel zijner tegenstanders geen oogenblik, maar wel maakt men zich vroolijk over de wijze waarop al die maatregelen door pers en radio wereldkundig worden gemaakt. Men wijst er op, dat het steeds ook in dezen oorlog als een., militair belang is beschouwd de samenstelling van zijn ge- neralen staf en diens onderafdeelingen zoo lang mogelijk geheim te houden Verder grenst het aan het onwaarschijn lijke, dat de voorbereiding van een groot en naar geallieerde opvatting zelfs beslissend offensief niet angstvallig ge heim wordt gehouden, maar dat integen deel militaire maatregelen van het hoog ste gewicht klakkeloos openbaar worden gemaakt. Wat ten slotte de termijnbeta ling van dit offensief betreft, deze zou naar gangbare Duitsche opvatting getui gen van een militair dilettantisme, dat men eenvoudig weigert bij zijn- tegenstan ders -te veronderstellen. Niet alles werd aangekondigd. Dit is de reden waarom men, zonder den ernst van de invasieplannen als zoo danig in twijfel te trekken, de reclame, die er mee gemaakt wordt, eigenlijk zon der meer afdoet als bluf. En men voert ook argumenten aan waaruit blijkt, dat Eisenhower en Montgomery drommels goed hun mond weten te houden als het er op aankomt. In dit verband herinnert men aan de tot dusverre grootste gealli eerde onderneming in dezen oorlog, de landing van Anglo-Amerikaansche strijd krachten in Noordwest-Afrika op 8 en 9 November 1942. Bij deze gelegenheid stak er een vloot van ruw geschat zeshonderd schepen met tusschen de drie en de vier millioen b.r.t. van de Vereenigde Staten en Engeland naar Afrika over onder het escorte van meer dan 300 oorlogsbodems. Deze ongetwijfeld door Fransch verraad begunstigde onderneming was in de eer ste plaats een „triomf van de meest ab solute geheimhouding", zooals de Berli ner Börsenzeitung het onlangs uitdrukte. Montgomery kon de Duitschers van zijn voorgenomen offensief bij El Alameln na tuurlijk niet absoluut onkundig laten, maar evenals Eisenhower en Cunning ham later, eerst bij de landing op Sicilië en vervolgens bij de oprichting van het bruggehoofd bij Salerno, zocht hij zijn kracht zooveel mogelijk in de verrassing van den tegenstander. Om deze redenen wordt te Berlijn uiteraard in particuliere gesprekken dikwijls dé vraag gesteld, wat de geal lieerden met hun reclamecampagne toch eigenlijk hopen te bereiken. De veron derstelling, dat zij bij hun zenuwenoor log willen volharden en het dreigement met een invasie voldoende achten „om Duitschland op de knieën te dwingen, heeft niet veel aanhangers meer. Daaren tegen neemt men wel kennis van be paalde Amerikaansche persstemmen, die de verwachting uitspreken, dat de gealli eerden eventueel nauwelijks op ernstigen tegenstand zouden stuiten, daar een groot deel van de Duitsche weermacht de Engelschen en de Amerikanen zou beschouwen als een soort „bevrijders" in verband met de „dreigende bezetting van Duitschland door de Sovjets". Zeer dikwijls echter hoort men de mee ning uitspreken, dat de geallieerden mis schien slechts in schijn een aanval voor bereiden op het hart van het Duitsche verdedigingssysteem rond de vesting Europa, in de hoop, dat zij met een on- verwachten aanval op een heel ander punt des te sneller succes zullen hebben. DANKBAARHEID EN TROTS over de prestaties van onze soldaten vervult iedere zuster. Den veldtocht in het Oosten zal geen zuster vergeten. (Uit de mededeelingen van een Gene- ra'loberin van het D.R.K.) Maar de oor log gaat verder. En de hulp der zus ters b 1 ij f t noodig. Ook jouw hulp, meisje uit Holland, jvordt gevraagd. Meldt je daarom bij het SS-Ersatzkom- mando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. VOOR ONS VOLK. 's-GEAVENHAGE, 25 Jan. - In de week van 1015 dezer is voor onze minder bedeelde volksgenooten een bedrag van meer dan* dertig mille n.l. f 34.531.16 bijeengebracht buiten col lectes om Dit bedrag is samengesteld uit giften van een paar gulden tot een van vierduizend gulden. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat de termijn yoor aanvra gen voor de tweede uitkeering van Winterhulp onherroepelijk 31 dezer sluit. Roosevelis vertegenwoordiger terugge roepen. Naar uit Washington wordt gemeld, is aldaar officieel bekend ge maakt, dat president Roosevelt zijn am bassadeur bij het Poolsche Emigranten comité te Londen, Anthony Biddle, heeft teruggeroepen. Slachtoffers van generatorgas. Gis termorgen zijn de garagehouder A. F. Janssens en de belastingambtenaar J. W J. Boerke in de garage aan de Bloem- kweekersstraat te Rotterdam bij een auto bedwelmd gevonden door generatorgas Beiden werden naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht, bij aankomst bleek Boerke te zijn overleden. De toe stand van den garagehouder was gister avond nog zorgwekkend. De typhusepidemie te Napels. De Engelsche minister van oorlog, Sir Ja mes Grigg, heeft Dinsdag in het Lager huis verklaard, dat de typhus-epidemie te Napels nog voortdurend toeneemt. Zij „beperkt zich echter tot op heden nog steeds tot de burgerbevolking". 20.000 bonnen gestolen. De Haagsche rechtbank veroordeelde Maandag den 18- jarigen G. K. te Den Haag, die terecht had gestaan wegens verduistering van 20.000 bonnen ten nadeele van een brood fabriek, tot 8 maanden gevangenisstraf met opneming in het vonnis van de gratieclausule met betrekking tot 3 maan den. T NZENDER meent, dat niet autocra- 1 tie, doch democratieons van de uit wassen van het kapitalisme kan verlos sen. Het schijnt, dat de bijna honderd jarige parlementaire geschiedenis met haar keten van fiasco's in het bestrijden van het kapitalisme nog niet voldoen de leering gegeven heeft. Langs parle mentairen weg hebben de arbeiders bijna honderd jaren noodig gehad om enkele schamele sociale winstpunten te behalen. Zes jaren nationaalsocia lisme waren voldoende om het tienvou dige te bereiken ten aanzien van ont slagverbod, sociale verzekering tegen ziekten en ongevallen, invaliditeit, pensioen, loonregeling, belasting, huis vesting, ontwikkeling en ontspanning enz. Op dit punt komen we te gelege ner tijd nog eens terug, temeer waar het nationaalsocialisme niet zonder meer als autocratie mag bestempeld worden. Aan het slot van zijn uitvoerigen brief somt inzender een aantal feiten op, die hij op de schuldrekening van het na tionaalsocialisme schrijft. Volkomen ten onrechte. Men moet oorlogsrecht en oorlogshandelingen niet verwarren met de maatschappelijke uitwerking van het nationaalsocialisme, waarvan schrijver ten onrechte meent een „voor proefje" gehad te hebben. Wat hier te lande geschiedt, kan niet allemaa1 als nationaalsocialisme bestempeld wor den. Het lot, dat gijzelaars, saboteurs, enz. treft, hebben wij Nederlanders door onze voorzatenv in onze koloniale geschiedenis met Javanen, Ambonee- zen, Atjehers, Dajaks enz., na ze groo- tendeels uitgeroeid te hebben, heel wat drastischer toegepast, ondanks alle voorbeeldig Christendom, dat we meenden te belijden. Dat deden de Britten in Zuid-Afrika met de afstam melingen van Nederlanders, vrouwen en kinderen, in veel erger mate. De oor log en zijn wetten zijn hard. Wie oor- logswetten overtreedt, verbeurt zijn leven en goed. Hier mag men geen normale maatstaven aanleggen. Wie schiet, wordt beschoten. Terreur wordt met tegenterreur beantwoord. Soms 26 Jan.: Zon op 8.33 n., onder 17.13 h. Maan op 9.10 u., onder 18.28 u. IEDERE NEDERLANDSCHE JONGEN VAN 16—18 JAAR kan zich melden voor een weersportkamp in Duitschland. Kosten zijn hieraan niet verbonden, terwijl de werkgevers en scholen verplicht zijn vrijaf te geven. Werkgevers moeten bovendien loon door betalen en mogen deze maand niet als vacantie aanrekenen. Aanmeldingsbureaux: Utjecht, Konings laan 9; Maastricht, Vrijthof 25; Goes, Violenstraat 44; Groningen, Gr. Markt 24; Assen, Rolderstraat 45; Den Haag, Nas- sauplein 6; Rotterdam, Eendrachtsweg 35; Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6; Amsterdam, Willems parkweg 186; Leeuwarden, Emmakade 48. treft dit den enkeling, soms dat deel der gemeenschap, dat deze misdrijven goedkeurt of zelfs aanmoedigt. HAMA. Naschrift: Ter ontzenuwing van boos aardigheden! De onderteekening „HA- MA" is geen pseudoniem, zooals enke le briefschrijvers veronderstellen, doch een naamsafkorting. zooals oplettende lezers uit het impressum (de samen stelling der redactie, waarvan de me- dedeeling in elk nummer, dezer cou rant is opgenomen) reeds hebben kun nen vaststellen. Deze aanduiding wordt reeds sedert 1932 door schrijver dezes gevoerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Jan. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Bij Kertsj versterkten de bolsjewis ten hun druk. De door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteunde vijande lijke aanvallen duren nog voort. Ten noordwesten van Kirowograd vielen de bolsjewisten met verschei dene divisies aan. Zij werden na heen- en weergolvende gevechten afgeslagen; een penetratieplek werd in een tegen aanval verkleind. Ten zuidwesten van Pogrebisjtsje veroverden onze troepen, door artillerie en luchtmacht doeltrèffend gesteund, r,a harden strijd krachtig versterkte vijandelijke stellingen. Tegenaanval len der bolsjewisten bleven zonder suc ces. De gevechten zijn nog gaande. Tusschen Pripet en Berezina stortten nieuwe hevige doorbraak pogingen der bolsjewisten tn zware gevechten ineen. Verscheidene pe netraties werden afgegrendeld. Ook ten noordenvan het Ilmenmeer en in het gebied ten Zuiden van Le ningrad zetten de bolsjewisten hun door braak aan val] en met toenemen de hevigheid voort. Terwijl zij in enkele sectoren afgeslagen of opge vangen werden, duren op verschei dene plaatsen nog verbitterde ge vechten met opdringende vijande lijke gevechtsgroepen voort. In Zuld-Italië. In Zuid-Italië sloegen onze troepen in den westelijken sector nieuwe door artillerie en slagvliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen met zware ver liezen voor den vijand af. Bij de zwarfe afweergevechten der afgeloopen dagen heeft zich de 15e pantsergrenadierdivi- sie onder bevel van generaal-majoor Rodt bij den afweer van alle door braakpogingen van den vijand door voorbeeldige standvastigheid schitte rend gehouden. In het landingshoofd van Nettuno viel de vijand op verscheidene plaatsen onze gevechtsvoorposten aan. Hij werd afgeslagen. Door eigen verkenningsaanvallen wer den gevangenen gemaakt. De lucht macht viel overdag en 's nachts met gevechts- en torpedovliegtui gen de vijandelijke iandingsvloot voor Anzio met goed succes aan. Volgens de voorloopige berichten werden 3 torpedojagers en een koop vaarder van 6.000 brt. tot zinken ge bracht. De vernietiging van drie an dere schepen met een gezamenlijken inhoud van 26.000 brt. kan als zeker worden aangenomen. Elf transportsche pen werden voor een deel zwaar be schadigd. Terreuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers vlo gen gisteren overdag naar het Duit sche Rijksgebied. Door het lukraak neerwerpen van bommen ontstond in enkele plaatsen van het West-Duitsche grensgebied geringe schade. Volgens de totdusver ontvangen rapporten wer den 15 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De commodore van een eska der nachtjagers majoor Prins zu Sayn- Wittgenstein stierf in een nachtelijken strijd tegen vijandelijke terreurvlieg- tuigen bij zijn, 83ste overwinning in den nacht, na vijf Britsche bommenwer pers te hebben vernietigd, den helden dood. De Führer heeft den gesneuvel den nachtjager geëerd door hem het eikenloof met de zwaarden, behoorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis te verleenen. Met hem verliest de Duitsche luchtmacht een van haar beste nachtjagers. Uitreiking van onderscheidingen bij de pantserdivisie .Hermann Goering". In den strijd beproefde grenadiers, die zich bij de gevechten tegen de Angio-Amerlkanen in Zuid Italië bijzonder dapper hebben gedragen, ontvangen het Ijzeren Kruis li de klasse PK Oppitz/H H/St/P m TOKIO, 26 Jan. (D.N.B.) - De uitvoe ring voortzettend van de nieuwe Ja- pansche wet op de luchtbescherming, heeft 't ministerie van binnenlandsche zaken gisteren 15 wijken van Tokio en 8 van de industriestad Nogaja aange wezen, met een gemidde,de oppervlakte van elk 300.000 vierk. meter, die ont ruimd moeten worden. De voorschrif ten hebben uitsluitend betrekking op spoorwegstations,waar in de buurt staande huizen afgebroken en op fa brieken, die met straten omgeven worden. JAPANSCHE SUCCESSEN. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft Dinsdagmiddag medegedeeld, dat for maties van de Japansche marinelucht macht, alsmede troepen van het leger en de vloot van ongeveer 530 vijande lijke vliegtuigen, die op 22 Januari tweemaal en op 23 Januari driemaal probeerden Rabaul aan te vallen, in totaal 125 vijandelijke vliegtuigen heb ben neergeschoten, waarvan 32 waar schijnlijk. ZWEDEN EN DE SOVJET-UNIE. Volgens een bericht van de Daily Sketch zal de Zweedsche gezant te Moskou binnenkort naar Stockholm gaan, teneinde deel te nemen aan be langrijke beraadslagingen over „een nauwere samenwerking tusschen Zwe den en de Sovjet-Unie". Ook spreekt men over de uitwerking van nieuwe plannen ter bevordering van de Sov- jetrussisch-Zweedsche handelsbetrek kingen. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN. 's-GRAVENHAGE, 25 Jan. Het rijks commissariaat deelt mede: De Commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ters benoemd: den burgemeester H. Sieling te Usquert, met eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeestér van Appingedam; den gemeente-ambtenaar G. Musegaas te Velsen tot burgemees ter van Noordwijk; den referendaris H. Moot te Velsen tot burgemeester van IJsselstein (Utrecht); den heer R. H. Schregardus te Breda-Dorst tot burge meester van Waalré; den heer H. Wink ler te Haarlemmerliede tot burgemees ter van Haarlemmerliede en Spaarn- woude: den heer D. Langereis te Rijs wijk tot burgemeester van Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland en den waar- nemenden burgemeester J. de Graaf te Kantens tot burgemeester van deze ge meente. NIEUWE „SPECIALE PUNTEN" IN OMLOOP. Voor keukengerei. 's-GRAVENHAGE, 25 Jan. De distri butiediensten brengen met ingang van 1 Februari 1944 nieuwe speciale punten voor keukengerei in omloop, welke roodgekleurd zijn en evenals de oude punten den opdruk „keukengerei ex tra" dragen. De oude, in blauwe kleur uitgevoerde speciale punten worden van bovengenoemden datum af niet meer uitgegeven, doch de reeds in omloop zijnde oude punten behouden haar gel digheid. Handelaren in metalen huis houdelijke artikelen en keukengerei dienen de beide soorten punten in een veelvoud van 100 met een minimum van 100 punten op afzonderlijke vellen bij-de distributiediensten in te leveren. VERKOOPWEIGERING. Het prijsvormingsbesluit bepaalt in art. 3. dat het achterhouden van goe deren, die voor den verkoop bestemd zijn, ten einde voor andere of latere leveringen hoogere prijzen te verkrij gen dan die, welke ten tijde van het achterhouden wettelijk geoorloofd zijn, verboden is. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er de aandacht op. dat het achterhouden van goederen in het algemeen is aan te merken als in strijd te zijn met bovengenoemd artikel. Een veroordeeling op dien grond is dus steeds mogelijk, indien de verdachte niet in staat is met bewijzen te staven, dat de verkoopweigering niet is ge schied om achtergehouden goederen later tegen hoogere prijzen te kunnen verkoopen. H. O. V. Abonnementsconcert. Het? 3de abonnementsconcert dat de Haarlemsche Orkest Vereeniging op Zaterdag 29 Januari a.s. te 3 uur in de concertzaal „Harmonie" te Alkmaar geeft en dat verzorgd wordt door het Residentie-Orkest, wordt gedirigeerd door Marinus Adam. Dit keer zullen twee solisten hun medewerking ver leenen n.l. Paul Niessing, piano en Jaap van Opstal, clarinet. Het concert wordt geopend met de Ouverture „Coriolan" van L. v. Beet hoven, waarna Jaap van Opstal met orkestbegeleiding het clarinet-concert in A. gr. terts K.V. 622 van Mozart ten gehoore zal brengen. Na de pauze zal Paul Niessing met begeleiding van orkest, het pianocon cert in Des dur van Willem Andries- sen spelen. Het concert wordt besloten met de uitvoering van „La Mar" van Cl. Debussy. DIERENBESCHERMING. Zwervend in de omgeving van den Friêsche weg aangetroffen een cyp. poesje, half jaar. Ontvangen van den heer R. te St. Pancras voor het te stichten Dieren- asyl f 10. Adres Inspecteur: C. Verwer, Baan- straat, Alkmaar. MEINEED. „Wij worden hier maar getracteerd op meineed. Jullie liegen maar. Ik ben lang in de praktijk, maar ik heb nog nooit zoo zien liegen als hier in Noord- Holland. Voor meineed is geen excuus. Daar krijg je een flinke straf voor en daar ontkom je niet aan", aldus de president van de arrondissementsrecht bank te Alkmaar, Mr. Baron Tuyll van Serooskerken, in de zitting van Dins dag j.l., tegen den -50-jarigen beton werker T. S. uit Z. en N. Schermer, die in een echtscheidingsproces, on danks de waarschuwingen van den rechter-commissaris. in strijd met de waarheid een eer had afgelegd. Te zijner verontschuldiging voerde ver dachte aan, dat hij gedacht had. straf baar te zijn wanneer hij bekend had# met de vrouw in het proces een ver houding te hebben gehad. De officier, Mr. de Brueys Tack, oordeelde den verdachte niet zoo naïef en vorderde een jaar gevange nisstraf. De verdachte: „Ik' vind het een ver schrikkelijke straf" De president: „Bezint, eer gij begint. Dit had je eerder moeten bedenken." Uitspraak over een week. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Har monie Donderdag geen voorst.), Woens dag 2.30 uur, Matinée. Cinema Theater, De Muilkorf (hum.) alle leeftijden. Alkm. Bioscoop Theater, Een Meisje re geert (rom.) alle leeftijden. Harmonie Theater, Isabella (rom.), 18 jr. Victoria-Theater, Lach dan Paljas (rom.) 18 jaar. Donderdag 27 Jan. 7.15 u. Gulden Vlies. Cabaret-Revue; 't Mag niet hinderen. Kees Pruis e. a. PIET VAN DIJK EN ZIJN ORKEST. Gisteravond trad voor de eerste maal in Alkmaar op het bovengenoemde orkest, met medewerking van Frans van Schaik, den zingenden zwerver en de Drie Ro- cardi's. Het geheele ensemble (gebracht door Wim van Beek) vond in het Gulden Vlies een uitverkochte zaal. Het orkest bestaan de uit zeven solisten, onder leiding van Piet van Dijk, den bekenden saxophonist, bracht op uitstekende en vlotte wijze de meest populaire nummers uit zijn reper toire ten gehoore en behaalde daarmee een daverend applaus. De zang van An nie Xhofleer verleende tal van nummers een aparte bekoring. Ook Arie Valkhof toonde zich in verschillende genres een goede kracht. Van de soli van Piet van Dijk noemen wij nog „Illusie", dat na de pauze werd uitgevoerd. Het nummer:: Tn de Kleuterklas uitgevoerd door het ge heele orkest, kon ons slechts zeer matig bekooren, doch het publiek scheen de overdreven dwaasheid wel te waardeereri. Frans van Schaik behaalde met zijn po pulaire zwervers- en zeemansliederen een groot succes. Zij werden zeer goed gezon gen en van de verzoeknummers na de pauze werd vooral het zoo populaire ..Ketelbinkie" (de straatjongen van Rot terdam) op hoogen prijs gesteld. De Ro- cardi's vormden een uitnemend accor deon-trio waarin Juanita verschillende liederen aardig zong. doch vooral als tao- danseres uitblonk. Zoowel voor als na de pauze was hun succes groot. Als geheel een vlotte amusementsavond. G. C. van Gulik. TE LAAT OP STRAAT. Gisteravond heeft de politie weer een vijftal jeugdige personen aangehouden die zich, in strijd met de door den bur gemeester gegeven voorschriften, zonder geleide, te laat op straat bevonden. GESLAAGD. Voor de examens gehouden vanwege de Nederl. Associatie voor Practijkexamens slaagden voor Boekhouden, mej. W. I. Noort en de heeren J. G. van Zanten en Hemels. Voor Nederl. Handelscorrespondentie: mej. J. Mooij, Egmond aan den Hoef, mej. H. Loots en mej. C. E. Lagas te Alkmaar. Voor de Vereeniging van Leeraren slaagden: voor Boekhouden de heer C. Heidema, >yoor Nederl. Handelscorr. mej. H. Loots. De heer Ab. Dam slaagde voor het praktijkdiploma boekhouden v. d. Ned. Associatie. KERKCONCERT. Louis Zimmerman, viool. Feike Asma, orgel. Een programma gewijd aan werken van grootmeesters. Was dit ook een eerbetui ging aan onzen grootmeester der violis ten, Louis Zimmermann? Wanneer dit zoo was, dan is dat wel zeer juist gekozen. Wie zou onder woorden kunnen brengen wat er van dit vioolspel uitgaat. Al da delijk bij de eerste tonen gaat er een golf van aandoening door je heen. Je voelt er gebeurt iets dat hoog verheven is boven het gewone. Het is ook weer heel anders dan het spel van een con cert-solist. Deze man is zijn geheele le ven orkestspeler geweest; concertmester van het beste orkest van Europa. Alle jaren door, dag in. dag uit altijd maar muziek, steeds voldoende aan de aller hoogste eischen. Al deze jaren de ont zaggelijke overgang mee gemaakt van klassieke naar moderne muziek. Mengel berg en Zimmerman, wie zou deze twee namen niet kennen? Ze zijn beiden als allereersten, intens verbonden aan een halve eeuw ontwikkeling der muziek. Zoo heeft het spelen Nvan 2 sonate's van Bach en Handel een ontróerenden indruk gemaakt. Ja, deze man speelt goddelijk, tot zijn laatsten levensdag. Feike Asma. die met reuzen-sprongen naam maakt was een waardig partner. Het orgel, wedijverde met de viool in uiterst fijn verzorgde uitvoering. Dat was alles musicéerèn van den eersten rang. Buiten de twee genoemde sonates, soeelde Asma nog een „suite in ouden still" van Bute, bestaande uit 7 deelen, bijna alle oude dansnumrriers, fijn, gees tig, plechtig, vroolijk, maar alles van verheven karakter. „Praeludium et fuga gique" van Bach. Hoe meer we Bach leeren kennen, hoe meer wij beleven hoe echt vroolijk hij in ziin muziek kan ziin, maar het is al tijd het blijë uit een ideale wereld Tot slot 4de orgelconcert van Handel. Een praeht-programma en prachtig uitge voerd. in ademlooze stilte aangehoord door een zeer groote menigte. Zeer storend was dat enkelen de onge voeligheid hadden, midden onder 't laat ste werk de kerk te verlaten. Dit is mis plaatst en komt niet te pas. Jac. Jansen. BURGERLIJKE STAND. Geboren Fredericus A., z. v. P. Waij en M. J. Rabeling. Geertruida J. W., d. v. L. Prins en G. Schutte. Jo hannes P. H., z. v. H. M M. Geurts en M. C. Pieterse. Christina G., d. v. S. L. van der Vis en C. G. Willems. Gehuwd: C. Berkhouwer en M. E. Fischer. Overleden: H. Klerk, wedr. v. A. Schouten, oud 88 jr. Cabaret en variété. - Het was Maan dagavond in De Rustende Jager een dorado voor wie van veel afwisseling houdt. Cor Baan's variété-bedrijf onder leiding van Max van Laarhoven kwam met een echt „elck-wat-wils-program- ma": zang, voordracht, acrobatiek, dans, volgden elkaar in bonte rij. Na een inleiding door den conféren cier v Laarhoven opende de cabare tière Truus Keilen met „een raad aan de vrouwen" en vervolgde met ernst en luim. Zij werd luide toegejuicht, ook later na haar met een partner ge speelde schets „Ik lieg nooit". Wat de Rieberties als rijwielacrobaten op één wiel uitvoerden, verbaasde het pu bliek. De dansen van Lotte en Jörl Kasehnar ontketenden een storm van applaus. Staaltjes van acrobatiek ver toonden de 4 Sarnia's, vader, moeder en 2 dochters. De „luchtsensatie" van 3 Plessons, vader en 2 dochters, v^erd onder ademlooze stilte gevolgd. Toen het drietal weer behouden op den be gapen grond was aangeland, brachten de toeschouwers hen een ware ovatie. Een hartelijk applaus had nog ver diend de pianist Hameetman, die den ganschen avond zorgde voor de muzi kale omliisting en de begeleiding van zang en dans. Veel te gauw sloeg ten slotte het klokje van gehoorzaamheid, maar men had genoten en weer een paar uurtjes de dagelijksche beslommeringen kun nen vergeten. Geboren: Pieternella C., d. v. K. Smit en P C Klerk. Robert, z. v. L. Stavast en V Camas. Judith M. H., d. v. H. de Vries en D. A. Deu- tekom Svbel M., d. v. A. E. Wind en G. Wouda Cornelia, d. v. J. P. Kos en C. Dekker. Ondertrouwd: C. Goudsblom en C. Kraakman. Overleden: J. de Ruijgh, 3 j. Handelsregister. Opgeheven werd de inschrijving van mej. A. Teeling, Juliana- weg 220, manufacturen. Uit het politierapport. Drie jeugdige inwoners onzer gemeente zijn wegens ver denking van frauduleuze slachting in ver zekerde bewaring gesteld. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1