DAGBLAD VOO Nationaalsocialisme aan de macht. Wij gevoelen ons in dezen oorlog zonder eenige vrees. Zware afweerstrijd ten z.-w. van Dnjepropetrowsk Beproefde strategie der beweeglijke oorlogvoering. Verduister van 17.30-3.15 a. Nieuws in 't kort. Dr. Göbbels in „Das Reich": De ontwikkeling van het algemeente oorlogsmoreel een wonder. Krooi^tadi=j=t LSD/Dein. STAD EN OMGEVING. Handel in gebruiksvee wordt verboden. DE NIEUWE BONNEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9/ Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDIT1E. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang. No. 29, 2 pagina's. Prqs der gewone advertenties in de2r éditie min. f 1.40, elke m.M. meei f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10. voor het geheele Rflk f 2.63. Losse nummers 5 cent. V. TTCONOMISCH erkent het nationaal socialisme evenzeer individualiteit, de kracht der persoonlijkheid, die onder het liberalisme door het persoonlijk initiatief ondanks alle later opgekomen uitspattingen en ontsporingen toch groote maatschappelijke aanwinsten heeft opgeleverd. In tegenstelling tot het marxisme wijst het volksch socialisme overal de socialisatie van een bedrijf af, waar dit nog op persoonlijke prestatie en verantwoordelijkheid berust. Socialisatie, dat het duidelijkst door „verstaatsing" zou kunnen vertaald worden, beteekent de overdracht van privé-ondernemingen in het eigendom en het onmiddellijk beheer van den staat. Daarbij kunnen overwegend finantieele gezichtspunten optreden, wanneer de staat inkomsten voor zijn staathuishouden beoogt, zooals dit met de productie van lucifers, sigaretten of, wat ons land betreft, koloniale produc ten het geval was. Wanneer echter hoofdzakelijk poli tieke motieven voorhanden zijn, spreekt men van de eigenlijke socialisatie. Het gaat daarbij om zulke ondernemingen, die wegens hun omvattende beteekenis voor het volksgeheel, het best direct door den staat beheerd kunnen wor den. Vooral is dit aanvaardbaar op het gebied van het verkeerswezen, treinen, posterijen, oorlogsindustrie. Een nieuw politiek element van geestelijken aard treedt nog op, als tevens radio, pers en film gesocialiseerd worden. o ALLERWEGEN heeft in de laatste jaren de roep om socialisatie luid ge klonken, niet alleen van de zijde van de arbeiders die daardoor een hech tere bestaansmogelijkheid gewaarborgd zagen, doch ook van de ge- of verbrui kers. Dat hebben de ondernemers door het li beralhmc-kapi talisme aan zich zelf te wijten. Door de vorming van trusts, het aan eensluiten van meerdere groote onder nemingen van een bepaalden bedrijfstak met het uitgesproken 'doel, op dit be- drijfsgebied het monopolie te verkrij gen, de markt te beheerschen en daar door willekeurig prijzen en loonen te bepalen, heeft het den arbeiders en consumenten de rechtvaardige argu menten in den mond gegeven, dat het persoonlijk initiatief door deze trusts toch gedood wordt en dat het daarom rechtvaardiger en billijker is, dat de staat, dus de geheele gemeenschap, zulke bedrijven beheert en prijzen en loonen bepaalt, zoodat niet meer enkele profiteurs van de willekeurig opge voerde winsten goeden sier maken. Trustvorming is een uitwas van het bankkapitaal (familiekapitaal). door gaans internationaal vertakt. Wat het marxisme door zijn internationale soli dariteit der arbeiders aan de volks gemeenschap schaadt, deze schade be rokkent het internationale kapitaal of meestal slechts crediet in gelijke mate, zoo niet erger. Het bank- en familiekapitaal dient internationale of strikt persoonlijke doeleinden, doet de belangen der volks gemeenschap ernstig afbreuk, omdat het de nationale volksgemeenschap uiteraard schadelijke cijnzen oplegt. Vandaar de eisch van het nationaal socialisme, terwille van de volksche gemeenschap de cijnsslavernij te ver breken. Vandaar zijn afwijzend stand punt ten opzichte van trusts. o YIOLKSCH socialisme stelt voor een gezonde, nationale, volksche econo mie den billijken eisch, dat zij zich zonder hulp en ondersteuning van bui- tenlandsche credieten moet opbouwen, zoodat zij in den meest reëelen vorm een nationale zelfstandigheid van de volksche gemeenschap verkrijgt en in stand houdt. Vandaar ook de eisch van het nationaalsocialisme tot gelijke deelberechtigdheid aan de grondstoffen der wereld, opdat zulk een zelfstandig heid over de geheele linie verkregen kan worden. In het kader van deze economische opvattingen ligt ook de kern van het afwijzend standpunt van het nationaal socialisme ten opzichte van goud als muntvoet. Landen, die geen goud voort brengen of bezitten, zouden in het internationale of intercontinentale han delsverkeer, noodzakelijk voor het verkrijgen van de in de nationale eco nomie ontbrekende grondstoffen tegen uitlevering van overproductie, steeds aan het kortste eind trekken. Het volksche socialisme ziet in het scheppend arbeidsvermogen van het volk, niet echter in een grooten opge- tasten goudschat den besten grondslag voor de nationale economie en voor de ontwikkeling van de volkswelvaart. Zijn doel is de absolute, onvoorwaar delijke stabiliteit van den muntvoet der valuta, zoodat deze geen ruimte biedt voor speculanten van eigen -f vreemdsoortig ras slapende rijk te wor den. Tot dat doel is een deviezen- systeem in het leven geroepen, dat op goederen en arbeidsprestaties geba seerd is. Voorts zijn daartoe dienstig een rege ling van den geldsomloop door een staatsbank naar de mate van goederen productie en een vastleggen van loon en prijshoogten. Goud dient naast andere, niet-valutaire doeleinden, hoogstens nog als nivelleeringsmiddel in de overgangsperiode temidden van kapitalistische landen bij buitenland- sche betalingen, indien de deviezen ter clearing ontoereikend mochten zijn. o NATIONAALSOCIALISME leeft als de allesomvattende samenbundeling van alle krachten van een volk onder één wil. Door diens inzet beoogt het onder het uitdrijven en weren van volksvreemde invloeden tot een waar achtige volksgemeenschap te komen en het voortbestaan van het volk te ver zekeren, in het vaste geloof aan zijn historische roeping in dit bijzondere uur der geschiedenis. Tegelijk met den nieuwbouw van eigen volk en land geeft het nationaal socialisme krachtens zijn innerlijke be ginselen de richtlijnen aan voor de ver houding tot andere volkeren tegenover wier soortgelijke ontwikkeling het po sitief ingesteld is. Zoo moet men de houding van Duitschland, het oerland van het nationaalsocialisme, ten op zichte van Nederland en andere Euro- peesche landen zien, die het alle in een hoogere Europeesche eenheid omvatten wil onder waarborging en erkenning van de nationale vrijheden en wegen van zelfstandige ontwikkeling. (Slot volgt.) HAMA Rowno en Luzk opgegeven, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 3 Febr. (D.N.B.) - Het op- perbevel van de weermacht deelt mede: Terwijl onze troepen aan het brugge- hoofd van Nikopol plaatselijke aanval len der bolsjewisten afsloegen, leve ren zij in het gebied ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk een zwaren af weerstrijd met opdringende pantser formaties van den vijand. In het gevechtsgebied tusschen Ki- rowograd en Belaja-Zerkof stiet een eigen aanvalsgroep op hevige vijande lijke tegenaanvallen. Er ontstonden zware gevechten, die nog voortduren. In het gebied ten Zuiden van de Pripetmoerassen stortten herhaal de aanvallen der bolsjewisten op Schepetowka ineen. Verder Noord westelijk werden tijdens verbitter de afweergevechten de plaatsen Rowno en Luzk opgegeven. Tusschen Pripet en Berezina, als mede in het gebied ten Noordwesten van Witebsk, waar de bolsjewisten hun aanvallen opnieuw voortzetten, be haalden onze troepen gisteren na heen- en weergolvende gevechten een af- weersucces. Tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golf leverden onze divisies nog steeds een zwaren afweerstrijd. In het bijzonder ten Westen van Nowgorod, waar bij succesvolle te genaanvallen 22 vijandelijke pant serwagens werden stukgeschoten, en ten Oosten van Narwa zetten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijdkrachten voort. In Zuid-Italië ondernam de vijand in het landingshoofd van Nettuno gis teren enkele vergeefsche plaatselijke aanvallen op het Noordelijke front. Door geconcentreerde tegenaanvallen werden de aanvalssuccessen van den vijand, waarvan gisteren melding werd gemaakt, teniet gedaan. Aan het Zui delijke front wordt verbitterd gestre den om het bergmassief van Cassino. De domineerende heuvels bleven in Duitsche handen. De verliezen aan beide zijden zijn zwaar. Aan het ove rige front verliep de dag kalm. Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen neer op West- en Noordwest-Duitsch- land. OPROEP TOT MOBILISATIE IN ESTLAND. De eerste Estlandsche landsdirecteur dr. Maee, heeft een oproep tot het Est landsche volk gericht waarin hij erop wijst, dat de vijand aan de grenzen van het land staat. Het is duidelijk, dat de terugkeer der bolsjewisten voor iederen Estlander het einde beteekent- Het is de plicht van den Estlander, ter bescherming van het vaderland en het Estlandsche volk aan de zijde van de Duitsche weermacht aan te treden. Met het oog daarop heeft hij de algemeene mobilisatie bevolen. Alle mannen van 17 tot-60 jaar met uitzon dering van de gemobiliseerden, zijn verplicht tot dienst bij de zelfbescher ming. De Sovjetunie beweert, aldus de oproep verder, dat het Estlandsche volk zich vrijwillig voor de Sovjetunie heeft uitgesproken en daarom ook daartoe behoort. Dat is een leugen. Wij willen dit de geheele wereld met de daad bewijzen. Iedere Estlander toont door zijn houding aan het front en in het vaderland, dat het Estlandsche volk niet tot de Sovjetunie behooren wil. BERLIJN, 3 Febr. - De A.N.P.-cor- respondent meldt: Eerst thans spreekt men alhier over de kritieke situaties, die in den loop van de vorige week in de Noordelijke sectoren van het Oost- telijke front voor de Duitsche troe pen zijn opgetreden toen de strijd krachten van het Roode leger hun massalen aanval op dé*stellingen tusschen Leningrad en het Ilmen meer ondernamen en met steeds toenemende hevigheid konden voort zetten. Men spreekt hierover en men voegt er aantoe, dat men dit op dit oogenblik ook gerust doen kan, daar de toestand zich verbeterd heeft en minder kritiek is dan de vorige week. Weliswaar is de druk van de bolsje wisten nog zeer hevig, doch de Duitsche legerleiding heeft een catastrofe weten te voorkomen. De beproefde strategie der beweeglijke oorlogvoering heeft hierbij een niet onaanzienlijke rol ge speeld. Reeds in het beginstadium der operaties bleek, welke plannen de Sovjet-Russen ten uitvoer wilden leg gen. Hun hoofddoel was, de Duitsche troepen in het terrein voor de groote moerassen op te vangen en tot een slag te dwingen, die dan natuurlijk in een gigantischen vernietigingsslag ont brand zou zijn. De Duitsche legerlei ding heeft het hierop evenwel niet la ten aankomen en paste de oude taktiek toe. Zij trok onder den druk van den vijand haar troepen stelselmatig op voorbereide stellingen terug, zoodat het slagveld zich thans naar de moeras sen verplaatst heeft, zonder dat de bolsjewisten erin slaagden een slag te forceeren of grootere eenheden der Duitschers te omsingelen. De „tang" tusschen Leningrad en het Ilmenmeer, aldus Duitsche stemmen, heeft dus wei nig succes voor de Sovjet-Russen op geleverd. In de zuidelijke sectoren van het Oostelijk front hebben weliswaar he vige gevechten plaats gevonden, die ten deele nog in vollen gang zijn, doch deze houden geen verband met elkaar en zijn, volgens Berlijnsche meeningen, slechts als afleidingsoperaties te kwa- lificeeren. De Duitsche tegenstand is na het aanvoeren der reserves hier zeer sterk geworden. De wig, die van Tsjerkassy uit in de Duitsche stellingen gedreven zou worden, is opgevangen. 5 Febr.: Zon op 8.17 u., onder 17.32 u. Maan onder 5.42 u., op 14.11 u. VONNISSEN VAN HET DEUTSCHE OBERGERICHT. 's-GRAVENHAGE, 3 Febr. De ar beiders Jan Prins en Sies Staudt moes ten zich voor het Deutsche Obergericht verantwoorden wegens diefstal uit de weide en een vergrijp tegen het econo mische leven in oorlogstijd. Zij hebben in de buurt van Enschedé vee uit de weide gestolen, ter plaatse geslacht en het vleesch deels met hun gezinsleden verbruikt, deels met winst verkocht. Zij werden beiden tot elk 3 jaar tuchthuis en tot een boete van 1000 gulden ver oordeeld. De vrouwelijke postbeambte Luise Faude heeft van het feit, dat zij op het Deutsche Luftgaupostamt te Amster dam werkte, geprofiteerd door enkele veldpostpakjes met cigaretten te ver duisteren. Zij werd als schadelijk ele ment voor het volk wegens ernstige verduistering van officieele papieren en wegens fraude in functie gepleegd, veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden tuchthuisstraf. Daar zij hardnekkig bleef ontkennen en eerst nadat het overtuigende bewijs van haar schuld was geleverd tot een bekentenis kon worden gebracht, werd de preventieve hechtenis niet in mindering gebracht. REISE- UND GASTSTaTTENMARKEN. 's-GRAVENHAGE, 3 Febr. De „Reise- und Gaststattenmarken", weike blijkens den opdruk „Cültig bis 6-2-*44" geldig waren tot 6 Februari 1944, blij ven ook na dezen datum tot nader or der geldig. Doodelijk ongeval op overweg. Op den overweg onder Hoedekenskerke heeft een doodelijk ongeval plaats gehad. De 86-jarige man H. H. werd daar door een goederentrein gegrepen, waarbij hem bei de voeten werden afgereden. Zwaar ge wond werd het slachtoffer naar het zie kenhuis té Goes overgebracht, waar het kort na aankomst is overleden. Doodelijk ongeluk. Dinsdagmorgen heeft te Loenen aan de Vecht een doo delijk verkeersongeluk plaats gehad. De 7-jarige F. G. W. uit Loenersloot stak, op weg naar school, onverwachts den Rijksstraatweg over, terwijl een zware vrachtauto uit de richting Utrecht na derde. De bestuurder kon niet meer uit wijken en de jongen geraakte met het hoofd onder de wielen en was op slag dood. Ongelukkige val. Bij werkzaamheden van de firma De Vries Robbe op het Philipsterrein te Eindhoven, viel de 41- jarige C. R. van de eerste étage naar beneden, waarbij hij zoodanige verwon dingen opliep, dat hij kort daarop is overleden. Voetballer overleed aan hartverlam ming. Woensdagmiddag is de 13-jarige H. P. de Jong, wonende te Rotterdam, tijdens het voetballen plotseling onwel geworden en in elkaar gezakt. Een ont boden geneesheer kon slechts hartverlam ming constateeren. Winterslag voor Leningrad. De Bolsjewisten zijn doorgedrongen Op een veld is achter een helling een werper-batterij in stelling gegaan, die thans wordt geladen, om met haar verderf zaaiende munitie den tegen aanval van de grenadiers voor te bereiden PK Knirsch/H H/St/P m BERLIJN, 3 Febr. (D. N. B.) - In zijn artikel „Zonder eenige vrees" consta teert Rijksminister dr. Göbbels in „Das Reich" dat de geschiedenis tallooze voorbeelden oplevert, waarbij oorlogen anders loopen dan men aanvankelijk had verwacht. Dit houdt, aldus dr. Göb bels, verband met het feit, dat de be- oordeelaar zijn vermoedens vrijwel uit sluitend doet steunen op cijfers, maar de imponderabilia van de geestelijke waar den nauwelijks aan het woord laat komen. Deze echter geven op critieke oogenblikken steeds den doorslag en meestal is de beslissing definitief. Voorts wordt in de prognosen der meeste beoordeelaars van dezen tijd geen of een uiterst ondergeschikte plaats ingenomen door het zeer belangrijke feit, dat de eene oorlogvoerende partij nauwkeurig weet, waarvoor zij strijdt, terwijl de andere daarover slechts ruwe en onduidelijke voorstellingen heeft. Dit moet tot verkeerde conclusies leiden Hoe vaak heeft de vijand in de afgeloo pen vier jaar niet de politieke en mili taire ineenstorting van Duitschland voorspeld en hoe ver is Duitschland thans niet van een dergelijken toestand verwijderd. Dat komt, aldus de minister, door dat wij op de critieke oogenblikken steeds een kracht hebben kunnen ontplooien, die de vijand wilde loo chenen en dan ook niet in zijn be rekeningen gecalculeerd had: de kracht van een strijdend volk, dat zijn leven verdedigt. Vijandelijke kamp soort politiek en militair concubinaat. Het vijandelijke kamp is tegenwoordig een soort politiek en militair concubi naat. Elk der tegen Duitschland strijden de mogendheden wil natuurlijk de over winning, maar niet de soort overwin ning, waarnaar de partner streeft. Reeds ten overstaan van de vraag, wat men met de overwinning zou aanvan gen. indien men haar inderdaad zou behalen, valt het vijandelijke kamp uiteen. De vijanden van Duitschland vormen in hun geheel weliswaar een aanzien lijke macht. Maar een groot deel heft zichzelf weer op en deze verlamming der vijandelijke krachten vloeit voort uit de logica der feiten, volkomen zon der ons eigen toedoen. De tijd, aldus vervolgt de minister, werkt voor onze zaak. Verbluffend in dit verschijnsel is zijn onafwendbaarheid. Hoe langer de oorlog duurt, des te meer moet hij ons gelijk geven. De vijandelijke mogend heden zijn steeds weer gedwongen, hun als onveranderlijk geproclameerde oor logsthesen te wijzigen en aan te passen bij den nieuwen stand van zaken. Wie spreekt er bijvoorbeeld nog over de At lantische charte, die bij haar afkondi ging de grondslag van de samenleving der volken voor de volgende honderd jaar werd genoemd? Zij is door de fei ten weerlegd. En het Sovjet-Poolsche grensconflict heeft haar met stilzwijgend gedoogen van Engeland en de Ver Staten tot een vodje papier gemaakt. Men kan uit deze ontwikkeling zien, boe onverbiddelijk het verloop van dezen oorlog eiken deelnemer dwingt tot een duidelijk kleur bekennen en hoe weinig hij den deelnemers toestaat, zijn harden consequenties uit den weg te gaan. Vijandelijke luchtterreur leidde niet tot moreele ineenstorting. De minister noemt de ontwikkeling van het algemeene oorlogsmoreel van de laatste maanden in Duitsch land een wonder. De vijandelijke luchtterreur heeft niet alleen niet geleid tot het door den vijand ge- wenschte resultaat, de moreele In eenstorting van het Duitsche vólk, maar juist tot het tegendeel. Als dus de vijand met zijn Inchtovervallen een aanslag op het oorlcgsmoreel van het Duitsche volk in den zin had, waaraan volgens zijn eigen bekente nis en aan de hand van dc organisa tie van zijn ruwe terreur niet ge twijfeld kan worden, dan is deze aanslag volkomen mislukt. Hetzelfde kan gebeuren, als de vijand met zijn voorgenomen invasie niet het gewenschte doei bereikt. Die invasie is zoo opgezet, dat zij óf tot het doel moet leiden en daarmede het gewensch te resultaat moet brengen óf mislukt en dan tot een totale wijziging van het al gemeene oorlogsbeeld zal leiden. Dat schijnt men ook in het vijandelijke kamp te weten. Zelden is een militair plan "oor zijn practische uitvoering in het openbaar zoo hartstochtelijk besproken en zelden stonden vrees en hoop daarbij zoo dicht bij elkaar. Wee een regeering, die het slagen van zulk een onderneming heeft gekoppeld aan het lot van een land. Zij zal, als de toekomst critiek wordt, geheel alleen staan. Op derge lijke dramatische oogenblikken hangt het lot van een land vaak af van een enkel snel besluit. Wordt dat genomen, dan is het land gered. Wordt het nage laten, dan is het verloren. Wij achten de Anglo-Amerikaansche oorlogsleiding niet in staat tot het betoonen van den moed, die voor dergelijke besluiten ooodig is. Weliswaar getuigen haar mili taire ondernemingen tot dusverre van een zekere grondigheid en systematiek in de uitvoering, maar zij missen elk formaat en alle fantasie. Zonder eenige vrees. Met het begin van de invasie zou de oorlog weer uit het tegenwoordige stadium van verstarring treden. Wij zijn er vast van overtuigd, aldus de mi nister, dat de Duitsche leiding zich tegen de daarmee verbonden historische taak opgewassen zal toonen. Zij heeft in den loop van dezen oorlog daarvoor zoo vele bewijzen gegeven, dat daaraan nauwelijks getwijfeld kan worden. De zekerheid van onze oorlogvoering berust niet alleen op de zekerheid van onze prestaties en van onze capaciteiten, maar ook op de zekerheid van het ge loof jn onszelf. Wjj gevoelen ons in dezen oorlog zonder eenige vrees. Het Duitsche volk is bereid in dezen oorlog om zijn bestaan alles te geven wat het lot eischt. Het verlangt daarvoor de passende tegenprestatie en dat kan slechts de overwinning zijn. Een volk stijgt slechts naar eigen verdienste en valt slechts door eigen schuld. Onze huidige deugden zijn dan ook lichtende teekenen op den weg, die naar boven voert. De zege zal be haald worden door hem, die haar waardig is. DE LEIDER EN GENERALKOMMIS- SAR RITTERBUSCH BEZOEKEN N.S.B-KINDERTEHUIS TE ELLECOM De persdienst van de N.S.B. meldt: Woensdag 2 Februari heeft de Leider, in gezelschap van Generalkommissar Ritterbusch, een kort bezoek gebracht aan het N S.B.-kindertehuis „De ÖÖS- terhelling" te Eltecom. De ongeveer tachtig kinderen, die hier gedurende vijf weken worden verpleegd hadden een eerehaag gevormd en verwelkom den de gasten op uitbundige wijze. Nadat de Leider en Generalkommis sar Ritterbusch het gebouw hadden bezichtigd, voerden de kinderen en kele bijzonder aardige volksdansen uit. Noordelijke sector Oostelijk front. 100 km FINS C Kaart van Pelt. EEN SCHAAMTELOOZE DIEVEGGE AAN HET WERK. Een alleenwonende 79-jarige vrouw aan het Verdronkenoord is het slacht offer geworden van de 21-jarige ex- woonwagenbewoonster B. van H., thans gehuwd met Van W. uit het Fnidsen. Reeds maanden bezocht zij de eenzame kinsch geworden vrouw, die daardoor te goed van vertrouwen was en nog blijde, dat iemand zich met haar be moeide. Tijdens die bezoeken verdwe nen vele gouden sieraden, een vloer kleed, slaapkamerkleedjes, linnengoe deren, nachtjaponnen, tafelkleeden, kapstokkleeden, japonnen en een win termantel. De jeugdige dievegge, die reeds moeder is van twee kinderen, terwijl het derde op komst is, haalde bovendien voor de zielige oude vrouw ook de distributiebescheiden, doch bracht dan alléén de stamkaart terug, zoodat de oude vrouw de laatste maan den van aardappelen en groenten heeft geleefd. Ook de laatste bonkaart werd cioor haar op 1 Februari aldus ont vreemd. De oude vrouw deed geen aangifte, doch de recherche kwam ach ter de handelingen, bracht de dievegge in haar woning een bezoek en vond haar geheel geïnstalleerd met de ge stolen goederen van de kindsche weduwe. De sieraden bleken in hoofd zaak verkocht, slechts een paar oor knoppen en bellen, alsmede een gou den slot van een bloedkoralen ket ting konden worden achterhaald. De aangetroffen goederen worden weer ter beschikking van de weduwe gesteld, terwijl de familie is gewaar schuwd. Tijdens het onderzoek werd ook nog bij de dievegge een deken aan getroffen. die tijdens het verblijf van een buurvrouw in het ziekenhuis was gestolen. De dievegge, die reeds eer der wegens diefstal is veroordeeld en binnenkort wegens diefstal terecht zal staan, is ter beschikking van de Justi tie gesteld. AANGEHOUDEN. Door de politie is een Haarlemmer aangehouden, die in Alkmaar in pen sion was en hier een jas en een paar schoenen had gestolen. Het onderzoek duurt voort. 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. - On- langs is bekend gemaakt, dat maat regelen getroffen zullen worden ten einde paal en perk te stellen aan de rundveeprijzen, die, onder den in vloed van speculatieve overwegingen, veel te hoog waren geworden. Blij kens een officieele publicatie, die belanghebbenden nader kan inlichten, kondigt het Bedrijfsschap voor Vee en Vleesch thans aan, dat de handel in gebruiksvee zal worden verboden Er blijft gelegenheid om gebruiksvee af te zetten in het raam van de ver plichte veelevering, evenwel tegen getaxeerde prijzen. (Uitknippen en bewaren). Van 6 Februari t.m 19 Februari. Brood: 07A en 08A elk 4 rants.; 07B en 08B elk 1 rants. Beschuit: 07 en 08 elk 1 rants, be schuit, brood of gebak. Bloem: 035 en 030 elk 1 rants, bloem, brood of gebak Havermout: 037 125 gr. Gort: 038 125 gr. Kindervoedsel: D 12 Reserve 250 gr gort; E12 Reserve 250 gr. rijst of| gort. Boter: 07A rants, margarine; 07B '/s rants, bak- en braadvet. Kaas: 039 100 gr. 40+ of volvette. Melk: 07 en 08 (13/4 1). Taptemelk! 07 en 08 (13/4 1). Vleesch: 07A en 08A elk 1 rants.;| 07B en 08B elk 1/4 rants. Aardappelen: 07 en 08 elk 2 kg;| 07 en 08 Toeslag elk 1 kg. Suiker: 040 500 gr. Jam: 041: 250 gr. Vervangingsmiddelen: 042 1 rants. Versnaperingen: 07 100 gr. choc. of| suikerw.; 08 100 gr. suikerwerk Kinderdrankpoeder: C13, D13 en E13 Reserve elk 300 gr. Tabak: 07 en 08 1 rants, sigaren, ta bak of sigaretten. Bijzondere rantsoenen: BI4, C14, D14, E14 elk rants, boter Op deze bonnen mag reeds op 5| Febr. worden gekocht, u:tgezonderd| vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn 14 dagen geldig Bon 07 Aardapp, en 07 Toeslag gel-| dig ïbt en met 12 Februari. GESTOLEN AUTOBANDEN ACHTERHAALD. Gistermorgen werd bij de politie aan gifte gedaan van den diefstal van twee r.og nieuwe zware autobanden ten na- deele van de V.B. Een onmiddellijk door de politie ingesteld onderzoek had tot resultaat, dat reeds des mid dags de twee daders konden worden aangehouden, terwijl de reeds elders ondergebrachte autobanden in beslag konden worden genomen. Uit het verder ingestelde onderzoek is gebleken, dat de beide daders zich in vereeniging met een derden onS?" veer 14 dagen geleden hadden schuldig gemaakt aan diefstal van een wiel met autobanden, ten nadeele van de A.f Ook dit kon in beslag worden genomen. De benadeelden kunnen zich over air succes van de politie zeker verheugen, aangezien de waardevolle banden nor maal niet te krijgen zijn. DE VALSCHE TABAKSKAARTEN Het onderzoek betreffende de valsche tabakskaarten, dat door de Sicherheits- polizei is overgenomen heeft tot ge volg gehad, dat in Alkmaar nog drie personen zijn gearresteerd die ter be schikking van den Sicherheitsdienst zijn gesteld. LADELICHTING. In een winkeltje aan het Ritsevoort is een ladelichter aan het werk ge weest, die daarbij 50,— wist te stelen. FIETSEN GESTOLEN. Van de binnenplaats van de Huis- huidschool werden eergisteravond en gistermorgen een rijwiel ontvreeiTi terwijl gisteravond uit een schuur aan de Nicolaas Beetskade eveneens een rijwiel werd gestolen. turnlustjeugd bijeen. Het kleine Turnlustgrut, dat Donder dagavond in grooten getale in de Harmo nie bijeen was, heeft daar voor de di verse 'vaders, moeders en verdere fami lieleden een demonstratie gegeven van zijn gymnastisch kunnen. Al die Jon s' is en meisjes werkten met veel animo en totaal ongedwongen en ze haaaon prettige, varieerende en., nuttige oeten- stof. waarbij we dan speciaal nog bedoe len de serie vrije oefeningen en even wichtsoefeningen! Merkwaardig blijtt het echter toch en dat is een alge meen verschijnsel dat over t alg meen de meisjes beter werken dan de jongens, serieuzer zijn en in haar bewe gingen vlotter en soepeler. Als extra-toegift en zeker ook als aan gename verrassing gaven de heeren le graad een nummer hooge brug, dat van uitstekend gehalte was. Er werd rustig gewerkt en er werd zeker ge werkt en zonder uitzondering beheersch- ten deze turners hun oefenstof. Hulde aan deze senioren voor het fraaie werk. Na de pauze was het de ,beurt aan Mr. Williams met zijn moderne poppen kast enz., en de geheele zaal heeft van dit gedeelte van den avond naar harte lust genoten, waarbij de jeugd natuur lijk een demonstratie gaf van de kracht der longen! Als geheel een goede feestavond. BURGERLIJKE STAND. Geboren Gerardus J., z. v. B. J. Telleman en G. A. Mulder. Johanna, d. v. A. van de Wetering en B. Brink man. Gerrit H., z. v. G. Dolman en B. J. van Laar. Ondertrouwd: Douwe A. Kloos en Elisabeth A. Wepster. Jacobus Overpelt en Anna M. Schouten. Jo hannes de Cocq van Delwijnen en Ca- tharina E. Weber. Hendrik J. Visser en Guurtje de Vries. Overleden Petrus de Wit, 70 jr., wedr. van B. G. E. Feldhaus. Anna A. M. van Hoven, wed. van J. A. Beekman, 80 jaar. MAX BLOKZIJL IN ALKMAAR. Maandagavond, 7 Febr. half 8, zal In Hotel Proot Max Blokzijl spreken tot de Alkmaarsche jeugd (1422 jaar) over de tegenwoordige problemen. De bekende radiospreker zal voor het eerst onze stad bezoeken, zoodat het een groote gebeurtenis genoemd mag wor den, waaraan zeer veel jongens en meis jes zullen willen deelnemen. Na afloop van zijn voordracht zal er ruimschoots gelegenheid zijn tot vragen stellen. Het is te verwachten, dat daar veel gebruik van zal gemaakt worden. Hoevelen loo pen er immers niet rond met vragen, waarop ze geen of een half antwoord weten, vooral nu er dagelijks zooveel verandert en er zooveel „verschrikkelij ke" dingen gebeuren in ons land. Daar om is groote belangstelling tegemoet te zien. Om het bezwaar van het uit gaansverbod op te heffen, verleent de Burgemeester vrijstelling daarvan aan hen, die in het bezit zijn van een toe gangskaart voor deze Jeugdbijeenkomst. Deze zijn te verkrijgen bij: Bonnet. Ju liana v. Stolberglaan 22; v. Wieringen, Stationsweg 176; Blees, Kennemerstraat- weg 195. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1