DAGBLAD VOOR DE INVASIE. Nationaalsocialisme aan de macht. n gevechtsgebied van Witebsk dnt- brandde de tweede afweerslag. Zware gevechten in het gebied van Nikopol. F. Koweiz Nowograd- y/dynskyj Dubno^>e^VQSt^.0g j ZHITOMIR Jy \s aslawh^S^epetowka® Brody*y Pplonpo/e ^TJmOPOL WINNIZA V Oproep voor Rijks-Duitschers De toestand aan het Oostelijk front. Spanje blijft neutraal. Verduister van 17.30-8.15 u. DISTRIBUTIENIEUWS. De nieuwe bunnen. Nieuwe regeling van het vetrantsoen. De textieldistributie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y, Alkmaar - Voordam C Bureau AJkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 3 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITÏE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 30, 4 pagina s. Prijs der gewone advertenties In deze editie min. f 1.40, elke m.M. meer fO.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 12.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cent. VI. (Slot.) TJITERAARD hebben we in de vijf w voorafgaande artikelen over dit on derwerp ons moeten bepalen tot enkele algemeene opmerkingen en tot de weer gave van de voornaamste grondbegin selen. We kwamen hiermee vooral tegemoet aan het verlangen van enkele lezers uit de Zaanstreek, die ons reeds in de Kerstweek verzochten „maar eens eindelijk precies te vertellen, wat wil het nationaalsocialisme nou dan wel." De elfde verjaardag van het „nationaalsocialisme aan de macht" bood ons eerst de gelegenheid tot deze uiteenzetting. We geven echter gaarne toe, dat het nationaalsocialisme heel wat dieper en menschelijker gefundeerd is dan we hier in het kort weergaven Te gelegener tijd hopen we dit nader in bijzonderheden te kunnen verduide lijken. Eén ding mag men echter voor alles niet uit het oog verliezen. Het nationaal socialisme is geen bouwsel uitsluitend van het menschelijke brein van één persoon of het product van geleerden achter de schrijftafel. Het is een ge- dachtengoed, dat op de dynamische ontwikkeling van de bestaande ver houdingen aansluit en dat zich voort durend aan de levende werkelijkheid om een tijdsuitdrukking te gebrui ken „in elastische positiekeuze" aan past en daarmee dient te evolueeren. Iedere volksgenoot en iedere gemeen schap, die het aanvaardt, kan er in houd en richting aan geven. Het natio naalsocialisme zal het aanzien krijgen, zooals degenen, dfe het aanvaarden, zelf willen. Zuidelijke sector Oostelijk front. Terreuraanval op Wilhelmshaven. dit groote opzicht verschilt het met f alle geesteskinderen van het libe ralisme, waarvan de grondwet er een was, dat het niet pasklaar den volke kond gedaan wordt, doch dat het groeit en gestalte aanneemt in de mate en vormen, zooals leden van de volks gemeenschap het bezielen en zich van hun gemeenschapstaak ewust word n, Vroeger werd een grondwet door enkele menschen achter de schermen, veelal met dikke beurzen, bedisseld. Er werd wat in commissies bekokstoofd en daarna kon het product vertoond worden. Wanneer dan een stelletje politieke Sequahs op verkiezingstocht den rondrit temidden van burgers, boeren en buitenlui volbracht had, werd de grondwet volgens maatstaven van vijftig plus één of welke stemver houding ook tot algemeen geldend ver klaard, om het .even of zij, die ze goed te keuren of te aanvaarden hadden, er niets van snapten en soms zelfs lezen noch schrijven konden. Het nationaalsocialisme kondigt geen grondwet af. Het stelt op grond van natuurgegevens enkele oerfeiten van menschelijke samenleving vast. Zoo- ,Ms: Wat is volk? .Wat is gemeenschap? Wat is het doel van deze telkens an ders geaarde en bepaalde gemeen schap? Hoe bereikt de gemeenschap dit doel het veiligst? Hoe het zekerst, het eerlijkst en het rechtvaardigst? IBERALISME ging van boven naar beneden, voor zoover het daar in zulke lage contreien ook terechtkwam. Het resideerde uitsluitend in den geest, miskende de menschelijke ziel, die het als ballast beschouwde en daalde slechts tot het slijk van het volk af, als het afnemers of loonslaven noodig had Het nationaalsocialisme bouwt vanuit de oerdagen der historie de volks gemeenschap op, te beginnen bij en met erkenning van alle menschelijke roerselen, die een menschelijk wezen naast het verstand kan bezitten. Daardoor staat het nationaalsocialisme pok veel dichter bij godsdienst dan het liberalisme, dat in zijn overschatting van de rede in wezen de gevaarlijkste tegenstander van den godsdienst vas. Het liberalisme liet godsdienst alleen bestaan uit nuttigheidsoverwegingen. Troost door middel van godsdienst was de handig aangewende pleister en druk, die slaven onder het juk van uitbui ting en vernedering klein en onder danig kon houden. Nationaalsocialisme wortelt In diep ste wezen in denzelfden zielsdrang als waarin de behoefte aan godsdienst ontspruit. Alleen hun terrein van werk zaamheid verschilt. Nationaalsocialisme houdt zich bezig met het aardsche, natuurlijke bestaan van de menschen; de godsdienst met het bovennatuur lijke, transcedentaie bestaan. De lo gica zegt hierbij, dat deze beide pro ducten van een gemeenschappelijken bodem veel eerder tot harmonische overeenstemming moesten kunnen ge raken dan godsdienst met liberalisme, dat godsdienst uit nuttigheidsover wegingen slechts duldde, hoezeer het uiteraard godsdienst verfoeide zoo als het reclame schiep en duldde als noodzakelijke uitgavepost op de be grooting of als godsdienst met com munisme en bolsjewisme, welk laat ste alleen aardsch bestaan kent en elke bovennatuur als tegennatuurlijk verwerpt en bespot. MOGEN er In het verleden, hier en elderB ook fouten gemaakt zijn, het is best mogelijk. Past op voor hen, die nimmer fouten maken, want zij doen niets. In het bestek van zulk een alles omvattende taak kunnen fouten voor komen. Eigen inzet, eigen deelgenoot schap aan de verantwoordelijkheid kan fouten voorkomen en herstellen. De strijd om Europa is op dat punt aangeland, dat ieder talmen gevaarlijk voor de gemeenschap en voor alle en kelingen is. Wie moed heeft en zich van zijn eigen waarde en persoonlijk heid bewust is, hij neme de taak op zich, die slechts door de schouders van de geheele volksgemeenschap te dragen is, opdat .geen uitwassen ont staan tengevolge van overbelasten druk aan een of meerdere zijdèn. Want dit feit staat vast. De oude wereld keert niet terug. En het tweede feit is niet minder een onvermijdelijk fatum, al wordt het door den een be groet en door den ander verfoeid De nieuwe gemeenschap volgens nationaal- socialistische conceptie breekt door, Of Europa gaat ten onder in een zee van bloed en tranen. Dit Is een goed- koope profetie, doch een nuchter 'in zicht in verhoudingen, zooals aanval en verdediging, mogelijkheden en af weer deze aandienen. HAMA. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van Nikopol ont stonden gisteren zware gevechten Ten Zuiden van de stad mislukten alle aanvallen der bolsjewisten. Ter> Noordwesten van Nikopol brachten onze tegenaanvallen den overmachtigen vijandelijken strijd krachten zware verliezen toe. In het gevechtsgebied tusschen Kiro- wograd en Belaja Zerkow voerde de vijand versterkingen aan en zette hij zijn aanvallen zonder onderbreking voort. Een van onze gevechtsgroepen sloeg concentrische vijandelijke pant- seraanvallen af en vernietigde in de beide afgeloopen dagen 44 bolsjewis tische pantserwagens In het gebied ten Zuiden van de Pripet-moerassen werden verscheide ne plaatselijke aanvallen der bolsje wisten in hevige gevechten afgeslagen. Tuschen Pripet en Berezina werden nieuwe met steun van slagvliegtuigen ondernomen doorbraakpogingen van den vijand na zware heen en weer golvende gevechten verijdeld. In het gevechtsgebied van Wi tebsk ontbrandde de tweede afweer slag in volle hevigheid. De vijand leed bij den afweer van zijn we derom ten Zuidoosten en ten Noordwesten van de stad met tal rijke divisies, pantserwagens en slagvliegtuigen ondernomen aan vallen zware, bloedige verliezen. Veertig vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. De slag duurt voort. Ten Noorden van Newel, ten Westen van Nowgorod en in het gebied van Narwa behaalden onze divisies, nadat een aantal Sovjetpantserwagens stuk- Sarny fölewsk Owrutsch /no Kor«z v N. ^X^BERDITsthlËW /Pro skurow 50 lOOkrn (4407 Allen personen, die de Duitsche natio naliteit bezitten en totdusver nog geen vragenlijst hebben ontvangen, wordt aangeraden onverwijld bij de Orts- gruppe. waaronder zij ressorteeren of bij het Deutsche Kreiswirtschaftsamt, een vragenlijst te gaan halen. Deze lijst moet duidelijk leesbaar (met blok- letters) ingevuld en aldaar weer wor den ingeleverd. Zij. die verzuimen een dergelijk formulier in te vullen, komen niet in aanmerking voor een nieuwe levensmiddelenkaart, die begin Maart zal worden uitgereikt. Kaart van Pelt. BERLIJN, 4 Febr. De ANP-corres- pondent meldt: Terwijl het Sovjet-Russische of fensief, zoowel in het Noorden als in het Zuiden, met onverminderde hevigheid voortwoedt, is thans ook de strijd bij Witebsk. waar nog slechts kortgeleden de eerste af weerslag was geëindigd, weder in alle felheid opgelaaid. Op zichzelf acht men hier het feit, dat het Sovjet-Russische opperbevel thans tegen Witebsk sterke strijdkrach ten in het vuur werpt, die op den noordelijken of zuidelijken vleugel van het front, waar de situatie ge spannen is, wellicht de weegschaal de finitief ten gunste van de Sovjet-Rus sen hadden kunnen doen overslaan, uiterst opmerkelijk. Door, om êen schaakterm te gebruiken, deze „rocha- de" toe te passen, heeft het Sovjet- Russische opperbevel zijn krachten min of meer op verschillende punten versnipperd terwijl het deze al thans volgens de meening van Duit sche militaire kringen met meer kans op één bepaald punt had kunnen concentreeren. De Zuidelijke vleugel van het front. Op den Zuidelijken vleugel van het front, dat nog steeds door een uite-- mate grilli" verloop gekenmerkt ardt, duren de aanvallen der bolsjewisten voort. Aan den anderen kant worden van Duitsche zijde plaatselijke tegen aanvallen ondernomen, teneinde ge vaarlijke situaties uit den weg te ruimen De belangrijkste gevechten der laatste dagen in den Zuidelijken sector zijn we) die tuschen Kirowograd en Belaja Zerkow1, waar de Duitschers tot nu toe nog aan den Dnjepr stonden. Van de beide genoemde plaatsen uit zijn colonnes van het roode leger jp- gerukt met het doel, zich te vereeni gen en de Duitsche strijdkrachten aan den Dnjepr in te sluiten. Dit laatste is, raar te Berlijn verklaard wordt, niet gelukt: de Duitsche troepen hebben de concentrisch ondernomen aanvallen afgeslagen en zijn door den omsinge- lingsrine heen gebroken. Terwijl tusschen Pripet en Berezina alle Sovjet-Russische aanvallen zonder succes verliepen is omtrent het verloop van den strijd om Witebsk. die nog in vollen gang is, vooralsnog niets te zeggen. In het Noorden duurt de hevige strijd voort. Langs de spoorlijn van Leningrad naar Narwa zijn de Sovjet-Russen thans tot deze oude Estlandsche vestingstad op gerukt. Een andere colonne volgt de spoorlijn van Leningrad naar Pskow. terwijl naar laatstgenoem de stad ook een colonne van Now gorod uit oprukt. geschoten waren, bij den afweer en in den aanval plaatselijke successen. Bij de zware afw eergevechten tus schen Wolchof en Leningrad heeft zich de Oost-Pruisische 121ste infanterie divisie onder bevel van luitenantgene- raal Priess met het hieraan toege voegde Oost-Pruisische grenadiersre giment 45 onder bevel van kolonel Schwendfer, alsmede een gevechtsgroep van de luchtmacht onder bevel van luitenant-kolonel UUa bijzonder on derscheiden. In het vijandelijke landingshoofd van Nettuno werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten in een concentrischen tegenaanval ingeslo ten. Ontlastingsaanvallen werden afgeslagen. Aan het Zuidelijke front zette de vijand zijn doorbraakpo gingen bij het bergmassief van Cas- sinb voort. De afwisselende ge vechten werden aan beide zijden met de uiterste verbetenheid ge voerd Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen op 3 Februari des middags een terreuraanval op enkele steden van het Noordwest- Duitsche kustgebied. Door talrijke bri sant- en brandbommen werden vooral de woonwijken van de stad Wilhelms haven geticffen. De vijand verloor volgens de tot dusver nog onvolledige rspporten vijf viermotorige bommen werpers en een aantal jagers. In de late avonduren van den 3den Februari wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op West- en Naordwest-Duitschland. w In den afgeloopen nacht ondernam onze luchtmacht met sterke strijd krachten aanvallen op Londen. Reeds bij het vertrek namen onze formaties zware branden waar. Bij den reeds gemelden aanval van Duitsche torpedovliegtuigen op een vijandelijk ravitailleerings- convooi voor de Noord-Afrikaan- sche kust op 1 Februari werden volgens de aanvullende rapporten nog twee koopvaardijschepen met een inhoud van 16000 brt. door torpedotreffers zwaar beschadigd. Hierdoor stijgt het aantal bescha digde vijandelijke schepen tot in totaal 1 kruiser en negen koopvaar dijschepen met een inhoud van 68000 brt. Onder voorzitterschap van generaal Franco is gisteren de Spaansche Mi- nisteraad bijeengekomen. In een offieieele vérklaring wordt medegedeeld, dat besloten is tot be houd van de Spaansche neutraliteit. „Rusland of Europa, dat is de kwestie," met deze woorden kenmerkt het groo te Catalaansche blad Solidaridad Nacio- nal het Spaansche standpunt. Aangezien Spanje, zoo schrijft het blad, als geen ander volk uit eigen ervaring spreekt en Katyn voor lederen Spanjaard een le vend begrip is, moet het volgende vast gesteld worden: Iedere natie, die er aan spraak op maakt Europeesch te zijn, moet haar oogen en wapens richten op dat roode gevaar, dat uit het Oosten dreigt. Iedere rechtstreeksche of middel lijke hulp, die aan Moskou gegeven wordt, vormt een aanslag op de men schelijke beschaving en vrijheid. De civi lisatie wordt gered, of wij zijn voor alle tijden vernietigd, zoo schrijft het blad verder. De Spaansche positie is echter dezelfde als gisteren. Wij zijn „verschrik kelijk anti-communistisch", daarom wij zen wij iedere vriendschappelijke houding jegens het communisme met alle beslist heid af. Drie jaar oorlog en een millioen dooden maken ons standpunt en zijn mo tiveering onveranderlijk. Wij laten niet speculeeren met onze neutraliteit en wij zijn vastbesloten onze onafhankelijkheid en onze radicale persoonlijkheid uit de diepste overtuiging tot de laatste patroon en tot den laatsten soldaat te verdedigen. DE MEUBILEERINGSBEDRIJVEN. Geen vestiging zonder ver gunning. Blijkens publicatie in de Staatscou rant van 2 Februari 1944 is op grond van de vestigingswet kleinbedrijf 1937 de vestiging, overneming en uitbrei ding van een meubelmakersbedrijf, een kleinhandel in meubelen, een meubel- stoffeerdersbedxijf, een woningstof- feerdersbedrijf, een behangersbedrijf en een kleinhandel in behangselpapier, zonder vergunning van de Kamer van Koophandel en Fabrieken verboden. Dit besluit is op 2 Februari 1944 in werking getreden. LETLAND ROEPT ENKELE LICHTINGEN OP. RIGA, 4 Febr. De directeuren-gene raal van de Letlandsche verdedigings formaties hebben besloten om met het oog op den huidigen toestand de be scherming van de grenzen van het land te versterken, waarvoor nog en kele lichtingen worden opgeroepen Dit blijkt uit een verklaring, die de Let landsche directeur-generaal van bin- nenlandsche zaken, generaal Dankers, aan het Letlandsche blad Tevija heeft verstrekt LUCHTAANVAL OP LONDEN. BERLIJN, 4 Febr. Het Duitsche luchtwapen heeft, naar het weermacht- bericht reeds heeft gemeld, in de och tenduren van heden de Britsche hoofd stad aangevallen. In geconcentreerden aanval vlogen krachtige Duitsche ge vechtseskaders tusschen 5 en 6 uur tij dens gunstige aanvalsomstandigheden naar Londen. Duizenden brisant- en brandbommen, waarbij brandbommen van het zwaarste kaliber, deden groote branden ontstaan en veroorzaakten aan zienlijke vernielingen. Daarmede heeft het Duitsche luchtwapen sedert 22 Ja nuari, binnen 14 dagen, den derden krachtigen aanval op de Britsche hoofd stad gericht. TOULON GEBOMBARDEERD. BERLIJN, 4 Febr. Amerikaansche bommenwerpers hebben in de middag uren van 4 Februari uit groote hoogte het gebied van Toulon gebom bardeerd, zoo verneemt het DNB. Daarbij vielen talrijke bommen in woonwijken en eischten slachtoffers onder de burgerbevolking. Andere aanvallen waren gericht op het kust gebied van de Ligurische golf. Duit sche jagers en afweergeschut van het luchtwapen schoten bij deze aanvallen volgens tot dusver ontvangen berichten 9 viermotorige bommenwerpers neer. Andere vijandelijke vliegtuigen werden door den Duitschen luchtafweer zoo doeltreffend beschoten, dat een stijging van het aantal verloren toestellen ver wacht kan worden. Slechts enkele Amerikaansche piloten slaagden er in met hun valscherm te dalen en in ge vangenschap in veiligheid te komen. GEEN BRIEVEN MAAR BRIEF KAARTEN NAAR HET OOSTEN. 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. De pers dienst van de N.O.C. deelt mede: De familieleden van Oostboeren, -hand werkers en -tuinders worden erop at tent gemaakt, dat briefverkeer met de in het Oosten vertoevenden uiterst be zwaarlijk is. Daarom verdient het aanbeveling de verwanten 'in het Oosten slechts te schrijven op briefkaarten (met post zegel van f 0.07V2). Uiteraard geldt dit niet voor hen, wier familieleden onder een veldpost nummer bereikbaar zijn. 6 Febr.: Zon op 8.18 n., onder 17.32 n. Maan onder 6.35 n„ op 14.59 n. 7 Febr.: Zon op 8.14 n., onder 17.36 u. Maan onder 7.19 n., op 15.55 n. Gedurende da vaart onder water van een U-boot «taan da Dletalmachlnas stil an wordt da boot door electro- motoren voortgedreven. Voor de bakboord machine staat de Maschln.n- maat gereed, om leder bevel onmid dellijk uit te voeren PK Welnkauf/O/H/P m (JET probleem der invasie is in deze kolommen reeds bij een vroegere gelegenheid uitvoerig besproken. Daar bij werden de vele moeilijkheden van een geallieerde landing aan de West- Europeesche Zeekust opgesomd. Na het opzienbarend artikel in de „Haag- sche Post" in de laatste week van Januari is het probleem, wat Neder land betreft, ook in ieders mond. Er zijn zwartkijkers, die na kennisname van de H.P.-beschouwing de paniek- aehtige meening opgevat hebben, dat Nederland „voor de haaien is." An deren halen onverschillig de schou ders op of stellen allen ernst terzijde en zijn van meèning. dat een invasie van de geallieerden nimmer op Ne- derlandschen bodem zal geschieden Daarbij betoogen zij naïef, dat de geal- liëerden het Nederlandsche volk als bondgenoot beschouwen, dat onze zee kust zich voor een invasie niet leent en steunen daarbij op stoffige uitspra ken van haast vergeten admiraals, die beweerden, dat een landing in Neder land slechts op nauwelijks veertig dagen van een jaar kan plaats vinden. Overdreven pessimisme en overdre ven optimisme zijn beide gelijkwaardig ongegrond. Een invasie in Nederland is zeer goed mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk. o TN de eerste plaats is daar het groote feit, dat de weg over Nederland de kortste, naaste weg naar het belang rijke nabije Duitsche industriegebied is en wel de weg over Zeeland, Brabant Limburg en Gelderland. In de tweede plaats zijn het in het Noorden uitslui tend de havens van Vlissingen en Rot terdam, die een ontscheping van mas sale troepen- en oorlogstuigtranspor ten toelaten. De havens van Oostende, Duinkerken en andere Belgische en Fransche kuststeden zijn te klein voor de noodzakelijke massale ontschepin gen. Aan Vlissingen en Rotterdam ge lijkwaardige havens liggen eerst bij de monding van de Seine en lagerop. Dat een landing op de Nederlandsche kust slechts een betrekkelijk klein aan tal dagen van het jaar mogelijk is, is een bewering, die voor honderd en meer jaren misschien steekhoudend was, doch die bij de huidige, door de geperfectionneerde techniek zooveel grootere mogelijkheden geen opgeld meer doet. De Anglo-Amerikaansche staatslieden en militairen hebben her haaldelijk beweerd dat zij amphibische operaties zullen doorvoeren; landings operaties dus met kleine stormbooten en rupstanks, die zoowel te water als te land rijden kunnen. De duinen vor men daarbij slechts een betrekkelijk kleine hindernis Vèrdragend scheeps geschut kan even met een paar scho ten de duinen, die in den weg zouden staan, wegvagen. Bovendien kunnen de rupstanks met hun geperfection neerde voortbewegingsmogelijkheden zelfs los duinzand, dat toch steeds helmgras bevat, overwinnen. o INUNDATIE van het polder- en tus- 1 schen de rivieren gelegen land zou eerder een nadeel, een hindernis, dan een voordeel, bescherming, voor de Duitsche troepen zijn. In dit verband is de alarmeerende voorstelling van zaken in het artikel van de „Haagsche Post" onjuist. De Duitschers zouden hoogstwaarschijnlijk eerst in laat ste instantie, als de kustverdediging den strijd zou moeten opgeven, tottdjt middel hun toevlucht nemen. De inun datie zou dan echter al weinig meer baten, want de Anglo-Amerikanen zouden ongetwijfeld de geïnundeerde gebieden Holland, Utrecht en het IJsselgebied wijselijk ontwijken en veeleer hun opmarseh kiezeii over den toch steeds koristen weg: Zeeland, Brabant, Limburg en de Achterhoek. Een landing ir. de Duitsche Bocht en bij de aangrenzende gebieden is tech nisch practisch niet uit te voeren Het zeegebied is daar ter plaatse dermate zwaar „bemijnd", dat de opruiming van deze mijnenvelden alleen al weken in beslag zou nemen. Een ander belangrijk argument, dat voor de waarschijnlijkheid van een invasie der Geallieerden hier te lande zou spreken, is het feit, dat onze Noordzeekust voor groote operaties ter zee heel wat gunstiger is dan het smalle Kanaal (Nauw van Calais) waartus- schen een opeenhooping van groote Anglo-Amerikaansche zeebodems een te gemakkelijk te treffen object voor bommen van Duitsche vliegtuigen, mijnen en torpedo's van Duitsche duik- booten zou zijn. De vernietiging van transport- en toe- yoerwegen over land speelt bij een invasie slechts een betrekkelijk kleine rol. Door de aanwezigheid van zoo veel rivieren, kanalen, meren, plas sen, grachten enz. kunnen de amphibi sche vaartuigen der -geallieerden ook zonder deze landwegen hun beoogde operaties doorvoeren. QROOTE beteekenis heeft tenslotte ook de psychologisch-politieke fac tor,^ die voor het openen van een in vasie op Nederlandsch grondgebied spreekt. De verknochtheid van een belangrijk deel van het Nederlandsche volk aan oude instellingen en persoon lijkheden, de uit een onbegrijpelijke stompzinnigheid nog steeds maar al te vaak betoonde levendige sympathie met Anglo-Amerikaansche interessen, hoe strijdig zulke interessen in wezen ook met specifiek Nederlandsche belangen zijn, vormen factoren, die den Anglo- Amerikanen gereede argumenten geven om daarop te rekenen en daarvan bij voorbaat misbruik te maken Op grond daarvan stellen zij zich voor dat zij van de bevolking bij hun krijgsverrich tingen steun ondervinden. Het is nu eenmaal een niet te loochenen feit van deze oorlogsjaren, dat de Anglo-Ame rikanen ondanks alle schelden cp de vijfde kolonne en zoo meer zelf steeds elke niet-militaire hulp, zooals ver raad, beloften en bedrog, begunstigd en aangemoedigd hebben. Daarop zijn immers al hun successen opgebouwd. We herinneren slechts aan De Gaulle, Darlan. Giraud, Badoglio en de Ita lianen 1 Wanneer Nederlanders zich na lezing van het artikel in de „Haagsche Post" de vraag gesteld hebben: Wat moeten we doen?, dan is daarop slechts één antwoord: Thuisblijven, voor zoover dit voorgeschreven wordt en zich uit eigenbelang onthouden nu en als het kritieke oogenblik mocht aanbre- ken van eiken vorm van sympathie betuigingen ten opzichte van de even- tueele „landers" en „invasiemachten". Het is te verwachten, dat men van Duitsche zijde streng en onverbiddelijk zal optreden tegen elkeen, die pro beert in zulke omstandigheden den vij and te begunstigen. Relletjesgeest zal zijn kwaden bestraffer vinden, die mee- doogenloos want het gaat hard om hard zal toeslaan. Er zijn naïeve lingen, die meenen, dat na een invasie de oorlog snel beslist zal zijn. 0)k dat zijn al te sterke wenschverwachtingen op een onzekere toekomst temidden van een schrijnend slagveld, waarop de strijd telkens heen en weer zal golven. Het zal een slagveld worden van ongetwijfeld ernstiger afmetingen dan in welk deel van Europa ook. De Duitsche soldaat zal niet voetstoots het sterk verdedigde gebied prijsge/tn. Om eiken meter, elk huis, elke sloot en elke gracht zal verbitterd gevochten wor den. Gerekend naar het tempo van de operaties in Italië,een tempo dat de Duitsche iafeepeh-'ten overstaan van de onmiddellijke bedreiging van be langrijk Duitsch industriegebied ze ker niet zullen -laten 75erhaa3ten za' de oorlog dan zekér nog langer dan dijjjaar duren, voordat de geal lieerden 'ten koste van ontzaglijk leed en onschatbare verwoestingen hier te lande aan Maps of Rijn zouden kan nen zijn gevorderd. o— I AAT men nuchter zijn en verwach tingen niet op wensfhen doch op werkelijke machtsverhoudingen en fei telijke gegevens opbouwen. Indien de Duitsche troepen Nederland zpudén moeten inundeeren voor zoover dit technisch mogelijk en* uitvoerbaar is kan men met alle zekerheid/vaststellen, dat de ramp vöor Nedeclatid reeds is geschied. Of de invasie kérjrt? Niemand weet het! Misschienzelfs Chur chill niet, noch Roose#elt.-Maar het Nederlandsche volk in zr$f geheel zon der uitzondering dient zirtb -in. zijn eigen belang van het naalqsP bestaan" te gedragen naar den algemeen galen den specifiek Nederlandschen wensch, dat de invasie niet zal plaats vit}de$:.» HAMft. 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. Voor de periode van 6 t/m 19 Februari a.s. is bon Boter 07 aangewezen voor 't koo- pen van een half rantsoen margarine, terwijl bon Boter 07B is aangewezen voor een half rantsoen, dit is 100 gram, bak- en braadvet. Vóórinlevering van déze bonnen is niet noodig, aangezien de winkels met bak- en braadvet be voorraad zijn. Ten behoeve van personen van 0 t.m. 20 jaar is voorts een bijzonder rant soen van 125 gram boter op den bon Reserve B14, C14, D14 en E14 beschik baar gesteld. Op bon Algemeen 039 is uitsluitend 100 gr. 40+ of volvette kaas verkrijgbaar. Voorts zijn tér verlegging van het kinderdrankpoeder voor nade ren van 0 t.m. 13 jaar de bonnen Re serve C13, D13 en E13 aangewezen. Het ligt in de bedoeling den eerstvolgenden bon op 2 April geldig te verklaren. Aangezien niet overal voldoende cho colade aanwezig zal zijn is bon Ver snaperingen 07 geldig verklaard voor het koopen van 100 gram chocolade of suikerwerken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen slechts tot en met 19 Februari geldig zijn. 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. Op den zoogenaamden „Aanvullingsbon" van het boterrantsoen, is in de 5 dezer af- loopende distributieperiode. rundvet beschikbaar gesteld. De verbruiker kreeg ditmaal niet, zooals bij vorige gelegenheden, de keus tusschen rund- vet of boter dan wel margarine, daar op den bon uitsluitend rundvet ver krijgbaar was. Deze afwijking van de tot dusver gevolgd" keuze-methode kan beschouwd worden als de inlei ding tot een maatregel die, naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd mededeelt, binnenkort genomen moet worden: met ingang van de istributicperiode, aanvangende op 6 Februari 1944, zal het vet(boter)- rantsoen voor de helft in smeerbaren vorm, boter of margarine, en voor de andere helft in niet-smeerbaren, dus harden vorm, bak- en braadvet, wor den verstrekt. Deze maatregel zal van tijdelijken aard zijn. Met het oog op eventueele stagnatie in het vervoer in den winter, zijn n.l. voorraden vet gevormd, bestaande uit bak- en braadvet, dat, pis houdbaar vet, zich het beste voor voorraadvor- ming leent. Om te .vermijden, dat straks, zoolang de boterproductie nog niet op peil is, het geheele vetrantsoen in den vorm van bak- en braadvet ge geven zal moeten worden, is het thans zaak het bak- en braadvet geleidelijk op te gebruiken, waarbij gelegenheid blijft een deel van het vetrantsoen als boter of margarine te ontvangen. Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad zak in de dagbladen wen ken geven voorföe beste wijze van. ver deeling van het rantsoen en voor het gebruik van het bak- en braadvet. HET AANVRAGEN VAN* SPECIALE VERGUNNINGEN. ,s-GRA VENHAGE, 4 Febr. - In verband -met de per 15 Nov. van het vorige jaar in werking getreden ge wijzigde regeling voor de distributie van textielgoederen wordt medege deeld, dat voor kinderen tot 15 jaar alle geconfectionneerde kleeding welke vóór 15 November» 1943 zonder speciale vei gunning verkrijgbaar was ook thans zonder speciale ver gunning, dus uitsluitend op de pun ten der textielkaarten van deze kin deren kan worden betrokken. Welke kaarten volledig geldig blijven. Voor den aankoop van textielartike len blijven volledig geldig de kleeding- kaarten van personen van 15 tot 18 jaar, die in het bezit zijn van een toe slagkaart V715 en deze toeslagkaart zelve de kleedingkaarten voor a.s. moeders, die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 815 en deze toeslag- kaart zelve en de kleedingkaarten van oorlogsgetroffenen, mits deze in het bezit zijn van een machtiging „oor logsgetroffene". Evenwel dienen de houders van genoemde kaarten voor de artikelen, waarvoor sinds 15 No vember j.l. een speciale vergunning noodig is, deze vergunning aan te vra gen bij den plaatselijken distributie- dienst die deze speciale vergunning verstrekt. Zooals indertijd reeds is ge publiceerd, is voor den aankoop van onderstaande textielgoederen een spe ciale vergunning vereischt: Wat betreft mannen en jongens: costumes en onderdeelen daarvan, sokken en kousen, nachthemden, regen- assen en windjacken, alle soorten jassen (met uitzondering van bontjas sen) pullovers en gebreide vesten, alle oorten-,werk- en bedrijfskleedlng, jek kers, pyama's en winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen en meisjes: alle soorten japqnnen, rokken, blouses, on derjurken, gebreide, vesten en pull- "Vers, hemden, alle soorten directoires, hawls, kousen, schorten, nachthem den, regenmantels en windjacken, alle soorten mantels en mantelcostuums (met uitzondering van bontmantels) omslagdoeken, alle soorten werk- en bedrijfskleedlng, peignoirs, pyama's en bedjasjes e.d. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle stukgoederen, zoowel voor bo ven- als voor onderkleeding voor alle personen, uitsluitend op speciale ver gunningen kunnen worden betrokken met uitzondering van stoffen voor reparatiedoeleinden tot een maximum van 0.8 m2. De konsenbon N. Van 15 Januari j.l. af is het toege staan, dat speciale vergunningen e.d. door den handel in ontvangst worden genomen zonder dat daarop directe levering plaats vindt. Dit beteekent o m.,' dat de sinds 4 December 1943 voor het verkrijgen van kousen geldig ver klaarde bon van de textielkaarten V 115 en V 215 (voor mannen en vrou wen boven de 15 jaar) bij den hande laar kan worden ingeleverd, zonder dat deze. bijv. doordat zijn voorraad dit niet toestaat, daarop oogenblikkelijk de verlangde kousen of sokken behoeft te leveren. Men zal dus verstandig doen een bewijsje te vragen, waaruit blijkt, dat men den bon N., alsmede de voor het verkrijgen /an kousen of sokken benoodigde punten, die tevens behoo- ren te worden ingeleverd, aan den handelaar heeft afgestaan. Geen arbeidsplicht voor Japansche vrouwen (e.d.) - Voorloopig zal de alge meene arbeidsplicht voor Japansche vrouwen niet worden doorgevoerd, doch voor hen geldt de vrijwillige arbeids dienst, aldus verklaarde de minister van sociale zaken ln het Japansche hooger- huls,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1