DAGBLAD VOOR Bolsj jewistische aanvallen bleven zonder succes. Zaandijk en T.O.G. 3de klas-kampioenen. Gróote Sovjet-verliezen aan menschen en materiaal. Honderden bommen werpers boven Engeland. Weersportkampen. Verduister v. 17.458.4. Inlevering van eieren. Ajax vergooit haar laatste kans op den titel. Oproep voor Rijks-Duitschers. Nieuws in 't kort. Alkm. Boys-W.F.C. 1-3. Kennemers-Alcmaria 3-2. Turnkring „Alkmaar en Omstreken". VOETBALUITSLAGEN. STAD EN OMGEVING. ff 4484 547.4 *93 144® 2455 3L 4555 548® 656J 7091 7961 8840 9437 10008. 10687 11470 12381 12801 1365L 14414 15374 16262 16695' 17432 18417 19188. 1334») 2204 3485 4467 5073 5710 7019 7899 9196 10159 11083 11787 12430 i 13943 15018 16021 17498 18591' i 19098 I 20792 t 21486 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 7 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 31, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Aan Zuidelijk Italiaansch front werd de vijand terug geworpen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Febr (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van Nikopol zijn onze. divisies nog steeds in een zwaren af- weerstrijd verwikkeld met de naar het zuiden opdringende bolsjewisten. In het gevechtsgebied tusschen Ki- rowograd en Belaja-Zerkof rukten onze troepen in verschillende secto ren verder op, sloegen vijandelijke gevechtsgroepen uiteen en wierpen den vijand, na 45 Sovjet-Russische pantserwagens te hebben stuk gescho ten, verder terug. Op andere plekken bleven plaatselijke aanvallen der bolsjewisten zonder succes. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen kwam het ook gis teren tot heen en weer golvende ge vechten met ópdringende vijandelijke aanvalsvóorhoeden. Eigen tegenaan vallen hadden succes. Ten zuiden van de Berezina en bij Witebsk mislukten nieuwe doorbraak pogingen van de bolsjewisten door den taaien tegenstand van onze troepen met groote verliezen voor den vijand. Aan den afweer van alle aanvallen namen de Duitsche luchtmacht en onze artillerie op voortreffelijke wijze deel De afweerslag in deze gebieden duurt yoort. Ten noorden van Newel, ten zuiden van Staraja Roessa, alsmede in het gebied tusschen het Ilmenmeer en de spoorlijn LeningradPleskau werden herhaalde met steun van pantserwa gens ondernomen aanvallen der bols jewisten ten deele in tegenaanval en in hevige gevechten op korten afstand met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij de vernietiging "an twee bols jewistische bataljons onderscheidde zich de 13de compagnie van het jagerregi ment 38 onder leiding van den eersten luitenant Geihe bijzonder. In de ge vechten tusschen Ilmenmeer en Le ningrad heeft zich de Württembergsch -Badensche 215de infanterie-divisie on der leiding van luitenant-generaal Frankewitz met het daaronder ressor teerende 1ste bataljon van het gre nadier-regiment 30 onder leiding van majoor Schaarschmidt buitengewoon onderscheiden. De strijd in Italië, Op het bruggehoofd van Nettuno verliep de dag kalm. Aan beide z' den activiteit van verkennings- en stoot troepen. Bij de' zuivering van den ke tel ten noorden van Aprilia werd een met pantserwagens versterkt regiment infanterie van den vijand opgerold. Onder de 900 gevangenen bevinden zich 19 officieren. Vernietigd werden 11 pantserwagens en 2 gèpantserde auto's Twee pantserwagens en talrijke zware infanteriewagens werden onbeschadigd buit gemaakt. Aan het Zuidelijke Italiaansche front liep de vijand ook gis teren onophoudelijk, door zeer krachtige artillerie gesteund, storm op het bergmassxef van Cas- sino, teneinde een doorbraak te for- ceeren. Opnieuw drong hij ten noor den van de stad binnen en nogmaals werd hij door een onmiddellijk be gonnen tegenaanval van onze dap pere troepen in zijn uitgangsstellin gen teruggeworpen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht met goed ef fect uitladingen van den vijand in de haven van Nettuno aan. Bij het ver trek van daar werden explosies in stapels munitie en branden waarge nomen Boven de bezette gebieden in het "Westen werden gisteren 11 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen wier. pen 'in dei- afgeloopen nacht bommen in het Roergebied en in het- gebied van Berlijn. Duitsche vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht doelen in Zuid-Oost- Engeland aan. Het Duitsche Weermachtbericht van Zaterdag luidt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 5 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gevechtsgebied van Nikopol verhoogden de bolsjewisten hun druk op het Zuidelijke front van het brug gehoofd en in het penetratiegebied ten noordwesten der stad. Sterke vij andelijke aanvallen werden afgeslagen. Plaatselijke penetraties werden afge grendeld. In het -gebied tusschen Kirowograd en Belaja Zerkof duren de zware ge vechten met den steeds weer aanval lenden vijand, die versterkingen blijft aanvoeren, voort. In succesvolle te genaanvallen braken onze troepen, in weerwil van hardnekkigen tegenstand, Motorkoeriers in den winter. Goed „gelarnt* in zijn doelmatige kleedij raast hij langs de wegen, om zijn opdrachten uit te voeren. Snel wordt brandstof ingenomen en voort gaat het weer PK Rösch/We/CNF/P m in een sector door krachtig versterkte stellingen der bolsjewisten heen en brachten hun in nieuwe aanvallen zware verliezen aan menschen en materiaal toe. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen duren de heen en weer golvende gevechten met vijande lijke infanterie- en cavalerie-formaties voort. Ten zuiden van de Berezina en bij Witebsk handhaafden onze troepen ook gisteren hun stellingen na een verbitterde worsteling ondanks alle doorbraakpogingen van de bolsjewisten In den frontsector van Newel 4ot aan de Finsche Golf nam de sterke vijandelijke druk gisteren iets af. Ver scheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten werden, nadat een vrij groot aantal vijandelijke pantserwa gens was stukgeschcen, afgeslagen. De strijd bij Nettuno. In het landingshoofd van Nettuno werden de ingesloten vijandelijke ba taljons op een klein gebied bij eenge drongen. Tot dusver werden op deze plaats 900 Engelschen gevangen geno- mèn. De pogingen van den vijand om door aanvallen met pantserwagens van het gebied ten noorden van Aprilia uit de verbinding met de ingesloten strijd krachten te herstellen mislukten. Aan het Zuidelijke front duren de zware gevechten om het bergmassief van Cassino voort. De voor den twee den keer in het noordoostelijke deel van Cassino binnengedrongen vijand werd in een tegenaanval onmiddellijk teruggeslagen. Tusschen Cassino en Belróonte slaagde de vijand er in, na een hevig artillerievuur, dat den ge- heelen dag aanhield, enkele honder den meter terrein te veroveren. Steden gebombardeerd. Bij den afweer van een vijandelijken luchtaanval op de havenstad Toulon werden 9 viermotorige bommenwer pers vernietigd. Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen op 4 Februari des middags bij een gesloten wolken dek terreuraanvallen op West-Duitsch gebied. Door lukraak neergeworpen bommen ontstond in het bijzonder in woonwijken der stad Frankfort aan de Main schade. Ondanks de ongunstige voorwaarden voor den afweer verloor de vijand 23 viermotorige bommen werpers. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen in het Rijnsch-Westfaalsche gebied. In den nacht van 3 op 4 Februari en Vrijdagochtend vroeg hebben verschei dene honderden Duitsche bommenwer pers Groot-Londen en doelen in Zuid- Oost-Engeland aangevallen. Bjj beide aanvallen wierp de Brit- sche afweer alle hem ten dienste staande verdedigingsmiddelen in den stryd. Ballonversperringen, uitge strekt dicht versperringsvuur van alle beschikbare batterijen lucht doelgeschut en talryke nachtjagers probeerden de formaties Duitsche bommenwerpers van hun doel ver wijderd te houden. De versterking van de Britsche lucht verdediging is ongetwijfeld een gevolg van de ook door de strengste censuur- maatregelen niet te onderdrukken ver nietigende gevolgen van de groote Duit sche aanvallen van 21 en 29 Januari. Door een handige aanvalstaktiek, die bij beide aanvallen sterk varieerde, slaag den de Duitsche bommenwerpers er in om ook ditmaal de bevolen doelen te bereiken, die tijdens den duur van den aanval met duizenden brand- en bri santbommen. waaronder van het zwaar ste kaliber, werden bestookt. Veertien vliegtuigen vermist. Volgens de tot dusver ontvangen rap porten veroorzaakten de series bom men, neergeworpen door de eerste golf, branden, gepaard met zware ontplof fingen. Deze branden namen door de bommen van de verdere aanvalsgolven in omvang toe. Bij het vertrek lag over hét geheele aanvalsgebied een dichte rookwolk, die door den vuur schijn van de brandende wijken werd verlicht, en die den horizon tot ver in den omtrek rood kleurde. Van beide aanvallen zijn 14 vliegtuigen niet op hun bases teruggekeerd,een, vergele-. ken met de sterke formaties, die in den strijd waren geworpen, gering per centage. Het is bovendien waarschijn lijk, dat een deel van deze toestellen tengevolge van beschadiging ergens an ders is geland en zich later meldt. ZWARE LUCHTAANVAL OP HELSINKI. Het Finsche telegraafagentschap meldt, dat sterke afdeelingen vijande lijke vliegtuigen Zondagavond een hevi- gen aanval op Helsinki hebben gedaan. Op verschillende deelen der stad wer den groote hoeveelheden brand- en brisantbommen geworpen. DE VIJANDELIJKHEDEN IN DEN STILLEN OCEAAN. TOKIO, 6 Febr. (DNB). Donder dagochtend heeft de luchtmacht der Japansche marine talrijke vijandelijke transportschepen in de -haven van Finschhaven aangevallen en "Vervolgens enkele kleinere vaartuigen in scheer- vlucht gebombardeerd bij het eiland Nieuw-Pommeren. Des middags ont dekten formaties der Japansche marine luchtmacht in de wateren kten zuiden van Bougainville een groep vijande lijke transportschepen, die zij onmid dellijk aanvielen. De Japansche vlie gers hoerden jillen ongedeerd op hun standplaatsen terug. In den nacht van Woensdag op Don derdag trachtten drie vijandelijke duik- booten Japansche stellingen in de ha ven van Mandelin, 32 km. ten zuid oosten van Madang op Nieuw-Guinea aan te vallen. Zij werden door de Ja pansche artillerie verdreven. 's-GRAVENHAGE, 5 Febr. - Op Dins- dag 8 Februari vindt te Den Haag Plein 1813 no. 3 van 8.30 tot 14 uur, een nieuwe keuring plaats voor het vol gende weersportkamp. Hiervoor kunnen zich weer melden alle gezonde Neder- landsche jongens, ditmaal zonder voor afgaande aanmelding. Het reisgeld wordt terugbetaald. DR. GöBBELS IN DE GETROFFEN WIJKEN VAN BERLIJN. Rijksminister dr. Göbbels heeft Za terdag opnieuw een bezoek gebracht aan een groot aantal bureaux, die den eersten nood van de door de vijandelijke bommenterreur zwaar getroffen Berj- lijnsche bevolking lenigen. Dr. Göbbels kon met voldoening constateeren, dat de werkzaamheden van de hulpkrach ten om de grootste schade te herstellen snel en succesvol verloopen. De man nen en vrouwen in de verzorgings- bureaux begroetten hem hartelijk en voldaan. Wanneer het, zoo zeide dr. óöbbels o.a., na een aantal zware lucht aanvallen steeds weer gelukt is het leven reeds in zoo vergaande mate weer in geordende banen te leiden, dan kan er geen twijfel bestaan over het feit, dat het in de komende tijden van vrede mogelijk zal zijn de vernielde huizen en straten van Berlijn weer in betrek kelijk korten tijd op te bouwen. Reeds thans worden de plannen hier voor Uitgewerkt. De voorwaarde voor de verwezenlijking hiervan echter in al leen de overwinning. POLITIEK WEEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 5 Febr. - Het po litiek weekpraatje, uit te zenden op heden, Maandag, over Hilversum 1 om 18.45 uur, draagt den titel „Meneer Pieterse moge zich dekken". 8 Febr.: Zon op 8.12, onder 17.38 uur. Maan onder 7,57, op 16,54 uur. 'S-GRAVENHAGE, 5 Febr. - Ooit dit jaar moeten alle pluimveehouders die geen voedertoewijzing voor hun dieren ontvangen, tusschen 15 Febr. en 1 Juli a-s. 25 versche eieren per kip of per eend inleveren bij door het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren aangewezen verzamelaars. Pluimvee houders, die niet aan den leverings plicht voldoen, zijn een bedrag van f 1 per niet-ingeleverd ei verschuldigd, terwijl zij tevens hun pluimvee ter beschikking van het Bedrijfschap moe ten stellen. Belanghebbenden dienen de officieele publicatie ove. deze aan gelegenheid te raadplegen voor nadere bijzonderheden FORTUNA LACHT U TOE. 's-GRAVENHAGE, 5 Febr. - Nog 30 maal kan men het geluk hebben, door het koopen van een Winterhuipiot voor vijftig cent, een prijs van duizend gul den te winnen, om niet te spreken van de duizenden kansen op prijzen tus schen 500 gulden en 25 cent. die nog zitten in het restant van de W.H.N.- loterij 1943. Reeds *70 maal heeft For- tuna iemand 1000 gulden in den schoot geworpen eri er werden in deze loterij reeds prijzen tot een bedrag van bijna 1.500.000 gulden betaald. Door het koopen van een Winter huipiot doet u niet alleen een goede daad, doch hebt u kans op een be hoorlijken prijs. OUD-MINISTER KöNIG OVERLEDEN. Op bijna 77-jarigen leeftijd is gister in Den Haag overleden de oud-minis ter van Waterstaat, ir. A. A. H. W. König. LIJK VAN ONBEKENDEN MAN GEVONDEN. Vrijdagmorgen is te Amsterdam op den O.Z. Achterburgwal voor perceel 143 het lijk gevonden van een onbeken den man, vermoedelijk een jood, oud ongeveer 50 a 60 jaar, met bol gezicht, grijzend zwart haar, grijzen knevel, zware wenkbrauwen, breede neus met gebogen punt, gekleed in grijs gestreept colbertcostuum zonder vest, met witte rui, bruine sokken, zwarte lage schoe nen, lange interlock onderbroek en hemd. De recherche van het bureau War moesstraat verzoekt hun, die omtrent de identiteit van dezen man eenigerlei in lichtingen kunnen verschaffen, zich ten spoedigste met hem in verbinding te stellen. ONGELUK MET PROJECTIEL. Eenigen tijd geleden vond een jongen te Meppel met zijn vrienden een pro jectiel. Op alle mogelijke manieren, zelfs met een- vuurtje, hadden ze geprobeerd het tot ontploffing te brengen. Juist toen de kn&ap het ding ter hand nam, explodeerde het en werd Tiij aan han den en beenen gewond. Een en ander moge voor ouders op nieuw aanleiding zijn hun kinderen tot de uiterste voorzichtigheid te manen. Slechte dag voor de Alkm. Boys. Allen personen, die de Duitsche natio naliteit bezitten en tot dusver nog geen vragenlijst hebben ontvangen, wordt aangeraden onverwijld bij de Orts- gr'uppe, waaronder zij ressorteeren of bij het Deutsche Kreiswirtschaftsamt, een vragenlijst te gaan halen. Deze lijst moet duidelijk leesbaar (met blok- letters) ingevuld en, aldaar weer wor den ingeleverd. Zij, die verzuimen een dergelijk formulier in te vullen, komen niet in aanmerking voor een nieuwe levensmiddelenkaart, die begin Maart zal worden uitgereikt. In 't kort komen de resultaten van j.l. Zondag hierop neer: Zaandijk en TÓG werden kampioen van hun afd., VUC heeft nog één puntje noodig om den titel te veroveren, dank zij het ge lijke spel an Ajax tegen DHC, Heracles had practisch binnen kunnen zijn, als ze gewonnen had en Willem II had gelijk kunnen komen met Longa, als ze ma^r gewonnen had Bovendien, de Alkm. Boys verloren een voor hen belangrijken wedstrijd, terwijl hun ernstigste concurrente, HBC, zoowaar gelijk speelde! Ajax had tegen DHC weliswaar het beste van het spel, maar de DHC-ers waren resolucer, schoten vinniger en wa ren daardoor gevaarlijker. Resultaat: Ajax moest met een gelijk spel genoegen nemen!' Bijna even belangrijk was de ontmoe ting tusschen RFC en 't Gooi. De gasten moesten winnen, wilden ze nog een kansje, om te ontsnappen, hebben. En ziet, de Gooiers speelden met den moed der wanhoop en.... wonnen, zoo dat ze nu in verliespunten zelfs boven RFC staan, maar één wedstrijd minder hebben gespeeld, zoodat hier nog alles mogelijk is. In distriet III liet Heracles zich op eigen veld verrassen door AGOVV, dat goed van zich af beet en met 1—0 won Wel was Heracles sterker, maar de ver sterkte verdediging v.an AGOVV gaf haar geen kans Go ahead profiteerde daar slechts gedeeltelijk van, \i want de Deventer club speelde gelpjk tegen Quick. Go ahead staat dus nu nog twee ponten achter bij Heracles In het Zuiden ^peel'den MVV en Willem II gelijk; op zichzelf geen slechte presta tie van de Tilburgers, omdat MVV op eigen grond zeer sterk is. Maar intis- schen heeft Willem II nu een punt ach terstand op haar stadgenoote Longa. En dat met nog twee wedstrijden voor den boeg! PSV won van Noad met 2—0 en heef* dus ook nog een kansje, evenals BW, dat gisteren vrij had. De andere eerste klas-wedstrijden waren van minder belang. Men zie de uitslagen KFC wint van RCH. KFC ging een zeer lastigen wedstrijd tegemoet in Heemstede tegen RCH, dat vermoedelijk technisch het beste speelt. Maar KFC dacht er anders over, liet zich niet verrassen door het vlotte, maar on productieve spel der Haarlemmers en met eenige goed gerichte schoten stelde zij zich veilig, 't Werd 40 en KFC is weer een stapje dichter bij "t kampioen schap. De Alkm. Boys ontvingen WFC en na een puntlooze eerste helft nam WFC spoedig daarna de leiding, vergrootte die enkele minuten later tot 2—0 en leek toen „binnen" Maar de Boys kregen een tegenpunt m probeerden een gelijk spel te forceeren. Ze kregen kansen, doch het succes kwam aan den anderen kant en zoo won WFC met 31. Een tegenvaller voor de Boys was ook nog, dat HBC in Enkhuizen een gelijk spel bevocht. West-Frisia wist niet te winnen en met 2—2 kwam het einde. ~'v,t Begint -er nu zeer te zien v« or de Alkmaarders. In Beverwijk speelden de Kennemers, tegen een ''met 4 invallers uitkomend Alcmaria en wonnen met 3—2, zoodat de Kennemers thans wel geheel veilig staan. De stand Is thans: dat de Boys-stormram werd lam .ge legd; eerder was het tegendeel het ge val, want "de snelle doorbraken brach ten de WFC-verdediging verschillende malen in moeilijkheden. Het goede schot ontbrak echter en bovendien durfden verschillende spelers hun kans niet altijd benutten. Hoe het echter ook zij, de eerste helft van den wed strijd leverde een gevecht op met wis selende kansen, met spannende momen ten voor beide doelen en met aardig, veelbelovend spel van de jonge bin- tiatief. Tot de cursisten zeide spr. o.a., dat in hen het N. G. V. de aanstaande leiders ziet. Misschien bent u gekomen omdat u veel voor de turnsport voelt. U zult zeker wel veel kunnen leeren, doch nog meer zult ge na het behalen van. het diploma hebben uit te dragen in uw vereenigingen. Het leiderschap is mooi, doch zal nimmer gedragen mogen wor den door materialistische overwegingen. Wij dienen allen de schouders te zetten onder het vele en mooie werk van het Nederlandsche Gymnastiek Verbond in het belang van de zoo mooie turnzaak. Ook de docenten, de heeren Bervoets en Kruine, hebben de deelnemers toege sproken. Zij gaven nog enkele technische raadgevingen, welke voor den cursus van belang zijn. Na deze eerste kennismaking werd naar het oefenlokaal gewandeld waarmede de leiderscursus van den Turnkring „Alk maar en Omstreken'' een feit was ge worden. de leiders voor de vereenigingen, bereikt worden. Daarmede is een belangrijke stap gezet op den weg naar een nog beter, nog intensiever turnleven dan thans het geval is. Een streven, waarmede de groo te turnzaak tenslotte het allereerst ge diend is. nenspelers van de gastheeren. Boven- Moge'het doel," het kweeken van goe- dien meek Goudsblom de kunst nog - - - - niet verleerd te hebben en feitelijk was deze ongeoefende speler de beste van de Boys-voorhoede. Na de rust kwamen de doelpunten. Eerst snelde de W-rechtsbinnen op het Boys-doel af en met een verrassen den schuiver gaf hij Kramer g en kans. Toen het enkele minuten later 20 werd voor WFC door een goed schot van den midvoor. die alleen op het doel afrende en Kramer waarom niet uitgeloopen? gemakkelijk pas seerde, scheen het. of de strijd beslist was. Maar weer enkele minuten later kreeg Goudsblom een pass van de Grand en schoot zuiver in, zoodat de stand 12 werd. En toen meenden de Boys een kans te hebben. Zij vielen voortdurend vinnig aan, ze kregen en kele kansen en ze hadden wellicht ge lijk kunnen makén. Maar ziet, het doel punt kwam aan den anderen kant, waar de verdediging der Boys even aarzelde en toen was de thuifcclujj geslagen. Met 31 won WFC. Ongetwijfeld heeft de beste ploeg gewonnen, maar als de Alkmaarders nog eens «erieus oefenen en dit elftal wat beter ingespeeld raakt, dan is de toestand zeker nog niet hopeloos. De scheidsrechter was als zoovele scheidsrechters van den laatsten tijd onvoldoende. KFC 15 12 2 1 42—15 26 WFC 15 7 6 2 33—30 30 OSV 15 7 2 6 31—29 16 W.-Frisia 15 5 6 4 26—30 16 RCH 14 6 2 6 29—32 14 Alcmaria 16 5 4 7 28—32 14 ZFC 13 5 3 5 24—25 13 Kennemers 14 5 3 6 23—31 13 Santpoort 15 6 0 9 20—29 12 HBC 15 3 4 8 29—47 10 Alkm. Boys 15 2 4 9 24—36 8 3e klas kampioenen! Ex-marechaussee stal 17 fietsen. De Bossche rechtbank heeft den kan^orbe- diende J. van D. uit Den Haag, die niet minder dan 17 fietsen had gestolen in Eindhoven en omgeving, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De man, die vroe ger deel had uitgemaakt van het corps marechaussee, placht met verschillende andere Haagsche zwijntjesjagers af en toe naar Branbant te gaan om fietsen te stelen. Tegen hem was 21/2 jaar gevan genisstraf geëischt. Brand by Maatschappelijk Hulpbetoon te Amsterdam. In den nacht va"n Don derdag op Vrijdag, om ongeveer twee uur, ontdekte men brand in het gebouw van het Centraal Bureau voor Maat schappelijk Hulpbetoon aan de Heeren gracht 174 nabij de Raadhuisstraat te Amsterdam. De brandweer verscheen spoedig ter plaatse. Ondanks de felheid van het vuur wist de brandweer uitbrei ding van het gevaar te voorkomen en te gen drie uur was men den brand mees ter. Het nablusschen vorderde echter nog geruimen tjjd. Van het kantoorgebouw brandden de kelder, de gelijkstraatsche afdeeling en de eerste en tweede étage aan de achterzijde geheel uit.- In de 3e klasse A waren twee wedstrij den van belang: ZaandijkHRC en QSC Schagen. Zaandijk toonde door een duidelijke 3—1 zege op de Helderschen, dat ze onbetwist de beste ploeg op dit oogenblik is, terwijl QSC weer eens toon de, dat de tegenslagen in de laatste we ken het spel beïnvloed hebbben Scha gen zag weliswaar geen kans om te win nen, doch het gelijke spel tegen QSC op Zaansch terrein is in elk geval een fraaie prestatie. Intusschen is Zaandijk onbereikbaar geworden en mag feest vie ren ter eere van het kampioenschap. Helder won met 41 van Terrasvogels. In 3 D wist TOG van de Meer te winnen met 30 en al won ook Hollandia van WA, de uitslag was van geen be teekenis meer, daar TOG niet meer in te halen is. Intusschen kan ook Hollan dia op een goed seizoen terugzien en t is alleen maar jammer, dat een paar zwakke wedstrijden hun kans op den ti tel deden verdwijnen. In de 4e klasse A won Texel met 2—1 van LSVV, dat dus dit jaar geen kam pioen wordt. Vrone liet zich thuis ver rassen door N.-Niedorp, dat in de tweede helft der competitie heel wat beter werk doet dan in de eerste helft. .Bij Wa tervogels—BKC deed zich het merkwaar dige feit voor, dat BKC eerst een. 30 voorsprong veroverde en toch nog met 34 verloor.... In 4 B won WW met 41 van Sij- bekarspel, wat wel in de lijn der ver wachtingen lag. In 4 C wist VVB van CSV te win nen met 51, terwijl Vitesse thuis van USVU verloor met 3—1. Een slechte dag voor de Castricumsche clubs. Er ontbreken helaas enkele uitslagen in de 4e klasse, zoodat we geen volledig overzicht kunnen publiceer en. Men zie overigens de uitslagenlijst. Ken hardwerkende Boys-ploeg zag Zondag kans, om in elk geval de eer ste helft van den wedstrijd een min of meer gelijk opgaanden strijd te forcee ren, al bleek toen al wel. dat WFC technisch de beste ploeg was. De Wormerveerders speelden gemakkelij ker en- vooral hun voorhoede bleek veel bewegelijker te zijn dan die der Alk maarders. Dat wil echter niet zeggen, De Kennemers zijn er gisteren in ge slaagd revanche te nemen voor de Alkmaar geleden 2—0 ned^'laag. Alc maria verscheen in dezen wedstrijd met een nieuwe opstelling. In de voor hoede werd de rechtervleugel thans gevormd door Postma en Krijgsman, twee riog zeer jonge spelers, die wel blijk gaven over voldoende technische capaciteiten te beschikken en het wel licht na intensieve training verder zul len brengen. Krijgsman viel in voor Godvliet, die verhinderd was. Door deze wijzj^ingen had de voorhoede wel aan kracht gewonnen. Er werd" althans beter gecombineerd en Van Wieringen voelde zich beter op zijn plaats. Jammer was het daarom, dat de achterhoede en middenlinie bene den haar kracht speelden. Hierdoor is de nederlaag vrijwel verklaard. De Kennemers stelden hiertegenover een hard werkende ploeg, die door open spel de Alkmaarsche verdediging uit haar verband rukte. Over den wed strijd nog het volgende: De eerste minuten zijn voor de Be- verwijkers, doch daarna was het woord eenigen tijd aan de withemden. Bij 'n plotselingen uitval der Beverwijkers kwam de rechtsbuiten in zeer moeilij ke positie alleen tegenover Brouwer en bracht den stand op gelukkige wijze op 1—0 voor de Kennemers. Kort hier op was de stand echter al weer gelijk, toen Schaaper keurig voorzette en v. Wieringen kalm en zuiver inkopte 11. Schaaner schoot kort hierop tegen de paal! Met dezen stand kwam de rust. Na de rust is de eerste aanval van Alcmaria reeds raak. Krijgsman speelt den bal keurig door naar van Wie ringen, die hard inschiet 1—2. Dit is het sein voör De Kennemers om er nog een schepje op te leggen en er ontstaan hierna tallooze hachelijke momenten voor het A-doel. Tenslotte wordt de stand gelijk uit een Ifeurig ingeschoten voorzet, dien Brouwer "juist niet vermocht te stoDpen. Enkele mi nuten later wordt een aarzelen van Bakker Alcmaria noodlottig, waardoor de rechtsbuiten van K gelegenheid krijgt Brouwer opnieuw te passeeren 3—2. Het laatste gedeelte van den wed strijd was zeer geüjkopgaand. waarbii van Wiermgen eenmaal fraai wist door lukkige wijze via het been van een der te breken, doch zijn schot op zeer ge- Beve^wükers zag mislukken. Het slot kwam met een verdiende 32 overwin ning voor de Kennemers. Rest nog te vermelden, dat de' scheidsrechter geen ste*"1"->n indruk maakte en dat de wed strijd in de allerbeste verstandhouding werd gespeeld. Leiderscursus geopend. Onder aanwezigheid van het Turnkring- bestuur, alsmede van den heer P. Rijs wijk als afgevaardigde van het Nederl. Gymnastiek Verbond heeft Zondagmor gen in hotel „Ceres" te Alkmaar de ope ning plaats gehad van den leiderscursus, welke door den Turnkring „Alkmaar en Omstreken" is uitgeschreven en waaraan zal worden gedoceerd door de heeren J. Bervoets, M. Kruine en W. Wechelaar. In zijn openingswoord heeft de voorzit ter, de heer J. van Zoonen, gewezen op het tekort aan goede geschoolde leiders, waaraan vooral in Noord-Holl. Noorder kwartier zulk een groot gebrek heerscht. Deze cursus beoogt dan ook speciaal in deze dringende behoefte te voorzien. Er hadden zich 26 deelnemers opgegeven. Namens het N. G. V. heeft de heer P. Rijswijk dank gebracht aan den lei der van dezen cusus, den heer G. de Rie, die alle voorbereidingen heeft getrof fen. Ook het bestuur van den Alkmaar- schen Kring verdient lof voor het ini- DISTRICT II. Blauw WitEmma RFC't Gooi DHCAjax F'oord—Haarlem DISTRICT in. NEC—PEC W'ningenTubantia HeraclesAGOVV Go aheadQuick Enschede-Ensch. Boys 0-2 DISTRICT IV. Eindhoven Roermond 3-2 MVV—Willem II 1-1 NAC—De Spechten 2-2 Noad—PSV DISTRICT V. GVAV—Sneek 2-3 2-3 0-0 3—0 3-0 3-0 0-1 2-2 0-2 2-0 LSC—Be Quick 3—0 Veendam—Velocitas 1-1 Tweede klasse A. Alkm. Boys—WFC 1-3 RCH—KFC 0-4 Kennemers-Alcmaria 3-2 West-FrisiaHBC 2-2 Tweede klasse B. H'sum—Watergr.m. 1-3 DOSZeeburgia DWV—Vr.schaar Derde klasse A. QSCSchagen ZaandijkHRC (Zaandijk kampioen). Derde klasse 11. Helder—Terrasvogels Vierde klasse A. WatervogelsBKC 2-0 0-4 0-0 3-1 4-1 4*3 Vrone-N.Niedorp 1-2 Texel—LSVV 2-1 Vierde klasse C. VVB—CSV 5-1 Vitesse 1922—USVU 1-3 Res. derde klasse A. HRC 2—OSV 2 1-2 ZFC 3—KW 2 3-1 Vrone a—DTS b 2-0 DTS aSchagen a 4-3 LSVV 2—Grashopp. 2. 6-0 Vrone 2—LSVV 3 9-0 HANDBAL. DTS 2—DTS 3 2-0 HOCKEY. Alkmaar—Be Fair 0-2 HOV MEESTER-SERIE. Het tweede concert van de Meester- serie, dat op Zaterdag 12 Februari a.s, te 3 uur, onder auspiciën van de Haar- lemsche Orkest Vereeniging, in de concertzaal „Harmonie" te Alkmaar gegeven zal worden, wordt verzorgd door het beroemde Nederlandsche Ka- hïerkoor onder leiding van Felix de Nobel. Het koor zal werken zingen van A. Bruckner. A. Dier?enbrock, J. Gallus, J. Gotovac. bewerkingen van F. de Nobel, G P, da Palestrina, J. C. non Papa en F Pou^enc. UITVOERING DE MASKERS. Inbreker gevraagd. De Alkmaarsche Tooneelvereeniging „De Maskers" heeft Zaterdag en Zondag voor haar leden en belangstellenden een opvoering gegeven van één der stukken van Henk Bakker, ditmaal geschreven in samenwerking met Jan Fabricius. „Inbreker gevraagd" is 'n kluchtig blij spel, datu- alleen de bedoeling heeft te amuseeren. Ditmaal is Gerrit Mollema, de onder de plak zittende man, die voor zijn vrouw Deborah weinig imnoneerends heeft. Om toch indruk te maken enga geert hij per advertentie een inbreker, tegen wien hij als een held zal optreden. Maar hieruit ontstaan de meest dwaze verwikkelingen, waarbij echte en gefin geerde inbrekers elkaar afwisselen. De ver. De Maskers heeft haar doel de bezoekers te vermaken ten volle bereikt. En dat zij zoo'n succes had was vooral te danken aan het fraaie stelletje „toffe jongens", dat zij op de planken wist te brengen. Dat was uitstekend en de heeren KI. Kesselaar, Jac. van 't Hof, Jan Jan sen. Geer Mannus en Jan Dogger mogen hiervoor geroemd. De heer Jan Huygen had van Mollema een goed type ge maakt, waarom veel en hartelijk is ge lachen. Zeer goed was mei. A. Klanker als Deborah. Zij blonk uit door goede rolkennis, sprak duidelijk en toonde in spelopvatting veel voortuïtgang. Mej. Tr. v. d. Berg maakte iets aardigs van de niet onbelangrijke/ rol van Annie het dienstmeisje. Om haar armbewegingen dient zij te denken. Mej. G. v. Ettiuser voldeed best en wist van de rol van de wed. Smit iets te maken De rol van Harry Peel was bij den heer P God- vliet in de beste handen. Een vlotte re chercheur v. d. heer KI Sluys mag ten slotte nog genoemd. Een luid apt>laus was er voor de uitvoerenden na elk bedrijf. Het tooneel zag er goed uit. Alleen de palm had wat steviger moeten staan. Voor goede en opvallende entr'acte mu ziek zorgde het amusementsorkest „De Marga's". De heer J. Dogger, die den avond met een hartelijk welkomstwoord opende, sprak in het slot woorden van dank tot den regisseur, den heer Vóórhaar en bood hem als bewijs van erkentelijkheid een paar fraaie boekwerken aan. Hedenavond wordt de voorstelling pog eenmaal herhaald. Voor D*» Maskers e°n mooi succes. G. C. v. Gulik. DE INBRAAK IN DE HOUTTJL. Hef Gerechtshof te Amsterdam heeft mej. M. die wegens diefstal van f 100 in de antiquairzaak van den heer de R., alhier, door de Rechtbank tot 9 maanden gevangenisstraf was veroor deeld. overeenkomstig den eisch van den procureur-generaal, tot 9 maanden met aftrek van preventief veroord^d. DE LESSEN VAN „TURNLUST". Wij vernemen, dat vanaf Vrijdag 11 ^ebr. de lessen zullen worden gehou den onder leiding van den heer Jac. Schotsman. Ook is er een wüziging in de lessen aangebracht, welke elders wordt aane^Vondigd. HERBENOEMD. De dijkgraaf van de Schermeer, de heer C. Kramer Glijnis, is door den ecretaris-generaal van het Departe ment van Binnenlandsche zaken her benoemd. TWEE BALEN HAVERMOUT GESTOLEN. Een schinper deed aangifte, dat te zijnen nadeele Vrijdagmiddag twee ba len havermout ziin ontvreemd, die op gestapeld lagen in een steeg aan de Bierkade. RIJWIEL ONTVREEMD. Uit een schuurtje van een perceel aan den Westerweg werd een rijwiel ontvreemd. WAARSCHUWING. Een burger trof aan den Nieuwlan- dersingel eenige kleine jongens spelen de met een geweer. De burger was zoo verstandig hun het wapen te ontnemen en dit naar het politiebureau te bren*- gen. Ouderen wordt met nadruk op het hart gedrukt, ter voorkoming van on gelukken, desgelijks te doen wanneer zij jongeren in het bezit van oorlogs tuig aantreffen. DRIE JEUGDIGE DIEVEN Zondagmorgen heeft de .politie drie jeugdige inwoners uit Rijnsburg, jon gens van 16 en 17 jaar, gearresteerd, die in den nacht van Zaterdag op Zon dag in een pakhuis, staande aan den Schermerweg, gemeente Oudorp, had den ingebroken en aldaar een partij platen leer hadden gestolen. Zij werden met dit leer in den trein aangetroffen en naar het politiebureau overgebracht. Na eerst te hebben beweerd, dat zij het voor f 300 van een onbekende hadden gekocht, vielen zij tenslotte door de ben. ZWART WITLOF. Door de politie is procesverbaal op gemaakt tegen den grossier in groenten S. S. te Broek op Langendijk en tegen den tuinder R. L. te St. Pancras, we gens het verhandelen van een partij witlof buiten de veiling om, tegen te hcoge prijzen. De groentehandelaar v. d, P. alhier kreeg procesverbaal wegens prijsop drijving van witlof. «li I .'jij tlf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1