mbod. DAGBLAD VOOR Verbitterde gevechten bij llmenmeer en ten westen van Loega. terk? ^TRALE« Nedeftiaiii) I adv.-rubriek W. Ra de Zaan; voor de I Bus, Alkmaar. NIJS, De kloof der generaties. Havenwerken van Neiiuno en Anzio vernield. De aanval op het Roode- Kruissschip „Wiril". Verduister van 17.458.- u. Toestand bij landingshoofd van Nettuno. Reorganisatie van de Staatsloterij. DISTRIBUTIENIEUWS. STAD EN OMGEVING. Schoorl. Limmen. St. Pancras. Noordscharwoude. Oudkarspel. RECHTSZAKEN. ió sterk. Eeit juurvansolida en reserves polishouders frale" Levensy laafschappij] v Dcqt Haaft I dienen deze bonnen loorzien van naam, hummer, op 7, 8 of 9 [leveren bij de reeds licatJe betreffende de kinderen van 04 latselijke verdeelkan- |voor groente. en-te en fruit dienen Ir. a.s. van hun klan- len .Groente 3e pe- lag 14 of Dinsdag IC bij de plaatselijke ter verkrijging van feten deze toewijzin- Febr. a.s. bij het antoor inleveren ten ling te verkrijgen, /an 20 Febr. t.m. lt bevoorraden. N. Adema, Alkmaar, bnd; politiek redac- pus, A'dam (HAMA); Broersen te Hoorn, land; kunst, letteren Y P. van den Aard- Jiort J. Werkman te Iws: D. A. Klomp te lêMEN VAN pNS EN HET PW ADRES: lekten. PELENBEDRIJF, |g. Geen ruiladv. jcket, Ranger Dun- pnrek f 27.50; 2 pr. |iissch. mt. 46 pr. z.g.a.n. zilv. ■tjes mt. 39-40 paandorp, Baan- kinderpantof fel tjes b; 6 prachtige vor- |2.75; zw. lakensch f 55. Pieterse, 16. wol, met 2 wol- f 30; bontstel, It f 28; l pr. hoo- Ih f 15. Pieterse, 1 16. hel til 20. K. Rol, raat 34. |ordlicht-dyn. met electr. bel met 7. f 12.50; kookk. hr. No. 0 f 8. Ma- bpelmanslaan 21. 115. Dijkstra, Ooie- sproeikan voor f 30. Blaau- Istraat 9 fluw. japon f 25; lurs-chiffon japon |estje, halfwol, mt. v. Urk, Font. 8. Woensd. na ie, mahonieh. f 27. ■straat 2. hoed, prima vilt £rijs jasje f 10; 2 ken f 4; 2 sjaals J. v. Urk. Font. 8. Woensd&g na IAAGD. |er. P. Klooster- Benedenweg 52, St.- met vest mt 48. I. De Waard, Voor- Iper, lang 3.50 m, ïendriks, Nieuw- I31- tagger mt. 42. Abr. pkelaan 188b, Sint- len japon mt. 44- It mt. 76-78, alles trveld. Geest 44A. los Wereld-Atlas, druk. N. Haring- |terweg C 17a, Hei- mt. 42. Holter- Lrceumstraat 6. pr of een sluier lemelinge Mors, (laan 1. |ndule met slagw., d.bl. of gr. d.- |ch. 3/4 h. mt. 38. Heeteweg B 44, mt. 37-38, d.bl. mt. 40. J. Tim- Leeuwenhoek- ■nderïed., groot mo- pdzeil; tevens een jcleed. D. A. van nschekade 13. ■en, liefst d.bl. I andersin ger 12. >n mt. 37-38 i.g.st. |d. Koedijk 89. J-Pers. tourkano. |terweg, Sint-Pan- dressolr en 2-pers. bl. z.g.a.n. Aanb. I van 't Hoff, Ken- Veg 3. |nstschaatsen met 40 Maison Ma- Ritsevoort 22. |te kappersjas mt. 't Hoff, Kenne- Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 9 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 33, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven- voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. DEEDS in normale vredesjaren kan men vaststellen, dat er tusschen een oudere en eèn jongere generatie een kloof bestaat, die dieper en breeder is naarmate voor beide generaties de maatschappelijke omstandigheden en levensvoorwaarden verschillen. Men- schen van dertig jaren thans hebben andere opvattingen omtrent de samen leving dan de huidige menschen van zestig jaren hadden, toen zij dertig waren. Hoe vaak hoort men niet van ouderen het stereotype gezegde: „Dat deden wij niet, toen wij zoo oud waren." Het feit van deze verschillen zal wel niemand betwisten. Hoeveel meer moeten dan wel de opvattingen uiteenloopen van generaties, wier le vensomstandigheden zoo fundamenteel verschillen zooals tegenstellingen thans meer en meer aan den dag treden tus schen de generatie, die als volwassenen den vorigen wereldoorlog heeft mee gemaakt en zij, die eerst onder r n huidigen oorlog volwassen en levens- rijp wordt. Herinneringen, ervaringen, en de daar op gebouwde oordeelen zijn voor de ouderen veelal bezwaren en belemme ringen om zich aan nieuwe omstandig heden aan te passen. Men moet wel ovsjC een zeer sterke dosis intelligen tie beschikken, wil men elastisch en plooibaar genoeg zijn om het steeds wisselende leven telkens even objec tief en onbevooroordeeld te kunnen aanvaarden. Dat kunnen slechts zeer weinigen. Vandaar dan ook veelvuldig de botsingen van meeningen tusschen ouderen en jongeren. Iedere generatie legt haar eigen maat staven aan ter beoordeeling van feiten en ter bepaling van waarden en stelt eigen gedragsregels voor haar levens houding vast. Dat is -maar goed ook. Indien dat niet zoo was, kroop het huidige menschengeslacht wellicht nog op handen en voeten door de wereld rond, bijaldien het niet reeds lang door sterkere wezens verdelgd was. Het is het voorrecht en het geluk der jeugd, dat zij onbelast de toekomst mag in gaan en dat zij eigen wetten en regels mag vaststellen. Zij heeft steeds ster- kere rechten op grond van het natuur lijke gegeven, dat haar door een lan ger leven langduriger weerstand be schoren is. Wie het langste leeft, heett gelijk, hoort men vaak spotten. De jeugd heeft de toekomst, Is een verlossende waarheid. o TYnSP en breed zal de kloof zijn, die de jeugd van heden over ienkele jaren van de oudere generatie zal scheiden. Thans reeds wijzen daarop enkele teekenen. Het zou ook onbillijk en dwaas zijn, indien zich de heden- daagsche jeugd lasten en vooroordeelen optorsen zou. die haar slechts zouden hinderen het veranderde leven onbe vangen en realistisch te aanvaarden, zooals zich dit haast onverbiddelijk als een logische consequentie uit feiten en toestanden vormt en ontwikkelt. Dat wil niet zeggen, dat de jeugd niet cri- tisch moet zijn en dat zij maar alles voor zoete koek dient te slikken. Ge schiedenis is het werk van menschen. Voor een zeer belangrijk percentage staan den mensch mogelijkheden ten dienste, op den loop der historie in te grijpen. De omstandigheden dwirigen de hedendaagsche jeugd haar geest dubbel zoo krachtig als die der vroegere generatie te scherpen en te ontwikke len om in het komende maatschappe lijke leven, dat oneindig gecompliceer der dan tien jaren geleden zijn zal, vreugde, geluk en tevredenheid deel achtig te kunnen worden. De ouderen hebben geen recht op de jeugd, wordt wellicht een slagzin van de naaste toekorr^st. o AANLEIDING tot deze ontboezeming is een kunstrecensie, die voor en kele weken in dit blad over den roman Jeugd in de Branding'? van Hilda Bon- gertman (bij NENASU uitgegeven) ver scheen. De betreffende criticus heeft eens extra zijn best willen doen met veel dikke woorden dezen roman plomp te kraken". Dat is steeds goedkoop. Van literair standpunt bezien is de roman van de voormalige stewardess van de KLM inderdaad geen open baring. Hij is slordig geschreven. Hij bevat 'tal van fouten, die een zorgvul dige correctie en een ietwat critischer of geschoolder geest verbeterd zouden hebben. Maar het is ongetwijfeld niet de bedoeling van Hilda Bongertman geweest, een „literaire roman" te schrij ven. Blijkens den ondertitel van haar boek is het een „roman voor jonge menschen". Nu kan men ook aan schrij vers en schrijfsters van boeken voor jonge menschen den eisch stellen, dat ze de technische vaardigheid van het métier bezitten, indien ze er zich aan willen bezondigen. Zoo kan van spe lers moreel gevorderd worden, dat ze de regels van het spel kennen en er zich aan houden. In zooverre is cri- tiek op het boek gerechtvaardigd. Het komt echter onder ouderen ook vaak voor, dat zij zich zaken aan matigen zonder de techniek van het métier te verstaan. Dan vallen be- roepsgenooten ook niet aanstonds als hongerige wolven op den arme af om zijn broos gebeente onder bitse beten van vlijmende en zorgvuldig uitgeko zen, opzettelijk kwetsende bewoordin gen te „kraken". o LIET boek van Hilda Bongertman n heeft de bedoeling, voor jonge men schen een schets te geven, hoe een klein groepje menschen van „de nieuwe richting" het huidige oorlogsgebeuren ondergaat. De schildering is niet steeds even gelukkig. Zij bevat dialogen, die eerder in „Het Nationale Dagblad" of in een oppervlakkig politiek debat dan in een roman op hun plaats zijn. Er is te vaak een polemische toon als van een van buiten geleerd lesje, waar een innerlijke beleving van dieperen aard dit heerlijke voorrecht van een geboren verteller en romanschrijver diende te overtuigen. Was er bij de schrijfster beleving? Waar geen bele ving is, kan ze daar gecreëerd worden? Er is gelukkig geen overdreven pathos. De onverbiddelijke hardheid van dit tijdsgebeuren slaat door sen timenten niet in het tegendeel om. Het boek van Bongertman is geen kunst werk. Daarvoor is het te zeer „onvol dragen" om de kenschetsing uit een der dialogen te gebruiken. Maar „het geval" om een andere beeldspraak ook uit het boek te leenen is een eerlijke poging. Als zoodanig is het te begroeten en verdient het belangstel ling, zoo al geen navolging met de ze'fde technische onvolkomenheden. Het is geenzins erg, indien voor deze UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Febr. (DNB), Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Het Oostelijke front stond ook gis teren ten oosten van Sjashkof, ten zuiden van de Berezina en bij Wi- tebsk in het teeken van zware af- weergevechten, in het verloop waar van alle bolsjewistische doorbraak pogingen door den vastberaden weerstand van onze troepen mis lukten. In het gebied van Sjashkof, waar gisteren 17 pantserwagens ver- nietigd werden, duren de hevige gevechten voort. Ook ten westen van het llmen meer en ten noorden van Loega werden door pantserwagens en slag vliegtuigen gesteunde aanvallen der bolsjewisten in tegenaanvallen en verbitterde gevechten van man tegen man afgeslagen. Ten noorden van Newel, in het ge bied ten westen van Loega en bij Nar- wa leverden eigen aanvalsoperaties successen op en leidden tot plaatse lijke frontcorrecties. In de periode van 1—7 Februari werden aan het Ooste lijke front 192 vijandelijke vliegtui gen vernietigd. 17 éigen vliegtuigen gingen verloren. De strijd in Italië. Aan de fronten van het landings- hoofd bij Nettuno heerschte gisteren slechts geringe gevechtsactiviteit. De 'aanval van een Amerikaansch batal jon werd afgeslagen, waarbij drie pant serwagens werden vernietigd. Des avonds wisten sterke stoottroepen in het gebied van Aprilia in weerwil van den deels taaien vijandelijken tegen stand hun stellingen plaatselijk te ver beteren. Vèrdragend geschut bestookte opnieuw1 concentraties van schepen en ontschepingen bij Nettuno op doeltref fende wijze. Eén transportschip weid in brand geschoten. Ook de luchtmacht ondernam overdag en 's nachts doeltref fende aanvallen op ontschepingen in de havens van Nettuno en Anzio. Ver scheidene groote benzineopslagplaat sen werden in brand geworpen en de havenwerken werden voor langen tijd vernield. Vier koopvaardijschepen met een inhoud van 14.000 brt. werden door bomtreffers zwaar beschadigd. Aan het Zuidelijke front hield de vijandelijke druk ten noordwesten van Cassino aan. zonder dat hierbij groote krijgsoperaties ontstonden. Waargeno men werd, dat de vijand als gevolg van de zware verliezen in de afgeloopen dagen tot hergroepeeringen is over gegaan. Tijdens de hevige afweergevechten gedurende verscheidene dagen ten noordwesten van Cassino heeft zich de 44ste Reichsgrenadier-division „Hoch- und Deutschmelster" onder be vel van luitenant-generaal Franek met een hieraan toegevoegd gemotoriseerd bataljon van het grenadier-regiment 8 en een gevechtsgroep onder bevel van kolonel Baade bijzonder onderscheiden. Enkele vijandelijke vliegtuigen schoten op 7 Februari des middags het in de haven van Chios liggende Zweedsche Roode-Kruisschip „Wi ril" in brand. DE GRIEKSCHE BEVOLKING IS DE DUPE. BERLIJN, 8 Febr. (Interinf). Om trent den in strijd met het Volkenrecht zijnden aanval van Britsche vliegtui gen op het in dienst van het Inter nationale Roode Kruis staande Zweed sche schip „Wiril". dat, zooals het Duitsche Weermachtbericht meldt, op 7 Februari in de haven van Chios ge bombardeerd werd en waarbij, behalve de vertegenwoordiger van het Zweed sche Roode Kruis, dr. Nielson, tal rijke Zweedsche leden van de beman ning van het schip den dood vonden, verneemt het Internationale Informa tie-bureau nog de volgende bijzonder heden: Op grond van een overeenkomst tus schen het Internationale Roode Kruis en de Zweedsche regeering eenerzijds en de beide oorlogvoerenden anderzijds worden reeds sedert geruimen. tijd neu trale schepen gebruikt voor de voed selvoorziening van de Grieksche be volking. O.a. varen Zweedsche schepen met vrachten graan tusschen Canada en .Griekenland, waar de scheepsladin gen van den Pireaus .uit door kleinere schepen verder vervoerd worden. Eén van de daarvoor gebruikte Zweedsche schepen is de „Wiril". die voor de eilanden der Aegaeïsche Zee zorgde. Roode Kruis-schepen voeren op grond van bovengenoemde overeenkomst de kleuren hunner nationaliteit en het teeken van het Roode Kruis op witten ondergrond op de scheepswanden en op het dek. Hun tochten worden door het Roode Kruis aan de oorlogvoerenden medegedeeld, waarbij havens van ver trek en bestemming en de tevoren vast gestelde route nauwkeurig worden aangegeven, zoodat de schepen zonder gevaar te loopen te worden aangeval len zich in de oorlogsgebieden kun nen bewegen. Het geval-„Wiril" toont opnieuw aan op hoe ongehoorde wijze bemanningen van Britsche vliegtuigen over internationale overeenkomsten heenstappen. Aangezien hun verblijf plaats en naam van het schip en dus zijn bestemming bekend waren en geen Duitsche belangen door den aanval op dit schip geschaad werden, is bewe zen, dat dit onmenschelijke optreden slechts tegen de Grieksche bevolking gericht was. 10 Febr.: Zon op 8.08, onder 17.41 uur. Maan onder 8.55, op 19.01 uur eerlijke pogingen van jonge menschen, die iets te zeggen hebben, papier be schikbaar gesteld wordt. Laten zij zich scholen en de nood zakelijke techniek leeren beheerschen. Beter voor hen en hun pogingen papier dan voor ziekelijke krankzinnigheden en schilderingen van een a-socialen zelf kant van een voorbij tijdperk met ziin hyper-individualisme, waarvoor de mensch eerst weer na honderd jaren tijd en interesse zal hebben misschien misschien ook nimmer. HAMA. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op plaatsen in West- en Zuidwest- Duitschland. LISSABON, 8 Febr. (DNB). In- een „openhartige" beoordeeling' van den militairen toestand in Italië, zoo meldt Reuter uit Washington, heeft „een hooge Britsche instantie" verklaard, dat de toestand, zooals deze zich rond om het bruggehoofd der Geallieerden bij Nettuno ontwikkelt, bij de Geal lieerden teleurstelling moet verwekken. De Duitschers zijn in dit gebied bijzon der sterk, zoo werd door de betrokken instanties gezegd, en de verwachtingen der Geallieerden, hun oorspronkelijk plan uit te voeren, n.l. Via Appia af te snijden en het Duitsche leger aan te vallen, zijn door de versterking der Duitsche stellingen verijdeld. Op het oogenblik is de wet van handelen op de Duitschers overgegaan en ik geloof, dat men rustig kan zeggen, dat er aan onze zijde een zekere teleurstelling heerscht. Wij hebben de onderneming niet, zooals wij gehoopt hadden, met succes kunnen voltooien. 's-GRAVENHAGE, 8 Febr. In de Staatscourant zijn afgekondigd twee besluiten van den Secretaris-Generaal van het Dep. van Financiën, waarvan het eerste bepaalt de inwerkingtreding op 1 Maart a.s. van het gemeenschap pelijk besluit van 15 October 1943 van de Secretarissen-Generaal van de De partementen van Justitie en van* Finan ciën inzake het loterijbedrijf en het tweede voorschriften geeft voor ie Staatsloterij. Voortaan zullen alleen Staatsloten verkrijgbaar zijn. De tot dusver be staande z.g. particuliere loterijen zijn verboden. Aangezien de z.g. briefjes- bedrijven, die deze loterijen exploiteer den, over een goed verkoopsapparaat beschikten, is dit apparaat ingescha keld bij den verkoop eer Staatsloten, en wel voorloopig in den vorm van een vennootschap, genaamd „Verkoop kantoor van Nederlandsche Staats loten", gevestigd te 's-Gravenhage. De tot dusver bestaande vertegenwoordi gers dezer ondernemingen zullen thans naast in functie zijnde collecteurs en collectrices der Staatsloterij be voegd zijn tot den verkoop van Staats loten. De opzet der Staatsloterij is in hoofd zaak dezelfde gebleven. Als belangrijk- ste verschillen met de bestaande Staatsloterij kunnen worden genoemd: 1. Terwijl tot dusver één serie Staatsloten van 21.000 stuks werd uitgegeven, zal voortaan de uitgifte van series van 25.000 loten plaats heb ben, en wel van zoovele series als noodig blijkt om aan de aanvraag van het publiek te voldoen; 2. De prtfs van 1/20 lot wordt ge bracht van 3,60 op 4,— en wel met dien verstande, dat de prijs per klasse 0,80 bedraagt; 3. De hoofdprijzen der eerste vier klassen worden verhoogd tot resp. 25.000,—, 30.000,—, 40.000,— en 50.000,—, terwijl aan de vijfde klasse drie prijzen van resp. 60.000,—, 40.000,— en 30.000,— worden toe gevoegd (ongeacht de premies van 30.000,— en 3.000,welke blij ven bestaan); 4. De korting van 10°/» ten behoeve van den Staat, welke tot dusver plaats had bij de uitbetaling van prijzen beneden 100,—, komt te vervallen. Dit beteeken-t dus, dat bjj het z.g. eigen geld in alle klassen de vol ledige inleg zonder eenige korting wordt uitbetaald. De nieuwe loten zullen begin Maart voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Alarm bij de Finsche infanterie. Ijlings snellen de mannen naar Kun plaatsen in de loopgraven, om den vijand een •warme" ontvangst te bereiden PK Borg/Atl/H/P m PETROLEUM VOOR KOOKDOEL" EINDEN. Van 9 Februari tot en met 4 Maart 1944 geeft elk der bonnen „18" van de bonkaart U 215 voor Kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. BONAANWIJZJlNG PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 9 Februari tot en met 8 Maart 1944 geeft elk van de bonnen „54 Ver lichting" en „55 Verlichting" van de bonkaart „S121" en de bonnen „65 Verlichting" der bonkaart „S 221" recht op het koopen van één liter petro leum. De geldigheidsduur der bonnen „52 Verlichting" en „53 Verlichting" der bonkaart „S121" is verlengd tot en met 8 Maart 1944. Zooals bekend geeft elk dezer bonnen recht op het koopen van één liter petroleum, KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 914 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 15 Febr. 9—12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 1518 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45; 16 Febr. 9—12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 1518 uur Arnhem, Café Royal; 17 Febr. 9—12 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 1518 uur, Zwolle, hotel Geijtenbeek; 18 Febr. 9—12 uur, Assen, Concerthuis a. d. Vaart; 15—18 uur, Groningen, Heere straat 46; 19 Febr. 9—12 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat; 20 Febr. 9—14 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 Febr. 9—13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 22 Febr., 9—14 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 23 Febr., 914 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15. HANDEL IN VARKENS WEER MOGELIJK. 's-GRAVENHAGE, 7 Febr. - Blijkens een officieele publicatie, zal het vervoer van varkens met ingang van 8 Febr. a.s. weer mogelijk zijn, zij het onder be paalde voorwaarden. Onder een nieuwe vervoerregeling men zie de officieele mededeeling is de handel in varkens, die op 10 Januari j.l. was stopgezet, daarmede weer geopend „PILOTEN-CHOCOLADE" ALS STRANDGOED. LISSABON, 8 JFebr. (CD). - Onlangs meldde de Spaansche pers, dat zich bij talrijke bewoners der Spaansche kust streek een onverklaarbare slapeloosheid had voorgedaan Uit een onderzoek bleek, dat deze eigenaardige epidemie veroorzaakt was door het gebruik van chocolade, die als strandgoed was aan gespoeld. Deze chocolade was voor piloten bestemd en bevatte een sub stantie, die hen tijdens lange verken ningsvluchten tegen den slaap moest behoeden. Kisten vol van deze snoeperij waren aan de Spaansche kust aange dreven. DE GEVATTE RIJWIELDIEF. In het gisteren geplaatste bericht in zake het vatten van een rijwieldief werd gemeld, dat dit succes- was te danken aan de activiteit van een per soneelslid van het Centraal Ziekenhuis. Men verzoekt ons echter te melden, dat dit niet juist is en dat deze activi teit op het debet van een personeels lid van het St. Elisabeth-Ziekenhuis dient te worden geboekt. EEN SPOORWEG-DETECTIVE. J.l. Dinsdag maakten wij melding van de arrestatie van drie jeugdige knapen, die uit een pakhuis onder de gemeente Oudorp een belangrijke hoe veelheid leer hadden gestolen. Deze arrestatie, welke in den trein geschied de, was te danken aan de oplettend* heid van den voorman-rijtuigpoetser F. Klaassen, die de gedragingen van deze jongelieden min of meer verdacht vond en die daarbij zoo actief was nog voor het vertrek van den trein de politie op te bellen. TRILBY, DE VROUWELIJKE TELEPAATH. Bij de gisteravond in het Gulden Vlies gegeven voorstelling was slechts weinig publiek. En de afwezigen had den ditmaal geen ongelijk. Het geheel was zeer matig. Johny Rovo trad op als conférencier. Hij zong ook eenige liedjes, die wel insloegen. Een attrac tie was het optreden van Martin Rij ken, die als accordeonnist en pianist zoowel vóór als na de pauze uitstekend werk deed. Margot Rijken trad op als tapdanseres inplaats van het aange kondigde danspaar, dat door ziekte verhinderd was. Het hoofdnumer van het programma was Trilby, de vrou welijke telepaath, die eenvoudige op drachten al of niet vlot uitvoerde, al naar de kracht van den leidenden per soon uit het publiek. Ook na de pauze volbracht zij eenige experimenten en wist zij ingesloten voorwerpen aan de juiste eigenaars terug te bezorgen. Een avond, dien men spoedig zal vergeten. G. C. van Gulik. DE LEZING VAN MAX BLOKZIJL. In het verslag staat: „Straks zal de vraag worden gesteld: „Wat heeft de Ne derlandsche jeugd gedaan, toen het ons slecht ging? Voor den nat.-soc. rechter stoel zal het niet goed zijn, als het ant woord moet zijn: Zwarte handel gedreven en 's avonds op straat smeerlapperijen uitgehaald". Men gelieve voor „nat.-soc. rechter stoel" „nationale rechterstoel" te lezen: OOK DE AMSTERDAMSCHE BANK BESCHIKT OVER RUIME GELDMIDDELEN. Wederom werd ons bedrijf, aldus deelt de directie in haar jaarverslag mede, ten zeerste beïnvloed door de groote geld- ruimte. De credietbehoefte van het be drijfsleven was gering. De omzetten op de effectenbeurs bleven beneden het peil van 1942. Was het in vorige jaren moge lijk voor de toegevloeide middelen vol doende emplooi te vinden door het ver werven van schatkistpapier, zoo was zulks door minder ruime beschikbaar stelling daarvan in de laatste maanden van 1943 niet langer het geval. Daar door zijn de kasmiddelen aanmerkelijk gestegen. De provisierekening kon zich op ongeveer gelijke hoogte als in 1942 handhaven. Veel geringer was echter de winst uit hoofde van effecten en syndi caten. Voorgesteld wordt een dividend van 2 0/0 op de preferente en de gewone aan- deelen uit te keeren. De balans per 31 Dec. 1943 vermeldt in het Actief: kas, kassiers en daggeld f53.654.483 (21.543.490). Ned. schatkistpapier f 233.332.416 (189.645.063). ander overheids- papier f 3.570 000 (575.000), wissels f 246.026 (40.690) bankiers in binnen- en buiten land f 23.997.164 (24.561.516), effecten en synd. f 2.875.935 (4.924.285), prolongatiën en voorschotten tegen effecten f 10.187.428 (13.032.203), debiteuren 1 39.962.790 (46.050.273) deelnemingen (incl. voorsch.). f 5.038.150 (5.028.857), onr. goed. f4.000.000 (onv.), vor der. weg. verstrekte borgtocht f 18.561.824 (16.142.092), debiteuren wegens op termijn verkochte vreemde munt f 2.755.498 (2.755.498) en in het Passief: kapit. f 55.010.000 (onv.), re servefonds f31.500.000 (onv.), bouwreserve f 1.250.000 (onv.), deposito's op term. f25.101.177 (18.581.247), crediteuren f 263.063.323 (201.929.686), verstrekte borg tochten f 18.561.824 (16.142.092), crediteuren wegens op termijn gekochte vreemde munt f 17.400 (83.394), saldo op termijn verschuldigde vreemde munt f 2.417.465 (2.335.405), winst en verlies f 1.160.528 (1.461.146). De winst- en verliesrekening staat Debet voor alg. onkost. f 6,166.731 (6.676.293), pensioenfonds voor beambten f 462.339 (428.538), afschr. onr. goederen f 22.759 (141.624), bouwreserve f 90.561 (354.184), belast, f 2.616.937 (3.164.796), saldo winst, te verdeelen als volgt: f 1.160.528 (1.461.146), div. 2 0/0 voor pref. en gew. aandeelen f 1.100.200 (1.375.250), saldo op nieuwe rekening f 60.328 (85.896) en Credit voor saldo van 1942 f 85.896 (151.668), interest en wissels f 7.318.929 (7.749.694), provisie f 2.722.812 (2.795.873), ef fecten en syndicaten f 392.218 (1.493.348). Van de effecten en syndicaten zijn ef fecten genoteerd te Amsterdam f 1.396.456, effecten niet genoteerd te Amsterdam f 1.127.684 en syndicaten f 351.794. HANDELSREGISTER. Bestuurswijzigingen: De Rijp: Coöp. Tuinb.ver. „De Rijp en Omstr." W.A., Tuingracht 423A. Andere wijzigingen: Alkmaar: Rotterdamsche Bank N.V., Langestraat 53, wijziging volmacht proc. Castricum: „Questron", eig. H. Ques- troo, Burg. Mooijstraat 8, fabriek van lichtbakken enz., overgegaan aan mw. C. Swanenburg. Zuid- en Noordschermer: J. Kieft Hzn., A. 65, expeditiebedrijf enz., rechtsvorm gewijzigd. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 voorstelling (Harmo- niet-Theater Donderdag geen voorstel ling). Cinema-Theater: Manége (circusfilm) 18 j. Alkm. Bioscoop-Theater: De Geluksvogel (kom.) alle leeftijden. Harmonie-Theater: De 3 Codona's (circus film) 18 jgar (geprolongeerd). Victorïa-theaer: Germanin, strijders te gen den dood (rom. sens.) alle leeft. Woensdag 9 Febr. 7.30 uur, Gulden Vlies, Ned. Reis Ver., Filmavond Zwitserland. 7.30 uur, kleine zaal Harmonie, Nuts- avond. Donderdag 10 Febr. 7.15 uur, Gulden Vlies, Abonnementsvoor stelling Amst. Tooneel: Afscheid. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraken van de strafzitting van 4 Februari 1944. Overtredingen van de Motor- en Rij- wielwet: A. A. A. A. B. te Alkmaar, J. v. D. te Koedijk, ieder f 2 b. of 1 dg. hecht. H. S. te St. Pancras, C. P. te Alk maar, ieder f 3 b. of 2 dg. hecht. P. C. v. d. W te Oudkarspel, K. W. te St Pan cras, J. S. te Koedijk, W. de J. te Alk maar, ieder f3 plus f 1 b. of 1 plus 1 dg. hechtenis. Overtredingen van de verordening op de Identiteitsplicht: W. de W. te Egmond Binnen, K. K. te Schoorl, leder f3 b. of 2 dg. hecht. Overtredingen van de Leerplichtwet: J. B. te Alkmaar, f4 b. of 2 dg. hecht. Overtredingen van de verordening op de jeugdbescherming: C. M. B. te Heilöö, f3 b. of 2 dg. hecht. A. M. O. te Alk maar, f4 b. of l week tuchtschool. Overtredingen van het Alg. Reglement vervoer Spoorwegen: G. M. A. en S. G. D., beiden te Heiloo, geen straf toegepast. Overtredingen van de Verdulsterings- verordenin£: J. V. d. V. te Alkmaar, f2 b. of 1 dg. hecht. Overtredingen van artikel 453 van het Wetboek van Strafrecht (dronkenschap): W. K. te Warmenhuizen, G. H. en J. J. M. H„ beiden te Alkmaar, ieder f6 b. of 6 dg, hecht. Overtreding van het Wegenverkeersre glement: A. v. D. te Heerhugowaard f8 b. of 4 dg. hecht, met toewijzing der ci viele vordering ad f25 aan J. G. M. te Heerhugowaard. Overtreding van de Jachtwet: C. D. en M. S. te Warmenhuizen, f 125 b. of 25 dg. hechtenis. Hulp in Nood bjj ziekte. - De veree- niging „Hulp in nood bij ziekte" hield Maandagavond onder voorzitterschap van baron van Fridagh haar jaarlijk- sche ledenvergadering in café „De Staande Leeuw' te Groet. De voorzitter deelde mede, dat het op de in Januari 1943 gehouden buitengewone vergade ring met het oog op de evacuatie geno men besluit, dat ieder lid kon blijven en bij eventueele ziekte dus steun kon trekken, mits hij zijn contributie 6 we ken of 3 maanden vooruit betaalde en zorg droeg, dat de doktersbriefjes op tijd binnen kwamen, geen moeilijkhe den had gegeven. De proef was schitte rend geslaagd. De rekening van den penningmeester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 3696.49. Aan contributie was geïnd f 1519.60 en aan donateurs- gelden ontvangen f 67.75. De gemeente subsidie had bedragen f 50. "Aan zieken geld was uitgegeven f 1298.86. Het bezit der vereeniging bedroeg 1 Januari 1943 f 1970.54 en op 31 Dec. f 1876.77, zoodat zij in het afgeloopen jaar f 93.77 ach teruit geboerd was. Het aantal ziekte gevallen bedroeg 35 met 1262 ziekteda gen. Het ledental was van 115 gedaald tot 112. (Overleden 3, bedankt 2, ver trokken 1, nieuwe leden 3). Nadat de commissie van onderzoek rapport had uitgebracht, werd de penningmeester gedechargeerd. Tot leden van de fin.- commissie voor 1944 werden aangewe zen de heeren P. Bijl, D. Groen, B. Haring en J. Louter. De bestuursver kiezing had tot resultaat, dat de aan de beurt van aftreden zijnde heeren J. Keete, W. Wognum en J. Blom werden herkozen. Met het voorstel van het be stuur om de leeftijdsgrens van toetre ding terug te brengen van 50 op 40 jaar, kon de vergadering zich vèreenigen. Men was het er mee eens, dat de jon gere menschen de kracht van de veree niging zijn, mén moet niet met toetre ding als lid wachten tot den ouderen dag. De heer Groen wees hierbij op een moeilijkheid, Volgens een artikel in het huishoudelijk reglement houdt men op lid te zijn, zoodra men de maximum uitkeering bij ziekte heeft genoten. Eerst een jaar na volledig herstel en met dokters attest kan men weer lid worden. Voor jongere menschen was dit te doen, maar hoe, wanneer intus- schen de leeftijdsgrens van 40 jaar is •overschreden? Aan de afgevaardigden naar de a.s. bondsvergadering werd opgedragen eens te informeeren bij het bondsbestuur of er geen mogelijkheid bestaat deze menschen tegemoet te ko men. Na rondvraag volgde sluiting. Door kameraden ten grave gedragen. - De mannen van den Luchtbescher mingsdienst droegen Dinsdagmiddag hun overleden kameraad Frederik Bas ten grave. „Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar of, zoo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar," aldus de psalmist. Hier werd de 54-jarige na een smartelijk lijden aan zijn gezin, aan zijn 'omgeying ontrukt; aan zijn gezin, waarvoor het heengaan van man en vader een smartelijk verlies betee kent, aan zijn omgeving, waar men den vriend of medewerker zal missen. On der de velen, die de met bloemstukken bedekte baar omringden, bevonden zich de commandant en de wnd. comman dant van den Luchtbeschermingsdienst. Ds. C. M. de Jong sprak een korte lijkrede uit. De heer IJ. Minkema dankte ten slotte namens de familie de aanwezigen voor de laatste eer aan den doode bewezen. Benoemd. - Met ingang van 15 Mrt. a.s. is benoemd tot wijkverpleegster van Het Witte Kruis, mej. Boot van Akersloot. Agenda. - De jaarvergadering der Voetbalvereeniging Limmen zal plaats hebben op Maandag 14 Februari a.s. in de zaal van café de Swart. Onderlinge Hulp. - De ziektevereen. „Onderlinge Hulp" hield Maandag 7 Febr. haar jaarvergadering in het lokaal van den heer Bouwstra, o.l.v. den heer A. Schuur, De voorzitter opende met de opmerking dat de ver laagde contributie tot gevolg heeft ge had, dat een achteruitgang van de fi nancien is waar te nemen. Het veï* slag van de secr.-penn. gaf hiervan dafl ook blijk. De ontvangsten bedroegen f 1336.09, de uitgaven f 1283.73, saldo f 52.36, de achteruitgang bedroeg f 520.33, De opmerking werd gemaakt dat dit zoo niet kon door gaan. Het be stuur was echter van óórdeel, dat dit nog wel een jaar gehandhaafd kon worden, waartoe werd besloten. Voor gesteld werd om de vergoeding van den secr.-penn. te verhoogen van f 90 op f 150. Zonder discussie werd dit aan vaard. De heer Stammes wenschte dit te doen met terugwerkende kracht, wat eveneens werd goedgevonden. Tot kasnazieners werden benoemd de hee ren C. Tromp en W. Schuur. Het leden tal der vereeniging is even teruggeloo- pen. De bestuursverkiezing gaf tot uit slag dat de heeren J. Spaans en A. Stammes herkozen werden. Beiden aan vaardden wederom hun benoeming. Bij de rondvraag werd door den secre- penn. gevraagd, om bij werkhervatting dit vroegtijdig op te geven om meer dere administratie te voorkomen, Politie. Gevonden: R.K. kerkboekje; een portemonnaie met inhoud; een grijze portemonaie; kindertaschje met Inh.; een kinderwant en een zuidwester. Inl. bij den heer Van der Mars. Propagandamiddag voor de kleuter school. - Zondagmiddag werd in ,,'t Huis de Brederode" alhier een propa- gandamiddag gehouden voor de kleu terschool van de afd. Langedijk van „Volksonderwijs,waarvoor een zeer groote belangstelling bestond. Het doel van dezen middag was, het contact tusschen de ouders en de school en ook tusschen de belangstellenden en de school te verstevigen, zooals de voorzitter, dr. De Wit, in zijn openings rede zeide. Wij gelooven wel, dat dit doel bereikt is. De zeer talrijke aan wezigen hebben ten zeerste genoten van hetgeen door de leerlingen van de school, onder leiding van mej. Meijer en haar assistenten, werd gepresteerd. Men kreeg eens echt een kijkje van wat er alzoo op een schooldag gebeurt. De verschillende spelletjes werden met aan dacht gevolgd. Dezen middag ver leenden nog medewerking de dames Ootjers. piano, en Wit, zang, wier op treden telkens met een luid applaus werd beloond. Het was een uitstekend geslaagde middag. ALS VAN TWEE GEPAARDE SCHELPEN Twee tortelduifjes in Heerhugowaard, die elkander eens trouw gezworen had den en die plechtig beloofd hadden, als man en vrouw samen door hét leven te gaan, hebben op een kwaden dag verschil van meening gekregen en het gevolg daarvan was, dat de har monie verdween. Er kwam een tweede kwade dag: de vrouw des huizes verliet de echtelijke woning en werd huishoudster bij een vrijgezel op het dorpWat de heer des huizes heelemaal niet leuk vond en toen niet alleen boos meer was op zijn wettige wederhelft, maar ook op den vrijgezel, die immers het driehoeks- verhaal compleet maakte! Tenslotte volgde de derde kwade dag. De verontwaardigde echtgenoot nam een hamer, begaf zich naar de woning van den vrijgezel, vfoeg zijn vrouw te spreken, kreeg inderdaad een kort on derhoud met haar, bedreigde plotseling zijn vrouw met den hamer, waarna deze zich ijlings in veiligheid trachtte te brengen door snel de gang in te loopen en om hulp te roepen en dat was voor den vrijgezel voldoende, om tusschenbeide te komen. Net op tijd, want de hamer daalde reeds in de richting van het jonge vrouwtje en zou op haar hoofd terecht gekomen ziin, wanneer niet de vriend den slag op zijn arm had opgevangen. Een tweede slag volgde en de vriend was geraakt tegen het hoofd, 't Was een leelijke klap en de verdediger van het zwakke geslacht viel versuft neer en moest zich later onder dokters be handeling stellen. De twee aangevallenen kookten van woede en deden aangifte bij de politie van het gebeurde en zoo kwam het, dat de driftige echtgenoot Dinsdag voor de Alkmaarsche rechtbank moest ver schijnen. En ziet, voor de rechtbank maakte het jonge vrouwtje bezwaar om als getuige tegen haar man op te treden, omdat.... alles weer pais en vree was. Dat nam natuurlijk niet weg, dat de zaak zelf verder werd behandeld en dat de verdachte, een zekere E. van G., schuldig werd geacht door den Offi cier en dat deze, na de bekentenis van verdachte, twee maanden gevan genisstraf eischte terzake zware mis handeling. Mr. Windhausen meende, dat er ter men aanwezig konden zijn om de gra tie-clausule in het vonnis op te nemen, juist omdat de huwelijksbanden tus schen verdachte en diens vrouw weer geheel hersteld ziin en een betrekkelijk langdurige vrijheidsstraf misschien minder gunstig zou kunnen werken on de goede verstandhouding tusschen beide echtelieden. 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1