raagd, DAGBLAD VOOR Mislukte luchtaanval op Zuid-Duitschland. Een invasie: een riskant militair avontuur. I «htek0°aW iKMAAR [eest °MING G. ITTE KRUIS" Poort" Proclamatie van het Europeesche socialisme. Dr, Ley over het Duitsche Arbeidsfront. Post voor vrijwilligers! DOORBRAAKPOGINGEN VERIJDELD. Nieuwe groote nachtelijke aanval op Londen. EENZAMEN. Verduister van 18.15-7.30 u Dr. Göbbels: De dagelijksche luchiaanvallen op de kusi zijn van geen nut. De bolsjewist krijgt honger. Nieuws in 't kort. J STAD ENOMGEVING. Siiji ffr'WrH' EGBERTS llff! jVI j SÏ1RRÖGAAT lid zijn een bankgaran- ledrage van f 5000. Vkenning geeft hun het p gebruiksvee op de ben en gebruiksvee op Irangst te nemen. Het Ir het aanvoeren der |t. en dat voor het af- Ivee zal 2 pet. van den en. len, die niet bereid tenoemde bankgarantie Illen, zullen tot 4 Juni I blijven slachtvee aan Iren. die in aanmerking p voor een voorloopige zich vóór 1 Maart a.s. Bedrijfschap voor Vee ^Xeerderv. 55, Den Haag, voör welke markten orden erkend en onder bankgarantie volgens n. ter inzage ligt bij d# orovinciale voedselco**- X] N. Adema, Alkmaar, Inland; politiek redac- Irinus, A'dam (HAMA); lac. Broersen te Hoorn, inland; kunst, letteren 1 H. P. van den Aard- J sport J. Werkman te leuws: D. A. Klomp te lie adv.-rubriek W. Rar ïan de Zaan; voor de Ir. Bus, Alkmaar. Bi» pPEM JAAR ■TBECHT Ilf drie tooneele het lOOZE HEKS. Itooneel. aatsbespreking JERING 5VERPLEGING" |l944 des avonds Itanten Bond op t3: rekening en luwensïaadsleden; liggen voor de der Vereeniging, \GEN p hermen! pIAAR. t. Toegang vrtJ ;N, Schagen. aankondiging BESTUUR. ALKMAAR 1944, 3 UUR. J. v. d. Kraan. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau Alkmaars'che editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 25 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 47, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Door bijzondere omstandigheden kun nen wij eerst thans het verslag publi- ceeren van de feestelijke opening van de Arbeitskammer van het Duitsche Ar beidsfront van het Arbeitsbereich der N. S. D. A. P. in Nederland. Na een muzikale inleiding opende de Obmann der D. A. F. in Nederland, de heer Kretschmar, deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door de hoogste auto riteiten in den lande en tal van genoo- digden van D. A. F., N. A. F. en an dere organisaties. Gelijk in Duitschland, waar zij reeds lang bestaat, is nu ook hier een Arbeits kammer ingesteld, die het D. A. F. in zijn werkzaamheden dient te ondersteunen. Zij wordt daarbij geholpen door advi seurs, Unterkammer en arbeidscommis sies, waarvoor vooraanstaande en actieve leden van het D. A. F. in Nederland zul len worden uitgenoodigd hun- medewer king te geven. Deze Arbeitskammer zal, aldus spr. waardevol werk kunnen verrichten bij de verbetering van de sociale verhou dingen in de bedrijven, de uitwisseling van arbeidservaringen, de organisatie van het prestatieloon, enz. Zij zal daar bij tevens haar zusterorganisatie, het N. A. F., kunnen voorlichten en steunen bij eventueele pogingen tot een soortgelijken opbouw van haar organisatie. Rede dr. Ley. De leider van het D. A. F., dr. Ley, hield hierna een rede, waarin hij in een twaalftal punten de doelstellingen van het Duitsche Arbeidsfront uiteenzette en de plaats en waardeering van den arbeid in het Europa van vroeger en van thans vergeleek. De doelstellingen van het D. A. F. formuleerde hij als volgt: 1. De Duitsche mensch Is het doel van al ons politiek, economisch en cultureel handelen. Zijn gezondheid, zijn welvaart, zijn kennen en kunnen zijn het doel van al ons streven. De marxisten en liberalen dachten in tegenstelling hiermede slechts aan geld. Vroeger dachten de ondernemers slechts aan fabrieken en aandeelen, maar de menschen lieten hen onverschillig. 2. De volksgemeenschap overwint het persoonlijk en het groepsegoïsme. De maatschappij bestond voorheen slechts uit tallooze groepen van bij elkaar behooren- de belanghebbenden en men stelde het belang van de natie als geheel steeds ten achter bij persoonlijke en groepsbelangen. 3. De prestatie, verricht voor de ge meenschap, vormt den grondslag voor den socialen rang, dien een werker inneemt. In Engeland, in Frankrijk en ook hier en daar in Nederland zijn de maatschap pelijke verhoudingen gegrondvest op de verkeerde gedachte, dat de arbeider knecht is en de patroon de heerscher over zijn personeel. Wij herstellen daar entegen de menschelijke rechten in hun oude waarde; wel moet in elk bedrijf de een bevelen en de ander gehoorzamen, maar dat heeft niets met de menschelij ke rechten te doen. Een van de belang rijkste sociale maatregelen aan het be gin van den oorlog is dan ook geweest, dat elke werker, onverschillig of hij hoog of laag geolaatst ls, dezelfde rechten heeft op levensmiddelen, schoeisel, klee ding, enz. 4. Wij proclameeren het recht op den arbeid en den plicht tot den arbeid. Dit is 'de grondslag voor alle sociale zeker heid. Wie niet werkt, zal ook niet eten en wij kunnen niet toestaan, dat er menschen zijn, die alleen van hun geld leven en die geen werk verrichten. Wij hebben het recht op den arbeid niet al leen geproclameerd, maar ook verwezen- lijkt. 5. Sociale zekerheid bevrijdt de arbei ders van de sociale afhankelijkheid. Deze zekerheid bestaat uit zekerheid van in komen, zekerheid voor den levensavond, zekerheid bij ziekte en ongeval en zeker heid voor het moederschap, voor wedu wen en weezen. In Engeland, den puriteins ingerich- ten staat, ls het geheele maatschappelijke leven afhankelijk van de twintig rijkste families; ja zelfs het koningshuis is daarvan afhankelijk. In Duitschland was de sociale verzorging van de werkers zelfs in den tijd van Bismarck al ver Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschil lende eenheden der Waffen-SS. of die in lazeretten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt D II-2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (adres of veldpostnr.) Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten dui delijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzen der moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 100 gram is alles vrij van porti. Tijd schriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar een veld postnummer gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Voor zwaardere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen dus niet aan veldpostnum mers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn: Lucht- veldpost. Luchtveldpostzegels en toe- latin'gszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden toege zonden. Het is in het belang der familie leden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer ze kerheid. dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van be stemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor vrijwilligers niet meer haar het SS-Ersatzkommando Nie- derlande in Den Haag gezonden wor den! De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Hollandsche post aan genomen en in plaatsen, waar kan toren van de Duitsche Dienstpost ge vestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers bij alle eenheden der weer macht of Waffen-SS. den anderen landen vooruit. Nu zijn wij hiermede nog verder, maar wij zullen niet rusten voordat ook een grootscheep- sche verzorging van de werkers op hun levensavond verzekerd zal zijn. 6. Het recht op onderwijs en ontwik keling opent aan de begaafden den weg naar economischen en socialen opgang. Het beste onderwijs mag niet uitsluitend gereserveerd blijven voor de bezittende klasse. Door onZe maatregelen zal ook de armste jongen, als hij bijzondere gaven heeft, deze tot ontwikkeling kunnen brengen. Een natie, die dat verwezen lijken kan, zal tot de belangrijkste in de wereld behooren. En Duitschland doet dit. Adolf Hitler trekt zich het lot aan ook van den begaafden jongen of het begaafde meisje in het meest afgelegen dorp. 7. Het gezin staat als kiemcel van de volksgemeenschap onder speciale bescher ming. Door huwelijksvoorschotten, kin dertoeslagen en tal van maatregelen tot bescherming van moeder en kind wordt aan het gezinsleven, als bron van het gemeenschapsleven van het geheele volk, dat in het tijdperk van het marxisme was ondermijnd, zooveel steun gegeven, dat het zich op een gezonde wijze weer kan ontwikkelen en geen angst meer be hoeft te bestaan, hoe men zijn kinderen groot brengt. 8. Het D. A. F. houdt het oog gericht op een doelmatig en vreugdevol gebruik van den vrijen tijd. Naast den mate- rieelen nood kende de Duitsche arbei der ook een cultureel en nood. Spr. wees hierbij op de organisatie Kraft durch Freude, die in korten tijd zooveel heeft bijgedragen tot de cultureele ontwikke ling. Hij vergeleek hierbij Duitschland met Engeland, dat weigerde de K.d.F.- schepen in zijn havens te doen aanleg gen, uit vrees, dat de Engelsche arbei der bij het zien daarvan ontevreden zou worden. 9. Wij willen een Europa zonder pro letariaat maken. Het aanwezig zijn van een proletariaat is een ziektetoestand in een land, die erop wijst, dat de maat schappelijke orde in dat land niet goed is opgebouwd. 10. De nieuwe sociale orde. die wij willen maken, mag geen cliché zijn. Het leven 1n de volkeren van Eurooa moet geheel naar eigen aard worden opgebouwdvolgens een aantal richtlij nen, die overal hun waarde behouden Deze richtlijnen houden zich bezig met de gemeenschap van den arbeid, den on- bouw van het gezinsleven, de eer van den arbeid, de sociale en cultureele ver zorging van den werker enz. 11. Ondanks het feit, dat de richt lijnen voor een nieuwe sociale orde geen cliché ziin, moeten de volkeren van ons werelddeel begrijpen, dat zii één gemeenschapneliiken band hebben en uit één wortel stammen Zij hebben dezelfde belangen en moeten daarom solidair zijn 12. Het socialisme is de inhoud van onze idee. Een idee heeft alleen dan waarde, wanneer men er voor vecht Het pacifisme beeft in ons denkpn ge^n plaats en socialisme en pacifisme zijn vijanden op leven en dood Als wii dezen strijd willen winnen, moeten wij ook den vijand binnen Europa vernieti gen. Die vijand is .Tuda. Juda is de vijand van het nationalisme en van het socialisme. De weg naar bet socialisme ls eerst dan vrij. als Juda is vernie tigd. Engeland heeft zich met .Tuda ver bonden, omdat zij beiden vijanden zijn van den vooruitgang van de socialistische gedachte. Dr. Ley eindigde zijn herhaaldelijk door applaus onderbroken rede met het aanhalen van Napoleon op zijn sterfbed te St. Helena: „Tk heb getracht Eurona te vereenigen en tot de overwinning te leiden, bet is mij niet gelukt. Er zal een ander ko men, die grooter is dan ik. Hem zal het gelukken, en hij zal ons werelddeel ver eenigen en tot de overwinning voeren Deze grootere is er. Adolf Hitler, en ik ben er van overtuigd, dat Duitschland bevrijd zal worden van Engeland en Ju- da. Dienstleiter Rltterbusch. de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P in Nederland. sloot de bijeenkomst waarna de Duitsche volksliederen wer den gezongen. Naschrift van den pol. redacteur. •Deze twaalf punten van dr. Robert Ley beteekenen bijgevolg voor Nederland om iedere misvatting te voorkomen volgens den geest van de uiteenzettingen van dr. Ley, die hier slechts zeer in het kort samengevat weergegeven wordt: de Nederlandsche mensch is het doel van al ons politiek, economisch en cultureel handelen. Zijn gezondheid, zijn welvaart, zijn kennen en kunnen zijn het doel van al ons streven, enz. Insgelijks geldt zulks voor Franschen, Noren, Denen, enz., en daar boven uit voor den Europeeschen mensch. DE ZUIVERINGSACTIE IN FRANKRIJK. MENDE, 25 Febr. (Belga Press.) Leden van de mobiele wacht in het gebied van Montpellier hebben ten zui den van La Lozère een snelle zuive ringsactie uitgevoerd. In dit gebied oefenden talrijke bandieten sedert enkelen tijd terreur uit in de bergen. Een belangrijk kamp, dat opgeslagen was in een verlaten dorp, werd ont dekt en uitgeroeid. Een ontzaggelijke buit aan wapens, ontplofbare stoffen, kleederen, materiaal en levensmiddelen werd in beslag genomen. Uit het onderzoek is gebleken, dat dit kamp voornamelijk bestond uit deser teurs en anarchisten van de meest ver schillende nationaliteiten. Hoe de oorlog in weinige uren tijds den aanblik van een stad verandert! HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van Kriwoirog was de gevechtsactiviteit geringer dan de vorige dagen, verscheidene aan vallen der bolsjewisten werden af geslagen. Onze aanval ten Westen van Swenigorodka won terrein. Ten Oosten van Sjasjkof mislukten ook gisteren met bijzondere hard nekkigheid ondernomen aanvallen der bolsjewisten, nadat een aantal vijandelijke pantserwagens was stukgeschoten. Bij Saslaf en in het gebied ten Zuiden van de Pripetmoerassen verliepen eigen aanvallen succes vol. Ten Zuiden van de Berezina, ten Noorden van Rogatsjef, als mede ten Zuidoosten van Witebsk duren de afweergevechten met on verminderde hevigheid voort. Onze troepen verijdelden alle vijandelij ke doorbraakpogingen, grendelden plaatselijke penetraties af of ruim den deze op en brachten den vijand daarbij zware verliezen aan men schen en materiaal toe. Tusschen het Ilmenmeer en het Pei- pusmeer mislukten aan weerszijden van Dno en ten Westen van den spoor weg PleskauLoega pogingen der bolsjewisten om door onze distanciee- ringsbewegingen heen te breken. In het gebied van Narwa leefde, de ge vechtsactiviteit weer op. Een eigen aanval om een penetratieplek van één der vorige dagen op te ruimen, maak te ondanks sterken vijandelijken te genstand vorderingen. In Italië werden door acties van stoottroepen in enkele sectoren aan het front van het landingshoofd van Nettuno onze stellingen verbeterd. De ten Zuiden van Aprilia ingesloten vij andelijke strijdkrachten werden in weerwil van den verbeten tegenstand van den vijand op een klein gebied op eengedrongen. Daarbij werden meer dan 400 gevangenen gemaakt. Ver scheidene ontlastingsaanvallen. die ge steund werden door zware artillerie en scheepsgeschut, stortten in ons afweer- vuur ineen. Vèrdragend geschut be stookte met goede uitwerking ontsche pingen van den vijand in het gebied van Nettuno en dwong verscheidene vrachtschepen den steven te wenden. Aan het Zuidelijke front mislukten vijandelijke aanvallen ten Noordoosten van Castelforte. Pogingen van den vij and om de Gari over te steken, wer den afgeslagen. Van het overige front worden geen bijzondere gevechtshan delingen gemeld. De luchtoorlog. Gistermiddag vloog een formatie Amerikaansche bommenwerpers, krach tig door jagers beschermd, boven Zuid- Duitsch gebied. Door den bliksemsnel reageerenden afweer van onze lucht verdedigingsstrijdkrachten werd den vij and verhinderd de voorgenomen ge concentreerde aanvallen te ondernemen. 45 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 42 bommenwerpers, werden in lucht gevechten of door de luchtdoelartille rie vernietigd. Hiermede verloor de vijand bijna de helft van de in den strijd geworpen bommenwerpers. In den afgeloopen nacht wierpen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen bom men neer op plaatsen in West-Duitsch- land. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen opnieuw een zwaren, doeltreffenden aanval op Londen, waardoor uitgestrekte bran den en vernielingen in verscheidene Londensche stadsdeelen werden ver oorzaakt. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben Woensdagnacht weer een grooten aanval op Londen ondernomen. Tegen 22.20 uur openden de eerste machines het bombardement, dat vervolgens onafgebroken tot 23 uur voortduurde. Volgens de voorloopige berichten was het aantal deelnemende Duitsche gevechtsvliegtuigen even groot als bij de onlangs uitgevoerde groote aanval len op de Britsche hoofdstad. Wederom werden groote hoeveelheden brand- en brisantbommen uitgeworpen, die alle op de doelen terecht^ kwamen. Vele branden waren er het1 gevolg van. Eén Duitsch vliegtuig wordt vermist. Het Londensche luchtdoelgeschut opende bij de nadering der Duitsche toestellen een vuur, dat aan een paniek deed denkpn, doch geen enkelen tref fer plaatste. Volgens de waarnemingen van Duitsche gevechtsvliegers werd hst eenige Duitsche toestel, dat van deze aanvallen niet terug keerde, door een nachtjager neergeschoten. Voorts werden in het Noordwesten van Londen nog twee brandend om laag stortende machines waargenomen. Dit waren Britsche nachtjagers, die door de boordwapens der Duitsche ge vechtsvliegers getroffen waren. Naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, zijn bij dezen jongsten zwaren aanval op de Britsche hoofdstad brisantbommen uitgeworpen met een hooge explosieve kracht, die een zeer sterke uitwerking hebben. Zware branden. „Aftonbladet" wijst er op, dat in Londen Woensdagnacht reusachtige branden zijn ontstaan Onder een regen van brand- en brisantbommen hebben zich een aantal tragische gebeurtenis sen afgespeeld, en de omvang van de branden in den nacht van Woensdag op Donderdag is grooter geweest dan voorheen. Waarheen men den blik wendde, overal brandde het. Voor het blusch- en opruimingrwerk is niet al leen gebruik gemaakt van de brand weer en van afdeelingen der Burger wacht, doch ook van Britsche en Ame rikaansche soldaten, zeelieden en vlie gers. Ook de Londensche correspondent van „Aftontidningen" wijst erop, dat de Duitsche bommen thans aanmerkelijk explosiever zijn dan'bij het begin van den oorlog. Volgens „Aftontidningen" BIJJONDERE POSTZEGELS. 's-GRAVENHAGE, 25 Febr. Van 6 Maart tot en met 5 Juli 1944 zullen aan de postkantoren bijzondere post zegels verkrijgbaar worden gesteld met een toeslag boven de frankeerwaarde. De frankeerwaarde en toeslagen der zegels zijn Vis 3Vz cent, 4 3*fc cent, 5 5 cent, 7V2 -f- 7V2 cent en 10 40 cent, de kleuren resp. bruin achtig zwart, bordeaux rood, groen, roodbruin en lichtblauw. De afbeel dingen op de zegels van 4, 5 en 10 cent (met op- en onderschrift Volksdienst Nederland) vertoonen motieven uit het gezinsleven: een moeder met kind in verschillende houdingen op de zegels van V/s en 7V2 cent (met op- en onder schrift Winterhulp Nederland) komt een symbolische voorstelling voor, waarbij het klaverblad resp. het mid delpunt en den achtergrond vormt. De geldigheidsduur loopt tot 31 Dec. 1944. DE TWEEDE DISTRIBUTIE- STAMKAART. Voor schippers, woonwagen bewoners en Italianen. 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. Schip pers, die in het centrale bevolkings register zijn opgenomen en die in den regel tenminste twee weken per maand varen dienen zich ter verkrijging van een tweede distributiestamkaart voor zich en hun gezin te wenden tot den burgemeester van hun verblijfplaats Zij moeten hierbij de persoonsbewijzen en oude distributie-stamkaarten over leggen. Woonwagen- en woonschepenbewo ners en zwervende personen, die in het centrale bevolkingsregister zijn opge nomen, dienen zich ter verkrijging van de tweede distributie-stamkaarten per soonlijk te vervoegen bij het bevol kingsregister van de gemeente 's-Gra- venhage of ^ran de gemeente Utrecht. Zij moeten hierbij de persoonsbewijzen en de oude stamkaarten overleggen. In Nederland gevestigde Italianen dienen ter verkrijging van een tweede distributie-stamkaart zich in het bezit te doen stellen van een persoonsbewijs. Ter verkrijging hiervan moeten zij zich wenden tot het bevolkingsregister van de gemeente, waar zij ingeschreven zijn. PRIJS VOORSCHRIFTEN 1944 MEUBELHANDEL. 's-GRAVENHAGE, 24 Febr. In de Ned. Staatscourant van gister is opge nomen een „Prijsvoorschrift 1944 Meu- belhandel" van den Gemachtigde voor de Prijzen. Onder meubelen worden in dit Prijs voorschrift verstaan: meubelen van iederen aard met uitzondering van ge bruikte meubelen en meubelen, geheel of grootendeels uit riet of teenhout vervaardigd. Het voorschrift, dat heden in wer king treedt, regelt den prijs, waar tegen meubelen door anderen dan ver vaardigers ten hoogste aan gebruikers of aan kleinhandelaren mogen worden verkocht. Indien meubelen op afbetaling wor den verkocht, mag aan den kooper een rente in rekening worden gebracht, welke, berekend over het bedrag, dat in termijnen wordt betaald, voor iedere maand crediet ten hoogste 0,6 pCt. mag bedragen. PRIJSAANDUIDING VOOR SCHOENREPARATIES. 's-GRAVENHAGE. 24 Febr. In de Ned. Staatscourant van gisteren is een Prijsaanduidingsvoorschrift 1944 voor de schoenreparatie-bedrijven opgeno men, waarbij de Prijsaanduidingsbe schikking Schoenreparatiebedrijven 1941 wordt ingetrokken. Een ieder, die als schoenhersteller reparaties aan schoen werk verricht, is verplicht in winkel °f .werkplaats een duidelijk zichtbare prijslijst op te hangen. 25 Febr.: Zon op 7.39 u„ onder 18.09 u. Maan op 8.40 u., onder 20.09 u. is het ook opvallend bij de laatste Duitsche luchtaanvallen op Londen dat de Duitsche vliegtuigen zoo snel zijn, hetgeen hun beste bescherming vormt en groote eischen stelt aan het reactievermogen der luchtverdediging 27 jaar blind. Een Zweed uit de pro vincie Dalarna, die op zijn zesde jaar tengevolge van een ongeluk blind gewor den was, kwam dezer dagen bij het ont waken tot de ontdekking, dat hij, na 27 jaar blind te zijn geweest, weer ziende was geworden. De dokter verklaarde, dat in zijn ooglenzen zich een verschuiving had voorgedaan, waardoor het gezichts vermogen zich had hersteld. (C.D.) Hjk van man op perron gevonden. Dinsdagmorgen vond men tusschen het eerste en tweede perron van het station te Meppel het deerlijk verminkte lijk van een man. Het slachtoffer bleek te zijn de 75-jarige H. Smit te Zwolle. De man was geestelijk niet heelemaal normaal en liep geregeld van huis weg. Men kan niet pre cies nagaan hoe het ongeluk geschied is. Doodelijk ongeval. Woensdag is bij het dorschen bij de Gebr. Zanting te Het Fort (gemeente Zuidwolde) een 19-jarigen jongeman A. van Gijzel een zijner bee- nen afgekneld. Het slachtoffer is aan de bekomen verwondingen overleden. Een zeer actief inbreker. De Hilver- sumsche recherche heeft de band weten te leggen op een jeugdigen dief. die In de afgeloopen weken gevaarlijk actief is geweest. De jongeman, een 18-jarige houtzager uit de Fuchsiastraat, had ge heel alleen tien inbraken en een reeks diefstallen gepleegd. Tot den buit behoor den rijwielen en levensmiddelen, meest boter uit wagens van melkhandelaren. Rijksminister dr. Göbbels behan delt in het weekblad „Das Reich" het risico der invasie onder het op schrift: „De kracht der sterke harten". De minister schrijft o.a.: „De termijn, die door de Anglo- Amerikaansche oorlogsleiding is vastgesteld voor de invasie in het Westen van het Europeesche con tinent, komt naderbij. Gelijktijdig echter neemt ook in Engeland en in de Vereenigde Staten de be zorgdheid toe, die men ten aanzien van dit riskante militaire avontuur gevoelt. Men ziet duidelijk in, voor al na de ervaringen in Italië, dat men niet staat voor een wandeling naar Berlijn. De enorme voorbe reidingen, die het Duitsche Rijk heeft getroffen voor eigen verdedi ging en voor die van dit wereld deel, kunnen ook den vijanden in het Westen niet verborgen geble ven zijn. Niet voor niets vallen eskaders Brit sche en Amerikaansche bommenwer pers bijna eiken dag en bijna iederen nacht de Duitsche versterkingen aan de kust van den Atlantischen Oceaan aan. Waarschijnlijk denkt de Anglo- Amerikaansche oorlogsleiding haar troepen de zware proef, die hun wacht, eenigszins te kunnen verlichten. Wij verraden geen militair geheim, wan neer wij hun mededeelen, dat deze aan vallen uit de lucht ons weinig zorg en nog minder pijn bezorgen. Wij hebben er rekening mede gehouden en ons er tijdig op voorbereid. Zii hebben voor den vijand weinig nut en veroorzaken aan onzen kant slechts geringe schade. Het risico echter, dat gepaard zal gaan aan een Engelsch-Amerikaansche in vasie in het Westen, blijft hetzelfde. De zure appel. Desondanks moeten Churchill en Roosevelt, zoodis de zaken staan, door den zuren appel heenbij ten. Zij had den zich weliswaar het verder verloop van den oorlog zoodanig voorgesteld, dat het roode leger door de Duitsche weermacht en de Duitsche weermacht door het roode leger zouden doodbloe den en dat aldus de buit, Europa, den Anglo-Amerikanen om zoo te zeggen zonder strijd in den schoot zou vallen Doch nu Stalin zich bij zijn oorlogvoe ring zelfstandig heeft gemaakt, is ook deze naïeve illusie vergaan. Uit dezen oorlog zullen slechts die volken als overwinnaars te voorschijn komen, die hem strijdend doorstaan, niet zij, die hem afwachtend aan zich laten voorbijgaan Engeland en de Ver eenigde Staten moeten aantreden voor hun zwaar sten gang en wel in een sta dium van den oorlog, dat vol gevaren is en waarin een stap naast den weg van het succes direct naar den afgrond kan leiden. Hoe kritieker het oogenblik is. des te riskanter zullen de maatre gelen der militaire en politieke oor logsleiding zijn. Het is zeer goed mo gelijk, dat het oogenblik nadert, waar op een enkel gram de weegschaal der overwinning definitief naar Duitsche zijde laat doorslaan Dat weten onze vrienden en dat weten onze vijanden, De invasie een kritiek kruispunt Vele tot oordeelen bevoegde waar nemers achten de komei.de vijandelijke invasie in het Westen een kritiek kruispunt in dezen oorlog. Zonder ons onder de profeten te willen mengen, zijn ook wij van meening, dat een der gelijke actie het algemeene beeld van den oorlog in betrekkelijk korten tijd volkomen zou kunnen veranderen, en wel omdat aldus voor de eerste maal het Westen weder actief in het ver loop van den oorlog zou ingrijpen. Niemand kan met zekerheid voorspel len met welk succes dit zal geschieden. Men kan slechts uit zekere voorvallen en gebeurtenissen aan andere fronten in Europa, waar Duitsche soldaten strijden tegen Britten en Amerikanen, gevolgtrekkingen maken Deze zijn voor den vijand niet bepaald opwek kend. Wij benijden de Anglo-Amerika nen niet om het risico, dat zij moeten aanvaarden bij een groot-opgezette in vasie, die waarschijnlijk voor hen alles zal beslissen. De bolsjewist krijgt honger, In het verder verloop van zijn arti kel wijst de minister erop, dat de machtigen van het Kremlin wegens hun militaire successen een deel van hun camouflage hebben laten varen en de wereld tot op zekere hoogte hun be doelingen hebben onthuld. Ook het bolsjewisme, zoo schrijft hij. krijgt al etende eetlust. Reeds thans moet Ie Britsche regecring. nadat alle moge lijkheden tot onderhandeling zijn uit geput, den Polen den raad geven, het zelf met de sovjets eens te worden, daar Engeland niet meer beschikt over machtsmiddelen om zijn wil door te zetten. Waarom zou de zaak anders zitten, wanneer Zweden, of Denemar ken, of Noorwegen, of Zwitserland, of Nederland, of België, of zelfs Frank rijk in de plaats van Polen zouden ko men. om van de dicht aan de Sovjet unie grenzende middelgroote en kleine staten maar te zwijgen? Zij allen heb ben op de naïeve vraag van Roodkapje, waarom grootmoeder zoo een grooten mond heeft, zooal niet van den wolf dan toch van den Russischen beer het antwoord te verwachten: „Opdat ik je beter kan opeten". Dr. Göbbels wijst er tenslotte op, dat er onder bet Duitsche volk in tegen stelling tot 1918 geen defaitisme bestaat,, daar alle Duitschers weten, dat er geen andere keuze is dan te strijden tot de overwinning. Wij strijden en arbeiden met de kracht der sterke harten, die niet kunnen dwalen, omdat zij rustig zijn door het vertrouwen". Vandaag denk ik aan dr. Cuypers. Eén zijner machtigste bouwwer ken in Nijmegen viel in puin. Het is een tragisch spel van het lot, want in het leven van dezen grooten Nederlandschen bouwmees ter zijn ook momenten geweest, dat hij alles rondom zich in stukken zag neervallen. Cuypers wordt thans geëerd als de eerste onder de eersten, maar vóórdat het zoover was, heeft hij verbeten moeten vechten tegen onverstand en halsstarrigheid. Voor zijn zeer persoonlijken stijl en men denke hierbij -Tooral aan het Rijksmuseum te Amsterdam heeft hij onvermoeid gestreden en langen tijd was hij in dien strijd een eenzame Zijn bouwwerken verrijzen als eenzamen, want alles wat in deze kolkende wereld ?aat in het ge waad der schoonheid is eenzaam. De eenzame schepping van een eenzaam man viel in puin. En de wereld schrijdt verder OVIDIUS. f 2000,— BELOONING UITGELOOFD. Voor degene, die inlichtingen en aan wijzingen kan verschaffen in den bont diefstal, op 22 Februari j.l. bij den heer Lind. Langestraat hoek v. d. Boschstraat gepleegd, wordt 2000,— oelooning uitgeloofd. DUIZEND KG WITLOF IN BESLAG GENOMEN. Ambtenaren van den C.C.D. te Alk maar hebben Vrijdagmiddag op den Huygendijk te Heer-Hugowaard een auto met aanhangwagen aangehouden, waarmede 1000 kg witlof frauduleus werd vervoerd De geheele partij werd in beslag genomen, terwijl tegen den uit Beverwijk afkomstigen vervoerder procesverbaal werd opgemaakt. BENOEMD. De heer H. Folkers, alhier, is met ingang van 1 Maart benoemd tot on derwijzer aan de o.l. school te Vollen- hove DE MILLERS IN HET GULDEN VLIES. Wim van Beek bracht gisteravond in Het Gulden Vlies het bekende rhyth- mische Miller-kwartet, thans, door óe medewerking als gast van een uitste kenden xylohponist, tot een kwintet ge vormd, waarbij Sanny Day weer optrad als zangeres. De verschillende leden van het kwintet gaven met veel succes hun populaire nummers en al was de belangstelling ditmaal niet groot de stemming was best. Nol van Dijk' trad op als conférencier en deed dit ver dienstelijk. Ook zong hij een paar Hol landsche liedjes. De Drie Rocardi's waren door ziekte van één der accordeonnisten tot een duo geworden, waarvan Juanita zich ook weer als een goede tapdanseres deed kennen. De accordeonmuziek viel zeer in den smaak. Voor een vroolijk intermezzo zorgden Barthly en Co., die veel drukte brach ten, o.a. met de goocheltoer van de flesch en het appeltje. Henny Keize^ de pianist van de Mil lers, was ook een goed begeleider. De zangnummers van Sanny Day waren goede bekenden en de Roemeen- sche en Hongaarsche fantasie van den violist Jan Doedel verwierven luide toejuichingen. G. C. van Gulik. N.V. NOORDER-BANK. In de Donderdag gehouden jaarlijk- sche algemeene vergadering van aan deelhouders werd het dividend over het boekjaar 1943 vastgesteld op 4% (v. j. 3%), betaalbaar op dividend no. 44. De heer J. Valkering Tzn. werd als commissaris herkozen. HOOGENSTRAATEN Co. TE ALKMAAR. Naar wij vernemen, hebben bij de op Woensdag gehouden inschrijving op f 140.000 aandeelen nagenoeg alle claimhouders van hun inschrijvings- recht gebruik gemaakt. CORRESPONDENTIE. Wij ontvingen een schrijven van het personeel van een overheidsbedrijf hier ter stede. Zonder dat ons naam en^adres van minstens een der inzen ders bekend is, kunnen wij daarop niet nader ingaan Red. Dagbl. v. N.-Holl. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Har monie-Theater Donderdagavond niet). Zondag doorloopend van 2 uur af. Woens dag 2.30 uur, Matinée. Alkm. Bioscoop-Theater, Bevrijding (rom. 18 jaar. Harmonie-Theater, Truxa (rom. variété film), 18 jaar. Victoria-theater, Tonelli (circus- en va- riétéfilm) 18 jaar, geprolongeerd. Cinema-Theater, Het monument eener groote liefde (2e deel van den Ind. Graftempel), rom., 14 jaar. Vrijdag 25 Febr. 7.15 uur, Gulden Vlies, Amst. Tooneel: Tehuis voor Dames. Zaterdag 26 Febr. 7 uur, Rustende Jager, Heiloo: orkest De Kruidnoten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik, z. v. H. Verha gen en E. C. Jongejan. Frederika H. M., d. v. J. A. Smit en H M. Selij. Hendrika, d. v. J. H. Christiani en M. Tuinman. Jacobus P. W., z. v B. J. Kaandorp en M. P. Hoveling. Hendri- kus P. M., z. v. G. M. Erkamp en A. C. W. Appelman. Engeltje M., d. v. A. G. M. Bottemanne en N. van Straten. Getrouwd: Gijsbert van Laar en Tjaltje A. de Boer. Getrouwd: Thomas J. Schoonhoven en Wijntje Vader. PREDIKANTENJUBILEA. E>s. S. C. Kijlstra, emeritus-predi kant der herv kerk, wonende in Ame rika, viert 11 Maart zijn gouden ju bileum. Hij diende de gemeenten En- gelum, Rottevalle, Oterleek en St. Jacobi-Parochie en legde de bedie ning in 1913 Heer. Op 10 Maart herdenkt prof dr. J A. Cramer, emeritus-predikant der herv. kehk, wonende te Bilthoven, den dag waarop hij vóór 55 jaar in het ambt bevestigd werd te Nederhemert. Daar na diende hij de gemeenten A1 k- m a ar en 's-Gravenhage. In 1921 werd hij hoogleeraar aan de Rijksuni versiteit te Utrecht; als zoodanig kreeg hij in 1934 eervol ontslag we gens het bereiken van de leeftijdsgrens. Prof. Cramer geniet groote bekend heid als docent, als auteur en al- oecumenisch kerkelijke figuur. Sn f R jn v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1