DAGBLAD VOOR Sovjet-aanvallen in harde gevechten afgeslagen. Aangevallen Duitsch konvooi bereikte onbeschadigd zijn bestemming. Bombardement vooraf goedgekeurd. Hevige luchtaanval op Helsinki. begrafenis slachtoffers bomaanval te Nijmegen. Indrukwekkende plechtigheid. Verduister v. 18.307.15 u. De Leider spreekt te Breda. Nieuws in 't kort. Uitreiking van tweede distributiestamkaart. P.S.V. favoriet voor den Zuidelijken titel. Nieuwe kolenbon aangewezen. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 28 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-ED1T1E. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 49, pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Febr. <DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tusschen den Dnjepr en Kriwoi- rog, ten zuiden van de Berezina, ten noorden van Rogatsjef en ten zuidoosten van Witebsk hebben onze troepen aanvallen van de Sovjets in ten deele harde gevechten af geslagen. Plaatselijke penetraties werden gezuiverd of afgegrendeld. In het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector hebben beveiligingstro epen tezamen met het Fransche Vrijwilligerslegioen vrij sterke bolsjewistische benden in de pan gehakt, hun zware bloedige ver liezen toegebracht en grooten buit gemaakt. 43 Bendekampen met meer dan 1000 kazematten en inrichtin gen voor de ravitailleering werden verwoest. In den noordelijken sector van het front hebben onze troepen zich in eenige sectoren verder volgens de plannen gedistanciecrd. Hevige vijandelijke aanvallen ten oosten van het Pleskau-meer en aan het front van Narwa werden in ver bitterde gevechten verijdeld. In den afgeloopen nacht hebben ter- teurvliegers der Sovjets opnieuw de Fir hoofdstad Helsink-* aangeval len. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en schade in de woongebie den. Finsche luchtdoel-artillerie en t)uitsche nachtjagers hebben 13 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. De strijd in Italië. In het landingshoofd van Nettuno zijn verscheidene vijandelijke aanvallen in ons geconcentreerd afweervuur ineen gestort. Vèrdragend geschut bestookte de havens van Anzio e i Nettuno, als mede andere vijandelijke landings plaatsen. In den tijd van 24 Januari tot 24 Februari werden bij de gevechten in het landingshoofd van Nettuno 5.724 gevangenen gemaakt, 212 tanks vernie tigd en 21 andere onklaar geschoten. Vijf tanks werden buitgemaakt, meer dan 40 stukken geschut vernietigd of buit gemaakt. Aan het Zuidelijke Italiaansche front verliep de dag zonder bijzondere ge beurtenissen. Beschermingsvaartuigen van een Duitsch convooi hebben in den afge loopen nacht in de wateren van Le Havre herhaalde aanvallen van Brit- sche torpedo-motorbooten afgeslagen en twee daarvan in brand geschoten. Een der booten werd in zinkenden toestand achtergelaten. Het convooi bereikte on beschadigd zijn haven van bestem ming. Het weermachtbericht van Zaterdag luidt als volgt: Tusschen Dnjepr en Kriwoirog, Alsmede ten noordwesten van Kiro- wograd mislukten talrijke door pant serwagens en slagvliegtuigen onder steunde Sovjetaanvallen met zware verliezen voor den vijand. Bij Sweni- gorodka wierpen onze troepen de bolsjewisten uit zeer versterkte stel lingen. In het gebied ten zuiden van de Prip- let kwam het tot verbitterde aanvals- en afweergevechten. Daarbij werden van 40 aanvallende vijandelijke pantserwagens er 37 stukgeschoten. Eigen cavalerieformaties ondernamen geslaagde acties tot diep in het gebied der Pripjetmoerassen. Voort gezette Sovjetaanvallen ten zuiden van de Berezina werden uiteexuws"5laer'an. Een penetratieplek werd afgegrendeld. J Ten noorden van Rogatsjef behaal den onze troepen tegen den met over machtige strijdkrachten aanvallenden vijand na zware gevechten 'n volledig afweersucces. Ook ten westen^ van Kritsjef, ten zuidoosten van Witebsk en in den noordelijken sector van het oostelijke front werden vijandelijke aanvallen, deels in tegenaanvallen, ver ijdeld. In den zuidelijken sector van het oostelijke front beeft zicli de Hes- sische 15de divisie infanterie, onder bevel van generaal-majoor Sperl, bij zonder onderscheiden. Op het landingshoofd van Nettuno lei den eigen aanvallen tot plaatselijke ver beteringen onzer stellingen. In den loop van deze aanvallen ontwikkelden zich hier en daar zware artilleriegevechten. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in de avonduren van 25 Februari scheepsconcentraties in de haven van Anzio aan. Drie vijandelijke transport schepen met een gezamenlijken inhoud van 24.000 ton en een torpedojager wer den door bomtreffers zwaar beschadigd. Aangenomen kan worden, dat een vierde transportschip vernietigd is. Terreuraanvallen. Formaties Amerikaansche bommenwer pers zetten ook gisteren overdag haar aanvallen op plaatsen in Zuid-Duitsch- land, in het bijzonder op de steden Augs burg, Regensburg en Fürth, voort. In den afgeloopen nacht vielen Britsche terreui> formaties opnieuw de stad Augsburg aan. Vooral in de woonwijken werd zware schade aangericht. De bevolking leed verliezen. Eenige vijandelijke stoorvlieg- tuigen lieten bommen vallen op West- en Noord-Duitschland. Onze luchtverdedigingsstrij dkrachten vernietigden bij deze aanvalen 106 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen, waarvan 102 viermotorige bommenwerpers. Duikbootsuccessen. In den strijd tegen den vijandelijken aanvoer hebben onze duikbooten op den Atiantischen Oceaan, in de Middelland- sche Zee en in den Indischen Oceaan 7 schepen met een gezamenlijken inhoud van 35.185 ton, elf zeilvrachtschepen en twee konvooitorpedojagers tot zinken ge bracht. Drie andere schepen werden door torpedo's getroffen. BERLIJN, 26 Febr. De B-corres pondent van het ANP meldt: Naar aanleiding van het bombarde ment van Nijmegen, Arnhem en En schedé meldt Londen, dat daar vóór het bombardement aan de Nederland- sche emigrantenregeering gevraagd wa§. of zulk een bombardement ver antwoord zou zijn. De Nederlandsche emigrantenregeering heeft aan het bom bardementsplan haar goedkeuring ge hecht. Voorl.actfe HM. lnsp. Luchtbescherming leckeuing: Studio Arend Meyer HELSINKI. 27 Febr. (DNB). Van- nacht om 2 uur werd officieel het vol gende medegedeeld: „In den afgeloopen nacht heeft de vijand met verschei dene honderden machines wederom een hevigen luchtaanval op Helsinki ondernomen. De brisant- en brand bommen, die boven verschillende dee- len der stad werden uitgeworpen, ver oorzaakten aanzienlijke schade aan ge bouwen en verwekten talrijke bran den. De burgerbevolking leed eenige verliezen. De aanval begon des avonds om 7 uur en duurde tot kort voor 7 uur in den ochtend. De luchtafweer heeft verscheidene Sovjet-vliegtuigen omlaag gehaald." Zeshonderd Sovjet-machines boven de stad. Het Finsche legerbericht van Zondag zegt o.a.: Op de Karelische landengte leven diger activiteit van artillerie. Op de landengte van Maaselkae drong een stoottroep de vijandelijke stelling oin- nen en bracht den vijand talrijke ver liezen aan dooden toe. In het noor delijke deel der landengte werden vij andelijke verkenningsaanvallen afge slagen. De vijand ondernam in den afgeloo pen nacht met meer dan 600 machines een 12 uur durenden luchtaanval op Helsinki. In verschillende deelen der stad werd een groot aantal brisant- en brandbommen uitgeworpen, waardoor vooral schade aan woonwijken en tal rijke branden veroorzaakt werden. De burgerbevolking leed verliezen. Twaalf machines werden neergeschoten. E-m betrekkelijk gering aantal bommen werd uitgeworpen op verschillende Zuid-Finsche plaatsen en in Oulu en omgeving. Bij Suusaari schoten eigen jagers in een luchtgevecht één vijan delijken bommenwerper omlaag. Eén eigen jager ging verloren. Duizenden van alle rangen en standen bewezen Zaterdagmiddag te Nijmegen de laatste eer aan de ongeveer 500 slachtoffers van de ramp, wier stoffe lijk overschot op de Gemeentelijke Be graafplaats aan den Graafschenweg te Nijmegen werd ter aardebesteld. Op het tot chapelle ardente ingerichte too- neel van de groote zaal van „Dg Ver- eeniging" stonden de stoffelijke resten opgebaard van een der onbekend ge bleven burgers als symbool van alle bij deze ramp gevallenen. Ontelbare kransen en levende bloe men lagen om de baar. Honderden zaten in stil gepeins in de zaal, terwijl een kunstenaar op het orgel Psalmen preludeerde Toen de bloedverwanten van alle overledenen binnen waren, sprak bur gemeester Van Lokhorst een kort woord. 22 Februari, zeide hij o.a., is een keer punt in de geschiedenis van Neder land. Wij leden reeds door den oorlog, maar nu worden wij juist even zwaar getroffen als de in Duitschland ge bombardeerde steden. Door een lagen massa-sluipmoord zijn velen nu an ders gaan denken over de Engelschen en Amerikanen en beschouwen ze nu niet meer als hun vrienden. Het is een eereplicht van alle Nederlanders om de gevolgen van deze ramp te hel pen verlichten. Na deze woorden traden eenige Roode Kruiszusters op het podium en legden bloemen op de baar. De orga nist speelde daarbij „Aase's Dood" van Grieg. Langzaamaan verlieten nu de vele honderden aanwezigen de groote zaal en vormden buiten een onafzien- baren stoet, waarbij zich tallooze bur gers aansloten. Voorop reed de lijk wagen, volgehangen met bloemen, ter wijl een groote volgwagen tot een reus achtige rijdende bloementuil was ge worden. Langs den langen Graafschen weg hadden zich vele duizenden opge steld, die in stil gepeins den indruk- wekkenden stoet langs zich heen lie ten trekken. Aan de groeve bevonden zich onder meer de Beauftragte voor de provin cie Gelderland, dr. Schneider, depu taties van het Ned. Roode Kruis, de Weermacht, het Gemeentepersoneel, Luchtbeschermingsdienst enz. Allen schaarden zich in een wijden kring om de zes groote massagraven, waarin de eenvoudige doodkisten ston den. Op sommige kisteh lag een kruis, op andere waren bloemen gelegd. Ir. Hondius schetste in sobere woorden de voorbereide regeling van deze begra fenis. Hier is geen onderscheid ge maakt. Deze ramp heeft de burgerij meer tot elkander gebracht. Zoo kon het ook geschieden, dat de geestelijk heid der stad over alle bezwaren van deze massa-begrafenis is heengestapt en dat nu hiér zoowel de R.K. als de Protestantsche godsdiensten vertegen woordigd waren en gemeenschappelijk optraden. Wethouder Wolzak legde vervolgens een grooten krans op het graf namens de gemeente-ambtenaren. De Deken van Nijmegen, pastoor G. W. van der Heijde, verrichtte de absoute. Een klein koor van geestelijken zong de Cantique Zacharias en de Liturge Hymne voor de dooden. Tenslotte las de Deken, pastoor v. d. Heijde, met luide stem den brief voor van Paulus aan de Thes- salonicensen over de Opstanding, waar na de geestelijken de begraafplaats verlieten. Daarna voerde ds. Van Selm het woord namens de Protestantsche ge meenten. Hij herdacht de dooden en sprak troostwoorden van vertrouwen in God tot hen, die achtergebleven zijn. DE NEDERLANDSCHE VRIJWIL- L1GER HOUDT ZICH SCHITTEREND. BREDA, 26 Febr. De Leider heeft Vrijdagavond in „Concordia" te Breda in een groote openbare vergadering het woord gevoerd voor zijn Frabant- sche kameraden en talrijke volks- genooten. Spreker herinnerde aan 1939 toen Colijn ons volk aanried rustig te gaan slapen, de nationaal-socialisten nog geen straatveger mochten zijn en de democraten alle macht in handen hadden. Ik heb toen voorspeld aldus Mussertdat wanneer de bruggen kapot zouden zijn, het land onder water, de regeering in Londen, onze koloniën verloren en een deel van onze steden verwoest, men tegen ons zou zeggen: „en nu. nationaal-socia listen, mogen jullie het opknappen." Hoe het met de inundatie staat, weet men hier in West-Brabant al te goed, persoonlijk was ik gisteren bij de puin- hoopen van de mooie stad Nijmegen. Maar al te pijnlijk dreigt de voorspel ling uit te komen. Wij deelen volop in de nooden en zorgen van Europa. Eerst wanneer wij beseffen, binnen ons volk als van God gegeven eenheid iets te zijn, staan wij sterk in alle nooden en gevaren. Alleen een verblinde kan nu nog gelooven, dat deze oorlog is ontketend omdat Duitschland van Polen den oer- Duitschen corridor en de Duitsche stad Danzig opeischte. Werden de Polen nogmaals voor de keus gesteld, dan zouden zij nu wellicht antwoorden: „liever tien corridors en tien Danzigs afstaan dan de Sovjet-Unie in het Poolsche huis." Met grooten hartstocht beleed de Lei der opnieuw zijn geloof in een nieuw Europa, waarin Nederland op eervolle wijze zijn plaats kon innemen. „Omdat wij hierin gelooven". zoo riep hij uit, „noemt men ons landverraders." Maar in plaats van dit volk te ver raden hebben wij er voor gevochten en zullen wij dit blijven doen Verraden hebben zij het, die dit volk eens slaap hebben gesust en, toen het met kanongebulder wakker werd geschud, in den steek hebben gelaten. Met groote waardeering sprak de Leider over de dapperheid van zijn kameraden aan de fronten. Hij had zoo juist van den commandant van de pantsergrenadier-brigade .Nederland" Obergruppenführer Steiner, een tele gram ontvangen van den volgenden inhoud: „Strijdgroep van de pantsergrena dier-brigade Nederland heeft zich bij zonder goed gehouden. De strijdlust en de houding van de Nederlandsche vrijwilligers zijn een schitterend voor beeld voor de opgroeiende Nederland sche jeugd." Wanneer wij, aldus de Leider ten slotte tot zijn getrouwen, met deze voorbeelden van het front voor oogen te midden van ons volk onzen plicht doen, zal na dezen storm ook voor een herrezen Nederland een nieuwe mor gen gloren. HELDHAFTIG OPTREDEN VAN DE DIVISIE WIKING. Dan gaat het hart van ons Nederlanders sneller kloppen, nu wij vernomen hebben, dat de divisie Wiking, die voor een niet onbelangrijk deel uit Nederlanders be staat, in de groqte operatie van Tjerkas- sy zoo'n belangrijk aandeel heeft gehad. Van de drie door den Führer onder scheiden officieren zijn er twee, die tot de divisie Wiking behooren. Meldt u en strijdt mee in de rijen der Waffen-SS. Alle inlichting-n SS-Ersatz- kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Am sterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hen- geloschestr. 30 en Heerlen, Saroleastr. 25. GIFTEN VOOR DE GETROFFENEN IN HET OOSTEN DES LANDS. 's-GRAVENHAGE, 26 Febr. Op verschillende kantoren van den Ned. Volksdienst zijn giften binnengekomen voor de getroffenen in het Oosten van het land, alsmede aanbiedingen voor opneming van ouderloos geworden kin deren. Indien men dit voorbeeld wil volgen, kan men giften storten op girorekening 174861 van de landelijke financieele leiding van den Nederland- schen Volksdienst te 's-Gravenhage, onder vermelding: voor de slachtoffers van Arnhem, Nijmegen en Enschedé. Zij. die pleegkinderen tot zich willen nemen, kunnen zich hieromtrent ver staan met de afdeeling Sociale Zaken op de 'plaatselijke kantoren van den Ned. Volksdienst. Tragisch ongeluk. Op het terrein van de Centrale Markthallen te Amsterdam reed Zaterdag de chauffeur van een vrachtauto met zijn wagen achteruit. Het 7-jarig zoontje van den man hing achter de auto. Bij het achteruit rijden viel het jongetje, zonder dat zijn vader dit be merkte. Het kind kreeg toen een der wielen over het hoofd. Kort na aan komst in het Wester gasthuis is de jon gen overleden. Ontploffing van een zeemijn. Door het stormachtige weer waren onlangs eenige mijnen aangespoeld bij den zee dijk te Ferwerd (Friesche wad). Dezer dagen hebben twee personen pogingen in het werk gesteld om een van deze mij nen te demonteeren, waarbij deze tot ontploffing kwam. Een van deze perso nen werd op slag gedood, de andere overleed spoedig -daarna. Vee bU boerderljbrand omgekomen. Dezer dagen brak brand uit in de kapi tale boerderij tusschen de dorpen Hitzum en Achlum in de gemeente Franekeradeel De boerderij met inboedel plus al het vee, bestaande uit 28 koeien, 19 kalveren en 3 paarden, werd een prooi der vlam men. De boerderij behoorde aan de Al- gemeene Friesche Levensverzekeringmij. en werd bewoond door J. P. Zijlstra. Scheepsbewegingen te Gibraltar. Vol gens een bericht uit La Linea zijn Za terdagochtend 50 koopvaardijschepen en verscheidene tankschepen, komend uit de Middellandsche Zee, naar den Atian tischen Oceaan gevaren. In de baai van Gibraltar liggen 35 koopvaardijschepen, 2 vliegkampschepen, een slagschip en verscheidene andere oorlogsschepen. 's-GRAVENHAGE, 26 Febr. - In verband met de uitreiking van de tweede distributiestamkaart wordt de aandacht gevestigd op het volgende: Verplichting tot persoonlijke in ontvangstneming. Van de verplichting tot persoonlijke in ontvangstneming der tweede distri butiestamkaart kan geen ontheffing worden verleend. Verzoeken dienaan gaande kunnen niet in behandeling worden genomen. Zieken invaliden en ouden van dagen. Op de verplichting tot persoonlijke in ontvangstneming der distributiestam kaart kan voor zieken, invaliden en ouden van dagen een uitzondering worden gemaakt, indien uit een over te leggen doktersattest blijkt, dat de lichamelijke gesteldheid van betrokkene niet toelaat, dat deze in persoon in het uitreiklokaal verschijnt. De uitreiking kan in dat geval geschieden aan een daartoe door den rechthebbende bij eenvoudig en ongezegeld schrijven aan gewezen gemachtigde. Het aan de keer zijde van de oproeping afgedrukte ont vangstbewijs dient alsdan (in afwijking van het aan den voet der oproeping vermelde) door den rechthebbende vooraf te worden onderteekend. De gemachtigde dient zich derhalve in het uitreiklokaal te vervoegen met de vol gende bescheiden: 1. een doktersattest, 2. een door den rechthebbende onder teekend ontvangstbewijs, 3. de aan den rechthebbende toege zonden oproeping, door dezen aan de keerzijde voor ontvangst ge- teekend, 4. de gangbare distributiestamkaart van den rechthebbende. 5. Het persoonsbewijs van den recht hebbende. Plaats en tijdstip van uitreiking Aan verzoeken om op een andere plaats of op een ander tijdstip dan door den plaatselijken distributiedienst is vermeld de tweede distributiestam kaart in ontvangst te mogen nemen, kan niet worden voldaan. Dit geldt eveneens voor gemachtigden van zie ken, invaliden en ouden van dagen. Personen, werkzaam in het buiten land, opgenomen in een kamp e.d. Personen, die hun gangbare distribu tiestamkaart en hun distributiebeschei den bij den distributiedienst in bewa ring hebben gegeven wegens verblijf in het buitenland, opneming in een kamp e.d., behoeven aan een oproeping voor het afhalen van een tweede distri butiestamkaart geen gevolg te geven. Zoodra betrokkene zich bij den dis tributiedienst heeft gemeld, teneinde zijn distributiebescheiden of bonnen vangen, zal gelegenheid worden gege ven de tweede distributiestamkaart in ontvangst te nemen. Van hen, die slechs met verlof hier te lande vertoeven, wordt de tweede distributiestamkaart met bijbehoorend inlegvel uiteraard wederom terstond in bewaring genomen tegen afgifte van 'n gezegeld ontvangstbewijs, hetwelk over gelegd moet worden bij de eerstvolgende uitreiking van bonnen wegens verlof of bij het verkrijgen van de distributie bescheiden bij definitieven terugkeer uit Duitschland. Indien dit gezegeld ontvangstbewijs dan niet kan worden overgelegd, kun nen voor betrokkenen ernstige moeilijk heden ontstaan. Kinderen beneden 15 jaar. Voor kinderen beneden 15 jaar dient de nieuwe distributiestamkaart te wor den afgehaald door een van de ou ders of verzorgers al dan niet verge zeld door het kind. Voor personen, werkzaam bij groote bedrijven. Van bevoegde zijde wordt meege deeld, dat niet kan worden toegestaan, dat personen, werkzaam bij groote be drijven of bij bedrijven, die voor Duit sche instanties werken, verlof wordt gegeven de tweede distributie-stam kaarten door gemachtigden te doen af halen. Volgens de bestaande regeling is een ieder verplicht de stamkaarten persoonlijk af te halen. Bij wijze van uitzondering zal het mogelijk zijn, dat de personen, die in dienst zijn van bedrijven, werkzaam voor de Rüstungsinspektion of de Duitsche Weermacht, niet gebonden zijn aan den datum van oproeping. Voor zoover deze personen in een andere gemeente werkzaam zijn, dan waar zij wonen, kunnen de distributie- diensten hun in dringende gevallen toestemming geven de tweede distribu- tie-stamkaart bij hun eerstvolgende verlof af te halen. In de bovengenoemde gevallen die nen de bedrijfsleiders van de bedoelde ondernemingen schriftelijk aan de be treffende distributiediensten machti ging daartoe te vragen. Op aanvragen van ondernemingen, die niet voor de Rüstungsinspektion of de Duitsche Weermacht werkzaam zijn, zal in ieder geval afwijzend worden beschikt, zoo dat het geen zin heeft dergelijke aan vragen in te dienen. Werkgevers zijn, ingevolge het be paalde in Artikel 1638c van het Bur gerlijk Wetboek, gehouden het loon van de werknemers gedurende den tijd, dat deze voldoen aan hun verplichting tot afhalen van de distributie-stam kaarten, door te betalen. UITREIKING KOOKKAARTEN VOOR PETROLEUM. 's-GRAVENHAGE, 26 Febr. - De distributiediensten zullen van 28 Febr. tot en met 4 Maart '44 de kookkaarten DRIE NIEUWE KAMPIOENEN IN DEZE OMGEVING. De lange eindspurt in het Zuiden is nog steeds niet geëindigd en dat, ter wijl er nog één wedstrijd gespeeld moet worden door de kampioenscandidaten. Maar toch kunnen we gevoegelijk zeg gen, dat de strijd zich thans bepaalt tot drie clubs: PSV, Longa en Willem II, waarbij eerstgenoemde club favo riet is. PSV wist gisteren van Longa te win nen met 2—1 en moet nu nog Willem II ontmoetenEn dan moeten we wachten op mogelijke beslissingswed strijden! PSV bleek beter dan Longa, dank zij een uitstekende middenlinie, die voort durend den aanval steunde Wel nam Longa de leiding, maar nog voor de rust kwam de gelijkmaker en ware het niet, dat Longa veel geluk had met de verde diging, de beslissing, was reeds in de eerste helft gevallen. Nu viel deze direct na de rust, toen Longa op eigen helft werd teruggedrongen De gasten veran derden toen de opstelling, werden daar door iets sterker, doch slaagden er niet in, gelijk te maken. MVV wist in den Bosch van BW te winnen! Wel was BW gedurende den geheelen wedstrijd sterker, maar MVV verdedigde fanatiek, zoo zelfs, dat, toen het geheel op eigen helft was terugge drongen, elf spelers van MVV voor eigen doel stonden. MVV nam direct met een verrassenden aanval de leicling, drie minuten voor tijd werd het 1—1 en de allerlaatste minuut ging MVV's mid- voor er van door en maakte aan alle illusies van BW een einde.... De stand is thans: P. S. V21 13 1 7 56—38 27 Lorjga 21 12 3 6 43—37 27 Willem II 21 8 10 3 45—31 26 K.F.C. kampioen! KFC heeft het hard te verduren gehad in Oostzadn, maar tenslotte kwamen de puntjes terecht bij de ploeg, die er het meeste recht op had: KFC. De Koogers wonnen met 3—2. Tezelfder tijd versloeg RCH de eenige concurrente WFC met dezelfde cijfers en het gevolg was, dat KFC onbereikbaar werd en dus de kampioensvlag kon hij schen! Er rest nu nog het duel tusschen KFC en OSV om het algemeen kampioen schap van 2A en dan zal een der twee gelukkigen een poging doen, om de eer ste klasse binnen te stappen! De Alkm. Boys verrasten de Enkhui- zers en versloegen West-Frisia met 10 Echter het hielp niet veel, want HBC bleef de meerdere over ZFC, zoodat de Alkmaarders dus nog onderaan bleven Intusschen werd vóór dezen wedstrijd in Alkmaar het restant van de ontmoeting W.-FrisiaAlkm. Boys gespeeld, zonder dat er gedoelpunt werd. Merkwaardig echter, dat W.-Frisia deze korte periode met elf, de Boys met tien «man speelde! Dat kan natuurlijk nooit goed zijn. De Kennemers stelden iets teleur door thuis van Santpoort te verliezen. Helder begon goed. In den kampioen wedstrijd tegen HFC bleek zij de beste ploeg en won met 5—1. De rust kwam met 1—1 maar in de tweede helft bleek het tempo te hoog voor de Haarlemmers» die toen een onverwacht grooten achter stand boekten. Wat dé overige wedstrijden in de 3e klasse betreft, QSC had vrij veel moeite met DËM en wist slechts met 21 te winnen. Zaandijk had vrij, omdat Succes niet op kwam! DTS' ging naar Kinheim en klopte deze club met 4—1. De Oud- karspelieren bezetten thans definitief de tweede plaats en kunnen op een goed seizoen terugzien. De Germaan was niet opgewassen tegen JNK en verloor met 1—3. In de 4e klasse A verloor Atlas onver wacht van BKC met 01, terwijl Wie- ringerwaard een fraaie prestatie leverde door Watervogels te kloppen. Jammer, dat het resultaat van TexelOudesluis nog niet bekend is! In 4B was alleen de ontmoeting VVW- MFC van belang. De beide ploegen toonden weinig krachtsverschil en doel puntten elk twee keer. Aan het gelijke spel had MFC genoeg, om opnieuw kam pioen te zijn. Ze kan dan nu probeeren een klasse hooger te klimmen. Hetzelfde kan ADO '20 probeeren. De Heemskerkers klopten Zeevogels met 3-2 en werden daarmee kampioen. Uitgeest hield zich goed en versloeg VVB met 2-1. Men zie overigens de uitslagen. ALKM. BOYS—W.-FRISIA 1—0. Proloog: een spelletje van vier minuten, zijnde de resteerende tijd van den niet- uitgespeelden wedstrijd in Enkhuizen tus schen beide clubs. Waarbij de Boys na tuurlijk zouden trachtéfi, hun 0—1-ach- terstand in te loopen! Wat niet lukte, ook al omdat de Alkmaarders met tien, de Enkhuizers met elf man speelden. Wat op zich zelf al weer iets bijzonders was: immers beide partijen hadden met tien man moeten spelen, maar waarschijnlijk door een administratieve fout op het bondsbureau kon West-Frisia volledig starten. Het bleef dus 1-4) voor de Enk huizers. Laten we nu maar een streep zetten onder de onverkwikkelijke affaire. Het hoofdnummer: Alkm. Boys—West- Frisia. Er was een scheidsrechter, Snayer genaamd, die de touwtjes in handen had en van plan was, deze in handen te hou den. Hij kreeg het warm, omdat hij het spel op den voet volgde. En hij floot re soluut. Met als gevolg, dat de wedstrijd zeer normaal verliep. Het was een wedstrijd met zwakke 's Gravenhage, 28 Februari. Als gevolg van verschillende omstan digheden zal helaas geen uitvoe ring kunen worden gegeven aan het oorspronkelijk voornemen, om het verleden jaar ten behoeve van de gezinnen verstrekte rantsoen van tien eenheden brandstoffen voor verwarming, ook voor dezen winter toe te kennen, doch zal het rantsoen voor dit jaar tot negen eenheden moeten worden terugge bracht. Daar tot op heden reeds acht bon nen van de bonkaart „Brandstof fen verwarming T 116" werden aangewezen, zal derhalve nog een bon worden geldig verklaard en wel bon 23 b.v. van genoemde kaart T 116, welke bon voor het tijdvak vaat 1 Maart tot en met 30 April 1944 recht zal geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de brandstoffenhandelaren ver plicht zijn aan de levering van reeds eerder geldig verklaarde bonnen voor rang te verleenen, zoodat men dus met de levering van bon 23 b.v. pas een aanvang kan maken, indien de oude bestellingen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot de huisbrand verbruikers. wier rantsoen door de brandstoffenccmmissies zijn berekend en welke verbruikers waren geclassi ficeerd in de groepen b, c, d, of e, e/ rood, resp. in de groepen X tot en met XVI „woningen C.V.", wordt medege deeld, dat de omstandigheden thans nog niet veroorloven verdere toewijzingen te doen uitreiken, resp. verdere perio debonnen te doen geldig verklaren. Dit zal zeer waarschijnlijk pas op 16 Maart a.s. het geval kunnen zijn. Een nadere publicatie za1 in de eerste helft van Maart a.s. kunnen worden tegemoet gezien. Ook de hier bedoelde verbrui kers zullen echter aan een verlaging van de oorspronkelijk voor hen bere kende rantsoenen niet kunnen ontko men. voorhoedes: improductief, schotloos, zon der aanvalsleiders. Maar met vrij sterke, verdedigingen, 't Was een wedstrijd zon der hoogtepunten, zonder technisch knap pe staaltjes. Misschien, dat de Boys iets sterker waren, maar dan was het ver schil toch zeer gering. Wat er dus van te zeggen? O ja. die rechtervleugel der thuisclub was niet slecht en kan in de toekomst nog wel eens gevaarlijk worden. Maar Indri als midvoor was een misluk king en De Grand had slechts zoo nu en dan eenige flitsende momenten. Appel had veel tijd noodig om weer aan de spilplaats te wennen. Pater vergiste zich ook nog al eens als achterspeler en meen de dan, dat hij achter de voorhoede aan moest, maar ook, dat hinderde niet. Wij gelooven, dat Appel en Pater het nog wel weer terugvinden en dat Poetskake ook wel weer een nuttige middenspeler wordt. Bij West-Frisia ging alles wat houterig en zelfs Muskee kon niet los komen. De Enkhuizers hebben veel aan kracht inge boet gedurende deze competitie en moeten het meer hebben van lichaamskracht dan van techniek. En zoo worstelden twee partijen tegen elkaar en allebei waren ze bang, dat ze een achterstand zouden krijgen. Vandaar misschien, dat de Enkhuizer middenlinie te veel achter bleef (eveneens steeds zon der diepte speelde!) Vandaar ook, dat de rust met blanco stand inging. En als een kwartier na de hervatting de W.F.-verde- diging door een misverstand zich niet had laten verrassen, zou het vermoedelijk dubbel blank zijn gebleven. Nu echter be landde de „voorzet" van Runia in het doel en dat beteekende uiteindelijk de Boys-overwinning. KINHEIM—D.T.S. 1—4. Door een goede 41-overwinning op Kinheim besloot DTS de competitie niet alleen op fraaie wijze, doch tegens legde zij beslag op de tweede plaats in den eindstand, zoodat de Oudkarspelsche club op een uitstekend seizoen kan te rugzien. Kinheim begon goed en was in den aanvang iets sterker dan DTS, «maar de verdediging der' gasten liet zich niet verrassen, terwijl bovendien spoedig bleek, dat de Kinheim-voorhoede niet de kunst verstond, om doelpunten te maken. De aanvallen van DTS waren veel gevaarlijker, doch ook de DTS- voorhoede kon het net niet vinden. Er was ongeveer een half uur ge speeld, toen Kinheim na een schermutse ling voor het doel de leiding nam. Na de hervatting had DTS eenige om zettingen in het elftal gebracht: Barne- veld en Bobeldijk werden binnenspelers, de Vries rechtsbuiten en Bos midvoor. Dat bleek een verbetering en er ging heel wat meer kracht uit van deze li nie, dan van de oorspronkelijke. Ook nu bleek Kinheim 'n kleine veldmeerderheid te hebben, doch desondanks kwam al spoedig uit een fraai genomen hoekschop van de Waard de gelijkmaker, doordat Tromp mooi inkopte. DTS voelde toen een kans, kwam terug voor het doel en de Waard benutte weldra een voorzet van de Vries, terwijl een tweede voor zet van dezen Barneveld in de ge legenheid stelde, te doelpunten. Ten slotte kon de K-doelman een hard schot niet snel genoeg wegwerken en Bos was er als de kippen bij, om den eindstand op 14 te brengen. EERSTE KLASSE. District I. HBS—ADO 1-5 Xerxes—HDVS 3-1 District II, RFCEmma 7-1 District III. PEC—Go Ahead 0-1 District IV. Roermor.dNoad 3-1 BW—MVV 1-2 PSVLonga 2-1 Maurits—Spechten 1-2 Spekholzerh.NAC 1-2 District V. AchillesVeendam 3-1 Sneek—Velocitas 2-3 Be Quick-He-renveen 2-6 GVAV—HSC 1-2 LeeuwardenLSC 1-1 DISTRICT I. Tweede klasse A. RCH—WFC 3-2 Alkm. Boys-W.-Frisia 1-0 ZFC—HBC 1-2 OSV—KFC 2-3 (K. kampioen). De Kennem.-Santp. 2-3 Tweede klasse B. Watergr.m.-Hercules 3-4 Vriendensch.AFC 4-1 VolendamHilversum 2-1 De SpartaanDWV 5-1 DOS—HVC 6-3 Derde klasse A. ZaandijkSucces S. n.o.g. QSC—DEM 2-1 Derde klasse B. Helder—HFC 5-1 Kinheim—DTS 1-4 Vierde klasse A Atlas—BKC 0-1 Wieringerw.-Waterv. 2-1 TexelOudesluis onbek. Vierde klasse C. Uitgeest—VVB 2-1 ADO 1920-Zeevogels 3-2 (A. kampioen). Afd Noord-Holland. S F DTS 2—Grash. 2 6-2 S N. DTS 4—Vrone 2 1-2 Hockey. EERSTE KLASSE. Westen B. AlkmaarLaren Be Fair—SCHC Hil versumA'dam Handbal. UDI-WIK—DTS UDI-WIK II—DTS II 0-0 Olympia 2-DTS 3 6-0 1-0 4-0 2-1 2-2 voor den duur van zijn verblijf te ont- voor petroleum „U 403" uitreiken. Bijzondere postzegels. Aan de postkantoren zullen vanaf 6 Maart a.s. bijzondere postzegels verkrijgbaar zijn, met een toeslag boven de frankeer- waarde, dit ten goqjie komt aan „W interhulp Nederland" en den Neder- landschen Volksdienst. De ontwerpen ?ijn van W. J. H. Nijs te Vreeland. PTT/Stapf/Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1